RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

  16.2.2009 - (KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS)) - *

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  Raportöör: Jan Andersson

  Menetlus : 2008/0252(CNS)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0052/2009

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

  (KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

  (Nõuandemenetlus)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0869);

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 128 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0050/2009);

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

  –   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6‑0052/2009),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

  2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

  3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

  4.  kordab juba mitmendat korda üleskutset komisjonile ja nõukogule, et parlamendile tuleb tööhõivesuuniste täieliku läbivaatamise käigus, mis kavakohaselt peaks toimuma 2010. aasta lõpus, anda EÜ asutamislepingu artikli 128 lõike 2 kohase konsulteerimise jaoks piisavalt aega, igal juhul mitte vähem kui viis kuud;

  5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  SELETUSKIRI

  Alates Lissaboni strateegia läbivaatamisest 2005. aastal moodustavad tööhõivesuunised majanduspoliitika üldsuuniste alusel välja töötatava makro- ja mikromajanduspoliitika osa ja need sätestatakse kolmeks aastaks. Teine kolmeaastane etapp algas 2008. aastal ja lõpeb 2010.

  Asutamislepingu artikli 128 lõike 2 kohaselt on 2009. aasta tööhõivesuuniste ettepaneku aluseks komisjoni hinnang riiklike reformikavade rakendamisele ja tööjõuturu viimase aja arengule. Hinnang näitab, et tööhõivemäär oli möödunud aastal piisavalt kõrge. Siiski on alates 2008. aasta keskpaigast tööhõive kasv mitmes liikmesriigis peatunud. Lisaks on Euroopa Liidu tööjõuturu peamised probleemid jäänud endiselt alles. Seetõttu pole Lissaboni strateegia tööhõive eesmärkide saavutamine 2010. aastaks tõenäoline, välja arvatud naiste tööhõive puhul.

  Lisaks tuleb märkida, et hindamine leidis aset väga ebakindlal hetkel, kui segadus rahanduses ja majanduses hakkas ka reaalmajandusele mõju avaldama. Majanduse väljavaated on 2008. aasta teisel poolel ja käesoleva aasta alguses järsult halvenenud. Prognooside kohaselt[1] halveneb Euroopa Liidu majandusolukord edaspidi väga ruttu, mis suurendab lähitulevikus tööpuuduse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse nõrgenemise ohtu. Meid ootab niisiis ees sügav majanduslangus, mis vältab eeldatavasti kogu käesoleva aasta esimese poole ja mõjutab märgatavalt tööjõuturu olukorda: tööhõive kasv muutub käesoleval aastal negatiivseks ning ELis kaob kuni 3,5 miljonit töökohta; Euroopa Liidu töötuse määr (2008. aastal 7%) peaks 2009. aastal suurenema 8,7 %-ni (euroalal 7,5 %-lt 9,2%-ni) ja 2010. aastal veelgi rohkem.

  Riiklike reformikavade hindamise tulemusel ja kooskõlas Euroopa majanduse taastamise kavaga[2] tegi komisjon ettepaneku säilitada 2009. aastaks liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised nõukogu 15. juuli 2008. aasta otsuse 2008/618/EÜ lisas sätestatud kujul, kuna need kujutavad endast kohast poliitikasuuniste raamistikku, hõlmates nii koheseid meetmeid käimasoleva majandus- ja finantskriisiga võitlemiseks kui ka kestvaid struktuurireforme. Liikmesriike kutsutakse üles võtma oma tööhõivepoliitikas neid suuniseid arvesse.

  Raportöör toetab komisjoni seisukohta. Rohkem kui kunagi varem vajatakse täna rangelt läbi viidud reforme, et luua kvaliteetseid töökohti ja tagada Euroopa kodanike heaolu. Tuleb suurendada jõupingutusi, et hoida ära majanduse struktuuri järsk muutus ning vältida töökohtade kaotust ja edasist survet alandada palku ja sotsiaaltagatisi. Tuleb otsustavalt tegeleda suureneva tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutusega.

  Selles kontekstis on eriti olulised järgmised aspektid.

  Esiteks on hädavajalik üleeuroopaline kooskõlastatud lähenemisviis. See peaks hõlmama eri valitsustasandeid ja tegevusvaldkondi. Euroopa Liidu ja liikmesriikide jõupingutusi on vaja paremini kooskõlastada, aga samas tuleb ka majanduse taastamise kava alusel võetavate meetmete puhul, millega reageeritakse lühiajalisele kriisile, lähtuda Lissaboni strateegias sätestatud Euroopa Liidu pikaajalistest eesmärkidest.

  Teiseks on eduka lahenduse leidmiseks vajalik partnerlus, koostöö ja dialoog. Selles suhtes on eriti oluline tööturu osapoolte roll võetavatesse meetmetesse usalduse äratamisel. See kehtib nii lühiajaliste meetmete kui ka pikaajaliste reformide ja investeeringute suhtes.

  Lõpuks tuleb Lissaboni strateegia teise tsükli lõpuleviimiseks ja tööhõivesuuniste tulevaseks läbivaatamiseks anda Euroopa Parlamendile piisavalt aega, võimaldades tal täiel määral täita asutamislepingu artikli 128 lõikes 2 sätestatud konsulteerimisvolitusi.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

  Viited

  KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

  EPga konsulteerimise kuupäev

  3.2.2009

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  EMPL

  5.2.2009

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  5.2.2009

  ITRE

  5.2.2009

  FEMM

  5.2.2009

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  ECON

  11.2.2009

  ITRE

  11.2.2009

  FEMM

  4.2.2009

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Jan Andersson

  6.10.2008

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  10.2.2009

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  11.2.2009

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Pierre Jonckheer