ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

  18.2.2009 - (COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD)) - ***I

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Saïd El Khadraoui

  Διαδικασία : 2008/0147(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0066/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0066/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

  (COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0436),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0276/2008),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0066/2009),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της κοινής πολιτικής μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών, ιδίως η συμφόρηση, που εμποδίζει την κινητικότητα, η ρύπανση, που προκαλεί βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον, και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωματωθούν στον ορισμό και την υλοποίηση των άλλων κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής μεταφορών.

  (1) Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της κοινής πολιτικής μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών, ιδίως η συμφόρηση, που εμποδίζει την κινητικότητα, η ρύπανση, που προκαλεί βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον, και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωματωθούν στον ορισμό και την υλοποίηση των άλλων κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής μεταφορών. Οι ακόλουθες προτεραιότητες ιδίως σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τους στόχους κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τους στόχους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επανισορροπηθούν ως τμήμα της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

  Αιτιολόγηση

  Η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που βαρύνει ήδη τις εταιρείες μεταφορών λόγω της συμφόρησης και της γενικής φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων στην οποία υπόκεινται οι εταιρίες. Παρόλο που οι οδικές μεταφορές αγαθών ευθύνονται μόνο για το 10% των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, οι εταιρίες μεταφορών επιβαρύνονται με δαπάνες που σχετίζονται με τη συμφόρηση μέσω του αυξημένου σταθερού και μεταβλητού κόστους, του χαμένου χρόνου και της απώλειας κερδών. Εκτός αυτού, το άρθρο 7, παράγραφος 10 της οδηγίας 1999/62 παρέχει ήδη στα κράτη μέλη ένα μέσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Ο στόχος της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο που να αποφευχθεί η δημιουργία δυσανάλογων εμποδίων στην ελευθερία διακίνησης, προς όφελος της υγιούς οικονομικής μεγέθυνσης και της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

  (2) Ο στόχος της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών πρέπει να επιτευχθεί κατά τρόπο που να αποφευχθεί η δημιουργία δυσανάλογων εμποδίων στην ελευθερία διακίνησης, προς όφελος της υγιούς οικονομικής μεγέθυνσης και της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να υπογραμμισθεί επίσης ότι η αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους ισοδυναμεί με μέσο διαχείρισης και πρέπει να ενθαρρύνει τους χρήστες του οδικού δικτύου καθώς και τους συναφείς κλάδους της βιομηχανίας να αξιοποιούν και να επεκτείνουν τις ικανότητές τους στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών, επί παραδείγματι μέσω αλλαγών στη συμπεριφορά οδήγησης ή μέσω περαιτέρω τεχνολογικής ανάπτυξης. Έχει ζωτική σημασία να εξευρεθούν μέσα και τρόποι για τη μείωση των επιβαρύνσεων που προκαλούνται από τις οδικές μεταφορές, και όχι απλώς να χρησιμοποιούνται τα προκύπτοντα έσοδα για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

  Αιτιολόγηση

  Με την προσθήκη επισημαίνεται ότι η αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους πρέπει να θεωρείται κατά κύριο λόγο ως βασικό μέσο διαχείρισης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών τροποποίησης της οργάνωσης του τομέα της κυκλοφορίας και των μεταφορών, προσαρμογής του εν λόγω τομέα στις μελλοντικές προκλήσεις, μείωσης των επιβαρύνσεων που προκαλεί και όχι μόνον κάλυψης των προκυπτόντων εξόδων. Δεν είναι αποδεκτό οι επιβαρύνσεις να αποτελούν απλώς μια πρόσθετη πηγή εσόδων.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Για τη μετάβαση προς μία βιώσιμη πολιτική μεταφορών, οι τιμές των μεταφορών πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις δαπάνες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας, την κλιματική αλλαγή και την συμφόρηση που προκαλείται από την πραγματική χρήση των οχημάτων, των σιδηροδρόμων, των αεροσκαφών και των πλοίων να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υποδομής, να μειωθεί η τοπική ρύπανση, να εξασφαλιστεί η διαχείριση της συμφόρησης και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή με το ελάχιστο κόστος για την οικονομία. Αυτό απαιτεί σταδιακή προσέγγιση για όλα τα μέσα μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

  (5) Για τη μετάβαση προς μία βιώσιμη πολιτική μεταφορών, οι τιμές των μεταφορών πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις εξωτερικές δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση των οχημάτων, των σιδηροδρόμων, των αεροσκαφών και των πλοίων. Αυτό απαιτεί συνεκτική και φιλόδοξη προσέγγιση για όλα τα μέσα μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

  Αιτιολόγηση

  Για να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους λαμβάνονται για όλα τα μέσα μεταφορών, ώστε να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ τους.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5α) Άλλα μέσα μεταφορών έχουν ήδη αρχίσει να εσωτερικεύουν το εξωτερικό κόστος και η σχετική κοινοτική νομοθεσία είτε εισάγει σταδιακά την εσωτερίκευση αυτή είτε, τουλάχιστον, δεν την εμποδίζει. Οι εκπομπές CO2 θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με την συμπερίληψη της αεροπορίας στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS). Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τους σιδηροδρόμους καλύπτεται και αυτή από το ETS, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές θα περιληφθούν σύντομα στο σύστημα αυτό. Η εσωτερίκευση άλλων εξωτερικών δαπανών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αερολιμενικών τελών που μπορούν να διαφοροποιούνται για περιβαλλοντικούς σκοπούς και μέσω χρεώσεων για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής σύμφωνα με την οδηγία 1001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής1. Εξάλλου, η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους προκειμένου να εισαγάγει εναρμονισμένα συστήματα χρεώσεων για σιδηροδρομική πρόσβαση, που σχετίζονται με το επίπεδο θορύβου.

   

  1 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σελ. 29.

  Αιτιολόγηση

  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα τις πιο οικολογικές μεταφορές (COM(2008)0433) περιγράφονται τα πολυάριθμα και ποικίλα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για να μειωθούν οι επιπτώσεις των μέσων μεταφορών. Η εκτίμηση των επιπτώσεων: στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (SEC(2008)2208) εστιάζεται στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής, της συμφόρησης και των ατυχημάτων από όλα τα μεταφορικά μέσα με μηχανισμούς τιμολόγησης όπως τέλη, φόροι ή εμπορεύσιμες άδειες.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5β) Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ που ορίζει τις αρχές χρέωσης για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής, η εσωτερίκευση του εξωτερικού χρέους είναι ήδη εφικτή. Εντούτοις, προϋπόθεση για να διαμορφωθούν με μεγαλύτερη ευρύτητα οι χρεώσεις σιδηροδρομικής πρόσβασης και για να επιτευχθεί πλήρης εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στον σιδηροδρομικό τομέα είναι να εφαρμόζει χρέωση του εξωτερικού κόστους και ο τομέας οδικών μεταφορών.

  Αιτιολόγηση

  Το άρθρο 7 της οδηγίας 2001/14 ορίζει τις αρχές χρέωσης στους σιδηροδρόμους. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι διαχειριστές υποδομής υποχρεούνται να χρεώνουν όλους τους σιδηροδρόμους για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής ώστε να ανακτώνται οι δαπάνες της λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Επιτρέπεται επίσης και η χρέωση της ανεπάρκειας χωρητικότητας. Εντούτοις, το άρθρο 7,5 είναι περιοριστικό: "ο καταλογισμός του περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος συνεπάγεται αύξηση του συνολικού ποσού εσόδων του διαχειριστή της υποδομής, επιτρέπεται, εντούτοις, μόνον εφόσον επιβάλλεται παρόμοια χρέωση σε συγκρίσιμο επίπεδο και σε άλλα ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς".

  Τροπολογία  6

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5γ) Στον τομέα των οδικών μεταφορών εφαρμόζονται ήδη διάφοροι φόροι και τέλη, περιλαμβανομένων φόρων και τελών για τη μερική αντιστάθμιση του εξωτερικού κόστους που προκύπτει π.χ. από το CO2, όπως για παράδειγμα οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καυσίμων.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Η ανάλυση των επιπτώσεων δείχνει ότι η επιβολή διοδίων που υπολογίζονται βάσει του κόστους της ρύπανσης, και στις οδούς με συμφόρηση βάσει του κόστους της συμφόρησης, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στο σύστημα των μεταφορών και να συμβάλει στην στρατηγική της Κοινότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τη στρατηγική αυτή μπορεί να μειωθεί η συμφόρηση και η τοπική ρύπανση επειδή θα ενθαρρυνθεί η χρήση οχημάτων με καθαρότερες τεχνολογίες, θα βελτιστοποιηθούν οι εφοδιαστικές συμπεριφορές και θα μειωθούν οι διαδρομές επιστροφής χωρίς φορτίο. Τέλος η εν λόγω στρατηγική μπορεί έμμεσα να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα διόδια στον υπολογισμό των οποίων έχει ενσωματωθεί, για τη χρήση οδών με συμφόρηση, στοιχείο κόστους που σχετίζεται με την συμφόρηση θα είναι αποτελεσματικότερα για τη μείωση της συμφόρησης εάν τα κράτη μέλη συμπεριλάβουν σε παρόμοιο καθεστώς και άλλους χρήστες του οδικού δικτύου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

  (7) Η ανάλυση των επιπτώσεων δείχνει ότι η επιβολή διοδίων που υπολογίζονται βάσει του κόστους της ρύπανσης, και στις οδούς με συμφόρηση βάσει του κόστους της συμφόρησης, μπορεί να συμβάλει ή να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές και να συμβάλει στην στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τη στρατηγική αυτή μπορεί να μειωθεί η συμφόρηση και η τοπική ρύπανση επειδή θα ενθαρρυνθεί η χρήση οχημάτων με καθαρότερες τεχνολογίες, θα βελτιστοποιηθούν οι εφοδιαστικές συμπεριφορές και θα μειωθούν οι διαδρομές επιστροφής χωρίς φορτίο. Τέλος η εν λόγω στρατηγική μπορεί έμμεσα να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα διόδια στον υπολογισμό των οποίων έχει ενσωματωθεί, για τη χρήση οδών με συμφόρηση, στοιχείο κόστους που σχετίζεται με την συμφόρηση μπορούν να είναι αποτελεσματικότερα μόνο αν αποτελούν τμήμα ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως παρεμφερή συστήματα επιβολής τελών ή μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα όπως περιορισμούς στην κυκλοφορία και λωρίδες για οχήματα με μεγάλη πληρότητα. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς ότι τέτοιου είδους διόδια έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους τρόπους μεταφοράς.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Το κόστος που επιφέρει η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση και η συμφόρηση λόγω κυκλοφορίας, όπως το κόστος στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ιατρικής περίθαλψης, το κόστος των απωλειών της γεωργικής συγκομιδής και άλλων απωλειών παραγωγής, καθώς και το κοινωνικό κόστος, καλύπτονται στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται η χρήση των μεταφορών. Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" θα υλοποιηθεί δια της χρέωσης του εξωτερικού κόστους και αυτό θα συμβάλλει και στη μείωση του εξωτερικού κόστους.

  (8) Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" θα υλοποιηθεί δια της χρέωσης του εξωτερικού κόστους και αυτό θα συμβάλλει και στη μείωση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Το πρότυπο που επινόησε η Επιτροπή για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση και τη συμφόρηση λόγω κυκλοφορίας παρέχει αξιόπιστες μεθόδους και σειρά μοναδιαίων τιμών που μπορούν ήδη να χρησιμεύσουν ως βάση για τον υπολογισμό των τελών χρήσης του οδικού δικτύου.

  (9) Το πρότυπο που επινόησε η Επιτροπή για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους παρέχει αξιόπιστες μεθόδους και σειρά μοναδιαίων τιμών που μπορούν ήδη να χρησιμεύσουν ως βάση για τον υπολογισμό των τελών χρήσης του οδικού δικτύου.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α) Για να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι μεταφορείς λαμβάνουν σαφή μηνύματα για τις τιμές, πράγμα το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο για τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς τους, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μεσοπρόθεσμα για να επιτευχθεί σύγκλιση των μεθόδων που χρησιμοποιούν όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα επιβολής τελών για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους.

  Αιτιολόγηση

  Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεθόδων για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους οδηγεί σε ένα αδιαφανές σύστημα λόγω της εφαρμογής διαφορετικών συστημάτων επιβολής τελών στο εσωτερικό της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό οι μεταφορείς δεν μπορούν να λάβουν σαφή μηνύματα για τις τιμές που λειτουργούν ως κίνητρο για την ανανέωση των στόλων τους και τη βελτιστοποίηση της υλικοτεχνικής τους υποδομής. Πρέπει, επομένως, να καταβληθούν προσπάθειες μεσοπρόθεσμα, για να επιτευχθεί σύγκλιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης που εισπράττονται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις κατά των περιστασιακών χρηστών, δεδομένου ότι υψηλό ποσοστό των εν λόγω χρηστών είναι πιθανόν να είναι αλλοδαποί μεταφορείς. Συνεπώς πρέπει να καθοριστεί λεπτομερέστερα η αναλογία μεταξύ των ημερήσιων, των εβδομαδιαίων, των μηνιαίων και των ετήσιων τελών.

  (12) Τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης που εισπράττονται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις κατά των περιστασιακών χρηστών, δεδομένου ότι υψηλό ποσοστό των εν λόγω χρηστών είναι πιθανόν να είναι αλλοδαποί μεταφορείς. Συνεπώς πρέπει να καθοριστεί λεπτομερέστερα η αναλογία μεταξύ των ημερήσιων, των εβδομαδιαίων, των μηνιαίων και των ετήσιων τελών. Για λόγους αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης, τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης πρέπει να θεωρούνται μεταβατικό μέτρο για τη χρέωση της υποδομής. Θα πρέπει επομένως να εξετασθεί η βαθμιαία κατάργηση των συστημάτων χρονοεξαρτώμενης χρέωσης. Στα κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες πρέπει να επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από αυτή τη διάταξη και να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν χρονοεξαρτώμενη χρέωση για τα βαρέα φορτηγά οχήματα που δημιουργούν ουρές αναμονής στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17) Εξάλλου, η αρχή που καθορίζει το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να μην έχει συμφέρον να το προσδιορίσει σε αδικαιολόγητα υψηλό επίπεδο και, συνεπώς, πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον φορέα που εισπράττει και διαχειρίζεται τα έσοδα από τα διόδια. Η πείρα έχει δείξει ότι η προσαύξηση των διοδίων σε ορεινές περιοχές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου δεν αποτελεί εφαρμόσιμη εναλλακτική επιλογή για τον φορέα εκμετάλλευσης της υποδομής, εάν η παράκαμψη της κυκλοφορίας που θα προκύψει λόγω της αύξησης των διοδίων είναι τέτοια που να οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, πρέπει να επιτραπεί η επιβολή προσαύξησης σε εναλλακτικά οδικά δίκτυα στα οποία είναι δυνατόν να εκτραπεί η κυκλοφορία.

  (17) Εξάλλου, η αρχή που καθορίζει το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να μην έχει συμφέρον να το προσδιορίσει σε αδικαιολόγητα υψηλό επίπεδο και, συνεπώς, πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τον φορέα που εισπράττει και διαχειρίζεται τα έσοδα από τα διόδια. Η πείρα έχει δείξει ότι η προσαύξηση των διοδίων σε ορεινές περιοχές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου δεν αποτελεί εφαρμόσιμη εναλλακτική επιλογή εάν ο ορισμός του διαδρόμου μεταφορών δεν συνάδει με την πραγματικότητα της ροής της κυκλοφορίας. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, ο διάδρομος μεταφορών στον οποίο θα μπορούσε να επιτραπεί επιβολή προσαύξησης, θα πρέπει συγκεκριμένα να καλύπτει τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία η επιβολή προσαύξησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς το εκάστοτε έργο προτεραιότητας.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18) Προκειμένου να δοθεί προβάδισμα στην κατασκευή έργων προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα κράτη μέλη που έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν προσαύξηση πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή την εναλλακτική επιλογή προτού επιβάλλουν τέλος εξωτερικού κόστους. Για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη χρέωση των χρηστών, το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να συνδυάζεται με προσαύξηση μόνο εφόσον το εξωτερικό κόστος υπερβαίνει το ποσό της προσαύξησης που έχει ήδη επιβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της προσαύξησης πρέπει να αφαιρείται από το τέλος του εξωτερικού κόστους.

  (18) Προκειμένου να δοθεί προβάδισμα στην κατασκευή έργων προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα κράτη μέλη που έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν προσαύξηση πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή την εναλλακτική επιλογή προτού επιβάλλουν τέλος εξωτερικού κόστους.

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι η προσαύξηση των διοδίων χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση εναλλακτικών και φιλικότερων προς το περιβάλλον μεταφορικών υποδομών, όχι όμως για τη λήψη άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη μείωση του εξωτερικού κόστους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής τελών εξωτερικού κόστους παράλληλα με την προσαύξηση των διοδίων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση του εξωτερικού κόστους και σε οδικά δίκτυα στα οποία εφαρμόζεται προσαύξηση των διοδίων.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21) Η χρέωση του εξωτερικού κόστους μέσω διοδίων θα επηρεάσει αποτελεσματικότερα τις αποφάσεις όσον αφορά τις μεταφορές εφόσον οι χρήστες έχουν επίγνωση του εν λόγω κόστους. Συνεπώς το εν λόγω κόστος πρέπει να αναγραφεί χωριστά σε απόκομμα, απόδειξη ή σε ισοδύναμο έγγραφο της εταιρείας είσπραξης των διοδίων. Επιπλέον το έγγραφο αυτό πιθανώς να διευκολύνει τους μεταφορείς να μετακυλύουν τη δαπάνη του τέλους εξωτερικού κόστους στον ναυλωτή ή σε άλλους πελάτες.

  (21) Η χρέωση του εξωτερικού κόστους μέσω διοδίων θα επηρεάσει αποτελεσματικότερα τις αποφάσεις όσον αφορά τις μεταφορές εφόσον οι χρήστες έχουν επίγνωση του εν λόγω κόστους. Συνεπώς το εν λόγω κόστος πρέπει να αναγραφεί χωριστά σε κατανοητό απόκομμα, απόδειξη ή σε ισοδύναμο έγγραφο της εταιρείας είσπραξης των διοδίων. Επιπλέον το έγγραφο αυτό πιθανώς να διευκολύνει τους μεταφορείς να μετακυλύουν τη δαπάνη του τέλους εξωτερικού κόστους στον ναυλωτή ή σε άλλους πελάτες.

  Αιτιολόγηση

  Λόγω της διαφάνειας είναι απολύτως απαραίτητο να παρέχεται στον υπεύθυνο είσπραξης των διοδίων ένα κατανοητό απόκομμα, απόδειξη ή άλλο έγγραφο το οποίο θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ανεξάρτητα από το βαθμό γλωσσομάθειας.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων είναι ζωτικής σημασίας για να αποφεύγονται η διακοπή της ελεύθερης ροής της κυκλοφορίας και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον από τις ουρές που σχηματίζονται στους σταθμούς διοδίων. Ενδείκνυται συνεπώς να εξασφαλιστεί η είσπραξη του τέλους εξωτερικού κόστους με τέτοιο σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, η οποία προβλέπει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι κατά την υλοποίηση των τηλεδιοδίων αντιμετωπίζονται ορθά τα τεχνικά, νομικά και εμπορικά ζητήματα καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, τα εν λόγω συστήματα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί χωρίς την ανάγκη κατασκευής φραγμών και κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μεταγενέστερη επέκτασή τους σε παράλληλους δρόμους με ελάχιστο κόστος. Πρέπει ωστόσο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος προκειμένου να καταστούν δυνατές οι απαραίτητες προσαρμογές.

  (22) Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων είναι ζωτικής σημασίας για να αποφεύγονται η διακοπή της ελεύθερης ροής της κυκλοφορίας και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον από τις ουρές που σχηματίζονται στους σταθμούς διοδίων. Ενδείκνυται συνεπώς να εξασφαλιστεί η είσπραξη των τελών υποδομής και εξωτερικού κόστους με τέτοιο σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, η οποία προβλέπει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι κατά την υλοποίηση των τηλεδιοδίων αντιμετωπίζονται ορθά τα τεχνικά, νομικά και εμπορικά ζητήματα καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, τα εν λόγω συστήματα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί χωρίς την ανάγκη κατασκευής φραγμών και κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μεταγενέστερη επέκτασή τους σε παράλληλους δρόμους με ελάχιστο κόστος. Πρέπει ωστόσο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος προκειμένου να καταστούν δυνατές οι απαραίτητες προσαρμογές.

  Αιτιολόγηση

  Δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ συστημάτων επιβολής τελών για το κόστος υποδομών, αφενός, και για το εξωτερικό κόστος, αφετέρου.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22a) Είναι σημαντικό να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποτραπούν η επιβάρυνση των οδηγών φορτηγών οχημάτων στο μέλλον με όλο και πιο ασύμβατο και ακριβό ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο θάλαμο οδήγησης όπως και ο κίνδυνος λανθασμένης χρήσης τους. Η διάδοση πολλών διαφορετικών τεχνολογιών είναι απαράδεκτη. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2004/52/ΕΚ, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να περιοριστεί ο εξοπλισμός του οχήματος σε μία συσκευή, η οποία θα μπορεί να προσαρμόζεται στο ύψος των διοδίων που ισχύουν στο κάθε κράτος μέλος.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22β) Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ταχεία καθιέρωση ενός πραγματικά διαλειτουργικού συστήματος έως το τέλος του 2010, σύμφωνα με την οδηγία 2004/52/ΕΚ.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) καθώς και τα διαρθρωτικά ταμεία για τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών με προοπτική τη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών γενικά και την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων είσπραξης των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις τόσο για τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών όσο και για την εφαρμογή μέσων είσπραξης των τελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αντλήσουν τόσο από τον προϋπολογισμό των TEN-T όσο και από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών με προοπτική τη μείωση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της παρούσας οδηγίας, τα πρόσθετα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα ευρέος κοινοτικού ενδιαφέροντος που προορίζονται να προωθήσουν γενικά τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα εν λόγω έργα πρέπει συνεπώς να αφορούν τη διευκόλυνση της αποδοτικής τιμολόγησης, τη μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης, τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2, καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των καθαρότερων οχημάτων και την υλοποίηση του κεφαλαίου που αφορά τις μεταφορές των προγραμμάτων δράσης βάσει της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, προγράμματα δράσης τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας γύρω από μεγάλες υποδομές και σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Η δέσμευση των εσόδων αυτών δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης να κοινοποιούν στην Επιτροπή ορισμένα εθνικά μέτρα, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα τυχόν διαδικασιών που θα κινηθούν βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

  (24) Σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της παρούσας οδηγίας, τα πρόσθετα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για τη μείωση και εξάλειψη του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών όπου είναι δυνατόν. Επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν γενικά τη βιώσιμη κινητικότητα Τα εν λόγω έργα πρέπει συνεπώς να αφορούν τη διευκόλυνση της αποδοτικής τιμολόγησης, τη μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης, τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων οδικών υποδομών ή την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των καθαρότερων οχημάτων και την υλοποίηση του κεφαλαίου που αφορά τις μεταφορές των προγραμμάτων δράσης βάσει της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, προγράμματα δράσης τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας γύρω από μεγάλες υποδομές και σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Η δέσμευση των εσόδων αυτών δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης να κοινοποιούν στην Επιτροπή ορισμένα εθνικά μέτρα, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα τυχόν διαδικασιών που θα κινηθούν βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25) Προκειμένου να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είσπραξης διοδίων, πρέπει να επιτρέπεται να συνεργάζονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη για την καθιέρωση κοινού συστήματος διοδίων, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με ορισμένους όρους.

  (25) Προκειμένου να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είσπραξης διοδίων, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καθιέρωση κοινού συστήματος διοδίων, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με ορισμένους όρους. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συνεργαστούν για να καθιερώσουν ένα κοινό σύστημα διοδίων στο σύνολο της επικράτειάς τους.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 26

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (26) Σε εύθετο χρόνο η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σφαιρική αξιολόγηση της αποκτηθείσας πείρας στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους βάσει της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ανάλυση της προόδου σχετικά με την στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού κοινού στοιχείου φορολογίας των καυσίμων που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, βάσει της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του καυσίμου που χρησιμοποιούν τα βαρέα φορτηγά οχήματα. Υπό το πρίσμα της επιτευχθείσας προόδου, θα εξετασθεί κατά πόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να συμπεριληφθούν στα τέλη διοδίων και θα αναλυθούν τυχόν περαιτέρω κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

  (26) Σε εύθετο χρόνο η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σφαιρική αξιολόγηση της αποκτηθείσας πείρας στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους βάσει της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ανάλυση της προόδου σχετικά με την στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού κοινού στοιχείου φορολογίας των καυσίμων που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, βάσει της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του καυσίμου που χρησιμοποιούν τα βαρέα φορτηγά οχήματα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους σε όλους τους άλλους τρόπους μεταφοράς η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στους άλλους τρόπους μεταφοράς. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η καθιέρωση ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού συστήματος εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, ώστε να αποφεύγεται κάθε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 27

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Στο άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπεται ότι τα έσοδα από τέλη που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης σε περίπτωση έργων που παράγουν έσοδα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους δεσμεύονται για έργα που αποσκοπούν στην μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, στον μετριασμό των επιπτώσεων της, στη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2 καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών, τα εν λόγω έσοδα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης.

  (27) Στο άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπεται ότι τα έσοδα από τέλη που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης σε περίπτωση έργων που παράγουν έσοδα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους δεσμεύονται για έργα που αποσκοπούν στην μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, στον μετριασμό των επιπτώσεων της, στη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2 καθώς και στην βελτίωση των υφιστάμενων οδικών υποδομών ή στην ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών, τα εν λόγω έσοδα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης.

  Αιτιολόγηση

  Τα έσοδα πρέπει να διατίθενται για συγκεκριμένους σκοπούς και να περιλαμβάνουν ρητά τον τομέα των οδικών μεταφορών. Προκειμένου να στηριχθεί αυτός ο τομέας έχει θεμελιώδη σημασία να χρησιμοποιούνται τα έσοδα που απορρέουν από τις εξωτερικές δαπάνες προκειμένου να μειωθούν αυτές, ιδίως εντός του ίδιου του τομέα.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (29) Συγκεκριμένα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τα παραρτήματα 0, III, IIIα και IV με βάση την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τα παραρτήματα I και II με βάση τον πληθωρισμό. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  (29) Συγκεκριμένα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τα παραρτήματα 0, III, IIIα και IV με βάση την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τα παραρτήματα I, II και ΙΙΙα με βάση τον πληθωρισμό. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 2 – στοιχείο β α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (βα) "τέλος υποδομής": τέλος που επιβάλλεται μέσω διοδίων με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών που προκύπτουν για το κράτος μέλος σε συνάρτηση με την υποδομή,

  (βα) "τέλος υποδομής": τέλος που επιβάλλεται μέσω διοδίων με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών που προκύπτουν για το κράτος μέλος ή για περισσότερα κράτη μέλη σε συνάρτηση με την υποδομή όταν το σχέδιο έχει αναληφθεί από κοινού.

  Αιτιολόγηση

  Όπου διασυνοριακά τμήματα των σχεδίων ΔΕΔ-Μ έχουν πραγματοποιηθεί από κοινού από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, που αναλαμβάνουν από κοινού τις δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας, τα σχετικά τέλη υποδομής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση αυτή.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια ή/και τέλη χρήσης στο οδικό τους δίκτυο, ή σε ορισμένα τμήματά του, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 7α έως 7ζ.

  1. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια ή/και τέλη χρήσης στο Διευρωπαϊκό οδικό Δίκτυο Μεταφορών ή σε οιοδήποτε τμήμα του οδικού τους δικτύου στο οποίο πραγματοποιούνται τακτικά σημαντικές διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 7α έως 7ζ

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ένωση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισότητα μεταχείρισης μεταξύ των μεταφορέων. Κατά συνέπεια πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών καθώς και σε όλα τα τμήματα του δικτύου όπου πραγματοποιούνται τακτικά διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές. Στο λοιπό οδικό δίκτυο καλό θα ήταν να αποφευχθεί μια υπερβολική διοικητική επιβάρυνση που δεν δικαιολογείται καθότι το δίκτυο αυτό δεν χρησιμοποιείται για σημαντικές διεθνείς μεταφορές. Σε αυτό, ως εκ τούτου, τα κράτη διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να εισάγουν φόρους τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της Συνθήκης.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Τα κράτη μέλη απαγορεύεται να επιβάλουν στο έδαφός τους διόδια και τέλη χρήσης για συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων. Ωστόσο, το κράτος μέλος που επιβάλλει τέλος χρήσης στο οδικό του δίκτυο επιτρέπεται να επιβάλλει επίσης διόδια για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων.

  2. Τα κράτη μέλη απαγορεύεται να επιβάλουν στο έδαφός τους διόδια και τέλη χρήσης. Ωστόσο, το κράτος μέλος που επιβάλλει τέλος χρήσης στο οδικό του δίκτυο επιτρέπεται να επιβάλλει επίσης διόδια για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων.

  Αιτιολόγηση

  Απάλειψη που θεωρήθηκε αναγκαία για να αποκλεισθεί κάθε ενδεχόμενο παράλληλου συστήματος: π.χ. χρονοεξαρτώμενη χρέωση για ελαφρότερα φορτηγά, χρέωση βαρύτερων φορτηγών με βάση την απόσταση.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εισαγωγή

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2011, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιλέγει να επιβάλλει διόδια ή/και τέλη χρήσης μόνον σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 επιβάλλονται διόδια ή/και τέλη χρήσης σε όλα τα οχήματα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ), εκτός αν το κράτος μέλος θεωρήσει ότι η επέκταση σε οχήματα κάτω των 12 τόνων:

  5. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2011, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιλέγει να επιβάλλει διόδια ή/και τέλη χρήσης μόνον σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 επιβάλλονται διόδια ή/και τέλη χρήσης σε όλα τα οχήματα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ.

  Αιτιολόγηση

  Ο νομοθέτης είχε ήδη το 2006 αποφασίσει να επεκτείνει το μέτρο στα οχήματα των 3,5 τόνων. Εξαίρεση με βάση τους παράγοντες αυτούς σημαίνει εκ των πραγμάτων εντελώς αυθαίρετο πλαίσιο. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν χρέωση και σε δευτερεύουσες οδούς εάν φοβούνται ότι θα χρησιμοποιηθούν παρακαμπτήριοι.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) δημιουργεί σημαντικά αντίξοες συνθήκες για την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας, το περιβάλλον, τα επίπεδα θορύβου, τη συμφόρηση ή την υγεία, ή

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ο νομοθέτης είχε ήδη το 2006 αποφασίσει να επεκτείνει το μέτρο στα οχήματα των 3,5 τόνων. Εξαίρεση με βάση τους παράγοντες αυτούς σημαίνει εκ των πραγμάτων εντελώς αυθαίρετο πλαίσιο. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν χρέωση και σε δευτερεύουσες οδούς εάν φοβούνται ότι θα χρησιμοποιηθούν παρακαμπτήριοι.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) συνεπάγεται διοικητικές δαπάνες μεγαλύτερες του 30% των επιπλέον εσόδων που θα προκύψουν από την εν λόγω επέκταση.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ο νομοθέτης είχε ήδη το 2006 αποφασίσει να επεκτείνει το μέτρο στα οχήματα των 3,5 τόνων. Εξαίρεση με βάση τους παράγοντες αυτούς σημαίνει εκ των πραγμάτων εντελώς αυθαίρετο πλαίσιο. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν χρέωση και σε δευτερεύουσες οδούς εάν φοβούνται ότι θα χρησιμοποιηθούν παρακαμπτήριοι.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα τέλη χρήσης είναι ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης της υποδομής και ορίζονται για περίοδο μιας ημέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα και ενός έτους. Το ύψος του ετήσιου τέλους είναι τουλάχιστον ίσο με το 80-πλάσιο του ημερήσιου τέλους, το μηνιαίο τέλος είναι τουλάχιστον ίσο με το 13-πλάσιο του ημερήσιου τέλους και το εβδομαδιαίο τέλος είναι τουλάχιστον ίσο με το πενταπλάσιο του ημερήσιου τέλους.

  1. Τα τέλη χρήσης είναι ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης της υποδομής και ορίζονται για περίοδο μιας ημέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα και ενός έτους. Συγκεκριμένα, το ύψος του μηνιαίου τέλους δεν υπερβαίνει το 10% του ετήσιου τέλους και το εβδομαδιαίο τέλος δεν υπερβαίνει το 2,7% του ετήσιου τέλους.

  Αιτιολόγηση

  Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επιβαρύνονται οι οδηγοί με δυσανάλογα τέλη χρήσης του οδικού δικτύου.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε κράτος μέλος επιτρέπεται να εφαρμόζει μόνον ετήσια τέλη χρήσης για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε αυτό.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ένας από τους κύριους λόγους της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα είναι να αποφεύγονται οι διακρίσεις εντός της ΕΕ.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7β – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το τέλος υποδομής βασίζεται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών. Ειδικότερα, το σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής συναρτάται με το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του σχετικού δικτύου υποδομής. Το σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής επιτρέπεται επίσης να περιλαμβάνει απόδοση επί του κεφαλαίου ή περιθώριο κέρδους βάσει των συνθηκών της αγοράς.

  1. Το τέλος υποδομής βασίζεται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών. Ειδικότερα, το σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής συναρτάται με το κόστος κατασκευής και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης και διασφάλισης των προδιαγραφών ασφαλείας του σχετικού δικτύου υποδομής. Το σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής επιτρέπεται επίσης να περιλαμβάνει απόδοση επί του κεφαλαίου ή περιθώριο κέρδους βάσει των συνθηκών της αγοράς.

  Αιτιολόγηση

  Η στήριξη της οδικής ασφάλειας έχει ζωτική σημασία για την αποφυγή δαπανών που προκύπτουν από ατυχήματα. Εντούτοις, για την εκτέλεση του καθήκοντος αυτού χρειάζονται επενδύσεις στις εγκαταστάσεις (π.χ. κέντρα δοκιμής και τεχνικού ελέγχου των βαρέων φορτηγών οχημάτων) και δαπάνες για το προσωπικό ασφαλείας. Σε μερικά κράτη, η εκτέλεση ορισμένων από αυτά τα καθήκοντα ελέγχου εμπίπτουν μάλιστα στις περιφερειακές ή εθνικές αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις ενόψει της αύξησης των εμπορευματικών οδικών μεταφορών.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7β – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το τέλος εξωτερικού κόστους συναρτάται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας, το κόστος της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή και με αμφότερα.

  2. Το τέλος εξωτερικού κόστους συναρτάται με το κόστος, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας, το κόστος της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή και με αμφότερα.

  Για τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου σημειώνεται συμφόρηση, το τέλος εξωτερικού κόστους επιτρέπεται επίσης να περιλαμβάνει το κόστος της συμφόρησης για τις περιόδους κατά τις οποίες τα εν λόγω τμήματα παρουσιάζουν συνήθως συμφόρηση.

  Για συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου όπου σημειώνεται συμφόρηση, το τέλος εξωτερικού κόστους επιτρέπεται επίσης να περιλαμβάνει τέλος συμφόρησης που αντικατοπτρίζει το κόστος της συμφόρησης που προκαλούν τα οχήματα που υπόκεινται σε αυτό για τις περιόδους κατά τις οποίες η χρήση των εν λόγω τμημάτων πλησιάζει στο όριο της δυναμικότητάς τους.

   

  Πριν από την επιβολή τέλους συμφόρησης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει σχέδιο δράσης το οποίο προσδιορίζει, με βάση την ανάλυση κόστους/οφέλους, τα πιθανά μέτρα για την ενίσχυση της δυναμικότητας των εν λόγω τμημάτων του οδικού δικτύου μέσω της μείωσης του όγκου της κυκλοφορίας ή της κατασκευή νέων υποδομών. Το σχέδιο δράσης καλύπτει όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου που προκαλούν συμφόρηση.

   

  Το τέλος συμφόρησης δεν οδηγεί σε αθέμιτη μεταχείριση της κυκλοφορίας εμπορικών οχημάτων σε σύγκριση με άλλους χρήστες του οδικού δικτύου που προκαλούν συμφόρηση ούτε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και, συνεπώς, τέλος με ισοδύναμο αποτέλεσμα επιβάλλεται σε όλους τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου που προκαλούν συμφόρηση.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7γ – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Το τέλος εξωτερικού κόστους κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του οδικού δικτύου και τη κλάση EURO των εκπομπών, καθώς και ανάλογα με την χρονική περίοδο στις περιπτώσεις που το τέλος περιλαμβάνει και το κόστος της συμφόρησης ή/και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας.

  1. Το τέλος εξωτερικού κόστους κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του οδικού δικτύου και τη κλάση EURO των εκπομπών (παράρτημα ΙΙΙα, πίνακας 1), καθώς και ανάλογα με την χρονική περίοδο στις περιπτώσεις που το τέλος περιλαμβάνει και το κόστος της συμφόρησης ή/και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7γ – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Δεν υπόκεινται στα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 τα οχήματα που πληρούν τις μελλοντικές προδιαγραφές EURO σχετικά με τις εκπομπές πριν από τις ημερομηνίες που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις.

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή τελών και για όσους έχουν ανανεώσει το στόλο των οχημάτων ή έχουν οχήματα που έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που θέτει η προτεινόμενη αναθεώρηση, αλλά, αντίθετα, οδηγεί σε επιβράδυνση της διαδικασίας ανανέωσης των στόλων οχημάτων και μείωσης των εκπομπών διότι θα υπάρχουν λιγότεροι πόροι προς επένδυση σε νέα οχήματα.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7γ – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Το ύψος του τέλους εξωτερικού κόστους καθορίζεται από αρχή την οποία ορίζει προς το σκοπό αυτό το κράτος μέλος. Η αρχή είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη από τον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη μέρους ή ολόκληρου του τέλους. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο εν λόγω οργανισμός ελέγχεται από το κράτος μέλος, η αρχή επιτρέπεται να είναι διοικητική οντότητα του εν λόγω κράτους.

  3. Το ύψος του τέλους εξωτερικού κόστους καθορίζεται από το κάθε κράτος μέλος. Εάν ένα κράτος μέλος ορίσει μία αρχή για την εκτέλεση του έργου αυτού, η αρχή είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη από το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση και την είσπραξη του συνόλου ή μέρους του τέλους.

  Αιτιολόγηση

  Το σύστημα πρέπει να παρέχει επαρκή ευελιξία στις διάφορες διαδικασίες που υφίστανται.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ε – παράγραφος 1 – εισαγωγή

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Σε εξαιρετικές περιστάσεις που αφορούν υποδομές σε ορεινές περιοχές, και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, επιτρέπεται να προστεθεί προσαύξηση στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία σημειώνεται οξεία συμφόρηση, ή των οποίων η χρήση από οχήματα προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, υπό τον όρο ότι:

  (1) Σε εξαιρετικές περιστάσεις που αφορούν υποδομές σε ορεινές περιοχές και αστικά συγκροτήματα, και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, επιτρέπεται να προστεθεί προσαύξηση διοδίων στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία σημειώνεται οξεία συμφόρηση, ή των οποίων η χρήση από οχήματα προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, υπό τον όρο ότι:

  Αιτιολόγηση

  Τα αστικά συγκροτήματα μπορεί επίσης να πλήττονται από συμφόρηση, στοιχείο το οποίο μπορεί να δικαιολογεί προσαύξηση διοδίων.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ε – παράγραφος 1 – στοιχείο α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται στην κατασκευή έργων προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προσδιοριζόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ, τα οποία συμβάλλουν άμεσα στην ελάφρυνση της εν λόγω συμφόρησης ή της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής ζημιάς και ευρίσκονται στον ίδιο διάδρομο μεταφορών με το τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση,

  (α) τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται στη χρηματοδότηση έργων που προορίζονται να προωθήσουν γενικά τη βιώσιμη κινητικότητα και να συμβάλλουν άμεσα στην ελάφρυνση της εν λόγω συμφόρησης ή της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής ζημιάς και ευρίσκονται στον ίδιο διάδρομο μεταφορών με το τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση,

  Αιτιολόγηση

  Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα έσοδα για τη βελτίωση της υποδομής μεταφορών εν γένει σύμφωνα με τις δικές τους προτεραιότητες.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ε – παράγραφος 1 – στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15% του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7δ, εκτός εάν το παραγόμενο εισόδημα επενδύεται σε διασυνοριακά τμήματα έργων προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν υποδομή σε ορεινές περιοχές, οπότε η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25%,

  (β) η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15% του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7δ, εκτός εάν το παραγόμενο εισόδημα επενδύεται σε διασυνοριακά τμήματα έργων που αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, τα οποία αφορούν υποδομή σε ορεινές περιοχές, οπότε η προσαύξηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25%,

  Αιτιολόγηση

  Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα έσοδα για τη βελτίωση της υποδομής μεταφορών εν γένει σύμφωνα με τις δικές τους προτεραιότητες.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ε – παράγραφος 6

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Το ποσό της προσαύξησης αφαιρείται από το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7γ.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ο λόγος για την προσαύξηση είναι να δοθούν στα κράτη μέλη περαιτέρω δυνατότητες χρηματοδότησης έργων προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δεν συνδέεται με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7στ – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα διόδια που περιλαμβάνουν μόνον τέλος υποδομής διαφοροποιούνται ανάλογα με την κλάση εκπομπών EURO κατά τρόπο ώστε κανένα ποσό διοδίων να μην υπερβαίνει περισσότερο από 100% τα διόδια τα οποία επιβάλλονται για ισοδύναμα οχήματα που ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών.

  1. Τα διόδια που περιλαμβάνουν μόνον τέλος υποδομής διαφοροποιούνται ανάλογα με την κλάση εκπομπών EURO (παράρτημα ΙΙΙα, πίνακας 1) κατά τρόπο ώστε κανένα ποσό διοδίων να μην υπερβαίνει περισσότερο από 100% τα διόδια τα οποία επιβάλλονται για ισοδύναμα οχήματα που ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7στ – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όταν ο οδηγός αδυνατεί, σε περίπτωση ελέγχου, να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της κλάσης EURO των εκπομπών του οχήματος, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο.

  2. Όταν ο οδηγός αδυνατεί, σε περίπτωση ελέγχου, να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της κλάσης EURO των εκπομπών του οχήματος, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο, υπό το όρο ότι είναι δυνατή η εκ των υστέρων επανόρθωση, με επιστροφή του εισπραχθέντος επιπλέον ποσού.

  Αιτιολόγηση

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια διαδικασία ώστε ο χρήστης να μπορεί να εισπράττει τη διαφορά, σε περίπτωση που, επειδή δεν διέθετε επαρκή στοιχεία στο όχημα, κατέβαλε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7στ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) ουδέποτε τα διόδια υπερβαίνουν περισσότερο από 100% τα διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ημέρας, το φθηνότερο τύπο ημέρας ή εποχής.

  (γ) ουδέποτε τα διόδια υπερβαίνουν περισσότερο από 500% τα διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ημέρας, το φθηνότερο τύπο ημέρας ή εποχής.

  Αιτιολόγηση

  Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκή ελευθερία για διαφοροποίηση ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εποχή.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ζ – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων των αναγκαίων πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1, γνωμοδοτεί επί της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του άρθρου 7δ. Οι γνώμες της Επιτροπής τίθενται στη διάθεση της επιτροπής του άρθρου 9γ.

  2. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων των αναγκαίων πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1, γνωμοδοτεί επί της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του άρθρου 7δ. Οι γνώμες της Επιτροπής τίθενται στη διάθεση της επιτροπής του άρθρου 9γ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να εισαγάγει την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη όσον αφορά το πού και το πώς υπολογίζεται το κόστος αυτό πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ζ – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δα) την προβλεπόμενη διάθεση του τέλους εξωτερικού κόστους.

  Αιτιολόγηση

  Αυτή τροπολογία ενισχύει την έννοια της διάθεσης.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ζ – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δβ) ειδικό σχέδιο που ορίζει πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από το τέλος εξωτερικού κόστους, ώστε να μειωθεί η προκαλούμενη ζημία.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ζ – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να αποφασίζει να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να προσαρμόσει το τέλος εξωτερικού κόστους, εάν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7β, 7γ, 7θ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2. Η απόφαση της Επιτροπής τίθεται στη διάθεση της επιτροπής του άρθρου 9γ.

  4. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3, δύναται να αποφασίζει να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να προσαρμόσει το τέλος εξωτερικού κόστους, εάν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7β, 7γ, 7θ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2. Η απόφαση της Επιτροπής τίθεται στη διάθεση της επιτροπής του άρθρου 9γ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να εισαγάγει την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη όσον αφορά το πού και το πώς το κόστος αυτό υπολογίζεται πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Τροπολογία  48

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7η – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 7στ, σημείο 3), στοιχείο β) και σημείο 4), το ύψος των διοδίων επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένα έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να διαφοροποιείται με άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους οδικών μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι γραμμική, αναλογική, δημοσιοποιείται ανοικτά, και είναι προσιτή σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων. Η Επιτροπή επαληθεύει την τήρηση των εν λόγω όρων πριν από την εφαρμογή της εν λόγω διάρθρωσης χρέωσης.

  3. Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 7στ, σημείο 3), στοιχείο β) και σημείο 4), το ύψος των διοδίων επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένα έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, να διαφοροποιείται με άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους οδικών μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι γραμμική, αναλογική, δημοσιοποιείται ανοικτά, και είναι προσιτή σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων. Η Επιτροπή επαληθεύει την τήρηση των εν λόγω όρων πριν από την εφαρμογή της εν λόγω διάρθρωσης χρέωσης.

  Αιτιολόγηση

  Στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη ενός αποτελεσματικότερου και αποδοτικότερου συστήματος μεταφορών, καθώς και η διασφάλιση της ολοκλήρωσης της αγοράς.

  Τροπολογία  49

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7θ – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι ρυθμίσεις περί είσπραξης διοδίων και τελών χρήσης δεν θέτουν, από οικονομική ή άλλη άποψη, τους μη τακτικούς χρήστες του οδικού δικτύου σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση. Συγκεκριμένα, όταν κράτος μέλος εισπράττει διόδια και τέλη χρήσης αποκλειστικά μέσω συστήματος που απαιτεί τη χρήση συσκευής εγκατεστημένης επί του οχήματος, εξασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται, βάσει εύλογων διοικητικών και οικονομικών ρυθμίσεων, κατάλληλες συσκευές οι οποίες τοποθετούνται επί του οχήματος και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.

  2. Οι ρυθμίσεις περί είσπραξης διοδίων και τελών χρήσης δεν θέτουν, από οικονομική ή άλλη άποψη, τους μη τακτικούς χρήστες του οδικού δικτύου σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές πληρωμής. Συγκεκριμένα, όταν κράτος μέλος εισπράττει διόδια και τέλη χρήσης αποκλειστικά μέσω συστήματος που απαιτεί τη χρήση συσκευής εγκατεστημένης επί του οχήματος, εξασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται, βάσει εύλογων διοικητικών και οικονομικών ρυθμίσεων, κατάλληλες συσκευές οι οποίες τοποθετούνται επί του οχήματος και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Οι μη τακτικοί χρήστες πρέπει να μπορούν να καταβάλουν τα τέλη αυτά χωρίς την εγκατάσταση συσκευών υποχρεωτικής χρήσεως.

  Τροπολογία  50

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7θ – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιβάλλει τέλος εξωτερικού κόστους σε όχημα, το ύψος του εν λόγω τέλους αναφέρεται σε έγγραφο που χορηγείται στον μεταφορέα.

  3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιβάλλει διόδια σε ένα όχημα, το συνολικό ύψος των διοδίων, το ποσό του τέλους χρήσης της υποδομής και το ποσόν του τέλους για το εξωτερικό κόστος αναφέρονται σε έγγραφο που χορηγείται στον μεταφορέα, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα.

  Αιτιολόγηση

  Στην απόδειξη που χορηγείται στο μεταφορέα πρέπει να αναφέρονται σαφώς τα ποσά που καταβάλλονται ως τέλος υποδομών, εξωτερικό κόστος και ΦΠΑ.

  Τροπολογία  51

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7θ – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Το τέλος εξωτερικού κόστους επιβάλλεται και εισπράττεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και είναι δυνατόν να επεκταθεί μεταγενέστερα σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου, χωρίς να κατασκευαστούν φράγματα που συνεπάγονται σημαντικές επιπλέον επενδύσεις στο οδικό δίκτυο.

  4. Το τέλος εξωτερικού κόστους επιβάλλεται και εισπράττεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης για να διασφαλισθεί ότι χρησιμοποιούν το διαλειτουργικά ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών, υπό τον όρο ότι, κατά περίπτωση, το ύψος των διοδίων μπορεί να αναπροσαρμοσθεί.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7θ – παράγραφος 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Ωστόσο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 επιτρέπεται να επιβάλλεται και να εισπράττεται τέλος εξωτερικού κόστους με βάση τις υφιστάμενες ρυθμίσεις είσπραξης διοδίων. Στην περίπτωση αυτή το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή σχέδιο μετάβασης, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, σε σύστημα που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  53

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7θ – παράγραφος 5 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α. Μόλις τελειοποιηθεί τεχνικά η ικανότητα λειτουργίας των υπηρεσιών συλλογής διοδίων βάσει του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης Galileo, τα τέλη εξωτερικού κόστους εισπράττονται και συγκεντρώνονται μέσω διαλειτουργικού ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής διοδίων όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/52/ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Ένα πραγματικά διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα διοδίων είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κα ασφάλεια των μεταφορών.

  Τροπολογία  54

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7ι

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καθιερώνουν σύστημα διοδίων ή/και τελών χρήσης των υποδομών, να προβλέπουν, με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, κατάλληλη αντιστάθμιση των εν λόγω τελών.

  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καθιερώνουν σύστημα διοδίων ή/και τελών χρήσης των υποδομών, να προβλέπουν, με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, κατάλληλη αντιστάθμιση των εν λόγω τελών ακόμη και στην περίπτωση που αυτή πέσει κάτω του ελάχιστου ύψους του Παραρτήματος I.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους συνοχής προς τη μετεξέλιξη των αρχών "ο χρήστης πληρώνει" και "ο ρυπαίνων πληρώνει".

  Τροπολογία  55

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το κράτος μέλος το οποίο επιβάλλει τέλος εξωτερικού κόστους εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα από το τέλος έσοδα δεσμεύονται για μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης τιμολόγησης, στην μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, στον μετριασμό των επιπτώσεων της, βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2 καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών.

  2. Το κράτος μέλος το οποίο επιβάλλει τέλος εξωτερικού κόστους εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα από το τέλος έσοδα δεσμεύονται κατά προτεραιότητα για τη μείωση και, όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη του εξωτερικών δαπανών που προκύπτουν από τις οδικές μεταφορές. Τα έσοδα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποδοτικής τιμολόγησης, τη μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης, τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων οδικών μεταφορών και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2, καθώς και την ανάπτυξη και τη βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών ή την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών.

  Τροπολογία  56

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη στα οποία επιβάλλεται τέλος υποδομής καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από το εν λόγω τέλος. Για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών στο σύνολό του, τα έσοδα από τα τέλη πρέπει να προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών και για τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του.

  Τα κράτη μέλη στα οποία επιβάλλεται τέλος υποδομής καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από το εν λόγω τέλος. Για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών στο σύνολό του, τα έσοδα από τα τέλη χρησιμοποιούνται κυρίως προς όφελος του τομέα οδικών μεταφορών και για τη βελτιστοποίηση του συστήματος οδικών μεταφορών στο σύνολό του.

  Τροπολογία  57

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Από το 2011 και μετά, τουλάχιστον 15% των εσόδων που προκύπτουν από τα τέλη εξωτερικού κόστους και υποδομής στο κάθε κράτος μέλος διατίθενται για την οικονομική ενίσχυση των σχεδίων ΔΕΔ-Μ προκειμένου να αυξηθεί η βιωσιμότητα των μεταφορών. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να δεσμεύονται μερικώς και σταδιακώς τα προερχόμενα από τα τέλη έσοδα για τη χρηματοδότηση των σχεδίων ΔΕΔ-Μ και να ενημερώνεται ο πολίτης για το πώς χρησιμοποιούνται.

  Τροπολογία  58

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 5

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 9β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή διευκολύνει το διάλογο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως των παραρτημάτων της. Η Επιτροπή προσαρμόζει τα παραρτήματα 0, III, IIIα και IV στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ βάσει του πληθωρισμού. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9γ παράγραφος 3.

  Η Επιτροπή διευκολύνει το διάλογο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως των παραρτημάτων της. Η Επιτροπή προσαρμόζει τα παραρτήματα 0, III, IIIα και IV στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙα βάσει του πληθωρισμού. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9γ παράγραφος 3.

  Τροπολογία  59

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 6

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) o αντίκτυπος του τέλους εξωτερικού κόστους ή του τέλους υποδομής στη στροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς, στη βελτιστοποίηση των οδικών μεταφορών και στο περιβάλλον και ο αντίκτυπος των τελών εξωτερικού κόστους στις εξωτερικές δαπάνες τις οποίες επιδιώκει να καλύψει το κράτος μέλος μέσω του τέλους.

  Τροπολογία  60

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 6

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την διαθεσιμότητα ασφαλών και προστατευόμενων χώρων στάθμευσης στο Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΔΕΔ).

   

  Αφού ζητηθεί η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις σχετικά με:

   

  α) τη διάθεση των τελών υποδομής για επαρκή αριθμό ασφαλών και προστατευόμενων χώρων στάθμευσης στο ΔΕΔ με ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης των υποδομών ή των υπεύθυνων για το ΔΕΔ δημόσιων αρχών·

   

  β) κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο προκειμένου η κατασκευή ασφαλών και προστατευόμενων χώρων στάθμευσης να τύχει της δέουσας προσοχής κατά το σχεδιασμό και τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ΔΕΔ.

  Αιτιολόγηση

  Ένας κουρασμένος οδηγός αποτελεί κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Η έλλειψη ωστόσο επαρκούς αριθμού ασφαλών και προστατευόμενων χώρων στάθμευσης σε όλη την έκταση του ΔΕΔ καθιστά αδύνατη την τήρηση της νομικής υποχρέωσης των οδηγών σχετικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης. Προκειμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα και το κόστος αυτών και να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των οδηγών των φορτηγών, το εν λόγω ζήτημα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο και της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα.

  Τροπολογία  61

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 6

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δα) η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της βαθμιαίας κατάργησης των χρονοεξαρτώμενων συστημάτων χρέωσης και της καθιέρωσης συστημάτων με βάση την απόσταση και της διατήρησης παρέκκλισης για τα κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες όσον αφορά τη συνέχιση της χρήσης χρονοεξαρτώμενων συστημάτων χρέωσης για τα βαρέα φορτηγά οχήματα που δημιουργούν ουρές αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

  Τροπολογία  62

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 6

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (δβ) η ανάγκη να προταθεί μία μέθοδος που θα εξασφαλίζει τη συνεπή και ταυτόχρονη εσωτερίκευση των εξωτερικών δαπανών σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

  Αιτιολόγηση

  Για να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οδηγιών για την εσωτερίκευση των εξωτερικών δαπανών σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

  Τροπολογία  63

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 6

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η έκθεση συνοδεύεται από αξιολόγηση της προόδου στον τομέα της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφοράς και από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για περαιτέρω αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας.

  Τροπολογία  64

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα ΙΙΙα – σημείο 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος επιλέγει την επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους μόνο σε τμήμα ή τμήματα του δικτύου, το τμήμα ή τα τμήματα επιλέγονται μετά από αξιολόγηση με την οποία διαπιστώνεται ότι:

  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους μόνο σε τμήμα ή τμήματα του δικτύου βάσει αντικειμενικών κριτηρίων..

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να πραγματοποιούν διεξοδική αξιολόγηση πριν αποκτήσουν δικαίωμα χρέωσης του εξωτερικού κόστους θεωρείται περιττή διοικητική επιβάρυνση.

  Τροπολογία  65

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα ΙΙΙα – σημείο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η χρησιμοποίηση του οδικού δικτύου όπου θα επιβληθεί το τέλος εξωτερικού κόστους από τα οχήματα προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και συμφόρηση μεγαλύτερες από εκείνες που προκαλούνται κατά μέσον όρο σε άλλα τμήματα της υποδομής του οδικού δικτύου που δεν υπόκεινται σε τέλος εξωτερικού κόστους, ή

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να πραγματοποιούν διεξοδική αξιολόγηση πριν αποκτήσουν δικαίωμα χρέωσης του εξωτερικού κόστους θεωρείται περιττή διοικητική επιβάρυνση.

  Τροπολογία  66

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα ΙΙΙα – σημείο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους σε άλλα τμήματα του δικτύου ίσως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη συμφόρηση ή στην οδική ασφάλεια, ή ότι η επιβολή και είσπραξη στα εν λόγω τμήματα τέλους εξωτερικού κόστους θα έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογες δαπάνες.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η επιβολή στα κράτη μέλη υποχρέωσης για διεξοδική αξιολόγηση πριν αποκτήσουν δικαίωμα χρέωσης του εξωτερικού κόστους θεωρείται περιττή διοικητική επιβάρυνση.

  Τροπολογία  67

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα ΙΙΙα – σημείο 3 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για κάθε κλάση οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει ενιαίο συγκεκριμένο ποσό. Η προκύπτουσα διάρθρωση της χρέωσης είναι διαφανής, αποτελεί αντικείμενο ανοικτής δημοσίευσης και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες,

  Για κάθε κλάση οχημάτων EURO, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει ενιαίο συγκεκριμένο ποσό. Η προκύπτουσα διάρθρωση της χρέωσης είναι διαφανής, αποτελεί αντικείμενο ανοικτής δημοσίευσης και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες,

  Τροπολογία  68

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα ΙΙΙα – σημείο 3 – εδάφιο 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η ανεξάρτητη αρχή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος επιβολής τελών όσον αφορά την μείωση της ζημίας που προκαλούν στο περιβάλλον οι οδικές μεταφορές και την ανακούφιση της συμφόρησης όπου εφαρμόζεται. Προσαρμόζει περιοδικά στη διάρθρωση χρέωσης και το συγκεκριμένο ύψος του τέλους που έχει καθοριστεί για δεδομένη κλάση οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, βάσει των αλλαγών της ζήτησης για μεταφορές.

  Η ανεξάρτητη αρχή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος επιβολής τελών όσον αφορά την μείωση της ζημίας που προκαλούν στο περιβάλλον οι οδικές μεταφορές και την ανακούφιση της συμφόρησης όπου εφαρμόζεται. Προσαρμόζει περιοδικά στη διάρθρωση χρέωσης και το συγκεκριμένο ύψος του τέλους που έχει καθοριστεί για δεδομένη κλάση οχημάτων EURO, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, βάσει των αλλαγών της ζήτησης για μεταφορές.

  Τροπολογία  69

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα IIIα – σημείο 4 – σημείο 4.1 – Πίνακας 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Πίνακας 1: Κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης οχήματος (PCV)

  Λεπτά του ευρώ/οχηματοχιλιόμετρο

  Προαστιακό οδικό δίκτυο

  Υπόλοιπο υπεραστικό οδικό δίκτυο

  EURO 0

  16

  13

  EURO I

  11

  8

  EURO II

  9

  8

  EURO III

  7

  6

  EURO IV

  4

  4

  EURO IV και λιγότερο ρυπογόνα

  3

  2

  Τιμές σε λεπτά ευρώ, 2000

  Τροπολογία

  Πίνακας 1: Μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης οιουδήποτε οχήματος δεδομένης κλάσης

  Λεπτά του ευρώ/οχηματοχιλιόμετρο

  Οδικό δίκτυο υποκείμενο σε υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους/ Προαστιακό οδικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομοι

  Οδικό δίκτυο υποκείμενο σε χαμηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους/Υπεραστικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομοι

  EURO 0

  16

  12

  EURO I

  11

  8

  EURO II

  9

  7

  EURO III

  7

  6

  EURO IV

  4

  3

  EURO V

  3

  2

  EURO VI

  2

  1

  Λιγότερο ρυπογόνα από τη EURO VI, π.χ. υβριδικά και ηλεκτρικά βαρέα φορτηγά οχήματα ή οχήματα που λειτουργούν με μείγμα φυσικού αερίου/υδρογόνου ή τροφοδοσία με υδρογόνο

  0

  0

  Τιμές σε λεπτά ευρώ, 2000

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Η τρέχουσα κατάσταση

  Η ισχύουσα οδηγία 1999/62/ΕΚ για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας ("Eurovignette"), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/38/ΕΚ, απαγορεύει αποτελεσματικά στα κράτη μέλη να επιβάλουν τέλη στα βαρέα φορτηγά οχήματα βάρους άνω των 12 τόνων (3,5 τόνων από το 2012 και μετά) για κάλυψη του εξωτερικού κόστους στις οδούς που αποτελούν μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου (TEN).

  Ωστόσο, για τα υπόλοιπα οδικά δίκτυα και για οχήματα κάτω των 12 τόνων, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία Eurovignette, είναι ελεύθερα να επιβάλλουν τέλη για όποιο εξωτερικό κόστος επιθυμούν, αρκεί να σέβονται τους γενικούς κανόνες της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τις αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας.

  2. Η πρόταση της Επιτροπής

  Τον Ιούλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση αναθεώρησης της υφιστάμενης οδηγίας προκειμένου να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη μέσω διοδίων για ορισμένες εξωτερικές δαπάνες. Η Επιτροπή προτείνει επίσης διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται σε όλα τα οδικά δίκτυα με τις απαιτήσεις της οδηγίας όταν επιβάλλουν τέλη για έργα υποδομών και εξωτερικές δαπάνες. Μόνο οι αστικές περιοχές παραμένουν ελεύθερες για τη θέσπιση συστημάτων ρυθμιστικών τελών, κάτι στο οποίο έχουν ήδη προβεί διάφορες πόλεις.

  Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" στις οδικές μεταφορές. Οι απαιτήσεις που τα κράτη μέλη πρέπει να ικανοποιήσουν για να λάβουν άδεια από την Επιτροπή είναι πολύ αυστηρές. Τα κράτη μέλη θα επιτρέπεται να επιβάλλουν τέλη για την κάλυψη ορισμένων εξωτερικών δαπανών μόνο μέσω παρόδιων διοδίων χωρίς μπάρες και μόνο εάν ακολουθούν συγκεκριμένες μεθόδους υπολογισμού όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙα.

  3. Ιστορικό της τρέχουσας πρότασης

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε θερμά την αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους. Κατά την πλέον πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας Eurovignette το 2006, το Κοινοβούλιο άσκησε πιέσεις για μια ρήτρα στο άρθρο 11 της ισχύουσας οδηγίας, που υποχρεώνει την Επιτροπή να καταρτίσει ένα "γενικά εφαρμοστέο, διαφανές και ολοκληρωμένο πρότυπο για την αξιολόγηση όλων των εξωτερικών δαπανών προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση για τους μελλοντικούς υπολογισμούς τελών χρήσης υποδομών". Το συγκεκριμένο πρότυπο έπρεπε να "συνοδεύεται από ανάλυση επιπτώσεων όσον αφορά την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων μεταφοράς, καθώς και από στρατηγική για τη σταδιακή εφαρμογή του σε σχέση με όλους τους τρόπους μεταφοράς".

  Αυτή η άποψη, στην πάροδο των ετών, έχει επαναληφθεί σε πολλά ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με θέματα μεταφορών[1]. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους αναφέρει στην παράγραφο 2:

  "φρονεί ότι η δεύτερη οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας (eurovignette 2) αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον δίκαιο ανταγωνισμό στις συνδυασμένες μεταφορές: δίκαιος ανταγωνισμός δεν μπορεί να υπάρχει όταν σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα και για όλες τις αμαξοστοιχίες εισπράττονται υποχρεωτικά τέλη σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ, αντιθέτως, οδικά τέλη με καθορισμένο ανώτατο όριο εισπράττονται σε προαιρετική και μόνο βάση, δίχως εσωτερικό καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, συνήθως αποκλειστικά και μόνο στους αυτοκινητοδρόμους και μόνον για τα φορτηγά· για τον λόγο αυτόν, καλείται η Επιτροπή να υποβάλει μέχρι το 2008 πρόταση οδηγίας (πρβ. άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής(5)) βάσει της οποίας το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας θα ευθυγραμμίζεται με το σύστημα σιδηροδρομικών τιμολογήσεων, ενώ θα προβλέπεται η υποχρεωτική θέσπιση διοδίων σε όλους τους δρόμους της ΕΕ για όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων δίχως δυνατότητες διαφυγής, καθώς και ο εσωτερικός καταλογισμός του εξωτερικού κόστους".

  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11 Μαρτίου 2008 σχετικά με τη βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον, αναφέρει στην παράγραφο 12: "προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, έως τον Ιούνιο του 2008 το αργότερο, ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και γενικά εφαρμόσιμο μοντέλο για την εκτίμηση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων μεταφοράς, επί του οποίου θα βασιστεί ο μελλοντικός υπολογισμός των τελών που θα καταβάλλονται για τη χρήση των υποδομών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία Eurovignette, το μοντέλο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση του αντίκτυπου της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους για όλους τους τρόπους μεταφορών και από στρατηγική για την σταδιακή εφαρμογή του μοντέλου σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· ζητεί από την Επιτροπή, παράλληλα με την παραπάνω πρωτοβουλία, να εκπονήσει νομοθετικές προτάσεις με στόχο την αναθεώρηση της οδηγίας Eurovignette".

  Βάσει του απαιτούμενου προτύπου για την εκτίμηση όλων των εξωτερικών δαπανών, η Επιτροπή τελικά προτείνει αυτή την αναθεώρηση μαζί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Οι οδικές μεταφορές δεν είναι οι μόνες. Και άλλα μέσα μεταφοράς έχουν ήδη ξεκινήσει την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. Η σχετική κοινοτική νομοθεσία που αφορά άλλους τρόπους μεταφοράς είτε εισάγει σταδιακά αυτή την εσωτερίκευση είτε τουλάχιστον δεν την απαγορεύει. Οι εκπομπές CO2 αντιμετωπίζονται συμπεριλαμβάνοντας τις αεροπορικές μεταφορές στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS), που καλύπτει επίσης την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αμαξοστοιχίες, ενώ στο εγγύς μέλλον στο σύστημα θα ενταχθούν και οι θαλάσσιες μεταφορές. Η εσωτερίκευση άλλων εξωτερικών δαπανών μπορεί να γίνει μέσω αερολιμενικών τελών και τελών χρήσης υποδομών για τις αμαξοστοιχίες (οδηγία 2001/14). Ωστόσο, προκειμένου να διαφοροποιηθούν τα τέλη πρόσβασης τροχιάς σε ευρύτερο βαθμό και να επιτευχθεί πλήρης εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στον τομέα των σιδηροδρόμων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιβληθούν στις οδικές μεταφορές τέλη εξωτερικού κόστους.[2] Η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει αναδιατύπωση της πρώτης δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους προκειμένου να θεσπιστούν εναρμονισμένα συστήματα επιβολής τελών για πρόσβαση τροχιάς σε συνάρτηση με τον θόρυβο.

  4. Η θέση του εισηγητή και οι προτεινόμενες τροπολογίες

  Υψηλές τιμές καυσίμων και χρηματοπιστωτική κρίση: Σίγουρα δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή για αυτή την αναθεώρηση. Αλλά η ενοχλητική αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό[3] τους όρους προκειμένου να επιτύχουμε μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική μεταφορών. Εάν οι τιμές δεν αντικατοπτρίζουν κατάλληλα το κοινωνικό κόστος, δεν μεταδίδουν τα σωστά οικονομικά μηνύματα, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε καταστάσεις όπου οι δραστηριότητες των μεταφορών συνεπάγονται υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με μια αποδοτική κατάσταση. Ο εισηγητής θεωρεί ότι ένα σύστημα διαφοροποιημένων οδικών τελών συνιστά ένα αποτελεσματικό στοιχείο εντός ενός φάσματος επιλογών πολιτικής που απαιτούνται για την κατάρτιση μιας πιο βιώσιμης πολιτικής μεταφορών. Τα διόδια μπορούν να καταστούν αποτελεσματικότερα μέσω μεγαλύτερης διαφοροποίησης, η οποία όμως δεν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας οδηγίας. Συνεπώς, απαιτείται τα κράτη μέλη να έχουν περαιτέρω επιλογές όσον αφορά τα οδικά τέλη, μέσω της αποδοχής της αρχής της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους.

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει τα εξής:

  α) Ο υπολογισμός του εξωτερικού κόστους είναι εφικτός

  Ο υπολογισμός και η μεθοδολογία είναι ορθοί. Ας ξεκινήσουμε με τους προτεινόμενους τρεις εξωτερικούς παράγοντες και με το εξωτερικό κόστος του CO2, τουλάχιστον για όσο δεν εσωτερικεύεται μέσω κοινής πολιτικής φορολόγησης των καυσίμων.

  Προς το παρόν, ο εισηγητής δεν προτείνει τη συμπερίληψη του κόστους των ατυχημάτων, λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των μοντέλων ασφάλισης και των διαφορετικών επιπέδων εσωτερίκευσης του κόστους των ατυχημάτων στην ΕΕ. Εντούτοις, ο εισηγητής υποστηρίζει την παραπάνω θέση ως αρχή και προτείνει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 να παρουσιάσει η Επιτροπή έκθεση και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το κόστος των ατυχημάτων και το διαφορετικό επίπεδο εσωτερίκευσης στα ασφάλιστρα που καθορίζονται με γνώμονα τον εθνικό κίνδυνο, προκειμένου να εναρμονιστεί το επίπεδο εσωτερίκευσης του κόστους των ατυχημάτων στα κράτη μέλη.

  Ο εισηγητής τονίζει επίσης την ανάγκη να διατηρηθεί στην πρόταση η παράμετρος της συμφόρησης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιβάλλονται τέλη σε όλα τα οχήματα, και όχι μόνο στα βαρέα φορτηγά. Πρόκειται για βάσιμο συλλογισμό, αλλά εάν δεν συμπεριληφθεί η συμφόρηση στη συγκεκριμένη οδηγία, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ξεκινήσουν την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους αναφορικά με τη συμφόρηση σε υπεραστικά οδικά δίκτυα κατά πρώτο λόγο.

  β) Η επιβολή διαφοροποιημένων τελών είναι αποδοτική

  Ας στείλουμε τα σωστά μηνύματα: σταδιακή κατάργηση, το νωρίτερο δυνατόν, των συστημάτων χρονοεξαρτώμενων τελών, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση του πραγματικού εξωτερικού κόστους (όχι όρια, προσαρμογή στον πληθωρισμό, διόρθωση των τιμών που παρέχονται για τη συμφόρηση τις ώρες αιχμής καθώς επ’ ουδενί δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές μέσες τιμές[4]).

  γ) Αύξηση της διαλειτουργικότητας και της εναρμόνισης

  Ενθάρρυνση των συστημάτων επιβολής τελών χωρίς μπάρα. Υποβολή πρότασης για υποχρεωτική επιβολή τελών όσο το δυνατόν συντομότερα. Εφαρμογή ίδιων κανόνων παντού: Ναι στη διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής. Καλύτερος ορισμός του πεδίου εφαρμογής όσον αφορά τα οχήματα: Η ισχύουσα οδηγία επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να εξαιρούν τα οχήματα βάρους 3,5 έως 12 τόνων από την εφαρμογή της οδηγίας. Για την περαιτέρω εναρμόνιση της επιβολής τελών σε βαρέα φορτηγά οχήματα στην ΕΕ, ο εισηγητής προτείνει την εφαρμογή της οδηγίας σε όλα ανεξαιρέτως τα βαρέα φορτηγά οχήματα βάρους 3,5 τόνων και άνω.

  δ) Διάθεση των εσόδων

  Η διάθεση των εσόδων είναι καίριας σημασίας για την οδηγία αυτή. Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους δεν πρέπει να καταλήξουν να αποτελούν άλλη μια μορφή φορολογίας. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για επανεπένδυση των εσόδων στο σύστημα μεταφορών και προτείνει την ενίσχυση της δέσμευσης σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται τα έσοδα για να μειωθεί το εξωτερικό κόστος.

  Η πρόταση αναφέρει ότι "τα έσοδα από τα τέλη προβλέπεται να χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών και για τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του". Ο εισηγητής προτείνει την επαναφορά της λέξης "πρέπει" στο υπάρχον κείμενο προκειμένου να παραμείνει η διατύπωση όσο το δυνατόν ισχυρότερη.

  ε) Μελλοντικά μέτρα

  Το 2013, η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και τα περαιτέρω μέτρα που θα λάβει. Ο εισηγητής προτείνει την προσθήκη, έως το 2010, μιας έκθεσης και νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το κόστος των ατυχημάτων και το διαφορετικό επίπεδο εσωτερίκευσης του εν λόγω κόστους. Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει τον καθορισμό μιας προθεσμίας έως την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης υποχρεωτικών συστημάτων και την κατάργηση συστημάτων χρονοεξαρτώμενων τελών έως το 2013. Οι συγκεκριμένες εκθέσεις πρέπει να συνοδεύονται από νομοθετικές προτάσεις.

  • [1]  Βλ. επίσης την παράγραφο 14 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ανακοίνωση "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση – βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας" (P6_TA(2007)0345), καθώς και την παράγραφο 1 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (P6_TA-PROV(2008)0409).
  • [2]  Βλ. οδηγία 2001/14, άρθρο 7, παράγραφος 5.
  • [3]  Η νέα οδηγία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο.
  • [4]  Για υπολογισμούς: Πρόγραμμα GRACE – http://www.grace-eu.org

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας (16.12.2008)

  προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
  (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

  Εισηγητής: Claude Turmes

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ο τομέας των μεταφορών, η εξάντληση του πετρελαίου και η περιβαλλοντική αειφορία

  Ο τομέας των μεταφορών γενικά και των εμπορευματικών μεταφορών ειδικά καλύπτει σχεδόν το 90% των ενεργειακών αναγκών του από ορυκτά καύσιμα· κατά συνέπεια, αυτός ο τρόπος μεταφοράς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος στις εξαιρετικά ευμετάβλητες τιμές του πετρελαίου. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην Έκθεση για την Παγκόσμια Ενεργειακή Κατάσταση του 2008[1] κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη μελλοντική διαθεσιμότητα φθηνού πετρελαίου, η ΕΕ έχει εξελιχθεί στην περισσότερο εκτεθειμένη από όλες τις μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές ζώνες, δεδομένου ότι μόνο το 10% του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών της δεν στηρίζεται σε πετρελαϊκά καύσιμα.

  Εκτός από αυτό, μέσα στον τομέα των ενδοενωσιακών εμπορευματικών μεταφορών, οι οδικές μεταφορές κυριαρχούν συνολικά, έχοντας μερίδιο 46%, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν 37% και ο σιδηρόδρομος αντιπροσωπεύει μερίδιο μικρότερο από 11%[2]. Επίσης, οι οδικές μεταφορές έχουν σημειώσει αύξηση 31% κατά την περίοδο 2000-05, αυτή δε η τάση αναμένεται να συνεχιστεί.

  Δεδομένου ότι υπάρχουν λίγες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις κατά τις επόμενες δεκαετίες στα φορτηγά που κινούνται με πετρέλαιο, ο εξορθολογισμός του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και η μετάβαση στις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές θα έχουν κεφαλαιώδη σημασία για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης στις προβλεπόμενες μεγάλες κρίσεις της τιμής του πετρελαίου.

  Το "πρασίνισμα" του ευρωπαϊκού σήματος – βασικές διατάξεις

  Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το "πρασίνισμα" των μεταφορών, η Επιτροπή διατύπωσε τον Ιούλιο του 2008 πρόταση για αναθεώρηση της λεγόμενης οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα (2006/38/ΕΚ), η οποία το 2006 είχε αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της οδηγίας του 1999 σχετικά με την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής. Η τρέχουσα πρόταση εισάγει για πρώτη φορά την ευκαιρία να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη "εξυπνότερες" μεθόδους πληρωμής για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών έτσι ώστε να καλύπτονται τα εξωτερικά στοιχεία κόστους και με τον τρόπο αυτό να ενθαρρύνεται μια περισσότερο αειφόρος συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων:

  · τέλη για το εξωτερικό κόστος (που καλύπτουν τη συμφόρηση, την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση) μπορούν να επιβάλλονται από τα κράτη μέλη (η διάταξη δεν είναι υποχρεωτική) σε βαρέα φορτηγά οχήματα σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου (εξαιρουμένων των αστικών περιοχών) από τις 31 Δεκεμβρίου 2010·

  · οι εκπομπές CO2, η εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα ατυχήματα παραμένουν εκτός του ορισμού του εξωτερικού κόστους·

  · υπάρχει ανώτατο όριο για τις χρεώσεις οι οποίες ποικίλλουν σύμφωνα με την ώρα της ημέρας, τη διανυόμενη απόσταση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος·

  · τα διόδια με μπάρες δεν θα επιτρέπονται πλέον· η είσπραξη των τελών θα βασίζεται σε ηλεκτρονικό σύστημα – και υπάρχει μεταβατική περίοδος έως τον Ιανουάριο του 2014·

  · τα έσοδα από τη χρέωση του εξωτερικού κόστους θα διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση της αειφόρου συμπεριφοράς των οδικών μεταφορών·

  · προβλέπεται η αναθεώρηση των ισχυουσών διατάξεων το 2013 προκειμένου να εκτιμηθεί εάν τα εξωτερικά στοιχεία κόστους θα καταστούν υποχρεωτικά και θα περιλαμβάνουν τις εκπομπές CO2.

  Βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης

  Ο συντάκτης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι καθιερώνει για πρώτη φορά την αρχή της εσωτερίκευσης και έτσι κινείται στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των νομοθετικών βελτιώσεων που δρομολογήθηκαν με την οδηγία του 2006 για το ευρωπαϊκό σήμα.

  Κατά τη γνώμη του συντάκτη, η ευκαιρία που προσφέρεται με αυτή τη δεύτερη αναθεώρηση πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως με ορισμένα απτά και ουσιαστικά μέτρα ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και να συνεισφέρουμε στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης έως το 2020.

  Προς τούτο, ο συντάκτης πιστεύει ότι η πρόταση πρέπει να ενισχυθεί με πιο φιλόδοξες διατάξεις:

  v Δεσμευτική διάταξη για την εσωτερίκευση από όλα τα κράτη μέλη

  Η μη υποχρεωτική προσέγγιση στην εσωτερίκευση δεν θα βοηθήσει να πραγματωθούν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Για να εξασφαλισθούν αποτελέσματα και να πραγματωθεί ο στόχος ενός φιλικότερου στο περιβάλλον ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, η χρέωση του εξωτερικού κόστους πρέπει να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

  v Συμπερίληψη της ζημίας στο περιβάλλον και το τοπίο, της κλιματικής αλλαγής, της εξάρτησης από το πετρέλαιο και των ατυχημάτων (εκτός εκείνων που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες) στον ορισμό του "εξωτερικού κόστους"

  Αναντίρρητα όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν σαφές και μεγάλο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία. Το να αποκλεισθούν από τον ορισμό του "εξωτερικού κόστους" αντίκειται στα ευρήματα του εγχειριδίου για την εκτίμηση του εξωτερικού κόστους στον τομέα των μεταφορών[3]. Η στήριξη σε άλλες μεθόδους, για παράδειγμα με τη φορολογία των καυσίμων, για την εσωτερίκευση της κλιματικής αλλαγής δεν δίνει τόσες ελπίδες ότι θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα εάν λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ απαιτείται ομοφωνία για τη λήψη φορολογικών μέτρων.

  v Κατάργηση των ορίων επιβολής τέλους εξωτερικού κόστους στο παράρτημα III Α

  Ο συντάκτης είναι της γνώμης ότι οι μέγιστες τιμές τέλους πρέπει να αφεθούν ανοιχτές έτσι ώστε ακριβώς να αντανακλούν την αξία του εξωτερικού κόστους σε μια δεδομένη κατάσταση και να καθορίζεται αναλόγως το τέλος. Οι ενσωματωμένοι έλεγχοι της πρότασης για τη μέθοδο υπολογισμού και η αναφορά στην Επιτροπή αποτελούν εγγύηση εναντίον ενδεχόμενης κατάχρησης από ορισμένα κράτη μέλη.

  v Διάθεση των εσόδων – ενίσχυση της διάταξης

  Η ενδεδειγμένη χρήση των εσόδων που προκύπτουν από τα τέλη εξωτερικού κόστους έχει κεντρική σημασία για την επίτευξη των στόχων της πρότασης. Τα έσοδα πρέπει να διοχετεύονται ειδικά σε έργα που αποβλέπουν στη βελτίωση της αειφορίας του μεταφορικού δικτύου. Ο συντάκτης προτείνει ενίσχυση της κατεύθυνσης που δίνεται στα κράτη μέλη σχετικά με τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να επενδύονται τα έσοδα αυτά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα χρήσης των κεφαλαίων αυτών για τη συνήθη συντήρηση της υποδομής.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της κοινής πολιτικής μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών, ιδίως η συμφόρηση, που εμποδίζει την κινητικότητα, η ρύπανση, που προκαλεί βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον, και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωματωθούν στον ορισμό και την υλοποίηση των άλλων κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής μεταφορών.

  (1) Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της κοινής πολιτικής μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών, ιδίως η συμφόρηση, που εμποδίζει την κινητικότητα, η ρύπανση, που προκαλεί βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον, και η συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωματωθούν στον ορισμό και την υλοποίηση των άλλων κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής μεταφορών. Οι προτεραιότητες σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τους στόχους κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τους στόχους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ θα έπρεπε επίσης να επανεξισορροπηθούν ως τμήμα της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

  Αιτιολόγηση

  Η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που βαρύνει ήδη τις εταιρείες μεταφορών λόγω της συμφόρησης και της γενικής φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων στην οποία υπόκεινται οι εταιρίες. Παρόλο που οι οδικές μεταφορές αγαθών ευθύνονται μόνο για το 10% των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, οι εταιρίες μεταφορών επιβαρύνονται με δαπάνες που σχετίζονται με τη συμφόρηση μέσω του αυξημένου σταθερού και μεταβλητού κόστους, του χαμένου χρόνου και της απώλειας κερδών. Εκτός αυτού, το άρθρο 7 παράγραφος 10 της οδηγίας 1999/62 παρέχει ήδη στα κράτη μέλη ένα μέσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2a) Τα αποτελέσματα του "Προγράμματος βιώσιμης πολιτικής μεταφορών για την Ευρώπη" πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του "Προγράμματος βιώσιμης πολιτικής μεταφορών για την Ευρώπη".

  Τροπολογία  3

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2β) Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλισθεί το ότι δεν θα παρεμβληθούν εμπόδια στη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και ότι θα ενσωματωθούν στην οδηγία τα φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν στα εναλλακτικά καύσιμα όπως τα βιοκαύσιμα.

  Αιτιολόγηση

  Η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων καθώς και η μετάβαση από τα καύσιμα πετρελαίου στα βιοκαύσιμα αποτελούν βασικές προτεραιότητες προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί αναλόγως το σύστημα μεταφορών, η κοινή πολιτική μεταφορών πρέπει να χρησιμοποιήσει συνδυασμό μέσων για την βελτίωση της υποδομής και των τεχνολογιών των μεταφορών και να εξασφαλίσει αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές. Προς τούτο απαιτείται να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η αρχή "ο χρήστης πληρώνει" και να εξελιχθεί η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" στον τομέα των μεταφορών.

  (3) Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί αναλόγως το σύστημα μεταφορών, η κοινή πολιτική μεταφορών πρέπει να χρησιμοποιήσει συνδυασμό μέσων για την βελτίωση της υποδομής και των τεχνολογιών των μεταφορών και να εξασφαλίσει αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές. Προς τούτο απαιτείται να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος κάθε νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε απόφαση σχετικά με την δεσμευτική αρχή που θα εφαρμόζεται στο μέλλον στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα βασίζεται αποκλειστικά σε μια ενδελεχή ανάλυση κόστους-αποτελέσματος που θα λαμβάνει υπόψη τη γενική επιβάρυνση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

  Αιτιολόγηση

  Ενώ η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" είναι μέσον φορολόγησης που με κανέναν τρόπο δεν διασφαλίζει τη μείωση της κυκλοφορίας που έχει τεθεί ως στόχος, μία ενδελεχής ανάλυση κόστους-αποτελέσματος σύμφωνα με την κοινοτική πρωτοβουλία για "καλύτερη ρύθμιση" θα προωθήσει τη μείωση της κυκλοφορίας στο πλαίσιο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην πηγή με ελάχιστο κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Για τη μετάβαση προς μία βιώσιμη πολιτική μεταφορών, οι τιμές των μεταφορών πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις δαπάνες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας, την κλιματική αλλαγή και την συμφόρηση που προκαλείται από την πραγματική χρήση των οχημάτων, των σιδηροδρόμων, των αεροσκαφών και των πλοίων, να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υποδομής, να μειωθεί η τοπική ρύπανση, να εξασφαλιστεί η διαχείριση της συμφόρησης και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή με το ελάχιστο κόστος για την οικονομία. Αυτό απαιτεί σταδιακή προσέγγιση για όλα τα μέσα μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

  (5) Για τη μετάβαση προς μία βιώσιμη πολιτική μεταφορών, οι τιμές των μεταφορών πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις δαπάνες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας, τη ζημία στη φύση και στο τοπίο, την κλιματική αλλαγή, τα ατυχήματα εκτός όσων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, και την συμφόρηση που προκαλείται από την πραγματική χρήση των οχημάτων, των σιδηροδρόμων, των αεροσκαφών και των πλοίων, να βελτιστοποιηθεί η χρήση της υποδομής, να μειωθεί η τοπική ρύπανση, να εξασφαλιστεί η διαχείριση της συμφόρησης και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή με το ελάχιστο κόστος για την οικονομία. Αυτό απαιτεί σταδιακή προσέγγιση για όλα τα μέσα μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9a) Η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών πραγματοποιείται όχι μόνο με επιβάρυνση του χρήστη αλλά και με την ανάπτυξη υποδομών για την παροχή πραγματικών εναλλακτικών λύσεων στις πλέον ρυπογόνες μορφές μεταφορών με την προώθηση της έρευνας και των τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και την εναρμόνιση των προδιαγραφών σε επίπεδο ΕΕ.

  Αιτιολόγηση

  Η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, μια από τις βασικές συνιστώσες της οποίας είναι η καθιέρωση ενός συστήματος επιβάρυνσης βασιζόμενο στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

  Τροπολογία  7

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14) Τα διόδια βάσει της διανυόμενης απόστασης πρέπει να είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στοιχείο εξωτερικού κόστους βάσει του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας. Εξάλλου, στα οδικά δίκτυα στα οποία συνήθως σημειώνεται συμφόρηση και για τις περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής, πρέπει επίσης να επιτρέπεται να ανακτάται μέσω της χρέωσης του εξωτερικού κόστους το κόστος της συμφόρησης το οποίο επιβαρύνει κυρίως το τοπικό επίπεδο. Το στοιχείο εξωτερικού κόστους που περιλαμβάνεται στα διόδια πρέπει να είναι δυνατόν να προστεθεί στο κόστος της υποδομής, εφόσον ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις για τον υπολογισμό του κόστους έτσι ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη χρέωση.

  (14) Τα διόδια βάσει της διανυόμενης απόστασης πρέπει να είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στοιχείο εξωτερικού κόστους βάσει του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, της ζημίας στη φύση και στο τοπίο, και των ατυχημάτων εκτός όσων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εξάλλου, στα οδικά δίκτυα στα οποία συνήθως σημειώνεται συμφόρηση και για τις περιόδους κυκλοφοριακής αιχμής, πρέπει επίσης να επιτρέπεται να ανακτάται μέσω της χρέωσης του εξωτερικού κόστους το κόστος της συμφόρησης το οποίο επιβαρύνει κυρίως το τοπικό επίπεδο. Το στοιχείο εξωτερικού κόστους που περιλαμβάνεται στα διόδια πρέπει να είναι δυνατόν να προστεθεί στο κόστος της υποδομής, εφόσον ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις για τον υπολογισμό του κόστους έτσι ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη χρέωση.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Προκειμένου να αντιστοιχεί καλύτερα στο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της συμφόρησης λόγω κυκλοφορίας, το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του οδικού δικτύου, τον τύπο των οχημάτων και τις χρονικές περιόδους, ήτοι τις ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή εποχιακές περιόδους αιχμής και εκτός αιχμής καθώς και τις νύκτες.

  (15) Προκειμένου να αντιστοιχεί καλύτερα στο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης, της ζημίας στη φύση και στο τοπίο, της συμφόρησης λόγω κυκλοφορίας και των ατυχημάτων εκτός όσων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του οδικού δικτύου, τον τύπο των οχημάτων και τις χρονικές περιόδους, ήτοι τις ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή εποχιακές περιόδους αιχμής και εκτός αιχμής καθώς και τις νύκτες.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (21α) Είναι αναγκαίο να εξετασθεί η παρούσα κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οποίας ο ΦΠΑ επιβάλλεται στα τέλη κυκλοφορίας και η εναρμόνιση του σχετικού φορολογικού καθεστώτος έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν τεχνητοί φραγμοί στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό, το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας να είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη μέλη εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν τεχνητοί φραγμοί στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23α) Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι αποτέλεσμα της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών και των επιπέδων ικανότητας και όγκου κυκλοφορίας των ιδιωτικών αυτό και των οχημάτων που μεταφέρουν πρόσωπα και αγαθά. Είναι επομένως αναγκαίο να επενδύσουν τα κράτη μέλη στις υποδομές των μεταφορών εις τρόπον ώστε να ελαχιστοποιηθεί το εξωτερικό τους κόστος.

  Αιτιολόγηση

  Η συμφόρηση και η ρύπανση προκύπτουν από τους περιορισμούς των υποδομών από πλευράς ικανότητας και ποιότητας. Οι μεταφορείς δεν είναι οι μόνοι που προκαλούν τα προβλήματα και ως εκ τούτου δεν είναι οι μόνοι που πρέπει να πληρώσουν. Αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών η βελτίωση της υποδομής των μεταφορών για τη μείωση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (23β) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) καθώς και των διαρθρωτικών ταμείων για τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών με προοπτική τη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών γενικά και την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων για την είσπραξη των τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

  Αιτιολόγηση

  Θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις τόσο για τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών όσο και για την εφαρμογή μέσων είσπραξης των τελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αντλήσουν τόσο από τον προϋπολογισμό των TEN-T όσο και από τα διαρθρωτικά ταμεία ή για τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών με προοπτική τη μείωση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24) Σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της παρούσας οδηγίας, τα πρόσθετα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα ευρέος κοινοτικού ενδιαφέροντος που προορίζονται να προωθήσουν γενικά τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα εν λόγω έργα πρέπει συνεπώς να αφορούν τη διευκόλυνση της αποδοτικής τιμολόγησης, τη μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης, τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2, καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των καθαρότερων οχημάτων και την υλοποίηση του κεφαλαίου που αφορά τις μεταφορές των προγραμμάτων δράσης βάσει της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, προγράμματα δράσης τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας γύρω από μεγάλες υποδομές και σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Η δέσμευση των εσόδων αυτών δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης να κοινοποιούν στην Επιτροπή ορισμένα εθνικά μέτρα, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα τυχόν διαδικασιών που θα κινηθούν βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

  (24) Σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της παρούσας οδηγίας, τα πρόσθετα έσοδα από το τέλος εξωτερικού κόστους πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του τομέα των μεταφορών στο σύνολό του, ιδίως για έργα ευρέος κοινοτικού ενδιαφέροντος, και με στόχο τη μείωση του εξωτερικού κόστους. Τα εν λόγω έργα πρέπει συνεπώς να αφορούν τη διευκόλυνση της αποδοτικής τιμολόγησης, τη μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, τον μετριασμό των επιπτώσεων της ρύπανσης, καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών και αειφόρων υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των καθαρότερων οχημάτων έργα επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής, ανάπτυξη νέας υποδομής και την υλοποίηση του κεφαλαίου που αφορά τις μεταφορές των προγραμμάτων δράσης βάσει της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, προγράμματα δράσης τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας γύρω από μεγάλες υποδομές και σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Η δέσμευση των εσόδων αυτών δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης να κοινοποιούν στην Επιτροπή ορισμένα εθνικά μέτρα, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα τυχόν διαδικασιών που θα κινηθούν βάσει των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης.

  Αιτιολόγηση

  Η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά να προσανατολίζεται στους στόχους, δηλαδή προς την ανάπτυξη αποτελεσματικής και βιώσιμης υποδομής. Ο καθορισμός επιπρόσθετων εσόδων που προέρχονται από την ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους θα διασφαλίζει τις καλύτερες και πιο βιώσιμες συνθήκες κινητικότητας στους χρήστες των μεταφορών.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (25α) Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την καθιέρωση ενός πραγματικά διαλειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος διοδίων ηλεκτρονικής είσπραξης, σύμφωνα με την οδηγία 2004/52/ΕΚ.

  Αιτιολόγηση

  Ένα πραγματικά διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα τηλεδιοδίων είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κα ασφάλεια των μεταφορών.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (26a) Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση της ΕΕ για έργα οδικής υποδομής πρέπει να παρουσιάσουν στην Επιτροπή εκτίμηση των εσόδων που αναμένονται από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και των οδηγιών 1999/62/ΕΚ και 2006/38/ΕΚ.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (27α) Κατά τη χρήση των πιστώσεων της ΕΕ και των εσόδων από την επιβολή οδικού τέλους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και των οδηγιών 1999/62/ΕΚ και 2006/38/ΕΚ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά για τις βιομηχανίες της ΕΕ που παράγουν τέτοια συστήματα.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (27β) Στην διαμεθοριακή ορεινή περιοχή των Άλπεων πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές του Πρωτοκόλλου Μεταφορών της Σύμβασης των Άλπεων και κατά συνέπεια να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής επιπρόσθετων μέτρων που να μην αποτελούν διάκριση για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους και για την ετεροεπιδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (29a) Συμπληρωματικά μέτρα θα δώσουν ώθηση στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων τιμολόγησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του συστήματος μεταφορών, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ περισσότερο ισορροπημένη επιλογή τρόπου μεταφοράς, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της επιμελητειακής επίδοσης των οδικών μεταφορών, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών.

  Αιτιολόγηση

  Το σύστημα τιμολόγησης πρέπει να αποτελεί μόνο ένα τμήμα των μέτρων που προβλέπονται για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος μεταφορών.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 2 – στοιχείο β β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ββ) "τέλος εξωτερικού κόστους": τέλος που επιβάλλεται μέσω διοδίων με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών που προκύπτουν για το κράτος μέλος σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση και τη συμφόρηση λόγω κυκλοφορίας,

  (ββ) "τέλος εξωτερικού κόστους": τέλος που επιβάλλεται μέσω διοδίων με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών που προκύπτουν για το κράτος μέλος σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, τη ζημία στη φύση και στο τοπίο, τη συμφόρηση λόγω κυκλοφορίας και τα ατυχήματα εκτός όσων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες,

  Τροπολογία  19

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 2 – στοιχείο β γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (βγ) "κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας": το κόστος της ζημίας που προκαλούν ορισμένες επιβλαβείς εκπομπές κατά τη λειτουργία του οχήματος,

  (βγ) "κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας": το κόστος της ζημίας που προκαλούν ορισμένες επιβλαβείς εκπομπές κατά τη λειτουργία του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην υγεία,

  Τροπολογία  20

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 2 – στοιχείο β δ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (βδ) "κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας": το κόστος της ζημίας που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος,

  (βδ) "κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας": το κόστος της ζημίας που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην υγεία,

  Τροπολογία  21

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 2 – στοιχείο βε α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βεα) "κόστος ζημίας στο φύση και το τοπίο": το κόστος της ζημίας που προκαλείται από το διαχωρισμό του χώρου ή την τοποθέτηση φραγμών, από τη μείωση της ποιότητας των τοπίων, από την απώλεια φυσικής γης και βιοτόπων, από τη διαταραχή των οικοσυστημάτων, καθώς και από τη μόλυνση των εδαφών, του επιφανειακού ύδατος και του υδροφόρου ορίζοντα,

  Τροπολογία  22

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α) Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών, ιδίως εκείνου που συνδέεται με το περιβάλλον, πρέπει να εισαχθεί σταδιακά ώστε να μην δημιουργεί υπερβολικό κόστος που θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα του οποιουδήποτε δεδομένου τρόπου μεταφοράς.

  Αιτιολόγηση

  Η εσωτερίκευση πρέπει να εισαχθεί σταδιακά ώστε να μην δημιουργηθούν εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα ενός δεδομένου τρόπου μεταφοράς.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε κράτος μέλος επιτρέπεται να εφαρμόζει μόνον ετήσια τέλη χρήσης για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα σε αυτό.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ένας από τους κύριους του στόχους της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας είναι η πρόληψη των διακρίσεων στο εσωτερικό της ΕΕ.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7α – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Η εφαρμογή των ρυθμιστικών αυτών τελών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης στις πυκνοκατοικημένες ή ευαίσθητες περιοχές δεν πρέπει να εμπεριέχει τις οποιεσδήποτε διακρίσεις σε σχέση με την κυκλοφορία διέλευσης.

  Αιτιολόγηση

  Η εφαρμογή των ρυθμιστικών αυτών τελών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης στις πυκνοκατοικημένες ή ευαίσθητες περιοχές δεν πρέπει να εμπεριέχει τις οποιεσδήποτε διακρίσεις σε σχέση με την κυκλοφορία διέλευσης.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7β – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το τέλος εξωτερικού κόστους συναρτάται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας, το κόστος της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή και με αμφότερα. Για τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου σημειώνεται συμφόρηση, το τέλος εξωτερικού κόστους επιτρέπεται επίσης να περιλαμβάνει το κόστος της συμφόρησης για τις περιόδους κατά τις οποίες τα εν λόγω τμήματα παρουσιάζουν συνήθως συμφόρηση.

  2. Το τέλος εξωτερικού κόστους συναρτάται με το κόστος της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, το κόστος της ζημίας στο περιβάλλον και στο τοπίο, το κόστος οδικών ατυχημάτων εκτός όσων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου σημειώνεται συμφόρηση, το τέλος εξωτερικού κόστους επιτρέπεται επίσης να περιλαμβάνει το κόστος της συμφόρησης για τις περιόδους κατά τις οποίες τα εν λόγω τμήματα παρουσιάζουν συνήθως συμφόρηση.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7γ – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το ύψος του τέλους εξωτερικού κόστους για κάθε συνδυασμό κατηγορίας οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονικής περιόδου καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις, τους κοινούς μαθηματικούς τύπους και το μέγιστο απαιτητό εξωτερικό κόστος του παραρτήματος ΙΙΙα.

  2. Το ύψος του τέλους εξωτερικού κόστους για κάθε συνδυασμό κατηγορίας οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονικής περιόδου καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις κοινές μεθόδους για τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους του παραρτήματος ΙΙΙα.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7στ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) ουδέποτε τα διόδια υπερβαίνουν περισσότερο από 100% τα διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ημέρας, το φθηνότερο τύπο ημέρας ή εποχής.

  (γ) με εξαίρεση τα διόδια που επιβάλλονται για συμφόρηση, ουδέποτε τα διόδια υπερβαίνουν περισσότερο από 100% τα διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ημέρας, το φθηνότερο τύπο ημέρας ή εποχής.

  Αιτιολόγηση

  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο τέλος υποδομής.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 7στ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γα) τα διόδια που επιβάλλονται για συμφόρηση, δεν υπερβαίνουν περισσότερο από 200% τα διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ημέρας, το φθηνότερο τύπο ημέρας ή εποχής· στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα από τα τέλη συμφόρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση της συμφόρησης χρησιμοποιώντας λύσεις ITS στις οδούς εκείνες όπου καταβάλλονται τα τέλη συμφόρησης, τα διόδια που επιβάλλονται για συμφόρηση, δεν υπερβαίνουν περισσότερο από 400% τα διόδια που χρεώνονται κατά τη φθηνότερη περίοδο της ημέρας, το φθηνότερο τύπο ημέρας ή εποχής.

  Αιτιολόγηση

  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στο τέλος υποδομής.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το κράτος μέλος το οποίο επιβάλλει τέλος εξωτερικού κόστους εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα από το τέλος έσοδα δεσμεύονται για μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης τιμολόγησης, στην μείωση της ρύπανσης των οδικών μεταφορών στην πηγή, στον μετριασμό των επιπτώσεων της, βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2 καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών για τους χρήστες των μεταφορών.

  2. Το κράτος μέλος το οποίο επιβάλλει τέλος εξωτερικού κόστους εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα από το τέλος έσοδα δεσμεύονται για μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης τιμολόγησης, στην μείωση της ρύπανσης (ατμοσφαιρικής ή ηχορύπανσης) των οδικών μεταφορών στην πηγή, στον μετριασμό των επιπτώσεων, βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οχημάτων και των επιδόσεων τους όσον αφορά τις εκπομπές CO2, βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας με στόχο τη βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας υποδομής και ανάπτυξη ισορροπημένου δικτύου υποδομών για τις μεταφορές, ανάλογα με τις ανάγκες, με στόχο τη μείωση του εξωτερικού κόστους.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη στα οποία επιβάλλεται τέλος υποδομής καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από το εν λόγω τέλος. Για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών στο σύνολό του, τα έσοδα από τα τέλη πρέπει να προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών και για τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του."

  Τα κράτη μέλη στα οποία επιβάλλεται τέλος υποδομής καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που προέρχονται από το εν λόγω τέλος. Για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών στο σύνολό του, τα έσοδα από τα τέλη πρέπει να προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται προς όφελος του τομέα μεταφορών και για τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του, για παράδειγμα, με εγκατάσταση και συντήρηση διαλειτουργικών (δορυφορικών) συστημάτων είσπραξης διοδίων όπως αναφέρεται στην οδηγία 2004/52/ΕΚ, βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής, διαχείριση της κυκλοφορίας και συνδυασμένους κόμβους του όλου μεταφορικού δικτύου, μείωση των θορύβων στην πηγή, επενδύσεις στις υποδομές για ασφαλέστερους τρόπους που καταναλώνουν λιγότερο πετρέλαιο, όπως ο σιδηρόδρομος, οι αειφόρες πλωτές μεταφορές και οι αγωγοί.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

  Παράρτημα

  Οδηγία 1999/62/ΕΚ

  Παράρτημα ΙΙΙα – Τίτλος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  TRAN

  Γνωμοδοτική επιτροπή

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  2.9.2008

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Claude Turmes

  15.9.2008

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  16.10.2008

  13.11.2008

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.12.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  10

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Lambert van Nistelrooij, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  8.7.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  2.9.2008

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  2.9.2008

  ITRE

  2.9.2008

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

  ENVI

  10.9.2008

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

  Saïd El Khadraoui

  26.8.2008

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  9.9.2008

  7.10.2008

  3.11.2008

  20.1.2009

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.2.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  14

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Samuli Pohjamo, Claude Turmes

  Ημερομηνία κατάθεσης

  18.2.2009