MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

  18.2.2009 - (KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD)) - ***I

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  Esittelijä: Saïd El Khadraoui

  Menettely : 2008/0147(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0066/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0066/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta

  (KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0436),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0276/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6‑0066/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Kestävän liikenteen edistäminen on keskeinen osa yhteistä liikennepolitiikkaa. Tämän vuoksi liikenteen kielteisiä vaikutuksia, erityisesti liikkuvuutta haittaavaa ruuhkaa, terveydelle ja ympäristölle vahingollista pilaantumista sekä liikenteen osuutta ilmastonmuutokseen on vähennettävä. Lisäksi ympäristönsuojeluvaatimukset on otettava huomioon yhteisön muiden politiikkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, yhteinen liikennepolitiikka mukaan lukien.

  (1) Kestävän liikenteen edistäminen on keskeinen osa yhteistä liikennepolitiikkaa. Tämän vuoksi liikenteen kielteisiä vaikutuksia, erityisesti liikkuvuutta haittaavaa ruuhkaa, terveydelle ja ympäristölle vahingollista pilaantumista sekä liikenteen osuutta ilmastonmuutokseen on vähennettävä. Lisäksi ympäristönsuojeluvaatimukset on otettava huomioon yhteisön muiden politiikkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, yhteinen liikennepolitiikka mukaan lukien. Samoin ympäristönsuojelun painopisteet, sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet sekä EU:n yritysten kilpailukyvylle asetetut tavoitteet olisi sovitettava tasapainoisesti yhteen osana kasvua ja työllisyyttä koskevaa Lissabonin strategiaa.

  Perustelu

  Ehdotuksessa ei oteta huomioon kuljetusyrityksille ruuhkautumisesta jo aiheutuneita kustannuksia ja yritysverotuksen kokonaistasoa. Vaikka maanteiden tavarankuljetukset muodostavatkin vain 10 prosenttia liikenneruuhkista, kuljetusyritysten on vastattava ruuhkautumisesta aiheutuvista maksuista kiinteiden ja muuttuvien kustannusten, haaskatun ajan ja menetettyjen tulojen muodossa. Lisäksi direktiivin 1999/62 7 artiklan 10 kohdassa jäsenvaltioille annettiin keinot ruuhkien torjumiseen.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Liikenteen haittavaikutuksia olisi kyettävä vähentämään niin, että samalla vältetään aiheuttamasta suhteettomia esteitä vapaalle liikkuvuudelle terveen talouskasvun vuoksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

  (2) Liikenteen haittavaikutuksia olisi kyettävä vähentämään niin, että samalla vältetään aiheuttamasta suhteettomia esteitä vapaalle liikkuvuudelle terveen talouskasvun vuoksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Olisi myös korostettava, että ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttäminen vastaa hallinnointimenetelmää ja että sen olisi kannustettava tienkäyttäjiä ja asianosaisia teollisuuden aloja hyödyntämään ja tehostamaan valmiuksiaan ympäristöystävällisen liikenteen saralla esimerkiksi muuttamalla ajotapaa tai jatkamalla teknistä kehitystyötä. On erittäin tärkeää löytää keinoja maantieliikenteestä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi sen sijaan, että saadut tulot vai käytettäisiin kyseisten kustannusten kattamiseen.

  Perustelu

  Lisäyksellä muistutetaan, että ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttämistä olisi pidettävä ensisijaisesti hallinnointivälineenä, jota voidaan käyttää maantieliikenteen ja/tai kuljetusalan organisoinnin muuttamiseen, tuleviin haasteisiin valmistautumiseen sekä alan aiheuttamien vahinkojen vähentämiseen sen sijaan, että sillä vain pyrittäisiin kattamaan kustannukset. Maksuja, joilla pyritään pelkästään hankkimaan lisätuloja valtiolle, ei voida hyväksyä.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Liikennepolitiikan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan liikenteen hintojen olisi vastattava entistä paremmin liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta, liikenneperäisistä meluhaitoista, ilmastonmuutoksesta ja ajoneuvojen, junien, lentokoneiden tai alusten tosiasiallisen käytön aiheuttamasta ruuhkautumisesta johtuvia kustannuksia. Tällaisen hinnoittelun avulla voidaan optimoida infrastruktuurin käyttö, vähentää paikallista ympäristön pilaantumista, hallita ruuhkia ja torjua ilmastonmuutosta taloudelle mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa vaiheittaisia toimia, joissa otetaan huomioon kunkin liikennemuodon erityispiirteet.

  (5) Liikennepolitiikan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan liikenteen hintojen olisi vastattava entistä paremmin ajoneuvojen, junien, lentokoneiden tai alusten käytöstä johtuvia ulkoisia kustannuksia. Tämä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa johdonmukaisia ja tavoitteellisia toimia, joissa otetaan huomioon kunkin liikennemuodon erityispiirteet.

  Perustelu

  Tarkistuksella varmistetaan, että toimintaperiaatteiden mukaiset toimet ulkoisten kustannusten sisäistämiseksi toteutetaan kaikkien liikennemuotojen suhteen yhtäläisten toimintaedellytysten takaamiseksi.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a) Muut liikennemuodot ovat jo alkaneet sisällyttää hintoihinsa ulkoisia kustannuksiaan, ja asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä tällainen hintoihin sisällyttäminen otetaan joko käyttöön vaiheittain tai sitä ei ainakaan estetä. Hiilidioksidipäästöihin olisi puututtava ottamalla lentoliikenne mukaan päästökauppajärjestelmään. Sähkön tuottaminen junia varten kuuluu myös päästökauppajärjestelmään, ja laivaliikennettä ollaan sisällyttämässä siihen piakkoin. Muita ulkoisia kustannuksia voidaan sisällyttää hintoihin lentokenttäveroilla, jotka voidaan eriyttää ympäristötarkoituksiin sekä rautateiden käyttöä koskevilla infrastruktuurimaksuilla rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY1 mukaisesti. Lisäksi komissio aikoo ehdottaa ensimmäisen rautatiepaketin laatimista uudelleen voidakseen ottaa käyttöön melutasoon sidotun yhdenmukaisen maksujärjestelmän raiteiden käyttöoikeuksille.

   

  ____________________

  1 EUVL L 75, 15.3.2001, s. 29.

  Perustelu

  Komission ympäristöystävällisempää liikennettä koskeva paketti (KOM(2008)0433 on yleiskatsaus lukuisista erilaisista toimista, joita on toteutettu liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Vaikutusten arviointi: Strategia ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin (SEC(2008)2208) keskittyy kaikkien liikennemuotojen melusta, ilmansaasteista, ilmastonmuutoksesta, liikenneruuhkista ja onnettomuuksista johtuvien ulkoisten kustannusten sisällyttämiseen hintoihin erilaisilla hinnoitteluvälineillä, kuten maksuilla, veroilla ja kaupankäynnin kohteena olevilla luvilla.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b) Rautatieliikenteen infrastruktuurin käyttömaksuperiaatteita säätävään direktiiviin 2001/14/EY sisältyvän 7 artiklan mukaan ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin on jo nyt mahdollista. Jotta raiteiden käyttöoikeusmaksuja ulotettaisiin laajemmalle ja rautatieliikenteen ulkoiset kustannukset sisällytettäisiin täydellisesti hintoihin, myös tieliikennesektorin on kuitenkin ensin sovellettava ulkoisten kustannusten perimistä.

  Perustelu

  Direktiiviin 2001/14 sisältyvässä 7 artiklassa säädetään rautatieliikenteen maksuja koskevista periaatteista. Direktiivin mukaan infrastruktuurin haltijoilla on oikeus periä maksuja kaikilta infrastruktuuria käyttäviltä junilta saadakseen takasin junaliikenteen ylläpitämistä koskevia kustannuksia. Myös niukkuutta tai ympäristökustannuksia koskevien maksujen periminen on sallittua. 7 artiklan 5 kohta on kuitenkin rajoittava: "Infrastruktuurin hallinnon kokonaistuloja kartuttavien ympäristömaksujen sisällyttäminen hintoihin on kuitenkin sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että kilpailevissakin liikennemuodoissa peritään samantasoisia maksuja".

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 c) Maantiekuljetuksiin sovelletaan jo nyt monia veroja ja maksuja, mukaan luettuna veroja ja maksuja, joilla osittain korvataan hiilidioksidin kaltaisia ulkoisia kustannuksia, ja mukaan luettuna polttoaineiden valmistevero.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Vaikutustenarvioinnista käy ilmi, että jos sovelletaan tietulleja, jotka on laskettu ympäristön pilaantumisen kustannusten perusteella ja ruuhkaisten teiden osalta ruuhkakustannusten perusteella, vaikutus liikennejärjestelmään on myönteinen ja ilmastonmuutoksen torjumista koskevan yhteisön strategian mukainen, koska näin voidaan vähentää ruuhkia ja paikallista ympäristön pilaantumista, rohkaista käyttämään puhtaampaa ajoneuvoteknologiaa ja vähentää tyhjänä ajamista. Samalla tietullit vaikuttavat epäsuorasti polttoaineenkulutuksen vähentämiseen ja edesauttavat ilmastonmuutoksen torjumista. Tietulleilla, joiden laskennassa otetaan huomioon teiden ruuhkautumiseen liittyvä kustannustekijä, voidaan vähentää ruuhkia tehokkaammin, jos jäsenvaltiot soveltavat muihin, tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviin tienkäyttäjiin samankaltaista järjestelmää.

  (7) Vaikutustenarvioinnista käy ilmi, että jos sovelletaan tietulleja, jotka on laskettu ympäristön pilaantumisen kustannusten perusteella ja ruuhkaisten teiden osalta ruuhkakustannusten perusteella, voidaan edistää tai saada aikaan tehokkaampaa ja ympäristöystävällistä maantieliikennettä ja edistää EU:n ilmastonmuutoksen torjuntastrategiaa. Näin voidaan vähentää ruuhkia ja paikallista ympäristön pilaantumista, rohkaista käyttämään puhtaampaa ajoneuvoteknologiaa ja vähentää tyhjänä ajamista. Samalla tietullit vaikuttavat epäsuorasti polttoaineenkulutuksen vähentämiseen ja edesauttavat ilmastonmuutoksen torjumista. Tietullit, joiden laskennassa otetaan huomioon teiden ruuhkautumiseen liittyvä kustannustekijä, voivat olla tehokkaita ainoastaan osana toimintasuunnitelmaa, johon on sisällytetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviä tienkäyttäjiä koskevia toimia, kuten samanlaisia laskutusjärjestelmiä tai toimia, joiden tuloksena liikennettä rajoitetaan tai otetaan käyttöön erillisiä kaistoja korkean käyttöasteen ajoneuvoille. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole kyetty riittävässä määrin osoittamaan, että tietullit olisivat saaneet aikaan tuntuvia muutoksia eri liikennemuotojen jakaumassa.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen sekä ruuhkien kustannukset, esimerkiksi terveyskustannukset, sairaanhoito mukaan lukien, sadonmenetykset ja muut tuotantotappiot sekä sosiaalikustannukset, joudutaan maksamaan sen jäsenvaltion alueella, jossa liikenne tapahtuu. Saastuttaja maksaa -periaate toteutetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvin maksuin, minkä ansiosta myös ulkoiset kustannukset alenevat.

  (8) Saastuttaja maksaa -periaate toteutetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvin maksuin, minkä ansiosta myös ulkoiset kustannukset alenevat.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Komission suunnittelema malli liikenneperusteisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen sekä ruuhkien ulkoisten kustannusten laskemiseksi sisältää luotettavia menetelmiä ja yksikköarvojen vaihteluvälit, joita voidaan jo nyt käyttää tienkäyttömaksujen laskentaperusteina.

  (9) Komission suunnittelema malli ruuhkien ulkoisten kustannusten laskemiseksi sisältää luotettavia menetelmiä ja yksikköarvojen vaihteluvälit, joita voidaan jo nyt käyttää tienkäyttömaksujen laskentaperusteina.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan maanteiden rahdinkuljettajat saavat selviä hintasignaaleja, jotka kannustavat heitä toiminnan optimointiin, keskipitkällä aikavälillä olisi toteutettava toimia, joilla pyritään lähentämään menetelmät, joita kaikissa Euroopan maksunperimisjärjestelmissä sovelletaan ulkoisia kustannuksia koskeviin laskelmiin.

  Perustelu

  Ulkoisten kustannusten laskelmia varten on tarjolla liikaa menetelmiä, mikä aiheuttaa hämmennystä EU:ssa, ja tällöin maanteiden rahdinkuljettajat eivät saa selviä hintasignaaleja, jotka kannustaisivat ajoneuvokannan uudistamiseen ja logistiikan optimointiin. Siksi keskipitkällä aikavälillä tarvitaan toimia, jotta ulkoisten kustannusten laskentamenetelmät saataisiin lähennettyä.

  Tarkistus 11

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain perittävillä aikaperusteisilla käyttäjämaksuilla ei pitäisi syrjiä satunnaisia käyttäjiä, koska suuri osa tällaisista käyttäjistä on todennäköisesti muita kuin kansallisia liikenteenharjoittajia. Tästä syystä olisi vahvistettava entistä yksityiskohtaisemmin päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten maksujen suhteet.

  (12) Päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain perittävillä aikaperusteisilla käyttäjämaksuilla ei pitäisi syrjiä satunnaisia käyttäjiä, koska suuri osa tällaisista käyttäjistä on todennäköisesti muita kuin kansallisia liikenteenharjoittajia. Tästä syystä olisi vahvistettava entistä yksityiskohtaisemmin päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuosittaisten maksujen suhteet. Tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta aikaperustaisia käyttäjämaksuja olisi pidettävä siirtymäkauden välineinä infrastruktuurin käyttämiselle. Tästä syystä olisi harkittava aikaan perustuvia maksujärjestelmiä. Kolmansien maiden kanssa yhteisiä ulkorajoja omaavien maiden olisi voitava poiketa tästä säännöksestä ja jatkaa aikaperustaisten käyttäjämaksujen soveltamista rajanylityspaikoille saapuvia raskaan tavaraliikenteen ajoneuvoja varten.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun asettavalle viranomaiselle ei myöskään saisi olla etua maksun asettamisesta kohtuuttomalle tasolle. Tämän vuoksi kyseisen viranomaisen olisi oltava riippumaton elimestä, joka kerää ja hallinnoi tietulleista saatavia tuloja. Kokemus on osoittanut, että vuoristoalueiden tietullien korotus Euroopan laajuisen verkon ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseksi ei ole infrastruktuurin ylläpitäjille toteutuskelpoinen vaihtoehto, jos tietullin korotuksesta mahdollisesti aiheutuva liikenteen siirtymä johtaa tulojen menetykseen. Tilanteen korjaamiseksi olisi sallittava maksujen korottaminen vaihtoehtoisilla reiteillä, joille liikenne voisi muutoin siirtyä.

  (17) Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun asettavalle viranomaiselle ei myöskään saisi olla etua maksun asettamisesta kohtuuttomalle tasolle. Tämän vuoksi kyseisen viranomaisen olisi oltava riippumaton elimestä, joka kerää ja hallinnoi tietulleista saatavia tuloja. Kokemus on osoittanut, että vuoristoalueiden tietullien korotus Euroopan laajuisen verkon ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseksi ei ole infrastruktuurin ylläpitäjille toteutuskelpoinen vaihtoehto, jos käytävän määritelmä ei vastaa todellisia liikennevirtoja. Tilanteen korjaamiseksi maksujen korottaminen voitaisiin sallia käytävissä, jotka kattavat ennen kaikkea sellaisia tieosuuksia, joilta liikenne maksujen korottamisen jälkeen siirtyisi kyseiselle ensisijaiselle hankkeelle.

  Perustelu

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18) Jotta Euroopan edun mukaisten ensisijaisten hankkeiden rakentaminen asetettaisiin etusijalle, jäsenvaltioiden, jotka voivat soveltaa korotusta, olisi käytettävä tätä vaihtoehtoa ennen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun perimistä. Jotta käyttäjiltä ei perittäisi kohtuuttomia maksuja, ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ei pitäisi yhdistää tietullin korotukseen, elleivät ulkoiset kustannukset ole suuremmat kuin jo perityn korotuksen määrä. Tällaisessa tapauksessa on asianmukaista vähentää korotuksen määrä ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta maksusta.

  (18) Jotta Euroopan edun mukaisten ensisijaisten hankkeiden rakentaminen asetettaisiin etusijalle, jäsenvaltioiden, jotka voivat soveltaa korotusta, olisi käytettävä tätä vaihtoehtoa ennen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun perimistä.

  Perustelu

  Koska tietullien korotuksia käytetään vaihtoehtoisen ja ympäristöystävällisemmän liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, toisin kuin muita toimia, joilla pyritään vähentämään ulkoisia kustannuksia, joten ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua olisi voitava periä tietullin korotusten ohella. Tällöin ulkoisia kustannuksia vähentäviä toimia voidaan toteuttaa myös teillä, joilla peritään korotettua tietullia.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21) Ulkoisten kustannusten periminen tietulleina vaikuttaa tehokkaammin liikennettä koskeviin päätöksiin, jos käyttäjät ovat tietoisia näistä kustannuksista. Ne olisikin mainittava erikseen tietullien kerääjän antamassa ilmoituksessa, laskussa tai vastaavassa asiakirjassa. Tällaisen asiakirjan avulla liikenteenharjoittajat voivat myös helpommin siirtää ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun kustannukset rahtaajalle tai muille asiakkaille.

  (21) Ulkoisten kustannusten periminen tietulleina vaikuttaa tehokkaammin liikennettä koskeviin päätöksiin, jos käyttäjät ovat tietoisia näistä kustannuksista. Ne olisikin mainittava erikseen tietullien kerääjän antamassa ymmärrettävässä ilmoituksessa, laskussa tai vastaavassa asiakirjassa. Tällaisen asiakirjan avulla liikenteenharjoittajat voivat myös helpommin siirtää ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun kustannukset rahtaajalle tai muille asiakkaille.

  Perustelu

  Avoimuuden vuoksi on äärimmäisen välttämätöntä, että tietullien kerääjälle annetaan ymmärrettävä ilmoitus, lasku tai vastaava asiakirja, joka pitäisi voida ymmärtää kielitaidosta riippumatta.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22) Sähköisten tietullijärjestelmien käyttö on olennaisen tärkeää, jotta turvattaisiin liikenteen sujuvuus ja vältyttäisiin tullipuomeille muodostuvien jonojen kielteisiltä vaikutuksilta paikalliseen ympäristöön. Sen vuoksi on syytä varmistaa, että ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun keruussa käytetään tällaista järjestelmää ja että samalla noudatetaan sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY vaatimuksia. Mainitussa direktiivissä säädetään aiheellisista ja oikeasuhteisista toimenpiteistä teknisten, oikeudellisten ja kaupallisten kysymysten sekä tietosuojan ja yksityisyyden suojan huomioon ottamiseksi sähköisen tietullin toteuttamisessa. Lisäksi järjestelmät olisi suunniteltava niin, että ne voidaan myöhemmin laajentaa koskemaan muita teitä vähäisin kustannuksin. On kuitenkin syytä säätää siirtymäkaudesta tarvittavien mukautusten tekemiseksi.

  (22) Sähköisten tietullijärjestelmien käyttö on olennaisen tärkeää, jotta turvattaisiin liikenteen sujuvuus ja vältyttäisiin tullipuomeille muodostuvien jonojen kielteisiltä vaikutuksilta paikalliseen ympäristöön. Sen vuoksi on syytä varmistaa, että infrastruktuuriin ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun keruussa käytetään tällaista järjestelmää ja että samalla noudatetaan sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY vaatimuksia. Mainitussa direktiivissä säädetään aiheellisista ja oikeasuhteisista toimenpiteistä teknisten, oikeudellisten ja kaupallisten kysymysten sekä tietosuojan ja yksityisyyden suojan huomioon ottamiseksi sähköisen tietullin toteuttamisessa. Lisäksi järjestelmät olisi suunniteltava niin, että ne voidaan myöhemmin laajentaa koskemaan muita teitä vähäisin kustannuksin. On kuitenkin syytä säätää siirtymäkaudesta tarvittavien mukautusten tekemiseksi.

  Perustelu

  Infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen maksujärjestelmiä ei pitäisi erottaa toisistaan.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (22 a) On tärkeää, että tämän direktiivin tavoitteet saavutettaisiin tavalla, joka ei haittaa sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa. Lisäksi on tärkeää välttää se, että raskaiden hyötyajoneuvojen kuljettajat joutuvat jatkossa hankkimaan ohjaamoihinsa entistä yhteensopimattomampia ja kalliita sähköisiä laitteita, joiden käytössä saatetaan tehdä virheitä. Tekniikan paisuminen on epäsuotavaa. Siksi yhteisön tietullijärjestelmien yhteentoimivuus, josta on säädetty direktiivissä 2004/52/EY, olisi saatava toteutettua mahdollisimman pian. Lisäksi olisi toteutettava toimia, joilla ajoneuvossa olevien laitteiden määrä saadaan rajoitettua yhteen, jonka avulla voidaan soveltaa eri jäsenvaltioissa voimassa olevia erilaisia tulleja.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (22 b) Komission pitäisi toteuttaa kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen todella yhteentoimivan järjestelmän nopean käyttöönoton vuoden 2010 loppuun mennessä direktiivin 2004/52/EY mukaisesti.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 a) Jäsenvaltioiden pitäisi voida käyttää Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN–T) koskevia talousarvioita sekä rakennerahastoja liikenneinfrastruktuurien parantamiseen, jotta voidaan vähentää liikenteen ulkoisia kustannuksia yleensä ja panna täytäntöön sähköiset järjestelmät tämän direktiivin säännöksistä johtuvien maksujen keräämiseksi.

  Perustelu

  Sekä liikenneinfrastruktuurien parantamiseen että maksujen keruuta koskevien järjestelmien täytäntöönpanoon tarvitaan huomattavia investointeja. Jäsenvaltioiden on voitava käyttää liikenneinfrastruktuurien parantamiseen sekä TEN–T-talousarvioita että rakennerahastoja, jotta voidaan vähentää ulkoisia kustannuksia.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24) Tämän direktiivin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tuottamat lisätulot olisi käytettävä laajasti yhteisön edun mukaisiin hankkeisiin, joilla pyritään edistämään kestävää liikkuvuutta yleisesti. Tällaisilla hankkeilla olisi tästä syystä pyrittävä helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria. Tähän kuuluvat esimerkiksi puhtaampien ajoneuvojen tutkimus- ja kehitystyö sekä ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY ja ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisten toimintasuunnitelmien liikenneosuuden täytäntöönpano, joihin voi sisältyä esimerkiksi toimenpiteitä, joilla lievennetään liikenneperäisiä meluhaittoja ja ilman pilaantumista merkittävien infrastruktuurien ympärillä ja taajamissa. Tulojen käyttötarkoituksen määrittely ei vapauta jäsenvaltioita perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä velvoitteesta antaa komissiolle tieto tietyistä kansallisista toimenpiteistä. Direktiivi ei vaikuta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan nojalla mahdollisesti aloitettavien tai jo aloitettujen valtiontukimenettelyjen tuloksiin.

  (24) Tämän direktiivin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tuottamat lisätulot olisi käytettävä ensisijaisesti maantieliikenteen ulkoisten kustannusten vähentämiseen ja poistamiseen, jos tämä on mahdollista. Niitä voidaan käyttää myös edistämään kestävää liikkuvuutta yleisesti. Tällaisilla hankkeilla olisi tästä syystä pyrittävä helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan maantieajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta, parantamaan olemassa olevaa tieinfrastruktuuria tai kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria. Tähän kuuluvat esimerkiksi puhtaampien ajoneuvojen tutkimus- ja kehitystyö sekä ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY ja ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisten toimintasuunnitelmien liikenneosuuden täytäntöönpano, joihin voi sisältyä esimerkiksi toimenpiteitä, joilla lievennetään liikenneperäisiä meluhaittoja ja ilman pilaantumista merkittävien infrastruktuurien ympärillä ja taajamissa. Tulojen käyttötarkoituksen määrittely ei vapauta jäsenvaltioita perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä velvoitteesta antaa komissiolle tieto tietyistä kansallisista toimenpiteistä. Direktiivi ei vaikuta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan nojalla mahdollisesti aloitettavien tai jo aloitettujen valtiontukimenettelyjen tuloksiin.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25) Jotta edistettäisiin tietullijärjestelyjen yhteentoimivuutta, kahden tai useamman jäsenvaltion olisi sallittava ottaa yhteinen tietullijärjestelmä käyttöön yhteistyössä edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät.

  (25) Jotta edistettäisiin tietullijärjestelyjen yhteentoimivuutta, olisi kannustettava jäsenvaltioita yhteistyöhön yhteisen tietullijärjestelmän käyttöön ottamiseksi edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät. Komission olisi tuettava jäsenvaltioita, jotka haluavat tehdä yhteistyötä ja ottaa yhteisen tietullijärjestelmän käyttöön alueillaan.

  Tarkistus 21

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26) Komission olisi toimitettava hyvissä ajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattava arvio kokemuksista, joita on kertynyt jäsenvaltioissa, jotka soveltavat ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua tämän direktiivin mukaisesti. Arvioon olisi liitettävä myös selvitys edistymisestä ilmastonmuutoksen torjumista koskevan strategian toteuttamisessa, myös ilmastonmuutokseen liittyvän yhteisen polttoainevero-osuuden määrittelyssä energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/96/EY, sekä siitä, olisiko hiilidioksidipäästöjen kustannukset tämän edistymisen perusteella sisällytettävä tietulleihin, ja selvitys mahdollisesti aiheellisista lisätoimista.

  (26) Komission olisi toimitettava hyvissä ajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattava arvio kokemuksista, joita on kertynyt jäsenvaltioissa, jotka soveltavat ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua tämän direktiivin mukaisesti. Arvioon olisi liitettävä myös selvitys edistymisestä ilmastonmuutoksen torjumista koskevan strategian toteuttamisessa, myös ilmastonmuutokseen liittyvän yhteisen polttoainevero-osuuden määrittelyssä energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/96/EY. Lisäksi olisi laadittava kaikkien muiden liikennemuotojen ulkoisten kustannusten sisällyttämistä koskeva kattava arviointi, jota käytetään tätä kysymystä käsittelevien uusien lainsäädäntöehdotusten perustana. Tällä olisi varmistettava sellaisen oikeudenmukaisen ja kilpailuun perustuvan ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttämistä koskevan järjestelmän käyttöön ottaminen, jolla vältetään kaikkien liikennemuotojen sisämarkkinoiden vääristyminen.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 2 kohdassa säädetään, että käyttäjien maksettavaksi tulevista maksuista saadut tulot on otettava huomioon rahoitusvajeen määrittelyssä, kun kyseessä on tuloja tuottava hanke. Koska ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tuottamat tulot on kuitenkin ohjattava hankkeisiin, joilla vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lievennetään sen vaikutuksia, parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria, niitä ei pitäisi ottaa huomioon laskettaessa rahoitusvajetta.

  (27) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 2 kohdassa säädetään, että käyttäjien maksettavaksi tulevista maksuista saadut tulot on otettava huomioon rahoitusvajeen määrittelyssä, kun kyseessä on tuloja tuottava hanke. Koska ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tuottamat tulot on kuitenkin ohjattava hankkeisiin, joilla vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lievennetään sen vaikutuksia, parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta, parannetaan tieinfrastruktuuria sekä kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria, niitä ei pitäisi ottaa huomioon laskettaessa rahoitusvajetta.

  Perustelu

  Tulot olisi ohjattava nimenomaisesti tieliikenteen alalle ja niiden olisi erityisesti katettava tieliikenneala. Tämän alan tukemisessa on tärkeää, että ulkoisiin kustannuksiin maksettavat rahat käytetään näiden ulkoisten kustannusten pienentämiseen erityisesti tieliikennealalla.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29) Komissio olisi erityisesti valtuutettava mukauttamaan liitteitä 0, III, III a ja IV tekniikan ja tieteen kehitykseen sekä liitteitä I ja II inflaatioon. Koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  (29) Komissio olisi erityisesti valtuutettava mukauttamaan liitteitä 0, III, III a ja IV tekniikan ja tieteen kehitykseen sekä liitteitä I, II ja III a inflaatioon. Koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  2 artikla – ba alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ba) "infrastruktuurimaksulla" tietullina perittyä maksua, joka on tarkoitettu infrastruktuuriin liittyvien, jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen;

  ba)"infrastruktuurimaksulla" tietullina perittyä maksua, joka on tarkoitettu infrastruktuuriin liittyvien, jäsenvaltiolle, tai jos hanke on toteutettu yhteisesti, useammalle kuin yhdelle jäsenvaltiolle, aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen;

  Perustelu

  Kun Euroopan laajuisten liikenneverkkojen rajat ylittäviä osuuksia ovat toteuttaneet yhteisesti useammat jäsenvaltiot, jotka jakavat rakentamis- ja käyttökustannukset, näihin osuuksiin liittyvissä infrastruktuurimaksuissa on otettava huomioon tämä erityinen tilanne.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tietullit ja/tai käyttäjämaksut tieverkossaan tai sen tietyissä osissa tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 7 a–7 j artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

  1. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tietullit ja/tai käyttäjämaksut Euroopan laajuisessa liikenneverkossa tai millä tahansa tieverkkonsa osalla, jolla säännöllisesti esiintyy merkittävää kansainvälistä tavaraliikennettä, tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 7 a–7 j artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

  Perustelu

  Tämän direktiivin on mahdollistettava tavaroiden vapaa liikkuvuus unionissa ja taattava samalla liikenteen harjoittajien yhdenvertainen kohtelu. Sitä on siten sovellettava koko Euroopan laajuiseen liikenneverkostoon sekä kaikkiin teihin, joilla esiintyy säännöllisesti kansainvälisiä tavarankuljetuksia. Muilla tieverkon osilla on pyrittävä välttämään tarpeetonta hallinnollista lisäkuormitusta, jos kansainvälistä liikennettä ei esiinny merkittävästi. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapaasti ottaa käyttöön maksuja perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltiot eivät saa kantaa miltään tietyltä ajoneuvoluokalta sekä tietullia että käyttäjämaksua. Jäsenvaltiot, jotka kantavat tieverkossaan käyttäjämaksua, voivat kuitenkin kantaa myös tietullia siltojen, tunnelien ja vuoristosolien käytöstä.

  2. Jäsenvaltiot eivät saa kantaa sekä tietullia että käyttäjämaksua. Jäsenvaltiot, jotka kantavat tieverkossaan käyttäjämaksua, voivat kuitenkin kantaa myös tietullia siltojen, tunnelien ja vuoristosolien käytöstä.

  Perustelu

  Poistolla vältetään päällekkäisiä järjestelmiä, kuten aikaperustaisia maksuja kevyemmille kuorma-autoille ja matkaan perustuvia maksuja raskaammille kuorma-autoille.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 artikla – 5 kohta – johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltio voi 31 päivään joulukuuta 2011 asti päättää pitää voimassa tai ottaa käyttöön tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja, joita sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia. Tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012 kaikkiin 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin paitsi, jos jäsenvaltio katsoo, että soveltamisen ulottaminen alle 12 tonnin painoisiin ajoneuvoihin.

  5. Jäsenvaltio voi 31 päivään joulukuuta 2011 asti päättää pitää voimassa tai ottaa käyttöön tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja, joita sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia. Tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012 kaikkiin 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

  Perustelu

  Lainsäätäjä oli jo 2006 päättänyt laajentaa soveltamisalaa 3,5 tonnin ajoneuvoihin. Poikkeusten myöntäminen näiden tekijöiden perusteella tarkoittaisi käytännössä täysin mielivaltaista soveltamisalaa. Jos jäsenvaltiot pelkäävät kiertoteiden käyttämistä, ne voivat vapaasti kantaa maksuja pienemmilläkin teillä.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 artikla – 5 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) aiheuttaisi huomattavia haittavaikutuksia liikenteen sujuvuuden, ympäristön, melutason, ruuhkautumisen tai terveyden kannalta, taikka

  Poistetaan.

  Perustelu

  Lainsäätäjä oli jo 2006 päättänyt laajentaa soveltamisalaa 3,5 tonnin ajoneuvoihin. Poikkeusten myöntäminen näiden tekijöiden perusteella tarkoittaisi käytännössä täysin mielivaltaista soveltamisalaa. Jos jäsenvaltiot pelkäävät kiertoteiden käyttämistä, ne voivat vapaasti kantaa maksuja pienemmilläkin teillä.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 artikla – 5 kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) aiheuttaisi hallinnollisia kuluja, jotka ovat enemmän kuin 30 prosenttia soveltamisalaa laajentamalla saatavista lisätuloista.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Lainsäätäjä oli jo 2006 päättänyt laajentaa soveltamisalaa 3,5 tonnin ajoneuvoihin. Poikkeusten myöntäminen näiden tekijöiden perusteella tarkoittaisi käytännössä täysin mielivaltaista soveltamisalaa. Mitä tulee a kohtaan: Jos jäsenvaltiot pelkäävät kiertoteiden käyttämistä, ne voivat vapaasti kantaa maksuja pienemmilläkin teillä.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Käyttäjämaksujen on oltava suhteessa infrastruktuurin käytön kestoon, ja ne on vahvistettava päivän, viikon, kuukauden ja vuoden kestävälle käytölle. Erityisesti vuosimaksun on oltava vähintään 80 kertaa päivämaksun suuruinen, kuukausimaksun on oltava vähintään 13 kertaa päivämaksun suuruinen ja viikkomaksun on oltava vähintään viisi kertaa päivämaksun suuruinen.

  1. Käyttäjämaksujen on oltava suhteessa infrastruktuurin käytön kestoon, ja ne on vahvistettava päivän, viikon, kuukauden ja vuoden kestävälle käytölle. Erityisesti kuukausimaksun on oltava korkeintaan 10 prosenttia vuosimaksusta ja viikkomaksun korkeintaan 2,7 prosenttia vuosimaksusta.

  Perustelu

  Suojellaan kuljettajia suhteettomilta käyttäjämaksuilta.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot saavat kantaa ainoastaan vuosimaksuja kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyistä ajoneuvoista.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Yksi keskeisimmistä perusteista eurovinjettidirektiiville on syrjinnän välttäminen EU:ssa.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 b artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Infrastruktuurimaksun on perustuttava infrastruktuurikustannusten korvaamisen periaatteeseen. Painotetun keskimääräisen infrastruktuurimaksun on perustuttava kyseisen infrastruktuuriverkon rakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja kehittämiskustannuksiin. Painotettuun keskimääräiseen infrastruktuurimaksuun voidaan sisällyttää myös pääoman tuotto tai markkinaehtoinen voittomarginaali.

  1. Infrastruktuurimaksun on perustuttava infrastruktuurikustannusten korvaamisen periaatteeseen. Painotetun keskimääräisen infrastruktuurimaksun on perustuttava kyseisen infrastruktuuriverkon rakennuskustannuksiin sekä sen turvallisuusstandardien käyttö-, kunnossapito-, kehittämis- ja varmistamiskustannuksiin. Painotettuun keskimääräiseen infrastruktuurimaksuun voidaan sisällyttää myös pääoman tuotto tai markkinaehtoinen voittomarginaali.

  Perustelu

  Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on ratkaisevan tärkeää onnettomuuksista aiheutuvien kustannusten välttämiseksi. Tämän velvollisuuden hoitaminen edellyttää kuitenkin laitosinvestointeja (esim. raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen testikeskukset ja tarkastuspisteet) sekä turvahenkilöstöstä aiheutuvia menoja. Joissakin maissa osa näistä valvontatehtävistä kuuluu lisäksi alueellisille tai paikallisille viranomaisille, joihin kohdistuu valtavia haasteita maanteiden rahtiliikenteen lisääntyessä.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 b artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun on perustuttava liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksiin, liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksiin tai molempiin.

  2. Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun on perustuttava liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksiin, liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksiin tai molempiin.

  Ruuhkautuvilla tieosuuksilla ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi sisältää myös ruuhkakustannuksia aikoina, joina kyseiset tieosuudet ovat yleensä ruuhkaisia.

  Erikseen määritellyillä ruuhkaisilla tieosuuksilla ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi sisältää ruuhkakustannukset, jotka aiheutuvat ruuhkaan joutuneista ajoneuvoista aikoina, joina kyseisten tieosuuksien kapasiteetti on tavallisesti lähes kokonaan käytössä.

   

  Asianosaisen jäsenvaltion on ennen ruuhkamaksun käyttöön ottamista laadittava toimintasuunnitelma, jossa yksilöidään kustannus/hyöty-analyysin perusteella mahdolliset toimet, joilla kyseisten tieosuuksien liikenteen sujuvuutta lisätään vähentämällä liikennemääriä tai rakentamalla uutta infrastruktuuria. Toimintasuunnitelmassa on otettava huomioon kaikki ruuhkia aiheuttavat tienkäyttäjät.

   

  Ruuhkamaksu ei saa johtaa kaupallisen liikenteen epäoikeudenmukaiseen kohteluun verrattuna muihin ruuhkia aiheuttaviin tienkäyttäjiin eikä toimijoiden kilpailun vääristymiseen ja siksi vaikutuksiltaan samaa maksua on sovellettava kaikkiin ruuhkia aiheuttaviin tienkäyttäjiin.

  Perustelu

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 c artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava tietyypin ja Euro-päästöluokan mukaan sekä ajankohdan mukaan silloin, kun maksu sisältää ruuhkakustannuksia ja/tai liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksia.

  1. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava tietyypin ja Euro-päästöluokan mukaan (liitteen III a taulukko 1) sekä ajankohdan mukaan silloin, kun maksu sisältää ruuhkakustannuksia ja/tai liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksia.

  Perustelu

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 c artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja maksuja ei peritä ajoneuvoilta, jotka vastaavat jo etukäteen europäästöstandardeja asiasta annetuissa säännöksissä vahvistettujen päivämäärien mukaisesti.

  Perustelu

  Maksujen periminen niiltä, jotka ovat uusineet kalustoaan tai joilla on ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, ei edesauttaisi mitenkään direktiivin tarkistusehdotuksen tavoitteiden saavuttamista, vaan päinvastoin hidastaisi kaluston uusimista ja päästöjen vähentämistä, koska uusien ajoneuvojen hankkimiseen olisi vähemmän varoja.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 c artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltion tätä varten nimeämän viranomaisen on vahvistettava ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä. Viranomaisen on oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton maksun tai sen osan hallinnoinnista tai keruusta vastaavasta organisaatiosta. Jos kyseinen organisaatio on jäsenvaltion valvonnassa, viranomainen voi kuitenkin olla saman valtion hallintoelin.

  3. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä. Jos jokin jäsenvaltio nimeää viranomaisen tätä tehtävää varten, viranomaisen on oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton maksun tai sen osan hallinnoinnista tai keruusta vastaavasta elimestä.

  Perustelu

  Järjestelmässä pitäisi sallia riittävä joustavuus eri menettelyille.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 e artikla – 1 kohta – johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Erityisiä tieosuuksia koskevia infrastruktuurimaksuja voidaan korottaa poikkeuksellisissa tapauksissa vuoristoalueiden infrastruktuurin osalta sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu komissiolle, jos näillä tieosuuksilla esiintyy äkillisiä ruuhkia tai jos ajoneuvojen tienkäyttö aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja, edellyttäen että

  1. Erityisiä tieosuuksia koskevia tietulleja voidaan korottaa poikkeuksellisissa tapauksissa vuoristoalueiden ja tiheästi asuttujen alueiden infrastruktuurin osalta sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu komissiolle, jos näillä tieosuuksilla esiintyy äkillisiä ruuhkia tai jos ajoneuvojen tienkäyttö aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja, edellyttäen että

  Perustelu

  Myös tiheään asutuilla alueilla voi ilmetä ruuhkia, mikä oikeuttaa tietullien perimisen.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 e artikla – 1 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) korotuksen tuottamat tulot investoidaan sellaisten päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä III lueteltujen Euroopan edun kannalta ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseen, jotka edistävät suoraan kyseisen ruuhkautumisen tai ympäristövahingon lievittämistä ja jotka sijaitsevat samassa liikennekäytävässä kuin tieosuus, johon korotusta sovelletaan;

  a) korotuksen tuottamat tulot investoidaan sellaisten päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä III lueteltujen Euroopan edun kannalta ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseen, joilla pyritään edistämään kestävää liikkuvuutta ja jotka edistävät suoraan kyseisen ruuhkautumisen tai ympäristövahingon lievittämistä ja jotka sijaitsevat samassa liikennekäytävässä kuin tieosuus, johon korotusta sovelletaan;

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää tulot liikenteen infrastruktuurin parantamiseen yleensä omien painopisteidensä mukaisesti.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 e artikla – 1 kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 kohdan ja 7 d artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi tapauksissa, joissa saadut tulot investoidaan Euroopan edun kannalta ensisijaisten hankkeiden rajatylittäville osuuksille, joihin sisältyy infrastruktuuria vuoristoalueilla, jolloin korotus saa olla enintään 25 prosenttia;

  b) korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 kohdan ja 7 d artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi tapauksissa, joissa saadut tulot investoidaan hankkeiden rajatylittäville osuuksille, joilla pyritään edistämään kestävää liikkuvuutta ja joihin sisältyy infrastruktuuria vuoristoalueilla, jolloin korotus saa olla enintään 25 prosenttia;

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää tulot liikenteen infrastruktuurin parantamiseen yleensä omien painopisteidensä mukaisesti.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 e artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Korotuksen määrä on vähennettävä 7 c artiklan mukaisesti lasketusta ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrästä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Korotus johtuu siitä, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuuksia rahoittaa Euroopan kannalta ensisijaisten hankkeiden rakentamista, eikä se liity ulkoisten kustannusten sisällyttämiseen.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 f artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Ainoastaan infrastruktuurimaksusta muodostuvat tietullit on porrastettava Euro-päästöluokan mukaan niin, ettei perittävä tietulli ole yli 100:aa prosenttia korkeampi kuin vastaavilta kaikkein ankarimmat päästönormit täyttäviltä ajoneuvoilta perittävä tietulli.

  1. Ainoastaan infrastruktuurimaksusta muodostuvat tietullit on porrastettava Euro-päästöluokan (liitteen III a taulukko 1) mukaan niin, ettei perittävä tietulli ole yli 100:aa prosenttia korkeampi kuin vastaavilta kaikkein ankarimmat päästönormit täyttäviltä ajoneuvoilta perittävä tietulli.

  Perustelu

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 f artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos kuljettaja ei tarkastuksessa pysty esittämään ajoneuvoa koskevia asiakirjoja, joita tarvitaan Euro-päästöluokan varmistamiseksi, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perittäviä tietulleja.

  2. Jos kuljettaja ei tarkastuksessa pysty esittämään ajoneuvoa koskevia asiakirjoja, joita tarvitaan Euro-päästöluokan varmistamiseksi, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perittäviä tietulleja edellyttäen, että puutteiden korjaaminen jälkikäteen on mahdollista ja liikaa perityt maksut palautetaan.

  Perustelu

  On säädettävä menettely, jolla käyttäjä voi saada takaisin erotuksen, jos häneltä on peritty tarvittavien asiakirjojen puuttumisen vuoksi tavallista korkeampi maksu.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 f artikla – 3 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) mitkään tietullit eivät ole yli 100:aa prosenttia korkeampia kuin vuorokauden, viikonpäivän tai vuodenajan halvimpana aikana kannettavat tietullit.

  c) mitkään tietullit eivät ole yli 500:aa prosenttia korkeampia kuin vuorokauden, viikonpäivän tai vuodenajan halvimpana aikana kannettavat tietullit.

  Perustelu

  Jäsenvaltioille on annettava liikkumavaraa, jotta ne voivat erotella vuorokauden ajan ja kauden mukaisesti.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 g artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tarvittavat tiedot 1 kohdan mukaisesti, lausunnon siitä, onko 7 d artiklan mukaisia velvoitteita noudatettu. Komission lausunnot toimitetaan 9 c artiklassa tarkoitetulle komitealle.

  2. Komissio antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tarvittavat tiedot 1 kohdan mukaisesti, lausunnon siitä, onko 7 d artiklan mukaisia velvoitteita noudatettu. Komission lausunnot toimitetaan 9 c artiklassa tarkoitetulle komitealle ja Euroopan parlamentille.

  Perustelu

  Direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin, joten komission jäsenvaltioilta saamat tiedot siitä, missä ja miten ne on laskettu, olisi toimitettava Euroopan parlamentille.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 g artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a) ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun ehdotettu korvamerkintä.

  Perustelu

  Tarkistus vahvistaa korvamerkinnän käsitettä.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 g artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b) konkreettinen suunnitelma siitä, miten ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat lisätulot käytetään aiheutuvien haittojen vähentämiseen.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 g artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio voi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tiedot 3 kohdan mukaisesti, päättää pyytää asianomaista jäsenvaltiota mukauttamaan ehdotettua ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, jos se katsoo, että 7 b, 7 c ja 7 i artiklassa tai 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei ole noudatettu. Komission päätös toimitetaan 9 c artiklassa tarkoitetulle komitealle.

  4. Komissio voi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tiedot 3 kohdan mukaisesti, päättää pyytää asianomaista jäsenvaltiota mukauttamaan ehdotettua ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, jos se katsoo, että 7 b, 7 c ja 7 i artiklassa tai 9 artiklan 2 kohdassa säädettyjä velvoitteita ei ole noudatettu. Komission lausunnot toimitetaan 9 c artiklassa tarkoitetulle komitealle ja Euroopan parlamentille.

  Perustelu

  Direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin, joten komission jäsenvaltioilta saamat tiedot siitä, missä ja miten ne on laskettu, olisi toimitettava Euroopan parlamentille.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 h artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Ellei 7 f artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 7 f artiklan 4 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu, tietullien määrät voivat poikkeustapauksissa Euroopan edun kannalta erittäin tärkeiden hankkeiden osalta vaihdella muulla tavoin kyseisten hankkeiden kaupallisen elinkelpoisuuden turvaamiseksi silloin, kun ne joutuvat välittömään kilpailuun muiden ajoneuvoliikennemuotojen kanssa. Tuloksena olevan maksurakenteen on oltava lineaarinen, suhteellinen, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin, eikä se saa aiheuttaa muille käyttäjille lisäkustannuksia korkeampien tietullien muodossa. Komissio tarkistaa, että nämä edellytykset täyttyvät ennen kuin kyseinen maksurakenne pannaan täytäntöön.

  3. Ellei 7 f artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 7 f artiklan 4 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu, tietullien määrät voivat poikkeustapauksissa Euroopan edun kannalta erittäin tärkeiden tavaraliikenteen hankkeiden osalta vaihdella muulla tavoin kyseisten hankkeiden kaupallisen elinkelpoisuuden turvaamiseksi silloin, kun ne joutuvat välittömään kilpailuun muiden ajoneuvoliikennemuotojen kanssa. Tuloksena olevan maksurakenteen on oltava lineaarinen, suhteellinen, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin, eikä se saa aiheuttaa muille käyttäjille lisäkustannuksia korkeampien tietullien muodossa. Komissio tarkistaa, että nämä edellytykset täyttyvät ennen kuin kyseinen maksurakenne pannaan täytäntöön.

  Perustelu

  Tavoitteena pitäisi olla tehokkaampi liikennejärjestelmä ja markkinoiden yhdentyminen.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 i artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tietullien ja/tai käyttäjämaksujen keruujärjestelyt eivät saisi taloudellisesti tai muutoin asettaa tieverkon satunnaisia käyttäjiä perusteettomasti epäedulliseen asemaan. Erityisesti jos jäsenvaltio kerää tietullit ja/tai käyttäjämaksut yksinomaan sellaisen järjestelmän avulla, joka edellyttää ajoneuvoon asennettua laitetta, sen on varmistettava, että direktiivin 2004/52/EY vaatimusten mukaiset ajoneuvoon asennettavat laitteet ovat kaikkien käyttäjien saatavilla kohtuullisin hallinnollisin ja taloudellisin järjestelyin.

  2. Tietullien ja/tai käyttäjämaksujen keruujärjestelyt eivät saisi taloudellisesti tai muutoin asettaa tieverkon satunnaisia käyttäjiä perusteettomasti epäedulliseen asemaan, verrattuna niihin, jotka käyttävät vaihtoehtoisia maksutapoja. Erityisesti jos jäsenvaltio kerää tietullit ja/tai käyttäjämaksut yksinomaan sellaisen järjestelmän avulla, joka edellyttää ajoneuvoon asennettua laitetta, sen on varmistettava, että direktiivin 2004/52/EY vaatimusten mukaiset ajoneuvoon asennettavat laitteet ovat kaikkien käyttäjien saatavilla kohtuullisin hallinnollisin ja taloudellisin järjestelyin.

  Perustelu

  Satunnaisten käyttäjien pitää voida maksaa tällaiset maksut ilman pakollisia asennettavia laitteita.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 i artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jos jäsenvaltio perii ajoneuvolta ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun, tällaisen maksun määrä on ilmoitettava liikenteenharjoittajalle annetussa asiakirjassa.

  3. Jos jäsenvaltio perii ajoneuvolta tietullin, sen kokonaismäärä, infrastruktuurin käyttömaksun määrä ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä on ilmoitettava liikenteenharjoittajalle annetussa asiakirjassa, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti.

  Perustelu

  Kuljettajalle annettavassa ilmoituksessa pitää eritellä selvästi, mikä on infrastruktuurimaksun määrä, mikä on ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä ja kuinka paljon on arvonlisäveron osuus.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 i artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on kannettava ja kerättävä direktiivin 2004/52/EY 2 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisella sähköisellä järjestelmällä, jonka soveltamista voidaan myöhemmin laajentaa muihin tieosuuksiin ilman merkittäviä lisäinvestointeja.

  4. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on kannettava ja kerättävä direktiivin 2004/52/EY 2 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisella sähköisellä järjestelmällä. Jäsenvaltioiden on myös tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että käytössä on yhteentoimivia sähköisiä järjestelmiä, joita ne voivat käyttää toistensa alueilla, jotta maksuja voidaan tarvittaessa mukauttaa.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 i artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voidaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2013 asti kantaa ja kerätä olemassa olevan tietullijärjestelyn avulla. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle suunnitelmistaan siirtyä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 järjestelmään, joka täyttää 4 kohdan vaatimukset.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 i artikla – 5 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a. Heti kun Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmään perustuvat tietullien keruujärjestelmät ovat teknisesti toimintakelpoisia, ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut kannetaan ja kerätään direktiivin 2004/52/EY mukaisella yhteentoimivalla Euroopan sähköisellä tiemaksujärjestelmällä.

  Perustelu

  Todella yhteentoimiva Euroopan sähköinen tiemaksujärjestelmä on välttämätön, jotta voidaan varmistaa liikenteen tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen.

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 j artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita, jotka ottavat käyttöön tietulli- ja/tai käyttäjämaksujärjestelmän, säätämästä asianmukaista korvausta näistä maksuista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista.

  Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita, jotka ottavat käyttöön tietulli- ja/tai käyttäjämaksujärjestelmän, säätämästä asianmukaista korvausta näistä maksuista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista, ja jos se jäisi liitteessä I vahvistettujen vähimmäismäärien alapuolelle.

  Perustelu

  Tämä on johdonmukainen käyttäjä maksaa- ja saastuttaja maksaa -periaatteiden kanssa.

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 4 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltion, jossa peritään ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, on varmistettava, että maksun tuottamat tulot ohjataan toimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria.

  2. Jäsenvaltion, jossa peritään ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, on varmistettava, että maksun tuottamat tulot ohjataan ensisijaisesti maantieliikenteen ulkoisten kustannusten vähentämiseen ja poistamiseen, jos tämä on mahdollista. Tuloja voidaan lisäksi käyttää toimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan maantieajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehittämään ja parantamaan olemassa olevaa tieinfrastruktuuria tai kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria.

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 4 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltion, jossa peritään infrastruktuurimaksua, on päätettävä maksun tuottamien tulojen käytöstä. Jotta varmistettaisiin koko liikenneverkon kehittäminen, maksujen tuottamat tulot olisi käytettävä liikennealan hyödyksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen.

  Jäsenvaltion, jossa peritään infrastruktuurimaksua, on päätettävä maksun tuottamien tulojen käytöstä. Jotta varmistettaisiin koko liikenneverkon kehittäminen, maksujen tuottamat tulot on käytettävä pääasiassa tieliikennealan hyödyksi ja tieliikennejärjestelmän optimoimiseen.

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 4 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  9 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Vuodesta 2011 alkaen vähintään 15 prosenttia ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta ja infrastruktuurimaksusta kussakin jäsenvaltiossa saatavista tuloista on kohdennettava liikenteen kestävyyttä parantavien Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyvien hankkeiden taloudelliseen tukemiseen. Tätä prosenttiosuutta on nostettava asteittain ajan myötä.

  Perustelu

  On tärkeää, että maksuista saatavat tulot ohjataan osittain ja asteittain sellaisten TEN-hankkeiden rahoittamiseen, joiden käytöstä voidaan antaa näyttöä kansalaisille.

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  9 b artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio edistää jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua ja teknisen taitotiedon vaihtoa tämän direktiivin ja erityisesti sen liitteiden täytäntöönpanossa. Komissio mukauttaa liitteitä 0, III, III a ja IV tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella ja liitteitä I ja II inflaation perusteella. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 9 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Komissio edistää jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua ja teknisen taitotiedon vaihtoa tämän direktiivin ja erityisesti sen liitteiden täytäntöönpanossa. Komissio mukauttaa liitteitä 0, III, III a ja IV tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella ja liitteitä I, II ja III a inflaation perusteella. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, päätetään 9 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tai infrastruktuurimaksun vaikutuksista liikennemuotosiirtymään, maantieliikenteen optimointiin ja ympäristöön ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vaikutuksista ulkoisiin kustannuksiin, jotka jäsenvaltio pyrkii kattamaan perimällä kyseistä maksua;

  Tarkistus  60

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  11 artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen turvallisten ja valvottujen pysäköintialueiden saatavuudesta Euroopan laajuisen tieverkon varrella.

   

  Mukaan otetaan asianomaiset työmarkkinaosapuolet ja kertomukseen liitetään ehdotuksia

   

  a) infrastruktuurimaksujen ohjaamisesta siihen, että infrastruktuurien haltijat tai Euroopan laajuisesta liikenneverkosta vastaavat viranomaiset huolehtivat Euroopan laajuisen tieverkon varrelle riittävän määrän turvallisia ja valvottuja pysäköintialueita;

   

  b) Euroopan investointipankille, Euroopan koheesiorahastolle ja Euroopan rakennerahastolle annettavista ohjeista, jotta turvalliset ja valvotut pysäköintialueet otetaan asianmukaisesti huomioon Euroopan laajuisen verkon hankkeiden suunnittelussa ja osarahoituksessa.

  Perustelu

  Väsynyt kuljettaja on vaara tieliikenneturvallisuudelle. Kuljettajien on kuitenkin mahdotonta noudattaa ajo- ja lepoaikoja koskevia lakisääteisiä vaatimuksia, koska Euroopan laajuisen verkon varrella ei ole riittävästi turvallisia ja valvottuja pysäköintialueita. Onnettomuuskulujen välttämiseksi ja kuorma-autonkuljettajien terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi asiaa olisi käsiteltävä myös eurovinjettidirektiivissä.

  Tarkistus  61

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  11 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a) onko teknisesti ja taloudellisesti mahdollista lakkauttaa vaiheittain aikaan perustuvat maksujärjestelmät, ottaa käyttöön etäisyyteen perustuvia järjestelmiä ja säilyttää kolmansien maiden kanssa yhteisiä ulkorajoja omaavia jäsenvaltioita koskeva poikkeus, jonka turvin ne voivat jatkaa aikaan perustuvien maksujärjestelmien soveltamista rajanylityspaikoille saapuviin raskaan tavaraliikenteen ajoneuvoihin;

  Perustelu

  Tarkistus  62

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  11 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b) tarpeesta antaa ehdotus lähestymistavaksi, jolla varmistetaan kaikkien muiden liikennemuotojen ulkoisten kustannusten johdonmukainen ja samanaikainen sisällyttäminen hintoihin.

  Perustelu

  Jotta vältetään eri liikennemuotojen välisen kilpailun vääristyminen, komission on esitettävä direktiiviehdotuksia kaikkien liikennemuotojen ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin.

  Tarkistus 63

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 6 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Kertomuksen mukana on arvio kaikkien liikennemuotojen edistymisestä ulkoisten kustannusten sisällyttämisessä hintoihin sekä ehdotus Euroopan parlamentille ja komissiolle tämän direktiivin uudelleentarkastelusta.

  Tarkistus  64

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos jäsenvaltio päättää periä ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua vain osassa tai osissa verkkoa, kyseinen osa tai kyseiset osat on valittava sen jälkeen, kun on arvioitu, että

  Jäsenvaltio voi päättää periä ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua vain osassa tai osissa verkkoa objektiivisten kriteerien mukaisesti.

  Perustelu

  Laajamittaisen arvioinnin edellyttäminen jäsenvaltiolta ennen ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen perimistä olisi tarpeeton hallinnollinen taakka.

  Tarkistus  65

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ajoneuvojen tienkäyttö tieosuuksilla, joihin sovelletaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, aiheuttaa enemmän ympäristövahinkoja ja ruuhkia kuin keskimäärin tieinfrastruktuuriverkon muissa osissa, joihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ei sovelleta, tai

  Poistetaan.

  Perustelu

  Laajamittaisen arvioinnin edellyttäminen jäsenvaltiolta ennen ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen perimistä olisi tarpeeton hallinnollinen taakka.

  Tarkistus  66

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – 1 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun käyttöönotolla muissa osissa verkkoa voisi olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, ruuhkiin tai liikenneturvallisuuteen, tai ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun periminen ja kerääminen niissä aiheuttaisi suhteettomia kustannuksia.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Laajamittaisen arvioinnin edellyttäminen jäsenvaltiolta ennen ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen perimistä olisi tarpeeton hallinnollinen taakka.

  Tarkistus  67

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – 3 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Riippumattoman viranomaisen on määriteltävä yksi maksu kullekin ajoneuvoluokalle, tietyypille ja ajankohdalle. Tuloksena olevan maksurakenteen on oltava avoin, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin.

  Riippumattoman viranomaisen on määriteltävä yksi maksu kullekin Euro-ajoneuvoluokalle, tietyypille ja ajankohdalle. Tuloksena olevan maksurakenteen on oltava avoin, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin.

  Tarkistus  68

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – 3 kohta – 4 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Riippumattoman viranomaisen on seurattava maksujärjestelmän tuloksellisuutta tieliikenteestä johtuvien ympäristövahinkojen vähentämisessä ja ruuhkien lievittämisessä siellä, missä maksuja sovelletaan. Viranomaisen on säännöllisin väliajoin mukautettava maksurakennetta ja tietylle ajoneuvoluokalle, tietyypille ja ajankohdalle asetetun maksun määrää liikenteen kysynnän muutoksiin.

  Riippumattoman viranomaisen on seurattava maksujärjestelmän tuloksellisuutta tieliikenteestä johtuvien ympäristövahinkojen vähentämisessä ja ruuhkien lievittämisessä siellä, missä maksuja sovelletaan. Viranomaisen on säännöllisin väliajoin mukautettava maksurakennetta ja tietylle Euro-ajoneuvoluokalle, tietyypille ja ajankohdalle asetetun maksun määrää liikenteen kysynnän muutoksiin.

  Tarkistus  69

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – 4 kohta – 4.1 alakohta – taulukko 1

  Komission teksti

  Taulukko 1: Ajoneuvon aiheuttaman ilman pilaantumisen kustannus

  senttiä/ajoneuvokilometri

  Taajamatiet

  Muut kaupunkien väliset tiet

  EURO 0

  16

  13

  EURO I

  11

  8

  EURO II

  9

  8

  EURO III

  7

  6

  EURO IV

  4

  4

  EURO V ja puhtaammat

  3

  2

  Arvot eurosentteinä, 2000

  Tarkistus

  Taulukko 1: Kaikilta tietyn luokan ajoneuvoilta veloitettavan ilman pilaantumisen kustannuksen enimmäismäärä

  senttiä/ajoneuvokilometri

  Tiet, joilla peritään suurempia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja/Taajamatiet ja moottoritiet

  Tiet, joilla peritään pienempiä ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja/Kaupunkien väliset tiet ja moottoritiet

  EURO 0

  16

  12

  EURO I

  11

  8

  EURO II

  9

  7

  EURO III

  7

  6

  EURO IV

  4

  3

  EURO V

  3

  2

  EURO VI

  2

  1

  EURO VI -luokkaan kuuluvia ajoneuvoja puhtaammat ajoneuvot, esimerkiksi hybridiautot tai sähköllä käyvät raskaan tavaraliikenteen ajoneuvot taikka maakaasun ja vedyn sekoitusta tai vetyä käyttävät ajoneuvot

  0

  0

  Arvot eurosentteinä, 2000

  PERUSTELUT

  1. Tämänhetkinen tilanne

  Voimassa olevassa eurovinjettidirektiivissä 1999/68/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/38/EY, jäsenvaltioita käytännössä estetään perimästä yli 12 tonnin painoisilta (3,5 tonnin painoisilta vuodesta 2012 lähtien) raskailta kuorma-autoilta ylimääräisiä maksuja teillä, jotka kuuluvat TEN-verkostoon.

  Kaikkien muiden teiden ja alle 12 tonnin painoisten ajoneuvojen suhteen jäsenvaltioilla on kuitenkin voimassa olevan eurovinjettidirektiivin mukaan oikeus periä haluamiaan ulkoisia kustannuksia, kunhan ne vain ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen yleisten sääntöjen ja etenkin syrjinnän vastaisuutta ja suhteellisuutta koskevien periaatteiden mukaisia.

  2. Komission ehdotus

  Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2008 ehdotuksen nykyisen direktiivin uudelleentarkastelusta, joka antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden periä tiettyjä ulkoisia kustannuksia tietullien kautta. Komissio ehdotti myös direktiivin maantieteellisen soveltamisalan laajentamista. Sen mukaan jäsenvaltioiden olisi noudatettava direktiivin määräyksiä infrastruktuurin ja ulkoisten kustannusten perusteella perittävistä maksuista kaikilla teillä. Vain taajama-alueilla voitaisiin ottaa käyttöön sääntelyyn perustuvia maksujärjestelmiä, kuten monissa kaupungeissa on jo tehty.

  Komission ehdotus on ensimmäinen askel kohti "saastuttaja maksaa -periaatetta" tieliikenteessä. Jäsenvaltioiden on täytettävä komission asettamat tiukat vaatimukset luvan saadakseen. Jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus periä maksua vain tietyistä ulkoisista kustannuksista tietullien avulla ja vain, jos ne noudattavat liitteessä III a määriteltyjä laskentamenetelmiä.

  3. Nykyisen ehdotuksen tausta

  Euroopan parlamentti on aina tukenut voimakkaasti ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintoihin. Viimeisimmän eurovinjettidirektiivin uudelleentarkastelun yhteydessä vuonna 2006 parlamentti vaati painokkaasti lisäämään nykyisen direktiivin 11 artiklassa olevan lausekkeen, jossa komissio velvoitettiin esittelemään "kaikkien ulkoisten kustannusten arvioimiseksi yleispätevän, avoimen ja ymmärrettävän mallin, jota käytetään vastedes infrastruktuurimaksujen laskennan pohjana". Malliin oli määrä liittää "vaikutustenarviointi ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin kaikissa liikennemuodoissa ja strategia mallin täytäntöönpanemiseksi vaiheittain kaikissa liikennemuodoissa."

  Tämä näkökanta on toistunut vuosien varrella monissa liikennekysymyksiä koskevissa parlamentin päätöslauselmissa[1]. Ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta 12. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 2 kohdassa parlamentti: "on sitä mieltä, että eurovinjetti 2 -direktiivi merkitsee ensimmäistä askelta kohti eri liikennemuotojen välistä rehellistä kilpailua, sillä rehellinen kilpailu ei ole mahdollista tilanteessa, jossa EU:n laajuisesti kaikilla rautatiereiteillä ja kaikista junista peritään pakollisia maksuja, kun taas yleensä vain moottoriteillä ja vain raskaista ajoneuvoista peritään kaikkialla EU:ssa vapaaehtoiselta pohjalta tiemaksu, jonka yläraja on määritelty, sisällyttämättä ulkoisia kustannuksia hintaan; kehottaa siksi komissiota esittämään vuoteen 2008 mennessä ehdotuksen direktiiviksi (vrt. verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta 17. toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/38/EY 1 artiklan 9 kohta), jossa säädetään eurovinjettijärjestelmän mukauttamisesta ratamaksujärjestelmään, tiemaksun tekemisestä poikkeuksetta pakolliseksi kaikille vähintään 3,5 tonnia painaville raskaille ajoneuvoille EU:n kaikilla maanteillä ja ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin;

  Eurooppalaisen energia- ja ympäristöpolitiikan huomioon ottavasta kestävästä eurooppalaisesta liikennepolitiikasta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 12 kohdassa parlamentti: "kehottaa komissiota esittämään viimeistään kesäkuussa 2008 yleisesti sovellettavissa olevan, avoimen ja perustellun sellaisen mallin kaikkien liikennemuotojen ulkoisten kustannusten arviointia varten, jonka tarkoitus olisi toimia perustana infrastruktuurien käytön kustannusten tuleville laskelmille; huomauttaa, että kyseisen mallin yhteydessä tulee eurovinjettidirektiivin mukaisesti toimittaa analyysi kaikkien kuljetusmuotojen ulkoisten kustannusten sisällyttämisen vaikutuksista ja strategia kaikissa liikennemuodoissa tapahtuvaa mallin asteittaista käyttöönottoa varten; odottaa komissiolta, että tähän aloitteeseen liitetään lainsäädäntöehdotuksia, muun muassa eurovinjettidirektiivin tarkistusehdotus;

  Kaikkien ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttämistä koskevan mallin perusteella komissio ehdottaa tätä tarkistusta sekä kattavaa strategiaa ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin kaikissa liikennemuodoissa. Tieliikenne ei ole ainoa. Muut liikennemuodot ovat jo aloittaneet ulkoisten kustannusten sisällyttämisen hintoihin. Muita liikennemuotoja koskevassa yhteisön lainsäädännössä tällainen sisällyttäminen hintoihin otetaan joko vaiheittain käyttöön tai sitä ei ainakaan estetä. Hiilidioksidiin puututaan sisällyttämällä lentoliikenne päästökauppajärjestelmään, joka kattaa jo sähköntuotannon junia varten, ja lähitulevaisuudessa järjestelmään liitetään myös meriliikenne. Muut ulkoiset kustannukset voidaan sisällyttää hintoihin lentokenttämaksujen ja junien infrastruktuurimaksujen kautta (direktiivi 2001/14). Jotta raiteiden käyttöoikeusmaksuja ulotettaisiin laajemmalle ja rautatieliikenteen ulkoiset kustannukset sisällytettäisiin täydellisesti hintoihin, myös tieliikennesektorin on kuitenkin ensin sovellettava ulkoisten kustannusten perimistä[2]. Komissio aikoo ehdottaa ensimmäisen rautatiepaketin laatimista uudelleen voidakseen ottaa käyttöön melutasoon sidotun yhdenmukaisen maksujärjestelmän raiteiden käyttöoikeuksille.

  4. Esittelijän kanta ja ehdotetut tarkistukset

  Polttoaineiden korkeat hinnat ja finanssikriisi: Tämän tarkistuksen ajankohta voisi olla parempikin. Mutta epämiellyttävä totuus on, että meidän on mahdollisimman nopeasti[3] sopeuduttava tehokkaamman ja kestävämmän liikennepolitiikan olosuhteisiin. Jos sosiaalikustannukset eivät näy riittävällä tavalla hinnoissa, ne eivät välitä oikeita taloudellisia signaaleja, mikä taas johtaa tilanteisiin, joissa liikenteen kustannukset ovat kohtuuttomat verrattuna tehokkaaseen toimintaan. Esittelijän arvion mukaan eriytetty tiemaksujärjestelmä on tehokas kestävämmän liikennepolitiikan luomiseen tarvittavien politiikkavaihtoehtojen osatekijä. Eriyttämisen lisääminen voisi tehostaa tietulleja, mutta nykyinen direktiivi ei tätä salli. Siksi jäsenvaltioille on annettava lisää tiemaksuvaihtoehtoja hyväksymällä ulkoisten kustannusten sisäistämisperiaate.

  Pitäen mielessä kaiken edellä mainitun, esittelijä ehdottaa seuraavaa:

  a) Ulkoisten kustannusten laskeminen on mahdollista

  Laskenta ja menetelmät ovat vakaita. Aloittakaamme ehdotuksessa olevilla kolmella ulkoisella tekijällä sekä hiilidioksidin ulkoisilla kustannuksilla, ainakin jos sitä ei ole sisällytetty hintoihin yhteisellä polttoaineveropolitiikalla.

  Esittelijä ei toistaiseksi ehdota onnettomuuksien kustannusten sisällyttämistä, sillä vakuutusmalleja on liian monia ja EU:ssa on erilaisia tasoja onnettomuuksien kustannusten sisällyttämiseksi vakuutusmaksuihin. Esittelijä kuitenkin kannattaa tätä periaatteessa ja ehdottaa, että komissio esittää viimeistään 31. joulukuuta 2010 kertomuksen onnettomuuksien kustannuksista ja hintoihin sisällyttämisen erilaisista tasoista kansallisissa vahinkovakuutusmaksuissa, jotta onnettomuuksien kustannusten sisällyttäminen hintoihin voitaisiin harmonisoida jäsenvaltioissa.

  Esittelijä korostaa myös, että ruuhkat on pidettävä mukana ehdotuksessa. Joidenkin mielipiteiden mukaan kaikilta ajoneuvoilta ei pitäisi periä maksuja, vaan ainoastaan raskailta kuorma-autoilta. Tämä on pätevä lähtökohta, mutta jos teiden ruuhkautumista ei oteta mukaan tähän direktiiviin, jäsenvaltiot eivät voi lainkaan ottaa käyttöön ulkoisia kustannuksia koskevia ruuhkamaksuja kaupunkien välisillä teillä.

  b) Maksujen eriyttäminen on tehokasta

  On annettava oikeat hintasignaalit: Aikaperustaiset maksujärjestelmät on poistettava vaiheittain mahdollisimman nopeasti; vain todellisia ulkoisia kustannuksia olisi otettava mukaan (ei ylärajoja tai inflaatiotarkistuksia; ruuhka-aikoja koskevia arvoja on korjattava, koska ne eivät todellakaan edustaneet todellisia keskiarvoja[4].

  c) Yhteentoimivuuden ja harmonisoinnin lisääminen

  On kannustettava tullittomien maksujärjestelmien käyttöönottoa. On ehdotettava pakollisia maksuja mahdollisimman nopeasti. Samat säännöt on saatava kaikille: Maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen on kannatettavaa. Ajoneuvoja koskeva soveltamisala olisi määriteltävä tarkemmin: Nykyinen direktiivi sallii, että jäsenvaltiot jättävät 3, 5 tai 12 tonnia painavat ajoneuvot direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Jotta raskaiden kuorma-autojen maksut harmonisoitaisiin paremmin EU:n alueella, esittelijä ehdottaa direktiivin soveltamista kaikkiin raskaisiin kuorma-autoihin ilman poikkeuksia, painoivatpa ne 3 tai 5 tonnia tai enemmän.

  d) Rahoituksen korvamerkintä

  Tulojen korvamerkinnät ovat oleellisen tärkeitä tässä direktiivissä. Ulkoisten kustannusten maksuista saatavat tulot eivät saa osoittautua vain tavalliseksi verotukseksi. Esittelijä kannattaakin siksi komission ehdotusta saatavien tulojen investoimisesta uudelleen liikennejärjestelmään ja ehdottaa lujittamaan velvoitetta tulojen käyttämisestä ulkoisten kustannusten vähentämiseen.

  Ehdotuksessa todetaan, että maksuista saadut tulot "käytettäisiin" liikennealan hyväksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen. Esittelijä ehdottaa palauttamaan sanan "käytetään", jotta teksti olisi vaikutukseltaan mahdollisimman voimakas.

  e) Tulevat toimet

  Komissio aikoo vuonna 2013 laatia kertomuksen direktiivin soveltamisesta ja tulevista toimista. Esittelijä ehdottaa lisäämään vuoteen 2010 mennessä kertomuksen ja lainsäädäntöehdotuksia onnettomuuksien kustannuksista ja niiden hintoihin sisällyttämisen erilaisista tasoista. Lisäksi esittelijä ehdottaa asettamaan komissiolle määräajan pakollisten järjestelmien käyttöönottomahdollisuuksien tarkastelemiseksi ja aikaperustaisten maksujärjestelmien poistamiseksi vuoteen 2013 mennessä. Näiden kertomusten yhteydessä olisi annettava lainsäädäntöehdotuksia.

  • [1]  Ks. myös 14 kohta parlamentin päätöslauselmassa P6_TA(2007)0345, annettu 12. heinäkuuta 2007, Euroopan kestävästä liikkuvuudesta ja 1 kohta parlamentin päätöslauselmassa P6_TA(2007)0345 annettu 4. syyskuuta 2008 Euroopan rahtiliikenteestä.
  • [2]  Ks. direktiiviin 2001/14 sisältyvä 7 artiklan 5 kohta.
  • [3]  Tämän direktiivin voimaantulo on suunniteltu tapahtuvaksi viimeistään 31. joulukuuta 2010.
  • [4]  Laskentaan: Project GRACE – http://www.grace-eu.org

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO (16.12.2008)

  liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta
  (KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

  Valmistelija: Claude Turmes

  LYHYET PERUSTELUT

  Liikenne, öljyntuotannon huippu ja ympäristön kestävyys

  Fossiilisilla polttoaineilla tuotetaan noin 90 prosenttia liikennealan ja etenkin tavaraliikenteen energiatarpeista. Tämä liikennemuoto on siksi erityisen herkkä öljyn hintojen vaihtelulle. Nyt kun Kansainvälinen energiajärjestö on energia-alaa koskevassa vuoden 2008 katsauksessaan[1] varoittanut, ettei halpaa öljyä ole tulevaisuudessa saatavissa, EU on maailman talousmahtien joukossa haavoittuvimmassa asemassa, koska sen tavaraliikenteestä vain 10 prosenttia kulkee muun kuin öljyn voimalla.

  Sen lisäksi EU:n sisäisessä tavaraliikenteessä maantiekuljetukset ovat hallitsevassa asemassa 46 prosentin osuudellaan, merikuljetusten osuus on 37 prosenttia ja rautateitse kuljetetaan alle 11 prosenttia[2]. Maantiekuljetukset ovat myös lisääntyneet 31 prosenttia vuosina 2000–2005, ja tämä kehitys näyttää jatkuvan.

  Koska öljyllä kulkeville kuorma-autoille ei juurikaan ole kestäviä vaihtoehtoja lähivuosikymmeninä, tavarankuljetusalan tehostaminen ja siirtyminen rautatie- ja laivakuljetuksiin on keino lujittaa Euroopan kestokykyä ennustetun suuren öljykriisin varalta.

  Eurovinjetin vihertäminen - keskeiset säännökset

  Osana ympäristöystävällisempää liikennettä koskevaa pakettia komissio teki heinäkuussa 2008 ehdotuksen tarkistaa ns. eurovinjettidirektiiviä 2006/38/EY, jossa vuonna 2006 tehtiin ensimmäiset parannukset vuoden 1999 direktiiviin verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä. Käsillä olevassa ehdotuksessa jäsenvaltioille annetaan ensimmäistä kertaa mahdollisuus soveltaa maantiekuljetuksiin "älykkäämpiä" maksuja ulkoisten kustannusten kattamiseksi ja siten kestävämmän toiminnan kannustamiseksi näiden toimijoiden piirissä:

  ·   jäsenvaltiot voisivat soveltaa (ei pakollinen säännös) ulkoisten kustannusten maksuja (sisältää ruuhkat, melun ja ilmansaasteet) raskaisiin tavaraliikenteen ajoneuvoihin kaikkialla tieverkoston alueella (paitsi kaupunkialueilla) alkaen 31. joulukuuta 2010;

  ·   hiilidioksidipäästöt, riippuvuus öljystä ja onnettomuudet eivät kuulu ulkoisiin maksuihin;

  ·   maksuilla on yläraja ja ne vaihtelevat kellonajan, reitin pituuden ja ajoneuvon EURO-päästöluokan mukaan;

  ·   tullipuomeja ei enää sallita; maksujen kerääminen tapahtuu elektronisesti - siirtymäkausi tammikuuhun 2014 saakka;

  ·   ulkoisten kustannusten maksuista kertyvät verotulot korvamerkitään maantieliikenteen kestävämpään kehitykseen;

  ·   nykyisten säännösten uudelleentarkastelussa vuonna 2013 arvioidaan tehdäänkö ulkoisista kustannuksista pakollisia ja sisällytetäänkö niihin hiilidioksidipäästöt;

  Lausunnon tärkeimmät kohdat

  Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta, sillä siinä otetaan ensimmäisen kerran käyttöön hintoihin sisällyttämisen periaate, ja pyritään siten täydentämään vuoden 2006 eurovinjettidirektiivin yhteydessä tapahtuneita lainsäädännön parannuksia.

  Valmistelija katsoo, että tämän toisen tarkastelun tarjoama tilaisuus olisi käytettävä täysimääräisesti hyödyksi konkreettisilla ja merkittävillä toimilla, jotka tuottavat todellisia tuloksia ja osaltaan auttavat unionia saavuttamaan ympäristöä ja energiaa koskevat tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä.

  Tässä mielessä valmistelija katsoo, että ehdotusta olisi lujitettava kunnianhimoisemmilla säännöksillä:

  Sitova sisällyttäminen hintoihin kaikissa jäsenvaltioissa

  Hintoihin sisällyttämisen vapaaehtoinen lähestymistapa ei auta saavuttamaan odotettuja ympäristömyönteisiä ja sosiaalisia etuja. Jotta varmistetaan tulokset ja saavutetaan tavoite ympäristöystävällisemmästä Euroopan liikennejärjestelmästä, ulkoisten kustannusten maksujen pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita.

  Luonnon ja maiseman vahingoittamisen, ilmastonmuutoksen, öljyriippuvuuden ja onnettomuuksien (muiden kuin vakuutusturvan piiriin kuuluvien) sisällyttäminen "ulkoisten kustannusten" määritelmään

  Kaikki edellä mainitut tekijät aiheuttavat eittämättä merkittäviä kustannuksia taloudelle ja yhteiskunnalle. Näiden jättäminen "ulkoisten kustannusten" määritelmän ulkopuolelle ei ole liikennealan ulkoisten kustannusten arviointia koskevan käsikirjan mukaista[3]. Jos ilmastonmuutoksen huomioon ottamisessa turvaudutaan muihin menetelmiin, kuten esimerkiksi polttoaineen verotukseen, se ei luultavasti tarjoa haluttuja tuloksia, koska EU:n tasolla verotusalan toimet edellyttävät yksimielisyyttä.

  Liitteessä III A olevien ulkoisten kustannusten maksujen ylärajojen poistaminen

  Valmistelija katsoo, että maksujen enimmäismäärät pitäisi jättää avoimeksi, jotta ulkoisten kustannusten arvo voidaan todeta tilannekohtaisesti ja maksu määrätä sen perusteella. Ehdotukseen sisältyvät laskentamenetelmää ja komissiolle ilmoittamista koskevat toimet ovat takaamassa, etteivät eräät jäsenvaltiot mahdollisesti turvaudu väärinkäytöksiin.

  Verotulojen korvamerkinnät - säännöksen lujittaminen

  Ulkoisten kustannusten maksuista kertyvien verotulojen asianmukainen käyttö on keskeistä tämän ehdotuksen päämäärien saavuttamiseksi. Ne pitäisi kohdentaa erityisesti hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan liikenneverkoston kestävyyttä. Valmistelija ehdottaa, että jäsenvaltioille annettavia ohjeita tiukennetaan aloilla, joilla kyseisiä verotuloja voidaan investoida, jotta vältetään varojen käyttäminen infrastruktuurin yleisen kulumisen korjaamiseen.

  TARKISTUKSET

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Kestävän liikenteen edistäminen on keskeinen osa yhteistä liikennepolitiikkaa. Tämän vuoksi liikenteen kielteisiä vaikutuksia, erityisesti liikkuvuutta haittaavaa ruuhkaa, terveydelle ja ympäristölle vahingollista pilaantumista sekä liikenteen osuutta ilmastonmuutokseen on vähennettävä. Lisäksi ympäristönsuojeluvaatimukset on otettava huomioon yhteisön muiden politiikkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, yhteinen liikennepolitiikka mukaan lukien.

  (1) Kestävän liikenteen edistäminen on keskeinen osa yhteistä liikennepolitiikkaa. Tämän vuoksi liikenteen kielteisiä vaikutuksia, erityisesti liikkuvuutta haittaavaa ruuhkaa, terveydelle ja ympäristölle vahingollista pilaantumista sekä liikenteen osuutta ilmastonmuutokseen on vähennettävä. Lisäksi ympäristönsuojeluvaatimukset on otettava huomioon yhteisön muiden politiikkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, yhteinen liikennepolitiikka mukaan lukien. Ympäristönsuojelun prioriteetteja, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita sekä EU:n elinkeinoelämän kilpailukyvyn tavoitteita pitäisi sovittaa yhteen tasapainoisella tavalla osana kasvua ja työllisyyttä koskevaa Lissabonin strategiaa.

  Perustelu

  Ehdotuksessa ei oteta huomioon kuljetusyrityksille ruuhkautumisesta jo aiheutuneita kustannuksia ja yritysverotuksen kokonaistasoa. Vaikka maanteiden tavarankuljetukset muodostavatkin vain 10 prosenttia liikenneruuhkista, kuljetusyritysten on vastattava ruuhkautumisesta aiheutuvista maksuista kiinteiden ja muuttuvien kustannusten, haaskatun ajan ja menetettyjen tulojen muodossa. Lisäksi direktiivin 1999/62 7 artiklan 10 kohdassa jäsenvaltioille annettiin keinot ruuhkien torjumiseen.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Kestävää liikennepolitiikkaa koskevan eurooppalaisen ohjelman tulokset olisi pantava täytäntöön tämän direktiivin puitteissa.

  Perustelu

  On tärkeää, että kestävää liikennepolitiikkaa koskevan eurooppalaisen ohjelman tulokset otetaan huomioon.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b) On oleellisen tärkeää varmistaa, että polttoaineiden laadun parantamista ei estetä ja että tähän direktiiviin sisällytetään verokannustimia yrityksille, jotka investoivat vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten biopolttoaineisiin.

  Perustelu

  Polttoaineen laadun parantaminen sekä muutos öljypohjaisista polttoaineista biopolttoaineisiin ovat keskeisiä tavoitteita Euroopan öljyriippuvuuden vähentämiseksi ja EU:n päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Liikennejärjestelmän vastaava optimoiminen edellyttää, että yhteisessä liikennepolitiikassa käytetään sellaista välineiden yhdistelmää, jolla liikenteen infrastruktuuria ja teknologiaa voidaan parantaa ja joka mahdollistaa liikenteen kysynnän hallinnan entistä tehokkaammin. Tämä taas edellyttää käyttäjä maksaa -periaatteen entistä laajempaa soveltamista ja saastuttaja maksaa -periaatteen kehittämistä liikennealalla.

  (3) Liikennejärjestelmän vastaava optimoiminen edellyttää, että yhteisessä liikennepolitiikassa käytetään sellaista välineiden yhdistelmää, jolla liikenteen infrastruktuuria ja teknologiaa voidaan parantaa ja joka mahdollistaa liikenteen kysynnän hallinnan entistä tehokkaammin. Tämä taas edellyttää uusien poliittisten aloitteiden vaikutusten arviointia Lissabonin strategian ja kestävän kehityksen strategian säännösten mukaisesti. Tämän direktiivin määräyksiin tulevaisuudessa sovellettavaan pakolliseen periaatteeseen liittyvien päätösten perustana olisi oltava yksinomaan perinpohjainen kustannushyötyanalyysi, jossa otetaan huomioon maanteiden tavarakuljetusten kokonaistaakka.

  Perustelu

  "Saastuttaja maksaa" -periaate on verotuskeino, joka ei millään muotoa takaa tavoitteena olevien ulkoisten vaikutusten vähenemistä. Sitä vastoin perinpohjainen kustannushyötyanalyysi EU:n parempaa sääntelyä koskevan aloitteen mukaisesti vähentäisi maanteiden tavarakuljetusten ulkoisten vaikutuksia jo alusta lähtien ja ilman, että EU:n taloudelle aiheutuu juurikaan kustannuksia.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Liikennepolitiikan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan liikenteen hintojen olisi vastattava entistä paremmin liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta, liikenneperäisistä meluhaitoista, ilmastonmuutoksesta ja ajoneuvojen, junien, lentokoneiden tai alusten tosiasiallisen käytön aiheuttamasta ruuhkautumisesta johtuvia kustannuksia. Tällaisen hinnoittelun avulla voidaan optimoida infrastruktuurin käyttö, vähentää paikallista ympäristön pilaantumista, hallita ruuhkia ja torjua ilmastonmuutosta taloudelle mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa vaiheittaisia toimia, joissa otetaan huomioon kunkin liikennemuodon erityispiirteet.

  (5) Liikennepolitiikan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan liikenteen hintojen olisi vastattava entistä paremmin liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta, liikenneperäisistä meluhaitoista, luonnon ja maiseman vahingoittumisesta, ilmastonmuutoksesta, muista kuin vakuutusturvan piiriin kuuluvista onnettomuuksista ja ajoneuvojen, junien, lentokoneiden tai alusten tosiasiallisen käytön aiheuttamasta ruuhkautumisesta johtuvia kustannuksia. Tällaisen hinnoittelun avulla voidaan optimoida infrastruktuurin käyttö, vähentää paikallista ympäristön pilaantumista, hallita ruuhkia ja torjua ilmastonmuutosta taloudelle mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä edellyttää kaikissa liikennemuodoissa vaiheittaisia toimia, joissa otetaan huomioon kunkin liikennemuodon erityispiirteet.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 9 a kappale(uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Ulkoisten kuljetuskustannusten sisällyttäminen hintoihin tapahtuu käyttömaksujen perimisen ohella myös kehittämällä infrastruktuureja, joilla tarjotaan todellisia vaihtoehtoja kaikkein saastuttavimmille liikennemuodoille edistämällä tutkimusta ja teknistä edistymistä sekä standardien yhteensovittamista EU:n tasolla.

  Perustelu

  Ulkoisten kuljetuskustannusten sisällyttäminen hintoihin on monitahoinen prosessi, jonka keskeinen elementti on "saastuttaja maksaa" -periaatteeseen perustuva maksujärjestelmä.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Matkan pituuteen perustuvia tietulleja pitäisi voida korottaa ulkoisten kustannusten perusteella niin, että otetaan huomioon liikenneperusteisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kustannukset. Lisäksi pääasiassa paikallistasolla maksettavat ruuhkakustannukset olisi voitava kattaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvalla maksulla tavallisesti ruuhkaisilla teillä ja ruuhkahuippujen aikana. Tietulleihin sisällytettävä ulkoiseen kustannukseen perustuva osuus olisi voitava lisätä infrastruktuurikustannuksiin sillä edellytyksellä, että kustannusten laskennassa noudatetaan tiettyjä edellytyksiä, jotta vältettäisiin kohtuuttomien maksujen periminen.

  (14) Matkan pituuteen perustuvia tietulleja pitäisi voida korottaa ulkoisten kustannusten perusteella niin, että otetaan huomioon liikenneperusteisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen, luonnon ja maiseman vahingoittumisen sekä muiden kuin vakuutusturvan piiriin kuuluvien onnettomuuksien kustannukset Lisäksi pääasiassa paikallistasolla maksettavat ruuhkakustannukset olisi voitava kattaa ulkoisiin kustannuksiin perustuvalla maksulla tavallisesti ruuhkaisilla teillä ja ruuhkahuippujen aikana. Tietulleihin sisällytettävä ulkoiseen kustannukseen perustuva osuus olisi voitava lisätä infrastruktuurikustannuksiin sillä edellytyksellä, että kustannusten laskennassa noudatetaan tiettyjä edellytyksiä, jotta vältettäisiin kohtuuttomien maksujen periminen.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen sekä ruuhkien kustannusten ottamiseksi paremmin huomioon ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu olisi porrastettava tietyypeittäin, ajoneuvotyypeittäin ja ajankohdittain, esimerkiksi päivittäisten, viikoittaisten tai kausittaisten ruuhka- ja muiden aikojen sekä yöajan mukaan.

  (15) Liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen, luonnon ja maiseman vahingoittumisen, ruuhkien sekä muiden kuin vakuutusturvan piiriin kuuluvien onnettomuuksien kustannusten ottamiseksi paremmin huomioon ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu olisi porrastettava tietyypeittäin, ajoneuvotyypeittäin ja ajankohdittain, esimerkiksi päivittäisten, viikoittaisten tai kausittaisten ruuhka- ja muiden aikojen sekä yöajan mukaan.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a) On tarpeen selvittää, mikä on tilanne tällä hetkellä tietyissä jäsenvaltioissa, joissa vinjetistä tai tieverosta peritään arvonlisäveroa, sekä käsitellä asian kannalta merkityksellisen verojärjestelmän yhdenmukaistamista, jotta ei luotaisi keinotekoisia esteitä tavaroiden liikkumiselle ja vältettäisiin kaksinkertainen verotus.

  Perustelu

  Eurovinjettiin tai tieveroon sovellettavan verojärjestelmän on tärkeää olla sama kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa, että tavaroiden vapaalle liikkumiselle ei luoda keinotekoisia esteitä.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 23 a kappale(uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 a) Teiden ruuhkautuminen on tulosta nykyisten liikenneinfrastruktuurien laadusta ja suorituskyvystä sekä yksityisautojen ja henkilöitä ja tavaroita kuljettavien ajoneuvojen määrästä liikenteessä; tästä syystä jäsenvaltioiden olisi investoitava liikenneinfrastruktuureihin, jotta niistä aiheutuvat ulkoiset kustannukset voidaan pitää mahdollisimman pieninä.

  Perustelu

  Ruuhkautuminen ja saastuminen johtuvat liikenneinfrastruktuurien suorituskyvyn ja laadun asettamista rajoituksista. Liikenteenharjoittajat eivät aiheuta ongelmia yksin, ja heidän ei pitäisi joutua yksin maksamaan. On jäsenvaltioiden tehtävä parantaa liikenneinfrastruktuuria ulkoisten kustannusten vähentämiseksi.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 b) Jäsenvaltioiden pitäisi voida käyttää Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN–T) koskevia talousarvioita sekä rakennerahastoja liikenneinfrastruktuurien parantamiseen, jotta voidaan vähentää liikenteen ulkoisia kustannuksia yleensä ja panna täytäntöön sähköiset järjestelmät tämän direktiivin säännöksistä johtuvien maksujen keräämiseksi.

  Perustelu

  Sekä liikenneinfrastruktuurien parantamiseen että maksujen keruuta koskevien järjestelmien täytäntöönpanoon tarvitaan huomattavia investointeja. Jäsenvaltioiden on voitava käyttää liikenneinfrastruktuurien parantamiseen sekä TEN–T-talousarvioita että rakennerahastoja, jotta voidaan vähentää ulkoisia kustannuksia.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24) Tämän direktiivin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tuottamat lisätulot olisi käytettävä laajasti yhteisön edun mukaisiin hankkeisiin, joilla pyritään edistämään kestävää liikkuvuutta yleisesti. Tällaisilla hankkeilla olisi tästä syystä pyrittävä helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria. Tähän kuuluvat esimerkiksi puhtaampien ajoneuvojen tutkimus- ja kehitystyö sekä ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY ja ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisten toimintasuunnitelmien liikenneosuuden täytäntöönpano, joihin voi sisältyä esimerkiksi toimenpiteitä, joilla lievennetään liikenneperäisiä meluhaittoja ja ilman pilaantumista merkittävien infrastruktuurien ympärillä ja taajamissa. Tulojen käyttötarkoituksen määrittely ei vapauta jäsenvaltioita perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä velvoitteesta antaa komissiolle tieto tietyistä kansallisista toimenpiteistä. Direktiivi ei vaikuta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan nojalla mahdollisesti aloitettavien tai jo aloitettujen valtiontukimenettelyjen tuloksiin.

  (24) Tämän direktiivin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tuottamat lisätulot olisi käytettävä koko liikennealan parantamiseen eli laajasti yhteisön edun mukaisiin hankkeisiin ja siten, että pyritään vähentämään ulkoisia kustannuksia. Tällaisilla hankkeilla olisi tästä syystä pyrittävä helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia sekä kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista ja kestävää infrastruktuuria. Tähän kuuluvat esimerkiksi puhtaampien ajoneuvojen tutkimus- ja kehitystyö, olemassa olevan infrastruktuurin korjaus-, kunnossapito- ja parannustyöt, uuden infrastruktuurin kehittäminen sekä ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY ja ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisten toimintasuunnitelmien liikenneosuuden täytäntöönpano, joihin voi sisältyä esimerkiksi toimenpiteitä, joilla lievennetään liikenneperäisiä meluhaittoja ja ilman pilaantumista merkittävien infrastruktuurien ympärillä ja taajamissa. Tulojen käyttötarkoituksen määrittely ei vapauta jäsenvaltioita perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä velvoitteesta antaa komissiolle tieto tietyistä kansallisista toimenpiteistä. Direktiivi ei vaikuta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan nojalla mahdollisesti aloitettavien tai jo aloitettujen valtiontukimenettelyjen tuloksiin.

  Perustelu

  Ulkoisten kustannusten siirtäminen hintoihin ei saisi olla tavoite sinänsä, vaan sen olisi palveltava tehokkaan ja kestävän infrastruktuurin kehittämistä koskevaa tavoitetta. Ulkoisten kustannusten siirtämisestä hintoihin saatujen lisätulojen käyttötarkoituksen määrittelyn olisi varmistettava parhaat – ja kestävimmät – liikkuvuusedellytykset liikenteen käyttäjille.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (25 a) Komission olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen todella yhteentoimivan Euroopan sähköisen tiemaksujärjestelmän käyttöönotto direktiivin 2004/52/EY mukaisesti.

  Perustelu

  Todella yhteentoimiva Euroopan sähköinen tiemaksujärjestelmä on välttämätön, jotta voidaan varmistaa liikenteen tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (26 a) EU:n yhteisrahoitusta liikenneinfrastruktuurihankkeisiin saavien jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle arvio tämän direktiivin sekä direktiivien 1999/62/EY ja 2006/38/EY soveltamisen aiheuttamista kustannuksista.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 a) EU:n varojen ja tämän direktiivin sekä direktiivien 1999/62/EY ja 2006/38/EY mukaisten tiemaksutulojen käyttöön olisi sisällytettävä direktiivin 2004/52/EY vaatimukset. Tämä johtaisi kyseisiä järjestelmiä valmistavien EU:n teollisuusyritysten maailmanlaajuisen markkina-aseman vahvistumiseen.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 27 b kappale(uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 b) Ylikansallisen alppialueen pitäisi soveltaa Alppeja koskevan yleissopimuksen liikennepöytäkirjaa, jolloin ne voisivat sallia syrjimättömien lisätoimien käyttämisen ulkoisten kustannusten laskentaan ja rautatieliikenteen ristisubventioihin.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 29 a kappale(uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (29 a) Täydentävien toimien olisi tehostettava hinnoittelujärjestelmän vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi ja liikennejärjestelmän ympäristöominaisuuksien parantamiseksi, erityisesti kun pyritään saavuttamaan EU:n liikennepolitiikan tavoitteet, jotka ovat: tasapainoisempi siirtyminen liikennemuodosta toiseen, tieliikenteen logististen ominaisuuksien tehokkuuden parantaminen, tieliikennealan energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen.

  Perustelu

  Hinnoittelujärjestelmän olisi oltava vain yksi osa toimia, joilla pyritään parantamaan liikennejärjestelmän ympäristöominaisuuksia.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  2 artikla – b b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b b) "ulkoisiin kustannuksiin perustuvalla maksulla" tietullina perittyä maksua, joka on tarkoitettu liikenneperäiseen ilman pilaantumiseen, liikenneperäisiin meluhaittoihin ja liikenneruuhkiin liittyvien, jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen;

  b b) "ulkoisiin kustannuksiin perustuvalla maksulla" tietullina perittyä maksua, joka on tarkoitettu liikenneperäiseen ilman pilaantumiseen, liikenneperäisiin meluhaittoihin, luonnon ja maiseman vahingoittumiseen, liikenneruuhkiin sekä muihin kuin vakuutusturvan piiriin kuuluviin onnettomuuksiin liittyvien, jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen;

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  2 artikla – b c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b c) "liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksilla" sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat tietyistä haitallisista päästöistä ilmaan ajoneuvoa käytettäessä;

  b c) "liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksilla" sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat tietyistä haitallisista päästöistä ilmaan ajoneuvoa käytettäessä, mukaan luettuna niiden vaikutukset terveyteen;

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  2 artikla – b d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b d) "liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla" sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvon tuottamasta tai ajoneuvon ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta;

  b d) "liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla" sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajoneuvon tuottamasta tai ajoneuvon ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta, mukaan luettuna niiden vaikutukset terveyteen;

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 1 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  2 artikla – b e a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b e a) "luonnolle ja maisemalle aiheutuvien vahinkojen kustannuksilla" reuna-alueista ja valleista, maisemien laadun heikkenemisestä, luonnonvaraisten alueiden ja biotooppien häviämisestä, ekosysteemien häiriintymisestä sekä maaperän ja pinta- ja pohjaveden pilaamisesta aiheutuvia kustannuksia;

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 artikla – 4 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Liikenteen ulkoisten kustannusten, erityisesti ympäristöön liittyvien kustannusten, sisällyttäminen hintoihin olisi otettava käyttöön asteittain, jotta ei aiheuteta liiallisia kustannuksia, jotka voisivat vaikuttaa epäsuotuisasti minkään yksittäisen liikennemuodon kilpailukykyyn.

  Perustelu

  Ulkoiset kustannukset olisi sisällytettävä hintoihin asteittain, jotta maksut eivät muodostuisi esteeksi minkään tietyn liikennemuodon kilpailukyvylle.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot saavat kantaa ainoastaan vuosimaksuja kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyistä ajoneuvoista.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Yksi eurovinjettidirektiivin tärkeimmistä tavoitteista on syrjinnän välttäminen EU:ssa.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 a artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Kyseisten sääntelyyn perustuvien maksujen kantaminen ruuhkien torjumiseksi taajaan asutuilla alueilla tai herkillä alueilla ei saa vaikuttaa syrjivästi kauttakulkuliikenteeseen.

  Perustelu

  Kyseisten sääntelyyn perustuvien maksujen kantaminen ruuhkien torjumiseksi taajaan asutuilla alueilla tai herkillä alueilla ei saisi vaikuttaa syrjivästi kauttakulkuliikenteeseen.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 b artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun on perustuttava liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksiin, liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksiin tai molempiin. Ruuhkautuvilla tieosuuksilla ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi sisältää myös ruuhkakustannuksia aikoina, joina kyseiset tieosuudet ovat yleensä ruuhkaisia.

  2. Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun on perustuttava ilmastonmuutoksen ja liikenneperäisen ilman pilaantumisen ja liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksiin sekä luonnolle ja maisemalle aiheutuvien vahinkojen ja muiden kuin vakuutusturvan piiriin kuuluvien vahinkojen kustannuksiin. Ruuhkautuvilla tieosuuksilla ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi sisältää myös ruuhkakustannuksia aikoina, joina kyseiset tieosuudet ovat yleensä ruuhkaisia.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 c – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kultakin ajoneuvoluokan, tietyypin ja ajankohdan yhdistelmältä perittävän ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä on vahvistettava liitteessä III a olevien vähimmäisvaatimusten, yhteisten kaavojen ja ulkoisista kustannuksista veloitettavien enimmäismäärien mukaisesti.

  2. Kultakin ajoneuvoluokan, tietyypin ja ajankohdan yhdistelmältä perittävän ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun määrä on vahvistettava liitteessä III a olevien vähimmäisvaatimusten ja ulkoisten kustannusten laskentaa koskevien yhteisten menetelmien mukaisesti.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 f artikla – 3 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) mitkään tietullit eivät ole yli 100:aa prosenttia korkeampia kuin vuorokauden, viikonpäivän tai vuodenajan halvimpana aikana kannettavat tietullit.

  c) ruuhkamaksuja lukuun ottamatta mitkään tietullit eivät ole yli 100:aa prosenttia korkeampia kuin vuorokauden, viikonpäivän tai vuodenajan halvimpana aikana kannettavat tietullit.

  Perustelu

  Ruuhkakustannusten on katsottava sisältyvän infrastruktuuritiemaksuihin.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  7 f artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a) ruuhkautumisesta kannettavat tietullit eivät saa olla yli 200:aa prosenttia korkeampia kuin vuorokauden, viikonpäivän tai vuodenajan halvimpana aikana kannettavat tietullit; jos ruuhkista saadut tulot käytetään kokonaisuudessaan nimenomaisesti ruuhkien vähentämiseen siten, että käytetään älykkäitä liikennejärjestelmiä ja -palveluja koskevia ratkaisuja teillä, joilla ruuhkamaksut perittiin, ruuhkautumisesta kannettavat tietullit eivät saa olla 400:aa prosenttia korkeampia kuin vuorokauden, viikonpäivän tai vuodenajan halvimpana aikana kannettavat tietullit;

  Perustelu

  Ruuhkakustannusten on katsottava sisältyvän infrastruktuuritiemaksuihin.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  9 artikla – 2 kohta – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltion, jossa peritään ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, on varmistettava, että maksun tuottamat tulot ohjataan toimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehittämään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria.

  2. Jäsenvaltion, jossa peritään ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, on varmistettava, että maksun tuottamat tulot ohjataan toimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan tehokasta hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista (ilman pilaantuminen tai meluhaitat) sen lähteellä, lieventämään sen vaikutuksia, parantamaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta, parantamaan olemassa olevaa infrastruktuuria, kehittämään sellaisia liikenteen hallintajärjestelmiä, joiden tarkoituksena on optimoida olemassa olevan infrastruktuurin käyttö, sekä kehittämään tasapainoinen liikenneinfrastruktuuriverkko tarpeita vastaavasti, siten että tavoitteena on vähentää ulkoisia kustannuksia.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Direktiivi 1999/62/EY

  9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

   

  Jäsenvaltion, jossa peritään infrastruktuurimaksua, on päätettävä maksun tuottamien tulojen käytöstä. Jotta varmistettaisiin koko liikenneverkon kehittäminen, maksujen tuottamat tulot olisi käytettävä liikennealan hyödyksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen."

  Jäsenvaltion, jossa peritään infrastruktuurimaksua, on päätettävä maksun tuottamien tulojen käytöstä. Jotta varmistettaisiin koko liikenneverkon kehittäminen, maksujen tuottamat tulot olisi käytettävä liikennealan hyödyksi, ottamalla esimerkiksi käyttöön ja ylläpitämällä direktiivissä 2004/52/EY tarkoitettuja yhteentoimivia (satelliittiperustaisia) maksunkeräysjärjestelmiä, tehostamalla koko liikenneverkoston logistiikkaa, liikenteenohjausta ja intermodaalisia solmukohtia, vähentämällä melua lähteellä, investoimalla turvallisempaan ja vähemmän öljyä kuluttavaan infrastruktuuriin, kuten raideliikenteeseen, kestävään vesiliikenteeseen ja putkistoihin.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

  Liite

  Direktiivi 1999/62/EY

  Liite III a – otsikko

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN PERIMISTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA ULKOISISTA KUSTANNUSTEKIJÖISTÄ VELOITETTAVAT ENIMMÄISMÄÄRÄT

  ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN PERIMISTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA YHTEISET MENETELMÄT

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  TRAN

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  2.9.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Claude Turmes

  15.9.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  16.10.2008

  13.11.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  11.12.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  10

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  8.7.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  2.9.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  2.9.2008

  ITRE

  2.9.2008

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ENVI

  10.9.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Saïd El Khadraoui

  26.8.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  9.9.2008

  7.10.2008

  3.11.2008

  20.1.2009

  Hyväksytty (pvä)

  11.2.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  32

  14

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Samuli Pohjamo, Claude Turmes

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.2.2009