ZPRÁVA o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010

17. 2. 2009 - (2009/2004(BUD))

Oddíl I                          –  Evropský parlament
Oddíl II                         –  Rada
Oddíl IV                       –  Soudní dvůr
Oddíl V                         –  Účetní dvůr
Oddíl VI                       –  Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII                      –  Výbor regionů
Oddíl VIII                     –  Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl IX                       –  Evropský inspektor ochrany údajů
Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Vladimír Maňka

Postup : 2009/2004(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0057/2009

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(2009/2004(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1],

- s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[2],

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[3],

- s ohledem na pátou zprávu generálních tajemníků orgánů z května 2006 o vývoji okruhu 5 finančního výhledu,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi orgánů[4],

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6‑0057/2009),

A.  vzhledem k tomu, že v této fázi ročního procesu čeká Evropský parlament na odhady ostatních orgánů a na návrhy svého vlastního předsednictva týkající se rozpočtu na rok 2010,

B.   vzhledem k tomu, že bylo navrženo pokračovat v pilotním postupu, v jehož rámci se bude uplatňovat užší spolupráce a vztahy mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem již druhý rok v průběhu celého rozpočtového procesu pro rok 2010,

C.  vzhledem k tomu, že strop okruhu 5 v roce 2010 činí 8 088 000 000 EUR (což představuje nárůst oproti roku 2009 o 311 000 000 EUR, čili o 4 %, se zahrnutím 2% inflace),

D.  vzhledem k tomu, že výše rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009 činí 1 529 970 930 EUR, což odpovídá 19,67 % okruhu 5 pro letošní rok,

Evropský parlament

Obecný rámec

1.  neví, jak by ještě více zdůraznil základní zásadu, že ke všem poslancům by se mělo přistupovat stejně a měly by jim být poskytovány úplné a kvalitní služby, které jim umožní pracovat a vyjadřovat se, získávat veškeré dokumenty ve svém rodném jazyce, aby mohli co nejlépe jednat jménem svých voličů; považuje nové volební období Parlamentu za příležitost zajistit, aby tomu tak bylo, a shoduje se na tom, že v tomto smyslu bude „optimální a spravedlivý přístup k jazykovým službám pro všechny poslance“ jedním z hlavních pokynů pro rozpočet na rok 2010;

2.  domnívá se, že v souladu s jeho předchozím postojem by měl být kladen stejný důraz na všechny aspekty vztahující se k legislativní úloze Parlamentu; prioritní harmonizace personálních a souvisejících zdrojů by měla vycházet vstříc především parlamentní činnosti a rozhodování v oblastech spolurozhodování;

3.   zdůrazňuje, že rok 2010 bude rokem, kdy Parlament po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 a po změnách v jeho složení, které volby přinesou, postupně obnoví v průběhu roku svou činnost v plném rozsahu, a konstatuje, že tato skutečnost si vyžádá určité množství úprav rozpočtu; konstatuje také, že četné položky týkající se konkrétně volebního roku 2009 již nebudou potřebné;

4.   upozorňuje na to, že v roce 2010 bude pokračovat proces přizpůsobování se Parlamentu, pokud jde o zdokonalování jeho pracovních metod a modernizace, jež musí jít ruku v ruce s jeho politickou a legislativní odpovědností, a pokud jde o řadu důležitých víceletých činností, které byly zahájeny během posledních několika let;

5.  potvrzuje, že má v úmyslu vytvořit potřebné rezervy s ohledem na případné budoucí rozšíření Unie o Chorvatsko;

6.  bere na vědomí skutečnost, že finanční strop okruhu 5 (správní výdaje) teoreticky umožní zvýšení o 4 %, čili o 311 000 000 EUR; v důsledku toho konstatuje, že – jako měřítko – by dobrovolný 20% podíl Parlamentu stále „automaticky“ znamenal dodatečný manévrovací prostor v objemu 62 000 000 EUR, vypočítaný na základě stropů, a 87 000 000 EUR v porovnání s reálným rozpočtem přijatým pro rok 2009; poukazuje na to, že nicméně existují nejasnosti, pokud jde o vývoj HND EU a podmínky, za nichž musí Evropský parlament fungovat;

7.   očekává, že předsednictvo přijde při předkládání odhadu příjmů a výdajů s realistickými požadavky, a je připraven projednat jeho návrhy na základě zohlednění veškerých potřeb a nezbytné obezřetnosti s cílem zajistit řádné a účinné fungování orgánu;

8.  je toho názoru, že v odhadu rozpočtových příjmů a výdajů je třeba ponechat značné rozpětí – a to spíše než vytvářet zvláštní rezervu –, aby měl nový Parlament možnost stanovit vlastní priority, jakmile bude ustaven nebo se přizpůsobit měnícím se podmínkám zároveň vzít v úvahu 20 % celkových správních výdajů;

9.   domnívá se, že v případě budoucí ratifikace Lisabonské smlouvy by měly být jakékoli potřebné úpravy vyžadující výdaje z rozpočtu vyřešeny v daném okamžiku v souladu s platnými rozpočtovými postupy;

10. požaduje předložení podrobného a jednoznačně formulovaného přehledu těch rozpočtových položek, jejichž plnění bylo v roce 2008 nízké, a očekává analýzu důvodů, které tento stav zapříčinily; rád by také obdržel zprávu o všech přenosech provedených v roce 2008 a jejich použití a rovněž aktualizované informace o konečném stavu účelově vázaných příjmů v porovnání s částkami, jež byly stanoveny rozpočtem;

11. vítá rozhodnutí prodloužit o rok pilotní postup, který má zajistit užší spolupráci mezi předsednictvem Parlamentu a Rozpočtovým výborem a v jehož rámci by měl být vyzkoušen racionalizovaný rozpočtový proces, který by umožnil včasnější a transparentnější konzultace všech parlamentních záležitostí se značnými finančními důsledky; zdůrazňuje, že praxe případů, kdy předsednictvo konzultuje s Rozpočtovým výborem záležitosti se značnými finančními důsledky, se jeví jako značně nedůsledná, a vyjadřuje přání, aby byl stávající postup v tomto ohledu vyjasněn;

Rovný přístup k jazykovým službám pro poslance Evropského parlamentu

12. domnívá se, že v roce 2010 by mělo být vyvinuto co největší úsilí, aby k poslancům všech národností a jazyků bylo přistupováno stejně, pokud jde o jejich možnost plnit povinnosti, jež jim přísluší, a vykonávat veškerou politickou činnost v mateřském jazyce, pokud si tuto možnost zvolí;

13. je si vědom toho, že v mnoha případech, zejména na úrovni výborů a skupin, zvýší restriktivní lhůty význam jednání mezi hlavními aktéry; zdůrazňuje však zásadu demokratické legitimity zajištěnou prostřednictvím všech jeho poslanců a jejich práva na úplnou mnohojazyčnost; je proto toho názoru, že současný rozpočet může a měl by být využit k úsilí o dosažení tohoto cíle a najít správnou rovnováhu mezi omezením mnohojazyčnosti a bezproblémovým dokončením legislativních postupů;

14. projevuje živý zájem o problematiku mnohojazyčnosti a žádá příslušné útvary, aby předložily posouzení současné situace a vývoje předpokládaného v roce 2010, včetně provádění pravidel pro uplatňování mnohojazyčnosti a případných možností dalšího zlepšení v praxi, pilotního projektu zaměřeného na osobní tlumočení s uvedením jeho kritérií a užitečnosti pro poslance z různých jazykových prostředí, a rovněž přehled toho, jak budou postupně odbourány „fyzické bariéry“ rovného zacházení (tj. že nejsou k dispozici vhodné zasedací místnosti, kabiny atd.); rád by získal jistotu o tom, jak se zlepší vybavení nového Parlamentu ve všech uvedených záležitostech v porovnání se situací, v níž se ocitli poslanci, kteří do Parlamentu přišli v rámci posledních rozšíření;

15. zastává také názor, že je nutno všemi prostředky usilovat o zvýšení flexibility tlumočení jakožto zásadního kroku k zajištění spolehlivých pracovních metod, a konstatuje, že v mnoha případech by se dalo zamezit problémům a plýtvání finančními prostředky, jestliže by existovala možnost operativně měnit jazyky podle skutečné účasti na schůzích, nikoli podle účasti předpokládané;

Optimální využívání zdrojů ke zdokonalení legislativní činnosti Evropského parlamentu

16. zdůrazňuje, že by měla být věnována maximální péče zajištění toho, aby veškeré rozpočtové a personální zdroje, jež má Parlament k dispozici, byly z hlediska nákladů využívány co nejúčelněji, aby umožnily orgánu a poslancům úspěšně naplňovat jejich hlavní úkol, jímž je vytváření právních předpisů; znovu připomíná, že to znamená pečlivé plánování a organizaci jeho pracovních metod a ve všech případech, kdy je to možné, sdružování funkcí a struktur, aby se zamezilo zbytečné byrokracii, překrývání funkcí a zdvojování činnosti;

17. zdůrazňuje, že vzrůstající počet spolurozhodovacích pravomocí vyvíjí zvýšený tlak na všechny útvary Parlamentu, které se zabývají legislativní činností, a bude vyžadovat vysokou efektivitu a stanovování priorit personálních a souvisejících zdrojů s cílem umožnit poslancům řádně plnit jejich povinnosti;

18. připomíná, že pro rok 2009 bylo schváleno značné zvýšení stavu zaměstnanců, i když zároveň panovala obecná shoda na tom, že jejich počet nyní vstoupil po období velmi výrazných zvýšení souvisejících s nedávnými rozšířeními do fáze konsolidace a že přesuny zaměstnanců by měly i nadále pokračovat; znovu vyzývá všechny útvary a politické skupiny, aby plně odůvodňovaly své požadavky od samého počátku tohoto postupu;

19. se zájmem očekává návrhy pracovní skupiny pro zjednodušení administrativních a finančních postupů Parlamentu a domnívá se, že úspora nákladů by měla být přirozeným důsledkem jejich následného uplatňování;

20. rovněž žádá, aby požadavky politických skupin byly zahrnuty do rozpočtu ve fázi odhadu rozpočtových příjmů a výdajů na jaře;

21. domnívá se, že jak je tomu v případě všech velkých organizací, je někdy potřebné provést analýzu toho, jak jsou využívány zdroje a jak je organizována práce; taková analýza však může být přínosem jen tehdy, pokud bude náležitě provedena, pokud budou jasně pojmenovány problémy a vytýčeny měřitelné a konkrétní cíle připravovaného přezkumu; je toho názoru, že v roce 2010 by se dal(y) určit některý(é) konkrétní úsek(y) a mohl(y) by být tímto způsobem posouzen(y); připomíná zároveň důležitost prověrky, která byla provedena v průběhu roku 2008; přeje si, aby tato prověrka pokračovala a byla prováděna důkladněji, aby mohla být vzata v úvahu při rozhodování o odhadu příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2010; připomíná, že by měla být rovněž zohledněna měnící se situace nově zvoleného Parlamentu, rozšíření spolurozhodovacích pravomocí a další změny;

22. upozorňuje předsednictvo na pracovní podmínky osob, které pracují v Parlamentu a jsou zaměstnávány subdodavateli; žádá v této souvislosti předsednictvo, aby dbalo na to, aby subdodavatelské organizace dodržovaly v plném rozsahu příslušné pracovněprávní předpisy;

Rozšiřování informací mezi poslanci

23. zdůrazňuje, že od zahájení důležité reformy „Nastavit vyšší laťku“ před několika lety byly vypracovány, nebo jsou připravovány, tři významné projekty, jejichž cílem je poskytovat co nejúplnější a nejaktuálnější informace o parlamentní činnosti; v této souvislosti chce zmínit tematické sekce pro jednotlivé politiky poskytující podporu parlamentním výborům, analytickou službu v knihovně a systém práce s poznatky, jejichž úkolem je usnadnit přístup k těmto zdrojům a k celé řadě dalších dostupných zdrojů; upozorňuje také na další informační zdroje v Parlamentu, jako je např. „legislativní přehled“; vřele vítá toto úsilí, které má za cíl zdokonalit činnost Parlamentu při poskytování pomoci poslancům, ale domnívá se, že je nezbytné nejprve posoudit situaci z hlediska fungování a rozpočtových aspektů;

24. pokud jde o rozpočtový proces pro rok 2010, považuje za důležité, aby byla situace vyjasněna ku prospěchu všech poslanců, a to včetně těch, kteří se zabývají rozpočtovými otázkami, s cílem jasněji vymezit jednotlivé odpovědnosti a stanovit co nejefektivněji nejlepší způsob zajištění těchto iniciativ; přivítal by proto, kdyby bylo v Rozpočtovém výboru uspořádáno slyšení o tom, jak budou využívány – současné představy týkající se různých prvků – a jaká bude mezi nimi spojitost; zdůrazňuje, že by správa měla pro nově zvolené poslance také zajistit poskytnutí podrobných informací o službách, na které mají nárok;

Přibližování Parlamentu občanům

25. bere na vědomí zmínku předsednictva o třech důležitých projektech v oblasti komunikační politiky – europarlTV, návštěvnické centrum a nové audiovizuální centrum v budově JAN –, jejichž dokončení a zahájení stálé činnosti představuje kvalitativní skok ve využívání komunikačních nástrojů, které má orgán k dispozici; znovu potvrzuje svůj závazek, že bude pozorně sledovat rozvoj těchto nástrojů a že v maximální míře zvýší skutečný dopad na veřejné mínění;

26. bere na vědomí rozhodnutí předsednictva týkající se projektu „Dům evropských dějin“ a zdůrazňuje, že je zapotřebí provést podrobné a transparentní konzultace s příslušnými výbory ohledně koncepce, obsahu a rozpočtových aspektů tohoto projektu, a to v souladu s pilotním postupem užší spolupráce mezi předsednictvem Parlamentu a Rozpočtovým výborem;

Budovy

27. připomíná, že tato oblast je pro Parlament velmi důležitý, a to jak z hlediska naplnění jeho současných i budoucích institucionálních potřeb v oblasti budov, tak z hlediska co nejlepší správy majetku, který má ve vlastnictví; je toho názoru, že události, k nimž došlo v roce 2008 – i když některé z nich se daly těžko předvídat –, upozornily na potřebu zlepšení v této oblasti, přičemž je nutno zohlednit externí zprávu o údržbě budov; se zájmem rovněž očekává informace týkající se návrhů na případnou reorganizaci GŘ INLO, a to s ohledem na stále větší počet naléhavých úkolů, jež před Evropským parlamentem jako vlastníkem rozsáhlé škály nemovitostí stojí;

28. v tomto ohledu rovněž opětovně vyzývá k předložení zvláštní zprávy a veškerých možných doporučení týkajících se zbytečně vysokých nákladů na údržbu, renovaci a nákup budov EU, včetně budov Parlamentu; nadále si přeje, aby tato zpráva provedla průřezovou sondu s cílem odhalit základní příčiny tohoto stavu, ať už souvisejí s tím, že je nabídka na trhu nějakým způsobem omezena, že je zde zatížení požadavky vyplývajícími z finančního nařízení a pravidel pro veřejné zakázky, nebo jsou důsledkem jiných relevantních faktorů; žádá o potvrzení toho, že bude uplatňováno pravidlo požadující zařazení firem, které si účtovaly neoprávněně vysoké náklady, na černou listinu;

29. očekává, že mu bude předložen středně- až dlouhodobý strategický dokument o politice v oblasti budov, jak k tomu vyzval již v minulém roce, aby mohla být při prvním čtení přijata příslušná rozhodnutí;

Přetrvávání různých aspektů rozpočtového procesu pro rok 2009

30. vítá záměr předsednictva nadále zlepšovat legislativní, jazykovou a technickou podporu poslancům, jenž má pochopitelně úzkou návaznost na řadu výše uvedených otázek;

31. souhlasí s tím, že v průběhu prvního roku bude zapotřebí pečlivě sledovat uplatňování nového statutu poslanců a statutu pro asistenty, a domnívá se, že je třeba situaci co nejlépe konsolidovat, přičemž bude neustále prováděna aktualizace finančních důsledků a prognóz;

32. nadále zdůrazňuje, že zlepšení situace v oblasti IT by nemělo vést pouze ke zlepšení možností k interní správě klíčových aspektů, ale mělo by také prokázat existenci většího potenciálu k organizaci této oblasti nákladově účelnějším způsobem; žádá o zprávu objasňující současnou situaci a výhledy týkající se internalizace odborníků informačních a komunikačních technologií a vhodného řízení; vyzývá předsednictvo, aby vytyčilo jednoznačnou strategii pro přístup Parlamentu k informačním a komunikačním technologiím včetně propojení s politickými skupinami předtím než v této oblasti podnikne další kroky;

33. vítá skutečnost, že v dokumentu předsednictva jsou zmíněny cíle v oblasti životního prostředí, a domnívá se, že po předchozím „procesu EMAS“ a činnosti zaměřené na „uhlíkovou stopu“ může rok 2010 bezesporu poskytnout příležitost k dalšímu pokračování v tomto úsilí mj. nadcházejícím přijetím akčního plánu pro CO2 předsednictvem;

Ostatní instituce

34. vítá konstruktivní spolupráci s ostatními institucemi v průběhu posledního rozpočtového procesu a stejně jako v minulém roce je vyzývá, aby předložily realistické a na nákladech založené rozpočtové požadavky, jež by plně zohlednily potřebu nakládat se zdroji, jichž není mnoho, optimálním způsobem;

35. stále by rád prozkoumal možnost lepšího sdílení dostupných zdrojů ze strany všech institucí, zvláště v případech, kdy by mohla být k dispozici volná kapacita v některé oblasti, a tato kapacita by mohla být při správné organizaci využita a čerpána v jiné oblasti a/nebo jinou institucí;

36. vyzývá svého zpravodaje pro rok 2010, aby jednotlivě navštívil Radu, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora ochrany údajů, aby se seznámil s jejich stanovisky před fází odhadu příjmů a výdajů, a aby o těchto návštěvách podal zprávu Rozpočtovému výboru;

0

0 0

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [3]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1.

POSTUP

Název

Pokyny pro rozpočtový proces pro rok 2010, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII(A) – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl VIII(B) – Evropský inspektor ochrany údajů

Číslo postupu

2009/2004 (BUD)

Příslušný výbor

BUDG

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

ALL

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

Vladimír Maňka

14.1.2009

Předchozí zpravodaj(ové)

Janusz Lewandowski

Datum, kdy se výbor rozhodl vypracovat zprávu

14.1.2009

Projednání ve výboru

21.1.2009

10.2.2009

 

 

 

Datum schválení

11.2.2009

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

39

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Lutz Goepel, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig, Gianluca Susta, Peter Šťastný

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

16.2.2009

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...