Procedūra : 2008/0252(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0052/2009

Pateikti tekstai :

A6-0052/2009

Debatai :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Balsavimas :

PV 11/03/2009 - 5.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0115

PRANEŠIMAS     *
PDF 141kWORD 75k
16.2.2009
PE 419.882v02-00 A6-0052/2009

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Jan Andersson

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0869),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 128 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0050/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6‑0052/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  dar kartą primena savo seniai pateiktą prašymą Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad visapusiško užimtumo gairių persvarstymo, kurį suplanuota atlikti 2010 m., metu Europos Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki mėnesiai, jo konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip numatyta Sutarties 128 straipsnio 2 dalyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 2005 m. Lisabonos strategijos peržiūros užimtumo gairės yra integruotos į makroekonomikos ir mikroekonomikos politiką, kaip suplanuota bendrosiose ekonomikos politikos gairėse, ir nustatytos trejų metų laikotarpiui. Kitas trijų metų valdymo ciklas buvo pradėtas 2008 m.ir bus vykdomas iki 2010 m.

Pasiūlymas dėl 2009 m. užimtumo gairių pagal 128 straipsnio 2 dalį pagrįstas Komisijos atliktu nacionalinių reformų programų įgyvendinimo įvertinimu ir pastaraisiais įvykiais darbo rinkoje. Iš įvertinimo matyti, kad pastaraisiais metais užimtumo rodikliai iš esmės buvo puikūs. Tačiau užimtumo augimas sumažėjo kai kuriose valstybėse narėse maždaug 2008 m. viduryje. Be to, didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė Europos darbo rinkos, lieka nepakitusios. Taigi nepanašu, kad Lisabonos tikslai užimtumo srityje, išskyrus moterų užimtumą, bus pasiekti iki 2010 m.

Be to, įvertinimas atliktas ypač didelio netikrumo laikotarpiu, kai pradėjo reikštis neigiamas finansų ir ekonomikos sumaišties poveikis realiajai ekonomikai. Ekonominiai rodikliai labai pasikeitė per antrąjį 2008 m. pusmetį ir šių metų pradžios laikotarpį. Prognozuojama, kad Europos ekonominė padėtis ir toliau blogės ir greitai,(1) o dėl to artimiausiu metu didės rizika, susijusi su užimtumu ir socialine sanglauda. Taigi, susiduriama su giliu ekonomikos nuosmukiu, kuris, tikimasi, ir toliau tęsis pirmąjį šių metų pusmetį ir turės didelės įtakos įvykiams darbo rinkoje: prognozuojama, kad užimtumo augimas šiais metais taps neigiamas, užimtumo srityje ES bus prarasta maždaug 3,5 mln. darbo vietų; tikimasi, kad nedarbo lygis (2008 m. siekęs 7,0 proc.) 2009 m. pasieks 8,7 proc. ES (ir nuo 7,5 iki 9,2 proc. Euro zonoje) bei didės toliau 2010 m.

Po nacionalinių reformų programų įvertinimo ir atsižvelgdama ekonomikos atkūrimo planą(2), Komisija pasiūlė, kad valstybių narių užimtumo politikos gairės, nustatytos pagal 2008 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimo 2008/618/EB priedą, būtų paliktos tokios pat ir 2009 m., nes jos yra tinkama politinių gairių programa, susijusi ir su skubiais veiksmais dabartinei ekonomikos ir finansų krizei įveikti ir struktūrinei reformai tęsti. Valstybės narės raginamos atsižvelgti į šias gaires savo užimtumo politikoje.

Pranešėjas pritaria Komisijos požiūriui. Šiuo metu labiau nei bet kada reikia nedelsiant kruopščiai įgyvendinti reformas siekiant sukurti geras darbo vietas ir gerovę Europos piliečiams. Būtina sutelkti pastangas pakeisti masinę restruktūrizaciją, išvengti darbo vietų praradimo ir neleisti, kad toliau būtų stengiamasi mažinti atlyginimus ir socialinę apsaugą. Reikia imtis veiksmingai spręsti augančio nedarbo ir socialinės atskirties problemas.

Atsižvelgiant į tai, ypač svarbūs yra toliau nurodyti aspektai.

Visų pirma būtinas koordinuotas Europos masto požiūris. Jis turėtų apimti ir skirtingus valdymo, ir politikos srities lygius. ES ir valstybių narių pastangos turėtų būti geriau koordinuojamos, tačiau kartu priemonės, kurių imamasi pagal ekonomikos atkūrimo planą siekiant išspręsti trumpalaikės krizės problemas, turėtų derėti su ES ilgalaikiais tikslais, numatytais pagal Lisabonos strategiją.

Antra, partnerystė, bendradarbiavimas ir dialogas yra būtinos sėkmės sąlygos. Atsižvelgiant į tai, socialinių partnerių vaidmuo yra itin svarbus siekiant pasitikėjimo priemonėmis, kurių imamasi. Tai taikytina ir trumpalaikėms priemonėms, ir ilgalaikėms reformoms ir investicijoms.

Ir pagaliau, atsižvelgiant į antrojo Lisabonos etapo išvadas ir būsimą užimtumo gairių peržiūrą, Europos Parlamentui taip pat turi būti suteikta užtektinai laiko jo konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip numatyta Sutarties 128 straipsnio 2 dalyje.

(1)

Tarpinės prognozės: 2009 m. sausio mėn.; Europos Komisija, DG ECFIN, 2009 m. sausio 19 d.: http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf

(2)

COM(2008)0800.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Nuorodos

COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

Konsultacijos su EP data

3.2.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

5.2.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.2.2009

ITRE

5.2.2009

FEMM

5.2.2009

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

11.2.2009

ITRE

11.2.2009

FEMM

4.2.2009

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Svarstymas komitete

10.2.2009

 

 

 

Priėmimo data

11.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Pierre Jonckheer

Pateikimo data

16.2.2009

Teisinė informacija - Privatumo politika