ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

  16. 2. 2009 - (KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS)) - *

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  Zpravodaj: Jan Andersson

  Postup : 2008/0252(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0052/2009

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

  (KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0869),

  –   s ohledem na čl. 128 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0050/2009),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0052/2009),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  4.  znovu opakuje svou výzvu Komisi a Radě, aby zajistily, že Evropskému parlamentu bude poskytnuta dostatečně dlouhá doba, minimálně pět měsíců, aby mohl splnit svou poradní úlohu, jak ji stanoví čl. 128 odst. 2 Smlouvy, v rámci celkového přepracování hlavních směrů politik zaměstnanosti, které má proběhnout koncem roku 2010.

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Od revize Lisabonské strategie, která byla provedena v roce 2005, jsou hlavní směry politiky zaměstnanosti spojeny s makroekonomickými a mikroekonomickými politikami vypracovanými v rámci hlavních směrů hospodářských politik a jsou stanoveny na období tří let. Druhé tříleté období řízení bylo zahájeno v roce 2008 a potrvá do roku 2010.

  Návrh hlavních směrů politiky zaměstnanosti na rok 2009 podle čl. 128 odst. 2 vychází z hodnocení provádění národních programů reforem a současného vývoje pracovního trhu, které provedla Komise. Z hodnocení vyplývá, že ukazatele zaměstnanosti byly v minulém roce obecně stabilní. Růst zaměstnanosti však v některých členských státech v polovině roku 2008 oslabil. Kromě toho na evropském pracovním trhu přetrvávají nadále zásadní problémy. Je tedy málo pravděpodobné, že lisabonské cíle v oblasti zaměstnanosti, jiné než pro ženy, budou do roku 2010 splněny.

  Hodnocení bylo navíc provedeno v extrémně nejisté době, kdy finanční a hospodářská nestabilita začala mít negativní dopad na reálnou ekonomiku. Hospodářské výhledy se v průběhu druhé poloviny roku 2008 a začátkem tohoto roku výrazně změnily. Podle prognóz[1] se bude v blízké budoucnosti hospodářská situace v Evropě nadále rychle prohlubovat a dojde k ohrožení zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Čelíme tedy prudkému hospodářskému poklesu, který bude pravděpodobně pokračovat celou první polovinu tohoto roku a bude mít vážný dopad na vývoj pracovního trhu: očekává se, že růst zaměstnanosti bude v letošním roce negativní, přičemž počet pracovních míst v EU klesne na 3,5 milionu; míra nezaměstnanosti v EU (7 % v roce 2008) stoupne v roce 2009 pravděpodobně na 8,7 % (přičemž v eurozóně vzroste z 7,5 % na 9,2 %) a v roce 2010 dojde k dalšímu růstu nezaměstnanosti.

  S ohledem na hodnocení národních programů reforem a v souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy[2] Komise navrhla, aby hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států uvedené v příloze rozhodnutí Rady č. 2008/618/ES ze dne 15. července 2008 byly zachovány v roce 2009, neboť představují kvalitní rámec politické strategie týkající se okamžitých opatření pro boj se současnou hospodářskou a finanční krizí i pokračování strukturální reformy. Členské státy jsou vyzvány, aby tyto hlavní směry zohledňovaly v svých politikách zaměstnanosti.

  Zpravodaj souhlasí s přístupem Komise. Právě dnes, více než kdy jindy, je naléhavě nezbytné důsledně provádět reformy, aby se vytvořila kvalitní pracovní místa a zajistilo se blaho evropských občanů. Musíme spojit všechny síly, abychom zabránili rozsáhlé restrukturalizaci, ztrátám pracovních míst a dalšímu snižování platů a dávek sociálního zabezpečení. Je nezbytné, abychom se zabývali růstem nezaměstnanosti a sociálním vyčleněním účinným způsobem.

  S ohledem na výše uvedené okolnosti jsou zvláště důležité následující hlediska.

  Zaprvé je nezbytně nutný koordinovaný evropský přístup. Ten by měl obsahovat jak různé úrovně správy, tak různé politické oblasti. Úsilí EU a členských států je třeba koordinovat lépe, zároveň je však třeba, aby opatření přijatá v rámci plánu hospodářské obnovy, která mají řešit krizi v krátkodobém horizontu, byla v souladu s dlouhodobými cíli EU, které byly stanoveny v Lisabonské strategii.

  Zadruhé jsou nezbytným prostředkem k úspěchu partnerství, spolupráce a dialog. Zde je zvláště důležitá úloha sociálních partnerů, kteří by měli budovat důvěru v přijatá opatření. To platí jak pro krátkodobá opatření, tak pro dlouhodobé reformy a investice.

  A konečně, vzhledem k tomu, že skončil druhý cyklus Lisabonské strategie, a s ohledem na nadcházející přepracování hlavních směrů zaměstnanosti by měla být Evropskému parlamentu poskytnuta nezbytná doba na to, aby mohl v plné míře splnit svou poradní úlohu, jak ji stanoví čl. 128 odst. 2 Smlouvy.

  POSTUP

  Název

  Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

  Referenční údaje

  KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

  Datum konzultace s EP

  3.2.2009

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  EMPL

  5.2.2009

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  5.2.2009

  ITRE

  5.2.2009

  FEMM

  5.2.2009

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  ECON

  11.2.2009

  ITRE

  11.2.2009

  FEMM

  4.2.2009

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Jan Andersson

  6.10.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  10.2.2009

   

   

   

  Datum přijetí

  11.2.2009

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  1

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Pierre Jonckheer