SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

16.2.2009 - (KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS)) - *

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Jan Andersson

Postup : 2008/0252(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0052/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0869),

–   so zreteľom na článok 128 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0050/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6‑0052/2009),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude mať v rámci úplnej revízie usmernení pre zamestnanosť, ktorá je naplánovaná na koniec roka 2010, k dispozícii potrebný čas, a to v každom prípade najmenej päť mesiacov, na to, aby splnil svoju konzultačnú úlohu, ktorá je vymedzená v článku 128 ods. 2 zmluvy;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od revízie Lisabonskej stratégie v roku 2005 sú usmernenia pre zamestnanosť spojené s makroekonomickými a mikroekonomickými politikami vypracovanými v rámci všeobecných usmernení pre hospodárske politiky a sú stanovené na trojročné obdobie. Druhý trojročný cyklus riadenia začal v roku 2008 a trvá až do roku 2010.

Návrh usmernení pre zamestnanosť na rok 2009 v súlade s článkom 128 ods. 2 vychádza z hodnotenia uplatňovania národných reformných programov a súčasného vývoja na trhu práce, ktoré vypracovala Komisia. Z hodnotenia vyplýva, že výsledky v oblasti zamestnanosti boli v poslednom roku celkovo presvedčivé. V polovici roku 2008 však v niektorých členských štátoch rast zamestnanosti klesol. Navyše väčšie problémy, ktorým čelí európsky trh práce, sa nezmenili. Je preto nepravdepodobné, že do roku 2010 sa okrem cieľov zamestnanosti pre ženy podarí dosiahnuť aj iné lisabonské ciele pre zamestnanosť.

Okrem toho sa hodnotenie uskutočnilo v čase mimoriadnej neistoty, keď sa na skutočnom hospodárstve začal prejavovať negatívny vplyv finančného a hospodárskeho zmätku. Hospodárske vyhliadky sa v druhej polovici roku 2008 a na začiatku tohto roku dramaticky zmenili. Podľa predpovedí sa[1] európska hospodárska situácia bude ďalej rýchlo zhoršovať, čo v blízkej budúcnosti zintenzívni riziká pre zamestnanosť a sociálnu súdržnosť. Takže čelíme hlbokému hospodárskemu poklesu, ktorý, ako sa predpokladá, bude pokračovať v prvej polovici tohto roku a bude mať nesmierny vplyv na vývoj na pracovnom trhu: v tomto roku sa očakáva negatívny rast zamestnanosti so znížením pracovných miest v EÚ o 3,5 milióna; očakáva sa, že miera nezamestnanosti (7,0 % v roku 2008) dosiahne v roku 2009 v EÚ 8,7 % (a v eurozóne od 7,5 % do 9,2 %) a v roku 2010 sa bude zvyšovať.

Na základe hodnotenia národných reformných programov a v súlade s Plánom hospodárskej obnovy Európy[2] navrhla Komisia, aby sa usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov stanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2008/618/ES z 15. júla 2008 zachovali aj v roku 2009, keďže predstavujú silný rámec pre politické usmerňovanie bezodkladného prijímania opatrení na riešenie súčasnej hospodárskej a finančnej krízy i pokračovania štrukturálnej reformy. Členské štáty sú vyzvané, aby tieto usmernenia zohľadnili vo svojich politikách zamestnanosti.

Spravodajca podporuje prístup Komisie. Dnes, viac ako inokedy, je nevyhnutne potrebné dôkladne uplatňovať reformy s cieľom vytvoriť kvalitné pracovné miesta a prosperitu pre európskych občanov. Musíme sa snažiť zvrátiť rozsiahlu reštrukturalizáciu, vyhnúť sa stratám pracovných miest a predchádzať ďalšiemu tlaku na znižovanie miezd a dávok sociálneho zabezpečenia. Musíme účinne čeliť problémom zvyšujúcej sa nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia.

V tejto súvislosti majú osobitný význam tieto aspekty.

Po prvé, koordinovaný prístup na európskej úrovni je nevyhnutný. Mal by obsahovať rôzne úrovne riadenia i politické oblasti. Úsilie EÚ a jej členských štátov sa musí lepšie koordinovať, ale aj opatrenia na riešenie krátkodobej krízy prijaté v rámci plánu na obnovu hospodárstva musia byť v súlade s dlhodobými cieľmi EÚ vytýčenými v Lisabonskej stratégii.

Po druhé, nevyhnutnými predpokladmi každého úspechu sú partnerstvo, spolupráca a dialóg. V tejto súvislosti je úloha sociálnych partnerov pri podpore dôvery v prijaté opatrenia obzvlášť dôležitá. Toto sa týka tak krátkodobých opatrení, ako aj dlhodobých reforiem a investícií.

A na záver, v súvislosti s ukončením druhého lisabonského cyklu a budúcou revíziou usmernení pre zamestnanosť by sa Európskemu parlamentu mal poskytnúť čas potrebný na plné vykonávanie jeho konzultačnej úlohy stanovenej v článku 128 ods. 2 zmluvy.

POSTUP

Názov

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Referenčné čísla

KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

Dátum konzultácie s EP

3.2.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

5.2.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.2.2009

ITRE

5.2.2009

FEMM

5.2.2009

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

11.2.2009

ITRE

11.2.2009

FEMM

4.2.2009

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

11.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pierre Jonckheer

Dátum predloženia

16.2.2009