Procedură : 2008/0147(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0066/2009

Texte depuse :

A6-0066/2009

Dezbateri :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Voturi :

PV 11/03/2009 - 5.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0113

RAPORT     ***I
PDF 338kWORD 727k
18.2.2009
PE 414.029v01-00 A6-0066/2009

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

(COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Saïd El Khadraoui

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Și energie
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

(COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0436),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0276/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6 0066/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Promovarea unui transport durabil este un element cheie al politicii comune a transporturilor. În acest scop, efectele negative ale transportului trebuie reduse, în special congestionarea, care împiedică mobilitatea, poluarea, care are efecte nocive asupra sănătății și mediului precum și contribuția acesteia la schimbările climatice. În plus, cerințele în materie de protecția mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a altor politici comunitare, inclusiv politica comună în domeniul transporturilor.

(1) Promovarea unui transport durabil este un element cheie al politicii comune a transporturilor. În acest scop, efectele negative ale transportului trebuie reduse, în special congestionarea, care împiedică mobilitatea, poluarea, care are efecte nocive asupra sănătății și mediului precum și contribuția acesteia la schimbările climatice. În plus, cerințele în materie de protecția mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a altor politici comunitare, inclusiv politica comună în domeniul transporturilor. Prioritățile următoare, și anume cele referitoare la protecția mediului, la obiectivele de coeziune economică și socială și la obiectivele legate de competitivitatea UE în domeniul economic ar trebui să fie reconciliate într-un mod echilibrat în contextul Strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

Justificare

Propunerea nu are în vedere costurile suportate deja de operatorii de transport din cauza congestionării și a sarcinilor fiscale generale pentru întreprinderi. Deși transportul rutier de mărfuri reprezintă numai 10% din blocajele de circulație, operatorii de transport trebuie să suporte cheltuielile legate de congestionare prin costuri fixe și variabile ridicate, timp pierdut și pierderi de venituri. În plus, articolul 7 punctul 10 din Directiva 1999/62 oferă deja statelor membre instrumentul de combatere a congestionării.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Obiectivul reducerii efectelor negative ale transportului trebuie atins astfel încât să evite crearea de obstacole excesive în calea libertății de circulație, în interesul creșterii economice solide și a funcționării corespunzătoare a pieței interne.

(2) Obiectivul reducerii efectelor negative ale transportului trebuie atins astfel încât să evite crearea de obstacole excesive în calea libertății de circulație, în interesul creșterii economice solide și a funcționării corespunzătoare a pieței interne. Ar trebui, de asemenea, subliniat că principiul internalizării costurilor externe este echivalentul unui instrument de gestionare și ar trebui să încurajeze utilizatorii drumurilor și sectoarele industriale conexe să exploateze și să-și extindă capacitățile respective în domeniul transportului ecologic, de exemplu prin schimbarea comportamentului la volan sau prin continuarea dezvoltării tehnologice. Este esențial să se găsească căi și modalități de reducere a daunelor cauzate de transportul rutier, mai degrabă decât să se utilizeze pur și simplu veniturile rezultate pentru a acoperi costurile corespunzătoare.

Justificare

Această adăugire atrage atenția asupra faptului că principiul internalizării costurilor externe trebuie văzut în primul rând ca un instrument adecvat de gestionare care poate fi utilizat în contextul eforturilor de a schimba modul în care este organizat traficul și/sau sectorul transportului, pentru a pregăti acest sector pentru provocările viitoare și pentru a reduce daunele determinate de acest sector, mai degrabă decât să acopere pur și simplu costurile rezultate. Taxele care vizează doar furnizarea unei surse suplimentare de venituri statului sunt inacceptabile.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a trece la aplicarea unei politici durabile în domeniul transporturilor, prețurile acestora trebuie să reflecte mai fidel costurile generate de poluarea atmosferică și fonică rezultate în urma traficului, de schimbările climatice și congestionarea rezultate în urma folosirii reale a vehiculelor, trenurilor, avioanelor sau vapoarelor, în vederea optimizării utilizării infrastructurii, reducerii poluării locale, gestionării congestionării și luptei împotriva schimbărilor climatice, la un cost cât mai redus pentru economie. Aceasta necesită o abordare graduală în cazul tuturor modurilor de transport și luarea în considerare a particularităților acestora.

(5) Pentru a trece la aplicarea unei politici durabile în domeniul transporturilor, prețurile acestora trebuie să reflecte mai fidel costurile externe rezultate în urma folosirii vehiculelor, trenurilor, avioanelor sau vapoarelor. Aceasta necesită o abordare coerentă și ambițioasă în cazul tuturor modurilor de transport și luarea în considerare a particularităților acestora.

Justificare

Se dorește garantarea faptului că măsurile politice care vizează internalizarea costurilor externe vizează toate modurile de transport, pentru a garanta existența unor condiții concurențiale egale între ele.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cazul altor modalități de transport, s-a început deja internalizarea costurilor externe și legislația comunitară relevantă fie prevede o aplicare progresivă a unei astfel de internalizări, fie cel puțin nu o împiedică. Emisiile de CO2 ar trebui abordate prin includerea aviației în sistemul de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS). Furnizarea de energie electrică către trenuri este, de asemenea, inclusă în ETS iar transportul maritim urmează să fie inclus în ETS în scurt timp. Alte costuri externe pot fi internalizate prin taxe aeroportuare, ce pot fi diferențiate pe criterii de mediu, și prin taxe de infrastructură pentru utilizarea căilor ferate în temeiul Directivei 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță1. În plus, Comisia urmează să propună o reformare a primului pachet feroviar pentru a introduce sisteme armonizate de taxare a accesului la calea ferată în funcție de zgomot.

 

1 JO L 75, 15.3.2001, p. 29.

Justificare

Inventarierea ecologizării transporturilor de către Comisie (COM(2008)433) oferă o privire de ansamblu asupra numărului mare de diverse măsuri deja în vigoare pentru a reduce impactul negativ al transporturilor. Evaluarea impactului: Strategia de internalizare a costurilor externe (SEC(2008)2208) se axează pe internalizarea costurilor externe rezultate în urma zgomotului, a poluării aerului, a schimbărilor climatice, a congestionărilor și a accidentelor produse de toate modurile de transport prin instrumente de tarifare, precum taxele, impozitele sau certificatele comercializabile.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) În conformitate cu articolul 7 din Directiva 2001/14/CE, care stabilește principiile de taxare pentru utilizarea infrastructurii feroviare, internalizarea costurilor externe este deja posibilă. Totuși, pentru a modula de o manieră mai extinsă taxele de acces la calea ferată și pentru a obține o internalizare deplină a costurilor externe în sectorul feroviar, o condiție preliminară este aceea ca sectorul transporturilor rutiere să aplice, de asemenea, taxarea costurilor externe.

Justificare

Articolul 7 din Directiva 2001/14/CE stabilește principiile de taxare pe căile ferate. În conformitate cu această directivă, persoanele însărcinate cu gestionarea infrastructurii sunt obligate să taxeze toate trenurile care au acces la infrastructură pentru a recupera costurile de funcționare a serviciilor feroviare. Este, de asemenea, permisă taxarea deficitului și a costurilor de mediu. Articolul 7 alineatul (5) este totuși restrictiv: „tarifarea costurilor de mediu care determină o creștere a valorii globale a încasărilor ce revin administratorului infrastructurii este permisă doar dacă se aplică la un nivel comparabil modurilor de transport concurente.”

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) În sectorul transportului rutier se aplică deja mai multe impozite și taxe, inclusiv impozite și taxe menite să compenseze parțial costurile externe, cum ar fi CO2, un exemplu fiind accizele la combustibili.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Evaluarea impactului reflectă că aplicarea taxelor de trecere calculate în funcție de costurile poluării și, pe arterele aglomerate, în funcție de costul congestionării, ar avea un efect benefic asupra sistemului de transport și ar contribui la strategia Comunității de luptă împotriva schimbărilor climatice. Aceasta ar conduce la reducerea congestionării și poluării locale prin încurajarea utilizării vehiculelor mai ecologice, având ca rezultat optimizarea abordării logistice și reducerea călătoriilor fără încărcătură la întoarcere. De asemenea, ar juca indirect un rol important în reducerea consumului de combustibili și în la combaterea schimbărilor climatice. Taxele de trecere al căror preț integrează un element de cost legat de congestionare pentru utilizarea rutelor aglomerate se vor dovedi mai eficiente în reducerea congestionării dacă statele membre includ în cadrul unui mecanism similar alți utilizatori ai drumurilor cărora nu li se aplică directiva.

(7) Evaluarea impactului reflectă că aplicarea taxelor de trecere calculate în funcție de costurile poluării și, pe arterele aglomerate, în funcție de costul congestionării, poate contribui la sau avea ca rezultat transportul rutier mai eficient și mai ecologic și poate contribui la strategia UE de luptă împotriva schimbărilor climatice. Aceasta ar conduce la reducerea congestionării și poluării locale prin încurajarea utilizării vehiculelor mai ecologice, având ca rezultat optimizarea abordării logistice și reducerea călătoriilor fără încărcătură la întoarcere. De asemenea, ar juca indirect un rol important în reducerea consumului de combustibili și în la combaterea schimbărilor climatice. Taxele de trecere al căror preț integrează un element de cost legat de congestionare pentru utilizarea rutelor aglomerate pot fi eficiente numai dacă fac parte dintr-un plan de acțiune care include măsuri legate de alți utilizatori ai drumurilor cărora nu li se aplică directiva, cum ar fi sisteme similare de taxare sau măsuri cu efect echivalent, precum restricționări ale traficului și benzi pentru vehicule cu o rată ridicată de ocupare. Deocamdată, însă, nu există dovezi suficiente care să demonstreze că aceste taxe de trecere au generat schimbări semnificative ale defalcării modale a traficului.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Costurile poluării atmosferice și fonice cauzate de trafic, cele ale congestionării, precum costurile pentru sănătate, inclusiv privind asistența medicală, pierderea recoltelor și alte pierderi ale producției, precum și costurile sociale, sunt suportate pe teritoriul statului membru în care are loc operațiunea de transport. Principiul poluatorul plătește va fi pus în aplicare prin taxarea costurilor externe, ceea ce va contribui, de asemenea, la reducerea costurilor externe.

(8) Principiul poluatorul plătește va fi pus în aplicare prin taxarea costurilor externe, ceea ce va contribui, de asemenea, la reducerea costurilor externe.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Modelul conceput de Comisie pentru calcularea costurilor externe bazate pe costurile poluării atmosferice și fonice cauzate de trafic și pe costurile congestionării oferă metode fiabile și o serie de valori unitare care pot constitui deja o bază pentru calcularea taxelor de utilizare a drumurilor.

(9) Modelul conceput de Comisie pentru calcularea costurilor externe oferă metode fiabile și o serie de valori unitare care pot constitui deja o bază pentru calcularea taxelor de utilizare a drumurilor.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a garanta că transportatorii rutieri europeni primesc semnale clare privind prețurile, cu efect de stimulent în vederea optimizării comportamentului lor, ar trebui depuse eforturi pe termen mediu pentru a asigura convergența metodelor pe care toate sistemele europene de taxare le utilizează la calcularea costurilor externe.

Justificare

Disponibilitatea prea multor metode posibile de calculare a costurilor externe creează confuzie în cadrul UE; în schimb, asigură faptul că transportatorii nu primesc semnale clare privind prețurile care să acționeze ca un stimulent pentru reînnoirea parcului de mașini și îmbunătățirea logisticii. Pe termen mediu, prin urmare, trebuie să se facă eforturi pentru a asigura convergența metodelor utilizate pentru a calcula factorii de costuri externe.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Taxele de utilizare bazate pe durată și percepute zilnic, săptămânal, lunar sau anual nu ar trebui să discrimineze utilizatorii ocazionali, având în vedere probabilitatea ca o mare parte a acestor utilizatori să nu fie transportatori naționali. Prin urmare, trebuie stabilit un raport mai precis între taxele zilnice, săptămânale, lunare și anuale.

(12) Taxele de utilizare bazate pe durată și percepute zilnic, săptămânal, lunar sau anual nu ar trebui să discrimineze utilizatorii ocazionali, având în vedere probabilitatea ca o mare parte a acestor utilizatori să nu fie transportatori naționali. Prin urmare, trebuie stabilit un raport mai precis între taxele zilnice, săptămânale, lunare și anuale. Din rațiuni de eficiență și corectitudine, taxele de utilizare bazate pe intervalul de timp ar trebui considerate un instrument de tranziție pentru taxarea infrastructurii. O eliminare treptată a sistemelor de taxare bazate pe intervalul de timp ar trebui, prin urmare, să fie avută în vedere. Statelor membre care au frontiere externe cu țări terțe ar trebui să li se acorde posibilitatea unei derogări de la această dispoziție și să li se permită să continue aplicarea taxării bazate pe intervalul de timp în cazul vehiculelor grele de marfă care așteaptă să le vină rândul la punctele de trecere a frontierei.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Autoritatea care stabilește nivelul de taxare a costurilor externe nu trebuie să aibă un interes direct să fixeze o valoare nejustificat de ridicată și, prin urmare, trebuie să fie independentă de organismul care colectează și gestionează veniturile provenite din taxele de trecere. Experiența a arătat că majorarea taxelor de trecere în zonele montane în vederea finanțării unor proiecte prioritare ale rețelei transeuropene nu este o opțiune practică pentru operatorii de infrastructură dacă, în urma creșterii taxei de trecere, traficul este deviat într-o asemenea măsură încât implică o pierdere de venituri. Pentru a remedia această situație, trebuie autorizată o majorare pe rutele alternative spre care altfel ar putea fi deviat traficul.

(17) Autoritatea care stabilește nivelul de taxare a costurilor externe nu trebuie să aibă un interes direct să fixeze o valoare nejustificat de ridicată și, prin urmare, trebuie să fie independentă de organismul care colectează și gestionează veniturile provenite din taxele de trecere. Experiența a arătat că majorarea taxelor de trecere în zonele montane în vederea finanțării unor proiecte prioritare ale rețelei transeuropene nu este o opțiune practică dacă definirea unui coridor nu corespunde cu realitatea fluxului de trafic. Pentru a remedia această situație, coridorul pe care poate fi autorizată o majorare ar trebui să acopere în special sectoarele rutiere în cazul cărora introducerea unei majorări ar provoca o deviere a traficului înspre proiectul prioritar în cauză.

Justificare

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a acorda prioritate construirii unor proiecte prioritare la nivel european, statele membre care au posibilitatea de a aplica o majorare ar trebui să folosească această opțiune anterior taxării costurilor externe. Pentru a se evita o taxare necuvenită a utilizatorilor, nu trebuie combinată o taxare a costurilor externe cu o majorare, cu excepția cazului în care costurile externe depășesc nivelul majorării deja percepute. Într-o asemenea situație, este indicat ca valoarea majorării să fie dedusă din taxarea costurilor externe.

(18) Pentru a acorda prioritate construirii unor proiecte prioritare la nivel european, statele membre care au posibilitatea de a aplica o majorare ar trebui să folosească această opțiune anterior taxării costurilor externe.

Justificare

Dat fiind că majorările taxelor de trecere sunt utilizate pentru a finanța infrastructuri de transport alternative și mai ecologice și nu alte măsuri care servesc la reducerea costurilor externe, trebuie să fie posibil să se perceapă taxe bazate pe costurile externe, pe lângă majorările de taxe de trecere, pentru a se putea lua, de asemenea, măsuri de reducere a costurilor externe pe rute pe care este percepută o majorare a taxei rutiere.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Taxarea costurilor externe prin intermediul taxelor de trecere va fi mai eficace în influențarea deciziilor din domeniul transportului, dacă utilizatorii cunosc aceste costuri. Prin urmare, acestea trebuie identificate în mod corespunzător într-o declarație, factură sau un document echivalent furnizat de operatorul taxei de trecere. În plus, un asemenea document poate facilita facturarea costurilor externe de către transportatori în sarcina expeditorului sau oricăror alți clienți.

(21) Taxarea costurilor externe prin intermediul taxelor de trecere va fi mai eficace în influențarea deciziilor din domeniul transportului, dacă utilizatorii cunosc aceste costuri. Prin urmare, acestea trebuie identificate în mod corespunzător într-o declarație, factură sau un document echivalent inteligibil furnizat de operatorul taxei de trecere. În plus, un asemenea document poate facilita facturarea costurilor externe de către transportatori în sarcina expeditorului sau oricăror alți clienți.

Justificare

Din motive de transparență, este absolut necesar să se furnizeze operatorului taxei de trecere o declarație, o factură sau un alt document inteligibil, care să poată fi înțeles de către acesta indiferent de cunoștințele sale lingvistice.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Utilizarea sistemelor electronice de percepere a taxelor de trecere este esențială pentru a evita afectarea fluidității traficului și pentru a preveni efectele negative asupra mediului la nivel local cauzate de cozile la barierele punctelor de plată a taxelor de trecere. Prin urmare, este recomandabil să se asigure că veniturile provenite din taxarea costurilor externe sunt colectate prin intermediul unui asemenea sistem, care este în conformitate cu cerințele Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității care prevede măsuri adecvate și proporționale pentru a se asigura că preocupările de ordin tehnic, juridic, comercial, privind protecția datelor și protecția vieții private sunt luate în considerare în mod corespunzător la punerea în aplicare a sistemelor de taxare electronice. În plus, asemenea sisteme ar trebui concepute fără bariere laterale, astfel încât să permită extinderea ulterioară și cu costuri reduse la orice axe rutiere paralele. Cu toate acestea, trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru a permite luarea măsurilor de adaptare necesare.

(22) Utilizarea sistemelor electronice de percepere a taxelor de trecere este esențială pentru a evita afectarea fluidității traficului și pentru a preveni efectele negative asupra mediului la nivel local cauzate de cozile la barierele punctelor de plată a taxelor de trecere. Prin urmare, este recomandabil să se asigure că veniturile provenite din taxarea costurilor externe și a utilizării infrastructurii sunt colectate prin intermediul unui asemenea sistem, care este în conformitate cu cerințele Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității care prevede măsuri adecvate și proporționale pentru a se asigura că preocupările de ordin tehnic, juridic, comercial, privind protecția datelor și protecția vieții private sunt luate în considerare în mod corespunzător la punerea în aplicare a sistemelor de taxare electronice. În plus, asemenea sisteme ar trebui concepute fără bariere laterale, astfel încât să permită extinderea ulterioară și cu costuri reduse la orice axe rutiere paralele. Cu toate acestea, trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru a permite luarea măsurilor de adaptare necesare.

Justificare

Nu ar trebui să se facă o distincție între sistemele de taxare pentru costurile infrastructurii și cele pentru costurile externe.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Este important ca obiectivele prezentei directive să fie atinse într-un mod care să nu afecteze negativ funcționarea corectă a pieței interne. Este important să se evite pe viitor ca șoferii vehiculelor grele de marfă să fie obligați să instaleze în cabinele lor tot mai multe echipamente electronice incompatibile și costisitoare, fiind astfel expuși riscului de a face erori atunci când le utilizează. Proliferarea tehnologiilor este inacceptabilă. Astfel, interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră comunitare, astfel cum este reglementată prin Directiva 2004/52/CE, ar trebui realizată într-un termen cât mai scurt. Ar trebui să se depună eforturi pentru limitarea numărului de dispozitive din vehicul la unul singur, ceea ce ar permite aplicarea diverselor niveluri de taxare care sunt în vigoare în diversele state membre.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta introducerea rapidă a unui sistem cu adevărat interoperabil, în conformitate cu Directiva 2004/52/CE, până la sfârșitul anului 2010.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Statele membre ar trebui să poată utiliza bugetul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și Fondurile structurale pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport în scopul diminuării costurilor externe generale ale transporturilor și al implementării sistemelor electronice pentru colectarea taxelor aplicabile în baza prevederilor prezentei directive.

Justificare

Atât îmbunătățirea infrastructurii de transport cât și implementarea sistemelor de colectare a taxelor vor necesita investiții substanțiale. Este important ca statele membre să poată utiliza atât bugetul TEN-T, cât și fondurile structurale pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport în scopul reducerii costurilor externe.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În conformitate cu obiectivele politicii în domeniul transporturilor vizate de prezenta directivă, veniturile suplimentare generate din taxarea costurilor externe ar trebui să fie alocate pentru finanțarea de proiecte care răspund unui interes comunitar general și să fie concepute pentru promovarea mobilității durabile, în sens larg. Prin urmare, asemenea proiecte ar trebui să vizeze facilitarea stabilirii unei tarifări eficace, reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier, atenuarea efectelor sale, îmbunătățirea performanțelor vehiculelor în ceea ce privește consumul de energie și emisiile de dioxid de carbon, precum și dezvoltarea infrastructurii alternative pentru utilizatorii transporturilor. Aceasta include, de exemplu, cercetarea și dezvoltarea privind autovehicule mai puțin poluante și implementarea componentei „transporturi” a planurilor de acțiune vizate de Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, care ar putea cuprinde măsuri de atenuare a poluării atmosferice și fonice datorate traficului din jurul marilor infrastructuri și din aglomerări. Alocarea acestor venituri nu exonerează statele membre de obligația prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat de a notifica Comisiei anumite măsuri naționale și nici nu aduce atingere rezultatelor unei proceduri inițiate în temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

(24) În conformitate cu obiectivele politicii în domeniul transporturilor vizate de prezenta directivă, veniturile suplimentare generate din taxarea costurilor externe ar trebui să fie folosite cu prioritate pentru reducerea și eliminarea costurilor externe ale transportului rutier, acolo unde acest lucru este posibil. Veniturile respective pot fi utilizate și pentru promovarea mobilității durabile, în sens larg. Prin urmare, asemenea proiecte ar trebui să vizeze facilitarea stabilirii unei tarifări eficace, reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier, atenuarea efectelor sale, îmbunătățirea performanțelor vehiculelor rutiere în ceea ce privește consumul de energie și emisiile de dioxid de carbon, precum și îmbunătățirea infrastructurii rutiere existente sau dezvoltarea infrastructurii alternative pentru utilizatorii transporturilor. Aceasta include, de exemplu, cercetarea și dezvoltarea privind autovehicule mai puțin poluante și implementarea componentei „transporturi” a planurilor de acțiune vizate de Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, care ar putea cuprinde măsuri de atenuare a poluării atmosferice și fonice datorate traficului din jurul marilor infrastructuri și din aglomerări. Alocarea acestor venituri nu exonerează statele membre de obligația prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat de a notifica Comisiei anumite măsuri naționale și nici nu aduce atingere rezultatelor unei proceduri inițiate în temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a facilita interoperabilitatea dispozitivelor de plată a taxelor de trecere, ar trebui să fie permisă cooperarea a două sau mai multe state membre, în vederea introducerii unui sistem comun de taxe de trecere, sub rezerva respectării anumitor condiții.

(25) Pentru a facilita interoperabilitatea dispozitivelor de plată a taxelor de trecere, ar trebui să se încurajeze cooperarea între statele membre, în vederea introducerii unui sistem comun de taxe de trecere, sub rezerva respectării anumitor condiții. Comisia ar trebui să sprijine statele membre care doresc să coopereze în vederea introducerii unui sistem comun de taxe de trecere în ansamblul teritoriilor acestora.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) O evaluare cuprinzătoare a experienței acumulate de acele statele membre care aplică taxarea costurilor externe, în conformitate cu prezenta directivă, ar trebui trimisă de către Comisie în timp util Parlamentului European și Consiliului. De asemenea, această evaluare ar trebui să cuprindă o analiză cu privire la progresele înregistrate în aplicarea strategiei de combatere a schimbărilor climatice, în definirea unui element comun privind taxarea combustibililor legat de schimbările climatice prevăzut de Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, inclusiv a combustibililor folosiți de vehiculele grele de marfă. În lumina acestor progrese, ar trebui inclusă problema emisiilor de dioxid de carbon și ar trebui efectuată o analiză a oricăror acțiuni ulterioare adecvate care trebuie întreprinse.

(26) O evaluare cuprinzătoare a experienței acumulate de acele statele membre care aplică taxarea costurilor externe, în conformitate cu prezenta directivă, ar trebui trimisă de către Comisie în timp util Parlamentului European și Consiliului. De asemenea, această evaluare ar trebui să cuprindă o analiză cu privire la progresele înregistrate în aplicarea strategiei de combatere a schimbărilor climatice, în definirea unui element comun privind taxarea combustibililor legat de schimbările climatice prevăzut de Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, inclusiv a combustibililor folosiți de vehiculele grele de marfă. Ar trebui realizată, de asemenea, o evaluare cuprinzătoare a internalizării costurilor externe pentru toate celelalte moduri de transport, care să constituie baza viitoarelor propuneri legislative cu privire la internalizarea costurilor externe pentru alte moduri de transport. Acest lucru ar trebui să asigure introducerea unui sistem echitabil și competitiv de internalizare a costurilor externe, care să evite orice denaturări ale pieței interne, pentru toate modurile de transport.

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, prevede că veniturile generate din taxele suportate în mod direct de către utilizatori trebuie luate în considerare în determinarea deficitului de finanțare, în cazul unui proiect generator de venituri. Cu toate acestea, întrucât veniturile generate de o taxare a costurilor externe sunt alocate unor proiecte care vizează reducerea poluării rutiere la sursă, atenuarea efectelor acesteia, îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor, precum și dezvoltarea unor infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor, veniturile nu ar trebui luate în considerare la calcularea deficitului de finanțare.

(27) Articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, prevede că veniturile generate din taxele suportate în mod direct de către utilizatori trebuie luate în considerare în determinarea deficitului de finanțare, în cazul unui proiect generator de venituri. Cu toate acestea, întrucât veniturile generate de o taxare a costurilor externe sunt alocate unor proiecte care vizează reducerea poluării rutiere la sursă, atenuarea efectelor acesteia, îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor, precum și îmbunătățirea infrastructurii rutiere existente sau dezvoltarea unor infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor, veniturile nu ar trebui luate în considerare la calcularea deficitului de finanțare.

Justificare

Veniturile ar trebui să fie alocate în mod specific și să includă în mod special sectorul transportului rutier. Pentru susținerea acestui sector, este vital ca sumele pe care acesta îi plătește pentru costurile externe să fie utilizate pentru a reduce costurile externe respective, în special în sectorul în sine.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) În special, Comisia ar trebui abilitată să adapteze anexele 0, III, IIIa și IV la progresele științifice și tehnice, și anexele I și II la inflație. Deoarece aceste măsuri au un caracter general și vizează modificarea elementelor neesențiale din prezenta directivă, ele trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(29) În special, Comisia ar trebui abilitată să adapteze anexele 0, III, IIIa și IV la progresele științifice și tehnice, și anexele I, II și IIIa la inflație. Deoarece aceste măsuri au un caracter general și vizează modificarea elementelor neesențiale din prezenta directivă, ele trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – litera ba

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) „taxa de utilizare a infrastructurii” înseamnă o taxă percepută prin intermediul unei taxe de trecere, în vederea recuperării costurilor privind infrastructura suportate de un stat membru;

(ba)„taxa de utilizare a infrastructurii” înseamnă o taxă percepută prin intermediul unei taxe de trecere, în vederea recuperării costurilor privind infrastructura suportate de un stat membru sau de mai multe state membre, dacă este vorba de un proiect comun;

Justificare

În cazul în care sectoarele transfrontaliere ale proiectelor TEN-T au fost realizate în comun de mai multe state membre, care au împărțit costurile de construcție și de exploatare, taxele de utilizare a infrastructurii în cauză trebuie să țină seama de această situație specifică.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pot menține sau introduce taxe de trecere și/sau taxe de utilizare pe rețeaua lor rutieră sau în anumite sectoare ale acesteia, în conformitate cu condițiile stabilite la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol și de articolele 7a-7j.

(1) Statele membre pot menține sau introduce taxe de trecere și/sau taxe de utilizare pe rețeaua rutieră transeuropeană sau pe orice sector al rețelei lor rutiere în care trec în general un număr important de transporturi internaționale de bunuri, în conformitate cu condițiile stabilite la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol și de articolele 7a-7j.

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să permită libera circulație a bunurilor în cadrul Uniunii, garantând în același timp tratamentul egal al transportatorilor. Prin urmare, aceasta ar trebui aplicată la întreaga rețea de transport transeuropeană și la toate drumurile utilizate în mod normal pentru transportul internațional de mărfuri. În ceea ce privește rețeaua rutieră rămasă este necesar să se evite sarcinile administrative suplimentare nejustificate, deoarece transportul internațional este nesemnificativ. Cu toate acestea, în aceste cazuri statele au în continuare libertatea de a percepe taxe în conformitate cu normele prevăzute de tratat.

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre nu vor impune pe teritoriul lor, în același timp, taxe de trecere și taxe de utilizare pentru o anumită categorie de vehicule. Cu toate acestea, un stat membru care instituie taxe de utilizare pe rețeaua lui, poate impune, de asemenea, taxe de trecere pentru utilizarea podurilor, tunelelor și pasajelor montane.

(2) Statele membre nu vor impune pe teritoriul lor, în același timp, taxe de trecere și taxe de utilizare. Cu toate acestea, un stat membru care instituie taxe de utilizare pe rețeaua lui, poate impune, de asemenea, taxe de trecere pentru utilizarea podurilor, tunelelor și pasajelor montane.

Justificare

Eliminarea a fost considerată necesară în vederea excluderii oricărei posibilități de creare de sisteme paralele: de exemplu taxarea bazată pe intervale de timp pentru camioanele mai ușoare și cea bazată pe distanță pentru cele mai grele.

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 5 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Până la 31 decembrie 2011, un stat membru poate decide să aplice taxe de trecere și/sau taxe de utilizare doar pentru vehiculele care au greutatea încărcată maximă admisă de minimum 12 tone. Începând cu 1 ianuarie 2012, taxele de trecere și/sau taxele de utilizare se aplică pentru toate vehiculele, în sensul articolului 2, litera (d), cu excepția cazului în care un stat membru consideră că o extindere la vehiculele de mai puțin de 12 tone:

(5) Până la 31 decembrie 2011, un stat membru poate decide să aplice taxe de trecere și/sau taxe de utilizare doar pentru vehiculele care au greutatea încărcată maximă admisă de minimum 12 tone. Începând cu 1 ianuarie 2012, taxele de trecere și/sau taxele de utilizare se aplică pentru toate vehiculele, în sensul articolului 2, litera (d).

Justificare

Legiuitorul a decis deja în 2006 să extindă domeniul de aplicare la vehicule de până la 3,5 tone. Acordarea unei scutiri pe baza acestor factori înseamnă de fapt că domeniul de aplicare este cu totul arbitrar. Statele membre au posibilitatea de a impune taxe și pe drumurile secundare în cazul în care se tem că vor fi utilizate rute ocolitoare.

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) ar crea efecte negative grave asupra fluidității traficului, asupra mediului, nivelurilor de zgomot, congestionării sau sănătății sau

eliminat

Justificare

Legiuitorul a decis deja în 2006 să extindă domeniul de aplicare la vehicule de până la 3,5 tone. Acordarea unei scutiri pe baza acestor factori înseamnă de fapt că domeniul de aplicare este cu totul arbitrar. Statele membre au posibilitatea de a impune taxe și pe drumurile secundare în cazul în care se tem că vor fi utilizate rute ocolitoare.

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ar antrena costuri administrative care depășesc 30 % din veniturile suplimentare pe care le-ar genera această extindere.

eliminat

Justificare

Legiuitorul a decis deja în 2006 să extindă domeniul de aplicare la vehicule de până la 3,5 tone. Acordarea unei scutiri pe baza acestor factori înseamnă de fapt că domeniul de aplicare este cu totul arbitrar. În ceea ce privește litera (a), statele membre au posibilitatea de a impune taxe și pe drumurile secundare în cazul în care se tem că vor fi utilizate rute ocolitoare.

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7a – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Taxele de utilizare sunt proporționale cu durata utilizării infrastructurii și sunt valabile pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an. Mai precis, tariful anual nu trebuie să fie mai mic decât de 80 de ori tariful zilnic, tariful lunar mai mic decât 13 ori tariful zilnic, iar tariful săptămânal de cinci ori mai mic decât tariful zilnic.

(1) Taxele de utilizare sunt proporționale cu durata utilizării infrastructurii și sunt valabile pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an. Mai precis, tariful lunar nu trebuie să fie mai mare de 10% din tariful anual, iar tariful săptămânal nu trebuie să fie mai mare de 2,7% din tariful anual.

Justificare

Pentru ca șoferii să nu se confrunte cu taxe de utilizare disproporționate.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

Un stat membru poate aplica doar valori anuale pentru vehiculele înmatriculate în statul membru respectiv.

eliminat

Justificare

Unul din scopurile principale ale directivei privind eurovinieta este evitarea discriminării în UE.

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Taxa de utilizare a infrastructurii are la bază principiul recuperării costurilor infrastructurii. Taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii se raportează la costurile de construcție și costurile de exploatare, întreținere și dezvoltare a rețelei rutiere respective. De asemenea, taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii poate include o rentabilitate a capitalului sau o marjă de profit bazată pe condițiile pieței.

(1) Taxa de utilizare a infrastructurii are la bază principiul recuperării costurilor infrastructurii. Taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii se raportează la costurile de construcție și la costurile de exploatare, întreținere, dezvoltare și garantare a standardelor privind siguranța ale rețelei rutiere respective. De asemenea, taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii poate include o rentabilitate a capitalului sau o marjă de profit bazată pe condițiile pieței.

Justificare

Respectarea siguranței rutiere este vitală pentru evitarea costurilor generate de accidente. Cu toate acestea, îndeplinirea acestei obligații necesită investiții în facilitățile (de exemplu în centre de testare și în centre de control al vehiculelor grele de marfă) și cheltuieli pentru personalul responsabil cu siguranța. În unele țări aceste funcții de control sunt obligatorii pentru autoritățile regionale sau teritoriale care se confruntă cu provocări majore ca urmare a creșterii volumului transportului rutier de mărfuri.

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Taxa bazată pe costurile externe se raportează la costul poluării atmosferice și fonice datorate traficului, luate în considerare împreună sau separat.

(2) Taxa bazată pe costurile externe se raportează la costul poluării atmosferice și fonice datorate traficului, luate în considerare împreună sau separat.

Pe sectoarele rutiere afectate de congestionare taxa bazată pe costurile externe poate include, de asemenea, costul congestionării din timpul perioadelor când acest sectoare sunt, de obicei, aglomerate.

Pe anumite sectoare rutiere afectate de congestionare taxa bazată pe costurile externe poate include, de asemenea, o taxă de congestionare care să reflecte costul congestionării cauzate de vehicule afectate de aceasta, din timpul perioadelor când utilizarea acestor sectoare este, de obicei, aproape de capacitatea maximă.

 

Înainte de punerea în aplicare a unei taxe de congestionare, statul membru în cauză stabilește un plan de acțiune care identifică, pe baza unei analize cost/beneficii, posibilele măsuri pentru sporirea capacității sectoarelor rutiere în cauză, prin reducerea volumului traficului sau prin construirea de noi infrastructuri. Planul de acțiune vizează toți utilizatorii drumurilor care cauzează congestionare.

 

Taxa de congestionare nu are ca efect tratamentul inechitabil al traficului comercial față de alți utilizatori ai drumurilor care cauzează congestionare și nici denaturarea concurenței dintre operatori și, prin urmare, se aplică o taxă cu efect echivalent tuturor celorlalți utilizatori ai drumurilor care cauzează congestionare.

Justificare

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Taxa bazată pe costurile externe variază în funcție de tipul de drum și categoria de emisii Euro, precum și de durată, în cazurile în care taxa include costul congestionării sau costul poluării fonice datorate traficului.

(1) Taxa bazată pe costurile externe variază în funcție de tipul de drum și categoria de emisii Euro (anexa IIIa tabelul I), precum și de durată, în cazurile în care taxa include costul congestionării sau costul poluării fonice datorate traficului.

Justificare

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7c – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Taxele menționate la alineatele (1) și (2) nu se aplică vehiculelor care respectă în mod anticipat față de datele prevăzute în reglementările relevante normele Euro privind emisiile.

Justificare

Prevederea de taxe pentru persoanele care au reînnoit parcul auto sau ale căror autovehicule au un impact redus asupra mediului nu ar contribui cu nimic la îndeplinirea obiectivelor stabilite de revizuirea propusă ci, dimpotrivă, nu ar face decât să conducă la încetinirea procesului de reînnoire a parcului auto și de reducere a emisiilor, întrucât vor exista mai puține resurse disponibile pentru investițiile în autovehicule noi.

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7c – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Valoarea taxei bazate pe costurile externe este stabilită de o autoritate desemnată de statul membru în acest scop. Din punct de vedere juridic și financiar, autoritatea este independentă de organizația responsabilă de gestionarea sau colectarea parțială sau totală a taxei. Cu toate acestea, dacă respectiva organizație este controlată de statul membru, autoritatea poate fi o entitate administrativă a statului respectiv.

(3) Valoarea taxei bazate pe costurile externe este stabilită de fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru desemnează o autoritate pentru realizarea acestei sarcini, din punct de vedere juridic și financiar, autoritatea este independentă de organismul responsabil de gestionarea și colectarea totală sau parțială a taxei.

Justificare

Sistemul ar trebui să furnizeze o flexibilitate suficientă pentru diferitele proceduri existente.

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7e – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazuri excepționale privind infrastructura din regiunile montane și după informarea prealabilă a Comisiei, taxa de utilizare a infrastructurii poate fi majorată pentru anumite sectoare afectate de congestionare intensă sau a căror utilizare de către vehicule provoacă daune importante mediului, sub rezerva ca:

(1) În cazuri excepționale privind infrastructura din regiunile montane și aglomerațiile urbane și după informarea prealabilă a Comisiei, taxa de utilizare a infrastructurii poate fi majorată printr-o taxă de trecere pentru anumite sectoare afectate de congestionare intensă sau a căror utilizare de către vehicule provoacă daune importante mediului, sub rezerva ca:

Justificare

Aglomerațiile urbane pot, de asemenea, să fie afectate de congestionare și acest lucru poate justifica o majorare a taxei de trecere.

Amendamentul  38

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7e – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) venitul generat din majorare să fie investit în finanțarea de proiecte prioritare de interes european identificate în anexa III la Decizia nr. 1692/96/CE, care contribuie în mod direct la atenuarea congestionării sau la reducerea efectelor negative asupra mediului și care se referă la același coridor ca sectorul de drum pentru care se aplică majorarea;

(a) venitul generat din majorare să fie investit în finanțarea de proiecte menite să promoveze mobilitatea durabilă și să contribuie în mod direct la atenuarea congestionării sau la reducerea efectelor negative asupra mediului și care se referă la același coridor ca sectorul de drum pentru care se aplică majorarea;

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza veniturile pentru ameliorarea infrastructurii transporturilor în general, în conformitate cu prioritățile acestora.

Amendamentul  39

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7e – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) majorarea să nu depășească 15% din taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii calculată în conformitate cu articolul 7b alineatul (1) și articolul 7d, cu excepția cazului în care venitul generat este investit în sectoarele transfrontaliere ale proiectelor prioritare de interes european care vizează infrastructura din regiuni montane, caz în care majorarea nu poate depăși 25 %;

(b) majorarea să nu depășească 15% din taxa medie ponderată de utilizare a infrastructurii calculată în conformitate cu articolul 7b alineatul (1) și articolul 7d, cu excepția cazului în care venitul generat este investit în sectoarele transfrontaliere ale proiectelor menite să promoveze mobilitatea durabilă care vizează infrastructura din regiuni montane, caz în care majorarea nu poate depăși 25 %;

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza veniturile pentru ameliorarea infrastructurii transporturilor în general, în conformitate cu prioritățile acestora.

Amendamentul  40

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7e – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Valoarea majorării este dedusă din valoarea taxei bazate pe costurile externe calculată în conformitate cu articolul 7c.

eliminat

Justificare

Motivul majorării este de a acorda statelor membre noi posibilități de finanțare a realizării proiectelor prioritare de interes european și nu are de-a face cu internalizarea costurilor externe.

Amendamentul  41

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7f – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Valoarea taxelor de trecere care includ doar o taxă de utilizare a infrastructurii poate varia în funcție de standardele de emisii Euro, astfel încât nicio taxă de trecere să nu depășească cu mai mult de 100% taxa percepută pentru vehicule echivalente care respectă cele mai stricte standarde de emisii.

(1) Valoarea taxelor de trecere care includ doar o taxă de utilizare a infrastructurii poate varia în funcție de standardele de emisii Euro (anexa IIIa tabelul I), astfel încât nicio taxă de trecere să nu depășească cu mai mult de 100% taxa percepută pentru vehicule echivalente care respectă cele mai stricte standarde de emisii.

Justificare

Amendamentul  42

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7f – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă în cazul unei verificări, un șofer nu poate prezenta documentele necesare ale vehiculului care să ateste standardele de emisii EURO, statele membre pot aplica cele mai ridicate taxe posibile.

(2) Dacă în cazul unei verificări, un șofer nu poate prezenta documentele necesare ale vehiculului care să ateste standardele de emisii EURO, statele membre pot aplica cele mai ridicate taxe posibile, cu condiția să existe posibilitatea unei rectificări ulterioare prin care să se recupereze suma plătită în plus.

Justificare

Trebuie prevăzută o procedură prin care utilizatorii pot recupera diferența în cazurile în care le-a fost imputată o sumă de bani mai mare decât rata aplicabilă, pe motiv că nu dețineau suficiente documente în autovehicul.

Amendamentul  43

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7f – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) nici o taxă să nu fie cu peste 100% mai mare decât taxa cea mai mică percepută într-un anumit moment al zilei, o anumită zi sau anotimp.

(c) nici o taxă să nu fie cu peste 500% mai mare decât taxa cea mai mică percepută într-un anumit moment al zilei, o anumită zi sau anotimp.

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde libertate suficientă pentru a beneficia de posibilitatea de a aplica taxe diferite în funcție de momentul zilei și de anotimp.

Amendamentul  44

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7g – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În termen de șase luni de la primirea tuturor informațiilor necesare, în conformitate cu alineatul (1), Comisia emite un aviz cu privire la respectarea obligațiilor menționate la articolul 7d. Avizele Comisiei se pun la dispoziția comitetului menționat la articolul 9c.

(2) În termen de șase luni de la primirea tuturor informațiilor necesare, în conformitate cu alineatul (1), Comisia emite un aviz cu privire la respectarea obligațiilor menționate la articolul 7d. Avizele Comisiei se pun la dispoziția comitetului menționat la articolul 9c și la dispoziția Parlamentului European.

Justificare

Întrucât obiectivul directivei este de a introduce internalizarea costurilor externe, informațiile furnizate Comisiei de către statele membre cu privire la momentul și modul în care acestea sunt calculate trebuie puse la dispoziția Parlamentului European.

Amendamentul  45

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7g – alineatul 3 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) previziunile referitoare la alocarea taxei bazate pe costurile externe.

Justificare

Prezentul amendament consolidează conceptul de alocare a resurselor.

Amendamentul  46

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7g – alineatul 3 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) un plan specific care să indice modalitatea în care venitul suplimentar obținut din taxele bazate pe costurile externe urmează să fie utilizat pentru reducerea daunelor provocate.

Amendamentul  47

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7g – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În termen de șase luni de la primirea informațiilor în conformitate cu alineatul (3), Comisia poate cere statelor membre vizate să își adapteze taxa bazată pe costurile externe propusă, dacă aceasta consideră că nu sunt respectate obligațiile menționate la articolele 7b, 7c, 7i sau 9 alineatul (2). Decizia Comisiei se pune la dispoziția Comitetului menționat la articolul 9c.

(4) În termen de șase luni de la primirea informațiilor în conformitate cu alineatul (3), Comisia poate cere statelor membre vizate să își adapteze taxa bazată pe costurile externe propusă, dacă aceasta consideră că nu sunt respectate obligațiile menționate la articolele 7b, 7c, 7i sau 9 alineatul (2). Decizia Comisiei se pune la dispoziția Comitetului menționat la articolul 9c și la dispoziția Parlamentului European.

Justificare

Întrucât obiectivul directivei este de a introduce internalizarea costurilor externe, informațiile furnizate Comisiei de către statele membre cu privire la momentul și modul în care acestea sunt calculate trebuie puse la dispoziția Parlamentului European.

Amendamentul  48

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7h – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 7f alineatul (3)(b) și la articolul 7f alineatul (4), în cazuri excepționale privind proiecte specifice de interes european ridicat, nivelurile taxelor de trecere pot fi supuse altor forme de variație pentru a asigura viabilitatea comercială a acestor proiecte, în cazul în care ele sunt expuse concurenței directe cu alte moduri de transport de vehicule. Structura de taxare rezultată este liniară, proporțională, publică, accesibilă pentru toți utilizatorii în condiții de egalitate și nu conduce la costuri suplimentare transmise altor utilizatori sub forma unor taxe mai mari. Comisia verifică respectarea acestor condiții anterior punerii în aplicare a structurii de taxare în cauză.

(3) Sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 7f alineatul (3)(b) și la articolul 7f alineatul (4), în cazuri excepționale privind proiecte specifice de interes european ridicat în domeniul transportului de marfă, nivelurile taxelor de trecere pot fi supuse altor forme de variație pentru a asigura viabilitatea comercială a acestor proiecte, în cazul în care ele sunt expuse concurenței directe cu alte moduri de transport de vehicule. Structura de taxare rezultată este liniară, proporțională, publică, accesibilă pentru toți utilizatorii în condiții de egalitate și nu conduce la costuri suplimentare transmise altor utilizatori sub forma unor taxe mai mari. Comisia verifică respectarea acestor condiții anterior punerii în aplicare a structurii de taxare în cauză.

Justificare

Obiectivul ar trebui să fie acela de a realiza un sistem de transport mai eficient și mai eficace și de a asigura integrarea pe piață.

Amendamentul  49

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7i – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Modalitățile de colectare a taxelor de trecere și a taxelor de utilizare nu dezavantajează în mod nejustificat, din punct de vedere financiar sau din alt punct de vedere, utilizatorii ocazionali ai rețelei rutiere. În special, în cazul în care un stat membru percepe taxe de trecere sau taxe de utilizare exclusiv prin intermediul unui sistem care necesită folosirea unei unități aflate la bordul vehiculului, statul membru asigură că unitățile de bord adecvate, conform cu cerințele Directivei 2004/52/CE, pot fi obținute de toți utilizatorii în condiții administrative și financiare rezonabile.

(2) Modalitățile de colectare a taxelor de trecere și a taxelor de utilizare nu îi dezavantajează în mod nejustificat, din punct de vedere financiar sau din alt punct de vedere, pe utilizatorii ocazionali ai rețelei rutiere față de cei care folosesc forme alternative de plată. În special, în cazul în care un stat membru percepe taxe de trecere sau taxe de utilizare exclusiv prin intermediul unui sistem care necesită folosirea unei unități aflate la bordul vehiculului, statul membru asigură că unitățile de bord adecvate, conform cu cerințele Directivei 2004/52/CE, pot fi obținute de toți utilizatorii în condiții administrative și financiare rezonabile.

Justificare

Ar trebui ca utilizatorii ocazionali să poată plăti aceste taxe fără a instala un echipament obligatoriu.

Amendamentul  50

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7i – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru percepe o taxă bazată pe costurile externe privind un anume vehicul, valoarea acestei taxe este indicată într-un document care este furnizat transportatorului.

(3) În cazul în care un stat membru percepe o taxă de trecere în cazul unui vehicul, suma la care se ridică taxa respectivă, suma la care se ridică taxa pentru utilizarea infrastructurii și suma la care se ridică taxa bazată pe costurile externe sunt indicate într-un document care este furnizat transportatorului, folosind, dacă este posibil, mijloace electronice.

Justificare

Documentul furnizat transportatorului rutier ar trebui să indice în mod clar sumele plătite pentru taxa de utilizare a infrastructurii, taxa bazată pe costurile externe și TVA.

Amendamentul  51

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7i – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) O taxă bazată pe costurile externe este percepută și colectată prin intermediul unui sistem electronic care respectă cerințele de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE și care poate fi extins ulterior la alte sectoare rutiere fără a necesita instalarea de bariere rutiere care presupun investiții suplimentare semnificative pentru instalarea de echipamente rutiere.

(4) O taxă bazată pe costurile externe este percepută și colectată prin intermediul unui sistem electronic care respectă cerințele de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE. De asemenea, statele membre cooperează pentru a se asigura că folosesc sisteme electronice interoperabile, care să poată fi folosite pe teritoriul fiecăruia, cu mențiunea că, dacă este necesar, nivelurile taxelor pot fi ajustate.

Amendamentul  52

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7i – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu toate acestea, până la 31 decembrie 2013, o taxă bazată pe costurile externe poate fi percepută și colectată prin intermediul unui sistem de taxare existent. În acest caz, statul membru vizat informează Comisia cu privire la un plan pentru tranziția până la 31 decembrie 2013 la un sistem care respectă cerințele de la alineatul 4.

eliminat

Justificare

Amendamentul  53

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7i – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Imediat ce se asigură din punct de vedere tehnic operabilitatea serviciilor de colectare a taxelor de trecere bazate pe sistemul de poziționare a sateliților Galileo, taxele bazate pe costurile externe sunt percepute și colectate de un sistem european interoperabil de taxare rutieră electronică în conformitate cu Directiva 2004/52/CE.

Justificare

Este necesar un sistem european de taxare rutieră cu adevărat interoperabil pentru a se asigura o mai mare eficiență și siguranță a transportului.

Amendamentul  54

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă nu afectează libertatea statelor membre care introduc un sistem de taxe de trecere și/sau taxe de utilizare a infrastructurii de a oferi o compensație adecvată pentru aceste taxe, fără a aduce atingere articolelor 87 și 88 din tratat.

Prezenta directivă nu afectează libertatea statelor membre care introduc un sistem de taxe de trecere și/sau taxe de utilizare a infrastructurii de a oferi o compensație adecvată pentru aceste taxe, fără a aduce atingere articolelor 87 și 88 din tratat, și dacă aceasta ar scădea sub valorile minime menționate în anexa I.

Justificare

În conformitate cu trecerea la principiile „utilizatorul plătește”și „poluatorul plătește”.

Amendamentul  55

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un stat membru care percepe o taxă bazată pe costurile externe se va asigura că veniturile generate din aplicarea taxei sunt alocate unor măsuri care vizează facilitarea unei tarifări eficiente, reducerea la sursă a poluării datorate transportului, atenuarea efectelor acesteia, îmbunătățirea performanțelor energetice ale vehiculelor și cele privind emisiile de dioxid de carbon, precum și construirea de infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor.

(2) Un stat membru care percepe o taxă bazată pe costurile externe se va asigura că veniturile generate din aplicarea taxei sunt alocate în mod prioritar pentru reducerea și, dacă este posibil, eliminarea costurilor externe derivate din transportul rutier. Veniturile pot fi folosite, de asemenea, pentru măsuri care vizează facilitarea unei tarifări eficiente, reducerea la sursă a poluării datorate transportului, atenuarea efectelor acesteia, îmbunătățirea performanțelor energetice și a celor privind emisiile de dioxid de carbon ale vehiculelor de transport rutier, precum și construirea sau îmbunătățirea infrastructurilor rutiere sau construirea de infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor.

Amendamentul  56

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în care este percepută o taxa de utilizare a infrastructurii decide destinația veniturilor generate prin aplicarea respectivei taxe. Pentru a permite rețelei de drumuri să se dezvolte în mod unitar, veniturile provenite din aplicarea taxelor ar trebui folosite în beneficiul sectorului de transport și pentru optimizarea în ansamblu a sistemului de transport.

Statul membru în care este percepută o taxa de utilizare a infrastructurii decide destinația veniturilor generate prin aplicarea respectivei taxe. Pentru a permite rețelei de drumuri să se dezvolte în mod unitar, veniturile provenite din aplicarea taxelor sunt folosite, în primul rând, în beneficiul sectorului de transport rutier și pentru optimizarea sistemului de transport rutier.

Amendamentul  57

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Începând din 2011, cel puțin 15% din veniturile generate de costurile externe și de taxele pentru infrastructură în fiecare stat membru sunt alocate sprijinirii financiare a proiectelor TEN-T pentru îmbunătățirea durabilității transportului. Acest procentaj este majorat cu timpul.

Justificare

Este important ca veniturile provenite din taxe să fie alocate parțial și treptat pentru finanțarea proiectelor TEN, informând, în același timp, cetățenii în legătură cu utilizarea acestora.

Amendamentul  58

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia facilitează dialogul și schimbul de know-how tehnic între statele membre legat de punerea în aplicare a prezentei directive și, în special, a anexelor. Comisia adaptează anexele 0, III, IIIa și IV în funcție de progresele științifice și tehnice iar anexele I și II în funcție de evoluția inflației. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9c alineatul (3).

Comisia facilitează dialogul și schimbul de know-how tehnic între statele membre legat de punerea în aplicare a prezentei directive și, în special, a anexelor. Comisia adaptează anexele 0, III, IIIa și IV în funcție de progresele științifice și tehnice iar anexele I, II și IIIa în funcție de evoluția inflației. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9c alineatul (3).

Amendamentul  59

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) efectul taxelor bazate pe costurile externe sau al taxelor de utilizare a infrastructurii asupra transferului modal, optimizarea transportului rutier și a mediului și efectul taxelor bazate pe costurile externe asupra costurilor externe pe care statul membru dorește să le acopere prin intermediul taxelor;

Amendamentul  60

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Până cel târziu la 31 decembrie 2010, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind disponibilitatea locurilor de parcare sigure și păzite în rețeaua rutieră transeuropeană (TEN).

 

După consultarea partenerilor sociali relevanți, acest raport prezintă propuneri privind:

 

(a) alocarea de fonduri din taxele de utilizare a infrastructurii pentru crearea unui număr suficient de zone de parcare sigure și păzite în TEN de către operatorii de infrastructură sau autoritățile publice responsabile pentru TEN;

 

(b) orientări pentru Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Coeziune și Fondul Structural European pentru a lua în considerare în mod corespunzător zonele de parcare sigure și păzite în cadrul elaborării și cofinanțării proiectelor TEN.

Justificare

Un conducător obosit constituie un pericol pentru siguranța rutieră. Totuși chiar și respectarea de către conducători a dispozițiilor cu privire la obligațiile de condus și odihnă este imposibilă din cauza unui număr insuficient locuri de parcare sigure și nepăzite de-a lungul drumurilor rețelei transeuropene. Pentru a evita costurile accidentelor și a îmbunătăți sănătatea și siguranța conducătorilor de camioane, și acest aspect ar trebui abordat în cadrul directivei privind eurovinieta.

Amendamentul  61

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) fezabilitatea tehnică și economică a abolirii treptate a sistemelor de taxare bazate pe intervale de timp și a introducerii sistemelor bazate pe distanța parcursă, precum și nevoia de a menține o derogare pentru statele membre care au frontiere externe cu țări terțe, care să prevadă continuarea aplicării sistemelor de taxare bazate pe intervale de timp pentru vehiculele grele de marfă care așteaptă să le vină rândul la punctele de trecere a frontierei.

Justificare

Amendamentul  62

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) necesitatea unei propuneri referitoare la un sistem care să garanteze internalizarea consecventă și simultană a costurilor externe pentru toate celelalte moduri de transport.

Justificare

Pentru a evita denaturarea concurenței între diferite moduri de transport, Comisia trebuie să înainteze propuneri de directive privind internalizarea costurilor externe pentru toate modurile de transport.

Amendamentul 63

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Directiva 1999/62/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Raportul este însoțit de o evaluare a progreselor privind internalizarea costurilor externe pentru toate modurile de transport și de o propunere adresată Parlamentul European și Consiliu de continuare a revizuirii prezentei directive.

Amendamentul  64

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – punctul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când un stat membru decide perceperea unei taxe bazate pe costurile externe pe un sector sau pe anumite sectoare ale rețelei, sectorul sau sectoarele respective sunt alese în urma unei analize care să permită stabilirea următoarelor elemente:

Un stat membru poate decide perceperea unei taxe bazate pe costurile externe pe un sector sau pe anumite sectoare ale rețelei pe baza unor criterii obiective.

Justificare

Obligarea statelor membre să realizeze o evaluare detaliată înainte de a obține dreptul de a taxa costurile externe este considerată o sarcină administrativă inutilă.

Amendamentul  65

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – punctul 1 – paragraful 2 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

utilizarea vehiculelor pe axele rutiere unde se aplică taxa bazată pe costurile externe provoacă daune mediului înconjurător și are ca rezultat o congestionare a traficului mai intensă decât cea generată, în medie, pe alte sectoare ale infrastructurii rutiere care nu fac obiectul taxei bazate pe costurile externe, sau

eliminat

Justificare

Obligarea statelor membre să realizeze o evaluare detaliată înainte de a obține dreptul de a taxa costurile externe este considerată o sarcină administrativă inutilă.

Amendamentul  66

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – punctul 1 – paragraful 2 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

impunerea unei taxe bazate pe costuri externe pe alte sectoare ale rețelei ar putea avea efecte negative asupra mediului, congestionării sau siguranței rutiere, sau perceperea și colectarea unei taxe bazate pe costurile externe ar genera costuri disproporționate.

eliminat

Justificare

Obligarea statelor membre să realizeze o evaluare detaliată înainte de a obține dreptul de a taxa costurile externe este considerată o sarcină administrativă inutilă.

Amendamentul  67

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – punctul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru fiecare clasă de vehicule, tip de drum și perioadă de timp, autoritatea independentă determină o sumă specifică unică. Structura tarifară rezultată trebuie să fie transparentă, publică și aplicabilă tuturor utilizatorilor în condiții de egalitate.

Pentru fiecare categorie Euro de vehicule, tip de drum și perioadă de timp, autoritatea independentă determină o sumă specifică unică. Structura tarifară rezultată trebuie să fie transparentă, publică și aplicabilă tuturor utilizatorilor în condiții de egalitate.

Amendamentul  68

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – punctul 3 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea independentă monitorizează eficacitatea sistemului de taxare în ceea ce privește reducerea daunelor provocate mediului de transportul rutier și evitarea congestionării în zonele unde este aplicată. Aceasta adaptează în mod periodic structura tarifară și valoarea specifică a taxelor stabilite pentru o anumită clasă de vehicule, tip de drum și perioadă de timp în funcție de evoluția cererii în materie de transport.

Autoritatea independentă monitorizează eficacitatea sistemului de taxare în ceea ce privește reducerea daunelor provocate mediului de transportul rutier și evitarea congestionării în zonele unde este aplicată. Aceasta adaptează în mod periodic structura tarifară și valoarea specifică a taxelor stabilite pentru o anumită categorie Euro de vehicule, tip de drum și perioadă de timp în funcție de evoluția cererii în materie de transport.

Amendamentul  69

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – punctul 4 – subpunctul 4.1 – tabelul 1

Textul propus de Comisie

Tabelul nr. 1: Costul poluării atmosferice în funcție de vehicul

Eurocent/vehicul/kilometru

Drumuri suburbane

Alte drumuri interurbane

Euro 0

16

13

EURO I

11

8

EURO II

9

8

EURO III

7

6

EURO IV

4

4

EURO V și vehicule mai puțin poluante

3

2

Valori exprimate în eurocenți, 2000

Amendamentul

Tabelul nr. 1: Costul maxim taxabil al poluării atmosferice pentru orice vehicul dintr-o categorie dată

Eurocent/vehicul/kilometru

Drumuri care fac obiectul unor taxe mai ridicate bazate pe costurile externe / Drumuri și autostrăzi suburbane

Drumuri care fac obiectul unor taxe mai scăzute bazate pe costurile externe / Drumuri și autostrăzi interurbane

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

4

3

EURO V

3

2

EURO VI

2

1

Vehicule mai puțin poluante decât EURO VI, de exemplu vehicule grele de marfă hibride și electrice sau vehicule care funcționează pe bază de amestecuri de gaz natural/hidrogen sau pe bază de hidrogen

0

0

Valori exprimate în eurocenți, 2000


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Situația actuală

Actuala Directivă privind eurovinieta 1999/68/CE, astfel cum este modificată prin Directiva 2006/38/CE interzice în mod efectiv statelor membre să aplice taxe pentru costurile externe vehiculelor grele de marfă de peste 12 tone (3,5 tone începând din 2012) pe șoselele care fac parte din rețeaua TEN.

Cu toate acestea, pe toate celelalte șosele și pentru vehicule de sub 12 tone, statele membre, în temeiul actualei Directive privind eurovinieta, pot percepe orice costuri externe doresc, atât timp cât respectă normele generale ale Tratatului privind Uniunea Europeană, în special principiul nediscriminării și principiul proporționalității.

2. Propunerea Comisiei

În iulie 2008, Comisia Europeană a prezentat o propunere de revizuire a Directivei în vigoare, care ar permite statelor membre să aplice o taxă percepută prin intermediul unei taxe de trecere pentru anumite costuri externe. Comisia mai propune o extindere a sferei geografice de aplicare a directivei. Ca urmare, statele membre ar trebui să respecte pe toate drumurile cerințele directivei în momentul în care aplică taxe pentru utilizarea infrastructurii și pentru costuri externe. Numai zonele urbane ar mai fi libere să introducă sisteme reglementate de taxare, astfel cum au făcut deja mai multe orașe.

Propunerea Comisiei reprezintă o primă etapă în aplicarea principiului „poluatorul plătește” în cazul transportului rutier. Cerințele pe care statele membre trebuie să le întrunească pentru a obține autorizația din partea Comisiei sunt foarte stricte. Statelor membre li s-ar mai permite doar să aplice taxe pentru anumite costuri externe, percepute prin intermediul unor puncte de colectare rutiere fără bariere și numai dacă respectă anumite metode de calcul astfel cum sunt definite în anexa IIIa.

3. Contextul propunerii actuale

Parlamentul European a sprijinit întotdeauna principiul internalizării costurilor externe. În timpul celei mai recente revizuiri a directivei privind eurovinieta în 2006, Parlamentul a insistat să se introducă o clauză la articolul 11 din actuala directivă, prin care Comisia să fie obligată să creeze „un model general aplicabil, transparent și cuprinzător pentru evaluarea costurilor externe, care să servească drept bază pentru calcularea viitoare a tarifelor de utilizare a infrastructurii”. Respectivul model trebuia să fie „însoțit de o analiză de impact a internalizării costurilor externe pentru toate modurile de transport și o strategie pentru punerea treptată în aplicare a modelului pentru toate modurile de transport”.

Acest punct de vedere a fost reluat, în decursul anilor, în multe rezoluții ale Parlamentului referitoare la sectorul transporturilor(1). Rezoluția Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind punerea în aplicare a primului pachet feroviar stipulează la punctul 2:

„consideră că Directiva «Eurovinieta 2» este un prim pas înspre o concurență intermodală loială, aceasta nefiind posibilă atunci când pe teritoriul UE se percep obligatoriu tarife pentru toate trenurile, pe toate căile ferate, în timp ce, la nivel de UE, se percepe o taxă rutieră prevăzută cu o limită maximă, facultativă, fără a include costurile externe, de obicei numai pe autostrăzi și numai pentru autocamioane; prin urmare, solicită Comisiei să prezinte până în anul 2008 (vezi articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2006/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri(5)), o propunere de directivă în care eurovinieta să fie adaptată în funcție de sistemul de tarifare feroviar, iar taxa rutieră să fie obligatorie pentru toate autocamioanele începând de la 3,5 t, pe toate șoselele UE, fără excepții, și să includă costurile externe;”

Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2008 privind politica europeană în domeniul transportului durabil, ținând seama de politicile europene în domeniul energiei și al mediului, stipulează la punctul 12: „solicită insistent Comisiei să prezinte, până cel târziu în iunie 2008, un model general aplicabil, transparent și comprehensibil de evaluare a costurilor externe ale tuturor modurilor de transport, destinat să servească, în viitor, drept bază de calcul a taxelor percepute pentru utilizarea infrastructurilor; constată că acest model trebuie, în conformitate cu Directiva Eurovigneta, să fie însoțit de o analiză a efectelor internalizării costurilor externe pentru toate modurile de transport și de o strategie de aplicare progresivă a acestui model tuturor modurilor de transport; așteaptă din partea Comisiei să prezinte, în paralel cu această inițiativă, propuneri legislative, începând cu revizuirea directivei Eurovignette;”

Pe baza modelului solicitat pentru evaluarea tuturor costurilor externe, Comisia propune în final prezenta revizuire împreună cu o strategie cuprinzătoare de internalizare a costurilor externe pentru toate modurile de transport. Și acest lucru nu numai pentru transportul pe șosele. Pentru alte moduri de transport a început deja internalizarea costurilor externe. Dreptul comunitar relevant pentru alte moduri de transport fie introduce în etape internalizarea, fie cel puțin nu o împiedică. Problema CO2-ului este abordată prin includerea aviației în sistemul ETS, care acoperă și furnizarea de energie electrică pentru trenuri, iar în viitorul apropiat urmează să fie inclus în sistem transportul maritim. Alte costuri externe pot fi internalizate prin intermediul taxelor de aeroport și al taxelor de infrastructură pentru trenuri (Directiva 2001/14). Cu toate acestea, în vederea modulării taxelor de acces la calea ferată pe intervale mai mari și pentru a obține o internalizare completă a costurilor externe în sectorul căilor ferate, o condiție prealabilă este aceea ca sectorul rutier să se aplice sistemul de taxare bazat pe costurile externe(2). Comisia urmează să propună o reformare a primului pachet feroviar în vederea introducerii unor sisteme armonizate de taxare a accesului la calea ferată care să țină seama de zgomot.

4. Poziția raportorului și modificările propuse

Prețurile ridicate ale combustibililor și criza financiară: Ar fi putut să existe un moment mai potrivit pentru prezenta revizuire. Dar adevărul incomod este acela că trebuie să reajustăm cât mai curând posibil(3) condițiile pentru o politică privind transportul mai eficientă și durabilă. Dacă prețurile nu reflectă în mod corect costurile sociale, acestea nu vor transmite semnale economice corecte și astfel se poate ajunge la situații în care activitățile de transport generează costuri excesive în comparație cu o situație eficientă. Raportorul estimează că un sistem diferențiat de taxare rutieră reprezintă un element eficient în cadrul gamei opțiunilor privind politica necesare pentru o politică mai durabilă în domeniul transporturilor. Taxele de trecere ar putea deveni mai eficiente, prin intermediul unei diferențieri mai mari; cu toate acestea, Directiva actuală nu permite acest lucru. Se solicită, prin urmare, opțiuni de tarifare rutieră suplimentare pentru statele membre prin acceptarea principiului internalizării costurilor externe.

Ținând seama de toate acestea, raportorul propune următoarele:

a) Calculul costurilor externe este posibil

Calculul și metodologia sunt temeinice. Să începem cu cele 3 tipuri de costuri externe propuse și cu costurile externe ale CO2-ului, cel puțin atât timp cât acestea nu sunt internalizate prin intermediul unei politici comune privind impozitarea combustibililor.

Pentru moment, raportorul nu propune includerea costurilor privind accidentele, din cauza unei mari varietăți de modele de asigurare și a diferitelor niveluri de internalizare a costurilor accidentelor în cadrul UE: Cu toate acestea, raportorul susține acest lucru drept principiu și propune ca până cel târziu la 31 decembrie 2010, Comisia să prezinte un raport și propuneri legislative privind costurile accidentelor și privind nivelul diferit de internalizare a primelor de asigurare naționale orientate spre riscuri în vederea armonizării nivelului de internalizare a costurilor accidentelor în statele membre.

Raportorul mai subliniază și necesitatea păstrării aspectului legat de congestionare în propunerea sa. Unii susțin că toate vehiculele ar trebui să fie supuse taxării, nu numai vehiculele grele de marfă. Aceasta reprezintă o premisă valabilă, dar dacă aspectele legate de congestionare nu sunt introduse în directivă, statele membre nu pot, în primul rând, începe introducerea taxelor bazate pe costuri externe cauzate de congestionare pe șoselele interurbane.

b) Perceperea diferențiată a taxelor este eficientă

Să dăm semnalele corecte privind prețul: să eliminăm sistemele de taxare bazate pe interval de timp cât mai repede posibil; să rămânem cât mai aproape de costurile externe reale (fără lacune, adaptare la inflație; corectarea valorilor date pentru congestionarea de la orele de vârf deoarece acestea nu reflectă nici pe departe valorile cu adevărat semnificative(4)).

c) Creșterea interoperabilității și a armonizării

Încurajarea sistemelor de taxare fără bariere. Propunerea taxării obligatorii cât mai curând posibil. Aceleași norme peste tot: să spunem da extinderii sferei geografice de aplicare. Definirea mai bună a gamei de vehicule: directiva actuală le permite de asemenea statelor membre excluderea vehiculelor care cântăresc între 3,5 și 12 tone de la aplicarea directivei. În vederea armonizării taxării vehiculelor grele de marfă în cadrul UE, raportorul propune aplicarea directivei tuturor vehiculelor grele de marfă care cântăresc 3,5 tone sau peste 3,5 tone, fără excepții.

d) Alocarea de resurse

Alocarea veniturilor este esențială pentru prezenta directivă. Veniturile rezultate din taxarea costurilor externe nu trebuie să reprezinte în final o altă formă de taxare. De aceea, raportorul sprijină propunerea Comisiei de a reinvesti veniturile în sistemul de transport și propune consolidarea obligației privind modul în care ar trebui să fie utilizate veniturile pentru a reduce costurile externe.

Propunerea afirmă că „veniturile provenite din aplicarea taxelor ar trebui folosite în beneficiul sectorului de transport și pentru optimizarea în ansamblu a sistemului de transport”. Raportorul propune revenirea la formularea „sunt folosite” în textul existent pentru ca acesta să sune cât mai autoritar posibil.

e) Măsuri ulterioare

În 2013, Comisia va întocmi un raport privind aplicarea Directivei și măsurile ulterioare care vor trebui luate.

Raportorul propune adăugarea, până în 2010, a unui raport și a unor propuneri legislative privind costurile accidentelor și privind nivelul diferit de internalizare a costurilor respective. În plus, raportorul propune stabilirea unui termen limită pentru Comisie în ceea ce privește examinarea posibilităților de introducere a sistemelor obligatorii și abrogarea sistemelor de taxare bazate pe intervale de timp până în 2013. Rapoartele respective ar trebui să fie însoțite de propuneri legislative.

(1)

A se vedea și punctul 14 din Rezoluția Parlamentului P6_TA(2007)0345 din 12 iulie 2007 intitulată „Pentru o Europă în mișcare – Mobilitate durabilă pentru continentul nostru” și punctul 1 din Rezoluția Parlamentului P6_TA(2007)0345 din 4 septembrie 2008 privind transportul de marfă în Europa

(2)

A se vedea Directiva 2001/14, articolul 7 alineatul (5).

(3)

Intrarea în vigoare a noii directive este prevăzută până cel târziu la 31 decembrie 2010.

(4)

Pentru calculare: Proiectul GRACE – http://www.grace-eu.org


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Și energie  (16.12.2008)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

(COM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

Raportor: Claude Turmes

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sectorul transporturilor, vârful producției de petrol și durabilitatea în materie de mediu

Sectorul transporturilor, în general, și transportul de bunuri, în special, își acoperă aproape 90% din necesitățile de energie cu combustibili fosili. Ca urmare acest mod de transport este foarte vulnerabil la prețurile foarte volatile ale petrolului. Acum, când Agenția Internațională pentru Energie trage un semnal de alarmă în cadrul Perspectivelor energetice mondiale 2008(1) privind disponibilitatea petrolului ieftin în viitor, UE a devenit cea mai vulnerabilă dintre toate zonele economice majore mondiale, având în vedere că doar 10% din transporturile sale de bunuri se bazează pe alt tip de combustibil decât cele provenite din petrol.

În plus, în cadrul sectorului transporturilor interne de bunuri la nivelul UE, transportul rutier este preponderent, având o cotă de 46%; transportul naval are o cotă 37%, în timp ce transportul feroviar reprezintă mai puțin de 11%(2).

Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 31% în perioada 2000-2005 și este probabil ca această tendință să se mențină. Întrucât în următoarele decenii alternativele durabile la camioanele care utilizează combustibili proveniți din petrol sunt reduse, raționalizarea sectorului transporturilor de bunuri și trecerea la modurile feroviar și naval vor fi fundamentale pentru consolidarea rezistenței Uniunii la importantele crize preconizate privind prețul petrolului.

Ecologizarea Eurovinietei – dispoziții esențiale

Ca parte a pachetului „ecologizarea transportului”, în iulie 2006, Comisia a prezentat o propunere de revizuire a directivei 2006/38/CE (denumită și directiva privind Eurovinieta) care a realizat, în 2006, primii pași pentru îmbunătățirea directivei din 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Actuala propunere oferă statelor membre, pentru prima dată, posibilitatea de a aplica taxe „mai inteligente” sectorului transportului rutier de marfă pentru acoperirea costurilor externe, încurajând astfel un comportament mai durabil din partea acestor participanți:

· taxele bazate pe costurile externe (pentru congestie, zgomot și poluarea aerului) ar putea fi aplicate de statele membre (dispoziție neobligatorie) pentru vehiculele grele de marfă care circulă pe orice parte a rețelei de drumuri (cu excepția zonelor urbane) începând cu 31 decembrie 2010;

· emisiile de CO2, dependența de petrol și accidentele nu intră sub incidența definiției costurilor externe;

· taxele vor fi plafonate la niveluri maxime și vor varia în funcție de momentul zilei, distanța parcursă, categoria de emisii EURO în care se încadrează vehiculul;

· taxarea cu bariere nu va mai fi permisă; perceperea taxelor se va baza pe un sistem electronic – perioadă de tranziție până în ianuarie 2014;

· veniturile din perceperea taxelor bazate pe costurile externe vor fi alocate pentru ameliorarea performanțelor durabile ale transportului rutier;

· revizuirea actualelor dispoziții prevăzută pentru 2013 în scopul de a analiza dacă ar trebui să devină obligatorii costurile externe și să includă emisiile de CO2.

Punctele principale ale avizului

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei, întrucât introduce principiul internalizării pentru prima dată și, astfel, contribuie la finalizarea ameliorărilor legislative inițiate prin directiva privind eurovinieta din 2006.

Raportorul pentru aviz consideră că oportunitatea celei de-a doua lecturi trebuie exploatată pe deplin prin măsuri concrete și substanțiale care să producă rezultate reale și să contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii referitoare la mediu și eficiență energetică până în 2020.

În acest sens, raportorul pentru aviz consideră că propunerea ar trebui consolidată cu dispoziții mai ambițioase:

v dispoziții obligatorii de internalizare de către toate statele membre

Abordarea neobligatorie a internalizării nu va contribui la realizarea beneficiilor ecologice și sociale scontate. Taxarea costurilor externe ar trebui să fie aplicată în toate statele membre pentru garantarea rezultatelor și atingerea obiectivului unui sistem de transport european mai ecologic.

v includerea daunelor cauzate naturii și peisajului, a schimbărilor climatice, a dependenței de petrol și a accidentelor (altele decât cele acoperite de asigurare) în definiția „costurilor externe”

Fără îndoială că toți factorii menționați anterior reprezintă un cost important atât pentru economie, cât și pentru societate. Excluderea acestora din definiția „costurilor externe” contrazice concluziile „Ghidului privind estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor”(3). Alegerea altor metode, de exemplu accizarea combustibilului, pentru internalizarea costurilor referitoare la schimbările climatice nu este foarte promițătoare în vederea obținerii rezultatelor necesare, având în vedere că adoptarea măsurilor fiscale la nivelul UE necesită unanimitate.

v eliminarea plafoanelor privind taxele bazate pe costurile externe prevăzute la anexa IIIA

Raportorul pentru aviz consideră că valorile maxime ale taxelor trebuie să rămână deschise pentru a putea reflecta în mod exact valoarea costurilor externe într-o anumită situație și a stabili o taxă corespunzătoare. Verificările prevăzute în propunere referitoare la metoda de calculare și la raportarea către Comisie reprezintă o garanție împotriva utilizării necorespunzătoare de către statele membre.

v alocarea veniturilor – consolidarea dispoziției

Utilizarea adecvată a veniturilor provenite din taxele bazate pe costurile externe este esențială pentru atingerea obiectivelor prezentei propuneri. Acestea ar trebui orientate în mod specific către proiecte pentru îmbunătățirea durabilității rețelei de transporturi. Raportorul pentru aviz sugerează o limitare a marjelor acordate statelor membre în privința sectoarelor în care pot fi investite aceste venituri în scopul de a evita utilizarea acestor fonduri pentru întreținerea generală a infrastructurii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Promovarea unui transport durabil este un element cheie al politicii comune a transporturilor. În acest scop, efectele negative ale transportului trebuie reduse, în special congestionarea, care împiedică mobilitatea, poluarea, care are efecte nocive asupra sănătății și mediului precum și contribuția acesteia la schimbările climatice. În plus, cerințele în materie de protecția mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a altor politici comunitare, inclusiv politica comună în domeniul transporturilor.

(1) Promovarea unui transport durabil este un element cheie al politicii comune a transporturilor. În acest scop, efectele negative ale transportului trebuie reduse, în special congestionarea, care împiedică mobilitatea, poluarea, care are efecte nocive asupra sănătății și mediului precum și contribuția acesteia la schimbările climatice. În plus, cerințele în materie de protecția mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a altor politici comunitare, inclusiv politica comună în domeniul transporturilor. Prioritățile legate de protecția mediului, obiectivele de coeziune economică și socială și obiectivele legate de competitivitatea UE în domeniul comercial ar trebui să fie reconciliate într-un mod echilibrat în contextul Strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

Justificare

Propunerea nu are în vedere costurile suportate deja de operatorii de transport din cauza congestionării și a sarcinilor fiscale generale pentru întreprinderi. Deși transportul rutier de mărfuri produce numai 10% din blocajele de circulație, operatorii de transport trebuie să suporte cheltuielile legate de congestionare prin costuri fixe și variabile ridicate, timp pierdut și pierderea veniturilor. În plus, articolul 7.10 din Directiva 1999/62 oferă deja statelor membre un instrument de combatere a congestionării.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Ar trebui să se țină seama în prezenta directivă de rezultatele obținute în cadrul „Programului pentru o politică durabilă în domeniul transporturilor pentru Europa”.

Justificare

Este esențial ca rezultatele „Programului pentru o politică durabilă în domeniul transporturilor pentru Europa” să fie luate în considerare.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Este esențial să se garanteze că nu se pun opreliști în calea progreselor din domeniul îmbunătățirii calității carburanților și că se includ în prezenta directivă stimulentele acordate întreprinderilor de transport în vederea realizării de investiții în combustibilii alternativi, cum ar fi biocombustibilii.

Justificare

Îmbunătățirea calității combustibilului, precum și trecerea de la combustibili pe bază de petrol la biocombustibili reprezintă prioritățile principale pentru a reduce dependența Europei de petrol, precum și pentru a îndeplini obiectivele UE privind reducerea emisiilor.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru optimizarea sistemului de transport, în consecință, politica comună a transporturilor trebuie să pună în practică o serie de instrumente care să permită îmbunătățirea infrastructurii transporturilor și a tehnologiilor, precum și o gestionare mai eficientă a cererii în domeniul transporturilor. Aceasta necesită aplicarea în continuare a principiului „utilizatorului plătitor” și dezvoltarea principiului „poluatorului plătitor” în sectorul transporturilor.

(3) Pentru optimizarea sistemului de transport, în consecință, politica comună a transporturilor trebuie să pună în practică o serie de instrumente care să permită îmbunătățirea infrastructurii transporturilor și a tehnologiilor, precum și o gestionare mai eficientă a cererii în domeniul transporturilor. Aceasta necesită o evaluare a impactului oricărei noi inițiative politice, în conformitate cu dispozițiile Strategiei de la Lisabona ș a Strategiei pentru dezvoltare durabilă. Orice decizie legată de principiul obligatoriu aplicabil în viitor dispozițiilor prezentei directive ar trebui să se bazeze doar pe o analiză aprofundată de rentabilitate, care ține seama de sarcinile globale impuse transportului de bunuri pe cale rutieră.

Justificare

Dacă principiul „poluatorului plătitor” reprezintă o metodă de percepere a taxelor care nu garantează sub nicio formă o reducere a efectelor externe vizate, o analiză detaliată a costurilor și beneficiilor în conformitate cu inițiativa UE privind „o mai bună reglementare” ar încuraja reducerea efectelor externe ale transportului rutier de mărfuri la sursă la un cost minim pentru economia europeană în ansamblu.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a trece la aplicarea unei politici durabile în domeniul transporturilor, prețurile acestora trebuie să reflecte mai fidel costurile generate de poluarea atmosferică și fonică rezultate în urma traficului, de schimbările climatice și congestionarea rezultate în urma folosirii reale a vehiculelor, trenurilor, avioanelor sau vapoarelor, în vederea optimizării utilizării infrastructurii, reducerii poluării locale, gestionării congestionării și luptei împotriva schimbărilor climatice, la un cost cât mai redus pentru economie. Aceasta necesită o abordare graduală în cazul tuturor modurilor de transport și luarea în considerare a particularităților acestora.

(5) Pentru a trece la aplicarea unei politici durabile în domeniul transporturilor, prețurile acestora trebuie să reflecte mai fidel costurile generate de poluarea atmosferică și fonică rezultate în urma traficului, de daunele cauzate naturii și peisajului, de schimbările climatice, de accidentele neacoperite de asigurare, precum și de congestionare rezultate în urma folosirii reale a vehiculelor, trenurilor, avioanelor sau vapoarelor, în vederea optimizării utilizării infrastructurii, reducerii poluării locale, gestionării congestionării și luptei împotriva schimbărilor climatice, la un cost cât mai redus pentru economie. Aceasta necesită o abordare graduală în cazul tuturor modurilor de transport și luarea în considerare a particularităților acestora.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Internalizarea costurilor externe de transport este asigurată nu doar prin sistemele de taxare a utilizatorilor, ci și prin dezvoltarea infrastructurii pentru a furniza alternative reale la modurile de transport cele mai poluante, prin promovarea cercetării și a evoluției tehnologice sau prin armonizarea standardelor la nivelul UE.

Justificare

Internalizarea costurilor externe este un proces complex, a cărui componentă importantă este și introducerea unui sistem de tarifare bazat pe principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Ar trebui să se permită ca taxele de trecere calculate în funcție de distanța parcursă să includă un element de cost extern bazat pe costurile poluării atmosferice și fonice cauzate de trafic. În plus, în zonele de obicei cu trafic intens și în timpul orelor de vârf, ar trebui să se permită ca respectivele costuri ale congestionării, care sunt suportate, în general, la nivel local să fie recuperate prin intermediul taxei bazate pe costuri externe. Ar trebui să se permită ca elementul de cost extern integrat în taxele de trecere să fie inclus în costul infrastructurii, sub rezerva ca în momentul calculării costurilor să fie respectate anumite condiții și să se evite taxarea necuvenită.

(14) Ar trebui să se permită ca taxele de trecere calculate în funcție de distanța parcursă să includă un element de cost extern bazat pe costurile poluării atmosferice și fonice cauzate de trafic, cele generate de daunele cauzate naturii și peisajului și de accidentele neacoperite de asigurare. În plus, în zonele de obicei cu trafic intens și în timpul orelor de vârf, ar trebui să se permită ca respectivele costuri ale congestionării, care sunt suportate, în general, la nivel local să fie recuperate prin intermediul taxei bazate pe costuri externe. Ar trebui să se permită ca elementul de cost extern integrat în taxele de trecere să fie inclus în costul infrastructurii, sub rezerva ca în momentul calculării costurilor să fie respectate anumite condiții și să se evite taxarea necuvenită.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a reflecta mai bine costurile poluării atmosferice și fonice cauzate de trafic, precum și costurile generate de congestionare, taxarea costurilor externe trebuie să varieze în funcție de tipul drumului, tipul de vehicul și de perioade - de exemplu, perioade de vârf zilnice, săptămânale sau sezoniere, perioade în afara celor de vârf și pe timp de noapte.

(15) Pentru a reflecta mai bine costurile poluării atmosferice și fonice cauzate de trafic, cele generate de daunele cauzate naturii și peisajului, precum și costurile generate de congestionare și de accidentele neacoperite de asigurare, taxarea costurilor externe trebuie să varieze în funcție de tipul drumului, tipul de vehicul și de perioade - de exemplu, perioade de vârf zilnice, săptămânale sau sezoniere, perioade în afara celor de vârf și pe timp de noapte.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Este necesară analiza situațiilor existente în unele state membre, de aplicare a taxei pe valoarea adăugată pentru vigneta/taxele de drum și uniformizarea regimului fiscal aplicabil acestora, astfel încât să nu fie create bariere artificiale pentru libera circulație a bunurilor și să fie evitată dubla impunere.

Justificare

Este important ca regimul fiscal aplicabil eurovignetei sau taxelor de drum să fie același în toate statele membre, pentru a nu introduce bariere artificiale în libera circulație a mărfurilor.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Congestionările rutiere se datorează calității și capacității infrastructurii de transport existente, volumului de trafic la care participă atât autoturisme cât și vehicule de transport de persoane și vehicule de transport de marfă; este necesar, prin urmare, ca statele membre să investească în infrastructura de transport pentru a minimiza costurile externe datorate acestuia.

Justificare

Congestia și poluarea se datorează și capacității limitate a infrastructurii de transport sau calității acesteia. Este incorect ca doar transportatorii să plătească pentru un fapt la care nu contribuie doar ei. Este responsabilitatea statelor membre să îmbunătățească infrastructura de transport pentru a reduce costurile externe.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Statele membre pot utiliza bugetul TEN-T și Fondurile structurale atât pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport în scopul diminuării costurilor externe generate de transporturi, cât și pentru implementarea sistemelor electronice pentru colectarea tarifelor aplicabile în baza prevederilor prezentei directive.

Justificare

Atât îmbunătățirea infrastructurii de transport cât și implementarea sistemelor de colectare a tarifelor necesită investiții substanțiale. Este important ca statele membre să poată utiliza atât bugetul TEN-T, cât și fondurile structurale pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport în scopul reducerii costurilor externe.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În conformitate cu obiectivele politicii în domeniul transporturilor vizate de prezenta directivă, veniturile suplimentare generate din taxarea costurilor externe ar trebui să fie alocate pentru finanțarea de proiecte care răspund unui interes comunitar general și să fie concepute pentru promovarea mobilității durabile, în sens larg. Prin urmare, asemenea proiecte ar trebui să vizeze facilitarea stabilirii unei tarifări eficace, reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier, atenuarea efectelor sale, îmbunătățirea performanțelor vehiculelor în ceea ce privește consumul de energie și emisiile de dioxid de carbon, precum și dezvoltarea infrastructurii alternative pentru utilizatorii transporturilor. Aceasta include, de exemplu, cercetarea și dezvoltarea privind autovehicule mai puțin poluante și implementarea componentei „transporturi” a planurilor de acțiune vizate de Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, care ar putea cuprinde măsuri de atenuare a poluării atmosferice și fonice datorate traficului din jurul marilor infrastructuri și din aglomerări. Alocarea acestor venituri nu exonerează statele membre de obligația prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat de a notifica Comisiei anumite măsuri naționale și nici nu aduce atingere rezultatelor unei proceduri inițiate în temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

(24) În conformitate cu obiectivele politicii în domeniul transporturilor vizate de prezenta directivă, veniturile suplimentare generate din taxarea costurilor externe ar trebui să fie folosite pentru îmbunătățirea sectorului transporturilor în general, în special pentru proiecte care răspund unui interes comunitar general, precum și în vederea reducerii costurilor externe. Prin urmare, asemenea proiecte ar trebui să vizeze facilitarea stabilirii unei tarifări eficace, reducerea la sursă a poluării generate de transportul rutier, atenuarea efectelor sale, precum și dezvoltarea infrastructurii alternative și durabile pentru utilizatorii transporturilor. Aceasta include, de exemplu, cercetarea și dezvoltarea privind autovehicule mai puțin poluante, lucrările de reparare, întreținere și îmbunătățire a infrastructurii existente, dezvoltarea unor infrastructuri noi și implementarea componentei „transporturi” a planurilor de acțiune vizate de Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, care ar putea cuprinde măsuri de atenuare a poluării atmosferice și fonice datorate traficului din jurul marilor infrastructuri și din aglomerări. Alocarea acestor venituri nu exonerează statele membre de obligația prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat de a notifica Comisiei anumite măsuri naționale și nici nu aduce atingere rezultatelor unei proceduri inițiate în temeiul articolelor 87 și 88 din tratat.

Justificare

Internalizarea costurilor externe nu ar trebui să constituie un scop în sine, ci să fie orientată spre obiectiv, către dezvoltarea unei infrastructuri eficiente și durabile. Alocarea prealabilă a veniturilor suplimentare generate de internalizarea costurilor externe ar trebui să garanteze cele mai bune – și cele mai durabile – condiții de mobilitate pentru utilizatorii de transport.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a garanta introducerea unui sistem comunitar de taxare rutieră electronică cu adevărat interoperabil, în conformitate cu Directiva 2004/52/CE.

Justificare

Este necesar un sistem comunitar de taxare rutieră cu adevărat interoperabil pentru a se asigura o mai mare eficiență și siguranță a transportului.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Statele membre care primesc co-finanțare UE pentru infrastructurile rutiere ar trebui să furnizeze Comisiei previziuni referitoare la veniturile preconizate în urma aplicării prezentei directive, a Directivei 1999/62/CE, precum și a Directivei 2006/38/CE.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a) Utilizarea fondurilor UE și a veniturilor provenite din taxele rutiere în cadrul prezentei Directive, al Directivei 1999/62/CE, precum și al Directivei 2006/38/CE ar trebui să țină seama de cerințele Directivei 2004/52/CE. Industriile UE care produc acest tip de sisteme ar dobândi astfel o poziție consolidată pe piața mondială.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 27b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b) Regiunea montană transfrontalieră alpină ar trebui să pună în aplicare principiile Protocolului privind transporturile din cadrul Convenției alpine și, prin urmare, ar trebui să i se permită introducerea unor măsuri suplimentare nediscriminatorii de calculare a costurilor externe și de subvenționare încrucișată a transportului feroviar.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Măsurile complementare ar trebui să consolideze efectele sistemelor de stabilire a prețurilor pentru a face față provocărilor prezentate de schimbările climatice și pentru a îmbunătăți performanța de mediu a sistemului de transport, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor comunitare în domeniul politicii transporturilor: o trecere mai echilibrată de la un mod de transport la altul, o eficiență mai mare a soluțiilor logistice în domeniul transportului rutier, reducerea emisiilor și a consumului de energie în acest sector.

Justificare

Sistemul de stabilire a prețurilor ar trebui să constituie doar o parte din măsurile prevăzute pentru îmbunătățirea performanței de mediu a sistemului de transport.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 - litera bb

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb) „taxa bazată pe costurile externe” înseamnă o taxă percepută prin intermediul unei taxe de trecere, în vederea recuperării costurilor suportate de un stat membru, generate de poluarea atmosferică, fonică și congestionarea rezultate în urma traficului;

 

„taxa bazată pe costurile externe” înseamnă o taxă percepută prin intermediul unei taxe de trecere, în vederea recuperării costurilor suportate de un stat membru, generate de poluarea atmosferică și fonică, de daunele cauzate naturii și peisajului, de congestionare, precum și de accidentele neacoperite de asigurare;

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – litera bc

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bc) „costul poluării atmosferice datorate traficului” înseamnă costul daunelor provocate de eliberarea în atmosferă a unor emisii nocive în timpul funcționării unui vehicul;

(bc) „costul poluării atmosferice datorate traficului” înseamnă costul daunelor provocate de eliberarea în atmosferă a unor emisii nocive în timpul funcționării unui vehicul și efectele acesteia asupra sănătății;

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – litera bd

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bd) „costul poluării fonice datorate traficului” înseamnă costul daunelor provocate de zgomotul emis de un vehicul sau creat de interacțiunea dintre un vehicul și suprafața drumului;

(bd) „costul poluării fonice datorate traficului” înseamnă costul daunelor provocate de zgomotul emis de un vehicul sau creat de interacțiunea dintre un vehicul și suprafața drumului și efectele acestuia asupra sănătății;

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 1999/62/CE

Articolul 2 – litera bea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bea) „costul daunelor cauzate naturii și peisajului” înseamnă costul daunelor cauzate de separarea spațială sau de bariere, scăderea calității peisajelor, dispariția suprafețelor naturale și a biotopilor, perturbarea ecosistemelor, precum și de poluarea solului și a apelor de suprafață sau subterane;

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Internalizarea costurilor externe transportului, în special a celor legate de mediu, trebuie realizată gradual, astfel încât să nu fie generate costuri exagerate care să afecteze în mod negativ competitivitatea unui anumit tip de transport.

Justificare

Internalizarea costurilor externe trebuie realizată gradual, pentru a nu introduce bariere tarifare care să diminueze competitivitatea unui anumit mod de transport.

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru poate aplica doar valori anuale pentru vehiculele înmatriculate în statul membru respectiv.

eliminat

Justificare

Unul din scopurile principale ale directivei privind eurovinieta este evitarea discriminării în UE.

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Aplicarea acestor taxe de reglementare pentru combaterea congestionării în zonele foarte poluate sau în zonele sensibile nu are efecte discriminatorii asupra traficului de tranzit.

Justificare

Aplicarea acestor taxe de reglementare pentru eliminarea congestionării în zonele foarte populate sau în zonele sensibile nu ar trebui să aibă efecte discriminatorii asupra traficului de tranzit.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Taxa bazată pe costurile externe se raportează la costul poluării atmosferice și fonice datorate traficului, luate în considerare împreună sau separat. Pe sectoarele rutiere afectate de congestionare taxa bazată pe costurile externe poate include, de asemenea, costul congestionării din timpul perioadelor când acest sectoare sunt, de obicei, aglomerate.

(2) Taxa bazată pe costurile externe se raportează la costul schimbărilor climatice și al poluării atmosferice și fonice datorate traficului, al daunelor cauzate naturii și peisajului, la costul accidentelor în trafic care nu sunt acoperite de asigurare. Pe sectoarele rutiere afectate de congestionare taxa bazată pe costurile externe poate include, de asemenea, costul congestionării din timpul perioadelor când acest sectoare sunt, de obicei, aglomerate.

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Valoarea taxei bazate pe costurile externe pentru fiecare combinație de categorie de vehicul, tip de drum și durată, este fixată în conformitate cu cerințele minime, cu formula comună și în funcție de costurile externe taxabile maxime din anexa IIIa.

(2) Valoarea taxei bazate pe costurile externe pentru fiecare combinație de categorie de vehicul, tip de drum și durată, este fixată în conformitate cu cerințele minime și cu metodele comune de calculare a costurilor externe din anexa IIIa.

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7f – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) nici o taxă să nu fie cu peste 100% mai mare decât taxa cea mai mică percepută într-un anumit moment al zilei, o anumită zi sau anotimp.

(c) cu excepția taxelor percepute pentru congestionare, nici o taxă să nu fie cu peste 100% mai mare decât taxa cea mai mică percepută într-un anumit moment al zilei, o anumită zi sau anotimp.

Justificare

Costurile legate de congestionare se consideră ca fiind incluse în taxa de utilizare a infrastructurii.

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 1999/62/CE

Articolul 7f – alineatul 3 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) taxele de trecere percepute pentru congestionare nu depășesc cu mai mult de 200% taxele de trecere percepute în timpul celei mai ieftine perioade a zilei, celei mai ieftine zile sau celui mai ieftin sezon; în cazul în care întreaga sumă la care se ridică veniturile obținute în caz de congestionare se cheltuiește explicit pentru reducerea congestionării folosind soluții SIT pentru drumurile în cazul cărora s-au perceput taxele pentru congestionare, taxa de trecere pentru congestionare nu depășește cu mai mult de 400% taxa de trecere percepută în timpul celei mai ieftine perioade a zilei, celei mai ieftine zile sau celui mai ieftin sezon.

Justificare

Costurile legate de congestionare se consideră ca fiind incluse în taxa de utilizare a infrastructurii.

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un stat membru care percepe o taxă bazată pe costurile externe se va asigura că veniturile generate din aplicarea taxei sunt alocate unor măsuri care vizează facilitarea unei tarifări eficiente, reducerea la sursă a poluării datorate transportului, atenuarea efectelor acesteia, îmbunătățirea performanțelor energetice ale vehiculelor și cele privind emisiile de dioxid de carbon, precum și construirea de infrastructuri alternative pentru utilizatorii transporturilor.

(2) Un stat membru care percepe o taxă bazată pe costurile externe se va asigura că veniturile generate din aplicarea taxei sunt alocate unor măsuri care vizează facilitarea unei tarifări eficiente, reducerea la sursă a poluării (atmosferice sau fonice) datorate transportului, atenuarea efectelor, îmbunătățirea performanțelor energetice ale vehiculelor și cele privind emisiile de dioxid de carbon, îmbunătățirea infrastructurii existente, dezvoltarea unor sisteme de gestionare a traficului care să vizeze optimizarea modului de folosire a infrastructurii existente, precum și construirea unei rețele echilibrate de infrastructuri de transport, care să corespundă nevoilor existente și care să aibă obiectivul de a reduce costurile externe.

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 1999/62/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

Statul membru în care este percepută o taxa de utilizare a infrastructurii decide destinația veniturilor generate prin aplicarea respectivei taxe. Pentru a permite rețelei de drumuri să se dezvolte în mod unitar, veniturile provenite din aplicarea taxelor ar trebui folosite în beneficiul sectorului de transport și pentru optimizarea în ansamblu a sistemului de transport.

Statul membru în care este percepută o taxa de utilizare a infrastructurii decide destinația veniturilor generate prin aplicarea respectivei taxe. Pentru a permite rețelei de drumuri să se dezvolte în mod unitar, veniturile provenite din aplicarea taxelor ar trebui folosite în beneficiul sectorului de transport, de exemplu prin instalarea și întreținerea de sisteme interoperabile de taxare rutieră (bazate pe sateliți) în conformitate cu Directiva 2004/52/CE, optimizarea logisticii, gestionarea traficului și noduri intermodale pentru întreaga rețea de transport, reducerea zgomotului la sursă, investiții în infrastructură pentru moduri de transport mai sigure și cu un consum redus de carburanți, cum ar fi transportul feroviar și transportul durabil pe căi navigabile și conductele.

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Anexă

Directiva 1999/62/CE

Anexa IIIa – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CERINȚE MINIME PENTRU PERCEPEREA UNEI TAXE BAZATE PE COSTURI EXTERNE ȘI ELEMENTE DE COST EXTERN MAXIMALE TAXABILE

CERINȚE MINIME ȘI METODE COMUNE PENTRU PERCEPEREA UNEI TAXE BAZATE PE COSTURI EXTERNE

PROCEDURĂ

Titlu

Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă

Referințe

COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Claude Turmes

15.9.2008

 

 

Examinare în comisie

16.10.2008

13.11.2008

 

 

Data adoptării

11.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

10

Membri titulari prezenți la votul final

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoș Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Membri supleanți prezenți la votul final

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

(1)

World Energy Outlook (Perspectivele energetice mondiale) (Agenția Internațională pentru Energie)- 12 noiembrie 2008

(2)

Energia și transporturile în cifre, 2007 (Direcția Generală Energie si Transport și Eurostat); NB: cifre pentru 2006

(3)

Handbook on estimation of external costs in the transport sector („Ghidului privind estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor”), (CE Delft, 2008) http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/doc/2008_01_15_handbook_external_cost_en.pdf


PROCEDURÃ

Titlu

Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă

Referințe

COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Data prezentării la PE

8.7.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

TRAN

2.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

ENVI

2.9.2008

ITRE

2.9.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Saïd El Khadraoui

26.8.2008

 

 

Examinare în comisie

9.9.2008

7.10.2008

3.11.2008

20.1.2009

Data adoptării

11.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

14

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Țicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Samuli Pohjamo, Claude Turmes

Aviz juridic - Politica de confidențialitate