BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil

16.2.2009 - (2008/2173(INI))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Toine Manders

Procedure : 2008/2173(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0051/2009
Indgivne tekster :
A6-0051/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil

(2008/2173(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. april 2008 om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil (KOM(2008)0207),

–   der henviser til Rådets resolution af 1. marts 2002 om beskyttelse af forbrugere, især unge, ved mærkning af visse videospil og computerspil efter aldersgruppe[1],

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 20. december 2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester[2],

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. december 2007 om en europæisk fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i det digitale miljø (KOM(2007)0833),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0051/2009),

A. der henviser til, at videospil er meget udbredt og har en stigende popularitet i Europa, og at markedet for videospil er hurtigt voksende,

B. der henviser til, at videospil først og fremmest er ikkevoldelige og underholder brugerne på en måde, der ofte bidrager til at udvikle diverse færdigheder og kundskaber,

C. der henviser til, at videospil tidligere hovedsageligt fokuserede på mindreårige, hvorimod videospil nu til dags især udvikles til voksne,

D. der henviser til, at markedet for videospil er globalt,

E. der henviser til, at det henhører under medlemsstaternes kompetence at træffe afgørelse om foranstaltninger til at begrænse salget af videospil eller forbyde dem,

F. der henviser til, at beskyttelsen af børns mentale sundhed kræver en nultolerancepolitik og en handlekraftig indgriben ved overtrædelser af bestemmelser til beskyttelse af børn i forbindelse med videospil,

1.  glæder sig over ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil;

2.  understreger spilsektorens bidrag til opnåelsen af Lissabondagsordenen og understreger de (multi)kulturelle aspekter ved mange spil;

3.  understreger, at videospil er en fremragende stimulans, der foruden underholdning også kan bruges til uddannelsesformål; er af den opfattelse, at skoler burde holde øje med videospil og informere børn og forældre om fordele og ulemper ved videospil;

4.  understreger, at videospil udgør en af de foretrukne spilleaktiviteter hos borgere i alle aldre og i alle sociale lag; anerkender, at videospillene har en pædagogisk værdi, bl.a. ved at lette mindreåriges tilegnelse af nye teknologier; deler dog Kommissionens bekymring med hensyn til de potentielle farer i forbindelse med mindreåriges ukorrekte brug af videospil;

5.  er af den opfattelse, at videospil kan stimulere indlæring af fakta og færdigheder som strategisk tænkning, kreativitet, samarbejde og nytænkning, som er vigtige færdigheder i informationssamfundet;

6.  understreger fordelene ved videospil inden for medicin, og især at den såkaldte "videospilterapi" har vist sig at være et effektivt middel til genoptræning af folk, der har haft et slagtilfælde, personer med traumatiske hjerneskader, personer med muskelproblemer og autistiske børn;

7.  er af den opfattelse, at harmoniserede mærkningsregler for videospil sikrer et bedre kendskab til mærkningssystemer og samtidig bidrager til, at det indre marked fungerer effektivt; glæder sig derfor over Rådets og Kommissionens arbejde med at fremme vedtagelsen af mærkningsregler for videospil på EU-niveau og udarbejdelsen af en frivillig adfærdskodeks for interaktive spil, der er rettet mod børn;

8.  konstaterer, at markedsforholdene har ændret sig betydeligt fra en situation, hvor videospil først og fremmest blev købt i butikker og spillet på en computer eller konsol, til den aktuelle situation, hvor spil kan købes og downloades via internettet;

9.  konstaterer, at videospil kan spilles på forskellige platforme, såsom spilkonsoller og pc'er, men også i stigende grad på mobile enheder såsom mobiltelefoner;

10.  minder om, at videospil bliver mere interaktive eller endog har dynamisk indhold, der giver brugerne mulighed for selv at udvikle dele af spillet; konstaterer, at brugere i stadig stigende grad kan deltage i forumdiskussioner i form af tekst- eller stemmechat og i grupper, der er integreret i bestemte videospil; minder om differentieringen på markedet med flere spil, der er udviklet specielt til voksne;

11.  er af den opfattelse, at de seneste tendenser understreger betydningen af at sikre tilstrækkelig beskyttelse af mindreårige, bl.a. ved at forhindre, at de får adgang til skadeligt indhold;

12.  minder om, at forældrekontrol bliver stadig vanskeligere, fordi onlinevideospil ikke distribueres i en fysisk emballage med en tydelig og letlæselig mærkat, og fordi børn uden deres forældres vidende eller samtykke kan downloade videospil, som ikke er egnet til deres alder;

13.  påpeger, at selv om vold i videospil ikke automatisk fører til voldelig adfærd, er nogle eksperter af den opfattelse, at udsættelse for brutale scener i videospil over længere tid kan indvirke negativt på brugerne af disse spil og potentielt føre til voldelig adfærd; er derfor af den opfattelse, at overvejelser om spils indvirkning på adfærd, navnlig hos yngre børn, bør tage udgangspunkt i forsigtighedsprincippet;

14.  understreger, at afhængighed er et problem for nogle spillere; opfordrer producenter, forhandlere, forældre og andre relevante aktører til at gribe ind for at undgå negative påvirkninger;

15.  understreger, at den aktuelle udvikling øger behovet for effektive systemer til alderskontrol for spil og især onlinespil;

16.  er af den opfattelse, at forskellige tiltag til at styrke kontrollen med videospil bør undersøges, og anerkender samtidig, at ingen af disse systemer sandsynligvis vil yde fuld garanti for, at børn ikke får adgang til uegnede videospil;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med industrien om at undersøge fordelen ved at udvikle en "rød knap", der kan inkluderes på (mobile) konsoller eller spilenheder og computere, og som deaktiverer et bestemt spil, eller som kan styre adgangen til et spil på bestemte tidspunkter eller til bestemte dele af spillet;

18.  opfordrer til en yderligere indsats i denne henseende, herunder muligheden af at der i PEGI-aldersklassificeringssystemet (Pan-European Game Information) integreres en akustisk advarsel, og påregner, at den professionelle spillesektor systematisk integrerer adgangsmodeller for onlinespil, der kan sikre, at mindreårige ikke udsættes for skadeligt indhold online;

19.  understreger betydningen af passende kontrolforanstaltninger for onlinekøb med hensyn til videospil, inklusive køb med kreditkort eller vouchers;

20.  er af den opfattelse, at udviklingen inden for videospil, og i særdeleshed onlinevideospil, tilskynder til større offentlig bevidsthed om indholdet af videospil, forældrekontrol og instrumenter som PEGI-systemet; bifalder det arbejde, som industrien har udført for at implementere selvregulering;

21.  bifalder PEGI Online-systemet, som er en logisk videreudvikling PEGI, og som anvendes til de videospil, der udbydes over internettet, såsom downloadede spil eller onlinespil; støtter Kommissionens fortsatte medfinansiering af dette system inden for rammerne af Safer Internet-programmet, som har til opgave at varetage spørgsmål om børns sikre brug af internettet og om nye onlineteknologier; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med Safer Internet-programmet at fremme en systematisk undersøgelse af den virkning, videospil har på mindreårige;

22.  glæder sig over det arbejde, som Europarådet har udført for at fastlægge retningslinjer for videospil og for at fremme børns viden om internetsikkerhed generelt;

23.  mener, at der bør organiseres nationale oplysningskampagner for forbrugere og især for forældre for at hjælpe dem med at vælge videospil, som egner sig til deres børns alder og kundskaber, og for at undgå produkter, som ikke er behørigt mærket; opfordrer i denne henseende medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis;

24.  er af den opfattelse, at PEGI-systemet til klassificering af spil er et vigtigt redskab, som har gjort det mere gennemskueligt for forbrugerne, især forældre, at købe spil, idet de nu kan træffe velovervejede valg med hensyn til, om et spil er egnet til børn; beklager dog, at mange forbrugere og især forældre tilsyneladende ikke har et tilstrækkeligt kendskab til videospil og spillenes eventuelle påvirkning af børn;

25.  opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger, der kan bidrage til et sikrere spillemiljø for onlinevideospil, herunder innovative måder, hvorpå mindreårige kan forhindres i at få adgang til onlinevideospil med indhold, som er uegnet for dem;

26.  opfordrer medlemsstaterne til fortsat at arbejde tæt sammen for at fremme beskyttelsen af mindreårige; opfordrer videospil- og videokonsolindustrien til yderligere at forbedre PEGI og PEGI Online-systemerne og i særdeleshed regelmæssig at ajourføre kriterierne for aldersklassificering og mærkning, at gøre mere aktiv reklame for PEGI og udvide antallet af brugere af systemet; tilskynder medlemsstaterne til at sikre, at et eventuelt nationalt klassificeringssystem ikke udvikles på en måde, der medfører en opsplitning af markedet;

27.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med forbrugerorganisationer og andre relevante aktører for at øge bevidstheden blandt forbrugerne, især unge forbrugere og deres forældre via informationskampagner, om de indførte klassificeringssystemer og især PEGI-systemet; understreger betydningen af at udbrede disse oplysninger på skoler;

28.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre oplysningskampagner for forældre og skolelærere med henblik på at slå bro over den teknologiske generationskløft og fremme en mere sikker og bevidst brug af de nye teknologier, herunder videospil;

29.  opfordrer Kommissionen til på mere umiddelbar sigt at fremme udvekslingen af bedste praksis blandt de kompetente nationale uddannelsesmyndigheder med henblik på at integrere kendskabet til spil i læseplanerne for grundskolen og i skolens overbygning; opfordrer til en regelmæssig udveksling af erfaringer og informationer mellem alle berørte parter med henblik på at udvikle en bedste praksis vedrørende videospil;

30.  understreger, at ikke alle medlemsstater i øjeblikket har regler, der sikrer, at forhandlerne kun sælger voldelige spil til voksne, og opfordrer indehavere af internetcafeer til at forhindre børn i at spille spil, der er klassificeret til en højere aldersgruppe, på deres cafeer; henviser til Eurobarometer-undersøgelsen "På vej mod en sikrere brug af internettet for børn i EU - forældrenes perspektiv", offentliggjort den 9. december 2008, hvori det konstateres, at 3,2 % af børn mellem 6-17 år går på internettet på internetcafeer uden opsyn af voksne; er af den opfattelse, at der er behov for en fælles tilgang med henblik på indførelse af strenge sanktioner over for forhandlere og ejere af internetcafeer; opfordrer derfor medlemsstaterne til at indføre passende foranstaltninger for at forhindre, at børn køber og spiller spil, der er klassificeret til en højere aldersgruppe, f.eks. via identitetskontrol; støtter Kommissionens forslag om at indføre en paneuropæisk adfærdskodeks for forhandlere og producenter af videospil med henblik på at undgå salg af voldelige og skadelige videospil til mindreårige;

31.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde en særlig lovgivning af civil- og strafferetlig karakter om detailsalg af voldelige tv-, video- og computerspil; mener, at der især bør fokuseres på onlinespil, som hovedsagelig henvender sig til børn og unge og har til formål at give indtægter;

32.  opfordrer Kommissionen til ved hjælp af specifikke lovgivningsforanstaltninger at hindre misbrug af onlinespil til uhæderlige kommercielle aktiviteter såsom aktiviteter, der på uhæderlig vis får mindreårige brugere til at indgå juridiske forpligtelser (f.eks. via automatiserede abonnementer eller opringningsprogrammer, der ringer op til dyre betalingsnumre), og som sender konkurrenceforvridende reklamebudskaber (f.eks. produktplacering eller andre skjulte marketingsteknikker);

33.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med myndigheder i andre dele af verden for at fremme vedtagelsen af retningslinjer, mærkningssystemer og adfærdskodekser og indføre globale klassificeringssystemer for videospil og onlinespil;

34.  er af den opfattelse, at industrien skal opfordres til yderligere at udvikle og forbedre selvregulerende systemer, og at der i øjeblikket ikke er behov for en lovgivning på EU-niveau på dette område;

35.  erindrer om vigtigheden af, at nutidens medier øger ansvarsfølelsen hos forældre og begrænser reklamer for voksne videospil til sendetidspunkter, hvor der i mindre grad er børn til stede;

36.  er af den opfattelse, at de offentlige myndigheder med ansvar for at forbyde videospil bør underrette deres modparter i de andre medlemsstater og offentliggøre forbuddet ved at udsende en automatisk varslingsmeddelelse via PEGI-systemet;

37.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af Media-programmet og nationale afgiftsfritagelsesordninger at støtte nye udviklinger i denne hastigt voksende del af den kreative vidensøkonomi, særligt ved at fremme de uddannelsesmæssige, multimedierelaterede og kulturelle aspekter af videospil, og gennem tilsvarende uddannelsesmuligheder og studieforløb;

38.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge retningslinjer for at hindre mulige interessekonflikter inden for klassificeringsorganerne og for at bevare sådanne organisationers uafhængighed af industrirelaterede interessegrupper;

39.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EFT C 65 af 14.3.2002, s. 2.
  • [2]  EUT L 378 af 27.12.2006, s. 72.

BEGRUNDELSE

Formålet med denne initiativbetænkning er at informere om Europa-Parlamentets syn på Kommissionens meddelelse om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil.

Videospil bliver stadig mere populære blandt forskellige aldersgrupper i Europa. Det vurderes endvidere, at de samlede indtægter i videospilindustrien kommer til at overstige 7,3 mia. euro i 2008. Samtidig gør den teknologiske udvikling og det faktum, at flere spil udvikles specielt til voksne, det nødvendigt at få en politisk diskussion om retsgrundlaget for disse spil.

Ordføreren mener, at videospil overvejende er uskadelige og ikkevoldelige. Videospil kan endvidere bruges til uddannelsesformål og medvirke til at udvikle viden og diverse færdigheder, som er væsentlige i det 21. århundrede. Samtidig udvikles der flere og flere videospil til voksne med voldelige elementer, som kan være skadelige for børn. Der bør derfor fokuseres på at beskytte forbrugerne og især børn. Denne beskyttelse skal sikre, at forbrugerne får adgang til korrekte oplysninger om det produkt, de køber, og at børn ikke kan købe spil, som ikke er beregnet til deres alder.

Teknologiske ændringer og markedsforhold skaber nye udfordringer. Mens videospil tidligere blev købt i butikker og spillet på en fast plads bag en computer eller spilkonsol, kan spil nu spilles på mobile enheder, såsom mobiltelefoner. Samtidig er videospil blevet mere interaktive og dynamiske. Brugerne kan således selv udvikle dele af spillet eller deltage i forumdiskussioner og grupper, der er integreret i bestemte videospil.

Disse ændringer understreger betydningen af at sikre tilstrækkelig beskyttelse af børn, bl.a. ved at forhindre, at de får adgang til potentielt skadeligt indhold, der er rettet mod andre aldersgrupper. Samtidig bliver forældrekontrol stadig vanskeligere, fordi videospil ikke længere distribueres i en fysisk emballage med en tydelig og letlæselig mærkat, men kan købes og downloades via internettet, og fordi børn uden deres forældres viden eller samtykke kan downloade videospil, som ikke er egnet til deres alder, og deltage i interaktive og dynamiske spil.

Mens de fleste videospil er uskadelige, findes der voldelige spil, og nogle medlemsstater har tidligere besluttet at forbyde bestemte spil. Mens en nøjagtig forbindelse mellem brugen af og eksponeringen for voldelige videospil og voldelig adfærd aldrig er blevet bevist, er det vigtigt, at producenter, forhandlere og forældre griber ind for at undgå negative påvirkninger.

Ordføreren ønsker at understrege betydningen af at stræbe efter parallelle valgmuligheder på det politiske område i denne forbindelse. Endvidere er det af afgørende betydning, at der udvikles effektive systemer til kontrol af aldersmålgruppen for onlinespil. Desuden bør Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde med industrien om at undersøge effekten af at udvikle en "rød knap", der kan inkluderes på (mobile) konsoller eller spilenheder og computere, og som deaktiverer et bestemt spil, eller som kan styre adgang til bestemte dele af et spil på bestemte tidspunkter. Det er også vigtigt at sørge for passende kontrolforanstaltninger for onlinekøb med hensyn til videospil, inklusive køb med kreditkort eller gavekort.

Harmoniserede mærkningsregler for videospil vil give et bedre kendskab til mærkningssystemer og samtidig virke til fremme for, at det indre marked fungerer effektivt. Ordføreren glæder sig over industriens arbejde med at indføre selvregulering og støtter også Europa-Kommissionens og Rådets initiativer for at fremme vedtagelsen af mærkningsregler for videospil på EU-niveau og udarbejdelsen af en frivillig adfærdskodeks for interaktive spil, der er rettet mod børn. Han glæder sig også over det arbejde, som Europarådet har udført med at fastlægge retningslinjer for videospil og fremme viden om internetsikkerhed generelt blandt børn.

Indførelsen af PEGI-aldersklassificeringssystemet (Pan-European Game Information) til klassificering af spil er et vigtigt redskab, som har gjort det mere gennemskueligt for forældre og andre forbrugere, når de køber spil til børn. Køberne har dog tilsyneladende ikke et tilstrækkeligt kendskab til videospil og spillenes eventuelle påvirkninger af børn. Kommissionen og medlemsstaterne bør også samarbejde med forbrugerorganisationer, skoler og andre relevante aktører for at øge bevidstheden blandt forbrugerne, især unge forbrugere, om de indførte klassificeringssystemer og især PEGI-systemet.

Det er desuden vigtigt, at medlemsstaterne fortsat arbejder tæt sammen for at fremme beskyttelsen af mindreårige og hjælpe industrien med at udvikle systemer, der kan medvirke til dette formål. Medlemsstaterne opfordres til at integrere PEGI-systemet i deres nationale lovgivning og sikre, at eventuelle nationale klassificeringssystemer ikke udvikles på en måde, der svækker PEGI-systemet eller medfører en opsplitning af markedet.

Ordføreren konstaterer samtidig, at ikke alle medlemsstater har regler til at sikre, at forhandlerne begrænser salget af voldelige spil til voksne. Han er af den opfattelse, at en fælles tilgang til sanktioner over for forhandlerne vil være nyttig. Han opfordrer derfor medlemsstaterne til at indføre passende foranstaltninger til at beskytte børn mod at købe videospil med en højere aldersklassificering.

Ordføreren er af den opfattelse, at industrien skal opfordres til yderligere at udvikle selvregulerende systemer, men at der i øjeblikket ikke er behov for EU-lovgivning på dette område.

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (9.12.2008)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil
(2008/2173(INI))

Rådgivende ordfører: Ivo Belet

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til sin beslutning om mediekendskab i en digital verden,

A.  der henviser til, at beskyttelsen af børns mentale sundhed kræver en nultolerancepolitik og en handlekraftig indgriben ved overtrædelser af bestemmelser til beskyttelse af børn i forbindelse med videospil;

1. understreger, at videospil spilles af børn i stadigt flere forskellige aldre, og at det kan have betydelige uddannelsesmæssige fordele og være fordelagtigt i udviklingen af sproglige, kreative og strategiske færdigheder og intellektuelle evner;

2. understreger spilsektorens bidrag til opnåelsen af Lissabondagsordenen og understreger de (multi)kulturelle aspekter ved mange spil;

3. henleder dog opmærksomheden på de potentielle risici ved forkert brug af videospil, især for mindreårige;

4. anerkender vigtigheden af et enkelt og klart aldersvurderings-/indholdsvurderingssystem, som giver retningslinjer og skaber opmærksomhed, særligt for forældre og for lærere, om et indholds potentielt skadelige virkning på mindreårige;

5. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med fremme og udvidelse af et fælles selvregulerende EU-vurderingskriteriesystem, mere specifikt PEGI-mærkningsordningen (Pan European Gaming Information), som giver information om potentielt skadeligt indhold for mindreårige, og til at sikre koordineringen mellem medlemsstaterne, således at det udelukkende bliver PEGI-mærkningssystemet, der anvendes ved salg af spil;

6. bifalder PEGI Online-systemet, som er en logisk udvikling fra PEGI, og som håndterer de videospil, der udbydes over internettet, såsom downloadede spil eller online-spil; støtter Kommissionens fortsatte samfinansiering af det inden for rammerne af Safer Internet-programmet, som har til opgave at varetage spørgsmål om børns sikre brug af internettet og om nye onlineteknologier;

7. opfordrer til en yderligere indsats i denne henseende, herunder muligheden af at der i PEGI-systemet integreres en akustisk advarsel, og regner med, at den professionelle spillesektor systematisk integrerer adgangsmodeller til onlinespil for at sikre, at mindreårige ikke udsættes for skadeligt indhold online;

8. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med Safer Internet-programmet at tilskynde til en systematisk undersøgelse af den virkning videospil har på mindreårige og til at foreslå foranstaltninger, der bidrager til et sikrere spillemiljø for online videospil, herunder innovative måder, der kan forhindre mindreårige i at få adgang til onlinevideospil med indhold, som er uhensigtsmæssigt for dem;

9. opfordrer softwareproducenter til fortsat at investere i filtre og forældrekontrolsystemer, som gør det muligt for forældre at beskytte deres børn mod uhensigtsmæssigt indhold;

10. støtter Kommissionens forslag om at indføre en paneuropæisk adfærdskodeks for videospilforhandlere for at undgå salg af skadelige videospil til mindreårige; understreger, at producenterne også bør involveres i denne proces;

11. mener, at der bør organiseres nationale oplysningskampagner for forbrugere og især for forældre for at hjælpe dem med at vælge videospil, som egner sig til deres børn med den alder og viden, som deres børn har, og for at undgå produkter, som ikke er behørigt mærket; opfordrer i denne henseende medlemsstaterne til at dele bedste praksis;

12. understreger vigtigheden af mediekendskab og forældres og læreres afgørende rolle i forbindelse med at udvikle mindreåriges holdning til videospil og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med sektoren at udvikle og udbrede information til forældre og lærere vedrørende alle aspekter af videospil;

13. opfordrer til, at børns mediekendskab styrkes gennem uddannelse i børnehaver, uddannelsesinstitutioner, skoler og ungdomsprogrammer for at hjælpe især unge mennesker med at blive frie, kritiske og reflekterende medieforbrugere og for at lære børnene konstruktive måder at bruge denne type spil på;

14. opfordrer Kommissionen til på kort sigt at fremme udvekslingen af bedste praksis blandt de kompetente nationale uddannelsesmyndigheder med henblik på at integrere kendskabet til spil i de uddannelsesmæssige mål i grundskolen og i skolens overbygning;

15. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af Media-programmet og nationale afgiftsfritagelsesordninger, at støtte ny udvikling i denne hastigt voksende sektor i vores kreative videnøkonomi, særligt ved at fremme uddannelsesmæssige og kulturelle aspekter samt multimedieaspekter af videospil, og gennem tilsvarende uddannelsesmuligheder og studieforløb;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Helga Trüpel, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (30.1.2009)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen af videospil
(2008/2173(INI))

Rådgivende ordfører: Roberta Angelilli

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at videospil udgør en af de foretrukne spilleaktiviteter hos borgere i alle aldre og i alle sociale lag; anerkender videospillenes undervisningsværdi, også ved at lette mindreåriges tilgang til de nye teknologier; deler dog Kommissionens bekymring med hensyn til de potentielle farer i forbindelse med mindreåriges ukorrekte brug af videospil;

2.  opfordrer alle medlemsstaterne til at bruge det frivillige europæiske PEGI-spilleinformationssystem (Pan European Game Information), som allerede anvendes i de fleste medlemsstater, og som klassificerer underholdningssoftware efter alder med det formål at forhindre, at mindreårige bliver udsat for spil, der er uegnede til dem;

3.  opfordrer alle medlemsstater til at sikre, at de nationale klassificeringssystemer ikke udvikles på en måde, der kunne svække PEGI-systemet;

4.  opfordrer medlemsstaterne og de berørte parter til at fremme en forenkling af PEGI's og PEGI-onlinesystemernes symboler, så de bliver klarere og mere forståelige, især for forældrene, for så vidt angår både alder og indhold;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme PEGI's og PEGI-onlinesystemernes udbredelse hos spillekonsolproducenterne og detailforretningerne og til at træffe foranstaltninger for at informere familier og undervisere om brugen heraf;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde en særlig lovgivning af civil- og strafferetlig karakter om detailsalg af voldelige tv-, video- og computerspil; mener, at der bør tages særligt hensyn til onlinebaserede spil, som hovedsagelig er rettet mod børn og unge med det formål at give gevinst;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de filtersystemer, som familierne kan gøre brug af, når det gælder onlinevideospil, og til at fremme PEGI online, idet der rettes særlig opmærksomhed på de risici, der er forbundet med brugen af internettet, og chatrooms i forbindelse med sådanne spil;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med de interesserede parter om at oprette et effektivt paneuropæisk klassificeringssystem efter aldersgrupper (via selvregulering eller samregulering), som skal anvendes på alle platforme, i betragtning af de særlige kendetegn for alle medier, der er vanskelige at katalogisere, såsom internettet;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med industrirepræsentanterne, klassificeringsorganerne og andre interesserede parter med henblik på at finde innovative og effektive aldersverifikationsløsninger;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde en paneuropæisk adfærdskodeks for detailsalg af videospil til mindreårige, navnlig børn mellem 5 og 12 år, så også sælgerne ansvarliggøres;

11.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge retningslinjer for at hindre mulige interessekonflikter inden for klassificeringsorganerne og for at bevare sådanne organisationers uafhængighed af industrirelaterede interessegrupper;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at informere forældre og skolelærere med henblik på at fjerne den teknologiske generationskløft og fremme en mere sikker og bevidst brug af de nye teknologier, herunder videospil;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med alle børnerettigheds-, familie- og forbrugersammenslutninger, forældre og undervisere samt internettjenesteudbydere og producenter og sælgere af videospil at iværksætte bevidstgørelses- og informationskampagner og -foranstaltninger, der tager sigte på at udbrede brugen af PEGI og PEGI-onlinesystemerne hos borgerne;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at inddrage de mindreårige i kampen mod udbredelsen af videospil med voldeligt og skadeligt indhold; mener navnlig, at mindreårige bør inddrages i informations- og ansvarliggørelsesinitiativer, der kan give dem de grundlæggende redskaber til at genkende og forsvare sig mod voldeligt og skadeligt indhold;

15.  opfordrer Kommissionen til ved hjælp af specifikke lovgivningsforanstaltninger at hindre misbrug af onlinespil til uhæderlige kommercielle aktiviteter såsom aktiviteter, der på uhæderlig vis får mindreårige brugere til at indgå juridiske forpligtelser (f.eks. via automatiserede abonnementer eller skadelige opringningsprogrammer, der ringer dyre afgiftslinjer op), og som sender konkurrenceforvridende reklamebudskaber (f.eks. produktplacering eller andre skjulte marketingsteknikker);

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage video-, tv- og computerspil i Safer Internet-programmet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson, Stefano Zappalà

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Giles Chichester, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro