Menettely : 2008/2240(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0055/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0055/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0119

MIETINTÖ     
PDF 128kWORD 56k
16.2.2009
PE 414.008v02-00 A6-0055/2009

ympäristöystävällisemmästä liikenteestä ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin

(2008/2240(INI))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Georg Jarzembowski

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ympäristöystävällisemmästä liikenteestä ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin

(2008/2240(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon 8. heinäkuuta 2008 "Ympäristöystävällisempi liikenne" (KOM(2008)0433),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon 8. heinäkuuta 2008 "Strategia ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin" (KOM(2008)0435),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon 8. heinäkuuta 2008 "Nykyistä kalustoa koskevat meluntorjuntatoimenpiteet rautatieliikenteessä" (KOM(2008)0432),

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kestävästä liikkuvuudesta Euroopassa(1),    

–   ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen energia- ja ympäristöpolitiikan huomioon ottavasta kestävästä eurooppalaisesta liikennepolitiikasta(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0055/2009),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tavoitteina ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla, uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen 20 prosenttiin ja energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä,

B.  ottaa huomioon, että komissio on ilmastonmuutoksen torjunnan yhteydessä tehnyt joukon aloitteita liikenteen kehittämiseksi ympäristöystävälliseksi, mutta että se on tämän johdosta esittänyt vain tiedonannon ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin ja tiedonannon rautatieliikenteen melun vähentämisestä sekä lainsäädäntöehdotuksen raskaiden hyötyajoneuvojen tiemaksujen tarkistamisesta,

C. ottaa huomioon, että eurovinjettidirektiivin(3) 11 artiklan 3 kohdassa vahvistettiin jo vuonna 2006, että "Tutkittuaan kaikki vaihtoehdot, ympäristöön, meluun, ruuhkiin ja terveydenhoitoon liittyvät kustannukset mukaan lukien, komissio esittelee viimeistään 10. päivänä kesäkuuta kaikkien ulkoisten kustannusten arvioimiseksi yleispätevän, avoimen ja ymmärrettävän mallin, jota käytetään vastedes infrastruktuurimaksujen laskennan pohjana. Malliin liitetään vaikutusarvio ulkoisten kustannusten sisäistämisestä kaikissa liikennemuodoissa ja strategia tämän mallin täytäntöönpanemiseksi vaiheittain kaikissa liikennemuodoissa",

ottaa huomioon, että kertomukseen ja malliin liitetään tarvittaessa ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin edelleen tarkistamiseksi,

D. ottaa huomioon, että komissio kuvaa vakuuttavasti rautatieliikenteen melusta väestölle aiheutuvia terveyshaittoja, mutta että rautatieliikenteen aiheuttaman melun vähentämistä koskevan aloitteen ydinkohtana on kuitenkin ainoastaan vaatimus tavarajunien varustamisesta vähemmän melua aiheuttavilla jarruilla,

Ympäristöystävällisempi liikenne

1.  on ilahtunut ympäristöystävällisempää liikennettä koskevasta komission tiedonannosta ja pitää sitä tärkeänä ensimmäisenä askeleena kohti laajaa tutkimusta, jonka avulla liikenteestä ja eri liikennemuodoista voidaan tehdä ympäristöystävällisempää, sekä sen tosiasian tunnustamisena, että on tärkeää ja välttämätöntä tehdä liikenteestä tehokkaampaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi;

2.  painottaa, että liikkuvuus parantaa kansalaisten elämänlaatua ja että se lisää kasvua ja työllisyyttä Euroopan unionissa, sosiaalis-taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, edistää kauppaa kolmansien maiden kanssa ja että siitä on hyötyä liikenteeseen ja logistiikkaan suoraan ja epäsuorasti osallistuville yrityksille ja työntekijöille;

3.  tunnustaa, että liikkuvuudella on, sen lisäksi että sillä on myönteisiä vaikutuksia ja että se on välttämätöntä Euroopan unionin taloudelliselle kehitykselle sekä sosio-taloudelliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle, myös kielteisiä vaikutuksia luontoon ja ihmisiin, ja puoltaa siksi EU:n liikennepolitiikan kehittämistä ympäristöystävällisemmäksi siten, että siinä otetaan huomioon liikkuvuuteen liittyvät kansalaisten ja yritysten oikeutetut edut ja samalla eliminoidaan liikenteen kielteiset vaikutukset tai ainakin vähennetään niitä, maapallon lämpenemisen torjumista vuoteen 2020 mennessä koskevien EU:n tavoitteiden mukaisesti;

4.  pitää myönteisenä, että komissio on liittänyt tiedonantoonsa luettelon kestävää liikennepolitiikkaa koskevista Euroopan unionin tähän mennessä toteuttamista toimista;

5.  pahoittelee, että komissio ei esitä kokonaisvaltaista suunnitelmaa liikenteen, so. kaikkien liikenteen alojen, kehittämisestä ympäristöystävällisemmiksi, mutta toteaa, että komissio on jo tehnyt alustavia aloitteita, joiden tulisi lopulta johtaa kokonaisvaltaiseen strategiaan ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin kaikissa liikennemuodoissa ja on toistaiseksi sen sijaan

–   antanut ensimmäiset perusluonteiset suuntaviivat liikenteen ulkoisten kustannusten arvioinnille ja niiden sisällyttämiselle osa-alueisiin (ks. liikenteen ulkoisten kustannusten arviointia koskeva käsikirja),

–   valinnut jälleen asteittaisen ratkaisun ehdottamalla ensin raskaiden hyötyajoneuvojen tienkäyttömaksujen välitöntä korottamista tarkistamalla eurovinjettidirektiiviä, jonka tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus laskuttaa ulkoisista kustannuksista, ja tätäkin sovellettaisiin vain niissä jäsenvaltioissa, jotka niin haluavat tehdä, sekä

–              esittänyt vaihtoehtoisia tapoja rautatieliikenteen melun vähentämiseksi;

6.  kehottaa siksi komissiota laatimaan tarvittavia toimia ja välineitä kaikkien liikennemuotojen kehittämiseksi ympäristöystävällisemmiksi siten, että otetaan huomioon voimassa oleva kansainväliset sopimukset ja liikenteen eri aloilla jo toteutetut toimet; kehottaa lisäksi suorittamaan näiden ehdotusten pohjalta yksittäisiä toimia koskevia tieteellisesti perusteltuja vaikutustenarviointeja sekä tutkimuksia niiden vaikutuksista eri liikennemuotojen väliseen kilpailuun sekä niiden vaikutuksista liikkuvuuden kustannuksiin ja kilpailukykyyn sekä esittämään sen jälkeen integroidun suunnitelman ja konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia liikenteen kehittämiseksi ympäristöystävällisemmäksi;

Ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin

7.  toteaa, ettei komissio ole tiedonannossaan strategiasta ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin täyttänyt parlamentin ja neuvoston sille eurovinjettidirektiivin 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamaa tehtävää, koska komissio ei ole – kuten se itsekin myöntää – laatinut eikä esittänyt kaikkien ulkoisten kustannusten arvioimiseen käytettävää yleispätevää, avointa ja ymmärrettävää mallia, koska se ei ole myöskään tehnyt vaikutustenarviointia ulkoisten kustannusten sisäistämisestä kaikissa liikennemuodoissa eikä ole esittänyt kuin raskaita hyötyajoneuvoja koskevan alustavan strategian tämän mallin täytäntöön panemiseksi vaiheittain kaikissa liikennemuodoissa;

8.  panee merkille, että komissio on tiedonannossaan esittänyt toteamuksia eri liikennemuotojen ulkoisten kustannusten laskemisesta ja viitannut edellä mainittuun käsikirjaan ja teknisiin liitteisiin; toteaa, että koska käsikirja koostuu hyvin erilaisista osista, se selventää vain joitakin kohtia;

9.  toteaa, että komissio ei tiedonannossaan esitä tieteellisesti johdonmukaisia perusteluja yksittäisten ulkoisten kustannusten jakamiselle eri liikennemuotojen kesken ja käyttää keskimääräisiin kustannuksiin perustuvaa pragmaattista lähestymistapaa; yleisesti ottaen tukee komission ajatusta ulkoisten kustannusten perimisestä marginaalisen sosiaalisen kustannushinnoittelun pohjalta vuonna 2001 annetun liikennepolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan mukaisesti;

10. on pettynyt siihen, että liikenteen myönteisiä vaikutuksia taloudelliseen kasvuun ja kilpailukykyyn (myönteiset ulkoisvaikutukset) ei ole tutkittu riittävän laajasti eikä niitä ole otettu huomioon komission arvioissa toisin kuin ulkoisia kustannuksia, joista on tehty laajoja tutkimuksia; tunnustaa kuitenkin "aiheuttaja-/käyttäjäperiaatteen" merkityksen ja odottaa komission toteuttavan jatkotoimia tämän pragmaattisen lähestymistavan kehittämiseksi; tunnustaa yksittäisten liikennemuotojen jo tähän mennessä yleisinä veroina, moottoriajoneuvo- ja polttoaineveroina sekä tienkäyttömaksuina maksamat maksut korvauksena todellisista infrastruktuurin rakennus- ja ylläpitokuluista ja ottaa ne tulevien ponnistelujen lähtökohdaksi;

11. toteaa, ettei komissio ole tiedonannossaan lainkaan yrittänyt laskea tai arvioida ehdottamansa ulkoisten kustannusten sisällyttämiseen hintoihin käytettävän menetelmän vaikutuksia eri liikennemuotojen väliseen kilpailuun ja liikkuvuuden kustannuksiin ja kilpailukykyyn eikä antanut selvitystä näistä vaikutuksista ja kehottaa komissiota tekemään niin, kun se esittää uusia liikenteen kehittämistä ympäristöystävällisemmäksi koskevia ehdotuksia;

12. pahoittelee myös, että komissio ei ole ehdottanut toimia EU:n laajentumisen myötä etäisyyksien kasvamisesta aiheutuvien haittojen lieventämiseksi eikä ole ennakoinut kyseisen menetelmän soveltamisen vaikutuksia etenkään jäsenvaltioissa, joissa on maantieteellisiä esteitä, ja jäsenvaltioissa, joissa ei vielä ole monimuotoisia liikennevaihtoehtoja; kehottaa siksi komissiota korjaamaan nämä puutteet seuraavan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan uudelleentarkastelun yhteydessä;

13. rohkaisee komissiota näin ollen esittämään Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan uudelleentarkastelun yhteydessä täydentävän ehdotuksen multimodaalisista liikennekäytävistä (”vihreät käytävät”), jotta käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaiset velvollisuudet kompensoitaisiin tarjoamalla mahdollisuuksia esteettömään liikkumiseen;

14. panee merkille, että komissio esittää useita ristiriitaisia ehdotuksia, kun se toisaalta pitää ulkoisten kustannusten sisällyttämistä henkilöautoihin tarkoituksenmukaisena, mutta ei kertaakaan esitä asiaa koskevia laskelmia, vaan haluaa mieluummin säilyttää jäsenvaltioiden vapauden periä maksuja henkilöautoilta, mikäli ne pitävät sitä tarkoituksenmukaisena; kehottaa siksi komissiota julkistamaan henkilöautoja koskevien ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttämisessä käytetyn laskentamenetelmän, jotta jäsenvaltioille voidaan antaa asiaa koskevat ohjeet toissijaisuusperiaate huomioon ottaen;

15. vaatii komissiolta viipymättä ensinnäkin konkreettisia kaikkia liikennemuotoja koskevia ehdotuksia sekä toiseksi vuonna 2006 annetun eurovinjettidirektiivin 11 artiklan 3 kohdan mukaisen tehtävän täyttämistä, toisin sanoen ymmärrettävään malliin perustuvan ulkoisten kustannusten laskemiseen ja jakamiseen tarkoitetun kattavan suunnitelman ja vaikutustenarvioinnin esittämistä;

Meluntorjuntatoimenpiteet rautatieliikenteessä

16. tunnustaa, että komissio nykyistä rautatiekalustoa koskevista meluntorjuntatoimenpiteistä antamassaan tiedonannossa vastaa tarpeeseen vähentää rautateiden varsilla asuville henkilöille erityisesti tavarajunista aiheutuvaa melurasitusta;

17. painottaa, että jälkeenpäin tehtävän vaunujen kohtuuhintaisen varustelun edellytyksenä on nykyisten teknisten ongelmien ratkaiseminen mahdollisimman pikaisesti ja ennen sitovien säädösten hyväksymistä;

18. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen direktiiviksi melun mukaan eriytettyjen radan käyttömaksujen perimiseksi vetureilta ja vaunuilta, kannustaakseen rautatiealan yrityksiä – riippumatta niiden valitsemista teknisistä vaihtoehdoista – siirtymään mahdollisimman pikaisesti käyttämään vähän melua aiheuttavaa kalustoa ja vaihtamaan jarrupalat; katsoo, että tarvittaessa voidaan toteuttaa myös lyhyen aikavälin toimia ja että millään lainsäädäntötoimella ei saisi olla kielteistä vaikutusta raideliikenteeseen liikennemuotojen välisessä kilpailussa;

19. odottaa, että komissio löytää ehdotuksessaan käyttökelpoisen tavan taata tuloja kohdentamalla, että rautatiealan yritysten käyttämien vaunujen lisäksi myös niiden käyttämien muiden yritysten vaunut uudelleen varustellaan;

                                                                            o

                                                                 o                    o

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL C 175E, 10.7.2008, s. 556.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0087.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42).


PERUSTELUT

Esittelijä ei tarkoituksellisesti esitä perusteluja tälle valiokunta-aloitteiselle mietinnölle. Valiokunta-aloitteisen mietinnön on sellaisenaan oltava kansalaisten, talouselämän ja yhteiskunnan ymmärrettävissä, koska parlamentti ei päätä perusteluista eikä julkaise niitä.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

16

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Johannes Blokland, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Samuli Pohjamo

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö