Betänkande - A6-0066/2009Betänkande
A6-0066/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur

18.2.2009 - (KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Saïd El Khadraoui

Förfarande : 2008/0147(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0066/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur

(KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0436),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0276/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0066/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Att främja ett hållbart transportsystem är en central fråga i den gemensamma transportpolitiken. I detta syfte måste de negativa följderna av transport, särskilt trängsel, som förhindrar mobiliteten, och luftföroreningar, som ger hälso- och miljöskador, och dess bidrag till klimatförändringen minska. Dessutom måste miljöskyddskraven integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politikområden, inbegripet den gemensamma transportpolitiken.

(1) Att främja ett hållbart transportsystem är en central fråga i den gemensamma transportpolitiken. I detta syfte måste de negativa följderna av transport, särskilt trängsel, som förhindrar mobiliteten, och luftföroreningar, som ger hälso- och miljöskador, och dess bidrag till klimatförändringen minska. Dessutom måste miljöskyddskraven integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politikområden, inbegripet den gemensamma transportpolitiken. De prioriterade områdena miljöskydd, social och ekonomisk sammanhållning samt EUföretags konkurrensmål bör också förenas på ett balanserat sätt som en del av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Motivering

I förslaget beaktas inte de kostnader som bärs av vägtransportföretag på grund av trängsel eller företagens övergripande skattebörda. Även om godstransporter på väg endast orsakar 10 procent av trafikstockningarna måste vägtransportföretag bära de kostnader som hänför sig till trängsel i form av ökade fasta och rörliga kostnader, tidsförlust och förlorad inkomst. Genom artikel 7.10 i direktiv 1999/62/EG tillhandahålls medlemsstaterna de verktyg som behövs för att bekämpa trafikstockningar.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Målet att minska de negativa följderna av transport bör förverkligas utan att det uppstår hinder för den fria rörligheten som inte står i proportion till detta mål, för att säkerställa en sund ekonomisk tillväxt och en väl fungerande inre marknad.

(2) Målet att minska de negativa följderna av transport bör förverkligas utan att det uppstår hinder för den fria rörligheten som inte står i proportion till detta mål, för att säkerställa en sund ekonomisk tillväxt och en väl fungerande inre marknad. Dessutom bör det understrykas att principen om internalisering av externa kostnader fungerar som ett styrinstrument och hindrar väganvändarna och den industri som är förknippad med dessa från att t.ex. genom en ändring av förarbeteendet och genom en vidareutveckling på det tekniska området uttömma och utöka sin kapacitet på området för miljövänlig transport. Det är viktigt att man finner medel och sätt att minska belastningarna från vägtransporter och inte enbart täcker de kostnader som uppstår till följd av dessa med de inkomster som man får.

Motivering

Genom detta tillägg vill man hänvisa till att principen om internalisering av externa kostnader i första rummet ska ses som ett i princip lämpligt styrelement, då det är fråga om att reformera den nuvarande organisationen av transporterna och transportsektorn, att anpassa dessa till de framtida utmaningarna, att minska belastningarna till följd av dessa och inte enbart täcka de kostnader som uppstår till följd av dem. Ytterligare skatter bör man avstå från.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att åstadkomma en hållbar transportpolitik bör transportpriserna bättre återspegla kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller och för klimatförändring och trängsel som dagens användning av fordon, tåg, flygplan och fartyg orsakar, som ett sätt att optimera användningen av infrastruktur, minska lokala föroreningar, hantera trängsel och bekämpa klimatförändringen så kostnadseffektivt som möjligt. Detta förutsätter att man går stegvis tillväga i alla transportslag och beaktar deras särdrag.

(5) För att åstadkomma en hållbar transportpolitik bör transportpriserna bättre återspegla de externa kostnaderna för användningen av fordon, tåg, flygplan och fartyg. Detta förutsätter att man går tillväga på ett sammanhängande och ambitiöst sätt i alla transportslag och beaktar deras särdrag.

Motivering

För att garantera att politiska åtgärder i syfte att internalisera externa kostnader vidtas för alla transportslag för att garantera lika villkor för dem.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Andra transportslag har redan börjat internalisera externa kostnader och relevant gemenskapslagstiftning fasar in sådan internalisering eller förhindrar den åtminstone inte. Koldioxidutsläppen bör motverkas genom att luftfarten tas med i systemet för handel med utsläppsrätter. Bestämmelserna om el för tåg omfattas också av systemet för handel med utsläppsrätter och sjötransporten ska inom kort tas med i systemet. Övriga externa kostnader kan internaliseras genom flygplatsavgifter, som kan differentieras för miljöändamål och genom infrastrukturavgifter för utnyttjande av järnvägar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg1. Dessutom ska kommissionen snart föreslå en omarbetning av det första järnvägspaketet för att införa harmoniserade ljudbaserade avgiftssystem för bantillträde.

 

__________

1 EGT L 75, 15.3.2001, s. 29.

Motivering

Kommissionens meddelande om grönare transporter (KOM(2008)0433) ger en översikt över det stora antalet olika åtgärder som redan finns för att minska de negativa effekterna av transporter. Konsekvensanalysen ”En strategi för att internalisera externa kostnader” (SEK(2008)2208 är inriktat på en internalisering av de externa kostnaderna för ljud, luftföroreningar, klimatförändringar, trängsel och olyckor rörande alla transportslag genom prisinstrument såsom avgifter, skatter eller överlåtbara rättigheter.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) I enlighet med artikel 7 i direktiv 2001/14/EG, som fastställer avgiftsprinciperna för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur kan externa kostnader redan internaliseras. För att reglera avgifterna för bantillträde i större utsträckning och för att få till stånd en fullständig internalisering av de externa kostnaderna inom järnvägssektorn är det ett villkor att vägtransportsektorn också inför avgifter för externa kostnader.

Motivering

I artikel 7 i direktiv 2001/14/EG fastställs avgiftsprinciperna för järnvägar. Enligt direktivet är infrastrukturförvaltarna tvungna att ta avgift av alla tåg för tillträde till infrastruktur för att täcka kostnaderna för drift av tågtjänsten. En avgift till följd av brister och miljökostnader är också tillåtet. Artikel 7.5 är dock restriktiv: ”Uttag av miljökostnader som resulterar i en ökning av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren får ske endast under förutsättning att sådana uttag på jämförbar nivå görs också för konkurrerande transportsätt.”

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) Inom vägtransportsektorn tillämpas redan olika skatter och avgifter, inklusive skatter och avgifter som delvis ska kompensera för externa kostnader, såsom koldioxid, som till exempel är fallet med punktskatter på bränsle.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Av konsekvensanalysen framgår att vägtullar som beräknas på grundval av kostnaderna för föroreningar och, på överbelastade vägar, trängsel skulle ha positiva effekter på transportsystemet och bidra till gemenskapens strategi för att bekämpa klimatförändringen. De skulle minska trängsel och lokala föroreningar genom att uppmuntra användning av teknik för renare fordon, optimera företagens användning av logistiken och minska antalet fordon som kör tomma på tillbakavägen. Indirekt skulle vägtullarna spela en viktig roll för att minska drivmedelskonsumtionen och bidra till att bekämpa klimatförändringen. Om man i beräkningen av vägtullar för tillgång till överbelastade vägar tar med en kostnadsfaktor avseende trängsel kommer dessa att vara mer effektiva när det gäller att minska trängseln om medlemsstaterna utformar ett liknande system för väganvändare som inte omfattas av detta direktiv.

(7) Av konsekvensanalysen framgår att vägtullar som beräknas på grundval av kostnaderna för föroreningar och, på överbelastade vägar, trängsel kan bidra till eller resultera i en mer effektiv och miljövänlig vägtransport och bidra till en EU-strategi för att bekämpa klimatförändringen. De skulle minska trängsel och lokala föroreningar genom att uppmuntra användning av teknik för renare fordon, optimera företagens användning av logistiken och minska antalet fordon som kör tomma på tillbakavägen. Indirekt skulle vägtullarna spela en viktig roll för att minska drivmedelskonsumtionen och bidra till att bekämpa klimatförändringen. Vägtullar, i vars beräkning ingår en kostnadsfaktor avseende trängsel, kan endast vara effektiva om de utgör en del av en handlingsplan som omfattar åtgärder som hänför sig till väganvändare som inte omfattas av detta direktiv, som liknande avgiftssystem eller åtgärder med en motsvarande verkan, som trafikbegränsningar och körfält för kollektivtrafik. Fram till dags dato har man dock inte på ett tillfredsställande sätt kunnat visa att dessa avgifter har lett till betydande förändringar av färdmedelsfördelningen.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Den medlemsstat där transporten äger rum bär kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller och för trängsel, t.ex. kostnader för hälsa, inbegripet medicinsk vård, sämre skördar och andra produktionsförluster och välfärdskostnader. Principen om att förorenaren ska betala kommer att genomföras genom avgiftsbeläggningen av externa kostnader och detta kommer i sin tur bidra till att de externa kostnaderna minskas.

(8) Principen om att förorenaren ska betala kommer att genomföras genom avgiftsbeläggningen av externa kostnader och detta kommer i sin tur bidra till att de externa kostnaderna minskas.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den modell som kommissionen utformat för att beräkna de externa kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller och för trängsel tillhandahåller tillförlitliga metoder och en rad beräkningsenheter som kan fungera som utgångspunkt för beräkningen av vägavgifter.

(9) Den modell som kommissionen utformat för att beräkna de externa kostnaderna tillhandahåller tillförlitliga metoder och en rad beräkningsenheter som kan fungera som utgångspunkt för beräkningen av vägavgifter.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) För att de europeiska transportföretagen ska få klara prissignaler för att optimera sitt beteende bör man på medellång sikt eftersträva konvergens då de externa kostnaderna beräknas vid samtliga europeiska avgiftssystem.

Motivering

Alltför många olika möjligheter då de externa kostnaderna ska beräknas leder till ett ogenomskinligt system för olika avgiftssystem inom EU. Entydiga prissignaler till transportföretagen för att förnya flottan och optimera logistiken förhindras på så sätt. På medellång sikt måste man därför eftersträva konvergens då de externa kostnaderna beräknas.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Tidsbaserade vägavgifter som tas ut per dag, vecka, månad eller år bör inte vara diskriminerande för tillfälliga användare, eftersom en stor andel av dessa troligen är utländska åkare. Förhållandet mellan avgifterna per dag, vecka, månad och år bör därför fastställas i detalj.

(12) Tidsbaserade vägavgifter som tas ut per dag, vecka, månad eller år bör inte vara diskriminerande för tillfälliga användare, eftersom en stor andel av dessa troligen är utländska åkare. Förhållandet mellan avgifterna per dag, vecka, månad och år bör därför fastställas i detalj. Av effektivitets- och rättviseskäl bör tidsbaserade vägavgifter betraktas som en övergångsåtgärd för att ta ut avgifter för infrastruktur. En utfasning av tidsbaserade vägavgifter bör därför tas i beaktande. Medlemsstater som har gränser som utgör externa gränser med tredjeländer bör tillåtas göra undantag från denna bestämmelse och fortsätta att tillämpa tidsbaserade vägavgifter på tunga godsfordon som köar vid gränsövergångsställen.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Den myndighet som fastställer avgiften för externa kostnader bör inte ha något egenintresse av att fastställa beloppet till en otillbörlig nivå, och bör därför var oberoende från det organ som tar upp och förvaltar vägtullintäkterna. Erfarenheten har visat att det inte är ändamålsenligt för infrastrukturaktörer att tillämpa en uppräkning i bergiga områden för att finansiera prioriterade projekt i det transeuropeiska nätet, om den omledning av trafiken som kan bli resultatet av en sådan höjning av vägtullen är så stor att det leder till en intäktsförlust. För att råda bot på denna situation bör det vara tillåtet att tillämpa en uppräkning på alternativa rutter till vilka trafiken annars kan ledas om.

(17) Den myndighet som fastställer avgiften för externa kostnader bör inte ha något egenintresse av att fastställa beloppet till en otillbörlig nivå, och bör därför var oberoende från det organ som tar upp och förvaltar vägtullintäkterna. Erfarenheten har visat att det inte är ändamålsenligt att tillämpa en uppräkning i bergiga områden för att finansiera prioriterade projekt i det transeuropeiska nätet, om definitionen på en korridor inte är förenlig med det verkliga trafikflödet. För att råda bot på denna situation bör den korridor för vilken en uppräkning kunde tillåtas särskilt täcka vägavsnitt för vilka införandet av en uppräkning skulle leda till en omfördelning av trafiken mot berörda prioriterade projekt.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att ge anläggningen av prioriterade projekt av europeiskt intresse företräde bör medlemsstater som har möjlighet att tillämpa en uppräkning använda detta alternativ innan de tar ut en avgift för externa kostnader. För att undvika att det tas ut otillbörliga avgifter av användarna bör en avgift för externa kostnader inte kombineras med en uppräkning såvida inte de externa kostnaderna överstiger den uppräkning som redan tagits ut. I sådana fall är det således lämpligt att uppräkningen dras av från avgiften för externa kostnader.

(18) För att ge anläggningen av prioriterade projekt av europeiskt intresse företräde bör medlemsstater som har möjlighet att tillämpa en uppräkning använda detta alternativ innan de tar ut en avgift för externa kostnader.

Motivering

Mot bakgrund av att vägavgiftstillägg används till att finansiera alternativa, miljövänliga transportinfrastrukturer och inte får användas till att vidta andra åtgärder, som bidrar till att minska de externa kostnaderna, bör det därför ges en möjlighet att kunna ta ut avgifter för uttag av externa kostnader vid sidan av vägavgiftstilläggen för att även på sträckor där ett vägavgiftstillägg tas ut kunna vidta konkreta åtgärder för att sänka de externa kostnaderna.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Externa kostnader som tas ut i form av vägtullar kommer i större utsträckning att påverka beslut som rör transporter om användarna är medvetna om dessa kostnader. Vägtullorganet bör således notera dem separat på ett meddelande, en faktura eller motsvarande dokument. Ett sådant dokument skulle dessutom göra det lättare för åkare att föra över kostnaderna för avgiften för externa kostnader till avlastaren eller andra klienter.

(21) Externa kostnader som tas ut i form av vägtullar kommer i större utsträckning att påverka beslut som rör transporter om användarna är medvetna om dessa kostnader. Vägtullorganet bör således notera dem separat på ett begripligt meddelande, en faktura eller motsvarande dokument. Ett sådant dokument skulle dessutom göra det lättare för åkare att föra över kostnaderna för avgiften för externa kostnader till avlastaren eller andra klienter.

Motivering

Med tanke på insynen är det absolut nödvändigt att förse vägtullorganet med ett begripligt meddelande, en faktura eller annat dokument som skulle vara förståeligt oberoende av språkkunskaperna vid vägtullorganet.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Användningen av elektroniska vägtullssystem är avgörande för att undvika avbrott i trafikflödet och förhindra negativa effekter för den lokala miljön till följd av köer vid vägtullstationer. Det bör därför säkerställas att avgiften för de externa kostnaderna tas ut med hjälp av ett sådant system, under förutsättning att kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen uppfylls, enligt vilket lämpliga och proportionella åtgärder måste införas för att säkerställa att tekniska, rättsliga och kommersiella frågor och frågor som rör dataskydd och skydd av personuppgifter ges en tillfredsställande lösning i samband med införande av elektroniska vägtullar. Vidare bör sådana system utformas utan hinder i form av bommar och på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand utvidga systemet till eventuella parallella vägar till en liten kostnad. Det bör emellertid vara möjligt med en övergångsperiod i syfte att genomföra nödvändiga anpassningar.

(22) Användningen av elektroniska vägtullssystem är avgörande för att undvika avbrott i trafikflödet och förhindra negativa effekter för den lokala miljön till följd av köer vid vägtullstationer. Det bör därför säkerställas att avgifterna för de externa kostnaderna och infrastrukturen tas ut med hjälp av ett sådant system, under förutsättning att kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen uppfylls, enligt vilket lämpliga och proportionella åtgärder måste införas för att säkerställa att tekniska, rättsliga och kommersiella frågor och frågor som rör dataskydd och skydd av personuppgifter ges en tillfredsställande lösning i samband med införande av elektroniska vägtullar. Vidare bör sådana system utformas utan hinder i form av bommar och på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand utvidga systemet till eventuella parallella vägar till en liten kostnad. Det bör emellertid vara möjligt med en övergångsperiod i syfte att genomföra nödvändiga anpassningar.

Motivering

Ingen åtskillnad bör göras mellan avgiftssystem för infrastrukturkostnader och för externa kostnader.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Det är viktigt att målen i detta direktiv nås på ett sätt som inte skadar en god funktion av den inre marknaden. Vidare är det viktigt att undvika att förare av tunga godsfordon i framtiden förses med mer och mer inkompatibel och dyr elektronisk utrustning i sina hytter och att de riskerar göra fel när de använder dem. En kontrollerad tillväxt av olika teknologier är inte acceptabel. Driftskompatibla avgiftssystem i gemenskapen, såsom fastställs i direktiv 2004/52/EG, bör därför fås till stånd så snart som möjligt. Ansträngningar bör göras för att begränsa antalet apparater i fordonet till en, som gör det möjligt att tillämpa de olika tullsatser som gäller i olika medlemsstater.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) Kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att ett verkligt driftskompatibelt system inrättas, i enlighet med direktiv 2004/52/EG före slutet av 2010.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) Medlemsstaterna bör tillåtas använda budgeten för det transeuropeiska transportnätet (TEN‑T) och strukturfonderna för att förbättra transportinfrastrukturen i syfte att generellt sett minska de externa transportkostnaderna och införa elektroniska system för inkassering av avgifterna enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Avsevärda investeringar kommer att krävas både för att förbättra transportinfrastrukturen och för att införa system för att inkassera avgifterna. Medlemsstaterna måste kunna utnyttja både TEN-T-budgeten och strukturfonderna i syfte att förbättra transportinfrastrukturen och därmed minska de externa kostnaderna.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) I enlighet med det här direktivets transportpolitiska mål bör de extra intäkter som en avgift för externa kostnader skulle medföra användas för projekt av brett gemenskapsintresse som är utformade för att främja hållbar mobilitet i största allmänhet. Sådana projekt bör därför vara inriktade på att underlätta effektiv prissättning, minska vägföroreningar vid källan, mildra deras effekter, öka fordonens koldioxid- och energiprestanda och utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna. Det kan till exempel röra sig om forskning och utveckling av renare fordon och genomförande av transportdelarna av handlingsplanerna enligt rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, vilka kan omfatta åtgärder för att mildra trafikrelaterat buller och trafikrelaterade luftföroreningar runt stora infrastrukturer och tätbebyggelse. Även om dessa intäkter öronmärks befrias inte medlemsstaterna från skyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget att underrätta kommissionen om vissa nationella åtgärder, och inte heller föregrips resultatet av eventuella förfaranden i enlighet med artiklarna 87 och 88 i fördraget.

(24) I enlighet med det här direktivets transportpolitiska mål bör de extra intäkter som en avgift för externa kostnader skulle medföra i första rummet användas för att minska och avskaffa de externa kostnaderna för vägtransport, där så är möjligt. De kan också användas för att främja hållbar mobilitet i största allmänhet. Sådana projekt bör därför vara inriktade på att underlätta effektiv prissättning, minska vägföroreningar vid källan, mildra deras effekter, öka vägfordonens koldioxid- och energiprestanda och förbättra befintlig väginfrastruktur eller utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna. Det kan till exempel röra sig om forskning och utveckling av renare fordon och genomförande av transportdelarna av handlingsplanerna enligt rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, vilka kan omfatta åtgärder för att mildra trafikrelaterat buller och trafikrelaterade luftföroreningar runt stora infrastrukturer och tätbebyggelse. Även om dessa intäkter öronmärks befrias inte medlemsstaterna från skyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget att underrätta kommissionen om vissa nationella åtgärder, och inte heller föregrips resultatet av eventuella förfaranden i enlighet med artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För att främja driftskompatibilitet mellan vägtullsystem, bör två eller flera medlemsstater tillåtas att samarbeta för att genomföra ett gemensamt vägtullssystem, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

(25) För att främja driftskompatibilitet mellan vägtullsystem, bör samarbete mellan medlemsstater främjas för att genomföra ett gemensamt vägtullssystem, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Kommissionen bör stödja medlemsstater som önskar samarbeta för att införa ett gemensamt tullsystem på bådas territorium.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör vid en lämplig tidpunkt till Europaparlamentet och till rådet översända en uttömmande utvärdering av de erfarenheter som gjorts i de medlemsstater som tillämpar en avgift för externa kostnader i enlighet med det här direktivet. Denna utvärdering bör också innehålla en analys av hur långt man kommit när det gäller strategin för att bekämpa klimatförändringen, inbegripet när det gäller att införa en gemensam andel i drivmedelsskatten avsatt för klimatförändringen i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, inbegripet det bränsle som används av tunga godsfordon. Mot bakgrund av vilka framsteg som gjorts bör frågan om koldioxidutsläpp tas med och en analys göras av om det är lämpligt att vidta andra åtgärder.

(26) Kommissionen bör vid en lämplig tidpunkt till Europaparlamentet och till rådet översända en uttömmande utvärdering av de erfarenheter som gjorts i de medlemsstater som tillämpar en avgift för externa kostnader i enlighet med det här direktivet. Denna utvärdering bör också innehålla en analys av hur långt man kommit när det gäller strategin för att bekämpa klimatförändringen, inbegripet när det gäller att införa en gemensam andel i drivmedelsskatten avsatt för klimatförändringen i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, inbegripet det bränsle som används av tunga godsfordon. En omfattande utvärdering av internaliseringen av externa kostnader för alla andra transportslag bör också göras, som grund för ytterligare lagstiftningsförslag om internalisering av externa kostnader för andra transportslag. Detta bör säkerställa införandet av ett rättvist och konkurrenskraftigt system för internalisering av externa kostnader genom vilket snedvridningar på den inre marknaden för alla transportslag kan undvikas.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) I artikel 55.2 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs att intäkter som genereras från avgifter som betalas direkt av användarna måste beaktas när finansieringsgapet fastställs i inkomstgenererande projekt. Eftersom intäkterna från avgifter för externa kostnader är öronmärkta för projekt som syftar till att minska vägföroreningar vid källan, mildra deras effekter, öka fordonens koldioxid- och energiprestanda och utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna bör de dock inte beaktas i samband med beräkningen av finansieringsgapet.

(27) I artikel 55.2 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs att intäkter som genereras från avgifter som betalas direkt av användarna måste beaktas när finansieringsgapet fastställs i inkomstgenererande projekt. Eftersom intäkterna från avgifter för externa kostnader är öronmärkta för projekt som syftar till att minska vägföroreningar vid källan, mildra deras effekter, öka fordonens koldioxid- och energiprestanda, främja befintlig väginfrastruktur och utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna bör de dock inte beaktas i samband med beräkningen av finansieringsgapet.

Motivering

Intäkterna ska öronmärkas specifikt och särskilt inriktas på vägtrafiksektorn. För stöd inom denna sektor är det mycket viktigt att de pengar som betalas för externa kostnader används för att minska dessa externa kostnader, särskilt inom den berörda sektorn.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa bilagorna 0, III, IIIa och IV efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och bilagorna I och II efter inflationen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

(29) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa bilagorna 0, III, IIIa och IV efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och bilagorna I, II och IIIa efter inflationen. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led ba

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ba) infrastrukturavgift: en avgift som tas upp genom en vägtull för att täcka de kostnader som en medlemsstat haft med avseende på en infrastruktur,

ba) infrastrukturavgift: en avgift som tas upp genom en vägtull för att täcka de kostnader som en eller flera medlemsstater haft med avseende på en infrastruktur om projektet genomförts gemensamt,

Motivering

Om gränsöverskridande delar av TEN-T-projekt har genomförts gemensamt av mer än en medlemsstat som delar konstruktions- och driftskostnaderna, ska man i samband med de berörda infrastrukturavgifterna beakta denna situation.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna kan bibehålla eller införa vägtullar och/eller vägavgifter på sitt vägnät eller på vissa sträckor i nätet på de villkor som anges i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel och i artikel 7a–7j.

1. Medlemsstaterna kan bibehålla eller införa vägtullar och/eller vägavgifter på det transeuropeiska vägnätet eller på vilken annan sträcka som helst på vägnätet som vanligtvis utnyttjas för en avsevärd internationell godstransport på de villkor som anges i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel och i artikel 7a–7j.

Motivering

Detta direktiv måste möjliggöra fri rörlighet för varor inom unionen och samtidigt garantera lika behandling mellan transportföretagen. Det bör därför tillämpas över hela det transeuropeiska transportnätet och på de vägar som vanligtvis berörs av internationella godstransporter. På det övriga vägnätet måste man undvika en alltför stor och omotiverad administrativ börda, eftersom det inte bedrivs någon väsentlig internationell transport. Medlemsstaterna är dock fria att införa avgifter inom ramen för bestämmelserna i fördraget.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får inte på sitt territorium införa både vägtullar och vägavgifter för en och samma fordonskategori. Däremot får medlemsstater som tar ut användaravgifter på sitt nät även ta ut vägtullar för användningen av broar, tunnlar och bergspass.

2. Medlemsstaterna får inte på sitt territorium införa både vägtullar och vägavgifter. Däremot får medlemsstater som tar ut användaravgifter på sitt nät även ta ut vägtullar för användningen av broar, tunnlar och bergspass.

Motivering

Det ansågs nödvändigt att stryka dessa ord för att utesluta ett parallellsystem, t.ex. tidsbaserade avgifter för lättare lastbilar och distansbaserade avgifter för tyngre lastbilar.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Fram till och med den 31 december 2011 får medlemsstaterna välja att endast tillämpa vägtullar och/eller användaravgifter på fordon med en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 ton. Från och med den 1 januari 2012 ska vägtullar och/eller användaravgifter tillämpas på alla fordon enligt artikel 2d utom då en medlemsstat anser att en utvidgning till fordon på mindre än 12 ton skulle.

5. Fram till och med den 31 december 2011 får medlemsstaterna välja att endast tillämpa vägtullar och/eller användaravgifter på fordon med en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 ton. Från och med den 1 januari 2012 ska vägtullar och/eller användaravgifter tillämpas på alla fordon enligt artikel 2d.

Motivering

Lagstiftaren beslutade redan 2006 att utvidga tillämpningsområdet för fordon till 3,5 ton. För att garantera undantag på grundval av dessa faktorer måste man i själva verket ha ett helt annat godtyckligt tillämpningsområde. Medlemsstater får också införa avgifter på mindre vägar om de är rädda för att fordonen kommer att ta omvägar.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) få betydande negativa följder för det fria trafikflödet, miljön, bullernivåerna, trängseln eller folkhälsan, eller

utgår

Motivering

Lagstiftaren beslutade redan 2006 att utvidga tillämpningsområdet för fordon till 3,5 ton. För att garantera undantag på grundval av dessa faktorer måste man i själva verket ha ett helt annat godtyckligt tillämpningsområde. Medlemsstater får också införa avgifter på mindre vägar om de är rädda för att fordonen kommer att ta omvägar.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 5 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) medföra förvaltningskostnader på mer än 30 % av de extrainkomster som skulle ha uppkommit genom utvidgningen.

utgår

Motivering

Lagstiftaren beslutade redan 2006 att utvidga tillämpningsområdet för fordon till 3,5 ton. För att garantera undantag på grundval av dessa faktorer måste man i själva verket ha ett helt annat godtyckligt tillämpningsområde. Rörande a: Medlemsstater får också införa avgifter på mindre vägar om de är rädda för att fordonen kommer att ta omvägar.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Användaravgifter ska stå i proportion till den tidsperiod under vilken infrastrukturen används, och ska kunna tas ut för en dag, en vecka, en månad eller ett år. Årsavgiften ska minst vara 80 gånger högre än dagsavgiften, månadsavgiften ska minst vara 13 gånger högre än dagsavgiften och veckoavgiften ska minst vara fem gånger högre än dagsavgiften.

1. Användaravgifter ska stå i proportion till den tidsperiod under vilken infrastrukturen används, och ska kunna tas ut för en dag, en vecka, en månad eller ett år. Månadsavgiften ska uppgå till högst 10 % av årsavgiften och veckoavgiften ska uppgå till högst 2,7 % av årsavgiften.

Motivering

Syftet är att inte utsätta förarna för oproportionerligt höga vägavgifter.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat har rätt att för fordon som är registrerade i den medlemsstaten endast tillämpa årliga avgiftssatser.

utgår

Motivering

Ett av de viktigaste skälen till Eurovinjettdirektivet är att undvika diskriminering inom EU.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Infrastrukturavgiften ska grundas på principen om återvinnande av infrastrukturkostnader. De viktade genomsnittliga infrastrukturavgifterna ska vara relaterade till kostnaderna för uppbyggnad, drift, underhåll och utveckling av det berörda infrastrukturnätet. De viktade genomsnittliga infrastrukturavgifterna kan också omfatta avkastning på kapital eller en vinstmarginal grundad på marknadsvillkor.

1. Infrastrukturavgiften ska grundas på principen om återvinnande av infrastrukturkostnader. De viktade genomsnittliga infrastrukturavgifterna ska vara relaterade till kostnaderna för uppbyggnad, drift, underhåll och utveckling av det berörda infrastrukturnätet samt till att upprätthålla säkerhetsstandarderna på det. De viktade genomsnittliga infrastrukturavgifterna kan också omfatta avkastning på kapital eller en vinstmarginal grundad på marknadsvillkor.

Motivering

Det är viktigt att främja trafiksäkerheten för att undvika kostnader till följd av olyckor. Det krävs dock investeringar i infrastruktur för att uppfylla denna skyldighet (till exempel testcentrum och kontrollplatser för tunga godsfordon) liksom kostnader för säkerhetspersonal. I en del länder ska vissa av dessa kontrollfunktioner utföras av de regionala eller territoriella myndigheterna, som står inför enorma utmaningar med hänsyn till ökningen av godstransporter på väg.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Avgiften för externa kostnader ska stå i förhållande till kostnaderna för den trafikrelaterade luftföroreningen och/eller det trafikrelaterade bullret. På vägavsnitt där trängsel kan uppstå får avgiften för de externa kostnaderna också omfatta trängselkostnader under perioder när dessa vägavsnitt normalt sett har hög belastning.

2. Avgiften för externa kostnader ska stå i förhållande till kostnaderna för den trafikrelaterade luftföroreningen och/eller det trafikrelaterade bullret eller för båda två sammanslaget. På givna vägavsnitt där trängsel kan uppstå får avgiften för de externa kostnaderna också omfatta en trängselavgift som återspeglar trängselkostnader orsakade av fordon under perioder när användningen av dessa vägavsnitt ofta närmar sig sina kapacitetsgränser.

 

Före införandet av en trängselavgift ska den berörda medlemsstaten utarbeta en handlingsplan i vilken man, på grundval av en kostnads-/nyttoanalys, ska fastställa eventuella åtgärder för att öka kapaciteten för de berörda vägsträckorna genom att minska trafikvolymen eller bygga ny infrastruktur. Handlingsplanen ska täcka alla väganvändare som orsakar trängsel.

 

Trängselavgiften ska inte leda till orättvis behandling av kommersiell trafik i jämförelse med andra väganvändare som orsakar trängsel och inte heller till snedvridning av konkurrensen mellan operatörer, och därför ska avgifter med likvärdig effekt tillämpas alla väganvändare som orsakar trängsel.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Avgiften för externa kostnader ska variera beroende på vägtyp och fordonets EURO-utsläppsklass, samt på den berörda tidsperioden om avgiften omfattar trängselkostnader eller trafikrelaterade bullerkostnader.

1. Avgiften för externa kostnader ska variera beroende på vägtyp och fordonets EURO-utsläppsklass (bilaga IIIa, tabell 1), samt på den berörda tidsperioden om avgiften omfattar trängselkostnader eller trafikrelaterade bullerkostnader.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. De avgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fordon som uppfyller de framtida EUROutsläppsnormerna före de datum som fastställts i de relevanta bestämmelserna.

Motivering

Att fastställa avgifter för dem som har förnyat fordonsparken eller som kör fordon med låg miljöpåverkan bidrar inte till att nå de mål som fastställts vid den föreslagna översynen. Tvärtom skulle detta leda till att åtgärderna för att förnya fordonsparken trappades ner, vilket skulle få negativa konsekvenser för miljön och säkerheten.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Avgiften för externa kostnader ska fastställas av en myndighet som för detta syfte utses av medlemsstaten. Myndigheten ska vara rättsligt och ekonomiskt oberoende av den organisation som förvaltar och tar ut avgiften eller delar av avgiften. Om denna organisation emellertid kontrolleras av medlemsstaten får myndigheten vara en administrativ enhet i den staten.

3. Avgiften för externa kostnader ska fastställas av varje medlemsstat. Om en medlemsstat utser en myndighet i detta syfte, ska den myndigheten vara rättsligt och ekonomiskt oberoende av det organ som förvaltar och tar ut avgiften eller delar av avgiften.

Motivering

Systemet måste medge tillräcklig flexibilitet för de olika förfaranden som finns.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7e – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I undantagsfall, när det gäller infrastruktur i bergsregioner, och efter att kommissionen upplysts om detta, tillåts höjda infrastrukturavgifter på specifika vägavsnitt med akut trängsel, eller där fordonstrafiken medför betydande miljöförstörelse, på villkor att

1. I undantagsfall, när det gäller infrastruktur i bergsregioner och storstadsområden, och efter att kommissionen upplysts om detta, tillåts höjda vägtullar på specifika vägavsnitt med akut trängsel, eller där fordonstrafiken medför betydande miljöförstörelse, på villkor att

Motivering

Även storstadsområden kan drabbas av trängsel, vilket kan motivera höjda avgifter.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7e – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) de intäkter som uppkommer till följd av den höjda avgiften investeras i genomförande av prioriterade projekt av europeiskt intresse som anges i bilaga III till beslut nr 1692/96/EG, som direkt bidrar till att minska trängseln eller miljöförstörelsen och som avser samma trafikled som det vägavsnitt för vilket den höjda avgiften tas ut,

a) de intäkter som uppkommer till följd av den höjda avgiften investeras i projekt som ska främja hållbar rörlighet och direkt bidra till att minska trängseln eller miljöförstörelsen och som avser samma trafikled som det vägavsnitt för vilket den höjda avgiften tas ut,

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna använda intäkterna till att förbättra transportinfrastrukturen i allmänhet i enlighet med ländernas egna prioriteringar.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7e – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) höjningen inte överstiger 15 % av den viktade genomsnittliga infrastrukturavgift som beräknats i enlighet med artikel 7b.1 och artikel 7d, utom om de intäkter som genereras investeras i gränsöverskridande avsnitt av prioriterade projekt av europeiskt intresse som omfattar infrastruktur i bergsregioner, varvid höjningen inte får överstiga 25 %,

b) höjningen inte överstiger 15 % av den viktade genomsnittliga infrastrukturavgift som beräknats i enlighet med artikel 7b.1 och artikel 7d, utom om de intäkter som genereras investeras i gränsöverskridande avsnitt av projekt som ska främja hållbar rörlighet och som omfattar infrastruktur i bergsregioner, varvid höjningen inte får överstiga 25 %,

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna använda intäkterna till att förbättra transportinfrastrukturen i allmänhet i enlighet med ländernas egna prioriteringar.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7e – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Det belopp med vilket avgiften höjts ska dras av från den avgift för externa kostnader som beräknats i enlighet med artikel 7c.

utgår

Motivering

Orsaken till höjningen är att ge medlemsstaten ytterligare möjligheter att finansiera byggandet av prioriterade projekt av europeiskt intresse och är inte kopplat till internaliseringen av externa kostnader.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vägtullar som endast omfattar en infrastrukturavgift ska varieras enligt fordonets EURO-utsläppsklass så att ingen vägtullavgift med mer än 100 % överstiger den vägtullavgift som tas ut för likvärdiga fordon som uppfyller de strängaste utsläppskraven.

1. Vägtullar som endast omfattar en infrastrukturavgift ska varieras enligt fordonets EURO-utsläppsklass (bilaga IIIa, tabell 1) så att ingen vägtullavgift med mer än 100 % överstiger den vägtullavgift som tas ut för likvärdiga fordon som uppfyller de strängaste utsläppskraven.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en förare vid en kontroll inte kan förevisa de fordonsdokument som krävs för att styrka fordonets EURO-utsläppsklass får medlemsstaterna tillämpa vägtullar upp till den högsta tillåtna nivån.

2. Om en förare vid en kontroll inte kan förevisa de fordonsdokument som krävs för att styrka fordonets EURO-utsläppsklass får medlemsstaterna tillämpa vägtullar upp till den högsta tillåtna nivån, under förutsättning att det i efterhand är möjligt att rätta till detta och återbetala det överskjutande beloppet.

Motivering

Ett förfarande måste införas som gör det möjligt för användarna att få tillbaka mellanskillnaden i de fall de har tvingats betala ett belopp som är högre än den avgift som är tillämplig på dem på grund av att de inte hade nödvändiga fordonsdokument i fordonet.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) ingen tullsats med mer än 100 % överstiger den tullsats som tas ut för den billigaste perioden av dygnet, för den billigaste typen av dag eller under den billigaste årstiden.

c) ingen tullsats med mer än 500 % överstiger den tullsats som tas ut för den billigaste perioden av dygnet, för den billigaste typen av dag eller under den billigaste årstiden.

Motivering

Medlemsstaterna måste ges tillräcklig frihet att differentiera beroende på dygnsperiod och årstid.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Inom sex månader efter det att kommissionen fått in alla uppgifter den behöver i enlighet med punkt 1 ska den yttra sig om huruvida de skyldigheter som avses i artikel 7d har efterlevts. Kommissionens yttrande ska göras tillgängligt för den kommitté som avses i artikel 9c.

2. Inom sex månader efter det att kommissionen fått in alla uppgifter den behöver i enlighet med punkt 1 ska den yttra sig om huruvida de skyldigheter som avses i artikel 7d har efterlevts. Kommissionens yttrande ska göras tillgängligt för den kommitté som avses i artikel 9c och för Europaparlamentet.

Motivering

Eftersom syftet med detta direktiv är att internalisera externa kostnader bör de uppgifter som medlemsstaterna lämnar till kommissionen om var och hur dessa kostnader beräknas göras tillgängliga för Europaparlamentet.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 3 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Den planerade öronmärkningen för avgiften för externa kostnader.

Motivering

Ändringsförslaget stärker principen om öronmärkning.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 3 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) En särskild plan för hur ytterligare intäkter från avgifter för externa kostnader ska användas för att minska de skador som orsakats.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7g – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Inom sex månader från och med det att uppgifterna enligt punkt 3 har inkommit kan kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att anpassa den föreslagna avgiften för externa kostnader om kommissionen anser att de skyldigheter som fastställs i artiklarna 7b, 7c, 7i eller 9.2 inte är uppfyllda. Kommissionens beslut ska göras tillgängligt för den kommitté som avses i artikel 9c.

4. Inom sex månader från och med det att uppgifterna enligt punkt 3 har inkommit kan kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att anpassa den föreslagna avgiften för externa kostnader om kommissionen anser att de skyldigheter som fastställs i artiklarna 7b, 7c, 7i eller 9.2 inte är uppfyllda. Kommissionens beslut ska göras tillgängligt för den kommitté som avses i artikel 9c och för Europaparlamentet.

Motivering

Eftersom syftet med detta direktiv är att internalisera externa kostnader bör de uppgifter som medlemsstaterna lämnar till kommissionen om var och hur dessa kostnader beräknas göras tillgängliga för Europaparlamentet.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7h – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om inte annat följer av villkoren i artikel 7f.3.b och i artikel 7f.4, får vägtullsatserna i undantagsfall, nämligen för särskilda projekt av stort europeiskt intresse, variera på annat sätt för att säkra sådana projekts lönsamhet, när de är direkt konkurrensutsatta i förhållande till andra typer av fordonstransporter. Den avgiftsstruktur som detta leder till ska vara lineär, proportionell, öppet offentligjord, tillgänglig för alla användare på lika villkor och får inte leda till att tilläggskostnader förs över på andra användare i form av högre vägtullar. Kommissionen ska kontrollera att dessa villkor är uppfyllda innan den relevanta avgiftsstrukturen genomförs.

3. Om inte annat följer av villkoren i artikel 7f.3.b och i artikel 7f.4, får vägtullsatserna i undantagsfall, nämligen för särskilda projekt av stort europeiskt intresse på området för godstransporter, variera på annat sätt för att säkra sådana projekts lönsamhet, när de är direkt konkurrensutsatta i förhållande till andra typer av fordonstransporter. Den avgiftsstruktur som detta leder till ska vara lineär, proportionell, öppet offentligjord, tillgänglig för alla användare på lika villkor och får inte leda till att tilläggskostnader förs över på andra användare i form av högre vägtullar. Kommissionen ska kontrollera att dessa villkor är uppfyllda innan den relevanta avgiftsstrukturen genomförs.

Motivering

Syftet bör vara att skapa ett mer effektivt transportsystem och att garantera marknadsintegreringen.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Systemen för att ta ut vägtullar och vägavgifter får inte medföra omotiverade nackdelar för icke-reguljära användare, vare sig av ekonomisk eller av annan art. Särskilt när en medlemsstat uppbär vägtullar eller vägavgifter uteslutande genom ett system som kräver användning av en ombordenhet ska den sörja för att alla användare får tillgång till lämpliga ombordenheter som uppfyller kraven i direktiv 2004/52/EG med rimliga administrativa och ekonomiska arrangemang.

2. Systemen för att ta ut vägtullar och vägavgifter får inte medföra omotiverade nackdelar, vare sig av ekonomisk eller av annan art, för icke-reguljära användare, jämfört med dem som använder andra alternativa betalningssätt. Särskilt när en medlemsstat uppbär vägtullar eller vägavgifter uteslutande genom ett system som kräver användning av en ombordenhet ska den sörja för att alla användare får tillgång till lämpliga ombordenheter som uppfyller kraven i direktiv 2004/52/EG med rimliga administrativa och ekonomiska arrangemang.

Motivering

Icke-reguljära användare måste kunna betala dessa avgifter utan att installera obligatorisk utrustning.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat tar ut en avgift för de externa kostnader som ett fordon orsakar ska avgiftsbeloppet anges i ett dokument som tillhandahålls åkaren.

3. Om en medlemsstat tar ut en vägtull på ett fordon ska det totala avgiftsbeloppet för vägtullen, beloppet för infrastrukturavgiften och beloppet för avgiften för externa kostnader anges i ett dokument som tillhandahålls åkaren, om möjligt i elektronisk form.

Motivering

Det dokument som tillhandahålls åkaren bör klart ange de belopp som betalats för infrastrukturavgiften, de externa kostnaderna och mervärdesskatten.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Avgifter för externa kostnader ska tas ut och samlas in med hjälp av ett elektroniskt system som uppfyller kraven i artikel 2.1 i direktiv 2004/52/EG och som senare kan utvidgas till andra vägavsnitt utan att kräva vägstationer som medför betydande extrainvesteringar i vägområdets infrastruktur.

4. Avgifter för externa kostnader ska tas ut och samlas in med hjälp av ett elektroniskt system som uppfyller kraven i artikel 2.1 i direktiv 2004/52/EG. Medlemsstaterna ska också samarbeta för att garantera att de använder sådana driftskompatibla elektroniska system som kan användas på en annan medlemsstats territorium, vid behov, genom en justering av avgifterna.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Fram till och med den 31 december 2013 får emellertid avgifter för externa kostnader tas ut och samlas in med hjälp av befintliga vägtullsystem. I sådana fall ska den berörda medlemsstaten till kommissionen anmäla planer på att senast den 31 december 2013 byta till ett system som överensstämmer med kraven i punkt 4.

utgår

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7i – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Så fort den tekniska driften för vägtulltjänster som grundar sig på satellitnavigeringssystemet Galileo kan garanteras ska avgifter för externa kostnader uppbäras genom ett driftskompatibelt europeiskt elektroniskt system för vägavgifter i enlighet med direktiv 2004/52/EG.

Motivering

Ett verkligt driftskompatibelt europeiskt system för vägavgifter är nödvändigt för att garantera effektivare och säkrare transporter.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte hindra de medlemsstater som inför system för vägtullar och/eller vägavgifter för infrastruktur att, utan att det påverkar artiklarna 87 och 88 i fördraget, tillhandahålla tillräcklig kompensation för dessa avgifter.

Detta direktiv ska inte hindra de medlemsstater som inför system för vägtullar och/eller vägavgifter för infrastruktur att, utan att det påverkar artiklarna 87 och 88 i fördraget, tillhandahålla tillräcklig kompensation för dessa avgifter, även om detta skulle understiga minimiavgifterna i bilaga I.

Motivering

Överensstämmer med övergången till principerna om att användarna och förorenarna ska betala.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tar ut avgifter för externa kostnader ska se till att de intäkter som genereras av denna avgift avsätts för åtgärder som syftar till att underlätta effektiv prissättning, minskar föroreningarna från vägtrafiken vid källan, lindrar dess effekter, ökar fordonens koldioxid- och energiprestanda och utvecklar alternativa infrastrukturer för transportanvändarna.

2. Medlemsstater som tar ut avgifter för externa kostnader ska se till att de intäkter som genereras av denna avgift på ett prioriterat sätt avsätts för att minska och om möjligt eliminera de externa kostnader som vägtransporterna ger upphov till. Intäkterna får även avsättas för åtgärder som syftar till att underlätta effektiv prissättning, minskar föroreningarna från vägtrafiken vid källan, lindrar dess effekter, ökar vägtransportfordonens koldioxid- och energiprestanda och utvecklar och förbättrar befintlig väginfrastruktur eller utvecklar alternativa infrastrukturer för transportanvändarna.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som tar ut infrastrukturavgifter ska bestämma hur de intäkter som genereras av denna avgift ska användas. För att möjliggöra en utveckling av transportnätet som helhet bör intäkter från sådana avgifter användas till förmån för transportsektorn och bidra till att optimera transportsystemet som helhet.”

Medlemsstater som tar ut infrastrukturavgifter ska bestämma hur de intäkter som genereras av denna avgift ska användas. För att möjliggöra en utveckling av transportnätet som helhet ska intäkter från sådana avgifter i första hand användas till förmån för vägtransportsektorn och bidra till att optimera vägtransportsystemet som helhet.”

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Från och med 2011 ska minst 15 % av de intäkter som genereras av externa kostnader och infrastrukturavgifter i varje medlemsstat avsättas för finansiellt stöd till TEN-T-projekt i syfte att öka hållbarheten inom transporterna. Denna procentsats ska med tiden stegvis ökas.

Motivering

Det är viktigt att de intäkter som genereras av avgifterna delvis och stegvis avsätts för finansiering av TEN-projekt så att medborgarna kan se hur avgifterna används.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska underlätta dialog och utbyte av tekniskt kunnande mellan medlemsstaterna med avseende på genomförandet av detta direktiv, särskilt bilagorna. Kommissionen ska anpassa bilagorna 0, III, IIIa och IV med hänsyn till tekniska och vetenskapliga framsteg och bilagorna I och II med hänsyn till inflationen. Sådana åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9c.3.

Kommissionen ska underlätta dialog och utbyte av tekniskt kunnande mellan medlemsstaterna med avseende på genomförandet av detta direktiv, särskilt bilagorna. Kommissionen ska anpassa bilagorna 0, III, IIIa och IV med hänsyn till tekniska och vetenskapliga framsteg och bilagorna I, II och IIIa med hänsyn till inflationen. Sådana åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9c.3.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) effekten av avgifterna för externa kostnader eller infrastrukturavgifter på övergången från ett transportslag till ett annat, optimeringen av vägtransporterna och miljön och effekten av avgifterna för externa kostnader på de externa kostnader som medlemsstaten avser att täcka med hjälp av avgiften.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Senast den 31 december 2010 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillgången till säkra och bevakade parkeringsplatser på det transeuropeiska vägnätet (TEN).

 

Efter att de berörda arbetsmarknadsparterna inbegripits i arbetet ska denna rapport åtföljas av förslag om

 

a) öronmärkning av infrastrukturavgifter för ett tillräckligt stort antal säkra och bevakade parkeringsplatser på TEN, vilket ska garanteras av infrastrukturförvaltarna eller de offentliga myndigheter som ansvarar för TEN,

 

b) riktlinjer för Europeiska investeringsbanken, Europeiska sammanhållningsfonden och Europeiska strukturfonderna när det gäller att i tillräckligt hög grad beakta behovet av säkra och bevakade parkeringsplatser i samband med utformning och samfinansiering av TEN-projekt.

Motivering

En trött förare är en ansvarsfråga när det gäller säkerheten på vägar. Ett otillräckligt antal säkra och bevakade parkeringsplatser längs det transeuropeiska vägnätet gör det till och med omöjligt för förare att respektera de i lag fastställda kraven på vila. I syfte att undvika kostnader för olyckor och bidra till bättre hälsa och ökad säkerhet för lastbilsförarna bör denna fråga även tas upp inom ramen för Eurovinjettdirektivet.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att stegvis avskaffa tidsbaserade avgiftssystem och införa distansbaserade system, och om det är nödvändigt att bibehålla det undantag som beviljas medlemsstater med landgränser som sammanfaller med yttre gränser med tredje länder och låta dessa även i fortsättningen tillämpa tidsbaserade avgiftssystemtunga godsfordon som köar vid gränsövergångsställen.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 2 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Om det är nödvändigt att lägga fram ett förslag till ett tillvägagångssätt som garanterar en konsekvent och samtidig internalisering av de externa kostnaderna för samtliga transportslag.

Motivering

För att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan de olika transportslagen måste kommissionen lägga fram förslag till direktiv om internalisering av de externa kostnaderna för samtliga transportslag.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Till rapporten ska bifogas en utvärdering av de framsteg som gjorts för att internalisera de externa kostnaderna för alla transportslag samt förslag till Europaparlamentet och rådet om en ytterligare översyn av dessa direktiv.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat väljer att ta ut en avgift för externa kostnader endast för en eller flera delar av nätet, ska dessa delar väljas efter en bedömning där man konstaterar att

En medlemsstat kan välja att ta ut en avgift för externa kostnader endast för en eller flera delar av nätet på grundval av objektiva kriterier

Motivering

Att tvinga medlemsstaterna att göra en omfattande bedömning innan de kan ta ut en avgift för externa kostnader uppfattas som en onödig administrativ börda.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– omfattningen av de miljöskador och den trängsel som uppstår till följd av fordons utnyttjande av de vägar där avgiften för externa kostnader tas ut är större än genomsnittet i andra delar av vägnätsinfrastrukturen där ingen avgift för externa kostnader tas ut, eller att

utgår

Motivering

Att tvinga medlemsstaterna att göra en omfattande bedömning innan de kan ta ut en avgift för externa kostnader uppfattas som en onödig administrativ börda.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– införandet av en avgift för externa kostnader i andra delar av nätet skulle kunna inverka negativt på miljön, trafikläget eller trafiksäkerheten, eller att uttag och inkassering av en avgift för externa kostnader i dessa delar skulle föra med sig oproportionerliga kostnader.

utgår

Motivering

Att tvinga medlemsstaterna att göra en omfattande bedömning innan de kan ta ut en avgift för externa kostnader uppfattas som en onödig administrativ börda.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För varje fordonsklass, vägtyp och tidsperiod ska den oberoende myndigheten fastställa ett enda specifikt belopp. Den avgiftsstruktur som detta leder till ska vara öppen, öppet offentliggjord och tillgänglig för alla användare på lika villkor.

3. För varje Euro-fordonsklass, vägtyp och tidsperiod ska den oberoende myndigheten fastställa ett enda specifikt belopp. Den avgiftsstruktur som detta leder till ska vara öppen, öppet offentliggjord och tillgänglig för alla användare på lika villkor.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 3 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den oberoende myndigheten ska övervaka effektiviteten i avgiftssystemet när det gäller att minska de miljöskador som uppstår till följd av vägtransport och när det gäller att avhjälpa trängsel där systemet används. Den ska regelbundet anpassa avgiftsstrukturen – och det avgiftsbelopp som fastställts för en viss fordonsklass, vägtyp och tidsperiod – till förändringarna i transportefterfrågan.

Den oberoende myndigheten ska övervaka effektiviteten i avgiftssystemet när det gäller att minska de miljöskador som uppstår till följd av vägtransport och när det gäller att avhjälpa trängsel där systemet används. Den ska regelbundet anpassa avgiftsstrukturen – och det avgiftsbelopp som fastställts för en viss Euro‑fordonsklass, vägtyp och tidsperiod – till förändringarna i transportefterfrågan.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – punkt 4 – punkt 4.1 – tabell 1

Kommissionens förslag

Tabell 1: Kostnad för luftföroreningar från fordon (PCV)

Eurocent/fordonskilometer

Förstadsvägar

Andra interurbana vägar

EURO 0

16

13

EURO I

11

8

EURO II

9

8

EURO III

7

6

EURO IV

4

4

EURO V och mindre förorenande

3

2

Värden i eurocent, 2000

Parlamentets ändringsförslag

Tabell 1: Högsta kostnad för luftföroreningar från alla fordon i en viss fordonsklass

Eurocent/fordonskilometer

Vägar där högre avgifter för externa kostnader tas ut/förstadsvägar och motorvägar

Vägar där lägre avgifter för externa kostnader tas ut/andra interurbana vägar och motorvägar

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

4

3

EURO V

3

2

EURO VI

2

1

Mindre förorenande än EURO VI, t.ex. tunga godsfordon med el- eller hybridmotor eller fordon som drivs med en blandning av naturgas och vätgas eller med väte

0

0

Värden i eurocent, 2000

MOTIVERING

1. Nuvarande situation

I gällande Eurovinjettdirektiv 1999/68/EG, ändrat genom direktiv 2006/38/EG, förbjuds medlemsstaterna på ett effektivt sätt att belägga tunga godsfordon på över 12 ton (3,5 ton från 2012) med externa kostnader på vägar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.

I den mån medlemsstaterna respekterar EU‑fördragets allmänna bestämmelser, i synnerhet principerna för icke diskriminering och proportionalitet, får de emellertid enligt gällande Eurovinjettdirektiv ta ut vilka externa kostnader de vill på alla andra vägar och för fordon på högst 12 ton.

2. Förslag från kommissionen

I juli 2008 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till översyn av gällande direktiv, som skulle ge medlemsstaterna möjlighet att införa en avgift genom en vägtull utgående från vissa externa kostnader. Kommissionen föreslog också en utvidgning av direktivets geografiska räckvidd. När medlemsstaterna tar ut avgifter för infrastruktur och externa kostnader skulle de därmed tvingas följa detta direktiv när det gäller samtliga vägar. Avgiftssystem skulle kunna införas endast i stadsområden, så som det redan gjorts i vissa städer.

Kommissionens förslag utgör ett första steg för att tillämpa principen om att förorenaren betalar för vägtransporter. De krav som medlemsstaterna måste uppfylla för att beviljas tillstånd av kommissionen är tämligen stränga. Medlemsstaterna ska endast få ta ut en avgift för vissa externa kostnader. Den får endast tas ut vid vägtullar utan bommar och endast om de beräkningsmetoder som anges i bilaga IIIa följs.

3. Bakgrund till nuvarande förslag

Europaparlamentet har alltid förespråkat principen om internalisering av externa kostnader. Vid den senaste översynen av Eurovinjett år 2006, krävde Europaparlamentet en klausul i artikel 11 i gällande direktiv. Kommissionen tvingades därmed ta fram ”en allmängiltig, öppen och begriplig modell för beräkning av samtliga externa kostnader, som skall ligga till grund för framtida beräkningar av infrastrukturavgifter”. Denna modell skulle ”åtföljas av en konsekvensanalys av internaliseringen av de externa kostnaderna för samtliga transportmedel och en strategi för ett stegvist genomförande av denna modell för samtliga transportmedel”.

Den här synpunkten har under åren upprepats i flera av Europaparlamentets resolutioner om transportfrågor[1]. I Europaparlamentets resolution av den 12 juli 2007 om genomförandet av första järnvägspaketet fastställs följande i punkt 2:

”Europaparlamentet anser att direktivet ”Eurovinjett 2” är ett första steg i riktning mot rättvis intermodal konkurrens – en rättvis konkurrens är inte möjlig när det tas ut avgifter på alla järnvägssträckor och för alla tåg i hela EU, medan vägavgifter i EU har fasta pristak och faktiskt bara tas ut på frivillig basis i unionen, för det mesta enbart på motorvägar och enbart för lastbilar utan att de externa kostnaderna internaliseras. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att före 2008 lägga fram ett direktiv (jfr artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006 om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användning av vissa infrastrukturer) där Eurovinjetten anpassas till sträckprissystemen och det fastställs en obligatorisk avgift utan kryphål på alla vägar i hela EU för alla lastbilar på över 3,5 ton och de externa kostnaderna internaliseras.”

I Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2008 om en hållbar europeisk transportpolitik fastställs följande i punkt 12: ”Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att senast i juni 2008 presentera en begriplig, öppen och allmängiltig modell för att bedöma de externa kostnaderna för alla transportsätt, på vilket man kan basera framtida beräkningar av de avgifter som ska betalas för användningen av infrastruktur. Parlamentet konstaterar att man, i enlighet med Eurovinjettdirektivet, tillsammans med denna modell bör lägga fram en konsekvensanalys av internaliseringen av externa kostnader för alla transportsätt och en strategi för successivt införande av denna modell för alla transportsätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att jämsides med ovanstående initiativ framställa lagstiftningsförslag, först och främst att inleda översynen av Eurovinjettdirektivet.”

På grundval av den begärda modellen för att bedöma de externa kostnaderna, föreslår kommissionen slutligen denna översyn tillsammans med en omfattande strategi för internaliseringen av externa kostnader för alla transportsätt. Det finns inte enbart vägtransporter. Internaliseringen av externa kostnader har redan inletts för andra transportsätt. I relevant gemenskapslagstiftning för andra transportsätt fasas internaliseringen in eller hindras åtminstone inte. Koldioxidutsläppen behandlas genom att luftfartsverksamhet inkluderas i gemenskapens system för handel med utsläppsrätter (ETS), i vilket även elförsörjning för järnvägar ingår. Inom en snar framtid kommer också sjöfart att ingå i systemet. Andra externa kostnader kan internaliseras genom flygplatsavgifter och avgifter för järnvägsinfrastruktur (direktiv 2001/14/EG). Tillämpning av externa kostnader på vägarna utgör en förutsättning för att i större utsträckning variera avgifterna för tillgång till järnvägsnätet och få en komplett internalisering av externa kostnader inom järnvägssektorn[2]. Det åligger kommissionen att föreslå en omarbetning av första järnvägspaketet för att införa harmoniserade bullerrelaterade avgiftssystem för tillgång till järnvägsnätet.

4. Föredragandens ståndpunkt och ändringsförslag

Höga oljekostnader och finanskris, tidpunkten för den här översynen skulle kunna vara lämpligare. Men den obehagliga sanningen är att vi så fort som möjligt[3] måste anpassa villkoren för en mer effektiv och hållbar transportpolitik. Om inte priserna återspeglar de sociala kostnaderna på rätt sätt kan de inte förmedla korrekta ekonomiska signaler. Det leder i sin tur till situationer där transportverksamheter genererar orimliga kostnader jämfört med i en effektiv situation. Föredraganden anser att ett differentierat vägavgiftssystem utgör ett effektivt inslag bland en rad alternativ som fordras för en mer hållbar transportpolitik. Vägtullar kan bli mer effektiva genom större differentiering, men enligt gällande direktiv tillåts inte detta. Medlemsstaterna behöver därför fler alternativ för vägavgifter genom att acceptera principen om integrering av externa kostnader.

Med beaktande av ovanstående föreslår föredraganden följande:

a) Beräkning av externa kostnader är möjlig

Beräkningen och metodiken är riktiga. Låt oss börja med de föreslagna tre externa effekterna och de externa kostnaderna för koldioxidutsläpp, åtminstone så länge som de inte internaliseras genom en gemensam politik för bränsleskatt.

På grund av det stora utbudet av försäkringsmodeller och de olika nivåerna av internalisering av skadekostnader i EU föreslår föredraganden att i nuvarande läge inte ta med skadekostnader i beräkningen. Föredraganden stöder emellertid detta i princip och föreslår att kommissionen senast den 31 december 2010 lägger fram en rapport och lagstiftningsförslag om skadekostnader och olika nivåer av internalisering i nationella riskorienterade försäkringspremier, i syfte att harmonisera nivån av internalisering av skadekostnader i medlemsstaterna.

Föredraganden betonar också att frågan om trafikstockning måste behandlas i förslaget. Somliga förespråkar att samtliga fordon bör beskattas, inte enbart tunga godsfordon. Det är ett vägande argument, men om inte trafikstockningen införs i direktivet kan medlemsstaterna över huvudtaget inte börja med att införa avgifter för externa kostnader för trafikstockning på interurbana vägar.

b) Differentierade avgifter ger effekt

Ge rätt prissignaler. Avveckla tidsbaserade avgiftssystem så snart som möjligt. Man bör hålla sig så nära de verkliga externa kostnaderna som möjligt (inga pristak, anpassning till trafiktoppar d.v.s. justera värden för trafikstockning i rusningstid eftersom de inte på långt när återspeglar verkliga genomsnittvärden[4]).

c) Ökad kompatibilitet och harmonisering

Uppmuntra vägtullar utan bommar. Föreslå obligatoriska avgifter så snart som möjligt. Samma regler överallt: ja till utvidgat geografiskt område. Förbättrad definition av begreppet fordon: enligt gällande direktiv får medlemsstaterna undanta fordon som väger 3,5 till 12 ton från tillämpningen av direktivet. För att ytterligare harmonisera avgifterna för tunga godsfordon i EU föreslår föredraganden att direktivet ska omfatta samtliga tunga godsfordon över 3,5 ton, utan undantag.

d) Öronmärkning

Öronmärkning av intäkterna är en väsentlig punkt i detta direktiv. De intäkter som genereras genom avgifter för externa kostnader får inte bli en ny form av skatt. Föredraganden stöder därför kommissionens förslag att återinvestera intäkterna i transportsystemet och föreslår att skyldigheten att använda intäkterna för att minska de externa kostnaderna stärks.

I förslaget anges att ”intäkter från avgifter bör användas för att gynna transportsektorn och optimera hela transportsystemet”. Föredraganden föreslår att återinföra ordet ”ska” i befintlig text så att den blir så sträng som möjligt.

e) Kommande steg

År 2013 kommer kommissionen att upprätta en rapport om tillämpningen av direktivet och vilka ytterligare steg som ska tas. Föredraganden föreslår att kommissionen senast 2010 lägger till en rapport och lagstiftningsförslag om skadekostnader och olika nivåer av internalisering av dessa kostnader. Föredraganden föreslår dessutom att kommissionen får ett sista datum för att undersöka möjligheterna att införa obligatoriska system och upphäva tidsbaserade avgiftssystem senast 2013. Dessa rapporter bör läggas fram tillsammans med lagstiftningsförslag.

  • [1]  Se även punkt 14 i Europaparlamentets resolution P6_TA(2007)0345 av den 12 juli 2007 om hållbara transporter för ett rörligt Europa, och punkt 1 i Europaparlamentets resolution P6_TA(2008)0409 av den 4 september 2008 om godstransporter i Europa.
  • [2]  Se artikel 7.5 i direktiv 2001/14/EG.
  • [3]  Det nya direktivet beräknas träda i kraft senast den 31 december 2010.
  • [4]  För beräkning: Graceprojektet – http://www.grace-eu.org

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (16.12.2008)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur
(KOM(2008)0436 – C6‑0276/2008 – 2008/0147(COD))

Föredragande: Claude Turmes

KORTFATTAD MOTIVERING

Transportsektorn, oljeproduktionstoppen och miljömässigt hållbar utveckling

Energibehovet för transportsektorn i allmänhet och varutransporter i synnerhet täcks till nästan 90 procent av fossila bränslen. Som en följd av detta är dessa transporter mycket oskyddade mot synnerligen instabila oljepriser. Vid en tidpunkt där Internationella energiorganet i sin rapport World Energy Outlook 2008[1] varnar för att det i framtiden kanske inte kommer att finnas billig olja, har EU blivit ett av de mest utsatta ekonomiska områdena i världen, eftersom endast 10 procent av varutransporterna inom EU förlitar sig på andra bränslen än olja.

Inom EU:s varutransportsektor dominerar dessutom vägtransporter med en andel på 46 procent, sjötransporternas andel är cirka 37 procent, medan järnvägstransporter står för mindre än 11 procent[2]. Vägtransporter har också ökat med 31 procent under perioden 2000‑2005 och denna trend förväntas fortsätta.

Eftersom det under de närmaste årtiondena finns få hållbara alternativ för lastbilar som drivs med oljebaserade bränslen, är en rationalisering av sektorn för varutransporter och en övergång till järnvägs- och sjötransporter avgörande för att stärka EU:s förmåga att klara sig under förutspådda och betydande oljepriskriser.

Miljöanpassning av Eurovignette – nyckelbestämmelser

Som en del av paketet för grönare transporter lade kommissionen i juli 2008 fram ett förslag om en översyn av det så kallade Eurovignette-direktivet 2006/38/EG genom vilket man 2006 tog de första stegen för att förbättra direktivet från 1999 om avgifter på tunga godstransporter för användningen av vissa infrastrukturer. I det aktuella förslaget introduceras för första gången möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa ”smartare” avgifter för vägtransportsektorn för att täcka de externa kostnaderna och på så sätt främja ett mer hållbart beteende hos berörda aktörer:

· avgifter för externa kostnader (som täcker trängsel, buller och luftföroreningar) kunde tillämpas av medlemsstaterna (icke-obligatorisk bestämmelse) på tunga godsfordon var som helst i deras vägnät (med undantag av stadsområden) från och med den 31 december 2010,

· koldioxidutsläpp, oljeberoende och olyckor omfattas inte av definitionen på externa kostnader,

· avgifterna kommer att omfattas av en övre gräns och de kommer att varierar enligt tidpunkten på dygnet, den tillryggalagda sträckan och fordonets Euro‑utsläppsklass,

· vägtullar med bommar kommer inte längre att tillåtas, uttagandet av avgifter kommer att basera sig på ett elektroniskt system – övergångsperiod till januari 2014,

· intäkterna från avgifterna för externa kostnader kommer att öronmärkas i syfte att förbättra vägtransporternas resultat i fråga om hållbar utveckling,

· planerad översyn av nuvarande bestämmelser 2013 i syfte att bedöma om externa kostnader ska göras obligatoriska och inkludera koldioxidutsläpp.

De viktigaste punkterna i yttrandet

Föredragaren välkomnar kommissionens förslag, eftersom man där för första gången introducerar principen om internalisering och därmed arbetar i riktning mot att fullborda de förbättringar av lagstiftningen som påbörjades genom Eurovignette-direktivet 2006.

Föredragaren anser att de möjligheter som denna andra översyn erbjuder till fullo bör utnyttjas genom konkreta och omfattande åtgärder i syfte att frambringa påtagliga resultat och bidra till att uppnå EU:s miljömål och mål för energieffektivitet senast 2020.

Därför anser föredragaren att förslaget bör göras kraftfullare genom att inkludera mer ambitiösa bestämmelser:

v Bindande bestämmelse för internalisering för alla medlemsstater

En icke-obligatorisk internaliseringsstrategi kommer inte att resultera i förväntade miljömässiga och sociala fördelar. För att garantera att resultat uppnås och målen för ett miljövänligare europeiskt transportsystem förverkligas, bör avgifterna för externa kostnader gälla alla medlemsstater.

v Inkluderandet av skador på miljön och landskapet, klimatförändringen, oljeberoende och olyckor (som inte täcks av försäkringar) i definitionen på externa kostnader

Det kan inte förnekas att ovanstående faktorer blir mycket kostsamma ur ekonomisk och samhällelig synvinkel betraktat. Att lämna bort dem från definitionen på externa kostnader skulle stå i strid med slutsatserna i handboken om hur de externa kostnaderna inom transportsektorn ska beräknas[3]. Att förlita sig på andra metoder, genom exempelvis bränsleskatter, för att förverkliga internaliseringen av klimatförändring verkar inte så lovande när det gäller att uppnå nödvändiga resultat, med beaktande av den enhällighet som för närvarande krävs för EU-åtgärder på skatteområdet.

v Avlägsnande av den övre gränsen för avgifter för externa kostnader i bilaga III A

Föredraganden anser att de maximala avgiftsbeloppen bör lämnas öppna för att exakt återspegla värdet på den externa kostnaden i en given situation och för att fastställa avgiften därefter. De inbyggda kontrollerna i förslaget om beräkningsmetod och rapportering till kommissionen utgör en garanti mot eventuellt missbruk i vissa medlemsstater.

v Öronmärkning av intäkter – skärpning av bestämmelsen

En korrekt användning av de intäkter som genereras av avgifterna för externa kostnader är central för att uppnå målen i detta förslag. Dessa intäkter bör särskilt användas till projekt som syftar till att förbättra transportnätets hållbara utveckling. Föredraganden föreslår en skärpning av de anvisningar som getts till medlemsstaterna gällande de områden inom vilka sådana intäkter kan investeras för att därmed undvika att medlen används för kortsiktigt underhåll av infrastrukturen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Att främja ett hållbart transportsystem är en central fråga i den gemensamma transportpolitiken. I detta syfte måste de negativa följderna av transport, särskilt trängsel, som förhindrar mobiliteten, och luftföroreningar, som ger hälso- och miljöskador, och dess bidrag till klimatförändringen minska. Dessutom måste miljöskyddskraven integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politikområden, inbegripet den gemensamma transportpolitiken.

(1) Att främja ett hållbart transportsystem är en central fråga i den gemensamma transportpolitiken. I detta syfte måste de negativa följderna av transport, särskilt trängsel, som förhindrar mobiliteten, och luftföroreningar, som ger hälso- och miljöskador, och dess bidrag till klimatförändringen minska. Dessutom måste miljöskyddskraven integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens övriga politikområden, inbegripet den gemensamma transportpolitiken. De prioriterade områdena miljöskydd, social och ekonomisk sammanhållning samt EU‑företags konkurrensmål bör också förenas på ett balanserat sätt som en del av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Motivering

I förslaget beaktas inte de kostnader som bärs av vägtransportföretag på grund av trängsel eller företagens övergripande skattebörda. Även om godstransporter på väg endast orsakar 10 procent av trafikstockningarna måste vägtransportföretag bära de kostnader som hänför sig till trängsel i form av ökade fasta och rörliga kostnader, tidsförlust och förlorad inkomst. Genom artikel 7.10 i direktiv 1999/62 tillhandahålls medlemsstaterna de verktyg som behövs för att bekämpa trafikstockningar.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Resultaten från programmet för en hållbar transportpolitik för Europa bör genomföras inom ramen för detta direktiv.

Motivering

Det är synnerligen viktigt att resultaten från programmet för en hållbar transportpolitik för Europa beaktas.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Det är synnerligen viktigt att garantera att de framsteg som gjorts för att förbättra bränslekvaliteten inte äventyras och att incitamenten för företag som tar ut avgifter att investera i alternativa bränslen, såsom biobränslen, integreras i detta direktiv.

Motivering

Förbättring av bränslekvalitet och övergång från oljebaserade bränslen till biobränslen är nyckelprioriteringar för att minska Europas oljeberoende och för att uppnå EU:s mål i fråga om utsläppsminskningar.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att optimera utvecklingen av transportsystemet måste man inom ramen för den gemensamma transportpolitiken följaktligen använda en uppsättning av instrument för att förbättra transportinfrastruktur och teknik och möjliggöra en effektivare hantering av transportefterfrågan. Därför måste principen om att användaren betalar tillämpas i större utsträckning och principen om att förorenaren betalar utvecklas i transportsektorn.

(3) För att optimera utvecklingen av transportsystemet måste man inom ramen för den gemensamma transportpolitiken följaktligen använda en uppsättning av instrument för att förbättra transportinfrastruktur och teknik och möjliggöra en effektivare hantering av transportefterfrågan. Därför måste en konsekvensbedömning av varje nytt politiskt initiativ göras, i enlighet med bestämmelserna i Lissabonstrategin och strategin för hållbar utveckling. Varje beslut som hänför sig till den tvingande princip som i framtiden är tillämplig på bestämmelserna i detta direktiv bör uteslutande grunda sig på en djupgående kostnads- och intäktsanalyser som beaktar den övergripande bördan för godstransporter på väg.

Motivering

Principen att förorenaren ska betala är ett sätt att påföra skatt, vilket inte på något sätt garanterar en minskning av de externa effekter som man försöker påverka. En djupgående kostnads- och intäktsanalys som är i linje med EU:s initiativ om bättre lagstiftning skulle främja minskningen av de externa effekterna vid källan av godstransporter på väg, och detta till minimala kostnader för den europeiska ekonomin i dess helhet.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att åstadkomma en hållbar transportpolitik bör transportpriserna bättre återspegla kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller och för klimatförändring och trängsel som dagens användning av fordon, tåg, flygplan och fartyg orsakar, som ett sätt att optimera användningen av infrastruktur, minska lokala föroreningar, hantera trängsel och bekämpa klimatförändringen så kostnadseffektivt som möjligt. Detta förutsätter att man går stegvis tillväga i alla transportslag och beaktar deras särdrag.

(5) För att åstadkomma en hållbar transportpolitik bör transportpriserna bättre återspegla kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller, skador på miljön och landskapet, klimatförändring, olyckor som inte täcks av försäkringar och trängsel som dagens användning av fordon, tåg, flygplan och fartyg orsakar, som ett sätt att optimera användningen av infrastruktur, minska lokala föroreningar, hantera trängsel och bekämpa klimatförändringen så kostnadseffektivt som möjligt. Detta förutsätter att man går stegvis tillväga i alla transportslag och beaktar deras särdrag.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Internaliseringen av de externa transportkostnaderna görs inte enbart via ett system för användaravgifter utan också genom utveckling av infrastruktur i syfte att erbjuda verkliga alternativ till de mest förorenande transportsätten, tack vare främjande av forskning och teknisk utveckling samt harmonisering av standarder på EU-nivå.

Motivering

Internaliseringen av de externa transportkostnaderna är en invecklad procedur. En av de viktigaste aspekterna är införandet av ett avgiftssystem grundat på principen om att förorenaren ska betala.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Vägtullar baserade på det avstånd som tillryggaläggs bör få omfatta en extern kostnadsfaktor baserad på kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller. Dessutom bör på vägar som ofta är överbelastade och i samband med rusningstid kostnader för trängsel som framför allt är lokalt burna kunna få återvinnas genom en avgift för externa kostnader. Den externa kostnadsfaktor som ingår i tullar bör få läggas till kostnaden för infrastruktur, under förutsättning att vissa villkor uppfylls i samband med beräkningen av kostnaderna så att otillbörliga avgifter inte tas ut.

(14) Vägtullar baserade på det avstånd som tillryggaläggs bör få omfatta en extern kostnadsfaktor baserad på kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller, skador på miljön och landskapet samt olyckor som inte täcks av försäkringar. Dessutom bör på vägar som ofta är överbelastade och i samband med rusningstid kostnader för trängsel som framför allt är lokalt burna kunna få återvinnas genom en avgift för externa kostnader. Den externa kostnadsfaktor som ingår i tullar bör få läggas till kostnaden för infrastruktur, under förutsättning att vissa villkor uppfylls i samband med beräkningen av kostnaderna så att otillbörliga avgifter inte tas ut.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att bättre återspegla kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller och för trängsel bör avgiften för den externa kostnaden variera beroende på vilken typ av väg, typ av fordon och tidpunkt, t.ex. dags-, vecko- eller årstidsbaserade perioder med hög eller låg belastning och nattperioder, det rör sig om.

(15) För att bättre återspegla kostnaderna för trafikrelaterad luftförorening och trafikrelaterat buller, skador på miljön och landskapet, trängsel samt olyckor som inte täcks av försäkringar, bör avgiften för den externa kostnaden variera beroende på vilken typ av väg, typ av fordon och tidpunkt, t.ex. dags-, vecko- eller årstidsbaserade perioder med hög eller låg belastning och nattperioder, det rör sig om.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Det är nödvändigt att i vissa medlemsstater undersöka villkoren för hur mervärdesskatten tas ut på vägavgiften eller vägtullen och att se över harmoniseringen av relevant skatteordning, för att inte skapa artificiella hinder för den fria rörligheten för varor och för att undvika dubbel beskattning.

Motivering

Det är viktigt att den skatteordning som tillämpas på Eurovinjetten eller vägskatten är densamma i samtliga medlemsstater för att inte införa artificiella hinder för den fria rörelsen för varor.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) Vägtrafikstockningarna orsakas av den befintliga transportinfrastrukturens kvalitet och kapacitet och av trafikvolymen, som omfattar både personbilar och fordon som transporterar personer och varor. Medlemsstaterna måste därför investera i transportinfrastruktur för att minimera de externa kostnader som orsakas av denna.

Motivering

Trafikstockningar och föroreningar orsakas av transportinfrastrukturens begränsningar i fråga om kvalitet och kapacitet. Transportföretagen är inte de enda som bär ansvaret för problemen och bör inte vara de enda som betalar. Det ligger på medlemsstaternas ansvar att förbättra transportinfrastrukturen i syfte att minska de externa kostnaderna.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b) Medlemsstaterna bör tillåtas använda budgeten för det transeuropeiska transportnätet (TEN‑T) och strukturfonderna för att förbättra transportinfrastrukturen i syfte att generellt sett minska de externa transportkostnaderna och införa elektroniska system för inkassering av avgifterna enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Avsevärda investeringar kommer att krävas både för att förbättra transportinfrastrukturen och för att införa system för att inkassera avgifterna. Medlemsstaterna måste kunna utnyttja både TEN-T-budgeten och strukturfonderna i syfte att förbättra transportinfrastrukturen och därmed minska de externa kostnaderna.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) I enlighet med det här direktivets transportpolitiska mål bör de extra intäkter som en avgift för externa kostnader skulle medföra användas för projekt av brett gemenskapsintresse som är utformade för att främja hållbar mobilitet i största allmänhet. Sådana projekt bör därför vara inriktade på att underlätta effektiv prissättning, minska vägföroreningar vid källan, mildra deras effekter, öka fordonens koldioxid- och energiprestanda och utveckla alternativ infrastruktur för transportanvändarna. Det kan till exempel röra sig om forskning och utveckling av renare fordon och genomförande av transportdelarna av handlingsplanerna enligt rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, vilka kan omfatta åtgärder för att mildra trafikrelaterat buller och trafikrelaterade luftföroreningar runt stora infrastrukturer och tätbebyggelse. Även om dessa intäkter öronmärks befrias inte medlemsstaterna från skyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget att underrätta kommissionen om vissa nationella åtgärder, och inte heller föregrips resultatet av eventuella förfaranden i enlighet med artiklarna 87 och 88 i fördraget.

(24) I enlighet med det här direktivets transportpolitiska mål bör de extra intäkter som en avgift för externa kostnader skulle medföra användas för att förbättra transportsektorn i dess helhet, det vill säga genom projekt av brett gemenskapsintresse, och med målet att minska de externa kostnaderna. Sådana projekt bör därför vara inriktade på att underlätta effektiv prissättning, minska vägföroreningar vid källan, mildra deras effekter och utveckla alternativ och hållbar infrastruktur för transportanvändarna. Det kan till exempel röra sig om forskning och utveckling av renare fordon, reparation, underhåll och förbättring av befintlig infrastruktur, utveckling av ny infrastruktur och genomförande av transportdelarna av handlingsplanerna enligt rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, vilka kan omfatta åtgärder för att mildra trafikrelaterat buller och trafikrelaterade luftföroreningar runt stora infrastrukturer och tätbebyggelse. Även om dessa intäkter öronmärks befrias inte medlemsstaterna från skyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget att underrätta kommissionen om vissa nationella åtgärder, och inte heller föregrips resultatet av eventuella förfaranden i enlighet med artiklarna 87 och 88 i fördraget.

Motivering

Internaliseringen av externa kostnader bör inte vara ett självändamål, utan en målinriktad strävan mot utveckling av en effektiv och hållbar infrastruktur. Öronmärkningen av extra intäkter från internaliseringen av externa kostnader bör garantera de bästa och lämpligaste förutsättningarna för rörlighet för transportanvändarna.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att ett verkligt driftskompatibelt europeiskt elektroniskt system för vägavgifter inrättas, i enlighet med direktiv 2004/52/EG.

Motivering

Ett verkligt driftskompatibelt europeiskt elektroniskt system för vägavgifter är nödvändigt för att garantera effektivare och säkrare transporter.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Medlemsstater som erhåller medfinansiering från EU för väginfrastruktur bör till kommissionen lämna en uppskattning över de intäkter som beräknas följa av tillämpningen av detta direktiv och direktiven 1999/62/EG och 2006/38/EG.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a) Vid användning av EU-medel och intäkter från vägavgifter inom ramen för detta direktiv och direktiven 1999/62/EG och 2006/38/EG bör kraven i direktiv 2004/52/EG beaktas. Detta bör leda till att de EU-industrier som tillverkar sådana system får en starkare position på världsmarknaden.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27b) Den gränsöverskridande alpina regionen bör tillämpa principerna i transportprotokollet till Alpkonventionen och därför bör den ha rätt att införa ytterligare icke-diskriminerande åtgärder för beräkning av externa kostnader och för korssubventionering av järnvägstransporter.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Kompletterande åtgärder bör förstärka effekterna av prissättningssystem för att klara av de utmaningar som följer av klimatförändringar och för att förbättra transportsystemens miljöpåverkan, i synnerhet när det gäller att uppfylla följande mål för EU:s transportpolitik: en mera balanserad övergång från ett transportsätt till ett annat, en större effektivitet för vägtransporters logistik samt en minskning av energikonsumtionen och utsläppen inom sektorn för vägtransporter.

Motivering

Prissättningssystemet bör endast vara en av de åtgärder som planeras för att förbättra transportsystemens miljöpåverkan.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led bb

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bb) avgift för externa kostnader: en avgift som tas upp genom en vägtull för att täcka en medlemsstats kostnader till följd av trafikrelaterade luftföroreningar, trafikrelaterat buller och trängsel,

bb) avgift för externa kostnader: en avgift som tas upp genom en vägtull för att täcka en medlemsstats kostnader till följd av trafikrelaterade luftföroreningar, trafikrelaterat buller, skador på miljön och landskapet, trängsel samt olyckor som inte täcks av försäkringar,

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led bc

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bc) kostnad för trafikrelaterad luftförorening: kostnad för de skador som uppstår till följd av utsläpp av vissa skadliga ämnen i luften i samband med ett fordons drift,

bc) kostnad för trafikrelaterad luftförorening: kostnad för de skador som uppstår till följd av utsläpp av vissa skadliga ämnen i luften i samband med ett fordons drift, inbegripet dess inverkan på hälsan,

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led bd

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bd) kostnad för trafikrelaterat buller: kostnad för de skador som uppstår till följd av buller från ett fordon eller från samspelet mellan fordonet och vägytan,

bd) kostnad för trafikrelaterat buller: kostnad för de skador som uppstår till följd av buller från ett fordon eller från samspelet mellan fordonet och vägytan, inbegripet dess inverkan på hälsan,

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 2 – led bea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bea) kostnad för skador på miljön och landskapet: kostnad för de skador som uppstår till följd av avgränsning eller hinder i naturen, kvalitativ försämring av landskapen, förlust av naturlig mark och biotoper, störningar i ekosystem samt förorening av jord, ytvatten och grundvatten,

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Internaliseringen av de externa transportkostnaderna, särskilt de miljörelaterade kostnaderna, bör genomföras gradvis för att inte generera överdrivna kostnader som kan inverka negativt på konkurrenskraften för något transportsätt.

Motivering

Internaliseringen av de externa kostnaderna måste göras gradvis för att inte bli till hinder för konkurrenskraften för något transportsätt.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat har rätt att för fordon som är registrerade i den medlemsstaten endast tillämpa årliga avgiftssatser.

utgår

Motivering

Ett av de viktigaste skälen till Eurovinjettdirektivet är att undvika diskriminering inom EU.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tillämpningen av dessa reglerande avgifter för att bekämpa trängsel i tätbefolkade områden eller känsliga områden ska inte ha diskriminerande effekter på transiteringstrafiken.

Motivering

Tillämpningen av dessa reglerande avgifter för att bekämpa trängsel i tätbefolkade områden eller känsliga områden ska inte ha diskriminerande effekter på transiteringstrafiken.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Avgiften för externa kostnader ska stå i förhållande till kostnaderna för den trafikrelaterade luftföroreningen och/eller det trafikrelaterade bullret. På vägavsnitt där trängsel kan uppstå får avgiften för de externa kostnaderna också omfatta trängselkostnader under perioder när dessa vägavsnitt normalt sett har hög belastning.

2. Avgiften för externa kostnader ska stå i förhållande till kostnaderna för klimatförändringar och den trafikrelaterade luftföroreningen och det trafikrelaterade bullret, skador på miljön och landskapet och kostnaderna för trafikolyckor som inte täcks av försäkringar. På vägavsnitt där trängsel kan uppstå får avgiften för de externa kostnaderna också omfatta trängselkostnader under perioder när dessa vägavsnitt normalt sett har hög belastning.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Avgiften för externa kostnader ska för alla kombinationer av fordonsklass, vägtyp och tidsperiod fastställas i enlighet med de minimikrav, gemensamma formler och maximibelopp för externa kostnader som anges i bilaga IIIa.

2. Avgiften för externa kostnader ska för alla kombinationer av fordonsklass, vägtyp och tidsperiod fastställas i enlighet med de minimikrav och gemensamma metoder för beräkning av externa kostnader som anges i bilaga IIIa.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) ingen tullsats med mer än 100 % överstiger den tullsats som tas ut för den billigaste perioden av dygnet, för den billigaste typen av dag eller under den billigaste årstiden.

c) ingen tullsats, med undantag av tullsatsen för trängsel, med mer än 100 % överstiger den tullsats som tas ut för den billigaste perioden av dygnet, för den billigaste typen av dag eller under den billigaste årstiden.

Motivering

Trängselkostnader ska anses ingå i infrastrukturavgiften.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 7f – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) tullsatsen för trängsel inte med mer än 200 % överstiger den tullsats som tas ut för den billigaste perioden av dygnet, för den billigaste typen av dag eller under den billigaste årstiden; i de fall där alla intäkter från trängselavgifter explicit används för att minska trängseln genom användning av ITS-lösningar på de vägsträckor för vilka trängselavgifter uppbärs, ska tullsatsen för trängsel inte med mer än 400 % överstiga den tullsats som tas ut för den billigaste perioden av dygnet, för den billigaste typen av dag eller under den billigaste årstiden.

Motivering

Trängselkostnader ska anses ingå i infrastrukturavgiften.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tar ut avgifter för externa kostnader ska se till att de intäkter som genereras av denna avgift avsätts för åtgärder som syftar till att underlätta effektiv prissättning, minskar föroreningarna från vägtrafiken vid källan, lindrar dess effekter, ökar fordonens koldioxid- och energiprestanda och utvecklar alternativa infrastrukturer för transportanvändarna.

2. Medlemsstater som tar ut avgifter för externa kostnader ska se till att de intäkter som genereras av denna avgift avsätts för åtgärder som syftar till att underlätta effektiv prissättning, minskar föroreningarna från vägtrafiken (luftföroreningar och buller) vid källan, lindrar effekterna, ökar fordonens koldioxid- och energiprestanda, förbättrar befintlig infrastruktur, utvecklar trafikstyrningssystem avsedda att optimera användningen av befintlig infrastruktur och utvecklar ett balanserat transportinfrastrukturnät, i enlighet med behoven och med målet att minska de externa kostnaderna.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/62/EG

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som tar ut infrastrukturavgifter ska bestämma hur de intäkter som genereras av denna avgift ska användas. För att möjliggöra en utveckling av transportnätet som helhet bör intäkter från sådana avgifter användas till förmån för transportsektorn och bidra till att optimera transportsystemet som helhet.”

Medlemsstater som tar ut infrastrukturavgifter ska bestämma hur de intäkter som genereras av denna avgift ska användas. För att möjliggöra en utveckling av transportnätet som helhet bör intäkter från sådana avgifter användas till förmån för transportsektorn, exempelvis genom installering och underhåll av sådana driftskompatibla (satellitbaserade) vägtullsystem som avses i direktiv 2004/52/EG, optimering av logistiken, trafikstyrning, intermodala knutpunkter i hela transportnätet, minskning av bullret vid källan och infrastrukturinvesteringar i säkrare transportslag som är mindre oljekonsumerande, såsom järnvägar, hållbara vattenvägstransporter och rörledningar.”

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 1999/62/EG

Bilaga IIIa – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

MINIMIKRAV FÖR UTTAG AV EN AVGIFT FÖR EXTERNA KOSTNADER OCH MAXBELOPP FÖR EXTERNA KOSTNADSFAKTORER

MINIMIKRAV OCH GEMENSAMMA METODER FÖR UTTAG AV EN AVGIFT FÖR EXTERNA KOSTNADER

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Avgifter på tunga godsfordon

Referensnummer

KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Claude Turmes

15.9.2008

 

 

Behandling i utskott

16.10.2008

13.11.2008

 

 

Antagande

11.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Avgifter på tunga godsfordon

Referensnummer

KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)

Framläggande för parlamentet

8.7.2008

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

2.9.2008

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.9.2008

ITRE

2.9.2008

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Saïd El Khadraoui

26.8.2008

 

 

Behandling i utskott

9.9.2008

7.10.2008

3.11.2008

20.1.2009

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

14

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Armando França, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Eleonora Lo Curto, Helmuth Markov, Corien Wortmann-Kool

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Samuli Pohjamo, Claude Turmes

Ingivande

18.2.2009