ДОКЛАД относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури

  18.2.2009 - (COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD)) - ***I

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Saïd El Khadraoui

  Процедура : 2008/0147(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0066/2009
  Внесени текстове :
  A6-0066/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури

  (COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0436),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е представено от Комисията (C6‑0276/2008),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0066/2009),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Насърчаването на устойчив транспорт представлява ключов елемент от общата транспортна политика. За тази цел трябва да бъдат намалени отрицателното въздействие на транспорта, и по-специално задръстванията, което възпрепятства мобилността, замърсяването, което уврежда здравето на хората и околната среда, както и приносът на транспорта за изменението на климата. Освен това, изискванията за опазване на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на други политики на Общността, включително общата транспортна политика.

  (1) Насърчаването на устойчив транспорт представлява ключов елемент от общата транспортна политика. За тази цел трябва да бъдат намалени отрицателното въздействие на транспорта, и по-специално задръстванията, което възпрепятства мобилността, замърсяването, което уврежда здравето на хората и околната среда, както и приносът на транспорта за изменението на климата. Освен това, изискванията за опазване на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на други политики на Общността, включително общата транспортна политика. Следните приоритети, а именно опазването на околната среда, целите за социално и икономическо сближаване и целите за конкурентоспособност на европейските дружества следва да се съчетаят по балансиран начин, като част от Лисабонската стратегия за растеж и заетост.

  Обосновка

  Предложението не взема предвид вече направените от транспортните оператори разходи за задръствания и общата данъчна тежест върху дружествата. Въпреки че автомобилният превоз на стоки причинява само 10% от задръстванията по пътищата, транспортните оператори са принудени да поемат разходите, свързани със задръстванията, чрез повишените постоянни и променливи разходи и загубата на време и на печалба. В допълнение, член 7, параграф 10 от Директива 1999/62 вече предоставя на държавите-членки инструмент за борба със задръстванията.

  Изменение  2

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Целта за намаляване на отрицателното въздействие на транспорта следва да се постигне по начин, при който се избягват прекомерните препятствия пред свободното движение в интерес на здравия икономически растеж и правилното функциониране на вътрешния пазар.

  (2) Целта за намаляване на отрицателното въздействие на транспорта следва да се постигне по начин, при който се избягват прекомерните препятствия пред свободното движение в интерес на здравия икономически растеж и правилното функциониране на вътрешния пазар. Също така следва да се подчертае, че принципът за интернализиране на външните разходи изпълнява ролята на инструмент за управление и следва да насърчава ползвателите на пътната мрежа и свързаните сектори на промишлеността да използват и разширяват съответния си капацитет в областта на екологичния транспорт, например чрез промяна в поведението на водачите или чрез по-нататъшно развитие на технологиите. Много е важно по-скоро да се намерят начини и средства за намаляване на щетите, причинявани от пътния транспорт, отколкото просто да се използват получените приходи за покриване на съответните разходи.

  Обосновка

  С това допълнение се привлича вниманието към факта, че принципът за интернализиране на външните разходи следва най-вече да се разглежда като подходящ инструмент за управление, който може да се използва в контекста на усилията за промяна на начина на организация на пътното движение и/или сектора на транспорта, за подготовка на този сектор за бъдещите предизвикателства и по-скоро за намаляване на щетите, причинявани от сектора, отколкото просто за покриване на последващите разходи. Такси, които просто целят осигуряването на допълнителни държавни приходи, са неприемливи.

  Изменение  3

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) За да бъде постигнат напредък към устойчива транспортна политика, цените на транспортните услуги следва да отразяват в по-голяма степен разходите, свързани със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства, изменението на климата и задръстванията, предизвикани от действителното използване на превозни средства, влакове, самолети или кораби, като начин за оптимизиране на използването на инфраструктурата, намаляване на замърсяването на околната среда на местно равнище, управление на задръстванията и борба с изменението на климата при най-ниски разходи за икономиката. Това изисква поетапен подход при всички видове транспорт, който отчита техните характерни особености.

  (5) За да бъде постигнат напредък към устойчива транспортна политика, цените на транспортните услуги следва да отразяват в по-голяма степен външните разходи, свързани с използването на превозни средства, влакове, самолети или кораби. Това изисква съгласуван и амбициозен подход при всички видове транспорт, който отчита техните характерни особености.

  Обосновка

  Целта е да се гарантира, че мерките на равнище политика, насочени към интернализиране на външните разходи, се предприемат за всички видове транспорт, за да се осигури тяхната равнопоставеност.

  Изменение  4

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a) Другите видове транспорт вече са започнали да интернализират външните разходи и съответното законодателство на Общността или постепенно въвежда подобно интернализиране или поне не пречи на неговото осъществяване. Мерките, които се вземат по отношение на емисиите на CO2 следва да се осъществят и чрез включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии (СТЕ) Осигуряването на електроенергия за влаковете също попада в обхвата на СТЕ, а в близко бъдеще предстои да бъде включен и транспорта по море. Други външни разходи могат да бъдат интернализирани чрез летищните такси, които могат да бъдат разграничени за цели, свързани с околната среда и чрез инфраструктурни такси за използването на железопътни линии, съгласно Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност1. Освен това Комисията трябва да предложи преработен вариант на първия пакет от мерки за железопътния транспорт, за да се въведат схеми за таксуване на релсовия достъп на базата на емисиите от шум.

   

  1 ОВ L 75, 15.3.2001, стр. 29.

  Обосновка

  Списъкът на Комисията във връзка с емисиите в транспортния сектор (Greening Transport Inventory)(COM(2008)433) предоставя преглед на големия брой разнообразни мерки, които вече са въведени, за да се намали отрицателното въздействие на транспорта. Оценката на въздействието: Стратегия за интернализиране на външните разходи (SEC(2008) 2208) се съсредоточава върху интернализирането на външните разходи, свързани с шума, замърсяването на въздуха, изменението на климата, задръстванията и произшествията от всички видове транспорт чрез ценови инструменти като например такси, данъци и търгуеми разрешителни.

  Изменение  5

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 5 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5б) Съгласно член 7 от Директива 2001/14/ЕО, която определя принципите за налагане на такси за използването на железопътна инфраструктура, вече е възможно интернализирането на външни разходи. Предварително условие за постигане на обхватна промяна в таксите за релсов достъп и цялостно интернализиране на външните разходи в железопътния сектор обаче е пътнотранспортният сектор също да прилага таксуване за външни разходи.

  Обосновка

  Член 7 от Директива 2001/14 определя принципите за таксуване при използването на железопътна инфраструктура. Съгласно същата директива управителите инфраструктурата са длъжни да таксуват всички влакове за достъп до инфраструктура, за да се възстановят разходите по извършването на влаковата услуга. Допуска се също таксуване за недостиг на капацитет и за разходи за околната среда. Параграф 5 от член 7 обаче е рестриктивен: „таксуването за разходи за околната среда, което води до увеличаване на общите приходи, натрупващи се при управителя на инфраструктурата, е допустимо обаче, само когато такова таксуване се прилага на съизмеримо равнище при конкурентните видове транспорт.”

  Изменение  6

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 5 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5в) В сектора на автомобилния транспорт вече се прилагат множество данъци и такси, включително данъци и такси за частично компенсиране на външните разходи, като например разходите за емисиите на CO2, какъвто например е случаят с акцизите върху горивата.

  Изменение  7

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Анализът на въздействието показва, че прилагането на такси за изминат участък, изчислявани на базата на разходите във връзка със замърсяването, и на претоварените пътища на базата на разходите, свързани със задръстванията, би имало положително въздействие върху транспортната система, и би имало принос към стратегията на Общността за борба с изменението на климата. То би довело до намаляване на задръстванията и на замърсяването на местно равнище, като насърчи използването на по-екологични технологии за превозните средства, оптимизирането на логистичното поведение и намаляването на празните курсове на превозните средства. Непряко то би изиграло и важна роля за намаляване на разхода на гориво и би допринесло за борбата срещу изменението на климата. Таксите за изминато разстояние, при чието изчисляване за използване на претоварени пътища е включен елемент от разходите, свързани със задръстванията, ще бъдат по-ефективни в посока намаляване на задръстванията, ако държавите-членки включат в подобна схема други ползватели на пътищата, попадащи извън обхвата на настоящата директива.

  (7) Анализът на въздействието показва, че прилагането на такси за изминат участък, изчислявани на базата на разходите във връзка със замърсяването, и на претоварените пътища на базата на разходите, свързани със задръстванията, може да допринесе или да доведе до по-ефективен и екологичен пътен транспорт, и да допринесе за стратегията на ЕС за борба с изменението на климата. То би довело до намаляване на задръстванията и на замърсяването на местно равнище, като насърчи използването на по-екологични технологии за превозните средства, оптимизирането на логистичното поведение и намаляването на празните курсове на превозните средства. Непряко то би изиграло и важна роля за намаляване на разхода на гориво и би допринесло за борбата срещу изменението на климата. Таксите за изминато разстояние, при чието изчисляване за използване на претоварени пътища е включен елемент от разходите, свързани със задръстванията, могат да бъдат ефективни единствено ако представляват част от план за действие, в който са включени мерки, свързани с други ползватели на пътищата, попадащи извън обхвата на настоящата директива, като напр. подобни схеми или мерки за таксуване със същия ефект, като напр. ограничаване на трафика или пътни ленти за автобуси или лични автомобили с 2 или повече пътници. Досега обаче не е доказано в достатъчна степен подобни такси да са довели до значителни промени при модалния сплит.

  Изменение  8

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Разходите, свързани със замърсяване на въздуха и шумово замърсяване от превозните средства, както и задръстванията, под формата на разходи за здравеопазване, включително медицински грижи, загуби на реколта и други загуби на продукция, и разходи за обществено осигуряване, се поемат на територията на държавата-членка, в която се ползват транспортните услуги. Принципът „замърсителят плаща“ ще се приложи чрез такса за външни разходи и това също така ще допринесе за намаляване на външните разходи.

  (8) Принципът „замърсителят плаща“ ще се приложи чрез такса за външни разходи и това също така ще допринесе за намаляване на външните разходи.

  Изменение  9

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Моделът, разработен от Комисията за изчисляване на разходите, свързани със замърсяване на въздуха и шумово замърсяване от превозните средства, както и задръстванията , предоставя надеждни методи, както и набор от стойности, които могат да служат за основа при изчисляване на таксите за ползване.

  (9) Моделът, разработен от Комисията за изчисляване на външните разходи, предоставя надеждни методи, както и набор от стойности, които могат да служат за основа при изчисляване на таксите за ползване.

  Изменение  10

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 9 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9а) За да се гарантира, че европейските автомобилни превозвачи получават ясни ценови сигнали, които играят ролята на стимул за оптимизиране на поведението им, в средносрочен план следва да се положат усилия за сближаване на методите, които всички европейски системи за таксуване използват за изчисляване на външните разходи.

  Обосновка

  Наличието на твърде много методи за изчисление на външните разходи създава объркване в рамките на ЕС и съответно не гарантира, че автомобилните превозвачи получават ясни ценови сигнали, които играят ролята на стимул за обновяване на техните превозни средства и за оптимизиране на логистиката им. Следователно в средносрочен план трябва да се положат усилия за сближаване на методите, използвани за изчисляване на елементите на външните разходи.

  Изменение 11

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) Обвързаните с времето такси за ползване , плащани за ден, седмица, месец или година, следва да не дискриминират ползвателите, които не използват редовно инфраструктурата, тъй като голяма част от тях вероятно са чужди превозвачи. Следователно следва да бъде определено по-подробно съотношение между дневните, седмичните, месечните и годишните ставки.

  (12) Обвързаните с времето такси за ползване , плащани за ден, седмица, месец или година, следва да не дискриминират ползвателите, които не използват редовно инфраструктурата, тъй като голяма част от тях вероятно са чужди превозвачи. Следователно следва да бъде определено по-подробно съотношение между дневните, седмичните, месечните и годишните ставки. От съображения за ефективност и справедливост таксите за потребители, които са обвързани с времето на ползване, следва да се считат за преходен инструмент за събиране на такси за използване на инфраструктурата. Следва съответно да се вземе предвид поетапното премахване на системите за таксуване, обвързано с времето на ползване. На държавите-членки, които имат външни граници с трети държави, следва да се разреши дерогация от настоящата разпоредба и възможност те да продължат да прилагат системи за таксуване, обвързано с времето на ползване, за тежкотоварни превозни средства, чакащи на граничните контролно-пропускателни пунктове.

  Изменение  12

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Органът, който определя таксата за външните разходи следва да няма пряк интерес от определянето на прекомерно висок размер на таксата и следователно трябва да е независим от органа, който събира и управлява приходите от таксата за изминат участък. Опитът показва, че добавянето на увеличение към таксата за изминат участък в планинските райони с цел финансиране на приоритетни проекти на трансевропейската мрежа не представлява изпълним вариант за операторите на инфраструктурата, ако отклоняването на движение на превозни средства в резултат от увеличаването на таксата за изминат участък е такова, че води до намаляване на приходите. За да се промени това положение, следва да бъде позволено увеличение за алтернативните маршрути, по които би могло да бъде отклонено движението на превозни средства.

  (17) Органът, който определя таксата за външните разходи следва да няма пряк интерес от определянето на прекомерно висок размер на таксата и следователно трябва да е независим от органа, който събира и управлява приходите от таксата за изминат участък. Опитът показва, че добавянето на увеличение към таксата за изминат участък в планинските райони с цел финансиране на приоритетни проекти на трансевропейската мрежа не представлява изпълним вариант, ако определението за коридор не съответства на действителния пътен поток. За да се промени това положение, коридорът, по който може да бъде позволено увеличение, следва по-специално да включва пътни участъци, за които въвеждането на увеличение на таксата би довело до отбиване на пътното движение към съответния приоритетен проект.

  Обосновка

  Изменение  13

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) За да се даде предимство на изграждането на приоритетни проекти от европейски интерес, държавите-членки, които имат възможност да прилагат увеличение на таксата, следва да приложат този вариант преди налагане на такса за външните разходи. С цел избягване на прекомерното таксуване на ползвателите, таксата за външни разходи не бива да се съчетава с увеличение, освен ако външните разходи не превишават размера на вече наложеното увеличение. В подобни случаи е целесъобразно размерът на увеличението да се приспадне от таксата за външни разходи.

  (18) За да се даде предимство на изграждането на приоритетни проекти от европейски интерес, държавите-членки, които имат възможност да прилагат увеличение на таксата, следва да приложат този вариант преди налагане на такса за външните разходи.

  Обосновка

  Предвид това, че увеличението на таксата за изминато разстояние се използва за финансиране на алтернативна, по-екологична транспортна инфраструктура, а не на други мерки, които служат за намаляване на външните разходи, следва да могат да се събират такси за външни разходи, в допълнение към увеличението на таксата за изминато разстояние, така че да могат да се вземат и мерки за намаляване на външните разходи за пътищата, за които не се прилага увеличение на таксата за изминато разстояние.

  Изменение  14

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Таксуването на външни разходи чрез такси за изминат участък ще бъде по-ефективно за повлияване на решения по отношение на транспорта, ако потребителите са запознати с тези разходи. Те следва съответно да бъдат идентифицирани отделно в отчет, сметка или еквивалентен документ от оператора на таксите за изминат участък. Освен това такъв документ може да улесни за превозвачите прехвърлянето на разхода по таксата за външни разходи към товародателя или другите клиенти.

  (21) Таксуването на външни разходи чрез такси за изминат участък ще бъде по-ефективно за повлияване на решения по отношение на транспорта, ако потребителите са запознати с тези разходи. Те следва съответно да бъдат идентифицирани отделно в разбираем отчет, сметка или еквивалентен документ от оператора на таксите за изминат участък. Освен това такъв документ може да улесни за превозвачите прехвърлянето на разхода по таксата за външни разходи към товародателя или другите клиенти.

  Обосновка

  С оглед осигуряването на прозрачност е абсолютно необходимо на оператора на съоръженията за таксуване за изминато разстояние да се предостави извлечение, фактура или друг разбираем документ, независимо от езиковите му познания.

  Изменение  15

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22) Използването на електронни системи за събиране на таксите за изминат участък е от основно значение, за да се избегне нарушаването на свободния поток на трафика и за предотвратяване на неблагоприятните последствия за местната околна среда, причинени от опашките на бариерите за плащане на таксите за изминат участък. Следователно е уместно да се гарантира, че таксата за външни разходи се събира чрез такава система, съвместима с изискванията на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността, която предвижда подходящи и пропорционални мерки за гарантиране, че техническите, правните и търговските въпроси, както и защитата на данните и личния живот, се разглеждат правилно при прилагането на електронно събиране на таксите за изминат участък. Освен това такива системи следва да бъдат проектирани без крайпътни бариери и по начин, който позволява последващото им прилагане за успоредни пътища на ниска цена. Все пак следва да бъде изготвена разпоредба за преходен период с цел да се позволи извършването на необходимото приспособяване.

  (22) Използването на електронни системи за събиране на таксите за изминат участък е от основно значение, за да се избегне нарушаването на свободния поток на трафика и за предотвратяване на неблагоприятните последствия за местната околна среда, причинени от опашките на бариерите за плащане на таксите за изминат участък. Следователно е уместно да се гарантира, че таксите за инфраструктура и външни разходи се събират чрез такава система, съвместима с изискванията на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността, която предвижда подходящи и пропорционални мерки за гарантиране, че техническите, правните и търговските въпроси, както и защитата на данните и личния живот, се разглеждат правилно при прилагането на електронно събиране на таксите за изминат участък. Освен това такива системи следва да бъдат проектирани без крайпътни бариери и по начин, който позволява последващото им прилагане за успоредни пътища на ниска цена. Все пак следва да бъде изготвена разпоредба за преходен период с цел да се позволи извършването на необходимото приспособяване.

  Обосновка

  Следва да не се прави разграничение между системите за таксуване за инфраструктурни разходи и системите за външни разходи.

  Изменение  16

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 22 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22а) Важно е целите на настоящата директива да бъдат постигнати по начин, който не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар. Освен това е важно в бъдеще да се избягва натоварването на шофьорите на тежкотоварни автомобили с все повече несъвместимо и скъпо електронно оборудване на кабините, което е свързано с опасност от извършване на грешки при използването му. Прекомерното разпространение на технологии е неприемливо. Оперативната съвместимост на системата за такси за изминат участък в Общността, както се предвижда в Директива 2004/52/EО, следва съответно да се постигне колкото е възможно по-бързо. Следва да се положат усилия за оборудване на автомобилите само с едно устройство, което да позволява прилагането на различните такси, валидни в отделните държави-членки.

  Изменение  17

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 22 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22б) Комисията следва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира бързото въвеждане на система, която да е действително оперативно съвместима, съгласно Директива 2004/52/EО, до края на 2010 г.

  Изменение  18

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 23 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (23а) Държавите-членки следва да могат да използват бюджета на трансевропейската транспортна мрежа (TEN –T) и структурните фондове за подобряване на транспортната инфраструктура с цел намаляване на външните разходи на транспорта като цяло, както и за прилагането на електронни системи за събиране на такси, приложими в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

  Обосновка

  Както подобряването на транспортната инфраструктура, така и прилагането на системи за събиране на такси се нуждае от значителни инвестиции. Държавите-членки трябва да са в състояние да използват както бюджета на TEN-T, така и структурните фондове за подобряване на транспортната инфраструктура с цел намаляване на външните разходи.

  Изменение  19

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) В съответствие с целите на транспортната политика на настоящата директива допълнителните приходи от таксата за външните разходи следва да бъдат използвани за проекти от общ интерес за Общността и предназначени да насърчат устойчивата мобилност като цяло. По тази причина такива проекти следва да са свързани с улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства и развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите. Това включва например изследователска и развойна дейност за по-чисти превозни средства съгласно Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценка и управление на шума в околната среда, които могат да включват мерки за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства около големи инфраструктури и в агломерации. Разпределянето на този приход не освобождава държавите-членки от задължението, определено в член 88, параграф 3 от Договора, да уведомяват Комисията за някои национални мерки, нито засяга резултата от процедурите, започнати съгласно членове 87 и 88 от Договора.

  (24) В съответствие с целите на транспортната политика на настоящата директива допълнителните приходи от таксата за външните разходи следва да бъдат използвани като приоритет с цел намаляване и премахване, където е възможно, на външните разходи за автомобилния транспорт. Те може да бъдат използвани и за насърчаване на устойчивата мобилност като цяло. По тази причина такива проекти следва да са свързани с улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от пътните превозни средства и подобряване на съществуващата пътна инфраструктура или развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите. Това включва например изследователска и развойна дейност за по-чисти превозни средства съгласно Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценка и управление на шума в околната среда, които могат да включват мерки за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства около големи инфраструктури и в агломерации. Разпределянето на този приход не освобождава държавите-членки от задължението, определено в член 88, параграф 3 от Договора, да уведомяват Комисията за някои национални мерки, нито засяга резултата от процедурите, започнати съгласно членове 87 и 88 от Договора.

  Изменение  20

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 25

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (25) С цел да се насърчи оперативната съвместимост между разпоредбите за таксите за изминат участък, на две или повече държави-членки следва да бъде позволено да си сътрудничат по въвеждането на обща система за такса за изминат участък, при спазването на определени условия.

  (25) С цел да се насърчи оперативната съвместимост между разпоредбите за таксите за изминат участък, държавите-членки следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат по въвеждането на обща система за такса за изминат участък, при спазването на определени условия. Комисията следва да подпомага държави-членки, желаещи да си сътрудничат с цел въвеждане на обща система за такса за изминат участък на техните комбинирани територии.

  Изменение 21

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 26

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26) Цялостна оценка на опита, придобит в тези държави-членки, които прилагат такса за външните разходи, в съответствие с настоящата директива следва да бъде изпратена своевременно от Комисията до Съвета и Парламента. Тази оценка следва също да включва анализ на напредъка в стратегията за борба срещу изменението на климата, включително на определянето на общ елемент за облагане на горивата във връзка с изменението на климата в Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, включително горивото, използвано от тежкотоварните превозни средства. В светлината на този напредък следва да бъде включен въпросът относно емисиите на въглероден двуокис, както и анализ на всички по-нататъшни подходящи действия, които следва да бъдат предприети.

  (26) Цялостна оценка на опита, придобит в тези държави-членки, които прилагат такса за външните разходи, в съответствие с настоящата директива следва да бъде изпратена своевременно от Комисията до Съвета и Парламента. Тази оценка следва също да включва анализ на напредъка в стратегията за борба срещу изменението на климата, включително на определянето на общ елемент за облагане на горивата във връзка с изменението на климата в Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, включително горивото, използвано от тежкотоварните превозни средства. Следва също така да се изготви подробна оценка за интернализирането на външните разходи при всички останали видове транспорт, която да послужи за основа на следващи законодателни предложения относно интернализирането на външните разходи при другите видове транспорт. Това следва да гарантира въвеждането на справедлива и конкурентна система за интернализиране на външните разходи, с която да се избегнат всякакви деформации на вътрешния пазар при всички видове транспорт.

  Изменение  22

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 27

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) Член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 предвижда, че приходите от такси, плащани пряко от потребителите, трябва да се вземат предвид при определянето на финансовия дефицит за проекти, които генерират приходи. Все пак тъй като приходите от таксата за външните разходи се разпределят за проекти, целящи намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства и развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите, те следва да не се вземат предвид при изчисляването на финансовия дефицит.

  (27) Член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 предвижда, че приходите от такси, плащани пряко от потребителите, трябва да се вземат предвид при определянето на финансовия дефицит за проекти, които генерират приходи. Все пак тъй като приходите от таксата за външните разходи се разпределят за проекти, целящи намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства и подобряване на съществуващата пътна инфраструктура или развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите, те следва да не се вземат предвид при изчисляването на финансовия дефицит.

  Обосновка

  Приходите следва да бъдат със специално предназначение и специално да включват сектора на автомобилния транспорт. За подпомагане на този сектор е от голямо значение средствата, които секторът плаща за външни разходи, да се използват за намаляване на тези външни разходи, по-специално в самия сектор.

  Изменение  23

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 29

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (29) По-специално Комисията следва да бъде упълномощена да адаптира приложения 0, III, IIIa и IV към техническия и научен напредък и приложения I и II към инфлацията. Тъй като тези мерки са с общо приложение и са предназначени да изменят второстепенни елементи от настоящата директива, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

  (29) По-специално Комисията следва да бъде упълномощена да адаптира приложения 0, III, IIIa и IV към техническия и научен напредък и приложения I, II и ІІІа към инфлацията. Тъй като тези мерки са с общо приложение и са предназначени да изменят второстепенни елементи от настоящата директива, те трябва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

  Изменение  24

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 2 – буква ба

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ба) „такса за инфраструктура“ означава такса, налагана чрез такса за изминат участък с цел да се възстановят разходите от страна на държава-членка за инфраструктурата;

  ба) „такса за инфраструктура“ означава такса, налагана чрез такса за изминат участък с цел да се възстановят разходите от страна на държава-членка или няколко държави-членки за инфраструктурата, ако проектът е бил осъществен съвместно;

  Обосновка

  Когато трансграничните участъци от проектите в рамките на TEN-T са били осъществени съвместно от няколко държави-членки, които си поделят разходите по изграждането и експлоатацията, съответните инфраструктурни такси трябва да бъдат съобразени с конкретната ситуация.

  Изменение  25

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите-членки могат да поддържат или въвеждат такси за изминат участък и/или такси за ползване на своята пътна мрежа или за някои участъци от тази мрежа съгласно условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член и в членове 7а—7й.

  1. Държавите-членки могат да поддържат или въвеждат такси за изминат участък и/или такси за ползване на трансевропейската пътна мрежа или на който и да е участък от своята пътна мрежа, по който се осъществява обичайно значителен международен превоз на стоки, съгласно условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член и в членове 7а—7й.

  Обосновка

  Настоящата директива трябва да позволява свободното движение на стоки в Европейския съюз, като същевременно гарантира равното третиране на превозвачите. Следователно е целесъобразно да се прилага по цялата трансевропейска транспортна мрежа и по всички пътища, използвани обичайно за международен превоз на стоки. Върху останалата част от пътната мрежа е необходимо да се избягва неоправдан допълнителен административен товар, тъй като няма значителен международен превоз. В това отношение обаче държавите-членки остават свободни да въвеждат такси съгласно правилата, посочени в Договора.

  Изменение  26

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. На своя територия държавите-членки не налагат едновременно такси за изминат участък и такси за ползване на никоя определена категория превозни средства. Все пак държава-членка, която наложи такса за ползване на своята мрежа, може също да наложи такси за изминат участък за използването на мостове, тунели и планински проходи.

  2. На своя територия държавите-членки не налагат едновременно такси за изминат участък и такси за ползване. Все пак държава-членка, която наложи такса за ползване на своята мрежа, може също да наложи такси за изминат участък за използването на мостове, тунели и планински проходи.

  Обосновка

  Заличаването се счита за необходимо, за да се предотврати всякаква възможност за паралелна система: например таксуване за лекотоварните камиони, основаващо се на времето на ползване, таксуване на базата на изминато разстояние за тежкотоварните камиони.

  Изменение  27

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7 – параграф 5 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. До 31 декември 2011 г. държава-членка може да избере да прилага такси за изминат участък и/или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние, не по-малко от 12 тона. От 1 януари 2012 г. таксите за изминат участък и/или таксите за ползване се прилагат за всички превозни средства по смисъла на член 2, буква г) освен ако държава-членка счита, че разширяването на прилагането за превозни средства от по-малко от 12 тона:

  5. До 31 декември 2011 г. държава-членка може да избере да прилага такси за изминат участък и/или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние, не по-малко от 12 тона. От 1 януари 2012 г. таксите за изминат участък и/или таксите за ползване се прилагат за всички превозни средства по смисъла на член 2, буква г).

  Обосновка

  Законодателят още през 2006 г. взе решение да разшири обхвата по отношение на превозните средства до 3,5 тона. Да се гарантира изключение въз основа на тези фактори означава де факто изцяло условен обхват. Държавите-членки са свободни да налагат такси и за второстепенни пътища, ако се опасяват от използване на обходни маршрути.

  Изменение  28

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7 – параграф 5 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) би създало значителни неблагоприятни последствия за свободния поток на трафика, околната среда, нивата на шума, задръстванията или здравето; или

  заличава се

  Обосновка

  Законодателят още през 2006 г. взе решение да разшири обхвата по отношение на превозните средства до 3,5 тона. Да се гарантира изключение въз основа на тези фактори означава де факто изцяло условен обхват. Държавите-членки са свободни да налагат такси и за второстепенни пътища, ако се опасяват от използване на обходни маршрути.

  Изменение  29

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7 – параграф 5 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) би довело до административни разходи, надвишаващи 30 % от допълнителните приходи, които биха били генерирани от разширяване на прилагането.

  заличава се

  Обосновка

  Законодателят още през 2006 г. взе решение да разшири обхвата по отношение на превозните средства до 3,5 тона. Да се гарантира изключение въз основа на тези фактори означава де факто изцяло условен обхват. По отношение на буква а): Държавите-членки са свободни да налагат такси и за второстепенни пътища, ако се опасяват от използване на обходни маршрути.

  Изменение  30

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7а – параграф 1 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Таксите за ползване са пропорционални на продължителността на ползване на инфраструктурата и отговарят на период от ден, седмица, месец и година. По-специално годишният размер на таксата е поне 80 пъти по-голям от дневния размер, месечният размер е поне 13 пъти по-голям от дневния размер и седмичният размер е поне пет пъти по-голям от дневния размер.

  1. Таксите за ползване са пропорционални на продължителността на ползване на инфраструктурата и отговарят на период от ден, седмица, месец и година. По-специално месечният размер на таксата не надвишава 10% от годишния размер и седмичният размер не надвишава 2,7% от годишния размер.

  Обосновка

  Целта е да се предотврати несъразмерно таксуване на водачите на превозни средства.

  Изменение  31

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7а – параграф 1 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

   

  Една държава-членка може само да прилага годишни такси за превозни средства, регистрирани на нейна територия.

  заличава се

  Обосновка

  Един от основните доводи за директивата относно системата за евровинетка е да се избегне дискриминация в рамките на ЕС.

  Изменение  32

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7б – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Таксата за инфраструктура се основава на принципа на възстановяване на инфраструктурните разходи. Среднопретеглената такса за инфраструктура е свързана със строителните разходи и разходите за експлоатация, поддръжка и развитие на съответната инфраструктурна мрежа. Среднопретеглената такса за инфраструктура може да включва също така възвръщаемост на капитала при марж на печалбата, основан на пазарните условия.

  1. Таксата за инфраструктура се основава на принципа на възстановяване на инфраструктурните разходи. Среднопретеглената такса за инфраструктура е свързана със строителните разходи и разходите за експлоатация, поддръжка, развитие и осигуряване на стандарти за безопасност на съответната инфраструктурна мрежа. Среднопретеглената такса за инфраструктура може да включва също така възвръщаемост на капитала при марж на печалбата, основан на пазарните условия.

  Обосновка

  Спазването на пътната безопасност играе съществена роля, за да се предотврати възникването на разходи в резултат на произшествия. В същото време изпълнението на това задължение изисква осъществяването на инвестиции в съоръженията (като например изпитателни и контролни центрове за тежкотоварни превозни средства), както и разходи за персонал по безопасността. Изпълнението на някои от тези контролни функции в някои държави дори е възложено на регионалните или териториалните органи, които са изправени пред огромни предизвикателства с оглед на увеличаването на автомобилния товарен транспорт.

  Изменение  33

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7б – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Таксата за външните разходи е свързана с разходите, свързани със замърсяването на въздуха от превозните средства, разходите, свързани с шумовото замърсяване от превозните средства или и с двете.

  2. Таксата за външните разходи е свързана с разходите, свързани със замърсяването на въздуха от превозните средства, разходите, свързани с шумовото замърсяване от превозните средства или и с двете.

  На пътните участъци, на които се получават задръствания, таксата за външните разходи може да включва също разходите, причинени от задръстванията, през периодите когато тези участъци по принцип са задръстени.

  На изрично определени пътни участъци, на които се получават задръствания, таксата за външните разходи може да включва също такса за задръствания, отразяваща разходите по задръстванията, причинени от превозни средства, на които се налага такава такса през периодите, когато ползването на тези участъци обикновено са близо до границите на своя капацитет.

   

  Преди въвеждането на такса за задръствания съответната държава-членка изготвя план за действие, в който, въз основа на анализ на ползите и разходите, се определят възможните мерки за увеличаване на капацитета на засегнатите пътни участъци чрез намаляване на трафика или чрез изграждане на нова инфраструктура. Планът за действие обхваща всички ползватели на пътищата, предизвикващи задръствания.

   

  Таксата за задръстване не води до несправедливо третиране на търговския трафик в сравнение с останалите ползватели на пътища, предизвикващи задръствания, нито до нарушаване на конкуренцията между операторите и поради това на всички останали ползватели на пътищата, предизвикващи задръствания, се налага такса със същия ефект.

  Изменение  34

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7в – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Таксата за външните разходи се променя според вида на пътя и класа на емисии Евро и също според периода в случаите, в които таксата включва разходите, свързани със задръстванията или свързани с шумовото замърсяване от превозните средства.

  1. Таксата за външните разходи се променя според вида на пътя и класа на емисии Евро (приложение ІІІ а, таблица 1) и също според периода в случаите, в които таксата включва разходите, свързани със задръстванията или свързани с шумовото замърсяване от превозните средства.

  Обосновка

  Изменение  35

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7в – параграф 2 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. Таксите, посочени в параграфи 1 и 2 не се прилагат за превозни средства, които са приведени в съответствие с бъдещите стандарти за емисии Евро преди датите, предвидени от съответната нормативна база.

  Обосновка

  Да се предвиждат такси за лицата, които са обновили автомобилния парк или притежават превозни средства, които оказват слабо въздействие върху околната среда не само не би допринесло за постигане на целите на предложението за преразглеждане, а напротив, би предизвикало забавяне в процеса на обновяване на автомобилните паркове и на намаляване на емисиите, тъй като ще останат по-малко ресурси, които да бъдат инвестирани в новите превозни средства.

  Изменение  36

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7в – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Размерът на таксата за външните разходи се определя от орган, посочен от държавата-членка за тази цел. Органът трябва да е правно и финансово независим от организацията, която управлява и събира част от или цялата такса. Все пак ако тази организация е контролирана от държавата-членка, органът може да бъде административен субект на тази държава.

  3. Размерът на таксата за външните разходи се определя от всяка държава -членка. Ако държавата-членка определи за тази задача орган, той трябва да е правно и финансово независим от органа, който управлява и събира цялата такса или част от нея.

  Обосновка

  Системата следва да предоставя достатъчно гъвкавост за различните съществуващи процедури.

  Изменение  37

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7д – параграф 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) В изключителни случаи, засягащи инфраструктурата в планински райони и след информиране на Комисията, може да бъде добавено увеличение към таксата за инфраструктура, налагана за определени пътни участъци, които са обект на големи задръствания или чието използване от превозните средства е причина за значителни екологични щети, при условие, че:

  (1) В изключителни случаи, засягащи инфраструктурата в планински райони и агломерации, след информиране на Комисията, може да бъде добавена такса за изминат участък към таксата за инфраструктура, налагана за определени пътни участъци, които са обект на големи задръствания или чието използване от превозните средства е причина за значителни екологични щети, при условие, че:

  Обосновка

  Агломерациите може също да бъдат засегнати от прекалено натоварено движение, което оправдава прилагането на такса за изминат участък.

  Изменение  38

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7д – параграф 1 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) генерираният от увеличението приход се инвестира във финансирането на развитието на приоритетни проекти с европейско значение, посочени в приложение III към Решение № 1692/96/ЕО, които допринасят пряко за намаляване на задръстванията или щетите върху околната среда и които се изпълняват в същия коридор, в който се намира пътният участък, за който се прилага увеличението;

  а) генерираният от увеличението приход се инвестира във финансирането на проекти, предназначени да насърчават устойчивата мобилност и допринасящи пряко за намаляване на задръстванията или щетите върху околната среда и които се изпълняват в същия коридор, в който се намира пътният участък, за който се прилага увеличението;

  Обосновка

  Държавите-членки следва да могат да използват приходите за подобряване на транспортната инфраструктура като цяло, в съответствие със собствените си приоритети.

  Изменение  39

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7д – параграф 1 – буква б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) увеличението не надвишава 15 % от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7г, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични части от приоритетни проекти с европейско значение, включващи инфраструктура в планински райони, като в този случай увеличението не може да надвишава 25 %;

  б) увеличението не надвишава 15 % от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7г, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични части от проекти, предназначени да насърчават устойчивата мобилност, включващи инфраструктура в планински райони, като в този случай увеличението не може да надвишава 25 %;

  Обосновка

  Държавите-членки следва да могат да използват приходите за подобряване на транспортната инфраструктура като цяло, в съответствие със собствените си приоритети.

  Изменение  40

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7д – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Размерът на увеличението се изважда от размера на таксата за външните разходи, изчислен в съответствие с член 7в.

  заличава се

  Обосновка

  Причината за маркирането е да се дадат на държавите-членки допълнителни възможности за финансиране на изграждането на приоритетни проекти от европейско значение и не е свързано с интернализирането на външните разходи.

  Изменение  41

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7е – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Размерите на таксите за изминат участък, които включват единствено такса за инфраструктура, се променят в съответствие с класа на емисии Евро по такъв начин, че нито една такса за изминат участък да не надхвърля с повече от 100 % таксата за изминат участък, наложена на еквивалентни превозни средства, отговарящи на най-строгите стандарти за емисии.

  1. Размерите на таксите за изминат участък, които включват единствено такса за инфраструктура, се променят в съответствие с класа на емисии Евро (приложение ІІІа, таблица І) по такъв начин, че нито една такса за изминат участък да не надхвърля с повече от 100 % таксата за изминат участък, наложена на еквивалентни превозни средства, отговарящи на най-строгите стандарти за емисии.

  Обосновка

  Изменение  42

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7е – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Когато водач на превозно средство не може да представи документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на класа на емисии Евро при проверка, държавата-членка може да прилага такси за изминат участък до максималния размер.

  2. Когато водач на превозно средство не може да представи документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на класа на емисии Евро при проверка, държавата-членка може да прилага такси за изминат участък до максималния размер, при условие, че е налице възможност за последваща корекция чрез връщане на надвзета сума.

  Обосновка

  Следва да бъде включена разпоредба относно процедура, чрез която потребителите да могат да възстановят разликата в случай, че им е била събрана такса, надвишаваща размера на дължимата от тях сума, поради факта, че не са разполагали с необходимите документи в превозното средство.

  Изменение  43

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7е – параграф 3 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) няма такса за изминат участък, която да надхвърля с повече от 100% таксата за изминат участък в най-евтиния час, ден или сезон.

  в) няма такса за изминат участък, която да надхвърля с повече от 500% таксата за изминат участък в най-евтиния час, ден или сезон.

  Обосновка

  На държавите-членки трябва да се даде достатъчно свобода за диференцирано таксуване в зависимост от часа, деня или сезона.

  Изменение  44

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7ж – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Комисията в рамките на шест месеца от получаване на цялата необходима информация в съответствие с параграф 1 дава становище дали задълженията по член 7г са изпълнени. Становищата на Комисията се предоставят на комитета, посочен в член 9в.

  2. Комисията в рамките на шест месеца от получаване на цялата необходима информация в съответствие с параграф 1 дава становище дали задълженията по член 7г са изпълнени. Становищата на Комисията се предоставят на комитета, посочен в член 9в, и на Европейския парламент.

  Обосновка

  Тъй като целта на настоящата директива е да въведе интернализиране на външните разходи, Европейският парламент следва да получава информацията, която държавите-членки предоставят на Комисията относно това къде и как се калкулират външните разходи.

  Изменение  45

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7ж – параграф 3 – буква г а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га) предвиденото отделяне на таксата за външни разходи.

  Обосновка

  Това изменение подсилва концепцията за отделяне.

  Изменение  46

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7ж – параграф 3 – буква г б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  гб) специфичен план, в който да се посочва как следва да се използват допълнителните приходи от таксата за външни разходи за намаляване на причинените вреди.

  Изменение  47

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7ж – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията може, в рамките на шест месеца от получаване на информацията в съответствие с параграф 3, да реши да поиска от съответната държава-членка да адаптира предложената такса за външни разходи, ако прецени, че задълженията, определени в членове 7б, 7в, 7и или член 9, параграф 2 не са изпълнени. Решението на Комисията се предоставя на комитета, посочен в член 9в.

  4. Комисията може, в рамките на шест месеца от получаване на информацията в съответствие с параграф 3, да реши да поиска от съответната държава-членка да адаптира предложената такса за външни разходи, ако прецени, че задълженията, определени в членове 7б, 7в, 7и или член 9, параграф 2 не са изпълнени. Решението на Комисията се предоставя на комитета, посочен в член 9в, и на Европейския парламент.

  Обосновка

  Тъй като целта на настоящата директива е да въведе интернализиране на външните разходи, Европейският парламент следва да получава информацията, която държавите-членки предоставят на Комисията относно това къде и как се калкулират външните разходи.

  Изменение  48

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7з – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Като се отчитат условията, посочени в член 7е, параграф 3, т. б и в член 7е, параграф 4, размерът на таксите за изминат участък могат, в изключителни случаи, а именно за специфични проекти с голямо европейско значение да бъдат предмет на други форми на промяна с цел да се осигури търговската жизнеспособност на тези проекти, когато те са подложени на пряка конкуренция с други видове транспорт с превозни средства. Получената структура на таксите трябва да бъде линейна, пропорционална, публикувана официално и достъпна за всички потребители при едни и същи условия и да не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други потребители под формата на по-високи такси за изминат участък. Комисията проверява съответствието с тези условия преди прилагането на въпросната структура на таксите.

  3. Като се отчитат условията, посочени в член 7е, параграф 3, т. б и в член 7е, параграф 4, размерът на таксите за изминат участък могат, в изключителни случаи, а именно за специфични проекти с голямо европейско значение в областта на товарния транспорт да бъдат предмет на други форми на промяна с цел да се осигури търговската жизнеспособност на тези проекти, когато те са подложени на пряка конкуренция с други видове транспорт с превозни средства. Получената структура на таксите трябва да бъде линейна, пропорционална, публикувана официално и достъпна за всички потребители при едни и същи условия и да не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други потребители под формата на по-високи такси за изминат участък. Комисията проверява съответствието с тези условия преди прилагането на въпросната структура на таксите.

  Обосновка

  Целта следва да бъде да се постигне по-ефективен и по-ефикасна транспортна система и да се осигури пазарна интеграция.

  Изменение  49

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7и – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Разпоредбите за събиране на такси за изминат участък и такси за ползване няма да поставят нередовните ползватели на пътната мрежа в необосновано неизгодно положение по финансов или друг начин. По-специално, когато държава-членка събира такси за изминат участък или такси за ползване изключително чрез система, която изисква използването на бордово устройство в превозното средство, тя трябва да гарантира, че подходящите бордови устройства, съответстващи на изискванията на Директива 2004/52/ЕО, могат да бъдат получени от всички потребители съгласно разумни административни и икономически разпоредби.

  2. Разпоредбите за събиране на такси за изминат участък и такси за ползване няма да поставят нередовните ползватели на пътната мрежа в необосновано неизгодно положение по финансов или друг начин в сравнение с онези, които използват алтернативни форми на плащане. По-специално, когато държава-членка събира такси за изминат участък или такси за ползване изключително чрез система, която изисква използването на бордово устройство в превозното средство, тя трябва да гарантира, че подходящите бордови устройства, съответстващи на изискванията на Директива 2004/52/ЕО, могат да бъдат получени от всички потребители съгласно разумни административни и икономически разпоредби.

  Обосновка

  Нередовните ползватели следва да бъдат в състояние да заплатят посочените такси, без да инсталират задължително устройство.

  Изменение  50

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7и – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Ако държава-членка наложи такса за външни разходи на превозно средство, размерът на тази такса се посочва в документ, предоставен на превозвача.

  3. Ако държава-членка наложи такса за изминат път на превозно средство, целият размер на таксата за изминат път, размерът на таксата за инфраструктура и размерът на таксата за външни разходи се посочва в документ, предоставен на превозвача, по възможност по електронен път.

  Обосновка

  В документа, предоставен на превозвача, следва ясно да се посочват сумите, платени за такса за инфраструктура, за такса за външни разходи, както и начисленият ДДС.

  Изменение  51

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7и – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Такса за външни разходи се налага и събира чрез електронна система, която съответства на изискванията на член 2, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО и която може да бъде приложена по-късно и за други пътни участъци без да има нужда от крайпътни бариери, които водят до значителна допълнителна крайпътна инвестиция.

  4. Такса за външни разходи се налага и събира чрез електронна система, която съответства на изискванията на член 2, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО. Държавите-членки си сътрудничат, за да гарантират, че използват оперативно съвместими електронни системи, които могат да бъдат използвани и на територията на другите държави-членки, при условие, че при необходимост таксите могат да бъдат приспособени.

  Изменение  52

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7и – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Въпреки това 31 декември 2013 г., такса за външни разходи може да бъде налагана и събирана чрез съществуващ способ за таксуване за изминат участък. В такъв случай съответната държава-членка съобщава на Комисията план за преминаване към система, която съответства на изискванията на параграф 4 най-късно до 31 декември 2013 г.

  заличава се

  Обосновка

  Изменение  53

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7и – параграф 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5a. Веднага след като технически се разработи функционирането на услугите за събиране на такси за изминат участък, основаващи се на спътниковата навигационна система „Галилео“, се налагат и събират такси за външни разходи чрез оперативно съвместима европейска електронна система за събиране на такси за изминат участък, както е посочено в Директива 2004/52/ЕО.

  Обосновка

  Необходима е една действително оперативно съвместима европейска система за събиране на пътни такси, за да се осигури по-голяма ефективност и безопасност на транспорта.

  Изменение  54

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7й

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Настоящата директива не оказва влияние върху свободата на държавите-членки, които въвеждат система за такси за изминат участък и/или такси за ползване, да предоставят подходящи компенсации за тези такси, при спазване на членове 87 и 88 от Договора.

  Настоящата директива не оказва влияние върху свободата на държавите-членки, които въвеждат система за такси за изминат участък и/или такси за ползване, да предоставят подходящи компенсации за тези такси, при спазване на членове 87 и 88 от Договора, също ако те са под минималните ставки, посочени в приложение І.

  Обосновка

  В съответствие с прехода към принципите „потребителят плаща” и „замърсителят плаща”.

  Изменение  55

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 9 – параграф 2 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Държава-членка, в която е наложена такса за външни разходи, гарантира, че приходът генериран от таксата е разпределен за мерки, насочени към улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства и развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите.

  2. Държава-членка, в която е наложена такса за външни разходи, гарантира, че приходът, генериран от таксата, е разпределен приоритетно за намаляване и където е възможно, за премахване на външните разходи, възникващи от пътния транспорт. Освен това тези приходи може да бъдат използвани за мерки, насочени към улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от пътните превозни средства и развитие и подобрение на съществуващата пътна инфраструктура или развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите.

  Изменение  56

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 9 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държава-членка, в която е наложена такса за инфраструктура, определя как да бъде използван приходът, генериран от тази такса. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходът от такси следва да бъде използван в полза на транспортния сектор и за оптимизиране на цялата транспортна система.“

  Държава-членка, в която е наложена такса за инфраструктура, определя как да бъде използван приходът, генериран от тази такса. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходът от такси се използва преди всичко в полза на пътнотранспортния сектор и за оптимизиране на пътната транспортна система.

  Изменение  57

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 9 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  От 2011 г. най-малко 15% от приходите, генерирани от такси за външни разходи и такси за инфраструктура във всяка държава-членка, се отделят за финансова подкрепа на проекти по TEN-T с цел увеличаване на устойчивостта в транспорта. Този процент постепенно нараства с течение на времето.

  Обосновка

  Важно е приходите, генерирани от такси, частично и постепенно да се насочват целево за финансиране на проекти по TEN, като се предоставят на гражданите доказателства за това как са употребени тези средства.

  Изменение  58

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 5

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 9б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията улеснява диалога и обмена на практически технически опит между държавите-членки във връзка с прилагането на настоящата директива и особено на приложенията. Комисията трябва да адаптира приложения 0, III, IIIa и IV в светлината на научния и технически напредък и приложения I и II в светлината на инфлацията. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9в, параграф 3.

  Комисията улеснява диалога и обмена на практически технически опит между държавите-членки във връзка с прилагането на настоящата директива и особено на приложенията. Комисията трябва да адаптира приложения 0, III, IIIa и IV в светлината на научния и технически напредък и приложения I, II и ІІІа в светлината на инфлацията. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9в, параграф 3.

  Изменение  59

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 11 – параграф 1 – буква б а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) въздействието на таксата за външни разходи или на таксата за инфраструктура за прехвърлянето от един вид транспорт на друг върху оптимизирането на пътния транспорт и върху околната среда и въздействието на таксата за външни разходи върху външните разходи, които държавата-членка се стреми да покрие посредством таксата.

  Изменение  60

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 11 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Не по-късно от 31 декември 2010 г., Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на безопасни и сигурни места за паркиране по трансевропейската пътна мрежа (TEN).

   

  След включване на съответните социални партньори този доклад се придружава от предложение относно:

   

  а) целево насочване на таксите за инфраструктура към създаване на достатъчен брой безопасни и сигурни места за паркиране по TEN, съгласувано с операторите на инфраструктурата или обществените органи, отговорни за TEN.

   

  б) насоки за Европейската инвестиционна банка, Европейския кохезионен фонд и Европейския структурен фонд за надлежно разглеждане на въпроса за безопасни и сигурни зони за паркиране при изготвяне и съфинансиране на проекти по TEN.

  Обосновка

  Умореният водач застрашава безопасността по пътищата. Въпреки това недостатъчният брой безопасни и сигурни места за паркиране по протежение на трансевропейската мрежа прави даже невъзможно да се спазват законовите задължения на водачите относно шофирането и почивката. С оглед на избягване на разходите за произшествия и подобряване на положението със здравето и безопасността на водачите на камиони този въпрос следва също да се разгледа от Директивата за евровинетката.

  Изменение  61

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 11 – параграф 2 – буква г а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га) техническата и икономическа осъществимост на постепенното премахване на таксите, обвързани с времето на ползване, и въвеждане на такси, обвързани с изминатото разстояние, и необходимостта да се запази дерогацията за държавите-членки с външни граници на ЕС с трети държави, които да продължат да прилагат системи, обвързани с времето на ползване, по отношение на тежкотоварните автомобили, чакащи на граничните контролно-пропускателни пунктове.

  Обосновка

  Изменение  62

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 11 – параграф 2 – буква г б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  гб) необходимостта от предложение за схема, осигуряваща последователното и едновременно интернализиране на външни разходи при всички други видове транспорт.

  Обосновка

  За да се избегне изкривяване на конкуренцията между отделните видове транспорт, Комисията трябва да представи предложения за директива за интернализиране на външните разходи при всички видове транспорт.

  Изменение 63

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Докладът се придружава от оценка на напредъка на интернализирането на външните разходи за всички видове транспорт и от предложения към Европейския парламент и Съвета за допълнително преразглеждане на настоящата директива.

  Изменение  64

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение IIIа – точка 1 – алинея 2 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато държава-членка избере да наложи такса за външни разходи единствено за част или части от мрежата, частта или частите се избират след оценка, установяваща, че:

  Държава-членка може да избере да наложи такса за външни разходи единствено за част или части от мрежата въз основа на обективни критерии.

  Обосновка

  Налагането на държавите-членки на подробна оценка преди да получат правото да събират такса за външни разходи се оценява като ненужна административна тежест.

  Изменение  65

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение IIIа – точка 1 – алинея 2 – тире 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  използването на пътищата от превозни средства, за които е приложена такса за външни разходи, причинява щети за околната среда и задръствания, по-големи от онези, причинени средно на други части на пътната инфраструктурна мрежа, които не са обект на такса за външни разходи, или

  заличава се

  Обосновка

  Налагането на държавите-членки на подробна оценка преди да получат правото да събират такса за външни разходи се оценява като ненужна административна тежест.

  Изменение  66

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение IIIа – точка 1 – алинея 2 – тире 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Прилагането на такса за външни разходи за други части на мрежата може да има неблагоприятни последствия за околната среда, задръстванията или безопасността по пътищата или налагането и събирането на такса за външни разходи за тях би довело до прекомерни разходи.

  заличава се

  Обосновка

  Налагането на държавите-членки на подробна оценка преди да получат правото да събират такса за външни разходи се оценява като ненужна административна тежест.

  Изменение  67

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение IIIа – точка 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За всеки клас превозно средство, вид на пътя и период независимият орган определя единен специфичен размер. Получената в резултат структура на таксата е прозрачна, публикувана официално и достъпна за всички потребители при едни и същи условия.

  За всеки клас превозно средство Евро, вид на пътя и период независимият орган определя единен специфичен размер. Получената в резултат структура на таксата е прозрачна, публикувана официално и достъпна за всички потребители при едни и същи условия.

  Изменение  68

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение IIIа – точка 3 – алинея 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Независимият орган контролира ефективността на схемата за таксуване за ограничаване на щетите върху околната среда от пътния транспорт и намаляване на задръстванията, там където се прилага. Той редовно коригира структурата на таксуване и специфичния размер на таксата, определен за даден клас превозно средство, вид на пътя и период към промените в търсенето на транспортни услуги.

  Независимият орган контролира ефективността на схемата за таксуване за ограничаване на щетите върху околната среда от пътния транспорт и намаляване на задръстванията, там където се прилага. Той редовно коригира структурата на таксуване и специфичния размер на таксата, определен за даден клас Евро на превозното средство, вид на пътя и период към промените в търсенето на транспортни услуги.

  Изменение  69

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение IIIа – точка 4 – точка 4.1 – таблица 1

  Текст, предложен от Комисията

  Таблица 1: Разходи, свързани със замърсяване от превозно средство (PCV)

  Евроцент/превозно средство.километър

  Крайградски пътища

  Други междуградски пътища

  Евро 0

  16

  13

  Евро I

  11

  8

  Евро II

  9

  8

  Евро III

  7

  6

  Евро IV

  4

  4

  Евро V и по-малко замърсяващи

  3

  2

  Стойности в евроцентове, 2000 г.

  Изменение

  Таблица 1: Максимални дължими разходи, свързани със замърсяване от всяко превозно средство в даден клас (PCV)

  Евроцент/превозно средство.километър

  Пътища, подлежащи на по-високи такси за външни разходи/крайградски пътища и магистрали

  Пътища, подлежащи на по-ниски такси за външни разходи/междуградски пътища и магистрали

  Евро 0

  16

  12

  Евро I

  11

  8

  Евро II

  9

  7

  Евро III

  7

  6

  Евро IV

  4

  3

  Евро V

  3

  2

  Евро VІ

  2

  1

  По-малко замърсяващи от Евро VІ, напр. хибридни и електрически тежкотоварни превозни средства, използващи смеси от природен газ и водород или захранване с водород

  0

  0

  Стойности в евроцентове, 2000 г.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  1. Настоящо положение

  Настоящата Директива 1999/68/ЕО относно системата за евровинетка, във вида, в който е изменена от Директива 2006/38/ЕО, ефективно забранява на държавите-членки да налагат такси на тежкотоварните превозни средства (ТПС) над 12 тона (3,5 тона от 2012 г.) за външни разходи по пътища, които са част от трансевропейската транспортна мрежа.

  По всички други пътища и за превозни средства под 12 тона, обаче, държавите-членки съгласно настоящата директива относно системата за евровинетка са свободни да налагат каквито преценят такси за външни разходи, дотолкова доколкото спазват общите разпоредби на Договора за Европейския съюз, а именно принципите за недискриминация и пропорционалност.

  2. Предложение на Комисията

  През юли 2008 г. Европейската комисия представи предложение за преразглеждане на съществуващата директива, което би позволило на държавите-членки да въведат такса, събирана чрез такса за определени външни разходи. Комисията също предлага разширяване на географския обхват на директивата. Съответно, когато налагат такси за инфраструктура и външни разходи, държавите-членки ще е необходимо да спазват изискванията на директивата по отношение на всички пътища. Само за градските райони ще може да се въвеждат регулаторни схеми за таксуване, както вече са постъпили различни градове.

  Предложението на Комисията е първата стъпка в посока прилагане на принципа „замърсителят плаща” по отношение на пътния транспорт. Изискванията, които държавите-членки следва да изпълнят, за да получат разрешение от Комисията са твърде строги. Държавите-членки ще могат да налагат такси само за определени външни разходи, събирани само чрез пътни такси без крайпътни бариери и само ако следват определени методи за калкулиране, посочени в Приложение ІІІа.

  3. История на настоящето предложение

  Европейският парламент винаги силно е подкрепял принципа на интернализиране на външните разходи. По време на последното преразглеждане на директивата относно системата за евровинетка през 2006 г., Парламентът настоя за включването на клауза в член 11 на настоящата директива, с който се задължава Комисията да представи „общо приложим, прозрачен и понятен модел за оценка на всички външни разходи, който да служи като база за бъдещи калкулации на инфраструктурните такси”. „Този модел трябва да се придружава от анализ на влиянието от поемането на външните разходи за всички видове транспорт и стратегия за поетапно въвеждане на модел за всички видове транспорт.”

  Парламентът потвърди тази позиция многократно през годините с редица свои резолюции[1]. В параграф 2 от резолюцията на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно прилагането на първия пакет за железниците се посочва:

  „Счита, че директивата „Евровинетна система 2“ е начална стъпка към лоялна интермодална конкуренция, защото не би могло да има лоялна конкуренция, когато в целия ЕС за всички железопътни маршрути и за всички влакове се събират задължителни такси, докато пътните такси в ЕС, за чийто размер има горна граница, се събират на доброволен принцип без интернализиране на външните разходи, предимно само за магистрали и само за товарни автомобили; поради това призовава Комисията да представи предложение за директива до 2008 г. (срвн. член 1, параграф 9 от Директива 2006/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ), в която да се предвижда привеждане на евровинетната система в съответствие със системата за железопътните инфраструктурни такси, задължителни пътни такси за всички товарни автомобили над 3,5 т, движещи се по всички пътища без пътни изходи в ЕС, и интернализиране на външните разходи;”

  В параграф 12 от резолюцията на Европейския парламент от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика, предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда се посочва: „Настоятелно призовава Комисията да представи най-късно до юни 2008 г. разбираем, прозрачен и общоприложим модел за оценка на външните разходи за всички видове транспорт, който да служи като основа за бъдещото изчисление на разходите, заплащани за ползване на инфраструктурата; отбелязва, че съгласно Директивата за "евровинетка" този модел трябва да се придружава от анализ на ефекта от включването на външните разходи за всички видове транспорт и от стратегия за постепенно прилагане на модела за всички видове транспорт; очаква от Комисията, наред с тази инициатива, да представи законодателни предложения, като се започне с преразглеждането на Директивата за "евровинетка";”

  Въз основа на изискания модел за оценка на външните разходи, Комисията предлага настоящото преразглеждане заедно с обширна стратегия за интернализиране на външните разходи във всички видове транспорт. Пътният транспорт не е единствен. Други видове транспорт вече са започнали да интернализират външните разходи. Съответното общностно законодателство по отношение на другите видове транспорт или поетапно въвежда подобно интернализиране, или поне не го възпрепятства. Вземането на мерки срещу емисиите на CO2 се осъществява и чрез включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии (СТЕ), която включва и осигуряването на електроенергия за влаковете, а в близко бъдеще и морския транспорт ще бъде включен в тази система. Други външни разходи могат да бъдат интернализирани чрез летищните такси и инфраструктурни такси за влакове (Директива 2004/14). Предусловие, за да се постигне обхватна промяна в таксите за релсов достъп и цялостно интернализиране на външните разходи в железопътния сектор, обаче е пътнотранспортният сектор също да прилага таксуване за външни разходи.[2] Комисията трябва да предложи преработен вариант на първия пакет от мерки за железопътния транспорт, за да се въведе схема за таксуване на релсовия достъп на базата на емисиите от шум.

  4. Позиция на докладчика и предложения за изменения

  Високите цени на горивата и финансовата криза: би могъл да се избере по-подходящ момент за настоящето преразглеждане. Но неудобната истина е, че е необходимо да приспособим възможно най-скоро[3] условията с цел по-ефективна и устойчива транспортна политика. Ако цените не отразяват по подходящ начин социалните разходи, те не дават правилните икономически сигнали, което води до положение, при което транспортните дейности генерират прекомерни разходи в сравнение с една ефективна ситуация. Докладчикът счита, че диференцираната система за пътно таксуване е ефективен елемент в рамките на набор от възможности за провеждане на политика, които са необходими за по-устойчива транспортна политика. Таксите биха могли да бъдат по-ефективни чрез по-голяма диференциация, но настоящата директива не позволява това. Следователно е необходимо на държавите-членки да се дадат допълнителни възможности за налагане на пътни такси чрез приемането на принципа за интернализиране на външните разходи.

  Като взе всичко това предвид, докладчикът предлага следното:

  а) Калкулирането на външни разходи е възможно

  Калкулирането и методологията са благоразумни. Да започнем с предложените 3 външни последици и външните разходи, свързани с емисии на CO2, поне дотолкова доколкото това не е интернализирано чрез обща данъчна политика по отношение на горивата.

  На този етап докладчикът не предлага включването на разходите, свързани с пътнотранспортни произшествия, поради голямото разнообразие от застрахователни модели и различните равнища в ЕС на интернализиране на разходите, свързани с пътнотранспортни произшествия. Въпреки това докладчикът подкрепя този принцип и предлага не по-късно от 31 декември 2010 г. Комисията да представи доклад и законодателни предложения относно разходите, свързани с пътнотранспортните произшествия и относно различните равнища на интернализиране при националните застрахователни премии, насочени към риска, с цел да се хармонизира в държавите-членки равнището на интернализиране на разходите, свързани с пътнотранспортните произшествия.

  Докладчикът подчертава и необходимостта в предложението да останат задръстванията. Според някои всички превозни средства следва да подлежат на таксуване, а не само тежкотоварните превозни средства. Това е обосновано предложение, но на първо място, ако задръстванията не бъдат включени в настоящата директива, държавите-членки не могат да започнат да въвеждат такси, свързани с външни разходи за задръствания на между междуградски пътища.

  б) Диференцираното таксуване е ефективно

  Следва да се дадат правилните ценови сигнали: възможно най-бързо поетапно извеждане от употреба на системите за таксуване, основаващи се на времето на ползване; придържане възможно най-близо до реалните външни разходи (без горни граници, корекции спрямо инфлацията; корекции на стойностите, дадени за задръстване в пиковите периоди, тъй като те далеч не отразяват реалните средни стойности).

  в) Увеличаване на оперативната съвместимост и хармонизиране

  Насърчаване на системи за таксуване без крайпътни бариери. Предлагане на задължително таксуване възможно най-скоро. Еднакви правила навсякъде: да на разширяването на географския обхват. Да се определи по-ясно обхвата по отношение на превозните средства: Настоящата директива също така дава възможност на държавите-членки да изключат превозни средства, тежащи 3, 5 до 12 тона от приложението на директивата. За да се постигне допълнително хармонизиране при таксуването на тежкотоварните превозни средства в ЕС, докладчикът предлага директивата да се прилага без изключение за всички тежкотоварни превозни средства, тежащи 3, 5 тона или повече.

  г) Заделяне на ресурси

  Заделяне на ресурси от приходите е ключово за настоящата директива. Приходите натрупани от таксуването, свързано с външни разходи не трябва да бъдат друга форма на данъчно облагане. Следователно докладчикът подкрепя предложението на Комисията да се реинвестират приходите в транспортната система и предлага да се засили задължението във връзка с това как следва да се използват приходите, за да се намалят външните разходи.

  Предложението е „приходите от такси следва да се използват за подобряване на транспортния сектор и за оптимизиране на цялата транспортна мрежа”. Докладчикът предлага да се възстанови думата „ще” в съществуващия текст, за да остане смисълът на текста възможно най-неоспорим.

  д) Бъдещи мерки

  През 2013 г. Комисията ще изготви доклад относно прилагането на директивата и последващи мерки, които да се предприемат. Докладчикът предлага да се добави, до 2012 г., доклад и законодателни предложения относно разходите, свързани с пътнотранспортни произшествия и относно различните равнища на интернализиране на тези разходи. Освен това докладчикът предлага да се определи на Комисията краен срок за проучване на възможностите за въвеждане на задължителни схеми и премахването до 2013 г. на схемите за таксуване, които се основават на времето на ползване. Тези доклади следва да бъдат придружени от законодателни предложения.

  • [1]     вж. също параграф 14 от резолюция на Парламента P6_TA(2007)0345 от 12 юли 2007 г. за "Нека Европа продължава да се движи - устойчива мобилност за нашия континент" и параграф 1 от резолюция на Парламента P6_TA(2007)0345 от 4 септември 2008 г. относно товарния транспорт в Европа.
  • [2]  вж. Директива 2004/14, член 7, параграф 5.
  • [3]  Влизането в сила на нова директива се предвижда най-късно до 31 декември 2010 г.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (16.12.2008)

  на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури
  (COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

  Докладчик: Claude Turmes

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Транспортен сектор, връхна точка на петролодобива и устойчивост по отношение на околната среда

  Транспортният сектор като цяло и транспортът на стоки в частност задоволяват почти 90% от потребностите си на енергия чрез изкопаеми горива; вследствие на това този начин на транспорт е силно уязвим за изключително непостоянните цени на петрола. Точно сега, когато Международната агенция за енергия в изданието си „World Energy Outlook” за 2008 г.[1] бие тревога относно бъдещата наличност на евтин нефт, ЕС се превърна в най-уязвимата от всички основни световни икономически зони с това, че само 10% от неговия транспорт на стоки разчита на горива, различни от петролните.

  Освен това в рамките на транспортния сектор на стоки вътре в ЕС, пътният транспорт доминира като цяло, с дял от 46%, морският транспорт е 37%, а железопътният – по-малко от 11%[2]. Товарите, превозвани по пътищата, също са нараснали с 31% в периода 2000-2005 г. и тази тенденция се очаква да се запази.

  Тъй като през идните десетилетия няма да има много устойчиви алтернативи на камионите, задвижвани с петролни горива, рационализирането на сектора на транспорта на стоки и преминаването към железопътен и воден транспорт ще бъдат ключови за укрепване на устойчивостта на Съюза спрямо прогнозираните сериозни кризи с цената на петрола.

  Постигане на по-екологосъобразна евровинетка – ключови разпоредби

  Като част от пакета „Постигане на по-екологосъобразен транспорт“, през юли 2008 г. Комисията излезе с предложение за преразглеждане на Директива 2006/38/EО, т.нар. директива за евровинетката, която през 2006 г. сложи началото на усъвършенстването на Директивата от 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.

  Настоящото предложение въвежда за пръв път възможността държавите-членки да прилагат „по-интелигентни” плащания за сектора на пътния транспорт за покриване на външните разходи и така да насърчат тези участници да възприемат по-устойчиво поведение:

  · таксуване на външните разходи (покриващо задръстванията, шумовото замърсяване и замърсяването на въздуха), което държавите-членки биха могли да приложат (незадължителна разпоредба) за тежкотоварни превозни средства за всяка част от своята пътна мрежа (без градските райони) от 31 декември 2010 г.;

  · емисиите на CO2, зависимостта от петрола и произшествията остават извън обхвата на определението на външни разходи;

  · таксите ще бъдат с горна максимална граница и ще варират в зависимост от времето на денонощието, изминатото разстояние и типа клас на емисии Евро на превозното средство;

  · пътни такси с бариери вече няма да са разрешени; събирането на таксите ще е на основата на електронна система – преходен период до януари 2014 г;

  · приходите от таксуването на външни разходи ще бъдат заделяни целево за подобряване на устойчивата дейност на пътния транспорт;

  · предвижда се преразглеждане на настоящите разпоредби през 2013 г. с цел да се оцени дали външните разходи трябва да станат задължителни и да включват емисиите на CO2 ;

  Основни моменти от становището

  Вашият докладчик по становище приветства предложението на Комисията, тъй като то въвежда принципа на интернализиране на външните разходи за пръв път и така спомага за завършване на законодателните подобрения, въведени с Директивата от 2006 г. за евровинетката.

  Според докладчика по становище възможността, дадена от това второ преразглеждане, следва да се използва изцяло чрез конкретни и съществени мерки за постигане на осезаеми резултати и така да се допринесе за постигане на целите на Съюза в областта на околната среда и енергийната ефективност до 2020 г.

  Поради това вашият докладчик счита, че предложението следва да се задълбочи с по-амбициозни разпоредби:

  v Задължителна разпоредба за интернализиране на разходите за всички държави-членки

  Незадължителният подход към интернализирането няма да помогне за постигане на очакваните екологични и социални ползи. За да се осигурят резултати и да се постигне целта за по-екологосъобразна европейска транспортна система, таксуването на външните разходи следва да се прилага за всички държави-членки.

  v Включване на щетите за природата и ландшафта, изменението на климата, зависимостта от петрола и произшествията (извън покритите от застраховки) в определението за „външни разходи”

  Не може да се отрече, че всички горепосочени фактори причиняват сериозни разходи за икономиката и за обществото. Изключването им от определението за „външни разходи” противоречи на заключенията в „Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор”[3]. Използването на други методи, например данъци върху горивата, по отношение на интернализирането на изменението на климата не дава големи надежди за постигане на желаните резултати, като се има предвид единодушието, изисквано понастоящем за данъчни мерки на равнище ЕС.

  v Премахване на горните граници за таксите за външни разходи в приложение ІІІ А

  Докладчикът по становище счита, че максималните ставки на таксите следва да не се фиксират, с цел точно да се отрази стойността на външните разходи в дадена ситуация и да се определи таксата съответно. Включените в предложението предпазни мерки относно метода на изчисляване и докладването до Комисията са гаранция срещу евентуална злоупотреба от страна на някои държави-членки.

  v Целево заделяне на приходите – укрепване на тази разпоредба

  От основно значение за постигане на целите на предложението е да се използват по подходящ начин приходите от такси за външни разходи. Тези приходи следва да бъдат насочени конкретно към проекти, целящи подобряването на устойчивостта на транспортната мрежа. Вашият докладчик по становище предлага по-строги изисквания относно насоките за държавите-членки относно сферите, в които подобни приходи биха могли да се инвестират, за избягване на възможността средствата да се използват за обща, свързана с износването, поддръжка на инфраструктурата.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Насърчаването на устойчив транспорт представлява ключов елемент от общата транспортна политика. За тази цел трябва да бъдат намалени отрицателното въздействие на транспорта, и по-специално задръстванията, което възпрепятства мобилността, замърсяването, което уврежда здравето на хората и околната среда, както и приносът на транспорта за изменението на климата. Освен това, изискванията за опазване на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на други политики на Общността, включително общата транспортна политика.

  (1) Насърчаването на устойчив транспорт представлява ключов елемент от общата транспортна политика. За тази цел трябва да бъдат намалени отрицателното въздействие на транспорта, и по-специално задръстванията, които възпрепятстват мобилността, замърсяването, което уврежда здравето на хората и околната среда, както и приносът на транспорта за изменението на климата. Освен това, изискванията за опазване на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на други политики на Общността, включително общата транспортна политика. Също така приоритетите за опазване на околната среда, целите за социално и икономическо сближаване и целите за конкурентоспособност на европейските дружества следва да се съчетаят по балансиран начин, като част от Лисабонската стратегия за растеж и заетост.

  Обосновка

  Предложението не взема предвид вече направените от транспортните оператори разходи, свързани със задръстванията и общата данъчна тежест върху дружествата. Въпреки че автомобилният превоз на стоки причинява само 10% от задръстванията по пътищата, транспортните оператори са принудени да поемат разходите, свързани със задръстванията, чрез повишените постоянни и променливи разходи и загубата на време и на печалба. В допълнение, член 7, параграф 10 от Директива 1999/62 вече предоставя на държавите-членки инструмент за борба със задръстванията.

  Изменение  2

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2а) Резултатите от „Програмата за устойчива транспортна политика за Европа”следва да се приложат в рамките на настоящата директива.

  Обосновка

  От първостепенно значение е да се вземат предвид резултатите от „Програмата за устойчива транспортна политика за Европа”.

  Изменение  3

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 2 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2б) От първостепенно значение е да се гарантира, че не се спъва напредъкът по отношение на повишаването на качеството на горивата, както и че стимулите за транспортните дружества за инвестиране в алтернативни горива, например биогорива, са включени в настоящата директива.

  Обосновка

  Повишаването на качеството на горивата, както и преходът от петролни горива към биогорива представляват основни приоритети с оглед на намаляването на зависимостта на Европа от петрола, както и с оглед на постигането на целите на ЕС, свързани с намаляването на емисиите.

  Изменение  4

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) С оглед на съответното оптимизиране на транспортната система, общата транспортна политика трябва да използва набор от инструменти за подобряване на транспортната инфраструктура и технологии, както и да позволи по-ефективно управление на търсенето на транспортни услуги. Това налага по-нататъшно прибягване до принципа „ползвателят плаща“, както и развитие на принципа „замърсителят плаща“ в транспортния сектор.

  (3) С оглед на съответното оптимизиране на транспортната система, общата транспортна политика трябва да използва набор от инструменти за подобряване на транспортната инфраструктура и технологии, както и да позволи по-ефективно управление на търсенето на транспортни услуги. Това налага извършването на оценка на въздействието на всяка нова политическа инициатива, в съответствие с разпоредбите на Лисабонската стратегия и стратегията за устойчиво развитие. Всяко решение, свързано със задължителния принцип, приложим в бъдеще към разпоредбите на настоящата директива, следва да се взема единствено въз основа на задълбочен анализ на разходите и ползите, отчитащ общата тежест за автомобилния превоз на стоки.

  Обосновка

  Докато принципът „замърсителят плаща” представлява средство за събиране на данъци, което по никакъв начин не гарантира намаляване на целевото външно въздействие, един задълбочен анализ на разходите и ползите, в съответствие с инициативата на ЕС за „по-добро регулиране”, би насърчил намаляването на външното въздействие на автомобилния превоз на стоки при източника, с минимални разходи за европейската икономика като цяло.

  Изменение  5

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) За да бъде постигнат напредък към устойчива транспортна политика, цените на транспортните услуги следва да отразяват в по-голяма степен разходите, свързани със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства, изменението на климата и задръстванията, предизвикани от действителното използване на превозни средства, влакове, самолети или кораби, като начин за оптимизиране на използването на инфраструктурата, намаляване на замърсяването на околната среда на местно равнище, управление на задръстванията и борба с изменението на климата при най-ниски разходи за икономиката. Това изисква поетапен подход при всички видове транспорт, който отчита техните характерни особености.

  (5) За да бъде постигнат напредък към устойчива транспортна политика, цените на транспортните услуги следва да отразяват в по-голяма степен разходите, свързани със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства, щетите за природата и ландшафта, изменението на климата, произшествията извън покритите от застраховки, и задръстванията, предизвикани от действителното използване на превозни средства, влакове, самолети или кораби, като начин за оптимизиране на използването на инфраструктурата, намаляване на замърсяването на околната среда на местно равнище, управление на задръстванията и борба с изменението на климата при най-ниски разходи за икономиката. Това изисква поетапен подход при всички видове транспорт, който отчита техните характерни особености.

  Изменение  6

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 9 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9а) Интернализирането на външните разходи за транспорт се осигурява не само чрез системите за облагане на потребителите, но и чрез развитието на инфраструктура за предоставяне на действителни алтернативи на най-замърсяващите транспортни средства, чрез насърчаване на изследователската дейност и на технологичното развитие, както и чрез хармонизиране на стандартите на равнище ЕС.

  Обосновка

  Интернализирането на външните разходи за транспорт е сложен процес, от който съществен елемент е и въвеждането на тарифна система въз основа на принципа „замърсителят плаща”.

  Изменение  7

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Следва да бъде позволено таксите за изминат участък, базирани на изминатото разстояние, да включват елемент от външните разходи във връзка със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от превозни средства. Освен това, за пътищата, които обикновено са претоварени, и в натоварените периоди, разходите, свързани със задръстванията, които най-често се поемат на местно равнище, също следва да е възможно да се възстановяват чрез таксата за външни разходи. Елементът на външни разходи, включен в таксите за изминат участък, следва да може да се добавя към инфраструктурните разходи, при условие, че са изпълнени определени условия при изчисляване на разходите, за да се избегне прекомерното таксуване.

  (14) Следва да бъде позволено таксите за изминат участък, базирани на изминатото разстояние, да включват елемент от външните разходи във връзка със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от превозни средства, щетите за природата и ландшафта и произшествията извън покритите от застраховки. Освен това, за пътищата, които обикновено са претоварени, и в натоварените периоди, разходите, свързани със задръстванията, които най-често се поемат на местно равнище, също следва да е възможно да се възстановяват чрез таксата за външни разходи. Елементът на външни разходи, включен в таксите за изминат участък, следва да може да се добавя към инфраструктурните разходи, при условие, че са изпълнени определени условия при изчисляване на разходите, за да се избегне прекомерното таксуване.

  Изменение  8

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) С цел да бъдат отразени в по-голяма степен разходите във връзка със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от а превозните средства, както и задръстванията, таксите за външни разходи следва да се променят според вида на пътя, вида на превозното средство и периода, като например дневни, седмични или сезонни натоварени/ненатоварени периоди и нощен период.

  (15) С цел да бъдат отразени в по-голяма степен разходите във връзка със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от превозните средства, щетите за природата и ландшафта, задръстванията и произшествията извън покритите от застраховки, таксите за външни разходи следва да се променят според вида на пътя, вида на превозното средство и периода, като например дневни, седмични или сезонни натоварени/ненатоварени периоди и нощен период.

  Изменение  9

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 21 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21а) Необходим е анализ на съществуващото положение в някои държави-членки във връзка с прилагане на данък добавена стойност за винетки или пътни такси и хармонизация на приложимия данъчен режим, така че да не се създават изкуствени бариери за свободното движение на стоки и да се избягва двойното данъчно облагане.

  Обосновка

  Важно е данъчният режим, приложим спрямо евровинетките или пътните такси да бъде един и същ във всички държави-членки, така че да се гарантира, че не се създават изкуствени бариери за свободното движение на стоки.

  Изменение  10

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 23 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (23а) Задръстванията по пътищата се дължат на качеството и капацитета на съществуващата транспортна инфраструктура, на интензивността на движението, в което участват както частни автомобили, така и средства за превоз на пътници и стоки; следователно е необходимо държавите-членки да инвестират в транспортната инфраструктура, за да ограничат породените от тях външни разходи.

  Обосновка

  Задръстванията и замърсяването се дължат на ограничения капацитет и на качеството на транспортната инфраструктура. Не би следвало само превозвачите да плащат за проблеми, които възникват не само по тяхна вина. Държавите-членки носят отговорност за подобряването на транспортната инфраструктура, за да намалят външните разходи.

  Изменение  11

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 23 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (23б) Държавите-членки следва да могат да използват бюджета на трансевропейската транспортна мрежа (TEN –T) и структурните фондове за подобряване на транспортната инфраструктура с цел намаляване на външните разходи на транспорта като цяло, както и за прилагането на електронни системи за събиране на такси, приложими в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

  Обосновка

  Както подобряването на транспортната инфраструктура, така и прилагането на системи за събиране на такси се нуждае от значителни инвестиции. Държавите-членки трябва да са в състояние да използват както бюджета на TEN-T, така и структурните фондове за подобряване на транспортната инфраструктура с цел намаляване на външните разходи.

  Изменение  12

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) В съответствие с целите на транспортната политика на настоящата директива допълнителните приходи от таксата за външните разходи следва да бъдат използвани за проекти от общ интерес за Общността и предназначени да насърчат устойчивата мобилност като цяло. По тази причина такива проекти следва да са свързани с улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства и развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите. Това включва например изследователска и развойна дейност за по-чисти превозни средства съгласно Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценка и управление на шума в околната среда, които могат да включват мерки за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства около големи инфраструктури и в агломерации. Разпределянето на този приход не освобождава държавите-членки от задължението, определено в член 88, параграф 3 от Договора, да уведомяват Комисията за някои национални мерки, нито засяга резултата от процедурите, започнати съгласно членове 87 и 88 от Договора.

  (24) В съответствие с целите на транспортната политика на настоящата директива допълнителните приходи от таксата за външните разходи следва да бъдат използвани за подобряване на транспортния сектор като цяло, и по-специално за проекти от общ интерес за Общността, с цел намаляване на външните разходи. По тази причина такива проекти следва да са свързани с улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици и развитие на алтернативна и устойчива инфраструктура за превоз на потребителите. Това включва например изследователска и развойна дейност за по-чисти превозни средства, ремонт, поддръжка и подобряване на съществуващата инфраструктура, развитие на нова инфраструктура и изпълнение на частта относно транспорта от плановете за действие съгласно Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценка и управлението на шума в околната среда, които могат да включват мерки за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от движението на превозни средства около големи инфраструктури и в агломерации. Разпределянето на този приход не освобождава държавите-членки от задължението, определено в член 88, параграф 3 от Договора, да уведомяват Комисията за някои национални мерки, нито засяга резултата от процедурите, започнати съгласно членове 87 и 88 от Договора.

  Обосновка

  Интернализирането на външните разходи следва да не се превръща в самоцел, а да бъде насочено към постигането на конкретни цели, към развитието на ефективна и устойчива инфраструктура. Отделянето на допълнителни приходи, генерирани чрез интернализиране на външните разходи, следва да гарантира най-добрите и устойчиви условия за мобилност на потребителите на транспортни услуги.

  Изменение  13

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 25 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (25a) Комисията следва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира въвеждането на действително оперативно съвместима европейска електронна система за пътно таксуване съгласно Директива 2004/52/EО.

  Обосновка

  Необходима е една действително оперативно съвместима европейска система за пътно таксуване, за да се осигури по-голяма ефективност и безопасност на транспорта.

  Изменение  14

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 26 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (26a) Държавите-членки, които получават съфинансиране от ЕС за пътна инфраструктура, следва да представят на Комисията оценка на приходите, които очакват да получат от прилагането на настоящата директива, както и на Директива 1999/62/EО и Директива 2006/38/EО.

  Изменение  15

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 27 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (27а) При използването на средства на ЕС и приходи от пътни такси в рамките на настоящата Директива, както и на Директива 1999/62/EО и Директива 2006/38/EО, следва да се включва спазване на изискванията на Директива 2004/52/EО. Това следва да доведе до по-силна позиция на световния пазар за промишлените сектори на ЕС, които произвеждат подобни системи.

  Изменение  16

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 27 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (27б) Трансграничният планински алпийски регион следва да прилага принципите на транспортния протокол към Алпийската конвенция и следователно следва да му се позволи да въведе допълнителни недискриминационни мерки за изчисляване на външните разходи и кръстосано субсидиране на железопътния транспорт.

  Изменение  17

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 29 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (29а) Допълнителните мерки следва да подсилят въздействието на системите за ценообразуване, с цел справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, и подобряване на екологичните показатели на транспортната система, по-специално с оглед на целите на транспортната политика на ЕС: нов баланс между различните видове транспорт, по-голяма ефективност на пътния транспорт по отношение на логистиката, намаляване на потреблението на енергия и на емисиите от сектора на пътния транспорт.

  Обосновка

  Системата за ценообразуване следва да бъде само част от предвидените мерки за подобряване на екологичните показатели на транспортната система.

  Изменение  18

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 2 – буква б б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  бб) „такса за външните разходи“ означава такса, налагана чрез такса за изминат участък с цел да се възстановят разходите от страна на държава-членка, свързани със замърсяването на въздуха и шума, причинени от превозните средства и задръстванията;

  бб) „такса за външните разходи“ означава такса, налагана чрез такса за изминат участък с цел да се възстановят разходите от страна на държава-членка, свързани със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, причинени от превозните средства, щетите за природата и ландшафта, задръстванията и произшествията извън покритите от застраховки;

  Изменение  19

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 2 – буква б в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  бв) „разходи, свързани със замърсяването на въздуха от превозните средства“ означава стойността на щетите, причинени от изпускането на някои вредни емисии във въздуха по време на операция на превозно средство;

  бв) „разходи, свързани със замърсяването на въздуха от превозните средства“ означава стойността на щетите, причинени от изпускането на някои вредни емисии във въздуха по време на операция на превозно средство, включително въздействието им върху здравето;

  Изменение  20

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 2 – буква б г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  бг) „разходи, свързани с шумовото замърсяване от превозните средства“ означава стойността на щетите, причинени от шума, генериран от превозното средство или причинен от взаимодействието на превозното средство с пътната настилка;

  бг) „разходи, свързани с шумовото замърсяване от превозните средства“ означава стойността на щетите, причинени от шума, генериран от превозното средство или причинен от взаимодействието на превозното средство с пътната настилка, включително въздействието им върху здравето;

  Изменение  21

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 2 – буква бд а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  бда) „разходи, свързани с щетите за природата и ландшафта” означава стойността на щетите, причинени от пространствено разделяне или създаване на бариери, влошаване на качеството на ландшафта, загуба на природен терен и биотопи, смущаване на екосистеми, както и замърсяване на почвите, повърхностните и подземните води;

  Изменение  22

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7 – параграф 4 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4а) Интернализирането на външните транспортни разходи, по-специално свързаните с околната среда, следва да се осъществи поетапно, така че да не се пораждат прекалено високи разходи, които могат да се отразят отрицателно на конкурентоспособността на даден вид транспорт.

  Обосновка

  Интернализирането на външните разходи следва да се осъществи поетапно, така че таксите да не се превърнат в пречка за конкурентоспособността на даден вид транспорт.

  Изменение  23

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7a – параграф 1 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Една държава-членка може само да прилага годишни такси за превозни средства, регистрирани на нейна територия.

  заличава се

  Обосновка

  Една от основните цели на директивата за евровинетката е предотвратяването на дискриминация в ЕС.

  Изменение  24

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7a – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. Прилагането на тези регулиращи такси за борба със задръстванията в гъсто населените райони или в чувствителните райони няма дискриминационен ефект върху транзитното движение.

  Обосновка

  Прилагането на тези регулиращи такси за борба със задръстванията в гъсто населените райони или в чувствителните райони не следва да има дискриминационен ефект върху транзитното движение.

  Изменение  25

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7б – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Таксата за външните разходи е свързана с разходите, свързани със замърсяването на въздуха от превозните средства, разходите, свързани с шумовото замърсяване от превозните средства или и с двете. На пътните участъци, на които се получават задръствания, таксата за външните разходи може да включва също разходите, причинени от задръстванията, през периодите когато тези участъци по принцип са задръстени.

  2. Таксата за външните разходи е свързана с разходите, свързани с изменението на климата, както и със замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от превозните средства, щетите за природата и ландшафта, разходите за свързани с движението на превозни средства произшествия извън покритите от застраховки. На пътните участъци, на които се получават задръствания, таксата за външните разходи може да включва също разходите, причинени от задръстванията, през периодите, когато тези участъци по принцип са задръстени.

  Изменение  26

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7в – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Размерът на таксата на външните разходи за всяка комбинация на класа на превозното средство, вида на пътя и периода, се определя в съответствие с минималните изисквания, общата формула и максималните дължими външни разходи в приложение IIIa.

  2. Размерът на таксата на външните разходи за всяка комбинация на класа на превозното средство, вида на пътя и периода, се определя в съответствие с минималните изисквания и общите методи за изчисляване на външни разходи в приложение IIIa.

  Изменение  27

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7е – параграф 3 – буква в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) няма такса за изминат участък, която да надхвърля с повече от 100 % таксата за изминат участък в най-евтиния час, ден или сезон.

  в) с изключение на таксите, които се събират във връзка със задръстванията, няма такса за изминат участък, която да надхвърля с повече от 100 % таксата за изминат участък в най-евтиния час, ден или сезон.

  Обосновка

  Разходите, свързани със задръстванията, се считат за включени в инфраструктурната такса за изминат участък.

  Изменение  28

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 7е – параграф 3 – буква в а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва) таксите, които се събират във връзка със задръстванията, не надхвърлят с повече от 200% таксата за изминат участък в най-евтиния час, ден или сезон; в случаите, в които цялата сума от приходите от таксите във връзка със задръстванията се изразходва изрично за ограничаване на задръстванията чрез използването на решения в областта на интелигентните транспортни системи и услуги по пътищата, по които се събират таксите във връзка със задръстванията, тези такси не надхвърлят с повече от 400% таксата за изминат участък в най-евтиния час, ден или сезон.

  Обосновка

  Разходите, свързани със задръстванията, се считат за включени в инфраструктурната такса за изминат участък.

  Изменение  29

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 9 – параграф 2 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Държава-членка, в която е наложена такса за външни разходи, гарантира, че приходът генериран от таксата е разпределен за мерки, насочени към улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването от пътния транспорт при източника, смекчаване на неговите последици, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства и развитие на алтернативна инфраструктура за превоз на потребителите.

  2. Държава-членка, в която е наложена такса за външни разходи, гарантира, че приходът, генериран от таксата, е разпределен за мерки, насочени към улесняване на ефективното ценообразуване, намаляване на замърсяването (на въздуха или шумовото замърсяване) от пътния транспорт при източника, смекчаване на последиците, подобряване на показателите, свързани с CO2, и с потреблението на енергия от превозните средства, подобряване на съществуващата инфраструктура, разработване на системи за управление на движението, чиято цел е да се оптимизира използването на съществуващата инфраструктура, и развитие на балансирана транспортна инфраструктурна мрежа, в съответствие с нуждите и с цел да се намалят външните разходи.

  Изменение  30

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4

  Директива 1999/62/ЕО

  Член 9 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

   

  Държава-членка, в която е наложена такса за инфраструктура, определя как да бъде използван приходът, генериран от тази такса. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходът от такси следва да бъде използван в полза на транспортния сектор и за оптимизиране на цялата транспортна система.

  Държава-членка, в която е наложена такса за инфраструктура, определя как да бъде използван приходът, генериран от тази такса. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходът от такси следва да бъде използван в полза на транспортния сектор, например чрез инсталиране и поддръжка на оперативно съвместими (спътникови) системи за пътно таксуване, посочени в Директива 2004/52/ЕО, оптимизиране на логистичната дейност, управление на движението и възли, позволяващи смяна от един към друг вид транспорт за цялата транспортна мрежа, намаляване на шума при източника, инвестиции в инфраструктура за по-сигурни видове транспорт, изискващи по-малко петрол, като например железопътния транспорт, устойчивия воден транспорт и тръбопроводите.

  Изменение  31

  Предложение за директива – акт за изменение

  Приложение

  Директива 1999/62/ЕО

  Приложение ІІІа – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ И МАКСИМАЛНИ ДЪЛЖИМИ ВЪНШНИ РАЗХОДИ

  МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОБЩИ МЕТОДИ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили

  Позовавания

  COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

  Водеща комисия

  TRAN

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  2.9.2008 г.

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Claude Turmes

  15.9.2008 г.

   

   

  Разглеждане в комисия

  16.10.2008 г.

  13.11.2008 г.

   

   

  Дата на приемане

  11.12.2008 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  10

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Такси, налагани върху тежкотоварните превозни средства

  Позовавания

  COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  8.7.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  2.9.2008

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  2.9.2008

  ITRE

  2.9.2008

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ENVI

  10.9.2008

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Saïd El Khadraoui

  26.8.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  9.9.2008

  7.10.2008

  3.11.2008

  20.1.2009

  Дата на приемане

  11.2.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  32

  14

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Samuli Pohjamo, Claude Turmes

  Дата на внасяне

  18.2.2009