SPRÁVA o ekologizácii dopravy a internalizácii externých nákladov

16.2.2009 - (2008/2240(INI))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Georg Jarzembowski

Postup : 2008/2240(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0055/2009

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ekologizácii dopravy a internalizácii externých nákladov

(2008/2240(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o doprave šetrnejšej k životnému prostrediu z 8. júla 2008 (KOM(2008)0433),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii implementácie internalizácie externých nákladov z 8. júla 2008 (KOM(2008)0435),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o opatreniach na zníženie hlučnosti v železničnej doprave týkajúce sa existujúceho vozňového parku z 8. júla 2008 (KOM(2008)0432),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent[1]

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2008 o trvalo udržateľnej európskej dopravnej politike z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky [2],

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0055/2009),

A. keďže cieľom Európskej únie je do roku 2020 znížiť skleníkové plyny o 20 %, zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a znížiť spotrebu energie o 20 %,

B.  keďže Komisia v záujme ekologicky orientovanej dopravy predstavila celý rad podnetov v súvislosti s bojom proti zmene klímy, ale pokiaľ ide o prijatie potrebných krokov, predložila iba oznámenie o internalizácii externých nákladov, oznámenie o znížení hlučnosti v železničnej doprave a jeden konkrétny legislatívny návrh na preskúmanie poplatkov za používanie ciest ťažkými nákladnými vozidlami,

C. keďže článkom 11 ods. 3 smernice o Eurovignette [3] sa už v roku 2006 stanovilo, že „Najneskôr do 10. júna 2008 predloží Komisia po preskúmaní všetkých možností zahŕňajúcich náklady vzťahujúce sa na životné prostredie, hluk, kongesciu a zdravie všeobecne platný, transparentný a zrozumiteľný model posudzovania všetkých externých nákladov, ktorý bude slúžiť ako základ pre budúce výpočty poplatkov za použitie infraštruktúry. Súčasťou tohto modelu bude analýza vplyvu internalizácie externých nákladov pre všetky druhy dopravy a stratégia postupného uplatňovania tohto modelu vo všetkých druhoch dopravy.

Správa a model by sa mali prípadne doplniť o návrhy adresované Európskemu parlamentu a Rade s cieľom vykonať ďalšiu revíziu tejto smernice,

D. keďže Komisia presvedčivo opisuje zdravotné zaťaženie obyvateľstva hlukom zo železničnej dopravy, avšak ako jadro svojej iniciatívy na zníženie hlučnosti v železničnej doprave stanovuje iba požiadavku, aby boli nákladné vagóny dodatočne vybavené menej hlučným brzdným systémom,

Ekologizácia dopravy

1.  víta oznámenie Komisie o doprave šetrnejšej k životnému prostrediu ako prvý významný čiastočný krok k rozsiahlej analýze ekologizácie dopravy aj s jej rozmanitými druhmi a ako uznanie dôležitosti a potreby zvýšenia účinnosti dopravy v súvislosti s bojom proti zmene klímy;

2.  vyzdvihuje veľký prínos mobility pre kvalitu života občanov, rast a zamestnanosť v Európskej únii, sociálno-hospodársku a územnú súdržnosť, obchod s tretími krajinami, a pre podniky a zamestnancov, ktorí priamo a nepriamo pôsobia v dopravnom priemysle a v logistike;

3.  uznáva, že okrem toho, že mobilita má kladné účinky a je nevyhnutná pre hospodársky rozvoj a sociálno-hospodársku a územnú súdržnosť Európskej únie, má aj nepriaznivé dôsledky pre prírodu a ľudí, a preto je zástancom toho, aby sa v rámci európskej dopravnej politiky pokračovalo v ekologizácii dopravy, ktorá popri zohľadnení odôvodneného záujmu občanov a podnikov na mobilite odstráni alebo prinajmenšom zmierni negatívne účinky dopravy v súlade s cieľmi Únie zameranými na boj proti globálnemu otepľovaniu do roku 2020;

4.  víta skutočnosť, že Komisia vo svojom oznámení „zinventarizovala“ doterajšie opatrenia Európskej únie v oblasti podpory udržateľnej dopravnej politiky;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredložila celkovú koncepciu ekologizácie dopravy, t. j. pre všetky odvetvia dopravy, ale konštatuje, že Komisia už prijala predbežné opatrenia, ktoré by v konečnom dôsledku mali viesť k rozsiahlej stratégii internalizácie externých nákladov pre všetky druhy dopravy; a namiesto toho doteraz:

-          v rámci čiastkového prístupu predložila prvú sériu základných usmernení na odhad externých nákladov dopravy a na ich internalizáciu v jednotlivých odvetviach (pozri Príručku na odhad externých nákladov v odvetví dopravy),

-          opäť navrhla postupné riešenie vychádzajúc z konkrétneho návrhu na okamžité zavedenie zvýšených poplatkov pre ťažké nákladné vozidlá za používanie dopravnej infraštruktúry prostredníctvom zmeny smernice o Eurovignette, ktorej cieľom je povoliť členským štátom, aby si účtovali poplatky za externé náklady, no dokonca aj toto by sa vzťahovalo iba na tie členské štáty, ktoré by o to prejavili záujem, a

-         a predložila aj katalóg opcií a budúcich opatrení týkajúcich sa zníženia hluku v železničnej doprave;

6.  vyzýva preto Komisiu, aby pre všetky druhy dopravy vypracovala opatrenia a nástroje nevyhnutné na ďalšiu ekologizáciu dopravy a zohľadnila pritom platné medzinárodné dohovory a opatrenia, ktoré sa už prijali v rôznych odvetviach dopravy; vyzýva ju aj k tomu, aby v súvislosti s týmito návrhmi uskutočnila vedecky podložené štúdie hodnotenia vplyvu jednotlivých opatrení a ich účinkov na hospodársku súťaž medzi druhmi dopravy, ako aj ich vplyv na náklady na mobilitu a konkurencieschopnosť; a následne aby predložila podobne fundovanú komplexnú koncepciu ekologizácie dopravy s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi;

Internalizácia externých nákladov

7.  konštatuje, že Komisia vo svojom oznámení o stratégii internalizácie externých nákladov nesplnila povinnosť stanovenú Parlamentom a Radou v článku 11 ods. 3 smernice o Eurovignette, pretože, ako sama priznáva, nezostavila a nepredložila žiaden všeobecne uplatniteľný, transparentný a zrozumiteľný model hodnotenia všetkých externých nákladov, keďže konkrétne nevypracovala žiadnu analýzu následkov pre všetky druhy dopravy, a, na praktickej úrovni, zanalyzovala len ťažké nákladné vozidlá ako prvý krok k stratégii postupného presadzovania modelu pre všetky druhy dopravy;

8.  berie na vedomie, že Komisia sa vo svojom oznámení vyjadrila k výpočtu externých nákladov pre rôzne druhy dopravy, pričom sa odvolala na príručku a technické prílohy, ktoré uvádzaním rozdielnych príspevkov osvetlili iba niektoré otázky;

9.  poznamenáva, že Komisia vo svojom oznámení neuviedla vedecky zrozumiteľné odôvodnenia účtovania jednotlivých externých nákladov rôznym druhom dopravy, a osvojila si tzv. pragmatický prístup na základe priemerných nákladov; vo všeobecnosti podporuje základ, ktorý Komisia používa na marginálne sociálne oceňovanie nákladov a je v súlade s Bielou knihou o doprave z roku 2001;

10. vyjadruje sklamanie nad tým, že okrem týchto príspevkov neboli pozitívne vplyvy z hľadiska hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti (tzv. pozitívne vonkajšie vplyvy) do významnej miery vôbec preskúmané, ani neboli vo výpočtoch Komisie zohľadnené, na rozdiel od externých nákladov, ktoré boli podrobené vyčerpávajúcemu hodnoteniu,; uznáva však úlohu zásady „znečisťovateľ platí“ a očakáva, že Komisia prijme ďalšie kroky na rozvoj tohto pragmatického prístupu; uznáva príspevky, ktoré boli uhradené za jednotlivé druhy dopravy prostredníctvom všeobecných daní, daní z motorových vozidiel a minerálnych olejov a poplatkov za používanie ciest ako vyrovnanie za reálne náklady na výstavbu a údržbu infraštruktúry, a považuje to za východiskový bod pre budúce kroky;

11. berie na vedomie skutočnosť, že Komisia sa vo svojom oznámení ani len nepokúsila vyčísliť, zhodnotiť či opísať účinky navrhovaných metód internalizácie externých nákladov na hospodársku súťaž medzi jednotlivými druhmi dopravy a na náklady na mobilitu a konkurencieschopnosť, a vyzýva Komisiu, aby tak urobila pri predkladaní ďalších návrhov na ekologizáciu dopravy;

12. takisto vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nenavrhla opatrenia na zmiernenie účinkov vyplývajúcich z odľahlosti polohy v dôsledku rozšírenia EÚ a neuskutočnila žiadne odhady týkajúce sa dôsledkov takýchto opatrení, najmä v tých členských štátoch, kde existujú zemepisné prekážky a pre členské štáty, ktoré zatiaľ nemajú k dispozícii multimodálne alternatívy; vyzýva preto Komisiu, aby odstránila tieto nedostatky v rámci budúcej revízie transeurópskych dopravných sietí (TEN);

13. v tomto zmysle povzbudzuje Komisiu, aby v rámci revízie TEN predložila doplňujúci návrh pre multimodálne koridory mobility, tzv. „zelené koridory“, kompenzujúci zaťaženie spôsobené týmto návrhom, pričom sa ponúkne prístup a mobilita bez prekážok;

14. poznamenáva, že Komisia postupuje často rozporuplne, pretože na jednej strane síce zastáva názor, že internalizácia externých nákladov by sa mala vzťahovať aj na osobné vozidlá, ale v tejto súvislosti nepredkladá žiadne výpočty a namiesto toho všetko necháva na úplne slobodnom rozhodnutí členských štátov, aby účtovali poplatky osobným vozidlám, ako uznajú za vhodné, a preto žiada Komisiu, aby uverejnila metodiku internalizácie externých nákladov na jednotlivé vozidlá, ktorá bude členským štátom slúžiť ako usmernenie v súlade so zásadou subsidiarity;

15. požaduje však od Komisie v prvom rade konkrétne návrhy pre všetky druhy dopravy a v druhom rade splnenie povinnosti stanovenej v článku 11 ods. 3 smernice o Eurovignette z roku 2006 predložením rozsiahlej koncepcie vypočítavania a účtovania externých nákladov a hodnotenia ich vplyvu na základe zrozumiteľného modelu;

Zníženie hlučnosti v železničnej doprave

16. uznáva, že vo svojom oznámení o opatreniach zameraných na zníženie hlučnosti v železničnej doprave týkajúcich sa existujúceho vozňového parku Komisia zohľadňuje potrebu znížiť hlučnosť spôsobenú najmä nákladnými vagónmi, ktorá zaťažuje obyvateľstvo žijúce pozdĺž železničných tratí;

17. zdôrazňuje, že dodatočné vybavenie vozňov za rozumné náklady je podmienené čo najrýchlejším odstránením súčasných technických prekážok, a to ešte predtým, ako sa prijmú akékoľvek záväzné legislatívne opatrenia;

18. vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh smernice s cieľom zaviesť odstupňované poplatky za trasu v závislosti od hlučnosti, pokiaľ ide o lokomotívy a vagóny, aby tak železničným podnikom čo najrýchlejšie poskytla podnety na plynulý prechod k vozidlám s nízkou úrovňou hlučnosti prostredníctvom výmeny brzdových klátikov; nazdáva sa, že v prípade potreby možno tiež zvážiť možnosť krátkodobých opatrení, a že žiadne legislatívne návrhy by v intermodálnej hospodárskej súťaži nemali mať negatívny vplyv na odvetvie železničnej dopravy;

19. očakáva, že Komisia vo svojom návrhu predstaví realizovateľný spôsob, ktorý prostredníctvom účelového viazania príjmov zabezpečí prebudovanie nielen tých vagónov, ktoré má železničný podnik v prevádzke, ale aj vagónov iných spoločností, prevážaných železničnými podnikmi;

                                                                            o

                                                                 o                    o

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 556.
  • [2]  Prijaté texty, P6_TA(2008)0087.
  • [3]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca vedome neuvádza písomné odôvodnenie k iniciatívnej správe. Iniciatívna správa musí byť sama osebe zrozumiteľná a pochopiteľná, keďže Parlament o dôvodových správach nehlasuje ani ich nezverejňuje.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

16

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Samuli Pohjamo