Procedure : 2008/0252(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0052/2009

Indgivne tekster :

A6-0052/2009

Forhandlinger :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Afstemninger :

PV 11/03/2009 - 5.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0115

BETÆNKNING     *
PDF 139kWORD 61k
16.2.2009
PE 419.882v02-00 A6-0052/2009

om forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

(KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Jan Andersson

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

(KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0869),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 128, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0050/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6‑0052/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  gentager sin mangeårige opfordring til Kommissionen og Rådet om, at Europa-Parlamentet sikres den nødvendige tid, og under alle omstændigheder mindst fem måneder, til at udøve sin rådgivende funktion i henhold til traktatens artikel 128, stk. 2, i forbindelse med den gennemgribende revidering af retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken, der ifølge planerne skal finde sted i slutningen af 2010;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


BEGRUNDELSE

Siden revisionen af Lissabonstrategien i 2005 har retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken været integreret i de makroøkonomiske og mikroøkonomiske politikker, som er konkretiseret i de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker og gælder for en treårig periode. Den anden treårs forvaltningscyklus startede i 2008 og løber til og med 2010.

Forslaget til retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken for 2009 i henhold til artikel 128, stk. 2, er baseret på Kommissionens vurdering af gennemførelsen af de nationale reformprogrammer og af den seneste udvikling på arbejdsmarkedet. Vurderingen viser, at beskæftigelsessituationen generelt har været solid gennem det seneste år. Beskæftigelsestilvæksten er imidlertid taget af i flere medlemsstater siden midten af 2008. Derudover er flere af de store udfordringer, som de europæiske arbejdsmarkeder står over for, fortsat uændrede. Det er derfor usandsynligt, at Lissabonmålene for beskæftigelse bliver nået inden udgangen af 2010, undtagen for så vidt angår kvinder.

Derudover blev vurderingen foretaget på et ekstremt usikkert tidspunkt, hvor den finansielle og økonomiske uro begyndte at have negativ indvirkning på realøkonomien. De økonomiske udsigter har ændret sig drastisk i løbet af sidste halvdel af 2008 og starten af 2009. Europas økonomiske situation forventes(1) at blive yderligere forværret i løbet af kort tid, hvilket øger truslerne mod beskæftigelsen og den sociale sammenhængskraft i den nærmeste fremtid. Vi står således over for en kraftig økonomisk afmatning, som forventes at fortsætte gennem hele første halvdel af i år og have markant indvirkning på arbejdsmarkedsudviklingen: beskæftigelsestilvæksten forventes at blive negativ i år med et fald i beskæftigelsen inden for EU på 3,5 mio. stillinger, ledighedsprocenten (som var på 7,0 % i 2008) forventes at stige til 8,7 % inden for EU i 2009 (og fra 7,5 % til 9,2 % inden for euroområdet) med en yderligere stigning i 2010.

Som opfølgning på vurderingen af de nationale reformprogrammer og i tråd med den europæiske økonomiske genopretningsplan(2) har Kommissionen foreslået, at retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, som fremgår af bilaget til Rådets beslutning af 15. juli 2008 (2008/618/EF), bibeholdes i 2009, idet de udgør en solid ramme for politisk vejledning, både med hensyn til øjeblikkelige foranstaltninger for at tackle den nuværende økonomiske og finansielle krise og med hensyn til den fortsatte strukturreform. Medlemsstaterne opfordres til at tage højde for retningslinjerne i deres beskæftigelsespolitikker.

Ordføreren støtter Kommissionens tilgang. I dag er der mere end nogensinde et presserende behov for en stram gennemførelse af reformerne for at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og velstand for Europas borgere. Vi er nødt til at gøre os fælles bestræbelser på at få vendt de massive omstruktureringer, undgå tab af arbejdspladser og forebygge yderligere negativt pres på lønninger og socialsikringsydelser. Vi er nødt til effektivt at imødegå udfordringerne ved stigende arbejdsløshed og social udstødelse.

I denne forbindelse er følgende aspekter særligt vigtige:

For det første er en koordineret europæisk tilgang absolut nødvendig. Den bør omfatte både forskellige forvaltningsniveauer og politikområder. EU’s og medlemsstaternes foranstaltninger skal koordineres bedre, ligesom foranstaltninger truffet under den økonomiske genopretningsplan med henblik på at tackle kortvarige krisesituationer bør være i overensstemmelse med EU’s langsigtede målsætninger, som de fremgår af Lissabonstrategien.

For det andet er partnerskab, samarbejde og dialog nødvendige forudsætninger for succes. I denne forbindelse spiller arbejdsmarkedets parter en særligt vigtig rolle med hensyn til at skabe tillid til de foranstaltninger, der træffes. Dette gælder både for kortsigtede foranstaltninger og for mere langsigtede reformer og investeringer.

Endelig, og i lyset af afslutningen af den anden Lissaboncyklus og den kommende revision af retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken, bør Europa-Parlamentet også gives tilstrækkelig tid til fuldt ud at udøve sin rådgivende funktion, som den fremgår af traktatens artikel 128, stk. 2.

(1)

Interim Forecast, januar 2009; Europa-Kommissionen, GD ECFIN, den 19. januar 2009: http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf.

(2)

KOM(2008)0800


PROCEDURE

Titel

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

Referencer

KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

Dato for høring af EP

3.2.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

5.2.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.2.2009

ITRE

5.2.2009

FEMM

5.2.2009

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

11.2.2009

ITRE

11.2.2009

FEMM

4.2.2009

 

Ordfører

       Dato for valg

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Pierre Jonckheer

Dato for indgivelse

16.2.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik