Procedură : 2008/0252(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0052/2009

Texte depuse :

A6-0052/2009

Dezbateri :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Voturi :

PV 11/03/2009 - 5.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0115

RAPORT     *
PDF 143kWORD 82k
16.2.2009
PE 419.882v01-00 A6-0052/2009

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

(COM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Raportor: Jan Andersson

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

(COM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0869),

–   având în vedere articolul 128 alineatul (2) Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0050/2009),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6‑0052/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

4.  îşi reiterează solicitarea adresată deja de mai multe ori Comisiei şi Consiliului de a se asigura că Parlamentului i se acordă timpul necesar, de cel puţin cinci luni, pentru a-şi îndeplini rolul consultativ definit la articolul 128 alineatul (2) din tratat, în cursul revizuirii complete a orientărilor privind ocuparea forţei de muncă, care este programată pentru sfârşitul lui 2010;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Din momentul revizuirii Strategiei de la Lisabona din 2005, liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă sunt integrate în politicile macroeconomice şi microeconomice elaborate în cadrul liniilor directoare generale de politică economică şi sunt stabilite pentru o perioadă de trei ani. Al doilea ciclu de guvernanţă de trei ani a fost lansat în 2008 şi se desfăşoară până în 2010.

Propunerea de linii directoare privind ocuparea forţei de muncă pentru anul 2009, în conformitate cu articolul 128 alineatul (2), are la bază evaluarea efectuată de Comisie cu privire la punerea în aplicare a programelor naţionale de reformă şi la recentele evoluţii ale pieţei muncii. Evaluarea respectivă arată că rezultatele privind ocuparea forţei de muncă au fost în general bune în ultimul an. Cu toate acestea, creşterea ocupării forţei de muncă s-a diminuat în mai multe state membre la mijlocul anului 2008. În plus, problemele majore cu care se confruntă pieţele europene ale muncii rămân neschimbate. Aşadar, este puţin probabil ca obiectivele Tratatului de la Lisabona privind ocuparea forţei de muncă, în afara celui referitor la femei, să fie atinse până în 2010.

Mai mult, evaluarea a fost efectuată într-o perioadă de nesiguranţă foarte accentuată, în care tulburările financiare şi economice au început să aibă un impact negativ asupra economiei reale. Perspectivele economice s-au schimbat radical în cursul celei de-a doua jumătăţi a anului 2008 şi la începutul anului în curs. Se prevede(1) că situaţia economică a Europei va continua să se deterioreze, într-un ritm mai accentuat, ceea ce va spori riscurile pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru coeziunea socială în viitorul apropiat. Aşadar, suntem confruntaţi cu o criză economică profundă care, după toate previziunile, va continua în prima jumătate a acestui an şi va avea un impact semnificativ asupra evoluţiei pieţei muncii: se aşteaptă ca creşterea ocupării forţei de muncă să înregistreze o evoluţie negativă anul acesta, în UE înregistrându-se o scădere a numărului de locuri de muncă cu 3,5 milioane; se aşteaptă ca rata şomajului (7% în 2008) să crească până la 8,7% în UE în 2009 (şi de la 7,5% la 9,2% în zona euro), cu o creştere suplimentară în 2010.

În urma evaluării programelor naţionale de reformă şi în conformitate cu planul european de redresare economică(2), Comisia a propus ca liniile directoare privind politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, astfel cum sunt definite în anexa la Decizia 2008/618/CE a Consiliului din 15 iulie 2008, să fie menţinute pe parcursul anului 2009, deoarece reprezintă un cadru solid care asigură orientări politice atât privind acţiunile imediate de combatere a actualei crize economice şi financiare, cât şi privind continuarea reformei structurale. Statele membre sunt încurajate să ţină cont de liniile directoare în cadrul politicilor lor de ocupare a forţei de muncă.

Raportorul sprijină abordarea aleasă de Comisie. În momentul de faţă, mai mult ca niciodată, este nevoie urgentă de o aplicare strictă a reformelor pentru a crea locuri de muncă de calitate şi bunăstare pentru cetăţenii europeni. Este necesar să ne concentrăm eforturile pentru a împiedica restructurarea masivă, pentru a evita pierderile de locuri de muncă şi pentru a preveni presiunile suplimentare de scădere exercitate asupra salariilor şi regimurilor de asigurări sociale. Trebuie să abordăm în mod eficace provocările legate de creşterea şomajului şi excluziunea socială.

În acest context, următoarele aspecte au o deosebită importanţă.

În primul rând, o abordare europeană coordonată este indispensabilă. Aceasta ar trebui să cuprindă atât niveluri diferite de guvernanţă, cât şi domenii de politică diferite. Este necesară o mai bună coordonare între eforturile întreprinse de UE şi de către statele membre; de asemenea, măsurile luate în cadrul planului de redresare economică în vederea abordării crizei pe termen scurt trebuie să fie în conformitate cu obiectivele pe termen lung ale UE, aşa cum sunt prezentate în Strategia de la Lisabona.

În al doilea rând, parteneriatul, cooperarea şi dialogul sunt absolut necesare oricărei reuşite. În această privinţă, rolul partenerilor sociali este deosebit de important în stimularea încrederii în măsurile luate. Acest lucru este valabil atât în cazul măsurilor pe termen scurt, cât şi în cazul reformelor şi investiţiilor pe termen lung.

În cele din urmă, în vederea încheierii celui de-al doilea ciclu Lisabona şi în perspectiva viitoarei revizuiri a liniilor directoare privind ocuparea forţei de muncă, ar trebui, de asemenea, să se acorde Parlamentului European timpul necesar pentru a-şi îndeplini rolul său de consultare, astfel cum este definit la articolul 128 alineatul (2) din tratat.

(1)

Previziuni intermediare, ianuarie 2009; Comisia Europeană, DG ECFIN, 19 ianuarie 2009: http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf

(2)

COM(2008)0800.


PROCEDURĂ

Titlu

Liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

Referinţe

COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

Data consultării PE

3.2.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

EMPL

5.2.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ECON

5.2.2009

ITRE

5.2.2009

FEMM

5.2.2009

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

11.2.2009

ITRE

11.2.2009

FEMM

4.2.2009

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Examinare în comisie

10.2.2009

 

 

 

Data adoptării

11.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Pierre Jonckheer

Data depunerii

16.2.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate