BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

18.2.2009 - (KOM(2008)0436 – C6–0276/2008 – 2008/0147(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Saïd El Khadraoui

Procedure : 2008/0147(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0066/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

(KOM(2008)0436 – C6–0276/2008 – 2008/0147(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0436),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0276/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0066/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) At fremme bæredygtig transport er et centralt element i den fælles transportpolitik. Med henblik herpå er det påkrævet at reducere de negative virkninger af transport, herunder navnlig den trafikbelastning, som hæmmer mobiliteten, forureningen, der forårsager sundheds- og miljøskader, og klimaændringerne. Desuden skal miljøbeskyttelseskrav indgå i udformningen og gennemførelsen af andre fællesskabspolitikker, herunder den fælles transportpolitik.

(1) At fremme bæredygtig transport er et centralt element i den fælles transportpolitik. Med henblik herpå er det påkrævet at reducere de negative virkninger af transport, herunder navnlig den trafikbelastning, som hæmmer mobiliteten, forureningen, der forårsager sundheds- og miljøskader, og klimaændringerne. Desuden skal miljøbeskyttelseskrav indgå i udformningen og gennemførelsen af andre fællesskabspolitikker, herunder den fælles transportpolitik. De følgende prioriterede målsætninger, nærmere betegnet miljøbeskyttelse, social og økonomisk samhørighed og øget konkurrenceevne for EU's erhvervssektor, bør også forenes på en afbalanceret måde som led i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse.

Begrundelse

I forslaget tages der ikke hensyn til de omkostninger, som transportvirksomhederne allerede er pålagt på grund af trafikbelastningen, og den samlede skattebyrde på virksomhederne. Selv om godstransport ad landevej kun tegner sig for 10 % af trafikpropperne, skal transportvirksomhederne bære udgifterne, der hidrører fra trafikbelastningen, gennem øgede faste og variable omkostninger, spildtid og mistede indtægter. Desuden giver artikel 7, stk. 10, i direktiv 1999/62/EF allerede medlemsstaterne redskaber til at bekæmpe trafikbelastningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) En reduktion af de negative virkninger af transport bør opnås på en sådan måde, at uforholdsmæssigt store hindringer for den frie bevægelighed undgås, således at hensynet til sund økonomisk vækst og et korrekt fungerende indre marked bliver tilgodeset.

(2) En reduktion af de negative virkninger af transport bør opnås på en sådan måde, at uforholdsmæssigt store hindringer for den frie bevægelighed undgås, således at hensynet til sund økonomisk vækst og et korrekt fungerende indre marked bliver tilgodeset. Det skal i forlængelse heraf understreges, at princippet om internalisering af eksterne omkostninger kan anvendes til at styre udviklingen og skal give brugerne af vejnettet og den dermed forbundne industri incitamenter til i fuldt omfang at udnytte og udbygge deres respektive kapacitet inden for miljøvenlig transport – f.eks. i form af ændret køreadfærd eller teknologisk videreudvikling. Det er af væsentlig betydning, at der findes metoder og midler til at reducere de belastninger, som vejtransport forårsager, og at indtægterne ikke blot bruges til at dække de omkostninger, som belastningerne medfører.

Begrundelse

Med denne tilføjelse henvises der til, at princippet om internalisering af de eksterne omkostninger først og fremmest skal betragtes som et passende styringsinstrument, når det drejer sig om at reformere den hidtidige organisering af transporten eller transportsektoren, tilpasse denne til fremtidens udfordringer og reducere de belastninger, som transportsektoren forårsager, i stedet for blot at dække de dermed forbundne omkostninger. En yderligere ren statsindtægt skal afvises.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at bringe en bæredygtig transportpolitik inden for rækkevidde bør transportpriserne i højere grad afspejle de omkostninger, der er forbundet med trafikbetinget luftforurening, trafikstøj, klimaændringer og trafikbelastning, forårsaget af den faktiske brug af køretøjer, tog, fly og skibe, hvilket kan tjene som middel til at optimere infrastrukturen, reducere den lokale forurening, styre trængslen og bekæmpe klimaændringer med de lavest mulige omkostninger for økonomien. Med henblik herpå er det nødvendigt at gå trinvis frem for alle transportformer, idet der tages hensyn til hver enkelt transportforms kendetegn.

(5) For at bringe en bæredygtig transportpolitik inden for rækkevidde bør transportpriserne i højere grad afspejle de eksterne omkostninger, der er forbundet med brug af køretøjer, tog, fly og skibe. Med henblik herpå er det nødvendigt at anvende en sammenhængende og ambitiøs tilgang til alle transportformer, idet der tages hensyn til hver enkelt transportforms kendetegn.

Begrundelse

Hensigten er at sikre, at de politiske foranstaltninger, der sigter mod at internalisere eksterne omkostninger, træffes for alle transportformer for at sikre lige vilkår for disse.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) I forbindelse med andre transportformer er man allerede begyndt at internalisere eksterne omkostninger, og den relevante fællesskabslovgivning indfører gradvis en sådan internalisering eller forhindrer den i det mindste ikke. CO2-emissionerne bør tackles ved at inddrage luftfarten i emissionshandelsordningen (ETS). Forsyningen af elektricitet til tog er også omfattet af ETS, og søtransport vil blive inddraget i ETS inden længe. Andre eksterne omkostninger kan internaliseres gennem lufthavnsafgifter, som kan differentieres af miljømæssige hensyn og via infrastrukturbenyttelsesafgifter for anvendelse af jernbanerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur1. Desuden vil Kommissionen inden længe foreslå en omarbejdning af den første jernbanepakke med henblik på at indføre harmoniserede støjrelaterede sporadgangsafgiftsordninger.

 

1EFT L 75 af 15.3.2001, s. 29.

Begrundelse

Kommissionens oversigt over grønnere transport (KOM(2008)0433) giver et overblik over de mange forskellige foranstaltninger, der allerede er truffet for at nedbringe transportens negative virkninger. Konsekvensanalysen: Strategien for internalisering af eksterne omkostninger (SEK(2008)2208) fokuserer på internalisering af eksterne omkostninger i form af støj, luftforurening, klimaændringer, trafikbelastning og ulykker fra alle transportformer ved hjælp af afgiftsinstrumenter såsom gebyrer, afgifter og omsættelige tilladelser.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) I overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2001/14/EF, som fastlægger afgiftsprincipperne for anvendelse af jernbaneinfrastrukturen, er internalisering af eksterne omkostninger allerede mulig. Det er imidlertid en forudsætning for at udbrede sporadgangsafgifterne og opnå fuld internalisering af eksterne omkostninger i jernbanesektoren, at der også i vejtransportsektoren opkræves afgifter for eksterne omkostninger.

Begrundelse

I artikel 7 i direktiv 2001/14/EF fastlægges afgiftsprincipperne for jernbaner. I henhold til dette direktiv er infrastrukturforvalterne forpligtet til at opkræve afgifter for alle tog for adgang til infrastrukturen for at dække omkostningerne ved jernbanedriften. Afgifter på knaphed og betaling for miljømæssige omkostninger er også tilladt. Artikel 7, stk. 5, er imidlertid restriktiv: "Betaling for miljøomkostninger, der resulterer i en stigning i infrastrukturforvalterens samlede indtægter, er således kun tilladt, hvis en lignende betaling også kræves ved andre konkurrerende transportformer".

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) I vejtransportsektoren opkræves allerede adskillige afgifter og gebyrer, herunder afgifter og gebyrer til delvis at kompensere for eksterne omkostninger, f.eks. CO2-emissioner, som det er tilfældet med forbrugsafgifterne på brændstof.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Konsekvensanalysen viser, at brug af vejafgifter, der beregnes på grundlag af forureningsomkostningerne og - på veje med trafikbelastning - på grundlag af omkostningerne ved trafikbelastning, ville have en gunstig indvirkning på transportsystemet og befordre Fællesskabets strategi for bekæmpelse af klimaændringer. Det ville nedbringe trafikbelastningen og den lokale forurening ved at tilskynde til brug af renere køretøjsteknologi, optimere logistisk adfærd og reducere tomkørsel. Det bidrager i stort omfang til at reducere brændstofforbruget og bekæmpe klimaændringer. Vejafgifter, hvori der ved beregningen indgår et omkostningselement relateret til trafikbelastning for brug af veje med trafikbelastning, kan mindske trafikbelastningen mere effektivt, hvis medlemsstaterne etablerer en lignende ordning for de trafikanter, der ikke er omfattet af dette direktiv.

(7) Konsekvensanalysen viser, at brug af vejafgifter, der beregnes på grundlag af forureningsomkostningerne og - på veje med trafikbelastning - på grundlag af omkostningerne ved trafikbelastning, kan bidrage til eller resultere i en mere effektiv og miljøvenlig vejtransport og befordre EU's strategi for bekæmpelse af klimaændringer. Det ville nedbringe trafikbelastningen og den lokale forurening ved at tilskynde til brug af renere køretøjsteknologi, optimere logistisk adfærd og reducere tomkørsel. Det bidrager i stort omfang til at reducere brændstofforbruget og bekæmpe klimaændringer. Vejafgifter, hvori der ved beregningen indgår et omkostningselement relateret til trafikbelastning for brug af veje med trafikbelastning, kan kun blive effektive, hvis de indgår i en handlingsplan, som omfatter forholdsregler over for de trafikanter, der ikke er omfattet af dette direktiv, f.eks. lignende afgiftsordninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, såsom trafikbegrænsninger og busbaner. Hidtil er det imidlertid ikke blevet påvist i tilstrækkeligt omfang, at sådanne vejafgifter har tilvejebragt betydelige forandringer i fordelingen på transportmidler.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Omkostningerne ved trafikbetinget luftforurening, trafikstøj og trafikbelastning, såsom sundhedsomkostninger, herunder behandling under sundhedsvæsenet, tab af afgrøde og andre produktionstab samt velfærdsomkostninger bæres af den medlemsstat, hvor transporten finder sted. Princippet om, at forureneren betaler, gennemføres ved afgifter på eksterne omkostninger, hvilket også bidrager til at reducere de eksterne omkostninger.

(8) Princippet om, at forureneren betaler, gennemføres ved afgifter på eksterne omkostninger, hvilket også bidrager til at reducere de eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Den model, Kommissionen har udviklet til beregning af de eksterne omkostninger ved trafikbetinget luftforurening, trafikstøj og trafikbelastning, rummer pålidelige metoder og en række faste værdier, der allerede kan danne grundlag for beregning af brugsafgifter for veje.

(9) Den model, Kommissionen har udviklet til beregning af de eksterne omkostninger, rummer pålidelige metoder og en række faste værdier, der allerede kan danne grundlag for beregning af brugsafgifter for veje.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Der bør på mellemlang sigt tilstræbes konvergens i metoderne for beregning af de eksterne omkostninger i alle europæiske afgiftssystemer, så de europæiske transportvirksomheder modtager klare prissignaler, der tilskynder dem til adfærdsoptimering.

Begrundelse

For mange forskellige muligheder til beregning af de eksterne omkostninger medfører et uigennemskueligt system af forskellige afgiftssystemer inden for EU. Dette forhindrer, at transportvirksomhederne gennem entydige prissignaler tilskyndes til at forny vognparken og optimere logistikken. På mellemlang sigt skal det derfor tilstræbes at skabe overensstemmelse mellem metoderne til beregning af de eksterne omkostningsfaktorer.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Tidsbaserede brugsafgifter, der pålægges på døgn-, uge-, måneds- eller årsbasis, bør ikke føre til diskrimination af lejlighedsvise brugere, da en stor andel af sådanne brugere formentlig er ikke-nationale transportvirksomheder. Der bør derfor fastsættes et mere præcist forhold mellem døgn-, uge-, måneds- og årssatser.

(12) Tidsbaserede brugsafgifter, der pålægges på døgn-, uge-, måneds- eller årsbasis, bør ikke føre til diskrimination af lejlighedsvise brugere, da en stor andel af sådanne brugere formentlig er ikke-nationale transportvirksomheder. Der bør derfor fastsættes et mere præcist forhold mellem døgn-, uge-, måneds- og årssatser. Af hensyn til effektivitet og rimelighed bør tidsbaserede brugsafgifter betragtes som et overgangsinstrument til opkrævning af infrastrukturafgifter. Derfor bør en udfasning af tidsbaserede afgiftsordninger tages med i betragtningerne. Medlemsstater med eksterne grænser til tredjelande bør kunne fritages fra denne bestemmelse og fortsat anvende tidsbaserede afgiftsordninger på tunge godskøretøjer, der holder i kø ved grænseovergangsstederne.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Den myndighed, der fastsætter afgiften for den eksterne omkostning, må heller ikke have en erhvervet rettighed i forbindelse med fastsættelsen af beløbet på et urimeligt niveau og skal derfor være uafhængig af det organ, der opkræver og forvalter afgiftsindtægten. Erfaringen viser, at en forhøjelse af vejafgiften i bjergområder for at finansiere prioriterede projekter i det transeuropæiske transportnet ikke er en reel valgmulighed for infrastrukturoperatørerne, hvis ændringen af trafikmønstret, der kan være forårsaget af en afgiftsstigning, medfører, at provenuet falder. For at afhjælpe den situation bør det være tilladt at anvende en forhøjet afgift på de alternative ruter, trafikken ellers ville flytte over på.

(17) Den myndighed, der fastsætter afgiften for den eksterne omkostning, må heller ikke have en erhvervet rettighed i forbindelse med fastsættelsen af beløbet på et urimeligt niveau og skal derfor være uafhængig af det organ, der opkræver og forvalter afgiftsindtægten. Erfaringen viser, at en forhøjelse af vejafgiften i bjergområder for at finansiere prioriterede projekter i det transeuropæiske transportnet ikke er en reel valgmulighed, hvis definitionen på en korridor ikke er i overensstemmelse med den reelle trafikstrøm. For at afhjælpe den situation bør korridoren, for hvilken det er tilladt at anvende en forhøjet afgift, især dække vejafsnit, hvor indførelsen af en forhøjet afgift vil resultere i en trafikomlægning i retning af det pågældende prioriterede projekt.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at anlæg af prioriterede projekter af europæisk interesse kan få forrang, bør de medlemsstater, der har mulighed for at benytte forhøjede afgifter, bruge den mulighed, inden de pålægger en afgift for eksterne omkostninger. For at undgå urimelige afgifter for brugerne bør en afgift for eksterne omkostninger ikke kunne kombineres med en forhøjet afgift, medmindre de eksterne omkostninger overstiger den afgiftsforhøjelse, der allerede er pålagt. I sådanne tilfælde er det hensigtsmæssigt, at afgiftsforhøjelsen trækkes fra afgiften for eksterne omkostninger.

(18) For at anlæg af prioriterede projekter af europæisk interesse kan få forrang, bør de medlemsstater, der har mulighed for at benytte forhøjede afgifter, bruge den mulighed, inden de pålægger en afgift for eksterne omkostninger.

Begrundelse

Set i lyset af, at forhøjede vejafgifter bidrager til finansiering af alternative, mere miljøvenlige transportinfrastrukturer og ikke anvendes til andre foranstaltninger, der har til formål at nedbringe de eksterne omkostninger, bør det derfor gøres muligt at opkræve afgifter for eksterne omkostninger i tillæg til de forhøjede vejafgifter for ad denne vej også at iværksætte foranstaltninger til nedbringelse af eksterne omkostninger på ruter, hvor der opkræves en forhøjet vejafgift.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Opkrævning af en afgift for eksterne omkostninger i form af en vejafgift vil påvirke transportbeslutninger mere effektivt, hvis brugerne er bekendt med disse omkostninger. De bør derfor figurere særskilt på en opgørelse, faktura eller lignende dokument fra vejafgiftsforvalteren. Et sådant dokument vil desuden gøre det lettere for transportvirksomhederne at vælte afgiften for eksterne omkostninger over på afsenderen eller andre kunder.

(21) Opkrævning af en afgift for eksterne omkostninger i form af en vejafgift vil påvirke transportbeslutninger mere effektivt, hvis brugerne er bekendt med disse omkostninger. De bør derfor figurere særskilt på en overskuelig opgørelse, faktura eller lignende dokument fra vejafgiftsforvalteren. Et sådant dokument vil desuden gøre det lettere for transportvirksomhederne at vælte afgiften for eksterne omkostninger over på afsenderen eller andre kunder.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden er det helt nødvendigt, at vejafgiftsforvalteren råder over en overskuelig opgørelse, faktura eller andet dokument, som ikke kræver særlige sprogkundskaber.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Elektroniske bompengesystemer er væsentlig for at undgå, at køer ved betalingsstederne bremser en glidende trafikafvikling og skader det lokale miljø. Det bør derfor sikres, at afgiften for eksterne omkostninger opkræves ved hjælp af et system, som opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet, som ved hjælp af egnede og tilpassede foranstaltninger sikrer, at tekniske, retlige og kommercielle hensyn og hensyn til beskyttelse af data og privatlivets fred bliver behørigt tilgodeset, når der indføres elektronisk opkrævning af vejafgifter. Sådanne systemer bør desuden udformes uden bomme og på en sådan måde, at det for lave omkostninger er muligt efterfølgende at udvide systemet til at omfatte parallelle veje. Der bør dog fastsættes en overgangsperiode, hvori de nødvendige tilpasninger kan foretages.

(22) Elektroniske bompengesystemer er væsentlig for at undgå, at køer ved betalingsstederne bremser en glidende trafikafvikling og skader det lokale miljø. Det bør derfor sikres, at afgifterne for infrastruktur og eksterne omkostninger opkræves ved hjælp af et system, som opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet, som ved hjælp af egnede og tilpassede foranstaltninger sikrer, at tekniske, retlige og kommercielle hensyn og hensyn til beskyttelse af data og privatlivets fred bliver behørigt tilgodeset, når der indføres elektronisk opkrævning af vejafgifter. Sådanne systemer bør desuden udformes uden bomme og på en sådan måde, at det for lave omkostninger er muligt efterfølgende at udvide systemet til at omfatte parallelle veje. Der bør dog fastsættes en overgangsperiode, hvori de nødvendige tilpasninger kan foretages.

Begrundelse

Der bør ikke sondres mellem opkrævningsordninger for infrastrukturomkostninger og ordninger for eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Det er vigtigt, at målene i dette direktiv gennemføres på en sådan måde, at det ikke går ud over det indre markeds gode funktion. Det bør desuden undgås, at lastvognschauffører i fremtiden påtvinges stadig flere inkompatible og dyre elektroniske bokse i førerkabinen og løber en risiko for at begå fejltagelser under brugen af dem. En ukontrolleret vækst af teknologier er uacceptabel. Vejafgiftssystemernes interoperabilitet på fællesskabsplan som fastlagt i direktiv 2004/52/EF bør derfor gennemføres så hurtigt som muligt. Det bør tilstræbes at begrænse udstyret i køretøjet til en enkelt anordning, der giver mulighed for at anvende de forskellige tariffer, der er gældende i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b) Kommissionen bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre hurtig indførelse af en vejafgiftsordning med fuld interoperabilitet i overensstemmelse med direktiv 2004/52/EF inden udgangen af 2010.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) Medlemsstaterne bør have mulighed for at anvende budgettet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og strukturfondene til forbedring af transportinfrastrukturerne for generelt at nedbringe de eksterne transportomkostninger og indføre elektroniske metoder til opkrævning af de afgifter, som dette direktivs bestemmelser giver anledning til.

Begrundelse

Der bliver behov for betydelige investeringer både til at forbedre transportinfrastrukturerne og til at indføre redskaberne til opkrævning af afgifter. Medlemsstaterne skal have mulighed for at bruge TEN-T-budgettet og strukturfondene til at forbedre transportinfrastrukturerne med henblik på at nedbringe de eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) I overensstemmelse med de transportpolitiske mål i dette direktiv bør merprovenuet fra en afgift for eksterne omkostninger anvendes til projekter af generel interesse for Fællesskabet, og udformes med henblik på at fremme bæredygtig mobilitet i bred forstand. Sådanne projekter bør derfor tage sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne. De kan for eksempel omfatte forskning og udvikling vedrørende renere køretøjer og gennemførelse af transportdelen af handlingsplanerne i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, hvori der kan indgå foranstaltninger til bekæmpelse af trafikstøj og luftforurening i nærheden af større infrastrukturanlæg og i byområder. En sådan øremærkning af provenuet fritager ikke medlemsstaterne for forpligtelsen til at give Kommissionen underretning om visse nationale foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, stk. 3, og den foregriber heller ikke udfaldet af eventuelle procedurer, der indledes efter traktatens artikel 87 og 88.

(24) I overensstemmelse med de transportpolitiske mål i dette direktiv bør merprovenuet fra en afgift for eksterne omkostninger fortrinsvis anvendes til at nedbringe og fjerne de eksterne omkostninger, der skyldes vejtrafikken, hvis det er muligt. Det kunne også anvendes til at fremme bæredygtig mobilitet i bred forstand. Sådanne projekter bør derfor tage sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og forbedre den eksisterende vejinfrastruktur eller udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne. De kan for eksempel omfatte forskning og udvikling vedrørende renere køretøjer og gennemførelse af transportdelen af handlingsplanerne i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, hvori der kan indgå foranstaltninger til bekæmpelse af trafikstøj og luftforurening i nærheden af større infrastrukturanlæg og i byområder. En sådan øremærkning af provenuet fritager ikke medlemsstaterne for forpligtelsen til at give Kommissionen underretning om visse nationale foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, stk. 3, og den foregriber heller ikke udfaldet af eventuelle procedurer, der indledes efter traktatens artikel 87 og 88.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Med henblik på at fremme interoperabiliteten mellem vejafgiftsordninger bør det tillades, at to eller flere medlemsstater arbejder sammen om at indføre et fælles vejafgiftssystem, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(25) Med henblik på at fremme interoperabiliteten mellem vejafgiftsordninger bør medlemsstaterne tilskyndes til samarbejde om at indføre et fælles vejafgiftssystem, forudsat at visse betingelser opfyldes. Kommissionen bør støtte de medlemsstater, der ønsker at samarbejde om at indføre et fælles vejafgiftssystem på deres fælles territorium.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Kommissionen bør i god tid sende Europa-Parlamentet og Rådet en samlet vurdering af de indvundne erfaringer i de medlemsstater, der pålægger afgift for eksterne omkostninger i overensstemmelse med dette direktiv. I vurderingen bør indgå en analyse af fremskridtene r i forbindelse med strategien for bekæmpelse af klimaændringer, herunder med hensyn til fastsættelsen af et fælles brændstofbeskatningselement for klimaændringer i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, herunder brændstof til tunge godskøretøjer. På baggrund af sådanne fremskridt bør spørgsmålet om CO2-emissioner behandles, og der bør foretages en analyse af, om det er hensigtsmæssigt at træffe andre foranstaltninger.

(26) Kommissionen bør i god tid sende Europa-Parlamentet og Rådet en samlet vurdering af de indvundne erfaringer i de medlemsstater, der pålægger afgift for eksterne omkostninger i overensstemmelse med dette direktiv. I vurderingen bør indgå en analyse af fremskridtene i forbindelse med strategien for bekæmpelse af klimaændringer, herunder med hensyn til fastsættelsen af et fælles brændstofbeskatningselement for klimaændringer i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, herunder brændstof til tunge godskøretøjer. Der bør også foretages en samlet vurdering af internaliseringen af eksterne omkostninger for alle andre transportformers vedkommende som grundlag for yderligere lovgivningsforslag om internalisering af eksterne omkostninger inden for andre transportformer. Herved skulle der kunne indføres en fair og konkurrencedygtig ordning for internalisering af eksterne omkostninger, der bevirker, at enhver forvridning af det indre marked undgås inden for alle transportformer.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) I henhold til artikel 55, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 skal provenu af afgifter, der betales direkte af brugerne, tages i betragtning ved beregning af finansieringskløften for et indtægtsskabende projekt. Da imidlertid provenuet fra en afgift for eksterne omkostninger er øremærket til projekter, der tager sigte på at nedbringe forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne, bør det ikke tages i betragtning ved beregning af finansieringskløften.

(27) I henhold til artikel 55, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 skal provenu af afgifter, der betales direkte af brugerne, tages i betragtning ved beregning af finansieringskløften for et indtægtsskabende projekt. Da imidlertid provenuet fra en afgift for eksterne omkostninger er øremærket til projekter, der tager sigte på at nedbringe forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og forbedre den eksisterende vejinfrastruktur eller udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne, bør det ikke tages i betragtning ved beregning af finansieringskløften.

Begrundelse

Provenuet bør øremærkes specifikt og især omfatte vejtransportsektoren. For at støtte denne sektor er det uhyre vigtigt, at de afgifter, man betaler i sektoren for de eksterne omkostninger, anvendes til at reducere disse omkostninger, især inden for sektoren.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at tilpasse bilag 0, III, IIIa og IV til den tekniske og videnskabelige udvikling og bilag I og II til inflationen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(29) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at tilpasse bilag 0, III, IIIa og IV til den tekniske og videnskabelige udvikling og bilag I, II og IIIa til inflationen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 2 – litra ba

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) "infrastrukturafgift": en afgift, der pålægges i form af en vejafgift som kompensation for en medlemsstats omkostninger til infrastruktur

ba) "infrastrukturafgift": en afgift, der pålægges i form af en vejafgift som kompensation for en medlemsstats omkostninger til infrastruktur eller mere end én medlemsstats omkostninger, hvis projektet er gennemført i fællesskab

Begrundelse

Hvis grænseoverskridende dele af TEN-T-projekter er realiseret i fællesskab af flere medlemsstater, som deler anlægs- og driftsudgifterne, skal de tilknyttede infrastrukturafgifter tage højde for den specifikke situation.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan bibeholde eller indføre vejafgifter og/eller brugsafgifter på deres vejnet eller visse dele deraf på de betingelser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4 og i artikel 7a-7j.

1. Medlemsstaterne kan bibeholde eller indføre vejafgifter og/eller brugsafgifter på det transeuropæiske vejnet eller en hvilken som helst del af vejnettet, der normalt benyttes til international godstransport i betydeligt omfang, på de betingelser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4 og i artikel 7a-7j.

Begrundelse

Direktivet skal muliggøre frie varebevægelser inden for EU og samtidig sikre ligebehandling af transportvirksomheder. Direktivet bør derfor finde anvendelse på hele det transeuropæiske transportnet og alle de veje, der normalt benyttes til international godstransport. På resten af vejnettet bør man undgå et urimeligt administrativt ekstraarbejde, da der ikke er nogen væsentlig international transport. Her kan medlemsstaterne dog selv bestemme, om de vil indføre en afgift i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må ikke på deres område opkræve både vejafgifter og brugsafgifter for en og samme køretøjsklasse. I medlemsstater, hvor brug af vejnettet er afgiftsbelagt, kan der dog også lægges afgift på afbenyttelse af broer, tunneller og bjergpas.

2. Medlemsstaterne må ikke på deres område opkræve både vejafgifter og brugsafgifter. I medlemsstater, hvor brug af vejnettet er afgiftsbelagt, kan der dog også lægges afgift på afbenyttelse af broer, tunneller og bjergpas.

Begrundelse

Det anses for nødvendigt at lade denne tekstdel udgå for at udelukke enhver mulighed for en parallel ordning, f.eks. tidsbaseret opkrævning af afgifter for lettere lastbiler og afstandsbaseret opkrævning af afgifter for tungere lastbiler.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7 – stk. 5 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Indtil den 31. december 2011 kan en medlemsstat vælge kun at lægge vejafgifter og/eller brugsafgifter på køretøjer, der har en tilladt totalvægt på 12 ton og derover. Fra den 1. januar 2012 lægges der vejafgifter og/eller brugsafgifter på alle køretøjer som omhandlet i artikel 2, litra d), medmindre en medlemsstat skønner, at en udvidelse til køretøjer på mindre end 12 ton vil

5. Indtil den 31. december 2011 kan en medlemsstat vælge kun at lægge vejafgifter og/eller brugsafgifter på køretøjer, der har en tilladt totalvægt på 12 ton og derover. Fra den 1. januar 2012 lægges der vejafgifter og/eller brugsafgifter på alle køretøjer som omhandlet i artikel 2, litra d).

Begrundelse

Lovgiveren besluttede allerede i 2006 at udvide anvendelsesområdet til køretøjer på over 3,5 tons. At indrømme undtagelser på baggrund af disse faktorer vil i praksis betyde, at der er tale om et fuldstændig vilkårligt anvendelsesområde. Medlemsstaterne kan frit indføre afgifter også på sekundære veje, hvis de frygter, at man vil benytte sig af omveje.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7 – stk. 5 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) medføre betydelige negative konsekvenser for en smidig trafikafvikling, miljøet, støjniveauet, trafikbelastningen eller folkesundheden, eller

udgår

Begrundelse

Lovgiveren besluttede allerede i 2006 at udvide anvendelsesområdet til køretøjer på over 3,5 tons. At indrømme undtagelser på baggrund af disse faktorer vil i praksis betyde, at der er tale om et fuldstændig vilkårligt anvendelsesområde. Medlemsstaterne kan frit indføre afgifter også på sekundære veje, hvis de frygter, at man vil benytte sig af omveje.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7 – stk. 5 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) medføre administrationsomkostninger på mere end 30 % af merprovenuet som følge af udvidelsen.

udgår

Begrundelse

Lovgiveren besluttede allerede i 2006 at udvide anvendelsesområdet til køretøjer på over 3,5 tons. At indrømme undtagelser på baggrund af disse faktorer vil i praksis betyde, at der er tale om et fuldstændig vilkårligt anvendelsesområde. Vedrørende (a): Medlemsstaterne kan frit indføre afgifter også på sekundære veje, hvis de frygter, at man vil benytte sig af omveje.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7a – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Brugsafgifter skal afspejle længden af det tidsrum, hvori den pågældende infrastruktur benyttes, og skal kunne betales for et døgn, en uge, en måned og et år. Årsafgiften skal være mindst 80 gange afgiften for et døgn, månedsafgiften mindst 13 gange afgiften for et døgn og ugeafgiften mindst fem gang afgiften for et døgn.

1. Brugsafgifter skal afspejle længden af det tidsrum, hvori den pågældende infrastruktur benyttes, og skal kunne betales for et døgn, en uge, en måned og et år. Månedsafgiften skal være højst 10 % af årsafgiften og ugeafgiften højst 2,7 % af årsafgiften.

Begrundelse

For at undgå, at chauffører får uforholdsmæssigt høje brugsafgifter.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat kan for køretøjer, der er registreret i samme medlemsstat, forlange betaling af årsafgift.

udgår

Begrundelse

Et af hovedformålene med Eurovignette-direktivet er at undgå forskelsbehandling i EU.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Infrastrukturafgifter skal bygge på princippet om, at kun infrastrukturomkostninger skal dækkes. De vægtede gennemsnitlige infrastrukturafgifter skal stå i forhold til anlægsudgifterne og omkostningerne til drift, vedligeholdelse og udbygning af det pågældende infrastrukturnet. De vægtede gennemsnitlige infrastrukturafgifter kan også omfatte kapitalafkast eller fortjenstmargen baseret på markedsvilkår.

1. Infrastrukturafgifter skal bygge på princippet om, at kun infrastrukturomkostninger skal dækkes. De vægtede gennemsnitlige infrastrukturafgifter skal stå i forhold til anlægsudgifterne og omkostningerne til drift, vedligeholdelse, udbygning og sikring af sikkerhedsstandarder for det pågældende infrastrukturnet. De vægtede gennemsnitlige infrastrukturafgifter kan også omfatte kapitalafkast eller fortjenstmargen baseret på markedsvilkår.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme færdselssikkerheden for at undgå omkostninger som følge af ulykker. Denne opgave kræver imidlertid investeringer i faciliteter (f.eks. testcentre og kontrolsteder for tunge lastvogne) og udgifter til sikkerhedspersonale. I nogle lande påhviler det endog regionale eller territoriale myndigheder at udføre nogle af disse kontrolfunktioner, og de står over for enorme udfordringer i betragtning af den stigende vejgodstransport.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Afgifter for eksterne omkostninger skal stå i forhold til omkostningerne ved luftforurening fra trafikken, trafikstøj eller begge. På vejafsnit med trafikbelastning kan der i de eksterne omkostninger også indgå omkostninger ved trafikbelastning i de perioder, hvor der normalt er trafikbelastning på de pågældende vejafsnit.

2. Afgifter for eksterne omkostninger skal stå i forhold til omkostningerne ved luftforurening fra trafikken, trafikstøj eller begge. På særlige vejafsnit med trafikbelastning kan der i de eksterne omkostninger også indgå en trafikbelastningsafgift, som afspejler omkostningerne ved trafikbelastning forårsaget af køretøjer, der er underlagt afgiften, i de perioder, hvor kapaciteten på de pågældende vejafsnit normalt er tæt på at være fuldt udnyttet.

Inden trafikbelastningsafgiften indføres, opstiller den pågældende medlemsstat en handlingsplan, der på grundlag af en cost-benefit-analyse fastlægger, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes til udvidelse af de pågældende vejafsnits kapacitet gennem en reduktion af trafikmængden eller en udbygning af infrastrukturen. Handlingsplanen skal dække alle trafikanter.

Trafikbelastningsafgiften må ikke bevirke, at erhvervstrafikken behandles urimeligt i forhold til andre kategorier af vejbrugere, der forårsager trafikbelastning, eller føre til konkurrenceforvridning mellem forskellige aktører, og derfor pålægges alle andre vejbrugere, der skaber trafikbelastning, en afgift med tilsvarende virkning.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Afgiften for eksterne omkostninger tilpasses efter vejtype og EURO-emissionsklasse samt tidsrum, hvis der i afgiften indgår omkostninger ved trafikbelastning eller omkostninger ved trafikstøj.

1. Afgiften for eksterne omkostninger tilpasses efter vejtype og EURO-emissionsklasse (bilag IIIa, tabel 1) samt tidsrum, hvis der i afgiften indgår omkostninger ved trafikbelastning eller omkostninger ved trafikstøj.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7c – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Køretøjer, som allerede opfylder de fremtidige EURO-emissionskrav forud for de datoer, der foreskrives i bestemmelserne, pålægges ikke den afgift, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

Begrundelse

At pålægge vejbrugere, der har fornyet deres vognpark, eller som benytter køretøjer, der har en lav miljøpåvirkning, afgifter, vil ikke bidrage til at nå de mål, der er opstillet i den foreslåede ændrede tekst, men vil derimod føre til en nedgang i det tempo, hvormed vognparken udskiftes, og hvormed emissionerne reduceres, eftersom der ville være færre ressourcer til rådighed til investering i nye køretøjer.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7c – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Afgiftsbeløbet for eksterne omkostninger fastsættes af en myndighed, som medlemsstaten udpeger dertil. Myndigheden skal være juridisk og økonomisk uafhængig af den organisation, der administrerer eller opkræver hele afgiften eller en del af den. Hvis organisationen er under medlemsstatens kontrol, kan myndigheden dog være en statslig administrativ enhed.

3. Afgiftsbeløbet for eksterne omkostninger fastsættes af hver medlemsstat. Hvis en medlemsstat udpeger en myndighed til denne opgave, skal myndigheden være juridisk og økonomisk uafhængig af det organ, der administrerer og opkræver hele afgiften eller en del af den.

Begrundelse

Systemet skal være tilstrækkeligt fleksibelt til de forskellige procedurer, der anvendes på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7e – stk. 1 – første afsnit – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der kan for usædvanlig infrastruktur i bjergområder efter underretning af Kommissionen opkræves en forhøjet infrastrukturafgift for specifikke vejafsnit, hvor der lejlighedsvis er trafikbelastning, eller hvor vejtrafikken forårsager væsentlige miljøskader, hvis:

1. Der kan for usædvanlig infrastruktur i bjerg- eller byområder efter underretning af Kommissionen opkræves en forhøjet vejafgift for specifikke vejafsnit, hvor der lejlighedsvis er trafikbelastning, eller hvor vejtrafikken forårsager væsentlige miljøskader, hvis:

Begrundelse

Også byområder kan berøres af overbelastning af vejnettet, hvilket kan berettige forhøjede vejafgifter.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7e – stk. 1 – første afsnit – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) provenuet fra forhøjelsen investeres i finansiering af anlæg af prioriterede projekter af europæisk interesse, jf. bilag III til beslutning 1692/96/EF, som direkte bidrager til at mindske trafikbelastningen eller miljøskaderne, og som befinder sig i samme korridor som den vejstrækning, forhøjelsen vedrører

a) provenuet fra forhøjelsen investeres i finansiering af projekter, der har til formål at fremme bæredygtig mobilitet, og som direkte bidrager til at mindske trafikbelastningen eller miljøskaderne, og som befinder sig i samme korridor som den vejstrækning, forhøjelsen vedrører

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne bruge provenuet til generelle forbedringer af transportinfrastrukturen i overensstemmelse med deres egne prioriteringer.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7e – stk. 1 – første afsnit – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) forhøjelsen ikke overstiger 15 % af den vægtede gennemsnitlige infrastrukturafgift, beregnet i overensstemmelse med artikel 7b, stk. 1, og artikel 7d, medmindre provenuet fra forhøjelsen investeres i grænseoverskridende afsnit af prioriterede projekter af europæisk interesse vedrørende infrastruktur i bjergområder, i hvilket tilfælde forhøjelsen ikke må overstige 25 %

b) forhøjelsen ikke overstiger 15 % af den vægtede gennemsnitlige infrastrukturafgift, beregnet i overensstemmelse med artikel 7b, stk. 1, og artikel 7d, medmindre provenuet fra forhøjelsen investeres i grænseoverskridende afsnit af projekter, der har til formål at fremme bæredygtig mobilitet, og som vedrører infrastruktur i bjergområder, i hvilket tilfælde forhøjelsen ikke må overstige 25 %

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne bruge provenuet til generelle forbedringer af transportinfrastrukturen i overensstemmelse med deres egne prioriteringer.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7e – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Forhøjelsen trækkes fra det afgiftsbeløb for eksterne omkostninger, der beregnes efter artikel 7c.

udgår

Begrundelse

Årsagen til forhøjelsen er at give medlemsstaterne flere muligheder for at finansiere konstruktionen af prioriterede projekter af europæisk interesse og er ikke forbundet med internaliseringen af eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7f – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Vejafgifter, der kun består af en infrastrukturafgift, differentieres over EURO-emissionsklasserne på en sådan måde, at ingen vejafgift er mere end 100 % højere end den vejafgift, der pålægges et tilsvarende køretøj, der opfylder de strengeste emissionskrav.

1. Vejafgifter, der kun består af en infrastrukturafgift, differentieres over EURO-emissionsklasserne (bilag IIIa, tabel 1) på en sådan måde, at ingen vejafgift er mere end 100 % højere end den vejafgift, der pålægges et tilsvarende køretøj, der opfylder de strengeste emissionskrav.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7f – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en fører i forbindelse med en kontrol ikke kan fremvise de køretøjsdokumenter, der er nødvendige for at konstatere, hvilken EURO-emissionsklasse køretøjet tilhører, kan medlemsstaterne pålægge den højeste af de gældende vejafgifter.

2. Hvis en fører i forbindelse med en kontrol ikke kan fremvise de køretøjsdokumenter, der er nødvendige for at konstatere, hvilken EURO-emissionsklasse køretøjet tilhører, kan medlemsstaterne pålægge den højeste af de gældende vejafgifter under forudsætning af, at det efterfølgende er muligt at tilbagesøge den opkrævede afgiftsdifference.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en procedure, der bevirker, at brugeren kan få refunderet differencen, hvis der var blevet opkrævet en for høj afgift på grund af manglende dokumentation.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7f – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) ingen vejafgift er mere end 100 % højere end den vejafgift, der gælder for det billigste tidspunkt på dagen, den billigste dag eller den billigste årstid.

c) ingen vejafgift er mere end 500 % højere end den vejafgift, der gælder for det billigste tidspunkt på dagen, den billigste dag eller den billigste årstid.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have tilstrækkeligt råderum til at differentiere i forhold til tidspunktet på dagen og årstiden.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7g – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest seks måneder efter at have modtaget de alle nødvendige oplysninger i henhold til stk. 1 afgiver Kommissionen udtalelse om, hvorvidt forpligtelserne i artikel 7d er opfyldt. Kommissionens udtalelser stilles til rådighed for det i artikel 9c nævnte udvalg.

2. Senest seks måneder efter at have modtaget alle nødvendige oplysninger i henhold til stk. 1 afgiver Kommissionen udtalelse om, hvorvidt forpligtelserne i artikel 7d er opfyldt. Kommissionens udtalelser stilles til rådighed for det i artikel 9c nævnte udvalg og Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Da formålet med dette direktiv er at indføre en internalisering af de eksterne omkostninger, bør de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen om, hvor og hvordan disse er beregnet, gøres tilgængelige for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7g – stk. 3 – litra d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) den påtænkte øremærkning af afgiften for eksterne omkostninger.

Begrundelse

Denne ændring styrker konceptet med øremærkning.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7g – stk. 3 – litra d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) en konkret plan for, hvordan merprovenuet fra en afgift for eksterne omkostninger vil blive brugt til mindskelse af de medførte gener.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7g – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Senest seks måneder efter at have modtaget oplysningerne i henhold til stk. 3 kan Kommissionen beslutte at anmode den pågældende medlemsstat om at ændre den foreslåede afgift for eksterne omkostninger, hvis den finder, at bestemmelserne i artikel 7b, artikel 7c, artikel 7i eller artikel 9, stk. 2, ikke er overholdt. Kommissionens beslutning stilles til rådighed for det i artikel 9c nævnte udvalg.

4. Senest seks måneder efter at have modtaget oplysningerne i henhold til stk. 3 kan Kommissionen beslutte at anmode den pågældende medlemsstat om at ændre den foreslåede afgift for eksterne omkostninger, hvis den finder, at bestemmelserne i artikel 7b, artikel 7c, artikel 7i eller artikel 9, stk. 2, ikke er overholdt. Kommissionens beslutning stilles til rådighed for det i artikel 9c nævnte udvalg og Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Da formålet med dette direktiv er at indføre en internalisering af de eksterne omkostninger, bør de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen om, hvor og hvordan disse er beregnet, gøres tilgængelige for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7h – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Med forbehold af betingelserne i artikel 7f, stk. 3, litra b) og artikel 7, stk. 4 kan vejafgifterne i undtagelsestilfælde, nemlig i forbindelse med specifikke projekter af væsentlig europæisk interesse, differentieres på andre måder for at sikre sådanne projekters kommercielle levedygtighed, når de er udsat for direkte konkurrence fra andre former for køretøjstransport. Den deraf følgende afgiftsstruktur skal være lineær og proportional, bredt offentliggjort og tilgængelig for alle brugere på lige vilkår og må ikke medføre, at der væltes yderligere omkostninger over på andre brugere i form af højere vejafgifter. Inden den pågældende afgiftsstruktur indføres, kontrollerer Kommissionen, om disse betingelser er opfyldt.

3. Med forbehold af betingelserne i artikel 7f, stk. 3, litra b), og artikel 7, stk. 4, kan vejafgifterne i undtagelsestilfælde, nemlig i forbindelse med specifikke projekter af væsentlig europæisk interesse på området for godstransport, differentieres på andre måder for at sikre sådanne projekters kommercielle levedygtighed, når de er udsat for direkte konkurrence fra andre former for køretøjstransport. Den deraf følgende afgiftsstruktur skal være lineær og proportional, bredt offentliggjort og tilgængelig for alle brugere på lige vilkår og må ikke medføre, at der væltes yderligere omkostninger over på andre brugere i form af højere vejafgifter. Inden den pågældende afgiftsstruktur indføres, kontrollerer Kommissionen, om disse betingelser er opfyldt.

Begrundelse

Formålet er at opnå et mere effektivt og produktivt transportsystem og at styrke markedsintegrationen.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7i – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ordningerne for opkrævning af vejafgifter og brugsafgifter må ikke uberettiget stille lejlighedsvise brugere af vejnettet ringere, hverken finansielt eller på anden måde. Hvis en medlemsstat opkræver vejafgifter eller brugsafgifter udelukkende ved hjælp af systemer, der kræver udstyr til installation i køretøjet (on-board units), sørger den for, at alle brugere kan erhverve de nødvendige on-board units, der opfylder kravene i direktiv 2004/52/EF, på rimelige administrative og økonomiske vilkår.

2. Ordningerne for opkrævning af vejafgifter og brugsafgifter må hverken finansielt eller på anden måde uberettiget stille lejlighedsvise brugere af vejnettet ringere end brugere, der anvender en alternativ betalingsform. Hvis en medlemsstat opkræver vejafgifter eller brugsafgifter udelukkende ved hjælp af systemer, der kræver udstyr til installation i køretøjet (on-board units), sørger den for, at alle brugere kan erhverve de nødvendige on-board units, der opfylder kravene i direktiv 2004/52/EF, på rimelige administrative og økonomiske vilkår.

Begrundelse

De lejlighedsvise brugere bør kunne betale disse afgifter, uden at der skal installeres obligatoriske anordninger.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7i – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat pålægger et køretøj en afgift for eksterne omkostninger, skal afgiftsbeløbet fremgå af et dokument, som udleveres til transportvirksomheden.

3. Hvis en medlemsstat pålægger et køretøj en vejafgift, skal det samlede vejafgiftsbeløb, infrastrukturafgiften og afgiften for eksterne omkostninger fremgå af et dokument, som udleveres til transportvirksomheden, om muligt ad elektronisk vej.

Begrundelse

Af det dokument, som udleveres til transportvirksomheden, skal tydeligt fremgå, hvilke beløb der er betalt i form af infrastrukturafgift, afgift for eksterne omkostninger og moms.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7i – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Afgifter for eksterne omkostninger pålægges og opkræves ved hjælp af et elektronisk system, som opfylder kravene i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/52/EF, og som efterfølgende kan udvides til andre vejafsnit uden behov for bomme, som kræver væsentlige yderligere investeringer i faststående udstyr.

4. Afgifter for eksterne omkostninger pålægges og opkræves ved hjælp af et elektronisk system, som opfylder kravene i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/52/EF. Medlemsstaterne samarbejder også for at nå frem til at benytte kompatible elektroniske systemer, som kan anvendes på hinandens område, dog under forudsætning af, at tarifferne kan tilpasses om nødvendigt.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7i – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Indtil den 31. december 2013 kan en afgift for eksterne omkostninger dog pålægges og opkræves via en eksisterende vejafgiftsordning. I så fald underretter den pågældende medlemsstat senest den 31. december 2013 Kommissionen om sin plan for at gå over til et system, der opfylder kravene i stk. 4.

udgår

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7i – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Så snart afgiftsopkrævningssystemerne baseret på Galileos satellitpositioneringssystem fungerer teknisk, pålægges og opkræves afgifterne for eksterne omkostninger ved hjælp af et interoperabelt europæisk elektronisk afgiftsopkrævningssystem, som omhandlet i direktiv 2004/52/EF.

Begrundelse

Det er nødvendigt med et fuldt ud interoperabelt europæisk afgiftsopkrævningssystem for at sikre højere transporteffektivitet og sikkerhed.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstater, der indfører en ordning med vejafgifter og/eller brugsafgifter på infrastruktur, med forbehold af traktatens artikel 87 og 88 fastsætter passende kompensation for disse afgifter.

Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstater, der indfører en ordning med vejafgifter og/eller brugsafgifter på infrastruktur, med forbehold af traktatens artikel 87 og 88 fastsætter passende kompensation for disse afgifter, også selv om en sådan ville være lavere end minimumsatserne i bilag I.

Begrundelse

I overensstemmelse med overgangen til principperne om, at henholdsvis brugeren og forureneren betaler.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som pålægger en afgift for eksterne omkostninger, sikrer, at afgiftsprovenuet øremærkes til foranstaltninger, der tager sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne.

2. Medlemsstater, som pålægger en afgift for eksterne omkostninger, sikrer, at afgiftsprovenuet først og fremmest øremærkes til at reducere og om muligt eliminere de eksterne omkostninger som følge af vejtrafik. Provenuet kan også anvendes til foranstaltninger, der tager sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre vejtransportkøretøjernes CO2- og energieffektivitet og udbygge og forbedre den eksisterende vejinfrastruktur eller udvikle alternativ infrastruktur til transportbrugerne.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der pålægger en infrastrukturafgift, bestemmer, hvordan afgiftsprovenuet skal anvendes. For at sikre udviklingen af transportnettet som helhed bør afgiftsprovenuet komme transportsektoren til gode og anvendes på en sådan måde, at det samlede transportsystem kommer til at fungere optimalt.

Medlemsstater, der pålægger en infrastrukturafgift, bestemmer, hvordan afgiftsprovenuet skal anvendes. For at sikre udviklingen af transportnettet som helhed skal afgiftsprovenuet primært komme vejtransportsektoren til gode og anvendes på en sådan måde, at vejtransportsystemet kommer til at fungere optimalt.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fra 2011 afsættes mindst 15 % af provenuet fra afgifter for eksterne omkostninger og fra infrastrukturafgifter i den enkelte medlemsstat til økonomisk støtte til TEN-T-projekter med det formål at øge transportens bæredygtighed. Denne procentdel øges gradvis over en årrække.

Begrundelse

Det er vigtigt, at afgiftsprovenuet delvis og gradvis øremærkes til at finansiere de TEN-projekter, der beviser deres berettigelse over for borgerne.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 9b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fremmer dialog og udveksling af teknisk knowhow mellem medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv og særlig bilagene. Kommissionen tilpasser bilag 0, III, IIIa og IV på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling og bilag I og II på baggrund af inflationen. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9c, stk. 3.

Kommissionen fremmer dialog og udveksling af teknisk knowhow mellem medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv og særlig bilagene. Kommissionen tilpasser bilag 0, III, IIIa og IV på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling og bilag I, II og IIIa på baggrund af inflationen. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9c, stk. 3.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 11 – stk. 1 – litra c a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) hvordan afgiften for eksterne omkostninger eller infrastrukturafgiften indvirker på omlægningen mellem transportformerne, optimeringen af vejtransporten og miljøet, og hvordan afgiften for eksterne omkostninger indvirker på de eksterne omkostninger, medlemsstaterne ønsker at få dækket ved hjælp af afgiften.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 11 – stk. 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Senest den 31. december 2010 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om adgangen til sikre parkeringspladser langs det transeuropæiske vejnet (TEN).

 

Efter inddragelse af de relevante arbejdsmarkedsparter ledsages rapporten af forslag om:

 

a) øremærkning af infrastrukturafgifter til et tilstrækkeligt antal sikre parkeringsområder langs TEN-nettet, som infrastrukturoperatører eller offentlige myndigheder med ansvar for TEN-net skal overholde;

 

b) retningslinjer for Den Europæiske Investeringsbank, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Strukturfond for, hvordan der tages passende hensyn til sikre parkeringsområder ved udformning og samfinansiering af TEN-projekter.

Begrundelse

En træt chauffør udgør en risiko for trafiksikkerheden. Et utilstrækkeligt antal sikre parkeringspladser langs det transeuropæiske net gør det imidlertid umuligt for chaufførerne at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne. For at undgå udgifter i forbindelse med ulykker og forbedre lastbilchaufførernes sundhed og sikkerhed bør dette spørgsmål også tages op i Eurovignette-direktivet.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 11 – stk. 2 – litra d a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) om det er teknisk og økonomisk muligt gradvist at opgive tidsbaserede afgiftsordninger og indføre afstandsbaserede ordninger, og om der skal opretholdes en undtagelse for medlemsstater, der grænser op til tredjelande, således at de fortsat kan anvende tidsbaserede afgiftsordninger for tunge godskøretøjer, der holder i kø ved grænseovergangsstederne.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 11 – stk. 2 – litra d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) om der skal udarbejdes et forslag til en ordning, der sikrer ensartet og samtidig internalisering af eksterne omkostninger for alle andre transportformer.

Begrundelse

For at forhindre konkurrenceforvridning mellem de forskellige transportformer skal Kommissionen forelægge direktivforslag om internalisering af eksterne omkostninger for alle transportformer.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Rapporten ledsages af en vurdering af fremskridtene i internaliseringen af eksterne omkostninger for alle transportformer og af et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på yderligere ændring af dette direktiv.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – kapitel 1 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vælger en medlemsstat at lægge en afgift for eksterne omkostninger på kun en del af vejnettet, skal den eller de pågældende dele udpeges på grundlag af en vurdering, der viser:

En medlemsstat kan vælge at lægge en afgift for eksterne omkostninger på kun en del af vejnettetgrundlag af objektive kriterier.

Begrundelse

Det betragtes som en unødvendig administrativ byrde at pålægge medlemsstaterne en omfattende vurdering, inden de kan opkræve afgifter for eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – kapitel 1 – afsnit 2 – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

at der ved køretøjernes brug forårsages miljøskader og trafikbelastning af større omfang på de veje, som er pålagt afgift for eksterne omkostninger, end gennemsnitligt på de øvrige dele af vejnettet, som ikke er pålagt afgift for eksterne omkostninger, eller

udgår

Begrundelse

Det betragtes som en unødvendig administrativ byrde at pålægge medlemsstaterne en omfattende vurdering, inden de kan opkræve afgifter for eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – kapitel 1 – afsnit 2 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

at en afgift for eksterne omkostninger på de øvrige dele af vejnettet kunne få en negativ indflydelse på miljø, trafikbelastning eller færdselssikkerhed, eller at pålæggelsen og opkrævningen af en afgift for eksterne omkostninger på dem ville medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger.

udgår

Begrundelse

Det betragtes som en unødvendig administrativ byrde at pålægge medlemsstaterne en omfattende vurdering, inden de kan opkræve afgifter for eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – kapitel 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den uafhængige myndighed fastsætter ét bestemt beløb for hver køretøjsklasse, vejtype og periode. Den deraf følgende afgiftsstruktur skal være gennemsigtig, bredt offentliggjort og tilgængelig for alle brugere på lige vilkår.

Den uafhængige myndighed fastsætter ét bestemt beløb for hver EURO-køretøjsklasse, vejtype og periode. Den deraf følgende afgiftsstruktur skal være gennemsigtig, bredt offentliggjort og tilgængelig for alle brugere på lige vilkår.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – kapitel 3 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den uafhængige myndighed skal overvåge, i hvor høj grad afgiftsordningen reducerer miljøskader fra vejtransport og mindsker trafikbelastningen på de steder, hvor den gælder. Den skal regelmæssigt justere afgiftsstrukturen og afgiftsbeløbene for de enkelte køretøjsklasser, vejtyper og perioder efter ændringer i transportbehovet.

Den uafhængige myndighed skal overvåge, i hvor høj grad afgiftsordningen reducerer miljøskader fra vejtransport og mindsker trafikbelastningen på de steder, hvor den gælder. Den skal regelmæssigt justere afgiftsstrukturen og afgiftsbeløbene for de enkelte EURO-køretøjsklasser, vejtyper og perioder efter ændringer i transportbehovet.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – kapitel 4 – underkapitel 4.1 – tabel 1

Kommissionens forslag

Tabel 1: Omkostninger ved luftforurening fra køretøjer (PCV)

Cent pr. køretøjskilometer

Veje i forstæder

Øvrige veje mellem byer

EURO 0

16

13

EURO I

11

8

EURO II

9

8

EURO III

7

6

EURO IV

4

4

EURO V og mindre forurenende

3

2

Beløb i cent, 2000.

Ændringsforslag

Tabel 1: Maksimale omkostninger, der kan pålægges afgift, ved luftforurening fra køretøjer i en given klasse

Cent pr. køretøjskilometer

Veje pålagt højere afgifter for eksterne omkostninger/Veje i forstæder og motorveje

Veje pålagt lavere afgifter for eksterne omkostninger/Veje mellem byer og motorveje

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

4

3

EURO V

3

2

EURO VI

2

1

Mindre forurenende end EURO VI, f.eks. tunge hybrid- og el-godskøretøjer eller køretøjer, der kører på naturgas/hydrogenblandinger eller hydrogenbrændstof

0

0

Beløb i cent, 2000.

BEGRUNDELSE

1. Den aktuelle situation

Det nuværende Eurovignette-direktiv 1999/68/EF, som ændret ved direktiv 2006/38/EF, forbyder rent faktisk medlemsstaterne at opkræve afgifter for eksterne omkostninger af tunge godskøretøjer over 12 ton (3,5 ton fra og med 2012) på veje i TEN-nettet.

På alle andre veje og for køretøjer under 12 ton kan medlemsstaterne i henhold til det aktuelle Eurovignette-direktiv imidlertid frit opkræve afgifter for alle de eksterne omkostninger, de ønsker, så længe de overholder de generelle regler i EU-traktaten, navnlig principperne om ikke-forskelsbehandling og proportionalitet.

2. Forslag fra Kommissionen

I juli 2008 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til en ændring af det eksisterende direktiv, som vil give medlemsstaterne mulighed for at opkræve afgift for visse eksterne omkostninger. Kommissionen foreslår desuden en udvidelse af direktivets geografiske dækning. Følgelig vil medlemsstaterne på alle veje skulle opfylde kravene i direktivet, når de opkræver afgifter for infrastruktur og eksterne omkostninger. Kun i byområderne vil der stadig frit kunne indføres regulerende afgiftsordninger, hvilket allerede er sket i forskellige byer.

Kommissionens forslag er et første skridt mod en gennemførelse af princippet om, at forureneren betaler, for vejtransport. Kravene, som medlemsstaterne skal opfylde for at opnå tilladelse af Kommissionen, er ret strenge. Medlemsstaterne vil kun få tilladelse til at opkræve afgifter for visse eksterne omkostninger, der kun kan opkræves som afgifter uden hindringer, og kun hvis medlemsstaterne anvender bestemte beregningsmetoder som defineret i bilag IIIa.

3. Baggrunden for det aktuelle forslag

Europa-Parlamentet har altid ivrigt støttet princippet om internalisering af eksterne omkostninger. Under den seneste ændring af Eurovignette-direktivet i 2006 pressede Europa-Parlamentet på for at få en klausul indført i artikel 11 i det nuværende direktiv, som forpligter Kommissionen til at fremlægge en "almindeligt anvendelig, gennemskuelig og forståelig model til vurdering af alle eksterne omkostninger, som skal danne grundlag for fremtidige beregninger af infrastrukturafgifter." Modellen skulle "suppleres med en konsekvensanalyse af internaliseringen af eksterne omkostninger for alle transportformer og en strategi for en gradvis gennemførelse af modellen for alle transportformer."

Dette synspunkt er gennem årene blevet gentaget i mange af Europa-Parlamentets beslutninger om transportanliggender[1]. Af Europa-Parlamentets beslutning af 12. juli 2007 om gennemførelsen af den første jernbanepakke fremgår følgende af punkt 2:

"er af den opfattelse, at direktivet om "Eurovignette 2" er et første skridt i retning af fair intermodal konkurrence - fair konkurrence er ikke mulig, når der opkræves forskellige afgifter på alle sporstrækninger og for alle tog i hele EU, hvorimod der tilmed kun på frivilligt grundlag opkræves et beløbsmæssigt begrænset vejbenyttelsesgebyr i EU, uden internalisering af eksterne omkostninger, for det meste kun på motorveje og kun for lastbiler; opfordrer derfor Kommissionen til inden 2008 at forelægge et forslag til direktiv (jf. artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006 om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer(5), hvori Eurovignetten tilpasses strækningsprissystemet, og hvormed der på alle veje i hele EU for alle lastbiler over 3,5 tons fastsættes et obligatorisk gebyr uden smuthuller og med internalisering af de eksterne omkostninger;"

I Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2008 om EU's politik for bæredygtig transport, hvori der tages hensyn til de europæiske energi- og miljøpolitikker, hedder det som følger i punkt 12: "opfordrer Kommissionen til senest i juni 2008 at fremlægge en gennemsigtig, forståelig og generelt anvendelig model for vurdering af de eksterne omkostninger for alle former for transport med henblik på at anvende denne ved fremtidige beregninger af brugsafgifter; bemærker, at modellen i henhold til Eurovignet-direktivet skal ledsages af en vurdering af konsekvenserne af internaliseringen af de eksterne omkostninger for alle transportformer samt en strategi for indførelse af denne model for samtlige transportformers vedkommende; forventer, at Kommissionen derudover også forelægger lovgivningsmæssige forslag startende med et forslag om ændring af Eurovignet-direktivet;"

På baggrund af den foreslåede model for vurdering af alle eksterne omkostninger foreslår Kommissionen endelig denne ændring sammen med en omfattende strategi for internalisering af eksterne omkostninger for alle transportformer. Vejtransport står ikke alene. I forbindelse med andre transportformer er man allerede begyndt at internalisere eksterne omkostninger. Den relevante fællesskabslovgivning for andre transportformer indfører en sådan internalisering eller forhindrer den i det mindste ikke. CO2 tackles ved at inddrage luftfart i ETS, som også dækker forsyningen af elektricitet til tog, og søtransport vil blive inddraget i ordningen inden længe. Andre eksterne omkostninger kan internaliseres via lufthavnsafgifter og infrastrukturafgifter for tog (direktiv 2001/14/EF). For at udbrede sporadgangsafgifterne og opnå fuld internalisering af eksterne omkostninger i jernbanesektoren er det imidlertid en forudsætning, at der opkræves vejafgift.[2] Kommissionen vil inden længe foreslå en omarbejdning af den første jernbanepakke med henblik på at indføre harmoniserede støjrelaterede sporadgangsafgiftsordninger.

4. Ordførerens holdning og foreslåede ændringer

Høje brændstofpriser og finanskrise: Tidspunktet for denne ændring kunne være bedre. Men den ubekvemme sandhed er, at der er behov for hurtigst muligt at justere[3] betingelserne for en mere effektiv og bæredygtig transportpolitik. Hvis priserne ikke afspejler de sociale omkostninger på behørig vis, vil de ikke sende de rette økonomiske signaler og således føre til situationer, hvor transportaktiviteter skaber uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til en effektiv situation. Ordføreren skønner, at en differentieret vejafgiftsordning er et effektivt element i en række politiske valgmuligheder, som er nødvendige for en mere bæredygtig transportpolitik. Vejafgifter kunne gøres mere effektive ved en større grad af differentiering, men det tillader det nuværende direktiv imidlertid ikke. Yderligere valgmuligheder for medlemsstaterne med hensyn til opkrævning af vejafgifter – gennem en accept af princippet om internalisering af eksterne omkostninger – er derfor påkrævet.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren følgende:

a) Beregning af eksterne omkostninger er mulig

Beregningen og metodologien er forsvarlig. Lad os starte med de foreslåede tre eksternaliteter samt de eksterne omkostninger ved CO2, i det mindste så længe dette ikke internaliseres via en fælles brændstofafgiftspolitik.

På nuværende tidspunkt foreslår ordføreren ikke at inddrage omkostninger i forbindelse med ulykker på grund af de mange forskellige forsikringsmodeller og forskellige niveauer af internalisering af omkostninger i forbindelse med ulykker i EU. Ikke desto mindre støtter ordføreren principielt dette og foreslår, at Kommissionen senest den 31. december 2010 forelægger en rapport og lovgivningsforslag om omkostninger i forbindelse med ulykker og om de forskellige niveauer af internalisering af omkostninger i forbindelse med ulykker i medlemsstaterne.

Ordføreren understreger desuden behovet for at bevare trafikbelastning i forslaget. Det hævdes, at ikke blot tunge godskøretøjer, men alle køretøjer bør være genstand for opkrævning af afgifter. Dette er en gyldig præmis, men hvis trafikbelastning ikke medtages i dette direktiv, kan medlemsstaterne ikke begynde at indføre afgifter for eksterne omkostninger i forbindelse med trafikbelastning på veje i byområder i første omgang.

b) Differentierede afgifter er effektive

Send de rette prissignaler: Udfas tidsbaserede afgiftsordninger hurtigst muligt; kom så tæt som muligt på de reelle eksterne omkostninger (ingen lofter, tilpasning til inflationen og berigtigelse af værdierne for trafikbelastning i spidsbelastningsperioder, idet de langt fra afspejler de faktiske gennemsnitlige værdier[4]).

c) Øget interoperabilitet og harmonisering

Fremme af afgiftsordninger uden hindringer. Foreslår obligatorisk opkrævning af afgifter hurtigst muligt. Samme regler overalt: Ja til udvidelse af den geografiske dækning. Bedre definition af køretøjsvægten: Det nuværende direktiv giver også medlemsstaterne mulighed for at udelukke køretøjer, der vejer 3, 5-12 ton, fra direktivets anvendelsesområde. Med henblik på en yderligere harmonisering af opkrævningen af afgifter af tunge godskøretøjer i EU foreslår ordføreren, at direktivet finder anvendelse på alle tunge lastvogne, der vejer 3,5 ton eller mere – uden undtagelse.

d) Øremærkning

Øremærkning af indtægter er essentielt for dette direktiv. De indtægter, der skabes ved at opkræve afgifter for eksterne omkostninger, må ikke ende med at udgøre en anden form for beskatning. Ordføreren støtter derfor Kommissionens forslag om at geninvestere indtægterne i transportsystemet og foreslår, at forpligtelsen til at anvende indtægterne til at nedbringe de eksterne omkostninger styrkes.

I henhold til forslaget "bør afgiftsprovenuet komme transportsektoren til gode og anvendes på en sådan måde, at det samlede transportsystem kommer til at fungere optimalt". Ordføreren foreslår, at ordet "skal" genindsættes i den eksisterende tekst for at holde teksten så stram som muligt.

e) Fremtidige foranstaltninger

I 2013 vil Kommissionen udarbejde en rapport om gennemførelsen af direktivet og yderligere foranstaltninger. Ordføreren foreslår, at det tilføjes, at der inden udgangen af 2010 skal forelægges en rapport og lovgivningsforslag om omkostninger i forbindelse med ulykker og om de forskellige niveauer af internalisering af disse omkostninger. Ordføreren foreslår desuden, at Kommissionen får en tidsfrist til at undersøge mulighederne for indførelse af obligatoriske ordninger og afskaffelse af tidsbaserede afgiftsordninger senest i 2013. Rapporterne bør ledsages af lovgivningsforslag.

  • [1]  Se også punkt 14 i Europa-Parlamentets beslutning P6_TA(2007)0345 af 12. juli 2007 om "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent" og punkt 1 i Europa-Parlamentets beslutning P6_TA(2008)0409 af 4. september 2008 om godstransport i Europa.
  • [2]  se direktiv 2001/14/EF, artikel 7, stk. 5.
  • [3]  Det nye direktivs ikrafttrædelse er planlagt til senest den 31. december 2010.
  • [4]  Til beregning: Projektet GRACE – http://www.grace-eu.org

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI (16.12.2008)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
(KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

Rådgivende ordfører: Claude Turmes

KORT BEGRUNDELSE

Transportsektoren, faldende olieproduktion og miljømæssig bæredygtighed

I transportsektoren i almindelighed og godstransporten i særdeleshed dækkes næsten 90 % af energibehovet af fossile brændstoffer. Som følge heraf er denne transportmåde i høj grad følsom over for svingende oliepriser. Netop nu, hvor Det Internationale Energiagentur i sin rapport World Energy Outlook[1] for 2008 slår alarm med hensyn til rådighedsmængden af billig olie, er EU blevet det mest udsatte af alle store verdensøkonomiske områder, idet kun 10 % af dets godstransport benytter andre typer brændstof end olie.

Inden for EU's godstransportsektor har vejtransporten desuden den overvejende dominans med en andel på 46 %, søtransport udgør ca. 37 %, mens jernbanetransporten udgør mindre end 11 %[2]. Vejgodstrafikken er også vokset med 31 % i perioden 2000-2005, og denne tendens forventes at fortsætte.

Da der i de kommende årtier er få bæredygtige alternativer for lastbiler, der kører på olie, vil en rationalisering af godstransportsektoren og et skift til jernbane- og søtransport være nøglen til at styrke EU's modstandskraft over for de forventede store oliekriser.

Grøn eurovignet - vigtige bestemmelser

Som en del af den grønne transportpakke fremkom Kommissionen i juli 2008 med et forslag til en revision af det såkaldte eurovignetdirektiv 2006/38/EF, hvormed der i 2006 blev taget de første skridt til en forbedring af direktivet fra 1999 om afgifter på tunge køretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer. Det nuværende forslag giver for første gang medlemsstaterne mulighed for at anvende "smartere" betalingsformer for vejgodstransportsektoren med henblik på at få dækket de eksterne omkostninger og på den måde tilskynde til en mere bæredygtig adfærd blandt disse aktører:

· Afgifter for eksterne omkostninger (som dækker trafikbelastning, støj- og luftforurening) kan pålægges af medlemsstaterne (bestemmelse ikke obligatorisk) for tunge køretøjer på alle dele af deres vejnet (undtagen byområder) fra og med den 31. december 2010.

· CO2-emissioner, olieafhængighed og ulykker er fortsat ikke omfattet af definitionen af eksterne omkostninger.

· Der vil blive lagt et maksimumloft over afgifterne, og de vil variere i henhold til tidspunkt på dagen, distance og køretøjets EURO-emissionsklasse.

· Vejafgifter med barrierer vil ikke længere være tilladt; afgiftsopkrævning vil være baseret på et elektronisk system - overgangsperiode til januar 2014.

· Indtægter fra afgifter for eksterne omkostninger vil bliver øremærket til forbedring af en bæredygtig gennemførelse af vejtrafikken.

· Påtænkt revision af de gældende bestemmelser i 2013 med henblik på at vurdere, om de eksterne omkostninger skal være obligatoriske og omfatte CO2-emissioner.

Udtalelsens hovedpunkter

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, da det for første gang indfører internaliseringsprincippet og således arbejder hen imod en fuldførelse af de lovgivningsmæssige forbedringer, der blev indledt med eurovignetdirektivet i 2006.

Det er ordførerens holdning, at muligheden for denne anden revision skal udnyttes fuldt ud med nogle konkrete og væsentlige foranstaltninger med henblik på at skabe håndgribelige resultater og bidrage til at nå Unionens miljømæssige mål og energieffektivitetsmål senest i 2020.

Ordføreren mener, at forslaget med dette for øje bør styrkes med mere ambitiøse bestemmelser:

v Bindende bestemmelser om internalisering for alle medlemsstater

Den ikke-obligatoriske tilgang til internalisering hjælper ikke med til at opnå de forventede miljømæssige og sociale fordele. For at sikre resultater og realisere målsætningen om et grønnere europæisk transportsystem bør opkrævningen af eksterne omkostninger gælde for alle medlemsstater.

v Inkludering af skader på natur og landskab, klimaændringer, olieafhængighed og ulykker (som ikke er dækket af en forsikring) i definitionen af "eksterne omkostninger"

Alle ovennævnte faktorer bliver unægtelig dyre for både økonomien og samfundet. At udelukke disse fra definitionen af "eksterne omkostninger" strider imod resultaterne i "Handbook on estimation of external costs in the transport sector"[3]. At sætte sin lid til andre metoder gennem afgifter på brændstoffer, f.eks. hvad angår klimaændringer, er ikke særlig lovende med hensyn til at levere de ønskede resultater, eftersom der i øjeblikket kræves enstemmighed i forbindelse med EU-afgørelser om afgifter.

v Fjernelse af loft over eksterne omkostninger i bilag IIIA

Ordføreren mener, at maksimumafgiftsværdierne bør stå åbne for præcist at afspejle værdien af de eksterne omkostninger i en given situation og en afgift, der fastsættes i henhold hertil. De indbyggede kontroller i forslaget om beregningsmetoder og rapportering til Kommissionen er en sikker garanti mod medlemsstaters eventuelle misbrug.

v Øremærkning af indtægterne - styrkelse af bestemmelsen

Den korrekte anvendelse af indtægter fra opkrævede eksterne omkostninger er central for opnåelse af dette forslags mål. Indtægterne bør rettes specielt mod projekter, der har til formål at forbedre transportnettets bæredygtighed. Ordføreren foreslår en stramning af retningslinjerne til medlemsstaterne med hensyn til de områder, hvor disse indtægter kan investeres, således at man undgår, at midlerne anvendes til almindelig vedligeholdelse af infrastrukturen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) At fremme bæredygtig transport er et centralt element i den fælles transportpolitik. Med henblik herpå er det påkrævet at reducere de negative virkninger af transport, herunder navnlig den trafikbelastning, som hæmmer mobiliteten, forureningen, der forårsager sundheds- og miljøskader, og klimaændringerne. Desuden skal miljøbeskyttelseskrav indgå i udformningen og gennemførelsen af andre fællesskabspolitikker, herunder den fælles transportpolitik.

(1) At fremme bæredygtig transport er et centralt element i den fælles transportpolitik. Med henblik herpå er det påkrævet at reducere de negative virkninger af transport, herunder navnlig den trafikbelastning, som hæmmer mobiliteten, forureningen, der forårsager sundheds- og miljøskader, og klimaændringerne. Desuden skal miljøbeskyttelseskrav indgå i udformningen og gennemførelsen af andre fællesskabspolitikker, herunder den fælles transportpolitik. Prioriteringerne for miljøbeskyttelse, målene for social og økonomisk samhørighed og for EU's erhvervslivs konkurrenceevne skal også forenes på en afbalanceret måde som led i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse.

Begrundelse

I forslaget tages der ikke hensyn til de omkostninger, som transportvirksomhederne allerede er pålagt på grund af trafikbelastningen, og den samlede skattebyrde på virksomhederne. Selv om godstransport ad landevej kun tegner sig for 10 % af trafikpropperne, skal transportvirksomhederne bære udgifterne, der hidrører fra trafikbelastningen, gennem øgede faste og variable omkostninger, spildtid og mistede indtægter. Desuden giver artikel 7, stk. 10, i direktiv 1999/62 allerede medlemsstaterne redskaber til at bekæmpe trafikbelastningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Resultaterne af programmet for en bæredygtig transportpolitik for Europa skal gennemføres inden for dette direktiv.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der tages hensyn til resultaterne af programmet for en bæredygtig transportpolitik for Europa.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Det er vigtigt at sikre, at den videre forbedring af brændstofkvaliteten ikke bremses, og at de afgiftsmæssige incitamenter for transportvirksomhederne til at investere i alternative brændstoffer, herunder biobrændstoffer, indarbejdes i dette direktiv.

Begrundelse

Forbedringerne i brændstofkvaliteten samt overgangen fra oliebaserede brændstoffer til biobrændstoffer er centrale prioriteringer, når man ønsker at begrænse Europas afhængighed af olie og opfylde EU-målene for emissionsreduktion.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) En optimering af transportsystemet i overensstemmelse hermed kræver, at der i den fælles transportpolitik benyttes en kombination af instrumenter til at forbedre transportinfrastrukturen og -teknologien og tilvejebringe en mere effektiv styring af transportbehovet. Derfor bør der gøres udvidet brug af princippet om, at brugeren betaler, og at princippet om, at forureneren betaler, bør udvikles i transportsektoren.

(3) En optimering af transportsystemet i overensstemmelse hermed kræver, at der i den fælles transportpolitik benyttes en kombination af instrumenter til at forbedre transportinfrastrukturen og -teknologien og tilvejebringe en mere effektiv styring af transportbehovet. Derfor bør der foretages en vurdering af virkningerne af alle nye politiske initiativer i overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabonstrategien og strategien for bæredygtig udvikling. Enhver beslutning vedrørende det obligatoriske princip, der fremover skal gælde for bestemmelserne i dette direktiv, baseres udelukkende på en grundig cost-benefit-analyse, hvor der tages hensyn til den samlede belastning for godstransport ad landevej.

Begrundelse

Mens "forureneren betaler"-princippet er et middel til afgiftsopkrævning, der på ingen måde garanterer den ønskede reduktion af de eksterne virkninger, vil en grundig cost-benefit-analyse i overensstemmelse med EU-initiativet om "bedre lovgivning" fremme reduktionen af de eksterne virkninger af godstransport ad landevej ved kilden, hvilket giver minimale udgifter for den europæiske økonomi som helhed.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at bringe en bæredygtig transportpolitik inden for rækkevidde bør transportpriserne i højere grad afspejle de omkostninger, der er forbundet med trafikbetinget luftforurening, trafikstøj, klimaændringer og trafikbelastning, forårsaget af den faktiske brug af køretøjer, tog, fly og skibe, hvilket kan tjene som middel til at optimere infrastrukturen, reducere den lokale forurening, styre trængslen og bekæmpe klimaændringer med de lavest mulige omkostninger for økonomien. Med henblik herpå er det nødvendigt at gå trinvis frem for alle transportformer, idet der tages hensyn til hver enkelt transportforms kendetegn.

(5) For at bringe en bæredygtig transportpolitik inden for rækkevidde bør transportpriserne i højere grad afspejle de omkostninger, der er forbundet med trafikbetinget luftforurening, trafikstøj, skader på natur og landskab, klimaændringer, ulykker, som ikke er dækket af en forsikring, og trafikbelastning, forårsaget af den faktiske brug af køretøjer, tog, fly og skibe, hvilket kan tjene som middel til at optimere infrastrukturen, reducere den lokale forurening, styre trængslen og bekæmpe klimaændringer med de lavest mulige omkostninger for økonomien. Med henblik herpå er det nødvendigt at gå trinvis frem for alle transportformer, idet der tages hensyn til hver enkelt transportforms kendetegn. Med henblik herpå er det nødvendigt at gå trinvis frem for alle transportformer, idet der tages hensyn til hver enkelt transportforms kendetegn.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Internaliseringen af de eksterne transportomkostninger sker ikke kun gennem brugerafgifter, men ligeledes gennem udvikling af infrastrukturer, der kan udgøre reelle alternativer til de mest forurenende transportformer, gennem fremme af forskning og teknologiske fremskridt samt harmonisering af standarder på EU-plan.

Begrundelse

Internaliseringen af eksterne transportomkostninger er en kompleks proces, hvor et af nøgleelementerne er indførelsen af et afgiftssystem baseret på "forureneren betaler"-princippet.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) I vejafgifter, der bygger på tilbagelagt afstand, bør der kunne indgå et eksternt omkostningselement, som baseres på omkostningerne ved luftforurening og støj fra trafikken.– På veje med hyppig trafikbelastning og i spidsbelastnings–perioder bør det endvidere være tilladt at lade omkostninger ved trafikbelastning, som overvejende bæres på lokalt niveau, indgå i afgiften for eksterne omkostninger. Det eksterne omkostningselement i vejafgifter bør kunne lægges oven i infrastrukturomkostningerne, forudsat at en række betingelser opfyldes ved omkostningsberegningen, således at der ikke pålægges uberettigede afgifter.

(14) I vejafgifter, der bygger på tilbagelagt afstand, bør der kunne indgå et eksternt omkostningselement, som baseres på omkostningerne ved luftforurening og støj fra trafikken, skader på natur og landskab og ulykker, som ikke er dækket af en forsikring.– På veje med hyppig trafikbelastning og i spidsbelastnings–perioder bør det endvidere være tilladt at lade omkostninger ved trafikbelastning, som overvejende bæres på lokalt niveau, indgå i afgiften for eksterne omkostninger. Det eksterne omkostningselement i vejafgifter bør kunne lægges oven i infrastrukturomkostningerne, forudsat at en række betingelser opfyldes ved omkostningsberegningen, således at der ikke pålægges uberettigede afgifter.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Afgiften for eksterne omkostninger bør for bedre at afspejle omkostningerne ved luftforurening og støj fra trafikken og trafikbelastning, differentieres efter vejtype, køretøjstype og tidspunkt, såsom døgn-, uge- og årstidsbestemte perioder med høj og lav belastning og natperioder.

(15) Afgiften for eksterne omkostninger bør for bedre at afspejle omkostningerne ved luftforurening og støj fra trafikken, skader på natur og landskab, trafikbelastning og ulykker, som ikke er dækket af en forsikring, differentieres efter vejtype, køretøjstype og tidspunkt, såsom døgn-, uge- og årstidsbestemte perioder med høj og lav belastning og natperioder.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Det er nødvendigt at undersøge den nuværende situation i visse medlemsstater, hvor der lægges moms på vignetten eller vejafgiften, og overveje en harmonisering af den relevante afgiftsordning for at undgå kunstige barrierer for varernes fri bevægelighed og undgå dobbeltbeskatning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at afgiftsordningen for eurovignetten eller vejafgiften er den samme i alle medlemsstater for at sikre, at der ikke rejses kunstige barrierer for varernes fri bevægelighed.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) Trafikbelastning er resultatet af de eksisterende transportinfrastrukturers kvalitets- og kapacitetsniveau samt mængden af både personbiler og andre køretøjer, der transporterer personer og gods. Derfor skal medlemsstaterne investere i transportinfrastrukturer for at minimere de eksterne omkostninger, som disse giver anledning til.

Begrundelse

Trafikbelastning og forurening skyldes begrænsninger af transportinfrastrukturerne med hensyn til kapacitet og kvalitet. Det er ikke kun transportvirksomhederne, der forårsager problemerne, og de bør derfor ikke være de eneste, der skal betale. Det er medlemsstaterne, der har ansvaret for at forbedre transportinfrastrukturen med henblik på at nedbringe de eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b) Medlemsstaterne skal have mulighed for at anvende budgettet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og strukturfondene til forbedring af transportinfrastrukturerne med henblik på generelt at nedbringe de eksterne transportomkostninger og indføre elektroniske metoder til opkrævning af de afgifter, som nærværende direktivs bestemmelser giver anledning til.

Begrundelse

Der bliver behov for betydelige investeringer både til at forbedre transportinfrastrukturerne og indføre redskaberne til opkrævning af afgifter. Medlemsstaterne skal have mulighed for at bruge TEN-T-budgettet og strukturfondene til at forbedre transportinfrastrukturerne med henblik på at nedbringe de eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) I overensstemmelse med de transportpolitiske mål i dette direktiv bør merprovenuet fra en afgift for eksterne omkostninger anvendes til projekter af generel interesse for Fællesskabet, og udformes med henblik på at fremme bæredygtig mobilitet i bred forstand. Sådanne projekter bør derfor tage sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne. De kan for eksempel omfatte forskning og udvikling vedrørende renere køretøjer og gennemførelse af transportdelen af handlingsplanerne i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, hvori der kan indgå foranstaltninger til bekæmpelse af trafikstøj og luftforurening i nærheden af større infrastrukturanlæg og i byområder. En sådan øremærkning af provenuet fritager ikke medlemsstaterne for forpligtelsen til at give Kommissionen underretning om visse nationale foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, stk. 3, og den foregriber heller ikke udfaldet af eventuelle procedurer, der indledes efter traktatens artikel 87 og 88.

(24) I overensstemmelse med de transportpolitiske mål i dette direktiv bør merprovenuet fra en afgift for eksterne omkostninger anvendes til at forbedre transportsektoren som helhed, det vil sige projekter af generel interesse for Fællesskabet, med henblik på at nedbringe de eksterne omkostninger. Sådanne projekter bør derfor tage sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger og udbygge alternativ og bæredygtig infrastruktur til transportbrugerne. De kan for eksempel omfatte forskning og udvikling vedrørende renere køretøjer, reparationer, vedligeholdelse og forbedringer af den eksisterende infrastruktur, udvikling af ny infrastruktur og gennemførelse af transportdelen af handlingsplanerne i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, hvori der kan indgå foranstaltninger til bekæmpelse af trafikstøj og luftforurening i nærheden af større infrastrukturanlæg og i byområder. En sådan øremærkning af provenuet fritager ikke medlemsstaterne for forpligtelsen til at give Kommissionen underretning om visse nationale foranstaltninger, jf. traktatens artikel 88, stk. 3, og den foregriber heller ikke udfaldet af eventuelle procedurer, der indledes efter traktatens artikel 87 og 88.

Begrundelse

Internaliseringen af eksterne omkostninger bør ikke være et mål i sig selv, men være målrettet mod at udvikle en effektiv og bæredygtig infrastruktur. Øremærkning af supplerende indtægter fra internaliseringen af eksterne omkostninger bør garantere de bedst mulige - og mest bæredygtige - mobilitetsbetingelser for transportbrugerne.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) Kommissionen bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre indførelsen af en europæisk vejafgiftsordning med fuld interoperabilitet i overensstemmelse med direktiv 2004/52/EF.

Begrundelse

En europæisk vejafgiftsordning med fuld interoperabilitet er nødvendig for at sikre højere transporteffektivitet og sikkerhed.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Medlemsstater, der modtager EU-midler til vejinfrastruktur, bør sende Kommissionen et skøn over de forventede indtægter ved anvendelse af dette direktiv tillige med direktiv 1999/62/EF og direktiv 2006/38/EF.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a) Anvendelsen af EU-midler og indtægter fra opkrævning af vejafgifter inden for rammerne af dette direktiv samt direktiv 1999/62/EF og direktiv 2006/38/EF bør tage højde for kravene i direktiv 2004/52/EF. Dette bør føre til, at EU-virksomheder, der fremstiller disse systemer, får en stærkere position på verdensmarkedet.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27b) Det grænseoverskridende, bjergrige Alpeområde bør anvende principperne i transportprotokollen til Alpekonventionen og derfor have tilladelse til at indføre yderligere ikke-diskriminerende metoder til beregning af eksterne omkostninger og krydssubsidiering af jernbanetransporten.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) Supplerende foranstaltninger bør forbedre virkningerne af afgiftssystemerne med henblik på at løse udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne og forbedre transportsystemets miljøresultater, navnlig i forbindelse med bestræbelserne på at nå EU's transportpolitiske mål: et mere afbalanceret skift mellem transportformerne, større effektivitet inden for vejtransportens logistik, reduktion af vejtransportsektorens energiforbrug og emissioner.

Begrundelse

Afgiftssystemet bør kun udgøre en del af foranstaltningerne til fremme af transportsystemets miljøresultater.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 2 – litra b b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb) "afgift for eksterne omkostninger": en afgift, der pålægges i form af en vejafgift som kompensation for de omkostninger, en medlemsstat må bære som følge af luftforurening fra trafikken, trafikstøj og trafikbelastning

bb) "afgift for eksterne omkostninger": en afgift, der pålægges i form af en vejafgift som kompensation for de omkostninger, en medlemsstat må bære som følge af luftforurening fra trafikken og trafikstøj, skader på natur og landskab, trafikbelastning og ulykker, som ikke er dækket af en forsikring

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 2 – litra b c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bc) "omkostninger ved luftforurening fra trafikken": omkostninger som følge af skader, der skyldes udledning af visse skadelige stoffer til luften fra et køretøj under brugen

bc) "omkostninger ved luftforurening fra trafikken": omkostninger som følge af skader, der skyldes udledning af visse skadelige stoffer i luften fra et køretøj under brugen, herunder de sundhedsmæssige konsekvenser heraf

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 2 – litra b d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bd) "omkostninger ved trafikstøj": omkostninger som følge af skader, der skyldes støj fra et køretøj selv eller fra dets kontakt med vejbanen

bd) "omkostninger ved trafikstøj": omkostninger som følge af skader, der skyldes støj fra et køretøj selv eller fra dets kontakt med vejbanen, herunder de sundhedsmæssige konsekvenser heraf

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 2 – litra be a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bea) "omkostninger ved skader på natur og landskab": omkostninger som følge af rumlig adskillelse eller barrierer, forringelse af landskabers kvalitet, tab af naturområder og biotoper, forstyrrelse af økosystemer samt forurening af jordbund, overflade- og grundvand

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) Internaliseringen af de eksterne transportomkostninger, navnlig vedrørende miljøet, bør indføres gradvist for ikke at give anledning til uforholdsmæssige omkostninger, der kan hæmme konkurrenceevnen for en bestemt transportform.

Begrundelse

Internaliseringen bør foregå gradvist, så afgifterne ikke hæmmer en givet transportforms konkurrenceevne.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7a – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat kan for køretøjer, der er registreret i samme medlemsstat, forlange betaling af årsafgift.

udgår

Begrundelse

Et af hovedformålene med eurovignetdirektivet er at forebygge forskelsbehandling inden for EU.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Anvendelsen af disse regulerende afgifter til at bekæmpe trafikbelastningen i tætbefolkede områder eller i følsomme områder må ikke føre til forskelsbehandling af transittrafikken.

Begrundelse

Anvendelsen af disse regulerende afgifter til at bekæmpe trafikbelastningen i tætbefolkede områder eller i følsomme områder må ikke føre til forskelsbehandling af transittrafikken.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Afgifter for eksterne omkostninger skal stå i forhold til omkostningerne ved luftforurening fra trafikken, trafikstøj eller begge. På vejafsnit med trafikbelastning kan der i de eksterne omkostninger også indgå omkostninger ved trafikbelastning i de perioder, hvor der normalt er trafikbelastning på de pågældende vejafsnit.

2. Afgifter for eksterne omkostninger skal stå i forhold til omkostningerne ved klimaændringer og ved luftforurening fra trafikken og trafikstøj, skader på natur og landskab og omkostninger som følge af trafikulykker, som ikke er dækket af en forsikring. På vejafsnit med trafikbelastning kan der i de eksterne omkostninger også indgå omkostninger ved trafikbelastning i de perioder, hvor der normalt er trafikbelastning på de pågældende vejafsnit.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For hver kombination af køretøjsklasse, vejtype og tidsrum fastsættes afgiftsbeløbet for eksterne omkostninger i henhold til de i bilag IIIa anførte minimumskrav, fælles formler og øvre grænser for indregning af eksterne omkostninger.

2. For hver kombination af køretøjsklasse, vejtype og tidsrum fastsættes afgiftsbeløbet for eksterne omkostninger i henhold til de i bilag IIIa anførte minimumskrav og fælles metoder til indregning af eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7f – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) ingen vejafgift er mere end 100 % højere end den vejafgift, der gælder for det billigste tidspunkt på dagen, den billigste dag eller den billigste årstid.

c) med undtagelse af vejafgifter, der opkræves på grund af trafikbelastning, er ingen vejafgift mere end 100 % højere end den vejafgift, der gælder for det billigste tidspunkt på dagen, den billigste dag eller den billigste årstid

Begrundelse

Omkostningerne ved trafikbelastning skal betragtes som inkluderet i infrastrukturvejafgifterne.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 7f – stk. 3 – litra c a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) vejafgifter, der opkræves på grund af trafikbelastning, må ikke overstige den vejafgift, der opkræves på det billigste tidspunkt på dagen, den billigste dag eller den billigste årstid med mere end 200 %. Når de samlede vejafgifter, der er opkrævet på grund af trafikbelastning, specifikt anvendes til at mindske trafikbelastningen gennem ITS-løsninger på de samme veje, hvor de er opkrævet, må vejafgifter, der opkræves på grund af trafikbelastning, ikke overstige den vejafgift, der opkræves på det billigste tidspunkt på dagen, den billigste dag eller den billigste årstid med mere end 400 %.

Begrundelse

Omkostningerne ved trafikbelastning skal betragtes som inkluderet i infrastrukturvejafgifterne.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som pålægger en afgift for eksterne omkostninger, sikrer, at afgiftsprovenuet øremærkes til foranstaltninger, der tager sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik ved kilden og afbøde dens virkninger, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og udbygge alternativ infrastruktur til transportbrugerne.

2. Medlemsstater, som pålægger en afgift for eksterne omkostninger, sikrer, at afgiftsprovenuet øremærkes til foranstaltninger, der tager sigte på at lette effektiv prissætning, mindske forurening fra vejtrafik (luft- og støjforurening) ved kilden og afbøde virkningerne, forbedre køretøjernes CO2- og energieffektivitet og den eksisterende infrastruktur, udvikle trafikstyringssystemer til optimering af udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur og udvikle et afbalanceret netværk af transportinfrastruktur i henhold til behovet og målsætningen om at nedbringe de eksterne omkostninger.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 1999/62/EF

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der pålægger en infrastrukturafgift, bestemmer, hvordan afgiftsprovenuet skal anvendes. For at sikre udviklingen af transportnettet som helhed bør afgiftsprovenuet komme transportsektoren til gode og anvendes på en sådan måde, at det samlede transportsystem kommer til at fungere optimalt.

Medlemsstater, der pålægger en infrastrukturafgift, bestemmer, hvordan afgiftsprovenuet skal anvendes. For at sikre udviklingen af transportnettet som helhed bør afgiftsprovenuet komme transportsektoren til gode, f.eks. ved installation og vedligeholdelse af interoperable (satellitbaserede) vejafgiftssystemer som omhandlet i direktiv 2004/52/EF, optimering af logistikken, trafikstyring og intermodale knudepunkter for det samlede transportnet, reduktion af støj ved kilden, investeringer i infrastruktur til sikrere og mindre olieforbrugende transportmåder, som f.eks. jernbane, bæredygtig skibsfart og rørledninger.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag

Direktiv 1999/62/EF

Bilag IIIa – titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

MINIMUMSKRAV VED PÅLÆGNING AF AFGIFT FOR EKSTERNE OMKOSTNINGER OG ØVRE GRÆNSER FOR EKSTERNE OMKOSTNINGSELEMENTER

MINIMUMSKRAV OG FÆLLES METODER FOR PÅLÆGNING AF AFGIFT FOR EKSTERNE OMKOSTNINGER

PROCEDURE

Titel

Afgifter på tunge godskøretøjer

Referencer

KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Korresponderende udvalg

TRAN

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Claude Turmes

15.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

16.10.2008

13.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

11.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

PROCEDURE

Titel

Afgifter på tunge godskøretøjer

Referencer

KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Dato for høring af EP

8.7.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

2.9.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.9.2008

ITRE

2.9.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Saïd El Khadraoui

26.8.2008

 

 

Behandling i udvalg

9.9.2008

7.10.2008

3.11.2008

20.1.2009

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

14

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Samuli Pohjamo, Claude Turmes

Dato for indgivelse

18.2.2009