SPRÁVA o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010

17.2.2009 - (2009/2004(BUD))

Oddiel I                        –  Európsky parlament
Oddiel II                       –  Rada
Oddiel IV                      –  Súdny dvor
Oddiel V                       –  Dvor audítorov
Oddiel VI                      –  Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII                    –  Výbor regiónov
Oddiel VIII                   –  Európsky ombudsman
Oddiel IX                      –  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Vladimír Maňka

Postup : 2009/2004(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0057/2009

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2009/2004(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1],

- so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[2],

- so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[3],

- so zreteľom na piatu správu generálnych tajomníkov inštitúcií o trendoch v okruhu 5 finančného výhľadu z mája 2006,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[4],

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6‑0057/2009),

A.  keďže v tomto štádiu ročného rozpočtového postupu Európsky parlament čaká na odhady ostatných inštitúcií a na návrhy svojho predsedníctva na rozpočet na rok 2010,

B.   keďže bolo navrhnuté, aby sa pokračovalo už druhý rok v pilotnom programe, v rámci ktorého sa bude počas celého rozpočtového postupu na rok 2010 uplatňovať rozšírená spolupráca a užšie vzťahy medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet,

C.  keďže strop v okruhu 5 je na rok 2010 stanovený vo výške 8 088 000 000 EUR, čo predstavuje nárast o 311 000 000 EUR alebo o 4 % v porovnaní s rokom 2009 vrátane 2 % za infláciu,

D.  keďže rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2009 je 1 529 970 930 EUR, čo predstavuje 19,67 % okruhu 5 na tento rok,

Európsky parlament

Všeobecný rámec

1.  dôrazne upozorňuje na základný princíp, na základe ktorého by mali mať všetci poslanci k dispozícii rovnaké kompletné a kvalitné služby, ktoré im umožnia pracovať, vyjadrovať sa a prijímať dokumenty v ich rodnom jazyku, aby mohli čo najlepšie konať v mene svojich voličov; považuje nové volebné obdobie za príležitosť na zabezpečenie toho, aby to tak bolo, a v tomto smere súhlasí s tým, že „optimálny a rovnaký prístup poslancov k jazykovým službám“ bude veľmi dôležitým usmernením pre rozpočet na rok 2010;

2.  domnieva sa, že v súlade so svojim predchádzajúcim stanoviskom treba klásť rovnaký dôraz na všetky aspekty týkajúce sa legislatívnej úlohy Parlamentu. Predovšetkým prioritné zosúladenie personálu a súvisiacich zdrojov by malo v prvom rade uspokojiť potreby parlamentnej práce a rozhodovania v oblastiach, ktoré podliehajú spolurozhodovaniu;

3.   zdôrazňuje, že rok 2010 bude rokom, v ktorom sa Parlament po európskych voľbách v roku 2009 a následných zmenách v jeho zložení postupne v plnej miere ujme svojej činnosti, a poznamenáva, že z toho vyplývajú určité rozpočtové úpravy; poznamenáva tiež, že mnohé položky súvisiace osobitne s volebným rokom 2009 už nebudú potrebné;

4.   upozorňuje, že v roku 2010 sa Parlament bude naďalej prispôsobovať, a to pokiaľ ide o zlepšenie jeho pracovných metód a modernizáciu, ktoré idú ruka v ruke s jeho politickými a legislatívnymi povinnosťami, ako aj o rad dôležitých viacročných iniciatív začatých počas predchádzajúcich niekoľkých rokov;

5.  potvrdzuje svoj úmysel prijať potrebné opatrenia so zreteľom na možné rozšírenie Únie o Chorvátsko;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že finančný strop pre okruh 5 (administratívne výdavky) teoreticky umožní nárast o 4 % alebo o 311 000 000 EUR; následne konštatuje, že dobrovoľný 20-percentný podiel Parlamentu, ktorý slúži ako meradlo, by ešte stále poskytoval „automatický“ dodatočný manévrovací priestor, ktorý predstavuje 62 000 000 EUR vo vzťahu k stropom a 87 000 000 EUR v porovnaní so skutočným rozpočtom prijatým na rok 2009; upozorňuje však, že existuje neistota pokiaľ ide o vývoj HND EÚ a okolnosti, za ktorých bude musieť Európsky parlament fungovať;

7.   očakáva, že predsedníctvo pri predkladaní odhadu predloží realistické požiadavky, a je pripravený preskúmať jeho návrhy rozvážne a na základe zohľadnenia všetkých potrieb s cieľom zabezpečiť riadne a efektívne fungovanie inštitúcie;

8.  zastáva názor, že v odhade rozpočtu by sa mala radšej ponechať významná rezerva namiesto vytvárania osobitnej rezervy, aby sa novému Parlamentu ponechala možnosť stanoviť svoje vlastné priority po tom, ako začne vykonávať svoju činnosť alebo prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam a zohľadniť pritom 20 % celkových administratívnych výdavkov;

9.   je presvedčený, že v prípade budúcej ratifikácie Lisabonskej zmluvy sa budú musieť všetky potrebné prispôsobenia, ktoré si budú vyžadovať rozpočtové výdavky, vykonať v danom časovom okamihu a v súlade s platnými rozpočtovými postupmi;

10.     požaduje podrobný a jasný prehľad rozpočtových riadkov, ktorých plnenie bolo v roku 2008 nedostatočné, a má v úmysle preskúmať dôvody vzniku tejto situácie; požaduje tiež prehľad všetkých prenosov a údaje o ich využití v roku 2008, ako aj aktualizované údaje o konečných pripísaných príjmoch v porovnaní so sumami zapísanými v rozpočte;

11. víta rozhodnutie predĺžiť na ďalší rok pilotný program zameraný na posilnenie spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, čo by malo umožniť zjednodušený rozpočtový postup a včasnejšie a transparentnejšie konzultácie týkajúce sa všetkých parlamentných otázok s výraznými finančnými dôsledkami; zdôrazňuje, že postup, v rámci ktorého predsedníctvo konzultuje s Výborom pre rozpočet otázky s výraznými finančnými dôsledkami, sa zdá byť dosť nekoherentný, a v tejto súvislosti si želá objasniť súčasný postup;

Rovnaký prístup poslancov Európskeho parlamentu k jazykovým službám

12. zastáva názor, že rok 2010 by mal byť rokom, v ktorom sa musí vyvinúť maximálne úsilie o to, aby sa s poslancami všetkých národností a jazykov zaobchádzalo rovnako, pokiaľ ide o ich možnosti vykonávať svoje povinnosti a uskutočňovať všetky politické aktivity v ich vlastnom jazyku, ak sa tak rozhodnú;

13. priznáva, že v mnohých prípadoch, a to najmä na úrovni výborov a skupín, skrátené termíny zvyšujú význam rokovaní medzi hlavnými aktérmi; zdôrazňuje však zásadu demokratickej legitimity, ktorá spočíva v tom, že všetci poslanci majú možnosť plne sa zapájať do rokovaní, a že majú právo na plnú mnohojazyčnosť; preto sa domnieva, že tento rozpočet môže a mal by byť využitý na dosiahnutie tohto cieľa a mala by sa pri ňom dosiahnuť správna rovnováha medzi obmedzeniami mnohojazyčnosti a bezproblémovým vykonávaním legislatívnych postupov;

14. veľmi sa zaujíma o otázku mnohojazyčnosti a vyzýva útvary, aby ho informovali o súčasnej situácii a plánovanom vývoji v roku 2010 vrátane uplatňovania „kódexu“ a možností ďalších praktických zlepšení, pilotného projektu individuálnych tlmočníckych služieb vrátane kritérií a užitočnosti pre poslancov z rôzneho jazykového prostredia, ako aj o tom, ako sa postupne odstránia „fyzické prekážky“ rovnakého zaobchádzania (t. j. nedostatok vhodných rokovacích sál, kabínok atď.); očakáva prísľub, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré umožnia lepšie vybavenie nového Parlamentu vo všetkých týchto oblastiach v porovnaní so situáciou poslancov, ktorí prišli po posledných rozšíreniach;

15. domnieva sa tiež, že je potrebné vyvinúť maximálne úsilie o zvýšenie pružnosti tlmočníckych služieb, čo je hlavným krokom k zabezpečeniu dobrých pracovných postupov, a poznamenáva, že v mnohých prípadoch by sa dalo zabrániť problémom a plytvaniu finančných prostriedkov, keby bolo možné v krátkom čase zmeniť jazyky podľa skutočnej, a nie plánovanej prítomnosti na rokovaniach;

Optimálne využívanie zdrojov na zlepšenie legislatívnej práce Európskeho parlamentu

16. zdôrazňuje, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa celkové rozpočtové prostriedky a ľudské zdroje, ktoré má Parlament k dispozícii, využívali čo najefektívnejším spôsobom, ktorý umožní inštitúcii a jej poslancom úspešne vykonávať svoje hlavné poslanie; opätovne pripomína, že to znamená dôkladné plánovanie a organizáciu jeho pracovných metód, a ak je to možné, spájanie funkcií a štruktúr s cieľom zabrániť zbytočnej byrokracii, prekrývaniu funkcií a duplicite činnosti;

17. zdôrazňuje, že rozširujúce sa spolurozhodovacie právomoci zvyšujú tlak na všetky parlamentné útvary, ktoré sa zaoberajú legislatívnou prácou a budú vyžadovať vysokú efektívnosť a určovanie priorít personálu a súvisiacich zdrojov, aby poslanci mohli správne plniť svoje povinnosti;

18. pripomína, že na rok 2009 bol schválený významný nárast úrovne zamestnancov, aj keď sa zároveň dospelo k všeobecnej dohode, že v oblasti personálnych zdrojov začala po veľmi veľkom náraste súvisiacom s poslednými rozšíreniami fáza konsolidácie a že presuny pracovných síl by mali byť kontinuálnym procesom; opätovne vyzýva všetky útvary a politické skupiny, aby od začiatku postupu dôkladne odôvodňovali svoje žiadosti;

19. očakáva návrhy pracovnej skupiny pre zjednodušenie administratívnych postupov a verí, že prirodzeným dôsledkom ich následného uplatňovania bude úspora nákladov;

20. žiada tiež, aby sa požiadavky politických skupín zahrnuli na jar vo fáze odhadu;

21. zastáva názor, že tak ako v prípade všetkých veľkých organizácií je niekedy potrebná analýza využívania zdrojov a organizácie práce, ale môže byť prínosom len za predpokladu správneho prístupu a ak sú problémy jasne identifikované a ciele preskúmania, ktoré sa má uskutočniť, sú dostatočne špecifikované, merateľné a cielené; zastáva názor, že v roku 2010 by sa mohli stanoviť a následne týmto spôsobom preskúmať niektoré konkrétne oblasti; pripomína zároveň význam skríningu, ktorý sa uskutočnil počas roku 2008; želá si, aby sa v tomto postupe pokračovalo a aby sa prehĺbil tak, aby bol zohľadnený pri rozhodovaní o odhadoch na rok 2010; pripomína, že by sa tiež mali zohľadniť meniace sa okolnosti novozvoleného Parlamentu, rozšírené spolurozhodovacie právomoci, ako aj ďalšie zmeny;

22. upriamuje pozornosť predsedníctva na pracovné podmienky osôb zamestnaných dodávateľmi pôsobiacimi v Parlamente; vyzýva v tejto súvislosti Predsedníctvo, aby sa ubezpečilo, že tieto firmy plne dodržiavajú pracovnoprávne predpisy;

Poskytovanie informácií poslancom

23. zdôrazňuje, že od poslednej veľkej reformy „Nastaviť latku vyššie“ začatej pred niekoľkými rokmi boli vytvorené alebo sa vytvárajú aspoň tri nové významné projekty zamerané na poskytovanie čo najkompletnejších a najrelevantnejších informácií v súvislosti s parlamentnou činnosťou; poukazuje na tematické oddelenia výborov, analytickú službu knižnice a systém riadenia vedomostí, ktoré uľahčujú prístup k týmto a k mnohým iným dostupným zdrojom; poukazuje aj na viacero iných zdrojov v Parlamente, ako napríklad legislatívny prehľad (OEIL); s potešením víta tieto snahy zamerané na zvýšenie odbornosti podpory, ktorú poskytuje Parlament svojim poslancom, ale domnieva sa, že je potrebné vyhodnotiť funkčnosť týchto opatrení a ich dôsledky pre rozpočet;

24. považuje za dôležité, aby sa v rámci postupu 2010 objasnila situácia v prospech všetkých poslancov vrátane poslancov, ktorí sa zaoberajú rozpočtovými aspektmi, a aby sa jasnejšie stanovili rôzne zodpovednosti, ako aj spôsoby najefektívnejšej organizácie týchto iniciatív; preto by uvítal vypočutie Výboru pre rozpočet v súvislosti s ich využitím, súčasnými koncepciami týkajúcimi sa rôznych prvkov a ich vzájomným prepojením; trvá na tom, že administratíva by mala tiež zabezpečiť dostupnosť vyčerpávajúcich informácií pre novozvolených poslancov o službách, na ktoré majú nárok;

Informovanie občanov o Parlamente

25. berie na vedomie, že predsedníctvo poukazuje na tri hlavné projekty v oblasti komunikačnej politiky: europarlTV, návštevnícke centrum a nové audiovizuálne centrum v budove JAN, ktorých ukončenie a konsolidácia predstavuje kvalitatívne zlepšenie v komunikačných nástrojoch, ktoré má inštitúcia k dispozícii; obnovuje svoj záväzok dôkladne sledovať vývoj týchto nástrojov a maximalizovať skutočný vplyv na verejnú mienku;

26. berie na vedomie rozhodnutie predsedníctva v súvislosti s Domom európskej histórie, a zdôrazňuje potrebu rozsiahlej a transparentnej konzultácie s príslušnými výbormi o jeho koncepcii, obsahu a rozpočtových aspektoch v súlade s pilotným postupom o rozšírenej spolupráci medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet;

Budovy

27. pripomína, že táto oblasť je pre Parlament veľmi dôležitá tak z hľadiska uspokojovania jeho súčasných a budúcich potrieb v oblasti nehnuteľností, ako aj z hľadiska čo najlepšej správy nehnuteľnosti, ktoré vlastní; zastáva názor, že udalosti v roku 2008, aj keď niektoré zjavne neboli predvídateľné, poukazujú na potrebu zlepšenia v tejto oblasti berúc do úvahy vyčerpávajúcu nezávislú externú správu o údržbe budov; očakáva tiež prijatie informácií o návrhoch o možnej reorganizácii GR INLO vzhľadom na väčšie výzvy pre Európsky parlament, ktoré preň vyplývajú ako pre majiteľa nehnuteľností;

28. v tejto súvislosti opätovne žiada o osobitnú správu a akékoľvek možné odporúčania týkajúce sa zbytočne vysokých nákladov na údržbu, renováciu a kúpu budov EÚ vrátane budov Parlamentu; naďalej žiada, aby sa uskutočnili horizontálne opatrenia s cieľom stanoviť hlavné príčiny, či už sú spojené s rôznymi obmedzeniami trhu, podmienkami vyplývajúcimi z nariadenia o rozpočtových pravidlách a postupov verejného obstarávania alebo s rôznymi inými relevantnými faktormi; žiada, aby sa potvrdilo uplatňovanie pravidla, na základe ktorého sa do zoznamu nežiaducich firiem zaradia tie firmy, ktoré si uplatňujú zbytočne vysoké náklady;

29. očakáva strednodobý až dlhodobý strategický dokument o politike v oblasti budov, o ktorý žiadal už v minulom roku, aby mohol prijať príslušné rozhodnutia v prvom čítaní;

Pokračovanie v rôznych aspektoch rozpočtového postupu na rok 2009

30. víta zámer predsedníctva pokračovať v zlepšovaní legislatívnej, jazykovej a technickej podpory pre poslancov, čo evidentne úzko súvisí s viacerými uvedenými otázkami;

31. súhlasí s tým, že v prvom roku je potrebné dôkladne sledovať vykonávanie nového štatútu poslancov a štatútu asistentov, a zastáva názor, že tieto štatúty musia byť čo najlepšie konsolidované vrátane stálej aktualizácie finančných vplyvov a prognóz;

32. naďalej zdôrazňuje, že zlepšenia v odvetví IT by nemali viesť iba k väčšej schopnosti riadiť kľúčové aspekty interne, ale mali by poukázať aj na väčšiu schopnosť usporiadať túto oblasť efektívnejším spôsobom; požaduje správu objasňujúcu súčasnú situáciu a perspektívy týkajúce sa internalizácie odborníkov IKT a vhodných riadiacich orgánov; vyzýva predsedníctvo, aby pred prijatím ďalších krokov v tejto oblasti vytýčilo jasnú stratégiu prístupu Parlamentu k IKT vrátane synergie s politickými skupinami;

33. víta skutočnosť, že v dokumente predsedníctva sú uvedené environmentálne ciele, a domnieva sa, že rok 2010 poskytne po predchádzajúcom procese EMAS a opatreniach v súvislosti s uhlíkovou stopou príležitosti na pokračovanie v týchto snahách okrem iného nadchádzajúcim prijatím akčného plánu CO2 predsedníctvom;

Ostatné inštitúcie

34. víta konštruktívnu spoluprácu s ostatnými inštitúciami počas posledného postupu a tak ako v minulom roku ich žiada, aby predložili realistické rozpočtové požiadavky, ktoré vychádzajú z nákladov a v plnej miere zohľadňujú potrebu optimálneho hospodárenia s obmedzenými prostriedkami;

35. želá si, aby sa naďalej skúmali možnosti lepšieho zdieľania dostupných zdrojov v rámci všetkých inštitúcií, najmä vtedy, ak by v jednej oblasti existovali voľné kapacity, ktoré by pri dobrej organizácii bolo možné využiť v inej oblasti a/alebo v inej inštitúcii;

36. vyzýva spravodajcu na rok 2010, aby jednotlivo navštívil Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov s cieľom vypočuť si ich názory pred fázou odhadov a aby podal správu Výboru pre rozpočet;

0

0 0

37. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [3]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.

POSTUP

Názov

Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII A – Európsky ombudsman, oddiel VIII B – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

Referenčné číslo

2009/2004 (BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbory požiadané o stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

ALL

 

 

 

 

Spravodajca

        dátum menovania

Vladimír Maňka

14.1.2009

Predchádzajúci spravodajca

Janusz Lewandowski

Dátum rozhodnutia o vypracovaní správy

14.1.2009

Prerokovanie vo výbore

21.1.2009

10.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

11.2.2009

Dátum prijatia

+:

–:

0:

39

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Hynek Fajmon, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Lutz Goepel, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Gianluca Susta, Peter Šťastný

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

16.2.2009

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...