Postopek : 2008/0147(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0066/2009

Predložena besedila :

A6-0066/2009

Razprave :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Glasovanja :

PV 11/03/2009 - 5.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0113

POROČILO     ***I
PDF 330kWORD 665k
18.2.2009
PE 414.029v02-00 A6-0066/2009

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

(KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Saïd El Khadraoui

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

(KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0436),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0276/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6‑0066/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Spodbujanje trajnostnega prometa je poglavitni del skupne prometne politike. Zato je treba zmanjšati negativne vplive prometa, zlasti zastoje, ki ovirajo mobilnost, onesnaževanje, ki škodijo zdravju in okolju, ter prispevek prometa k podnebnim spremembam. Poleg tega je treba v opredelitev in izvajanje drugih politik Skupnosti, vključno s skupno prometno politiko, vključiti okoljevarstvene zahteve.

(1) Spodbujanje trajnostnega prometa je poglavitni del skupne prometne politike. Zato je treba zmanjšati negativne vplive prometa, zlasti zastoje, ki ovirajo mobilnost, onesnaževanje, ki škodijo zdravju in okolju, ter prispevek prometa k podnebnim spremembam. Poleg tega je treba v opredelitev in izvajanje drugih politik Skupnosti, vključno s skupno prometno politiko, vključiti okoljevarstvene zahteve. Prav tako je treba kot del lizbonske strategije za rast in zaposlovanje uravnoteženo uskladiti prednostne naloge varstva okolja, cilje socialne in ekonomske kohezije ter cilje poslovne konkurenčnosti EU.

Obrazložitev

Predlog ne upošteva stroškov, ki jih že imajo avtoprevozniki zaradi zastojev in skupne davčne obremenitve podjetij. Čeprav prevoz blaga po cesti znaša le 10 % prometnih zastojev, morajo avtoprevozniki prevzeti stroške zaradi zastojev prek povečanih fiksnih in spremenljivih stroškov, porabljenega časa in izgube zaslužka. Razen tega člen 7.10 direktive 1999/62 že zagotavlja državam članicam orodje za boj proti zastojem.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Cilj zmanjševanja negativnih vplivov prometa je treba doseči na način, ki ne bo nesorazmerno oviral prostega pretoka v korist zdrave gospodarske rasti in pravilnega delovanja notranjega trga.

(2) Cilj zmanjševanja negativnih vplivov prometa je treba doseči na način, ki ne bo nesorazmerno oviral prostega pretoka v korist zdrave gospodarske rasti in pravilnega delovanja notranjega trga. Treba je poudariti, da je načelo internalizacije zunanjih stroškov enakovredno instrumentu za upravljanje in mora spodbujati uporabnike cest in zadevne industrijske sektorje, da izkoristijo in razširijo ustrezne zmožnosti na področju okolju prijaznejšega prevoza, na primer s spremembo ravnanja med vožnjo ali nadaljnjim tehnološkim razvojem. Pomembno je najti načine in sredstva za zmanjšanje škode, ki jo povzroča cestni promet, namesto da se porabijo prihodki za kritje zadevnih stroškov.

Obrazložitev

Ta del opozarja na dejstvo, da je treba načelo internalizacije stroškov obravnavati kot ustrezno sredstvo za upravljanje, ki se lahko uporabi v okviru prizadevanj za spreminjanje načina organizacije prometnega in/ali prevoznega sektorja, da se ta sektor pripravi na prihodnje izzive in zmanjša škoda, ki jo ta sektor povzroča, namesto da se samo krije nastale stroške. Pristojbine, namenjene zgolj zagotavljanju dodatnega vira državnih prihodkov, so nesprejemljive.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za uveljavitev bolj trajnostne prometne politike morajo cene prevoza bolje odražati stroške v zvezi z onesnaževanjem zraka in obremenitvami s hrupom zaradi prometa, podnebnimi spremembami ter zastoji, ki so posledica dejanske uporabe vozil, vlakov, letal ali ladij, da bi se na ta način čim bolje uporabljala infrastruktura, zmanjšalo lokalno onesnaževanje, upravljali zastoji ter bi boj proti podnebnim spremembam potekal v čim manjšo škodo gospodarstva. Za to je potreben postopen pristop za vse vrste prevoza, pri čemer je treba upoštevati njihove posebne značilnosti.

(5) Za uveljavitev bolj trajnostne prometne politike morajo cene prevoza bolje odražati zunanje stroške v zvezi z uporabo vozil, vlakov, letal ali ladij. Za to je potreben usklajen in ambiciozen pristop za vse vrste prevoza, pri čemer je treba upoštevati njihove posebne značilnosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se politični ukrepi, katerih namen je internalizacija zunanjih stroškov, sprejmejo za vse oblike prevoza, da se med njimi zagotovijo enaki pogoji.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Pri drugih vrstah prevoza se je internalizacija zunanjih stroškov že začela, ustrezna zakonodaja Skupnosti pa omogoča, da se internalizacija izvaja postopno ali je vsaj ne preprečuje. Vprašanje emisij CO2 bi bilo treba reševati z vključitvijo letalstva v sistem za trgovanje z emisijami. Sistem za trgovanje z emisijami se uporablja tudi za oskrbo vlakov z električno energijo, vanj pa se bo kmalu vključil tudi pomorski promet. Druge zunanje stroške je mogoče internalizirati prek letaliških pristojbin, ki se jih lahko diferencira iz okoljskih razlogov, in prek infrastrukturnih pristojbin za uporabo železnic v skladu z direktivo 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture1. Poleg tega mora Komisija predlagati prenovo prvega železniškega paketa, da se uvedejo usklajene sheme zaračunavanja pristojbin za hrup pri dostopu po tirih.

 

1 UL L 75, 15.3.2001, str. 29.

Obrazložitev

Seznam Komisije o okolju prijaznejših ukrepih (KOM(2008)433) podaja pregled nad številnimi in različnimi že obstoječimi ukrepi za zmanjšanje negativnih učinkov prometa. Ocena učinka: strategija za internalizacijo zunanjih stroškov (SEC(2008) 2208) se osredotoča na internalizacijo zunanjih stroškov hrupa, onesnaževanja zraka, podnebnih sprememb, zastojev in prometnih nesreč iz vseh vrst prevoza prek instrumentov zaračunavanja pristojbin, kot so pristojbine, davki ali trgovanje z dovoljenji.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) V skladu s členom 7 direktive 2001/14/ES, ki določa načela zaračunavanja pristojbin za uporabo železniške infrastrukture, je internalizacija zunanjih stroškov že mogoča. Vendar je predpogoj za večjo spremembo pristojbin za dostop po tirih in za popolno internalizacijo zunanjih stroškov v železniškem sektorju to, da se pristojbine za zunanje stroške uporabljajo tudi za sektor cestnega prometa.

Obrazložitev

Člen 7 direktive 2001/14 določa načela zaračunavanja pristojbin za železnice. V skladu s to direktivo morajo upravljavci strukture vsem vlakom zaračunati pristojbine za dostop do infrastrukture, da povrnejo stroške izvajanja železniških storitev. Pristojbina za nezadostnost in okoljske stroške je prav tako dovoljena. Vendar pa člen 7(5) restriktiven: „zaračunavanje okoljskih stroškov, zaradi česar se povečajo skupni prihodki upravljavca železniške infrastrukture, je dovoljeno le, če se ti stroški v primerljivi višini zaračunavajo tudi konkurenčnim načinom prevoza“.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) V sektorju cestnega prometa se že zaračunava več davkov in pristojbin, vključno z davki in pristojbinami za delno povrnitev zunanjih stroškov, na primer stroškov CO2, kot v primeru trošarin na gorivo.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Analiza učinka kaže, da bi imela uporaba cestnin, izračunanih na podlagi stroškov onesnaževanja, na cestah z gostim prometom pa na podlagi stroškov zastojev, pozitiven učinek na prometni sistem in bi prispevala k strategiji Skupnosti za boj proti podnebnim spremembam. S spodbujanjem uporabe okolju prijaznejših tehnologij za vozila, večanjem učinkovitosti logističnega ravnanja in zmanjševanjem števila voženj praznih tovornjakov bi zmanjševala zastoje in lokalno onesnaževanje. Neposredno bi pomembno vplivala tudi na zmanjševanje porabe goriva in prispevala k boju proti podnebnim spremembam. Cestnine, ki v svojem izračunu za uporabo cest z gostim prometom upoštevajo stroške v zvezi z zastoji, bodo učinkovitejše pri zmanjševanju zastojev, če bodo države članice v podobno shemo vključile tudi druge uporabnike cest, ki ne spadajo v področje uporabe te direktive.

(7) Analiza učinka kaže, da lahko uporaba cestnin, izračunanih na podlagi stroškov onesnaževanja, na cestah z gostim prometom pa na podlagi stroškov zastojev, povzroči učinkovitejši in okolju prijaznejši cestni promet ali k njemu prispeva in prispeva k strategiji EU za boj proti podnebnim spremembam. S spodbujanjem uporabe okolju prijaznejših tehnologij za vozila, večanjem učinkovitosti logističnega ravnanja in zmanjševanjem števila voženj praznih tovornjakov bi zmanjševala zastoje in lokalno onesnaževanje. Neposredno bi pomembno vplivala tudi na zmanjševanje porabe goriva in prispevala k boju proti podnebnim spremembam. Cestnine, ki v svojem izračunu za uporabo cest z gostim prometom upoštevajo stroške v zvezi z zastoji, so lahko učinkovitejše pri zmanjševanju zastojev, če so del akcijskega načrta, ki vključuje ukrepe, povezane z drugimi uporabniki cest, ki ne spadajo v področje uporabe te direktive, kot so podobne sheme zaračunavanja ali ukrepi z enakovrednim učinkom, kot so prometne omejitve in pasovi za vozila z visoko zasedenostjo. Do sedaj pa ni bilo v zadostni meri dokazano, da so te cestnine povzročile bistveno spremembo pri razdelitvi načinov prevoza-

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Stroški onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa ter stroški zastojev, kot so zdravstveni stroški, vključno z zdravstveno oskrbo, izguba pridelkov ter druge proizvodne izgube in stroški socialnega varstva, se pokrijejo na ozemlju države članice, v kateri poteka uporaba prevoznih storitev. Načelo onesnaževalec plača se bo izvajalo preko zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške, kar bo tudi pripomoglo k znižanju zunanjih stroškov.

(8) Načelo onesnaževalec plača se bo izvajalo preko zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške, kar bo tudi pripomoglo k znižanju zunanjih stroškov.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Model za izračunavanje zunanjih stroškov, ki ga je oblikovala Komisija, zagotavlja zanesljive načine in navaja številne vrednosti enot, na podlagi katerih je mogoče izračunavati uporabnine za ceste.

(9) Model za izračunavanje zunanjih stroškov, ki ga je oblikovala Komisija, zagotavlja zanesljive načine in navaja številne vrednosti enot, na podlagi katerih je mogoče izračunavati uporabnine za ceste.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Za zagotovitev, da evropski cestni prevozniki prejmejo jasne cenovne signale, ki delujejo kot spodbuda za izboljšanje njihovega ravnanja, si je srednjeročno treba prizadevati za doseganje konvergence v metodah, ki jo vsi evropski sistemi zaračunavanja uporabljajo pri izračunu zunanjih stroškov.

Obrazložitev

Preveliko število metod izračuna zunanjih stroškov, ki so na voljo, povzroča zmedo v EU in posledično povzroča, da cestni prevozniki ne prejmejo jasnih cenovnih signalov, ki delujejo kot spodbuda za obnovitev njihovega voznega parka in optimizacijo logistike. Zato si je srednjeročno treba prizadevati za doseganje konvergence v metodah, uporabljenih za izračun zunanjih stroškov.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Časovno omejene uporabnine, ki se zaračunavajo dnevno, tedensko, mesečno ali letno, ne bi smele biti diskriminacijske do občasnih uporabnikov, saj je velik delež tovrstnih uporabnikov najverjetneje tujih prevoznikov. Določiti bi bilo treba podrobnejše razmerje med dnevnimi, tedenskimi, mesečnimi in letnimi stopnjami.

(12) Časovno omejene uporabnine, ki se zaračunavajo dnevno, tedensko, mesečno ali letno, ne bi smele biti diskriminacijske do občasnih uporabnikov, saj je velik delež tovrstnih uporabnikov najverjetneje tujih prevoznikov. Določiti bi bilo treba podrobnejše razmerje med dnevnimi, tedenskimi, mesečnimi in letnimi stopnjami. Za učinkovitost in poštenost bi bilo treba časovno omejene uporabnine obravnavati kot prehodni instrument za zaračunavanje pristojbin za infrastrukturo. Zato bi bilo treba obravnavati postopno odpravo časovno omejenih shem zaračunavanja pristojbin. Državam članicam z zunanjimi mejami s tretjimi državami se omogoči odstopanje od te določbe in uporaba časovno omejene sheme zaračunavanja pristojbin za težka tovorna vozila, ki povzročajo kolone na mejnih prehodih.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Organ, odgovoren za določanje pristojbin za zunanje stroške, tudi ne bi smel imeti osebnih interesov za določanje neupravičeno visokih zneskov, zato bi moral biti neodvisen od organa, ki pobira cestnine in upravlja prihodke od cestnin. Izkušnje so pokazale, da dodajanje pribitka cestninam v goratih območjih za financiranje prednostnih projektov vseevropskega omrežja za upravljavce infrastrukture ni izvedljiva možnost, če povišanje cestnin povzroči tako obsežno preusmeritev prometa, da pride do izgub prihodkov. Za rešitev te težave bi bilo treba dovoliti pribitke na drugih možnih poteh, na katere bi se sicer preusmeril promet.

(17) Organ, odgovoren za določanje pristojbin za zunanje stroške, tudi ne bi smel imeti osebnih interesov za določanje neupravičeno visokih zneskov, zato bi moral biti neodvisen od organa, ki pobira cestnine in upravlja prihodke od cestnin. Izkušnje so pokazale, da dodajanje pribitka cestninam v goratih območjih za financiranje prednostnih projektov vseevropskega omrežja ni izvedljiva možnost, če opredelitev koridorja ni skladna z dejanskim pretokom prometa. Za rešitev te težave bi moral koridor, na katerem bi bilo mogoče dovoliti pribitke, zajemati zlasti cestne odseke, za katere bi uvedba pribitkov pomenila preusmeritev prometa na zadevni prednostni projekt.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Države članice, ki imajo možnost, da uporabijo pribitke, bi morale tej možnosti dati prednost pred zaračunavanjem pristojbin za zunanje stroške, da bi bila tako zagotovljena prednost gradnji prednostnih projektov v interesu Skupnosti. Za preprečitev neupravičenega zaračunavanja pristojbin uporabnikom ne bi smelo biti dovoljeno kombiniranje pristojbin za zunanje stroške in pribitkov, razen če bi zunanji stroški presegali znesek že zaračunanih pribitkov. V takem primeru je ustrezno, da se znesek pribitka odšteje od pristojbine za zunanje stroške.

(18) Države članice, ki imajo možnost, da uporabijo pribitke, bi morale tej možnosti dati prednost pred zaračunavanjem pristojbin za zunanje stroške, da bi bila tako zagotovljena prednost gradnji prednostnih projektov v interesu Skupnosti.

Obrazložitev

Če se uporabljajo ti pribitki cestnine za financiranje alternativne, okolju prijaznejše prometne infrastrukture in ne drugi ukrepi za zmanjšanje zunanjih stroškov, je treba poleg pribitkov cestnin omogočiti zaračunanje pristojbin za zunanje stroške, da se lahko ukrepa tudi pri zmanjšanju zunanjih stroškov na poteh, na katerih je zaračunan pribitek cestnine.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške prek cestnin bo učinkoviteje vplivalo na prometne odločitve, če se bodo uporabniki zavedali teh stroškov. Zato bi jih bilo treba posebej prikazati na izkazu, računu ali temu enakovrednem dokumentu, ki ga izda cestninski operater. Poleg tega bi tovrstni dokumenti prevoznikom olajšali prevalitev stroškov pristojbin za zunanje stroške na odpremnike ali druge stranke.

(21) Zaračunavanje pristojbin za zunanje stroške prek cestnin bo učinkoviteje vplivalo na prometne odločitve, če se bodo uporabniki zavedali teh stroškov. Zato bi jih bilo treba posebej prikazati na razumljivem izkazu, računu ali temu enakovrednem dokumentu, ki ga izda cestninski operater. Poleg tega bi tovrstni dokumenti prevoznikom olajšali prevalitev stroškov pristojbin za zunanje stroške na odpremnike ali druge stranke.

Obrazložitev

Zaradi transparentnosti je treba cestninskemu operaterju priskrbeti razumljiv izkaz, račun ali drugo listino, ki bi morala biti razumljiva ne glede na poznavanje jezika.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Uporaba elektronskih cestninskih sistemov je nujna za preprečitev prekinitev prostega pretoka prometa in škodljivih vplivov na lokalno okolje, ki bi jih lahko povzročile kolone pred cestninskimi zapornicami. Zato bi bilo prav zagotoviti, da se pristojbine za zunanje stroške pobirajo s takim sistemom, ki izpolnjuje zahteve Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti, v kateri so predvideni ustrezni in sorazmerni ukrepi, ki zagotavljajo, da se pri izvajanju elektronskega cestninjenja primerno obravnavajo tehnična, pravna in poslovna vprašanja, varstvo podatkov ter zasebnost. Poleg tega bi morali biti tovrstni sistemi oblikovani brez obcestnih zapornic na način, ki bi, brez večjih stroškov, omogočal njihovo naknadno razširitev na katere koli vzporedne ceste. Zagotoviti pa bi bilo treba prehodno obdobje, da bi se opravile vse potrebne prilagoditve.

(22) Uporaba elektronskih cestninskih sistemov je nujna za preprečitev prekinitev prostega pretoka prometa in škodljivih vplivov na lokalno okolje, ki bi jih lahko povzročile kolone pred cestninskimi zapornicami. Zato bi bilo prav zagotoviti, da se pristojbine za infrastrukturo in zunanje stroške pobirajo s takim sistemom, ki izpolnjuje zahteve Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti, v kateri so predvideni ustrezni in sorazmerni ukrepi, ki zagotavljajo, da se pri izvajanju elektronskega cestninjenja primerno obravnavajo tehnična, pravna in poslovna vprašanja, varstvo podatkov ter zasebnost. Poleg tega bi morali biti tovrstni sistemi oblikovani brez obcestnih zapornic na način, ki bi, brez večjih stroškov, omogočal njihovo naknadno razširitev na katere koli vzporedne ceste. Zagotoviti pa bi bilo treba prehodno obdobje, da bi se opravile vse potrebne prilagoditve.

Obrazložitev

Med sistemi zaračunavanja stroškov infrastrukture in sistemi zaračunavanja zunanjih stroškov ne bi smelo biti razlik.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Pomembno je, da se cilji iz te direktive dosežejo na način, ki ne škodi pravilnemu delovanju notranjega trga. Poleg tega je treba preprečiti, da se v prihodnje vozniki težkih tovornih vozil obremenijo z vse več nezdružljive in drage elektronske opreme ter se s tem tvega, da bodo pri njeni uporabi storjene napake. Pretirana širitev tehnologije ni sprejemljiva. Zato je treba čim prej doseči interoperabilnost cestninskih sistemov Skupnosti, kot to določa direktiva 2004/52/ES. Treba si je prizadevati, da se število naprav v vozilih omeji na eno, kar omogoča, da se uporabljajo različne cene, ki veljajo v državah članicah.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b) Komisija bi morala sprejeti vse nujne ukrepe, da zagotovi čim hitrejšo uvedbo resnično interoperabilnega sistema v skladu z direktivo 2004/52/ES najpozneje do konca leta 2010.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Države članice bi morale imeti možnost uporabljati proračun vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in strukturne sklade za izboljšanje prometnih infrastruktur s ciljem zmanjšanje zunanjih stroškov prometa na splošno in izvajanja elektronskega zbiranje cestnin, ki izhaja iz določb te direktive.

Obrazložitev

Za izboljšanje prometnih infrastruktur in izvajanje pobiranja pristojbin bo potrebno precejšnje vlaganje. Države članice morajo biti sposobne črpati iz proračuna TEN-T in strukturnih skladov za izboljšanje prometnih infrastruktur za zmanjšanje zunanjih stroškov.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) V skladu s cilji prometne politike iz te direktive bi bilo treba dodatne prihodke iz pristojbin za zunanje stroške porabiti za projekte, ki so v širšem interesu Skupnosti in so namenjeni splošnemu spodbujanju trajnostne mobilnosti. Tovrstni projekti bi morali zato biti povezani z omogočanjem učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitvijo njegovega vpliva, izboljševanjem uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter z razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev. To vključuje na primer raziskave in razvoj okolju prijaznejših vozil ter izvajanje dela načrtov ukrepanja na podlagi Direktive Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka in Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki se nanaša na promet, kar lahko zajema ukrepe za ublažitev onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa okoli velikih infrastrukturnih kompleksov in v strnjenih naseljih. Rezervacija teh prihodkov držav članic ne odvezuje obveznosti iz člena 88(3) Pogodbe, da morajo Komisiji sporočiti določene nacionalne ukrepe, in tudi ne vpliva na izid katerega koli postopka, ki se začne na podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

(24) V skladu s cilji prometne politike iz te direktive bi bilo treba dodatne prihodke iz pristojbin za zunanje stroške prednostno porabiti za zmanjšanje in odpravo zunanjih stroškov cestnega prometa, kjer je to mogoče. Mogoče jih je porabiti tudi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Tovrstni projekti bi morali zato biti povezani z omogočanjem učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitvijo njegovega vpliva, izboljševanjem uspešnosti cestnih vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter z izboljšanjem obstoječe cestne infrastrukture ali razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev. To vključuje na primer raziskave in razvoj okolju prijaznejših vozil ter izvajanje dela načrtov ukrepanja na podlagi Direktive Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka in Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki se nanaša na promet, kar lahko zajema ukrepe za ublažitev onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa okoli velikih infrastrukturnih kompleksov in v strnjenih naseljih. Rezervacija teh prihodkov držav članic ne odvezuje obveznosti iz člena 88(3) Pogodbe, da morajo Komisiji sporočiti določene nacionalne ukrepe, in tudi ne vpliva na izid katerega koli postopka, ki se začne na podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Za spodbujanje interoperabilnosti cestninske ureditve bi moralo biti dvema ali več državam članicam dovoljeno, da pri uvajanju skupnega sistema cestnin sodelujejo med sabo, če izpolnjujejo določene pogoje.

(25) Za spodbujanje interoperabilnosti cestninske ureditve bi bilo treba spodbujati, da države članice pri uvajanju skupnega sistema cestnin sodelujejo med sabo, če izpolnjujejo določene pogoje. Komisija bi morala podpreti države članice, ki želijo sodelovati z namenom uvedbe skupnega sistema cestnin na svojih ozemljih.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s to direktivo pravočasno poslati celovito oceno izkušenj, ki so si jih pridobile države članice, ki uporabljajo pristojbine za zunanje stroške. Ta ocena mora vključevati tudi analizo napredka pri strategiji boja proti podnebnim spremembam, še zlasti pri opredelitvi skupnega elementa davka na gorivo v zvezi s podnebnimi spremembami v Direktivi Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, vključno z gorivom, ki ga uporabljajo težka tovorna vozila. Ob upoštevanju tega napredka bi bilo treba vključiti vprašanje glede emisij ogljikovega dioksida ter nadaljevati analizo vseh nadaljnjih ustreznih ukrepov.

(26) Komisija mora Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s to direktivo pravočasno poslati celovito oceno izkušenj, ki so si jih pridobile države članice, ki uporabljajo pristojbine za zunanje stroške. Ta ocena mora vključevati tudi analizo napredka pri strategiji boja proti podnebnim spremembam, še zlasti pri opredelitvi skupnega elementa davka na gorivo v zvezi s podnebnimi spremembami v Direktivi Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, vključno z gorivom, ki ga uporabljajo težka tovorna vozila. Prav tako je treba sestaviti tudi celovito oceno internalizacije zunanjih stroškov za vse druge vrste prevoza, ki bo podlaga za nadaljnje zakonodajne predloge o internalizaciji zunanjih stroškov drugih vrst prevoza. To bi moralo zagotoviti uvedbo poštenega in konkurenčnega sistema internalizacije zunanjih stroškov, ki preprečuje vsako izkrivljanje na notranjem trgu za vse vrste prevoza.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Člen 55(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da je treba prihodke iz pristojbin, ki jih krijejo neposredno uporabniki, upoštevati pri določitvi primanjkljaja finančnih sredstev v primeru projektov, ki ustvarjajo prihodek. Vendar, ker so prihodki iz pristojbin za zunanje stroške namenjeni projektom za zmanjševanje onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitev njegovega vpliva, izboljševanje uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter razvoj drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev, se ti prihodki ne bi smeli upoštevati v izračunu primanjkljaja sredstev financiranja.

(27) Člen 55(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da je treba prihodke iz pristojbin, ki jih krijejo neposredno uporabniki, upoštevati pri določitvi primanjkljaja finančnih sredstev v primeru projektov, ki ustvarjajo prihodek. Vendar, ker so prihodki iz pristojbin za zunanje stroške namenjeni projektom za zmanjševanje onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitev njegovega vpliva, izboljševanje uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture ali razvoj drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev, se ti prihodki ne bi smeli upoštevati v izračunu primanjkljaja sredstev financiranja.

Obrazložitev

Prihodke bi bilo treba nameniti za posebna področja, med drugim že zlasti za sektor cestnega prometa. Za podporo v tem sektorju je nujno, da se prihodke, ki so ustvarjeni zaradi zunanjih stroškov, uporabi za zniževanje teh stroškov, še posebej v samem sektorju.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Komisija bi morala biti zlasti pooblaščena za prilagoditev prilog 0, III, IIIa in IV tehničnemu in znanstvenemu napredku ter prilog I in II inflaciji. Ker so navedeni ukrepi splošni in namenjeni spremembi nebistvenih elementov te direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(29) Komisija bi morala biti zlasti pooblaščena za prilagoditev prilog 0, III, IIIa in IV tehničnemu in znanstvenemu napredku ter prilog I, II in IIIa inflaciji. Ker so navedeni ukrepi splošni in namenjeni spremembi nebistvenih elementov te direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – točka (ba)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) „infrastrukturna pristojbina“ pomeni pristojbino, ki se zaračuna v obliki cestnine, za povračilo stroškov, ki jih ima država članica v zvezi z infrastrukturo;

(ba)„infrastrukturna pristojbina“ pomeni pristojbino, ki se zaračuna v obliki cestnine, za povračilo stroškov, ki jih ima država članica ali več držav članic v zvezi z infrastrukturo, če so projekt izvedle skupaj;

Obrazložitev

Če je čezmejne odseke projektov TEN-T skupaj izvedlo več držav članic, ki si delijo stroške gradnje in upravljanja, je to posebno situacijo treba upoštevati pri infrastrukturnih pristojbinah.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice lahko ohranijo ali uvedejo cestnine in/ali uporabnine na svojem cestnem omrežju ali nekaterih odsekih tega omrežja pod pogoji, določenimi v odstavkih 2, 3 in 4 tega člena ter v členih od 7a do 7j.

1. Države članice lahko ohranijo ali uvedejo cestnine in/ali uporabnine na vseevropskem cestnem omrežju ali katerem koli odseku svojega cestnega omrežja, ki je običajno obremenjen z znatnim obsegom mednarodnega tovornega prometa, pod pogoji, določenimi v odstavkih 2, 3 in 4 tega člena ter v členih od 7a do 7j.

Obrazložitev

Direktiva bi morala dovoljevati prost pretok blaga v Uniji in hkrati zagotoviti enako obravnavanje prevoznikov. Zato bi bilo primerno, da se uporablja za celotno vseevropsko prometno omrežje in za vse ceste, ki se običajno uporabljajo za mednarodni tovorni promet. Na preostalem cestnem omrežju se je treba izogniti neupravičenim dodatnim upravnim obremenitvam, saj na njih ne poteka bistven del mednarodnega prometa. Države članice pa se glede tega vseeno lahko same odločijo, ali bodo pobirale davke v skladu s pravili iz Pogodbe.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice na svojem ozemlju ne zaračunavajo tako cestnin kot tudi uporabnin za katero koli kategorijo vozil. Vendar lahko država članica, ki na svojem omrežju zaračunava uporabnino, zaračunava tudi cestnino za uporabo mostov, predorov in gorskih prelazov.

2. Države članice na svojem ozemlju ne zaračunavajo tako cestnin kot tudi uporabnin. Vendar lahko država članica, ki na svojem omrežju zaračunava uporabnino, zaračunava tudi cestnino za uporabo mostov, predorov in gorskih prelazov.

Obrazložitev

Izbris je potreben, da se izključi kakršna koli možnost vzporednega sistema: npr. časovno omejene pristojbine za tovornjake z manjšo maso, pristojbine glede na prevoženo razdaljo za tovornjake z večjo maso.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 5 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Država članica se lahko odloči, da do vključno 31. decembra 2011 uporabljala cestnine in/ali uporabnine samo za vozila, katerih največja dovoljena skupna masa naloženega vozila presega 12 ton. Cestnine in/ali uporabnine se bodo od 1. januarja 2012 uporabljale za vsa vozila v smislu člena 2(d), razen če bo država članica menila, da bi razširitev na vozila, lažja od 12 ton:

5. Država članica se lahko odloči, da do vključno 31. decembra 2011 uporabljala cestnine in/ali uporabnine samo za vozila, katerih največja dovoljena skupna masa naloženega vozila presega 12 ton. Cestnine in/ali uporabnine se bodo od 1. januarja 2012 uporabljale za vsa vozila v smislu člena 2(d):

Obrazložitev

Zakonodajalec se je že leta 2006 odločil, da bo razširil obseg vozil na vozila z maso do 3,5 tone. Če se oprostitev omogoči na podlagi teh dejavnikov, to dejansko pomeni, da je obseg popolnoma samovoljen. države članice lahko uvedejo pristojbine tudi za stranske ceste, če se bojijo obvozov.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 5 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imela pomembne negativne učinke na prost pretok prometa, okolje, raven hrupa, zastoje ali zdravje ali

črtano

Obrazložitev

Zakonodajalec se je že leta 2006 odločil, da bo razširil obseg vozil na vozila z maso do 3,5 tone. Če se oprostitev omogoči na podlagi teh dejavnikov, to dejansko pomeni, da je obseg popolnoma samovoljen. države članice lahko uvedejo pristojbine tudi za stranske ceste, če se bojijo obvozov.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 5 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povzročila upravne stroške, ki bi bili več kot 30% višji od dodatnega prihodka, ki bi ga pomenila razširitev.

črtano

Obrazložitev

Zakonodajalec se je že leta 2006 odločil, da bo razširil obseg vozil na vozila z maso do 3,5 tone. Če se oprostitev omogoči na podlagi teh dejavnikov, to dejansko pomeni, da je obseg popolnoma samovoljen. V zvezi s točko (a): države članice lahko uvedejo pristojbine tudi za stranske ceste, če se bojijo obvozov.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Uporabnine so sorazmerne s trajanjem uporabe infrastrukture in veljajo en dan, en teden, en mesec ali eno leto. Letna stopnja ne sme biti nižja od 80-kratne vrednosti dnevne stopnje, mesečna stopnja ne sme biti nižja od 13-kratne vrednosti dnevne stopnje in tedenska stopnja ne sme biti nižja od 5-kratne vrednosti dnevne stopnje.

1. Uporabnine so sorazmerne s trajanjem uporabe infrastrukture in veljajo en dan, en teden, en mesec ali eno leto. Mesečna stopnja ne sme biti višja od 10 % vrednosti letne stopnje in tedenska stopnja ne sme biti višja od 2,7 % vrednosti letne stopnje.

Obrazložitev

Namen je preprečiti, da bi vozniki plačevali nesorazmerno uporabnino.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica sme samo za vozila, registrirana v tej državi članici, uveljavljati letne stopnje.

črtano

Obrazložitev

Eden od glavnih razlogov za direktivo o evrovinjeti je preprečevanje diskriminacije v EU.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7b– odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Infrastrukturne pristojbine temeljijo na načelu povračila infrastrukturnih stroškov. Ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine so odvisne od stroškov gradnje ter stroškov obratovanja, vzdrževanja in razvoja zadevnega infrastrukturnega omrežja. Ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine lahko vključujejo tudi donosnost kapitala ali stopnjo dobička po tržnih pogojih.

1. Infrastrukturne pristojbine temeljijo na načelu povračila infrastrukturnih stroškov. Ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine so odvisne od stroškov gradnje ter stroškov obratovanja, vzdrževanja, razvoja in zagotavljanja varnostnih standardov zadevnega infrastrukturnega omrežja. Ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine lahko vključujejo tudi donosnost kapitala ali stopnjo dobička po tržnih pogojih.

Obrazložitev

Pri preprečevanju stroškov zaradi nesreč je najpomembnejše, da se spoštuje varnost v prometu, vendar pa so za to potrebne investicije v objekte (na primer testna središča in kontrolna mesta za težka tovorna vozila) in izdatki za varnostno osebje. V nekaterih državah so za izvajanje nekaterih nadzornih funkcij zadolžene regionalne ali teritorialne oblasti, ki se soočajo z velikimi izzivi zaradi povečanega cestnega tovornega prometa.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojbine za zunanje stroške se nanašajo na stroške onesnaževanja zraka zaradi prometa, stroške obremenitev s hrupom zaradi prometa ali na oboje.

2. Pristojbine za zunanje stroške se nanašajo na stroške onesnaževanja zraka zaradi prometa, stroške obremenitev s hrupom zaradi prometa ali na oboje.

Na cestnih odsekih z gostim prometom lahko pristojbine za zunanje stroške vključujejo tudi stroške zastojev v obdobjih, ko so na teh cestnih odsekih navadno zastoji.

Na določenih cestnih odsekih z gostim prometom lahko pristojbine za zunanje stroške vključujejo tudi pristojbino za zastoje, ki odraža stroške zastojev, ki jih povzročajo vozila v obdobjih, ko je uporaba teh cestnih odsekov navadno blizu meje zmogljivosti.

 

Pred uvedbo pristojbine za zastoje pripravi zadevna država članica akcijski načrt, ki na podlagi analize stroškov in koristi določi možne ukrepe za večanje zmogljivosti zadevnih cestnih odsekov z zmanjšanjem obsega prometa ali z gradnjo nove infrastrukture. Akcijski načrt obravnava vse uporabnike cest, ki povzročajo zastoje.

 

Pristojbina za zastoj nima za posledico nepravično obravnavanje komercialnega prometa v primerjavi z ostalimi uporabniki cest, ki povzročajo zastoje, ali izkrivljanje konkurence med prevozniki in zato pristojbina z enakovrednim učinkom velja za vse druge uporabnike cest, ki povzročajo zastoje.

Obrazložitev

Predlog spremembe  34

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojbine za zunanje stroške se razlikujejo glede na vrsto ceste in emisijski razred EURO, kadar pristojbine vključujejo stroške zastojev in/ali obremenitev s hrupom zaradi prometa, pa tudi glede na časovno obdobje.

1. Pristojbine za zunanje stroške se razlikujejo glede na vrsto ceste in emisijski razred EURO (Priloga IIIa, razpredelnica I), kadar pristojbine vključujejo stroške zastojev in/ali obremenitev s hrupom zaradi prometa, pa tudi glede na časovno obdobje.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7c – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pristojbine iz odstavka 1 in 2 se ne uporabljajo za vozila, ki prihodnje emisijske standarde Euro že izpolnjujejo glede datumov, predpisanih z ustreznimi pravili.

Obrazložitev

Predpisovanje pristojbin za vse, ki so obnovili vozni park ali imajo vozila brez velikega vpliva na okolje, nikakor ne bi pomagalo k uresničevanju ciljev iz predlagane revizije, ampak bi vodilo v upočasnitev procesa obnove voznega parka in zmanjševanja emisij, saj bi bili viri za naložbe v nova vozila manj številni.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7c – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Znesek pristojbine za zunanje stroške določi organ, ki ga za to imenuje država članica. Organ je pravno in finančno neodvisen od organizacije, ki upravlja ali pobira pristojbino ali njen del. Če pa je navedena organizacija pod nadzorom države članice, je organ lahko upravna enota te države.

3. Znesek pristojbine za zunanje stroške določi vsaka država članica zase. Če država članica za to nalogo imenuje posebni organ, je ta organ pravno in finančno neodvisen od organa, ki upravlja in pobira pristojbino ali njen del.

Obrazložitev

Sistem bi moral omogočati dovolj prožnosti za različne obstoječe postopke.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7e – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Glede infrastrukture v gorskih območjih ter po obvestitvi Komisije se lahko pribitek izjemoma doda infrastrukturnim pristojbinam, ki se zaračunavajo na posebnih cestnih odsekih, na katerih so hudi zastoji oziroma na katerih vozila povzročajo znatno okoljsko škodo, če:

(1) Glede infrastrukture v gorskih območjih in mestnih aglomeracijah ter po obvestitvi Komisije se lahko pribitek cestnine izjemoma doda infrastrukturnim pristojbinam, ki se zaračunavajo na posebnih cestnih odsekih, na katerih so hudi zastoji oziroma na katerih vozila povzročajo znatno okoljsko škodo, če:

Obrazložitev

Tudi mestne aglomeracije so izpostavljene zastojem, kar lahko upraviči pribitek cestnine.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7e – odstavek 1 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) se prihodek iz pribitka naloži v financiranje gradnje prednostnih projektov v evropskem interesu iz Priloge III k Odločbi št. 1692/96/ES, ki neposredno prispevajo k zmanjševanju zastojev ali okoljske škode in se nahajajo na istem koridorju kot cestni odsek, za katerega se pribitek zaračunava;

(a) se prihodek iz pribitka naloži v financiranje projektov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in neposredno prispevajo k zmanjševanju zastojev ali okoljske škode in se nahajajo na istem koridorju kot cestni odsek, za katerega se pribitek zaračunava

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da prihodke uporabijo za splošno izboljšanje prometne infrastrukture glede na prednostne naloge, ki so si jih zastavile.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7e – odstavek 1 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pribitek ne presega 15% ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7d, razen če se ustvarjeni prihodek naloži v čezmejne odseke prednostnih projektov v evropskem interesu, ki vključujejo infrastrukturo v gorskih območjih; v tem primeru pribitek ne sme presegati 25%;

(b) pribitek ne presega 15% ponderirane povprečne infrastrukturne pristojbine, izračunane v skladu s členom 7b(1) in členom 7d, razen če se ustvarjeni prihodek naloži v čezmejne odseke projektov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in vključujejo infrastrukturo v gorskih območjih; v tem primeru pribitek ne sme presegati 25%;

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da prihodke uporabijo za splošno izboljšanje prometne infrastrukture glede na prednostne naloge, ki so si jih zastavile.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7e – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Znesek pribitka se odšteje od zneska pristojbine za zunanje stroške, izračunanega v skladu s členom 7c.

črtano

Obrazložitev

Razlog za uporabo pribitka je, da se državam članicam nadalje omogoči financiranje gradnje prednostnih projektov v evropskem interesu in ni povezan z internalizacijo zunanjih stroškov.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7f – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ravni cestnin, ki jih sestavljajo samo infrastrukturne pristojbine, se v skladu z emisijskimi razredi EURO diferencirajo tako, da nobena cestnina za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava za enakovredna vozila, ki izpolnjujejo najstrožje emisijske standarde.

1. Ravni cestnin, ki jih sestavljajo samo infrastrukturne pristojbine, se v skladu z emisijskimi razredi EURO (Priloga IIIa, razpredelnica I) diferencirajo tako, da nobena cestnina za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava za enakovredna vozila, ki izpolnjujejo najstrožje emisijske standarde.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7f – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar voznik ne more predložiti dokumentov vozila, ki so potrebni za ugotovitev njegovega emisijskega razreda EURO, lahko države članice zaračunajo najvišjo cestnino, ki se lahko zaračuna.

2. Kadar voznik ne more predložiti dokumentov vozila, ki so potrebni za ugotovitev njegovega emisijskega razreda EURO, lahko države članice zaračunajo najvišjo cestnino, ki se lahko zaračuna, če je ohranjena možnost kasnejše povrnitve preveč pobrane cestnine.

Obrazložitev

Prav je, da se omogoči postopek, po katerem bodo uporabniki dobili vrnjeno razliko, če jim je bila zaračunana višja cestnina od veljavne, ker v vozilu niso imeli zadostne dokumentacije.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7f – odstavek 3 – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nobena cestnina za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava za najcenejše obdobje dneva, vrsto dneva ali letni čas.

(c) nobena cestnina za več kot 500% ne presega cestnine, ki se zaračunava za najcenejše obdobje dneva, vrsto dneva ali letni čas.

Obrazložitev

Države članice morajo biti proste pri določanju različne višine cestnine glede na dan in letni čas.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7g – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija v šestih mesecih od prejema vseh potrebnih informacij v skladu z odstavkom 1 da mnenje o izpolnjevanju zahtev iz člena 7d. Mnenja Komisije so dana na voljo odboru iz člena 9c.

2. Komisija v šestih mesecih od prejema vseh potrebnih informacij v skladu z odstavkom 1 da mnenje o izpolnjevanju zahtev iz člena 7d. Mnenja Komisije so dana na voljo odboru iz člena 9c in Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Glede na to, da direktiva želi uvesti internalizacijo zunanjih stroškov, bi moral Evropski parlament razpolagati z informacijami, ki jih države članice pošljejo Komisiji o tem, kje in kako zaračunavajo zunanje stroške.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7g – odstavek 3 – točka (d a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) namenskost porabe pristojbine za zunanje stroške.

Obrazložitev

Predlog spremembe krepi koncept namenskosti porabe sredstev.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7g – odstavek 3 – točka (d b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) poseben načrt o tem, kako bo dodatni prihodek iz pristojbin za zunanje stroške uporabljen za zmanjšanje povzročene škode.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7g – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija se lahko v šestih mesecih od prejema informacij v skladu z odstavkom 3 odloči, da bo od zadevne države članice zahtevala prilagoditev predlagane pristojbine za zunanje stroške, če meni, da obveznosti iz člena 7b, člena 7c, člena 7i ali člena 9(2) niso izpolnjene. Odločitev Komisije je dana na voljo odboru iz člena 9c.

4. Komisija se lahko v šestih mesecih od prejema informacij v skladu z odstavkom 3 odloči, da bo od zadevne države članice zahtevala prilagoditev predlagane pristojbine za zunanje stroške, če meni, da obveznosti iz člena 7b, člena 7c, člena 7i ali člena 9(2) niso izpolnjene. Odločitev Komisije je dana na voljo odboru iz člena 9c in Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Glede na to, da direktiva želi uvesti internalizacijo zunanjih stroškov, bi moral Evropski parlament razpolagati z informacijami, ki jih države članice pošljejo Komisiji o tem, kje in kako zaračunavajo zunanje stroške.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7h – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju pogojev iz točke (b) člena 7f(3) in člena 7f(4) se ravni cestnin lahko za posamezne projekte, ki so v velikem interesu Evrope, izjemoma diferencirajo na drugačen način, da se zagotovi gospodarska izvedljivost takih projektov, kadar so ti izpostavljeni neposredni konkurenci z drugimi vrstami prevoznih sredstev. Tarifna struktura je linearna, sorazmerna, objavljena in se pod enakimi pogoji uporablja za vse uporabnike ter ne dopušča, da bi se dodatni stroški prevalili na druge uporabnike v obliki višjih cestnin. Komisija pred začetkom izvajanja zadevne tarifne strukture preveri skladnost z navedenimi pogoji.

3. Ob upoštevanju pogojev iz točke (b) člena 7f(3) in člena 7f(4) se ravni cestnin lahko za posamezne projekte s področja tovornega prometa, ki so v velikem interesu Evrope, izjemoma diferencirajo na drugačen način, da se zagotovi gospodarska izvedljivost takih projektov, kadar so ti izpostavljeni neposredni konkurenci z drugimi vrstami prevoznih sredstev. Tarifna struktura je linearna, sorazmerna, objavljena in se pod enakimi pogoji uporablja za vse uporabnike ter ne dopušča, da bi se dodatni stroški prevalili na druge uporabnike v obliki višjih cestnin. Komisija pred začetkom izvajanja zadevne tarifne strukture preveri skladnost z navedenimi pogoji.

Obrazložitev

Prav je, da bi bil končni cilj učinkovitejši prometni sistem in povezanost trga.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7i – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ureditve pobiranja cestnin in uporabnin občasnih uporabnikov cestnega omrežja ne postavljajo v neupravičeno neugoden položaj ne finančno ne kako drugače. Zlasti kadar država članica cestnine ali uporabnine pobira izključno z uporabo sistema, ki zahteva uporabo elektronske plačilne naprave, vgrajene v vozilo, mora zagotoviti, da so ustrezne naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2004/52/ES, na voljo vsem uporabnikom pod razumnimi upravnimi in ekonomskimi pogoji.

2. Ureditve pobiranja cestnin in uporabnin občasnih uporabnikov cestnega omrežja ne postavljajo v neupravičeno neugoden položaj ne finančno ne kako drugače vseh, ki bi uporabljali alternativne načine plačil. Zlasti kadar država članica cestnine ali uporabnine pobira izključno z uporabo sistema, ki zahteva uporabo elektronske plačilne naprave, vgrajene v vozilo, mora zagotoviti, da so ustrezne naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz Direktive 2004/52/ES, na voljo vsem uporabnikom pod razumnimi upravnimi in ekonomskimi pogoji.

Obrazložitev

Občasni uporabniki bi morali imeti možnost, da pristojbine plačajo brez namestitve obvezne opreme.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7i – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če država članica za vozilo zaračuna pristojbino za zunanje stroške, mora biti znesek tovrstne pristojbine naveden na listini, ki se izda prevozniku.

3. Če država članica za vozilo zaračuna cestnino, mora biti skupni znesek cestnine, znesek infrastrukturne pristojbine in znesek pristojbine za zunanje stroške naveden na listini, ki se izda prevozniku, če mogoče v elektronski obliki.

Obrazložitev

Na listini, ki se izda prevozniku, bi morali biti jasno navedeni zneski, plačani za infrastrukturno pristojbino, pristojbino za zunanje stroške in DDV.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7i – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pristojbine za zunanje stroške se zaračunavajo in pobirajo z uporabo elektronskega sistema, ki izpolnjuje zahteve iz člena 2(1) Direktive 2004/52/ES in ga je mogoče naknadno razširiti na druge cestne odseke brez obcestnih zapornic, ki pomenijo znatne dodatne naložbe v obcestno infrastrukturo.

4. Pristojbine za zunanje stroške se zaračunavajo in pobirajo z uporabo elektronskega sistema, ki izpolnjuje zahteve iz člena 2(1) Direktive 2004/52/ES. Države članice prav tako sodelujejo, da zagotovijo uporabo interoperabilnih elektronskih sistemov, ki se lahko uporabijo na ozemlju ene in druge države članice, pri čemer se po potrebi ohrani možnost prilagajanja ravni pristojbin.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7i – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Do 31. decembra 2013 pa se lahko pristojbine za zunanje stroške zaračunavajo in pobirajo z uporabo obstoječih sistemov cestninjenja. V takem primeru zadevna država članica Komisiji sporoči načrt prehoda na sistem, ki izpolnjuje zahteve iz odstavka 4 najpozneje do 31. decembra 2013.

črtano

Predlog spremembe  53

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7i – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Ko bodo storitve cestninjenja na temelju satelitskega sistema za določanje položaja Galileo tehnično izdelane in operativne, se bodo pristojbine za zunanje stroške zaračunavale in pobirale z interoperabilnim evropskim sistemom za elektronsko cestninjenje, kot to določa direktiva 2004/52/ES.

Obrazložitev

Resnično interoperabilni evropski sistem elektronskega cestninjenja je nujen za zagotavljanje večje učinkovitosti prevoza in varnosti.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, ki uvedejo sistem cestnin in/ali uporabnin za infrastrukturo, da brez poseganja v člena 87 in 88 Pogodbe predvidijo ustrezno povračilo teh pristojbin.“

Ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, ki uvedejo sistem cestnin in/ali uporabnin za infrastrukturo, da brez poseganja v člena 87 in 88 Pogodbe predvidijo ustrezno povračilo teh dajatev, tudi če bi bilo to pod najnižjimi stopnjami iz Priloge I.

Obrazložitev

Zaradi doslednosti po prehodu na načelo „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Država članica, v kateri se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške, zagotovi, da so prihodki iz teh pristojbin namenjeni ukrepom za omogočanje učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanje onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitev njegovega vpliva, izboljševanje uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter razvoj drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev.

2. Država članica, v kateri se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške, zagotovi, da so prihodki iz teh pristojbin prednostno namenjeni zmanjšanju ali po možnosti odpravi zunanjih stroškov iz cestnega prometa. Prihodki so prav tako lahko namenjeni ukrepom za omogočanje učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanje onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitev njegovega vpliva, izboljševanje uspešnosti vozil v cestnem prometu glede emisij CO2 in porabe energije ter izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture ali razvoj drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica, v kateri se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine, določi uporabo prihodkov iz teh pristojbin. Da bi se omogočil razvoj prometnega omrežja kot celote, bi bilo treba treba prihodke iz pristojbin porabiti tako, da bodo koristili prometnemu sektorju in čimbolj izboljšali celoten prometni sistem.“

Država članica, v kateri se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine, določi, kako se uporabijo prihodki iz teh pristojbin. Da bi omogočili razvoj prometnega omrežja kot celote, se prihodke iz pristojbin predvsem porabi tako, da bodo koristili sektorju cestnega prometa in čimbolj izboljšali sistem cestnega prometa.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Od leta 2011 naprej se vsaj 15 % prihodkov, ki so v vsaki državi članici ustvarjeni z zunanjimi stroški in infrastrukturnimi pristojbinami, nameni za finančno podporo projektov TEN-T za izboljšanje trajnosti prevoza. Omenjeni delež sčasoma narašča.

Obrazložitev

Pomembno je, da bodo prihodki, ki bodo ustvarjeni iz pristojbin, delno in postopno šli za financiranje projektov TEN, s čimer bodo državljani lahko prepričani o njihovi uporabi.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija spodbuja dialog in izmenjavo tehničnega znanja in izkušenj v zvezi z izvajanjem te direktive in zlasti njenih prilog med državami članicami. Komisija prilagodi priloge 0, III, IIIa ter IV znanstvenemu in tehničnemu napredku ter prilogi I in II inflaciji. Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9c(3).

Komisija spodbuja dialog in izmenjavo tehničnega znanja in izkušenj v zvezi z izvajanjem te direktive in zlasti njenih prilog med državami članicami. Komisija prilagodi priloge 0, III, IIIa ter IV znanstvenemu in tehničnemu napredku ter priloge I, II in IIIa inflaciji. Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9c(3).

Predlog spremembe  59

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b a) vpliv pristojbin za zunanje stroške ali infrastrukturne pristojbine na spremembo načina prevoza, optimizacijo cestnega prevoza in okolje ter vpliv pristojbin za zunanje stroške, ki jih država članica poskuša pokriti s pristojbinami.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1 a. Komisija najkasneje do 21. decembra 2010 za Evropski parlament in Svet pripravi poročilo o razpoložljivosti varnih in zavarovanih parkirnih prostorov v vseevropskem cestnem omrežju (TEN).

 

Poročilu, ki je oblikovano v sodelovanju s socialnimi partnerji, so dodani predlogi o:

 

a) porabi infrastrukturnih pristojbin za zagotovitev zadostnega števila varnih in zavarovanih parkirnih prostorov v vseevropskem prometnem omrežju, za kar morajo poskrbeti upravljavci infrastrukture ali javni organi, pristojni za TEN;

 

b) smernicah za Evropsko investicijsko banko ter evropski kohezijski in strukturni sklad za zagotovitev varnih in zavarovanih parkirnih prostorov pri oblikovanju in sofinanciranju projektov TEN.

Obrazložitev

Utrujen voznik ogroža varnost na cesti. Vendar pa nezadostno število varnih in zavarovanih parkirnih prostorov znotraj vseevropskega omrežja voznikom ne dopušča izpolnjevanja pravnih obveznosti glede vožnje in počitka. Da bi se izognili stroškom nesreč in poskrbeli za zdravje in varnost voznikov tovornjakov, je treba vprašanje obravnavati tudi v direktivi o evrovinjeti.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) tehnična in ekonomska izvedljivost postopne odprave shem zaračunavanja pristojbin in uvedba sistemov zaračunavanja pristojbin glede na prevoženo razdaljo ter potreba po ohranjanju odstopanja držav članic z zunanjimi mejami s tretjimi državami, da še naprej uporabljajo časovno omejene sheme zaračunavanja pristojbin za težka tovorna vozila, ki na mejnih prehodih povzročajo kolone.

Obrazložitev

Predlog spremembe  62

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 2 – točka (d b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) potreba po predlogu za sistem, ki bi zagotavljal dosledno in sočasno internalizacijo zunanjih stroškov za vse druge vrste prevoza.

Obrazložitev

Da bi preprečili izkrivljanje konkurence med različnimi vrstami prevoza, mora Komisija predložiti predloge direktiv o internalizaciji zunanjih stroškov za vse vrste prevoza.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Direktiva 1999/62/ES

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poročilu se priloži ocena napredka glede internalizacije zunanjih stroškov za vse vrste prevoza ter predlog za Evropski parlament in Svet v zvezi z nadaljnjo revizijo te direktive.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa –točka 1 – pododstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se država članica odloči, da bo zaračunavala pristojbine za zunanje stroške samo na delu ali delih omrežja, se del ali deli izberejo potem, ko je bila opravljena ocena, v kateri je bilo ugotovljeno, da:

Država članica se lahko odloči, da bo zaračunavala pristojbine za zunanje stroške samo na delu ali delih omrežja, na podlagi objektivnih meril.

Obrazložitev

Uvedba temeljite ocene za države članice, preden so upravičene do zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške, je nepotrebno upravno breme.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa –točka 1 – pododstavek 2 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

vozila z uporabo cest, na katerih se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške, povzročajo škodo okolju in zastoje, ki so večji od povprečne škode in zastojev na drugih delih omrežja cestne infrastrukture, na katerih se pristojbine za zunanje stroške ne zaračunavajo, ali

črtano

Obrazložitev

Uvedba temeljite ocene za države članice, preden so upravičene do zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške, je nepotrebno upravno breme.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa –točka 1 – pododstavek 2 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

bi lahko imela uvedba pristojbin za zunanje stroške na drugih omrežjih negativen vpliv na okolje, zastoje ali varnost v prometu, ali bi zaračunavanje in pobiranje pristojbin za zunanje stroške na njih povzročilo nesorazmerne stroške.

črtano

Obrazložitev

Uvedba temeljite ocene za države članice, preden so upravičene do zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške, je nepotrebno upravno breme.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – točka 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neodvisni organ za vsak razred vozila, vrsto cest in časovno obdobje določi posamezen poseben znesek. Tarifna struktura je pregledna, objavljena in se pod enakimi pogoji uporablja za vse uporabnike.

Neodvisni organ za vsako vozilo razreda Euro, vrsto cest in časovno obdobje določi posamezen poseben znesek. Tarifna struktura je pregledna, objavljena in se pod enakimi pogoji uporablja za vse uporabnike.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – točka 3 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neodvisni organ spremlja učinkovitost tarifne sheme pri zmanjševanju okoljske škode zaradi cestnega prometa in pri razbremenjevanju zastojev, kjer se uporablja. Tarifno strukturo in posebni znesek pristojbine, določene za dani razred vozila, vrsto ceste in časovno obdobje, redno prilagaja spremembam povpraševanja po prevoznih storitvah.

Neodvisni organ spremlja učinkovitost tarifne sheme pri zmanjševanju okoljske škode zaradi cestnega prometa in pri razbremenjevanju zastojev, kjer se uporablja. Tarifno strukturo in posebni znesek pristojbine, določene za dani razred Euro vozila, vrsto ceste in časovno obdobje, redno prilagaja spremembam povpraševanja po prevoznih storitvah.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa –točka 4 – točka 4.1 – razpredelnica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razpredelnica 1: Stroški onesnaževanja zraka vozila (PCV)

cent/prevožen kilometer vozila

Primestne ceste

Druge medmestne ceste

EURO 0

16

13

EURO I

11

8

EURO II

9

8

EURO III

7

6

EURO IV

4

4

EURO V in manj onesnaževal

3

2

Vrednosti v centih, 2000

Predlog spremembe

Razpredelnica 1: Najvišji dovoljeni stroški onesnaževanja zraka vsakega vozila v danem razredu

cent/prevožen kilometer vozila

Ceste, na katerih se zaračunavajo višje pristojbine za zunanje stroške/ primestne ceste in avtoceste

Ceste, na katerih se zaračunavajo nižje pristojbine za zunanje stroške/ medmestne ceste in avtoceste

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

4

3

EURO V

3

2

EURO VI

2

1

Manj onesnaževal kot EURO VI, na primer hibridna in električna težka tovorna vozila ali vozila na naravni plin/mešanico vodika ali vodikov pogon

0

0

Vrednosti v centih, 2000


OBRAZLOŽITEV

1. Sedanje razmere

Sedanja direktiva o evrovinjeti 1999/68/ES, kakor je spremenjena z direktivo 2006/38/ES, dejansko prepoveduje državam članicam, da bi za težka tovorna vozila, ki presegajo 12 ton (3,5 ton po letu 2012), uvedle pristojbine na cestah, ki so del vseevropskega omrežja.

Vseeno pa lahko na vseh drugih cestah in za vozila, ki ne presegajo12 ton, države članice v skladu s sedanjo direktivo o evrovinjetah zaračunajo kakršne koli zunanje stroške, če spoštujejo splošna pravila pogodbe o Evropski uniji, zlasti načela nediskriminacije in sorazmernosti.

2. Predlog Komisije

Julija 2008 je Evropska komisija pripravila predlog o reviziji obstoječe direktive, ki bi državam članicam omogočila, da za nekatere zunanje stroške uvedejo pristojbino v obliki cestnine. Komisija prav tako predlaga geografsko razširitev področja uporabe direktive. V skladu s tem bi morale države članice pri zaračunavanju pristojbin za infrastrukturo in za zunanje stroške na vseh cestah upoštevati zahteve iz direktive. Le mestna območja bi lahko uvedla regulativne sheme zaračunavanja pristojbin, kar so različna mesta že storila.

Predlog Komisije je prvi korak pri uporabi načela „onesnaževalec plača“ za cestni promet. Zahteve, ki jih morajo države članice izpolniti, da bi pridobile odobritev Komisije, so precej stroge. Države članice bi lahko zaračunavale le nekatere zunanje stroške, in sicer le prek obcestnih cestnin brez zapornic in le če bodo upoštevale določene metode izračunavanja iz priloge IIIa.

3. Ozadje predloga Komisije

Evropski Parlament je vedno močno zagovarjal načelo internalizacije zunanjih stroškov. Med zadnjo revizijo direktive o evrovinjeti leta 2006 je pozval, da se v člen 11 direktive vključi določba, na podlagi katere mora Komisija najti „splošno uporaben, pregleden in razumljiv model za ocenjevanje vseh zunanjih stroškov, ki bo osnova za prihodnje izračune uporabnin za uporabo infrastrukture“. Modelu naj bo „priložena ocena učinka internalizacije zunanjih stroškov za vse vrste prevoza in strategija za postopno izvajanje modela za vse vrste prevoza“.

Ta vidik se je skozi leta ponovno pojavil v več resolucijah Parlamenta v zvezi z vprašanji prometa(1). Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. julija 2007 o izvajanju prvega železniškega paketa v odstavku 2 navaja:

„meni, da je Direktiva „Evrovinjeta 2“ prvi korak k pravični konkurenci med načini prevoza: pravična konkurenca ni mogoča, če je po vsej EU za vse železniške proge in za vse vlake obvezna uporabnina, medtem ko se cestnina, ki ima določeno najvišjo dovoljeno ceno, v EU pobira le na prostovoljni osnovi, brez internalizacije zunanjih stroškov, večinoma samo na avtocestah in samo za tovorna vozila; zato poziva Komisijo, da do leta 2008 predloži predlog direktive (prim. člen 1(9) Direktive 2006/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture(5) za težka tovorna vozila), ki bo prilagodila Evrovinjeto sistemu cen železniških prog, kjer bo za vsa tovorna vozila, težja od 3,5 tone, na vseh cestah v EU brez izjem obvezno plačilo cestnine, zunanji stroški pa bodo internalizirani“.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2008 o evropski trajnostni prometni politiki ob upoštevanju evropskih energetskih in okoljskih politik v odstavku 12 navaja: „poziva Komisijo, naj najpozneje do junija 2008 posreduje razumljiv in jasen model, ki bi bil splošno uporaben, s katerim bi ocenili zunanje stroške vseh načinov prevoza in ki bi bil osnova za prihodnje izračune dajatev za uporabo infrastrukture; ugotavlja, da mora v skladu z direktivo o evrovinjeti ta model spremljati analiza učinkov internalizacije zunanjih stroškov za vse načine prevoza ter strategija za uvajanje modela v vse načine prevoza; od Komisije, poleg zgornje pobude, pričakuje, da pripravi zakonodajne predloge, začenši z revizijo direktive o evrovinjeti“.

Na podlagi zahtevanega modela za ocenjevanje vseh zunanjih stroškov Komisija torej predlaga revizijo in izčrpno strategijo za internalizacijo zunanjih stroškov za vse vrste prevoza. Cestni promet ni edini. Pri drugih vrstah prometa se je internalizacija zunanjih stroškov že začela. Ustrezna zakonodaja Skupnosti za druge vrste prevoza predvideva postopno uvedbo internalizacije ali je vsaj ne preprečuje. Vprašanje CO2 se rešuje z vključitvijo letalstva v sistem za trgovanje z emisijami, ki zajema tudi oskrbo z električno energijo za vlake, v bližnji prihodnosti pa se bo v ta sistem vključil tudi pomorski promet. Drugi zunanji stroški se lahko internalizirajo prek letaliških pristojbin in infrastrukturnih pristojbin za vlake (direktiva št. 2001/14). Predpogoj za večjo spremembo pristojbin za dostop po tirih in za popolno internalizacijo zunanjih stroškov v železniškem sektorju pa je to, da se pristojbine za zunanje stroške uporabljajo za ceste.(2). Komisija mora predlagati prenovitev prvega železniškega paketa, da se uvedejo usklajene sheme zaračunavanja pristojbin za hrup pri dostopu po tirih.

4. Stališče poročevalca in predlagane spremembe

Visoke cene goriva in finančna kriza: čas za revizijo je nekoliko neprimeren, vendar se je treba soočiti z neprijetno resnico in čim prej(3) prilagoditi prometno politiko, da bo ta učinkovitejša in trajnostna. Če cene ustrezno ne odražajo socialnih stroškov, ne dajejo pravih gospodarskih signalov, zaradi česar pride so položaja, kjer prometne dejavnosti povzročajo prevelike stroške in niso stroškovno učinkovite. Poročevalec meni, da je diferencirana shema zaračunavanja cestnih pristojbin učinkovit element med vrsto političnih možnosti, ki so potrebne za bolj trajnostno prometno politiko. Cestnine bi lahko postale učinkovitejše z večjo diferenciacijo, vendar sedanja direktiva tega ne omogoča. Zato države članice potrebujejo nadaljnje možnosti za zaračunavanje cestnih pristojbin na podlagi sprejema načela internalizacije zunanjih stroškov.

Ob upoštevanju navedenega poročevalec predlaga naslednje:

a) Izračun zunanjih stroškov je mogoč

Izračun in metodologija sta zanesljiva. Začnimo s predlaganimi 3 zunanjimi dejavniki in zunanjimi stroški CO2, vsaj dokler do internalizacije ne pride prek skupne davčne politike za goriva.

Zaenkrat poročevalec ne predlaga vključitve stroškov prometnih nesreč zaradi velikih razlik pri oblikah zavarovanj in različnih ravni internalizacije stroškov prometnih nesreč v EU. Vseeno takšen pristop podpira kot načelo in predlaga, da Komisija najkasneje do 31. decembra 2010 pripravi poročilo in zakonodajne predloge o stroških prometnih nesreč ter različni ravni internalizacije nacionalnih zavarovalnih premij za tveganja, da se uskladi raven internalizacije stroškov prometnih nesreč v državah članicah.

Poročevalec prav tako poudarja potrebo po tem, da se v predlogu ohranijo zastoji. Nekateri trdijo, da bi moralo zaračunavanje pristojbin veljati za vsa vozila, ne le za težka tovorna vozila. To drži, vendar če se zastoji ne vključijo v direktivo, države članice ne morejo začeti z zaračunavanjem pristojbin za zunanje stroške zaradi zastojev na medmestnih cestah.

b) Diferencirane pristojbine so učinkovite

Treba je zagotoviti ustrezne cenovne signale. Postopno in čim prej je treba odpraviti časovno omejene sheme zaračunavanja pristojbin. Treba se je čim bolj približati dejanskim zunanjim stroškom (nobenih omejitev, prilagajanja inflaciji, treba je popraviti vrednosti, ki so navedene za prometne konice, saj še zdaleč ne odražajo dejanskih srednjih vrednosti(4)).

c) Večja interoperabilnost in usklajevanje

Treba je spodbuditi zaračunavanje pristojbin brez zapornic. Čim prej je treba predlagati obvezno zaračunavanje pristojbin. Povsod morajo veljati enaka pravila. Razširitev geografskega obsega je potrjena. Treba je bolje opredeliti obseg vozil: sedanja direktiva prav tako omogoča državam članicam, da izključijo vozila, ki presegajo 3, 5 do 12 ton, iz področja uporabe te direktive. Za nadaljnjo uskladitev zaračunavanja pristojbin za težka tovorna vozila v EU poročevalec predlaga uporabo direktive za vsa težka motorna vozila z maso 3,5 ton ali več, brez izjem.

d) Določanje namembnosti

Rezervacija prihodkov je bistveni del te direktive. Prihodki iz zaračunavanja pristojbin za zunanje stroške ne smejo postati še ena oblika obdavčitve. Poročevalec zato podpira predlog Komisije o ponovni naložbi prihodkov v prometni sistem in predlaga okrepitev obveznosti glede uporabe prihodkov za zmanjšanje zunanjih stroškov.

Predlog navaja, da „bi bilo treba prihodke iz pristojbin porabiti tako, da bodo koristili prometnemu sektorju in čimbolj izboljšali celoten prometni sistem“. Poročevalec predlaga, da se za okrepitev te obveznosti namesto „bi bilo treba“ v besedilu uporabi „je treba“.

e) Nadaljnji koraki

Leta 2013 bo Komisija pripravila poročilo o izvajanju direktive in nadaljnjih korakih. Poročevalec predlaga, da se do leta 2010 dodajo poročilo in zakonodajni predlogi o stroških prometnih nesreč in o različni stopnji internalizacije teh stroškov. Prav tako predlaga, da se Komisiji določi rok za pregled možnosti uvedbe obveznih shem zaračunavanja pristojbin in odprave časovno določenih shem zaračunavanja pristojbin do leta 2013. Tem poročilom je treba priložiti zakonodajne predloge.

(1)

Glej tudi odstavek 14 resolucije Parlamenta P6_TA(2007)0345 z dne 12. julija 2007 z naslovom „Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino“ in odstavek 1 resolucije Parlamenta P6_TA(2007)0345 z dne 4. septembra 2008 o tovornem prometu v Evropi.

(2)

Glej člen 7(5) direktive 2001/14.

(3)

Začetek veljavnosti nove direktive je predviden najkasneje za 31. decembra 2010.

(4)

Za izračune glej: projekt GRACE – http://www.grace-eu.org.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (16.12.2008)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

(KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

Pripravljavec mnenja: Claude Turmes

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prometni sektor, vrhunec proizvodnje nafte in okoljska trajnost

Skoraj 90 % energetskih potreb prometnega sektorja na splošno, prevoza blaga pa še posebej, pokrivajo fosilna goriva. Zato je ta način prevoza zelo izpostavljen velikim nihanjem cen nafte. Zdaj, ko je Mednarodna agencija za energijo objavila poročilo o svetovnem povpraševanju po energiji za leto 2008(1), v katerem opozarja na pomanjkanje razpoložljivosti poceni nafte v prihodnosti, je Evropska unija postala najbolj izpostavljena v primerjavi z vsemi večjimi svetovnimi gospodarskimi območji, saj je le 10 % njenega blagovnega prevoza odvisnega od drugih virov, ne tekočega goriva.

Poleg tega predstavlja največji delež prometnega sektorja blagovnega prevoza znotraj EU cestni promet s 46 %, pomorstvo 37 %, železniški promet pa manj kakor 11 %(2). Cestni tovorni promet se je v obdobju 2000–2005 povečal za 31 %, to gibanje naj bi se predvidoma obdržalo.

Za tovornjake na nafto obstajajo redke trajnostne alternative v prihodnjih desetletjih, zato bosta za okrepitev odpornosti Unije na napovedane velike krize cen nafte ključnega pomena racionalizacija sektorja blagovnega prevoza in prehod na železniški in pomorski prevoz.

Okolju prijazne evrovinjete – ključne določbe

Kot del niza predpisov o okolju prijaznejšem prometu je Komisija julija 2008 pripravila predlog za revizijo direktive o evrovinjeti 2006/38/EC, ki je leta 2006 prvič poskušala izboljšati direktivo iz leta 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. Sedanji predlog prvič uvaja možnost, da države članice vpeljejo „ustreznejša“ plačila v cestnem tovornem prometu za pokritje zunanjih stroškov, s čimer bi spodbudile bolj trajnostno ravnanje teh prometnih udeležencev:

· pristojbine za zunanje stroške (za zastoje, hrup in onesnaževanje zraka) bi države članice (določba ni obvezujoča) lahko uvedle za težka tovorna vozila na katerem koli delu svojega cestnega omrežja (razen na mestnih območjih) z 31. decembrom 2010;

· emisije CO2, odvisnost od nafte in nesreče niso vključene v opredelitev zunanjih stroškov;

· pristojbine bodo omejene na najvišje ravni in bodo odvisne od ure dneva, prevožene razdalje in vrste emisijskega razreda EURO vozila;

· cestnine z zapornicami ne bodo več dovoljene; pobiranje pristojbin bo temeljilo na elektronskem sistemu – prehodno obdobje bo veljalo do januarja 2014;

· prihodki od pristojbin za zunanje stroške bodo namenjeni izboljšanju trajnostnih vidikov cestnega prometa;

· leta 2013 je načrtovan pregled sedanjih določb, da bi ocenili, če bi emisije CO2 morale postati obvezen del zunanjih stroškov.

Glavne točke mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, ki prvič uvaja načelo internalizacije, s čimer želi dokončati izboljšave zakonodaje, utemeljene v direktivi o evrovinjeti iz leta 2006.

Meni, da bi morali v celoti izkoristiti možnost drugega pregleda ter sprejeti konkretne in znatne ukrepe, da bi dosegli oprijemljive rezultate in prispevali k uresničitvi okoljskih ciljev Unije in ciljev za energetsko učinkovitost do leta 2020.

Pripravljavec mnenja je zato prepričan, da bi predlog morali okrepiti z bolj daljnosežnimi določbami:

v Določba za internalizacijo za vse države članice

Nezavezujoč pristop k internalizaciji ne bi prispeval k doseganju pričakovanih okoljskih in družbenih koristi. Da bi zagotovili ustrezne rezultate in uresničili cilj okolju prijaznejšega evropskega potniškega sistema, bi morale pristojbine za zunanje stroške veljati za vse države članice.

v Vključitev škode, ki je bila prizadejana naravi in pokrajini, podnebnih sprememb, odvisnosti od nafte in nesreč (razen tistih, ki jih pokriva zavarovanje) v opredelitev „zunanji stroški“

Prav gotovo bosta gospodarstvo in družba za omenjene dejavnike morala plačati zelo visoko ceno. Njihova izključitev iz opredelitve „zunanji stroški“ je v nasprotju z ugotovitvami priročnika o predvidenih zunanjih stroških v prometnem sektorju(3). Zanašanje na druge metode pri internalizaciji področja podnebnih sprememb, na primer z obdavčitvijo goriva, ni obetavno za doseganje zastavljenih ciljev, ker je trenutno za ukrepe pri obdavčitvah na ravni EU potrebno soglasje.

v Odstranjevanje omejitev glede pristojbin za zunanje stroške v Prilogi III A

Pripravljavec mnenja meni, da bi največji zneski pristojbin morali ostati nepredpisani, da bi natančno odražali vrednost zunanjih stroškov v posamezni situaciji in bi bila pristojbina zanje ustrezno predpisana. V predlog vgrajeno preverjanje metode zaračunavanja in poročanje Komisiji preprečujeta morebitne zlorabe s strani posameznih držav članic.

v Določitev namena prihodkov – okrepitev določbe

Ustrezna uporaba prihodkov iz pristojbin za zunanje stroške je bistvenega pomena za uresničitev ciljev tega predloga. Prav posebej bi se morali osredotočati na projekte, ki želijo izboljšati trajnost prometnega omrežja. Pripravljavec mnenja priporoča poostreno usmerjanje držav članic glede področij, v katera bi lahko vlagale te prihodke, s čimer bi preprečili uporabo teh sredstev za splošno in običajno vzdrževanje infrastrukture.

SPREMEMBE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem poziva kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Spodbujanje trajnostnega prometa je poglavitni del skupne prometne politike. Zato je treba zmanjšati negativne vplive prometa, zlasti zastoje, ki ovirajo mobilnost, onesnaževanje, ki škodijo zdravju in okolju, ter prispevek prometa k podnebnim spremembam. Poleg tega je treba v opredelitev in izvajanje drugih politik Skupnosti, vključno s skupno prometno politiko, vključiti okoljevarstvene zahteve.

(1) Spodbujanje trajnostnega prometa je poglavitni del skupne prometne politike. Zato je treba zmanjšati negativne vplive prometa, zlasti zastoje, ki ovirajo mobilnost, onesnaževanje, ki škodijo zdravju in okolju, ter prispevek prometa k podnebnim spremembam. Poleg tega je treba v opredelitev in izvajanje drugih politik Skupnosti, vključno s skupno prometno politiko, vključiti okoljevarstvene zahteve. Prav tako je treba kot del lizbonske strategije za rast in zaposlovanje uravnoteženo uskladiti prednostne naloge varstva okolja, cilje socialne in ekonomske kohezije ter cilje poslovne konkurenčnosti EU.

Obrazložitev

Predlog ne upošteva stroškov, ki jih že imajo avtoprevozniki zaradi zastojev in skupne davčne obremenitve podjetij. Čeprav prevoz blaga po cesti znaša le 10 % prometnih zastojev, morajo avtoprevozniki prevzeti stroške zaradi zastojev prek povečanih fiksnih in spremenljivih stroškov, porabljenega časa in izgube zaslužka. Razen tega člen 7.10 direktive 1999/62 že zagotavlja državam članicam orodje za boj proti zastojem.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Rezultate programa za trajnostno prometno politiko za Evropo bi bilo treba izvajati v okviru te direktive.

Obrazložitev

Nujno je treba upoštevati rezultate programa za trajnostno prometno politiko za Evropo.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Bistveno je zagotoviti, da se napredka pri izboljšanju kakovosti goriva ne ovira in da se spodbude za obračun davka podjetjem, ki vlagajo v alternativna goriva, kot so biogoriva, vključijo v to direktivo.

Obrazložitev

Izboljšanje kakovosti goriva in tudi prehod z goriv na osnovi nafte na biogoriva sta ključni prednostni nalogi za zmanjšanje odvisnosti Evrope od nafte ter za izpolnitev ciljev EU o zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Da bi se v skladu s tem zagotovila čim večja učinkovitost prometnega sistema, mora skupna prometna politika uporabiti različne instrumente, s katerimi bo izboljšala prometno infrastrukturo in tehnologije ter omogočila učinkovitejše upravljanje povpraševanja po prevoznih storitvah. Za to je treba še naprej uporabljati načelo „uporabnik plača“ in v prometnem sektorju razviti načelo „onesnaževalec plača“.

(3) Da bi se v skladu s tem zagotovila čim večja učinkovitost prometnega sistema, mora skupna prometna politika uporabiti različne instrumente, s katerimi bo izboljšala prometno infrastrukturo in tehnologije ter omogočila učinkovitejše upravljanje povpraševanja po prevoznih storitvah. Za to je potrebna ocena vpliva vsake nove politične pobude v skladu z določbami lizbonske strategije in strategije za trajnostni razvoj. Vsaka odločitev, povezana z obveznim načelom, ki bo v prihodnje veljalo za določbe te direktive, mora temeljiti izključno na poglobljeni analizi stroškov in koristi, ki upošteva skupno obremenitev na prevoz blaga po cesti.

Obrazložitev

Medtem ko je načelo „onesnaževalec plača“ sredstvo za zaračunavanje davka, ki nikakor ne zagotavlja zmanjšanja ciljnih zunanjih vplivov, bi poglobljena analiza stroškov in koristi v skladu s pobudo EU o „boljši pravni ureditvi“ spodbudila zmanjšanje zunanjih vplivov prevoza blaga po cesti pri viru po najnižjih stroških za celotno evropsko gospodarstvo.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za uveljavitev bolj trajnostne prometne politike morajo cene prevoza bolje odražati stroške v zvezi z onesnaževanjem zraka in obremenitvami s hrupom zaradi prometa, podnebnimi spremembami ter zastoji, ki so posledica dejanske uporabe vozil, vlakov, letal ali ladij, da bi se na ta način čim bolje uporabljala infrastruktura, zmanjšalo lokalno onesnaževanje, upravljali zastoji ter bi boj proti podnebnim spremembam potekal v čim manjšo škodo gospodarstva. Za to je potreben postopen pristop za vse vrste prevoza, pri čemer je treba upoštevati njihove posebne značilnosti.

(5) Za uveljavitev bolj trajnostne prometne politike morajo cene prevoza bolje odražati stroške v zvezi z onesnaževanjem zraka in obremenitvami s hrupom zaradi prometa, škodo, ki nastane v naravi in pokrajini, podnebnimi spremembami, nesrečami, ki jih ne pokriva zavarovanje, ter zastoji, ki so posledica dejanske uporabe vozil, vlakov, letal ali ladij, da bi se na ta način čim bolje uporabljala infrastruktura, zmanjšalo lokalno onesnaževanje, upravljali zastoji ter bi boj proti podnebnim spremembam potekal v čim manjšo škodo gospodarstva. Za to je potreben postopen pristop za vse vrste prevoza, pri čemer je treba upoštevati njihove posebne značilnosti.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Internalizacija zunanjih stroškov prometa se pojavlja ne le z uporabninami, ampak tudi z razvojem infrastrukture za zagotavljanje pravih drugih možnosti za oblike prometa, ki najbolj onesnažujejo, s spodbujanjem raziskav in tehnoloških prednosti ter usklajevanjem standardov na ravni EU.

Obrazložitev

Internalizacija zunanjih stroškov prometa je zapleten proces, katerega ključna sestavina je uvedba zaračunavanja pristojbin na podlagi načela „onesnaževalec plača“.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Dovoljeno bi moralo biti, da bi bili v cestninah na podlagi prevožene razdalje upoštevani zunanji stroški na podlagi stroškov onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa. Poleg tega bi bilo treba omogočiti da bi se na cestah, na katerih je običajno gost promet, in v času prometnih konic, stroški zastojev, ki se navadno krijejo na lokalni ravni, lahko krili tudi preko pristojbine za zunanje stroške. Omogočeno bi moralo biti, da bi se zunanji stroški, upoštevani v cestninah, dodali infrastrukturnim stroškom, če bi bili pri izračunavanju stroškov izpolnjeni nekateri pogoji, ki bi preprečili nedovoljeno zaračunavanje pristojbin.

(14) Dovoljeno bi moralo biti, da bi bili v cestninah na podlagi prevožene razdalje upoštevani zunanji stroški na podlagi stroškov onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa, škode, ki nastane v naravi in pokrajini, in nesreč, ki jih ne pokriva zavarovanje. Poleg tega bi bilo treba omogočiti da bi se na cestah, na katerih je običajno gost promet, in v času prometnih konic, stroški zastojev, ki se navadno krijejo na lokalni ravni, lahko krili tudi preko pristojbine za zunanje stroške. Omogočeno bi moralo biti, da bi se zunanji stroški, upoštevani v cestninah, dodali infrastrukturnim stroškom, če bi bili pri izračunavanju stroškov izpolnjeni nekateri pogoji, ki bi preprečili nedovoljeno zaračunavanje pristojbin.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da bi bolje odražali stroške onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa ter stroške zastojev, bi se morale pristojbine za zunanje stroške razlikovati glede na vrsto ceste, vrsto vozila in časovno obdobje, kot so dnevne, tedenske ali sezonske prometne konice ali obdobja zunaj njih ter nočni čas.

(15) Da bi bolje odražali stroške onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa, škode, ki nastane v naravi in pokrajini, stroške zastojev in nesreč, ki jih ne pokriva zavarovanje, bi se morale pristojbine za zunanje stroške razlikovati glede na vrsto ceste, vrsto vozila in časovno obdobje, kot so dnevne, tedenske ali sezonske prometne konice ali obdobja zunaj njih ter nočni čas.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Preučiti je treba sedanje stanje v nekaterih državah članicah, v katerih se davek na dodano vrednost obračunava z vinjetami ali cestnim davkom, in usklajevanje ustreznih davčnih režimov, da se ne ustvarijo umetne ovire za prost pretok blaga in za preprečevanje dvojnega obdavčevanja.

Obrazložitev

Pomembno je, da je davčni sistem, ki velja za evrovinjete ali cestni davek, enak v vseh državah članicah, za zagotavljanje, da se ne ustvarijo umetne ovire za prost pretok blaga.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Cestni zastoji so rezultat ravni kakovosti in zmogljivosti obstoječe prometne infrastrukture ter obsega prometa zasebnih avtomobilov in vozil za prevoz ljudi in blaga; zato je nujno, da države članice vlagajo v prometne infrastrukture za zmanjšanje zunanjih stroškov, ki jih le te povzročajo.

Obrazložitev

Omejitve prometne infrastrukture v smislu zmogljivosti in kakovosti povzročajo zastoje in onesnaževanje. Prevozniki niso edini, ki povzročajo težave, in ne bi smeli biti edini, ki morajo plačati. Države članice so odgovorne za izboljšanje prometne infrastrukture za zmanjšanje zunanjih stroškov.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b) Države članice bi morale imeti možnost uporabljati proračun vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in strukturne sklade za izboljšanje prometnih infrastruktur s ciljem zmanjšanje zunanjih stroškov prometa na splošno in izvajanja elektronskega zbiranje cestnin, ki izhaja iz določb te direktive.

Obrazložitev

Za izboljšanje prometnih infrastruktur in izvajanje pobiranja pristojbin bo potrebno precejšnje vlaganje. Države članice morajo biti sposobne črpati iz proračuna TEN-T in strukturnih skladov za izboljšanje prometnih infrastruktur za zmanjšanje zunanjih stroškov.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) V skladu s cilji prometne politike iz te direktive bi bilo treba dodatne prihodke iz pristojbin za zunanje stroške porabiti za projekte, ki so v širšem interesu Skupnosti in so namenjeni splošnemu spodbujanju trajnostne mobilnosti. Tovrstni projekti bi morali zato biti povezani z omogočanjem učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitvijo njegovega vpliva, izboljševanjem uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter z razvojem drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev. To vključuje na primer raziskave in razvoj okolju prijaznejših vozil ter izvajanje dela načrtov ukrepanja na podlagi Direktive Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka in Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki se nanaša na promet, kar lahko zajema ukrepe za ublažitev onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa okoli velikih infrastrukturnih kompleksov in v strnjenih naseljih. Rezervacija teh prihodkov držav članic ne odvezuje obveznosti iz člena 88(3) Pogodbe, da morajo Komisiji sporočiti določene nacionalne ukrepe, in tudi ne vpliva na izid katerega koli postopka, ki se začne na podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

(24) V skladu s cilji prometne politike iz te direktive bi bilo treba dodatne prihodke iz pristojbin za zunanje stroške porabiti za izboljšanje celotnega prometnega sektorja, zlasti projektov, ki so v širšem interesu Skupnosti in so namenjeni zmanjšanju zunanjih stroškov. Tovrstni projekti bi morali zato biti povezani z omogočanjem učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanjem onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitvijo njegovega vpliva ter z razvojem drugih in trajnostnih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev. To vključuje na primer raziskave in razvoj okolju prijaznejših vozil, popravilo, vzdrževanje in izboljšave obstoječe infrastrukture, razvijanje nove infrastrukture ter izvajanje dela načrtov ukrepanja na podlagi Direktive Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka in Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, ki se nanaša na promet, kar lahko zajema ukrepe za ublažitev onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa okoli velikih infrastrukturnih kompleksov in v strnjenih naseljih. Rezervacija teh prihodkov držav članic ne odvezuje obveznosti iz člena 88(3) Pogodbe, da morajo Komisiji sporočiti določene nacionalne ukrepe, in tudi ne vpliva na izid katerega koli postopka, ki se začne na podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

Obrazložitev

Internalizacija zunanjih stroškov sama po sebi ne sme biti cilj, ampak mora biti ciljno usmerjena k razvoju učinkovite in trajnostne infrastrukture. Rezervacija dodatnih prihodkov iz internalizacije zunanjih stroškov bi morala zagotoviti najboljše in najbolj trajnostne pogoje mobilnosti za uporabnike prevoznih sredstev.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Komisija mora sprejeti vse nujne ukrepe, da zagotovi uvedbo resnično interoperabilnega evropskega sistema za elektronsko cestninjenje v skladu z direktivo 2004/52/ES.

Obrazložitev

Resnično interoperabilni evropski sistem elektronskega cestninjenja je nujen za zagotavljanje večje učinkovitosti prevoza in varnosti.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Države članice, katerim EU sofinancira cestno infrastrukturo, bi morale Komisiji posredovati oceno prihodkov, ki jih pričakujejo z uvedbo te direktive ter tudi direktiv 1999/62/ES in 2006/38/ES.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a) Uporaba sredstev EU in prihodkov od cestnih pristojbin v okviru te direktive ter tudi direktiv 1999/62/ES in 2006/38/ES bi morala upoštevati zahteve direktive 2004/52/ES. S tem bi se okrepil položaj industrijskih panog EU, ki proizvajajo take sisteme, na svetovnem trgu.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27b) Čezmejna gorata alpska regija bi morala izvajati načela prometnega protokola k Alpski konvenciji, zato bi ji moralo biti dovoljeno uvesti dodatne nediskriminatorne ukrepe za zaračunavanje zunanjih stroškov in navzkrižno subvencioniranje železniškega prometa.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) Dopolnilni ukrepi morajo spodbuditi učinke sistemov oblikovanja cen za soočenje z izzivi podnebnih sprememb in izboljšanje okoljske uspešnosti prometnega sistema, zlasti glede na prizadevanje za cilje prometne politike EU: bolj uravnoteženo spremembo načina prevoza, večjo učinkovitost logistične uspešnosti cestnega prometa, zmanjšanje porabe energije in emisij v sektorju cestnega prometa.

Obrazložitev

Sistem oblikovanja cen mora biti le del ukrepov, ki so načrtovani za izboljšanje okoljske uspešnosti prometnega sistema.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – točka b b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bb) ,pristojbina za zunanje stroške‘ pomeni pristojbino, ki se zaračuna v obliki cestnine, za povračilo stroškov, ki jih ima država članica v zvezi z onesnaževanjem zraka, obremenitvami s hrupom zaradi prometa in zastoji;

(bb) ,pristojbina za zunanje stroške‘ pomeni pristojbino, ki se zaračuna v obliki cestnine, za povračilo stroškov, ki jih ima zaradi prometa država članica v zvezi z onesnaževanjem zraka in obremenitvami s hrupom, škodo, ki nastane v naravi in pokrajini, zastoji in nesrečami, ki jih ne pokriva zavarovanje;

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – točka b c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bc) ,stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil izpust nekaterih škodljivih emisij v zrak med delovanjem vozila;

(bc) ,stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil izpust nekaterih škodljivih emisij v zrak med delovanjem vozila, vključno z učinki na zdravje;

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – točka b d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(bd) ,stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil hrup, ki ga je oddalo vozilo, ali ki jo je povzročilo vzajemno delovanje med vozilom in voziščem;

(bd) ,stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa‘ pomenijo stroške škode, ki jo je povzročil hrup, ki ga je oddalo vozilo, ali ki jo je povzročilo vzajemno delovanje med vozilom in voziščem, vključno z učinki na zdravje;

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 1999/62/ES

Člen 2 – točka be a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bea) ,stroški škode, ki nastane v naravi in pokrajini‘ pomenijo stroške škode, ki so jo povzročili prostorsko ločevanje ali pregrade, upad kakovosti pokrajin, izguba naravnih površin in biotopov, motnje v ekosistemih ter tudi onesnaževanje prsti, tal in podtalnice;

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Internalizacijo zunanjih stroškov prevoza, zlasti tistih, ki so povezani z okoljem, je treba uvesti postopno, da se ne povzroči prevelikih stroškov, ki lahko škodljivo vplivajo na konkurenčnost vseh vrst prevoza.

Obrazložitev

Internalizacijo je treba uvesti postopno, da pristojbine ne postanejo ovira za konkurenčnost dane vrste prevoza.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica sme za vozila, registrirana v tej državi, uveljavljati samo letne stopnje.

črtano

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev direktive o evrovinjeti je preprečevanje diskriminacije v EU.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Uporaba teh regulatornih dajatev za boj proti zastojem v gosto naseljenih območjih ali v občutljivih območjih nima nobenih diskriminatornih učinkov na tranzitni promet.

Obrazložitev

Uporaba teh regulatornih dajatev za boj proti zastojem v gosto naseljenih območjih ali v občutljivih območjih ne sme imeti nobenih diskriminatornih učinkov na tranzitni promet.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojbine za zunanje stroške se nanašajo na stroške onesnaževanja zraka zaradi prometa, stroške obremenitev s hrupom zaradi prometa ali na oboje. Na cestnih odsekih z gostim prometom lahko pristojbine za zunanje stroške vključujejo tudi stroške zastojev v obdobjih, ko so na teh cestnih odsekih navadno zastoji.

2. Pristojbine za zunanje stroške se nanašajo na stroške podnebnih sprememb ter onesnaževanja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa, škode, ki nastane v naravi in pokrajini, stroške nesreč zaradi prometa, ki jih ne pokriva zavarovanje. Na cestnih odsekih z gostim prometom lahko pristojbine za zunanje stroške vključujejo tudi stroške zastojev v obdobjih, ko so na teh cestnih odsekih navadno zastoji.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Znesek pristojbine za zunanje stroške za vsako kombinacijo razreda vozila, vrste ceste in časovnega obdobja se določi v skladu z najmanjšimi mogočimi zahtevami, skupno formulo in najvišjimi dovoljenimi zunanjimi stroški, ki se lahko zaračunajo, iz Priloge IIIa.

2. Znesek pristojbine za zunanje stroške za vsako kombinacijo razreda vozila, vrste ceste in časovnega obdobja se določi v skladu z najmanjšimi mogočimi zahtevami in skupnimi metodami za zaračunavanje zunanjih stroškov iz Priloge IIIa.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7f – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nobena cestnina za več kot 100% ne presega cestnine, ki se zaračunava za najcenejše obdobje dneva, vrsto dneva ali letni čas.

(c) razen cestnine, ki se zaračunava za zastoje, nobena cestnina za več kot 100 % ne presega cestnine, ki se zaračunava za najcenejše obdobje dneva, vrsto dneva ali letni čas.

Obrazložitev

Velja, da bodo stroški zastojev vključeni v infrastrukturno pristojbino.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 1999/62/ES

Člen 7f– odstavek 3 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) cestnine, ki se zaračunavajo za zastoje, ne presegajo cestnine, ki se zaračunava v najcenejšem delu dneva, vrsti dneva ali letnega časa, za več kot 200%; če se celotni znesek prihodka od pristojbin za zastoje porabi izključno za zmanjšanje zastojev z uporabo rešitev ITS na tistih cestah, za katere so bile zaračunane dajatve za zastoje, cestnina za zastoje ne presega cestnine, ki se zaračunava v najcenejšem delu dneva, vrsti dneva ali letnega časa, za več kot 400 %.

Obrazložitev

Velja, da bodo stroški zastojev vključeni v infrastrukturno pristojbino.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Država članica, v kateri se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške, zagotovi, da so prihodki iz teh pristojbin namenjeni ukrepom za omogočanje učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanje onesnaževanja zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitev njegovega vpliva, izboljševanje uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije ter razvoj drugih oblik infrastrukture za uporabnike prevoznih storitev.

2. Država članica, v kateri se zaračunavajo pristojbine za zunanje stroške, zagotovi, da so prihodki iz teh pristojbin namenjeni ukrepom za omogočanje učinkovitega oblikovanja cen, zmanjševanje onesnaževanja (zraka ali s hrupom) zaradi cestnega prometa pri viru, ublažitev njegovega vpliva, izboljševanje uspešnosti vozil glede emisij CO2 in porabe energije, izboljševanje obstoječe infrastrukture, razvoj sistemov za upravljanje prometa za čim boljšo uporabo obstoječe infrastrukture ter razvoj uravnoteženega omrežja prometne infrastrukture glede na potrebe in s ciljem zmanjšanja zunanjih stroškov.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 1999/62/ES

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

Država članica, v kateri se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine, določi uporabo prihodkov iz teh pristojbin. Da se omogoči razvoj prometnega omrežja kot celote, bi bilo treba prihodke iz pristojbin uporabiti v korist prometnega sektorja in za optimizacijo celotnega prometnega sistema.

Država članica, v kateri se zaračunavajo infrastrukturne pristojbine, določi uporabo prihodkov iz teh pristojbin. Da bi se omogočil razvoj prometnega omrežja kot celote, bi bilo treba prihodke iz pristojbin uporabiti tako, da bodo v korist prometnemu sektorju, na primer s postavitvijo in vzdrževanjem interoperabilnega (satelitskega) sistema cestninjenja v skladu z direktivo 2004/52/ES, optimizacijo logistike, upravljanja prometa in intermodalnih vozlišč celotnega prometnega sistema, zmanjšanjem hrupa pri viru, naložbami v infrastrukturo za varnejše načine prevoza z manjšo porabo nafte, na primer železniški promet, trajnostni vodni promet in plinovode.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 1999/62/ES

Priloga IIIa – Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

NAJMANJŠE MOŽNE ZAHTEVE ZA ZARAČUNAVANJE PRISTOJBIN ZA ZUNANJE STROŠKE IN NAJVIŠJI DOVOLJENI ZUNANJI STROŠKI, KI SE LAHKO ZARAČUNAJO

NAJMANJŠE MOŽNE ZAHTEVE IN SKUPNE METODE ZA ZARAČUNAVANJE PRISTOJBIN ZA ZUNANJE STROŠKE

POSTOPEK

Naslov

Cestne pristojbine za težka tovorna vozila

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Claude Turmes

15.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

16.10.2008

13.11.2008

 

 

Datum sprejetja

11.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

(1)

Svetovno povpraševanje po energiji (Mednarodna agencija za energijo) – 12. november 2008.

(2)

Energy and Transport in Figures, 2007 (generalni direktorat za promet in energetiko ter Eurostat). Op.: podatki za 2006.

(3)

Priročnik o predvidenih zunanjih stroških v prometnem sektorju (CE Delft, 2008) http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/doc/2008_01_15_handbook_external_cost_en.pdf


POSTOPEK

Naslov

Cestne pristojbine za težka tovorna vozila

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Datum predložitve EP

8.7.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

2.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

2.9.2008

ITRE

2.9.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Saïd El Khadraoui

26.8.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

7.10.2008

3.11.2008

20.1.2009

Datum sprejetja

11.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

14

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Samuli Pohjamo, Claude Turmes

Datum predložitve

18.2.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov