Förfarande : 2008/0252(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0052/2009

Ingivna texter :

A6-0052/2009

Debatter :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Omröstningar :

PV 11/03/2009 - 5.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0115

BETÄNKANDE     *
PDF 133kWORD 69k
16.2.2009
PE 419.882v02-00 A6-0052/2009

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Jan Andersson

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

(KOM(2008)0869 – C6‑0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0869),

–   med beaktande av artikel 128.2 i EG-fördraget i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0050/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6‑0052/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att meddela om rådet tänker avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet tänker ändra kommissionens förslag i hög grad.

4.  Europaparlamentet upprepar den uppmaning man sedan länge riktat till kommissionen och rådet om att se till att parlamentet får tillräckligt med tid och i varje fall inte mindre än fem månader för att fullgöra sin rådgivande funktion, så som den definieras i artikel 128.2 i fördraget, under den fullständiga översyn av sysselsättningsriktlinjerna som enligt planerna ska genomföras under slutet av 2010.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


MOTIVERING

Sedan 2005 års översyn av Lissabonstrategin ingår sysselsättningsriktlinjerna i den makroekonomiska och mikroekonomiska politik som utformats i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och gäller i tre år. Den andra treåriga förvaltningsperioden inleddes 2008 och pågår till 2010.

Förslaget till 2009 års sysselsättningsriktlinjer enligt artikel 128.2 bygger på kommissionens bedömning av genomförandet av de nationella reformprogrammen och av den senaste utvecklingen på arbetsmarknaden. Bedömningen visar att sysselsättningsutvecklingen i allmänhet var god under förra året. Men sedan mitten av 2008 har sysselsättningstillväxten sjunkit i flera medlemsstater. Dessutom kvarstår de stora utmaningar som de europeiska arbetsmarknaderna står inför. Det är därför osannolikt att Lissabonmålen för sysselsättning kommer att uppnås senast 2010, utom när det gäller kvinnors sysselsättning.

Dessutom genomfördes bedömningen under en period då det rådde ytterst stor osäkerhet i samband med den finansiella och ekonomiska turbulensen började få en negativ inverkan på realekonomin. De ekonomiska utsikterna har förändrats dramatiskt under den andra halvan av 2008 och början av detta år. Enligt prognosen(1) kommer Europas ekonomiska situation att försämras ytterligare och snabbt, vilket utsätter sysselsättningen och den sociala sammanhållningen för än större hot inom den närmaste framtiden. Vi står därför inför en djup ekonomisk nedgång, som förväntas fortsätta under första halvan av detta år och få avsevärd inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen: Sysselsättningstillväxten förväntas bli negativ i år och antalet arbetstillfällen i EU minska med 3,5 miljoner, arbetslösheten (7,0 procent 2008) förväntas växa till 8,7 procent i EU under 2009 (och från 7,5 procent till 9,2 procent i euroområdet) och växa ytterligare under 2010.

Efter bedömningen av de nationella reformprogrammen och i linje med den europeiska planen för ekonomisk återhämtning(2) har kommissionen föreslagit att de riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik som fastställts i bilagan till rådets beslut 2008/618/EG av den 15 juli 2008 bibehålls under 2009, eftersom de utgör en god ram för politisk vägledning såväl när det gäller omedelbara åtgärder för att ta itu med den rådande ekonomiska och finansiella krisen som fortgående strukturreformer. Medlemsstaterna uppmanas att beakta riktlinjerna i sin sysselsättningspolitik.

Föredraganden stöder kommissionens strategi. I dag är behovet av ett strikt genomförande av reformerna större än någonsin för att skapa högkvalitativa arbetstillfällen och välstånd för EU:s medborgare. Vi måste anstränga oss för att motverka massiva omstruktureringar och förluster av arbetstillfällen samt förhindra fortsatt sjunkande löner och nedrustade sociala förmåner. Vi måste bemöta de utmaningar som ökande arbetslöshet och social utestängning utgör på ett effektivt sätt.

I detta sammanhang är följande aspekter av särskild betydelse:

För det första är en samordnad europeisk strategi absolut nödvändig. Den bör omfatta både olika förvaltningsnivåer och politikområden. EU:s och medlemsstaternas insatser måste samordnas bättre, men även åtgärder som vidtas för att ta itu med akuta kriser i enlighet med planen för ekonomisk återhämtning måste stämma överens med de långsiktiga EU-mål som anges i Lissabonstrategin.

För det andra är partnerskap, samarbete och dialog nödvändiga förutsättningar för framgång. I detta avseende är den arbetsmarknadsparternas betydelse när det gäller att skapa förtroende för de åtgärder som vidtas av särskilt stor betydelse. Detta gäller både åtgärder på kort sikt och långsiktiga reformer och investeringar.

Slutligen och med hänsyn till avslutandet av den andra Lissaboncykeln och den kommande översynen av sysselsättningsriktlinjerna bör Europaparlamentet också få erforderlig tid på sig att fullgöra sin samrådande funktion i enlighet med artikel 128.2 i fördraget.

(1)

Delprognos, januari 2009, Europeiska kommissionen, GD ECFIN, 19 januari 2009, Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf.

(2)

KOM(2008)0800.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Referensnummer

KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

3.2.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

5.2.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.2.2009

ITRE

5.2.2009

FEMM

5.2.2009

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

11.2.2009

ITRE

11.2.2009

FEMM

4.2.2009

 

Föredragande

       Utnämning

Jan Andersson

6.10.2008

 

 

Behandling i utskott

10.2.2009

 

 

 

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gabriela Creţu, Lasse Lehtinen, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Pierre Jonckheer

Ingivande

16.2.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy