Процедура : 2008/0252(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0052/2009

Внесени текстове :

A6-0052/2009

Разисквания :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0115

ДОКЛАД     *
PDF 154kWORD 78k
16.2.2009
PE 419.882v02-00 A6-0052/2009

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

(COM(2008)0869 – C6‑0000/2009 – 2008/0252(CNS))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Jan Andersson

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

(COM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0869),

–   като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0050/2009),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A6‑0052/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  потвърждава отдавнашния си призив към Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай, не по-малко от пет месеца, за да изпълни консултативната си роля, както е определена в член 128, параграф 2 от Договора, по време на цялостното преразглеждане на насоките за политиките на заетост, което се предвижда да се осъществи в края на 2010 г.;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

При преразглеждането на Лисабонската стратегия през 2005 г., Насоките за политиките на заетост бяха включени в макроикономическите и микроикономическите политики, съдържащи се в Общите насоки за икономическите политики и те бяха планирани за период от три години. Началото на втория тригодишен цикъл на управление беше поставено през 2008 г. и ще продължи до 2010 г.

Предложението за Насоки за политиките на заетост в съответствие с член 128, параграф 2 се основава на оценката на Комисията за изпълнението на националните програми за реформи и на актуалната еволюция на пазара на труда. Оценката показва, че показателите за заетост през миналата година са били като цяло стабилни. Все пак, растежът в областта на заетостта в редица държави-членки отбеляза спад към средата на 2008 г. В допълнение, непроменени остават големите предизвикателства пред европейските пазари на труда. Поради това е малко вероятно целите от Лисабон за заетостта, с изключение на тези, отнасящите се до жените, да бъдат постигнати до 2010 г.

Освен това, оценката беше извършена в момент на изключителна несигурност, когато финансовите и икономическите сътресения започнаха да оказват негативно въздействие върху реалната икономика. Икономическата перспектива драматично се промени през втората половина на 2008 г. и началото на настоящата година. Очаква се(1) икономическото положение на Европа да се влоши допълнително и с бързи темпове, като в близко бъдеще се увеличат опасностите за заетостта и социалното сближаване. Следователно сме изправени пред сериозна икономическа рецесия, която се очаква да продължи през цялата първа половина на настоящата година и да окаже дълбоко въздействие върху еволюцията на пазара на труда: очаква се през тази година растежът на заетостта да е отрицателен и заетостта в ЕС да намалее с 3,5 милиона работни места; процентът на безработица в ЕС (7 % през 2008 г.) се очаква да нарасне до 8,7 % през 2009 г. (и от 7,5 на 9,2 % за еврозоната), като допълнително увеличение се очаква през 2010 г.

В следствие на оценката на националните програми за реформи и в съответствие с Европейския план за икономическо възстановяване(2), Комисията предложи насоките за политиките на заетост за държавите-членки, както са определени в Приложение към Решение на Съвета 2008/618/ЕО от 15 юли 2008 г. да бъдат запазени през 2009 г., тъй като те предлагат стабилна рамка за политическо ръководство както по отношение на незабавните действия за преодоляване на настоящата икономическа и финансова криза, така и за продължаване на структурната реформа. Държавите-членки са призовани да вземат предвид насоките при определянето на своите политики на заетост.

Докладчикът подкрепя подхода на Комисията. Днес повече от всякога е налице неотложна необходимост от стриктно прилагане на реформите, за да бъдат разкрити качествени работни места и да се осигури благополучието на европейските граждани. Необходимо е да насочим усилията си към преодоляване на масово преструктуриране, избягване на загубата на работни места и да предотвратим по-нататъшно отрицателно влияние върху заплащането и гарантирането на социалната структура. Необходимо е да отговорим ефикасно на предизвикателствата на увеличаващата се безработица и социална изолация.

В този контекст, от изключителна важност са следните аспекти.

На първо място, необходим е координиран европейски подход. Той следва да обхваща двете различни равнища на управлението и на политиката. Следва да бъдат по-добре координирани усилията, полагани от ЕС и държавите-членки, но също мерките, предприети в изпълнение на плана за икономическо възстановяване, следва да бъдат хармонизирани с дългосрочните цели на ЕС, очертани в Лисабонската стратегия.

На второ място, партньорството, сътрудничеството и диалогът са необходими предварителни условия за всеки успех. В това отношение, е изключително важна ролята на социалните партньори за укрепване на доверието в предприеманите мерки. Това важи както за краткосрочните мерки, така и за реформите в дългосрочен план и за инвестициите.

Накрая, и с оглед на заключението от втория цикъл от Лисабон и бъдещото преразглеждане на насоките за политиките на заетост, Европейският парламент следва също да получи необходимото време, за да изпълни изцяло консултативната си роля, както е определена в член 128, параграф 2 от Договора.

(1)

Междинна прогноза, януари, 2009 г.; Европейска комисия, DG ECFIN, 19 януари 2009 г.: http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf

(2)

COM(2008)0800.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

Позовавания

COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

Дата на консултация с ЕП

3.2.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

5.2.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.2.2009

ITRE

5.2.2009

FEMM

5.2.2009

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

11.2.2009

ITRE

11.2.2009

FEMM

4.2.2009

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Разглеждане в комисия

10.2.2009

 

 

 

Дата на приемане

11.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pierre Jonckheer

Дата на внасяне

16.2.2009

Правна информация - Политика за поверителност