Процедура : 2005/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0069/2009

Внесени текстове :

A6-0069/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0112

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 163kWORD 90k
18.2.2009
PE 416.650v02-00 A6-0069/2009

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на флага

(14288/2/2008 – C6‑0484/2008 – 2005/0236(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Emanuel Jardim Fernandes

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на флага

(14288/2/2008 – C6‑0484/2008 – 2005/0236(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (14288/2/2008 – C6-0484/2008)(1),

–   като взе предвид декларацията на държавите-членки относно морската сигурност (15859/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0586),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6-0069/2008),

1.  одобрява общата позиция;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 330 E от 30.12.2008 г., стр. 13.

(2)

ОВ C 27 Е от 31.01.2008 г., стр. 140.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

24 февруари 2006 г.: предложение на Комисията

Комисията представи предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на флага като едно от предложенията от третия пакет от мерки за морска безопасност, известен и под името ЕРИКА III.

Държавите на флага, т.е. държавите, които предоставят на корабите правото да плават под техен флаг, носят отговорност като членки на Международната морска организация (ММО) да спазват конвенциите на организацията, по които са страна. Те трябва да гарантират, че корабите, вписани в техните регистри, отговарят на установените в тези конвенции изисквания, чиято цел е да насърчават безопасността на човешкия живот по море и защитата на морската среда. Основните задължения на държавите на флага са изложени в Кодекса за прилагане на задължителните нормативни актове на ММО, приет през ноември 2005 г. Проверката за спазването на тези задължения се извършва чрез системата за одит на държавите-членки на ММО, също приета през ноември 2005 г. Участието в системата за одит обаче е на доброволни начала. Освен това, ММО не разполага с правомощия за налагане на санкции срещу държавите, страни по конвенцията, които не прилагат изискванията на конвенцията или не изискват тяхното спазване от корабите, които плават под техен флаг.

Предложението на Комисията цели да гарантира ефективно и последователно изпълнение от страна на държавите-членки на техните задължения като държави на флага в съответствие с конвенциите на ММО, свързани с морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби. За тази цел предложението предвижда всички държави-членки да станат страна по конвенциите на ММО и да прилагат изцяло установените в тях задължителни разпоредби за държава на флага, както и части от Кодекса на ММО за прилагане на задължителните нормативни актове на ММО („Кодекс на държавата на флага”) и системата за доброволен одит на държавите-членки на ММО да придобият задължителен характер на равнището на Общността.

Необходимостта от транспонирането на задълженията на ММО в правото на Общността се налага от следните два фактора: от една страна, отсъствието на механизми за наблюдение и санкции съгласно международното морско право и, от друга страна, високата честота на несъответствия по отношение на качеството, установени сред европейските държави на флага.

Предложението на Комисията на практика цели да преодолее две от основните слабости на ММО, освен тази, свързана с липсата на правомощия за контрол на прилагането на правилата, които тя установява, а именно:

–         наличието на висока степен на свобода на действие, предоставена на всяка договаряща се страна, която ѝ позволява да се възползва от освобождавания или дерогации от основните правила на конвенциите;

         незадължителния характер на придружаващите мерки, приети под формата на резолюция на ММО, но считани за съществени за ефективното прилагане на посочените задължения.

29 март 2007 г.: Европейският парламент гласува своето становище на първо четене

Парламентът призова за широка подкрепа за предложението на Комисията и прие няколко изменения, целящи дори укрепване на предложеното законодателство. Общият принцип гласи, че безопасността на морските превози в Общността, на пътниците, които ги използват, и на операторите, които предоставят спедиторски услуги, както и защитата на околната среда следва да бъдат гарантирани по всяко време. В позицията на Европейския парламент на първо четене се изразява становището, че всяка държава-членка следва да гарантира обучението на инспекторите и разследващите лица на държавата на флага, както и че следва да развие капацитет за преразглеждане, одобряване и издаване на разрешения за корабостроене и проектиране на оборудване. Парламентът постави като изискване при първата регистрация на кораб в дадена държава-членка въпросната държава-членка да се увери дали корабът отговаря на приложимите международни правила и нормативни уредби и да гарантира, че това може да се подкрепи с документни доказателства. Ако корабът не е новопостроен, тя установява контакт с предишната държава на флага и изисква от нея да ѝ предаде необходимите документи и данни. Европейският парламент също така желае държавите-членки да развият или поддържат база данни за корабите от своите флоти с основните технически данни за всеки кораб. В тези бази данни следва да се включи цялостна информация, като например класификация и сертифициране, резултат от контролните проверки на пристанищната държава, аварии и нарушения на условията на ММО и по-специално замърсяването от кораби.

От 7 април 2008 г. до 1 септември 2008 г.

След двугодишно „мълчание” Съветът по транспорт на ЕС проведе обществен политически дебат относно настоящото предложение на 7 април 2008 г. Мнозинство от държавите-членки счете, че законодателен текст на равнището на Общността не е правилният инструмент за регулирането на този аспект от морската безопасност. Някои делегации изразиха сериозна загриженост във връзка с предвиденото от директивата задължително ратифициране на конвенциите на ММО и срещат сериозни трудности във връзка с разпоредбите относно задължителното прилагане на Кодекса на ММО на държавата на флага на равнището на Общността. По принцип, голямо мнозинство от държавите-членки изрази предпочитание към подход, свързан с използването на актове с незадължителна юридическа сила, с цел да се гарантира, че държавите на флага спазват своите международни задължения.

Като взе под внимание това безизходно положение в рамките на Съвета, докладчикът успя да постигне съгласие с другите докладчици по пакета от мерки "Ерика III" и с комисията по транспорт и туризъм по принцип, че предложението за Директива относно спазването на изискванията на държавата на флага съставлява съществена и неразделна част от целия пакет от мерки и следователно е ключов елемент за постигане на целта за засилване на морската безопасност. Съответно, беше взето решение съществената част от настоящото предложение да се въведе като изменения на позицията на ЕП на второ четене по друго досие от пакета от мерки, особено относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (за отмяна на Директива 94/57/ЕО). Тази процедура беше причината Съветът да поднови обсъжданията относно това досие по време на неофициалната среща на Съвета по транспорт на ЕС в Ла Рошел на 1 септември 2008 г.

9 декември 2008 г.: обща позиция на Съвета

След сериозни преговори и усилия от страна на словенското председателство и впоследствие, по-специално на френското председателство на ЕС, на 9 октомври 2008 г. беше постигнато първоначално политическо споразумение относно текста, като Съветът единодушно прие обща позиция с оглед приемане на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на флага.

Съветът счете за необходимо да извади от оперативната част някои важни разпоредби, като например разпоредбите, отнасящи се до ратифицирането на международните конвенции и задължителното прилагане в Общността на Кодекса на държавата на флага на Международната морска организация (ММО). Следователно, общата позиция на Съвета се занимава по-конкретно със следното:

–         Докато системата за одит на ММО стане задължителна, държавите-членки трябва да подложат своите морски администрации на такъв одит и да публикуват резултатите.

–         Държавите-членки създават система за управление на качеството на техните морски администрации, която е сертифицирана съгласно международните стандарти.

–         Преди да предоставят разрешение на даден кораб да плава под техния съответен флаг държавите-членки трябва да проверят дали той спазва международните правила.

–         Държавите-членки трябва да гарантират, че корабите, които плават под техния съответен флаг и са били задържани в рамките на контрол от страна на пристанищна държава, ще бъдат приведени в съответствие със съответните конвенции на ММО.

–         За държавите-членки, чиито флаг е бил в черния списък или в продължение на две последователни години в сивия списък на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол, държавите-членки трябва да изготвят доклад до Комисията за причините, довели до слабите резултати при тях.

В резултат на този подход, общата позиция изменя, в голяма степен, първоначалното предложение на Комисията и гарантира съществуването на съгласуван пакет от мерки в областта на морската сигурност, като това е значителна стъпка напред да се гарантира, че произшествия, като това с „Ерика” или „Престиж” няма никога повече да се случат.

Едновременно с общата позиция, декларация на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз потвърждава техния ангажимент:

–         да ратифицират основните международни конвенции в областта на морската сигурност до 1 януари 1012 г.,

–         да приложат Кодекса на ММО на държавата на флага, както и свързаната с него система за одит на морските администрации,

–         да насърчат ММО да направи тези два инструмента задължителни на световно равнище.

Препоръка

Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията на държавата на флага, което в продължение на две години дори не беше обсъдено в Съвета, беше обявено за „мъртво” след обществения политически дебат по време на заседанието на Съвета по транспорт на ЕС през м. април тази година. Настояването от страна на Европейския парламент пакетът от мерки "Ерика III" да запази своята цялост значително допринесе най-накрая да се постигне обща позиция. Следователно докладчикът подкрепя общата позиция, която внася добавена стойност, тъй като тя следва ефективно да подобри качеството на европейските флагове и осигурява условия на конкуренция в Общността, което гарантира, че изборът на флаг не може да се основава на най-ниско равнище на изисквания, и препоръчва общата позиция да бъде одобрена без изменения.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Спазване на изискванията на държавата на флага

Позовавания

14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

29.3.2007                     T6-0093/2007

Предложение на Комисията

COM(2005)0586 - C6-0062/2006

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

18.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

18.12.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Emanuel Jardim Fernandes

10.12.2008

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2009

17.2.2009

 

 

Дата на приемане

17.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Правна информация - Политика за поверителност