ДОКЛАД относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

18.2.2009 - (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Brian Crowley

Процедура : 2008/0157(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0070/2009
Внесени текстове :
A6-0070/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0464),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  47, параграф 2 и членове 55 и 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията до Парламента (C6‑0281/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по култура и образование (A6‑0070/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и настоящият 50-годишен срок на закрила на изпълненията, записани чрез звукозапис, и на самите звукозаписи често не защитава техните изпълнения през целия им живот. В резултат на това изпълнителите имат по-ниски доходи в края на живота си. Често те не могат да разчитат на правата си, за да предотвратят или да ограничат нежелателно използване на изпълненията им, на което са изложени през живота си.

(5) Изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и настоящият 50-годишен срок на закрила на записа на изпълненията често не защитава техните изпълнения през целия им живот. В резултат на това изпълнителите имат по-ниски доходи в края на живота си. Често те не могат да разчитат на правата си, за да предотвратят или да ограничат нежелателно използване на изпълненията им, на което са изложени през живота си.

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага заличаване на разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма (свързано с изменението на член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/ЕО).

Изменение  2

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Комисията следва да започне процедура по оценка на въздействието във връзка с положението на европейския аудиовизуален сектор, с цел преценяване на необходимостта от удължаване на срока на закрила на авторските права на продуценти и оператори на излъчвания в аудиовизуалния сектор; тази процедура следва да приключи до 1 януари 2010 г., така че да се представи предложение за нова директива преди юни 2010 г.

Изменение  3

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7a) Комисията следва да гарантира, че изпълнителите и студийните музиканти не са обвързани по договорни условия да прехвърлят на каквито и да било трети страни, като например звукозаписни компании, приходите, получени от удължаването на срока от 50 на 95 години.

Изменение  4

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) При създаването на договорни взаимоотношения с продуцент на звукозаписи, изпълнителите обикновено трябва да прехвърлят на продуцента на звукозаписи своите изключителни права на възпроизвеждане, разпространение, отдаване под наем и предоставяне на разположение на записите на изпълненията си. В замяна на което на изпълнителите се плаща аванс от авторските възнаграждения, но те получават плащанията си само след като продуцентът на звукозаписи е приспаднал първоначалния аванс и е извършил всички договорно определени удръжки. Изпълнителите, които свирят в акомпанимента и не се появяват в списъка с имената на изпълнителите („неизвестните изпълнители“) обикновено прехвърлят своите изключителни права срещу еднократно заплащане (непериодично възнаграждение).

(8) При създаването на договорни взаимоотношения с продуцент на звукозаписи, изпълнителите обикновено трябва да прехвърлят на продуцента на звукозаписи своите изключителни права на възпроизвеждане, разпространение, отдаване под наем и предоставяне на разположение на записите на изпълненията си. В замяна на което на изпълнителите се плаща аванс от авторските възнаграждения, но те получават плащанията си само след като продуцентът на звукозаписи е приспаднал първоначалния аванс и е извършил всички договорно определени удръжки. Изпълнителите, които свирят в акомпанимента и не се появяват в списъка с имената на изпълнителите („неизвестните изпълнители“), както и някои други изпълнители, които се появяват в списъка с имената ("известни изпълнители") обикновено прехвърлят своите изключителни права срещу еднократно заплащане (непериодично възнаграждение).

Обосновка

Някои изпълнители, имената на които присъстват в списъка с имената, прехвърлят своите изключителни права срещу еднократно заплащане. Тези изпълнители също трябва да имат полза от допълнителното възнаграждение.

Изменение 5

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В интерес на правната сигурност следва да бъде предвидено, че при отсъствие на ясни указания за противното, договорното предоставяне или прехвърляне на права върху записа на изпълнението, сключено преди датата, до която държавите-членки следва да приемат мерките за прилагане на директивата, ще продължи да поражда правно действие по време на удължения срок.

(9) Държавите-членки би следвало да могат свободно да приемат разпоредби по тълкуването, адаптирането, прекратяването и по-нататъшното изпълнение на договорите, уреждащи предоставяне или прехвърляне на права на изпълнителя върху записа на неговото изпълнение на продуцент на звукозаписи и сключени преди удължаването на срока на закрила, произтичащо от настоящата директива.

Обосновка

Не изглежда уместно предложените промени в Директива 2006/116/ЕО да изменят правилата на държавите-членки по тълкуването, адаптирането, прекратяването и по-нататъшното изпълнение на договорите за предоставяне или прехвърляне на правата на изпълнителите в полза на продуцент на звукозаписи. Следователно националните правила относно предоставянето или прехвърлянето на права на изпълнители и начинът, по който се прекъсват подобни прехвърляния и предоставяния, следва да определя използването на клаузата „използваш правата или ги губиш“, предвидена в член 10а, параграф 6.

Изменение  6

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) С цел да се гарантира, че изпълнителите, а не продуцентите на звукозаписи, се ползват от удължения срок на закрила, в настоящата директива следва да бъде предвидено, че никой валиден договор, който предвижда удължаване на срока на закрила, не поражда правно действие по отношение на срока на закрила, удължен от 50 години до края на живота на изпълнителя.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок. Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота кога една творба става обществено достояние.

Изменение  7

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна мярка не трябва да води до прекомерна административна тежест за малките и средните продуценти на звукозаписи. Следователно държавите-членки са свободни да изключат от прилагането на тази мярка някои продуценти на звукозаписи, които се считат за малки и средни въз основа на годишните приходи, които получават от търговската реализация на звукозаписите.

заличава се

Обосновка

Всички изпълнители следва да се възползват от фонда. Приходите, които подлежат на плащане на заинтересованите артисти по силата на тази преходна мярка, са съразмерни на приходите на продуцента. Следователно в случай на по-ниски приходи за продуцента тези плащания ще бъдат в по-малък размер.

Изменение  8

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

(14a) За да се въведе допълнителен баланс в договорите, чрез които изпълнителите прехвърлят срещу авторски възнаграждения своите изключителни права на продуценти на звукозаписи, следва да се прибави допълнително условие към удължаването на срока, което да е на принципа „започваш на чисто“ за изпълнителите, които са предоставили гореспоменатите изключителни права на продуценти на звукозаписи срещу авторско или срещу друго възнаграждение. За да могат изпълнителите да се възползват изцяло от удължения срок на закрила, държавите-членки следва да гарантират, че по силата на сключени договори между продуцентите на звукозаписи и изпълнителите, за времето на удължения срок на изпълнителите се изплаща авторско или друго възнаграждение, без оглед на авансови плащания или договорно определени удръжки.

Обосновка

Тази разпоредба е от съществено значение, за да могат изпълнителите да се възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването на срока на закрила в крайна сметка може да се окаже полезно само за малцинство известни артисти.

Изменение  9

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б) По същия начин, с цел да се защитят интересите на изпълнителите, които прехвърлят на продуцент изключителните си права срещу периодично плащане или възнаграждение, държавите-членки следва да гарантират, че за времето на удължения срок на изпълнителите се изплаща авторско или друго възнаграждение, без оглед на авансови плащания или договорно определени удръжки.

Обосновка

Тази разпоредба е от съществено значение, за да могат изпълнителите да се възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването на срока на закрила в крайна сметка може да се окаже полезно само за малцинство известни артисти.

Изменение  10

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Тъй като целите на предложените съпътстващи мерки не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите-членки, защото националните мерки в тази област биха довели до нарушаване на конкуренцията или биха засегнали обхвата на изключителните права на продуцентите на звукозаписи, определени от законодателството на Общността, и поради тази причина могат да бъдат по-успешно осъществени от Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в горепосочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(17) Тъй като целите на предложените съпътстващи мерки не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите-членки, защото националните мерки в тази област биха довели до нарушаване на конкуренцията или биха засегнали обхвата на изключителните права на продуцентите на звукозаписи, определени от законодателството на Общността, и поради тази причина могат да бъдат по-успешно осъществени от Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в горепосочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. Сред съпътстващите преходни мерки следва да бъде и задължителното колективно упражняване на правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи по отношение на услуги от типа „при поискване”, предоставяни от операторите на излъчвания за техните радио и телевизионни продукции, неразделна част от които е музиката от законно издадени звукозаписи. Тази система на управление на колективни права допълва реда на възнаграждение за излъчването на законно издадени звукозаписи, съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО, и гарантира, че през целия срок на закрила на законно издадени звукозаписи, съответните изпълнители и продуценти на звукозаписи получават справедлив дял от възнаграждението също и за използването „при поискване” на радио и телевизионни продукции.

Обосновка

Удължаването на срока на закрила за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи създава допълнителни административни трудности за операторите на радио и телевизионни излъчвания при уреждане на необходимите права „при поискване” за своите продукции, и по-специално за техните архиви. Предоставянето на права за излъчване на законно издадени звукозаписи вече подлежи на плащане на справедливо възнаграждение (член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО за правото на отдаване под наем и в заем), плащане, което се поделя между съответните изпълнители и продуценти на звукозаписи. С цел постигане както на ефективно управление на правата, което се насърчава в съображение 26 от Директивата за авторското право (InfoSoc) от 2001 г., така и на справедливо разпределение на възнагражденията за всички притежатели на права при използване „при поискване” на радио и телевизионни продукции, би било уместно редът на възнаграждение да бъде допълнен от задължителна колективна система за лицензиране на такъв вид използване.

Изменение  11

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Следователно хармонизацията на срока на закрила на музикалните композиции с текст е непълна и възпрепятства свободното движение на стоки и услуги, като например трансгранични услуги по колективно управление.

(19) Следователно хармонизацията на срока на закрила на музикалните композиции с текст е непълна и възпрепятства свободното движение на стоки и услуги, като например трансгранични услуги по колективно управление. С цел да се гарантира премахването на подобни пречки, всички такива творби, намиращи се под закрила на [датата на настоящата директива], имат еднакъв, хармонизиран срок на закрила във всички държави-членки.

 

 

Обосновка

Целта на предложението на Комисията е да се хармонизират разпоредбите относно творби, написани в съавторство, с цел премахване на съществуващите пречки за свободното движение на стоки и услуги, и улесняване на многотериториалното лицензиране. С това изменение се пояснява, че тази разпоредба влиза в сила с влизането в сила на настоящата директива по отношение на всички творби, намиращи се под закрила в ЕС по това време.

Изменение  12

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19a) Ако е необходимо, държавите-членки следва да гарантират, че удължаването на срока на закрила на правата на изпълнителите е придружено от законодателни разпоредби, които предоставят закрила на изпълнителите под формата на справедливи договорни условия за предоставянето или прехвърлянето на права.

Обосновка

Няма необходимост от хармонизиране на равнище ЕС на договорните условия за предоставяне или прехвърляне на права; въпреки това вниманието на държавите-членки следва да бъде насочено към факта, че обикновено студийните изпълнители нямат реална възможност да водят преговори и следователно условията на подобни договори обикновено благоприятстват едната страна.

Изменение  13

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграфи 3—6 от настоящият член се прилагат към договори за предоставяне или прехвърляне, които продължават да имат право действие и след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа.

2. Параграфи 3—7 от настоящия член се прилагат към договори за предоставяне или прехвърляне, които продължават да имат право действие и след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа.

Обосновка

Тази разпоредба е от съществено значение, за да могат изпълнителите да се възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения срок, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването на срока на закрила в крайна сметка може да се окаже полезно само за малцинство известни артисти.

Изменение  14

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки могат да предвидят, че продуцент на звукозаписи, чиито общи годишни приходи, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, не надвишават минимален праг от 2 млн. EUR, няма да бъде задължен да отделя най-малко 20 % от приходите, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, от възпроизвеждане, разпространение и предоставяне на разположение на тези звукозаписи, по отношение на които по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на директивата за изменение]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени на 31 декември през въпросната година.

заличава се

Обосновка

Всички изпълнители следва да се възползват от фонда. Приходите, които подлежат на плащане на заинтересованите артисти по силата на тази преходна мярка, са съразмерни на приходите на продуцента. Следователно в случай на по-ниски приходи за продуцента тези плащания ще бъдат в по-малък размер.

Изменение  15

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки могат да решават дали и в каква степен може да бъде наложено управлението на правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, да се извършва от дружества за колективно управление.

5. Държавите-членки гарантират, че правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, се управлява от дружество за колективно управление.

 

По отношение на управлението на правата за услуги от типа "при поискване"от страна на операторите на излъчвания за техните радио и телевизионни продукции, неразделна част от които е музиката от законно издадени звукозаписи, държавите-членки гарантират, че правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи да предоставят или да отказват разрешение за такова използване могат да се упражняват само чрез дружеството за колективно управление, основано с цел събиране и разпределение на възнаграждението за излъчване на такива звукозаписи.

Обосновка

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на допълнителното годишно възнаграждение следва да бъде възложено на дружествата за колективно управление. (Свързано с изменението на Съображение 13.)

Удължаването на срока на закрила за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи създава допълнителни административни трудности за операторите на радио и телевизионни излъчвания при уреждане на необходимите права „при поискване” за своите продукции, и по-специално за техните архиви. Предоставянето на права за излъчване на законно издадени звукозаписи вече подлежи на плащане на справедливо възнаграждение (член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО за правото на отдаване под наем и в заем), плащане, което се поделя между съответните изпълнители и продуценти на звукозаписи. С цел постигане както на ефективно управление на правата, което се насърчава в съображение 26 от Директивата за авторското право (InfoSoc) от 2001 г., така и на справедливо разпределение на възнагражденията за всички притежатели на права при използване „при поискване” на радио и телевизионни продукции, би било уместно редът на възнаграждение да бъде допълнен от задължителна колективна система за лицензиране на такъв вид използване.

Изменение  16

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. Дружествата за колективно управление разпределят тези възнаграждения на индивидуален принцип и при отчитане на използването на изпълненията на всеки изпълнител.

Обосновка

От съществено значение е дружествата за колективно управление да разпределят по най-точен начин и на индивидуален принцип възнаграждението, събирано от името на изпълнителите.

Изменение  17

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията им преди изменението с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за предоставяне или прехвърляне само заедно. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията им преди изменението с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за предоставяне или прехвърляне в съответствие с приложимото национално законодателство. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

Обосновка

Не е реалистично да бъдат задължени изпълнителите да действат заедно.

Изменение  18

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако една година след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.

Ако пет години след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията им преди изменението с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.

Обосновка

Въпреки, че се приветства въвеждането на клаузата "използваш правата или ги губиш", тя следва да стане по-гъвкава. Ако правата бъдат върнати на изпълнителя, следва да му се даде добра възможност за използване на неговото изпълнение, преди отново да загуби правата си. Следователно на изпълнителите трябва да се даде по-разумен период от време - 5 години, с оглед предоставяне на реална възможност за това ново използване.

Изменение  19

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/ЕО

Член 10a – параграф 6 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6a. Когато изпълнител има право на периодични плащания, от плащанията за изпълнителя не се приспадат авансови плащания или договорно определени удръжки след момента, в който по силата на член 3, параграф 1 преди изменението му с Директива [// въведете номера и датата на настоящата изменяща директива]/ЕО, изпълнителят престава да бъде защитен.

Обосновка

Тази разпоредба е от съществено значение, за да могат изпълнителите да се възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения срок, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването на срока на закрила в крайна сметка може да се окаже полезно само за малцинство известни артисти.

Изменение  20

Предложение за директива - акт за изменение

Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

Член 2а

 

Най-късно до... * и след това на всеки четири години, Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането и въздействието на настоящата директива, в който, наред с другото и въз основа на конкретна информация, предоставена от държавите-членки, Комисията проучва ефикасността на разпоредбите, приети при преразглеждането на настоящата директива с оглед на поставените цели. Комисията разглежда по-конкретно дали удължаването на срока на правата е имало положително въздействие върху социалното положение на изпълнителите и върху музикалните произведения, и дали изглежда уместно вземането на допълнителни мерки за постигане на тези цели.

 

* Три години, считано от крайния срок за въвеждане на настоящата директива в националното законодателство.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, чиято цел е да се подобри социалното положение на изпълнителите, и по-специално на студийните музиканти, като се отчита фактът, че изпълнителите все по-често живеят по-дълго от съществуващия 50-годишен период на закрила на техните изпълнения.

Основното предложение за директива, включва удължаване на срока на закрила в държавите на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи от 50 на 95 години, но също така се предвиждат и няколко допълнителни мерки като например създаването на фонд за студийни музиканти и въвеждането в договорите между изпълнителите и продуцентите на звукозаписи на клауза „използваш правата или ги губиш”.

От правна гледна точка, предложенията включват изменението на Директива 2006/116/ЕО от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Същата директива кодифицира и заменя по-ранната Директива 93/98/ЕИО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (често наричана директива за срока) без да се внасят съществени изменения.

Намерението на предложенията е да има полза както за изпълнителите, така и за продуцентите на записи.

Удълженият срок би донесъл полза за изпълнителите, които ще могат да продължат да получават финансови средства в течение на допълнителен период. Деветдесет и пет годишният срок ще покрие по-ниските доходи, пред които са изправени изпълнителите, когато станат на 70 години, т.е точно когато ранните им изпълнения, записани, когато са били около двайсетгодишни вече не се ползват от закрила. Те ще продължат да имат право на възнаграждение за излъчване, възнаграждение за изпълнения на публични места, като например барове и дискотеки и изплащане на обезщетения за възпроизвеждането за лично ползване на техните изпълнения.

Удълженият срок също така ще е от полза и за продуцентите на записи. Това би довело до допълнителни приходи от продажбата на записи в магазини и по интернет.

Предложенията също така предлагат единен начин за изчисляване на срока за закрила, когато става дума за музикална композиция, за която са допринесли няколко автора, тъй като музиката се пише предимно в съавторство. На територията на целия ЕС срокът за закрила на музикална композиция ще изтича 70 години след смъртта на последния преживял автор, било то автора на текста или композитора на музиката.

Предложението на Комисията да се прилага единен метод на изчисляване на срока за закрила на музикалните композиции, в които има и текст, съгласно който метод, когато музикалната композиция е публикувана заедно с текст, срокът на закрила ще се изчислява от датата на смъртта на последното преживяло лице   — автора на текста или композитора на музиката.

Настоящите разлики в срока на закрила, по-специално между Европа и САЩ, водят до правна несигурност и пиратство особено в цифровата среда, където няма граници и творбите могат да се използват в един и същи момент в различни страни. Неоспорим факт е, че различните срокове на закрила биха могли да способстват за развитието на пиратството: изпълнения, които са обществено достояние в една държава могат да бъдат разпространени онлайн от нея в други държави, където те продължават да бъдат обект на закрила. В заключение, Европа е способна да закриля творците си, които са едно от най-важните изражения на културното й разнообразие.

Уеднаквяването на срока за закрила със САЩ, би било чудесна възможност за европейската икономика да задълбочи прогреса на Лисабонската стратегия на ЕС за растеж и работни места, която признава особената важност на насърчаването на отраслите, свързани с творческата дейност. В момент, когато нараства процентът от БВП в ЕС, които се дължи на отраслите, свързани с творческата дейност и основаващи се на интелектуалната собственост, настоящото различие в срока на закрила в ЕС и в САЩ категорично поставя европейските продуценти на записи и изпълнители в конкурентно по-неблагоприятна позиция.

Ако Европейската записна индустрия трябва да е истински конкурентоспособна на световния пазар, ЕС е необходимо да изглади различията като уеднакви срока на закрила на 95 години, за да осигури равнопоставеност с основния търговски партньор на Европа. По-кратък период от време не би постигнал това.

Освен това настоящото увеличение на очакванията за продължителността на живота на населението през последните години прави за творците още по-съществено удължаването на срока за закрила на правата на изпълнителите. За съжаление много изпълнители познават популярността и успеха преди всичко, когато са млади и затова е ключово, когато вече са на възраст, всеки път, когато творчеството им се разпространява сред обществото, да получават съответното икономическо възнаграждение.

Освен това удълженият срок би насърчил културното разнообразие: при непроменен срок, старите изпълнения, които постепенно губят закрилата чрез авторско право неизбежно биха били предпочитани в ущърб на съвременното творчество. Освен това последните неизбежно биха се стремили да се харесат на пазарите, където закрилата е с по-дълъг срок и по-този начин ще пренебрегнат призива за местно, разнообразно съдържание.

В заключение трябва да се разбере, че липсата на подходящ статут създава на изпълнителите в Европа изключителни трудности да се издържат от творчеството си, независимо от размера на приноса им за икономиката на културата в ЕС. По-голяма част от изпълнителите имат малък достъп до социално осигуряване, компенсации за безработица или здравна закрила и безопасност и като цяло се сблъскват с широко разпространени несправедливи договорни практики. В този контекст приходът, който произтича от правата върху интелектуална собственост е съществен източник на доходи за изпълнителите.

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (16.12.2008)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за срока на закрила на авторското право и някои сродни права
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Докладчик по становище: Erna Hennicot-Schoepges

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за удължаване на срока за закрила на сродните права и създаване на допълнителни преходни защитни мерки. В предложението се признава значението на творческия и художествения принос на изпълнителите, който трябва да се отрази по подходящ начин в срока на закрила.

Въпреки това докладчикът по становище счита, че за по-доброто постигане на тези цели, в предложението биха могли да се внесат още изменения, за да се вземе предвид икономическата и социалната действителност и най-новите достижения в областта на технологиите; и следователно предлага група изменения в следните основни насоки:

(i) разширяване на обхвата чрез включване на аудиовизуалните изпълнители;

(ii) заличаване на изключението за малките звукозаписни компании по отношение на приноса за фонда, създаден за студийни музиканти;

(iii)  опростяване на управлението на този фонд;

(iv) по-голяма гъвкавост по отношение на клаузата "използваш правата или ги губиш";

(v) допълнителна оценка относно публикуването на изпълнения в интернет.

(i)   Разширяване на обхвата чрез включване на аудиовизуалните изпълнители

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признава и отразява при внасянето на изменения в директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага заличаване на разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма. Наред с това следва да се прилагат същите начални дати, от които започва да се изчислява срокът на закрилата на правата на изпълнителите и правата на продуцентите (както е предвидено в член 3, параграф 2). (Свързани изменения: изменение 1 от проектостановището относно съображение 5; изменение 2 от проектостановището относно съображение 7; и изменение 10 от проектостановището относно член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/EО.)

(ii) Заличаване на изключението за малките звукозаписни компании по отношение на приноса за фонда, създаден за студийни музиканти

Комисията предложи допускане на изключение за малките звукозаписни продуценти от правилото за заделяне на най-малко 20% от приходите за принос към фонда, създаден за студийни музиканти. Такова изключение би създало несправедлива ситуация за изпълнителите и би довело до нарушен баланс между интересите на изпълнителите и малките продуцентски компании. В допълнение, големите звукозаписни продуценти могат също така да избягнат плащането на допълнително възнаграждение чрез подписване на лицензионни договори с по-малки звукозаписни продуценти. Следователно се предлага заличаването на това изключение. (Свързани изменения: изменение 4 от проектостановището относно съображение 12; и изменение 12 от проектостановището относно член 10 a (нов), параграф 4, алинея 2 от Директива 2006/116/EО.)

(iii) Опростяване на управлението на този фонд

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на горепосочения фонд следва да се възложи на дружествата за колективно управление. (Свързани изменения: изменение 5 от проектостановището относно съображение 13; изменение 6 от проектостановището относно съображение 14 a (ново); и изменение 13 от проектостановището относно член 10 a (нов), параграф 5 от Директива 2006/116/EО.)

(iv) По-голяма гъвкавост по отношение на клаузата "използваш правата или ги губиш"

Въпреки, че се приветства въвеждането на клаузата "използваш правата или ги губиш", тя следва да стане по-гъвкава. Ако правата бъдат върнати на изпълнителя, следва да му се даде добра възможност за използване на неговото изпълнение, преди отново да загуби правата си. Следователно на изпълнителите трябва да се даде по-разумен период от време - 5 години, с оглед предоставяне на реална възможност за това ново използване. (Свързано изменение: изменение 14 от проектостановището относно член 10 a (нов), параграф 6, алинея 2.)

(v)  Допълнителна оценка относно публикуването на изпълнения в интернет

С увеличаването на ползването и търсенето на онлайн услуги, публикуването на изпълнения в интернет следва да се проучи по-подробно. Комисията следва да бъде насърчена да извърши оценка на настоящото правно и икономическо положение и да оцени последиците от този избор. В рамките на такава една оценка следва да се обърне специално внимание на практическото администриране на искането за плащане на справедливо възнаграждение на изпълнителите (като например как да се изчислят финансовите ползи; и кой следва да плати това възнаграждение); правилата и задълженията, произтичащи от съответните международни конвенции, следва също да бъдат внимателно разгледани. (Свързано изменение: изменение 9 относно съображение 19 в (ново)).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В интерес на правната сигурност следва да бъде предвидено, че при отсъствие на ясни указания за противното, договорното предоставяне или прехвърляне на права върху записа на изпълнението, сключено преди датата, до която държавите-членки следва да приемат мерките за прилагане на директивата, ще продължи да поражда правно действие по време на удължения срок.

(9) С цел да се гарантира, че изпълнителите, а не продуцентите на звукозаписи се ползват от удължения срок на закрила, в настоящата директива следва да бъде предвидено, че никой валиден договор, който предвижда удължаване на срока на закрила, не поражда правно действие по отношение на срока на закрила, удължен от 50 години до края на живота на изпълнителя.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за продуцентите на записи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок. Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това кога една творба става обществено достояние.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна мярка не трябва да води до прекомерна административната тежест за малките и средните продуценти на звукозаписи. Следователно държавите-членки са свободни да изключат от прилагането на тази мярка някои продуценти на звукозаписи, които се считат за малки и средни въз основа на годишните приходи, които получават от търговската реализация на звукозаписите.

заличава се

Обосновка

Предложеното изключение създава несправедлива ситуация за изпълнителите и води до нарушен баланс между интересите на изпълнителите и на малките продуцентски компании. В допълнение, големите звукозаписни компании могат също така да избягнат плащането на допълнително възнаграждение чрез подписване на лицензионни договори с по-малки звукозаписни продуценти. (Свързано с изменението на член 10 a (нов), параграф 4, алинея 2 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат използвани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин средства следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Държавите-членки могат да изискат разпределението на тези средства да бъде възложено на дружества за колективно управление, които представляват изпълнителите. Когато разпределението на тези средства бъде възложено на дружества за колективно управление, за приходите, които не подлежат на разпределение, могат да се прилагат националните правила.

(13) Тези средства следва да бъдат използвани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин средства следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Държавите-членки могат да изискат разпределението на тези средства да бъде възложено на дружества за колективно управление, които представляват изпълнителите.

Обосновка

Управлението на тези парични средства следва да бъде поверено на дружества за колективно управление, с цел въпросните парични средства да бъдат предоставени ефективно на бенефициентите, посочени в оригиналното предложение на Европейската комисия, т.е. студийните музиканти.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) Част от първата съпътстваща преходна мярка следва да бъде задължително колективно упражняване на правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи по отношение на услуги от типа “при поискване”, предоставяни от операторите на излъчвания за техните радио и телевизионни продукции, съществена част от който е музиката от законно издадени звукозаписи. Тази система на управление на колективни права допълва правилата за възнаграждение за излъчването на законно издадени звукозаписи съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО и гарантира, че през целия срок на закрила на законно издадени звукозаписи съответните изпълнители и продуценти на звукозаписи получават справедлив дял от възнаграждението за използването „при поискване” на радио- и телевизионни продукции.

Обосновка

С цел да се опростят административните процедури, наред с другото, за да могат радио- и телевизионните излъчващи оператори да уреждат необходимите права от типа “при поискване” за своите продукции, дружествата за колективно управление следва да бъдат натоварени с управлението на допълнителното годишно възнаграждение. (Свързано с изменението на член 10 a (нов), параграф 5 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14б) Настоящата директива следва да предвижда преоценка на правната закрила на изпълнителите. Цифровата среда предоставя нови възможности за използване на защитено съдържание, от които следва да се възползват всички носители на права. За постигане на тази цел следва да бъдат направени оценки на въздействието на общностно равнище и от държавите-членки, за да се прецени как следва да бъде подобрена правната закрила на изпълнителите, особено с въвеждането на изключително право за предоставяне на публиката, в полза на изпълнителите, на ползването на техните изпълнения по такъв начин, че всеки да има достъп до тях по време и на място, които лично е избрал (т.е. услуги от типа “при поискване”). В рамките на такива оценки следва да се обърне специално внимание на практическото администриране на искания за справедливо възнаграждение на изпълнителите (като например определянето на финансовите ползи; и отговорността за изплащането на възнаграждение). Правилата и задълженията, заложени в съответните международни конвенции, следва също да бъдат внимателно разгледани.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14в) За да бъдат отново балансирани договорите, чрез които изпълнителите прехвърлят срещу авторско възнаграждение своите изключителни права на продуцент на звукозаписи, към удължаването на срока следва да се прибави допълнително условие, което да се базира на принципа „започваш на чисто“ за изпълнителите, които са предоставили гореспоменатите права на продуценти на звукозаписи срещу авторско или друго възнаграждение. За да могат изпълнителите да се възползват изцяло от удължения срок на закрила, държавите-членки следва да гарантират, че по силата на сключени договори между продуцентите на звукозаписи и изпълнителите, за времето на удължения срок на изпълнителите се изплаща авторско възнаграждение, без приспадане на авансови плащания или договорно определени удръжки.

Обосновка

Тази разпоредба е от съществено значение, за да могат изпълнителите да се възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения период, като противодействие срещу отказ за плащане от страна на звукозаписни компании на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите плащания, изплатени на творците. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването на срока на закрила в края на краищата може да се окаже полезно само за малка част известни изпълнители.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19а) Ако е необходимо, държавите-членки следва да гарантират, че удължаването на срока на закрила на правата на изпълнителите е придружено от законодателни разпоредби, които предоставят закрила на изпълнителите под формата на справедливи договорни условия за предоставянето или прехвърлянето на права.

Изменение  8

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 1

Директива 2006/116/EО

Член 3 – параграф 1 - изречение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Второто изречение на член 3, параграф 1 се заменя със следния текст:

(1) Следното изречение се добавя в края на член 3, параграф 1:

„Обаче

"Обаче, ако в края на този период изпълнителят е жив, правата на този изпълнител продължават да бъдат защитени до края на живота на изпълнителя."

- ако записът на изпълнението по друг начин освен чрез звукозапис е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на този период, правата изтичат 50 години след датата на по-ранното първо публикуване или първото такова съобщаване;

 

- ако записът на изпълнението чрез звукозапис е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на този период, правата изтичат 95 години след датата на по-ранното първо публикуване или първото такова съобщаване.

 

Обосновка

Удължаването на срока следва да се прилага само за изпълнители и само докато те са живи. Предложението отразява настоящото гръцко право, което не е хармонизирано. Комисията посочи, че е отказала да открие производство срещу Гърция, тъй като счита, че гръцките разпоредби са за предпочитане пред настоящото хармонизирано право. Удължаването на срока за продуцентите на звукозаписи не е оправдано, тъй като определеният срок от 50 години е повече от достатъчен за възстановяване на инвестициите.

Изменение  9

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 2

Директива 2006/116/EО

Член 3 – параграф 2 - изречения 2 и 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Във второто и третото изречение на член 3, параграф 2 числото „50“ се заменя с числото „95“.

заличава се

Обосновка

С оглед гарантиране използването на звукозаписите по време на 50-годишния срок на закрила в полза на изпълнителите, към правата на продуцентите на звукозаписи се добавя допълнителна уговорка. Когато издаден звукозапис престане да бъде на разположение на публиката в продължение на 3 години, изпълнителите могат да изискат правата си върху изпълненията и правата върху звукозаписите (без които горепосочените права няма да могат да се ползват). Когато всички изпълнители се изявяват заедно на концерт, тези права принадлежат на изпълнителите, които могат да сключат нов договор за ползването им, с цел предоставяне на записа на разположение на отделни лица или на публиката. Когато изпълнителите не могат или не желаят да се изявят на концерт, правата трябва да принадлежат на дружество за колективно управление, което ще разпределя справедливо приходите между отделните изпълнители.

Изменение  10

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При отсъствие на ясни указания за противното се счита, че договор, сключен преди [въведете датата, преди която държавите-членки следва да транспонират изменящата директива, посочена в член 2 по-долу], чрез който изпълнителят предостави или прехвърли своето право върху записа на своето изпълнение на продуцент на звукозаписи (наричан по-нататък „договор за предоставяне или прехвърляне“), продължава да има правно действие и след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива], правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа.

1. Договор, сключен преди [въведете датата, преди която държавите-членки следва да транспонират директивата за изменение, посочена в член 2 по-долу], чрез който изпълнителят предостави или прехвърли своето право върху записа на своето изпълнение на продуцент на звукозаписи (наричан по-нататък „договор за предоставяне или прехвърляне“), престава да поражда правно действие след момента, в който по силата на член 3, параграф 1 в редакцията им, преди изменението с Директива [// въведете № на директивата за изменение], правата на изпълнителя престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок. Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това кога една творба става обществено достояние.

Изменение  11

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграфи 3—6 от настоящият член се прилагат към договори за предоставяне или прехвърляне, които продължават да имат право действие и след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа.

2. Когато даден изпълнител не е прехвърлил управлението на своите права на дружество за колективно управление по отношение на допълнителния срок на закрила, предоставен съгласно настоящата директива, то дружеството за колективно управление, което управлява права от същата категория, е упълномощено да управлява неговите права. Изпълнителят запазва своите неимуществени права.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок. Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това кога една творба става обществено достояние.

Изменение  12

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 2а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Когато изпълнител е прехвърлил изключителните си права върху периодично плащане, от периодичното плащане, дължимо на изпълнителя, не се удържат нито авансови плащания, нито договорно определени удръжки.

Изменение  13

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато договор за предоставяне или прехвърляне предоставя на изпълнителя право на непериодично възнаграждение, изпълнителят има право да получи допълнително годишно възнаграждение от продуцента на звукозаписи за всяка пълна година, през която по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа.

3. Дружеството за колективно управление разпределя получените от използването на звукозаписи приходи справедливо и по такъв начин, че разпределението да отразява естеството и размера на приноса на всеки изпълнител, чието защитено изпълнение е включено в звукозапис.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок. Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това кога една творба става обществено достояние.

Изменение  14

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 4 - алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки могат да предвидят, че продуцент на звукозаписи, чиито общи годишни приходи, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, не надвишават минимален праг от 2 млн. EUR, няма да бъде задължен да отделя най-малко 20 % от приходите, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, от възпроизвеждане, разпространение и предоставяне на разположение на тези звукозаписи, по отношение на които по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени на 31 декември от въпросната година.

заличава се

Обосновка

Предложеното изключение създава несправедлива ситуация за изпълнителите и води до нарушен баланс между интересите на изпълнителите и на малките продуцентски компании. В допълнение, големите звукозаписни компании могат също така да избягнат плащането на допълнително възнаграждение чрез подписване на лицензионни договори с по-малки звукозаписни продуценти. (Свързано с изменението на Съображение 12.)

Изменение  15

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки могат да решават дали и в каква степен може да бъде наложено управлението на правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, да се извършва от дружества за колективно управление.

5. Държавите-членки гарантират, че правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, се администрира от дружество за колективно управление.

Обосновка

С оглед опростяване на административните процедури, администрирането на допълнителното годишно възнаграждение следва да бъде възложено на дружествата за колективно управление. (Свързано с изменението на Съображение 13.)

Изменение  16

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 5а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. С оглед на упражняването на правата по отношение на услуги от типа “при поискване”, предоставяни от операторите на излъчвания за техните радио- и телевизионни продукции, които съдържат музика от законно издадени звукозаписи, държавите-членки трябва да гарантират, че правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи да разрешават или отказват съответното използване се упражняват изключително чрез дружеството за колективно управление, което е създадено с цел събиране и разпределение на постъпленията от излъчването на такива звукозаписи.

Обосновка

Докато уреждането на правата в областта на авторските права срещу подходящо възнаграждение чрез съответното дружество за колективно управление е възможно, то липсва съответно правно задължение в областта на сродните права.

Предложената разпоредба облекчава уреждането на правата на радио- и телевизионните оператори, гарантира справедливо възнаграждение за носителите на правата и дава възможност за достъп на гражданите на Европа до документи с културно, историческо и политическо значение от архивите на радио- и телевизионните оператори.

Изменение  17

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 6 - алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за предоставяне или прехвърляне само заедно. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за предоставяне или прехвърляне заедно или поотделно в съответствие с приложимото национално законодателство. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

Изменение  18

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а - параграф 6 - алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако една година след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.“

Ако пет години след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.“

Обосновка

Въпреки, че се приветства въвеждането на клаузата "използваш правата или ги губиш", тя следва да стане по-гъвкава. Ако правата бъдат върнати на изпълнителя, следва да му се даде добра възможност за използване на неговото изпълнение, преди той отново да загуби правата си. Следователно на изпълнителите трябва да се даде по-разумен период от време - 5 години, с оглед предоставяне на реална възможност за това ново използване.

Изменение  19

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 - параграф 4а (нов)

Директива 2006/116/EО

Член 10а а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a) Добавя се следният член:

 

"Член 10аа

 

Когато изпълнител е предоставил или прехвърлил изключителното право да разрешава или отказва предоставяне на достъп на публиката, по жичен или безжичен път, до записа на неговото изпълнение по такъв начин, че всеки да има достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят запазва правото си да получи справедливо възнаграждение, платимо от потребителя за предоставянето на записа на неговото изпълнение на публиката.

 

Изпълнителят не може да се откаже от правото си да получи справедливо възнаграждение за предоставянето на неговото изпълнението на публиката.

 

Това възнаграждение се събира и администрира от дружество на изпълнители за колективно управление."

Обосновка

Правото на изпълнителите на възнаграждение трябва да бъде признато от лицата, които предоставят достъп на публиката до изпълнението.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Продължителност на защитата на авторското право и на някои сродни права

Позовавания

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Водеща комисия

JURI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

13.11.2008

 

 

 

Дата на приемане

11.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

10

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.12.2008)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Докладчик по становище: Emmanouil Angelakas

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът като цяло подкрепя предложението на Комисията да се удължи срока на закрила за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи от 50 на 95 години. Като има предвид, че предложението е приемливо отражение на факта, че изпълнителите все по-често надживяват съществуващия 50 годишен период на закрила, докладчикът не предлага изменения в това отношение.

Предложението също така включва съпътстващи мерки като например създаването на фонд за студийни музиканти и също така се стреми да въведе единен начин за изчисляване на срока на закрила, който се прилага за музикална композиция с текст, за която имат принос няколко автори. Отделните държави-членки прилагат различни системи за подобни съвместно създадени композиции. Това води до трудности при администрирането на авторските права в Общността и също трудности при трансграничното разпределяне на авторски възнаграждения за експлоатация в различни държави-членки. Докладчикът подкрепя предложението за хармонизиране на правилата в това отношение, като счита, че настоящите несъответствия затрудняват ефективното функциониране на вътрешния пазар.

Докладчикът като цяло подкрепя идеята за въвеждането на клауза „използваш правата или ги губиш” в договорите между изпълнителите и продуцентите на звукозаписи, но счита, че в тази част на предложението следва да се внесат известни промени.

На първо място, съгласно настоящето предложение ако се извършва запис на няколко изпълнители едновременно, те са задължени да действат заедно при прекратяването на договорите си за предоставяне или прехвърляне на права. Това означава, че всъщност 50 години след записването изпълнителите ще трябва да се договарят по този въпрос. Това не е реалистично и според докладчика следва да се промени в посока да се позволи на изпълнителите да действат самостоятелно.

Освен това настоящето предложение се отнася до предоставянето на разумен срок на изпълнителя, през които той да използва изпълнението си, чийто права изтичат. Но в предложението за тази цел се предвижда една година. Докладчикът не счита, че това е разумен срок и изразява становището, че в това отношение един петгодишен период е по-подходящ.

Докладчикът също така предлага да се включи изменение, което да призове Комисията след пет години да представи доклад на Европейския парламент и Съвета относно функционирането на преходните мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 5

Текст,предложен от Комисията

Изменение

(5) Изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и настоящият 50-годишен срок на закрила на изпълненията, записани чрез звукозапис, и на самите звукозаписи често не защитава техните изпълнения през целия им живот. В резултат на това изпълнителите имат по-ниски доходи в края на живота си. Често те не могат да разчитат на правата си, за да предотвратят или да ограничат нежелателно използване на изпълненията им, на което са изложени през живота си.

(5) Изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и настоящият 50-годишен срок на закрила на записа на изпълненията често не защитава техните изпълнения през целия им живот. В резултат на това изпълнителите имат по-ниски доходи в края на живота си. Често те не могат да разчитат на правата си, за да предотвратят или да ограничат нежелателно използване на изпълненията им, на което са изложени през живота си.

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага премахване на разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма. (Във връзка с изменението на член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение   2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следователно срокът на закрила на записи на изпълнения и на звукозаписи трябва да бъде удължен до 95 години след публикуване на звукозаписа и на записаното в него изпълнение. Ако звукозаписът или изпълнението, на което е направен звукозапис, не е било публикувано през първите 50 години, тогава срокът на закрила следва да тече 95 години от първото публично съобщаване.

(7) Следователно срокът на закрила на записи на изпълнения и на звукозаписи следва да бъде удължен до 95 години след съответната отправна точка.

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага премахване на разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма. (Във връзка с изменението на член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение   3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В интерес на правната сигурност следва да бъде предвидено, че при отсъствие на ясни указания за противното, договорното предоставяне или прехвърляне на права върху записа на изпълнението, сключено преди датата, до която държавите-членки следва да приемат мерките за прилагане на директивата, ще продължи да поражда правно действие по време на удължения срок.

(9) Държавите-членки би следвало да могат свободно да приемат разпоредби по тълкуването, адаптирането, прекратяването и по-нататъшното изпълнение на договорите, уреждащи предоставяне или прехвърляне на правата на изпълнителя върху записа на неговото изпълнение на продуцент на звукозаписи и сключени преди удължаването на срока на закрила, произтичащо от настоящата директива.

Обосновка

Не изглежда уместно предложените промени в Директива 2006/116/ЕО да изменят правилата на държавите-членки по тълкуването, адаптирането, прекратяването и по-нататъшното изпълнение на договорите за предоставяне или прехвърляне на правата на изпълнителите в полза на продуцент на звукозаписи. Следователно националните правила относно предоставянето или прехвърлянето на права на изпълнители и начинът, по който се прекъсват подобни прехвърляния и предоставяния, следва да определя използването на клаузата „използваш правата или ги губиш“, предвидена в член 10а, параграф 6.

Изменение   4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна мярка не трябва да води до прекомерна административната тежест за малките и средните продуценти на звукозаписи. Следователно държавите-членки са свободни да изключат от прилагането на тази мярка някои продуценти на звукозаписи, които се считат за малки и средни въз основа на годишните приходи, които получават от търговската реализация на звукозаписите.

заличава се

Изменение   5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат използвани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин средства следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Държавите-членки могат да изискат разпределението на тези средства да бъде възложено на дружества за колективно управление, които представляват изпълнителите. Когато разпределението на тези средства бъде възложено на дружества за колективно управление, за приходите, които не подлежат на разпределение, могат да се прилагат националните правила.

(13) Тези средства следва да бъдат използвани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин средства следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Държавите-членки следва да гарантират, че разпределението на тези средства ще бъде възложено на дружества за колективно управление, които представляват изпълнителите. За приходите, които не подлежат на разпределение, могат да се прилагат националните правила.

Изменение   6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) За да бъдат отново балансирани договорите, чрез които изпълнителите прехвърлят срещу авторски възнаграждения своите изключителни права на продуцент на звукозаписи, следва да се прибави допълнително условие към удължаването на срока, което да е на принципа „започваш на чисто“ за изпълнителите, които са предоставили гореспоменатите права на продуценти на звукозаписи срещу авторско или друго възнаграждение. За да могат изпълнителите да се възползват изцяло от удължения срок на закрила, държавите-членки следва да гарантират, че по силата на сключени споразумения между продуцентите на звукозаписи и изпълнителите, за времето на удължения срок на изпълнителите се изплаща авторско възнаграждение, което не се намалява заради авансови плащания или договорно определени удръжки.

Обосновка

Тази разпоредба е от съществено значение, за да могат изпълнителите да се възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването на срока на закрила в крайна сметка може да се окаже полезно само за малцинство известни артисти.

Изменение   7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а) В случаите, когато един звукозапис съдържа запис на изпълненията на множество изпълнители, държавите-членки следва да имат свободата да решат дали изпълнителите могат да прекратят предоставянето или прехвърлянето на правата заедно или поотделно.

Изменение   8

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Директива 2006/116/EО

Член 3 – параграф 1 – тире 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Обаче - ако записът на изпълнението по друг начин освен чрез звукозапис е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на този период, правата изтичат 50 години след датата на по-ранното първо публикуване или първото такова съобщаване;

„Обаче - ако записът на изпълнението по друг начин освен чрез звукозапис е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на този период, правата изтичат 95 години след датата на по-ранното първо публикуване или първото такова съобщаване;

Обосновка

Различното третиране на музикалните и аудиовизуалните изпълнители е напълно неприемливо, тъй като Директива 93/98/ЕИО, чиято кодифицирана версия е Директива 2006/116/ЕО, не прави разлика между изпълнителите, следователно да се създадат различни режими за една и съща категория изпълнители би било дискриминация съгласно европейското право и в противоречие с третирането на национално равнище. Освен това няма причина за подобна дискриминация.

Изменение   9

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки могат да предвидят, че продуцент на звукозаписи, чиито общи годишни приходи, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, не надвишават минимален праг от 2 млн. EUR, няма да бъде задължен да отделя най-малко 20 % от приходите, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, от възпроизвеждане, разпространение и предоставяне на разположение на тези звукозаписи, по отношение на които по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени на 31 декември от въпросната година. № на директивата за изменение]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени на 31 декември през въпросната година.

заличава се

Обосновка

Тъй като преходната съпътстваща мярка (20%) ще се измерва въз основа на нетните приходи, малките и средни предприятия няма да понасят несъразмерни разходи, следователно, за да се гарантира, че всички изпълнители се ползват от тези суми, е разумно те да бъдат включени в приложното поле на мярката.

Изменение   10

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки могат да решават дали и в каква степен може да бъде наложено управлението на правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, да се извършва от дружества за колективно управление.

5. Държавите-членки гарантират, че правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, се администрира от дружество за колективно управление.

Обосновка

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на допълнителното годишно възнаграждение следва да бъде възложено на дружествата за колективно управление. (Свързано с изменението на Съображение 13.)

Изменение   11

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за предоставяне или прехвърляне само заедно. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да има достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне в съответствие с приложимите национални закони. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

Обосновка

Не е реалистично да бъдат задължени изпълнителите да действат заедно.

Изменение   12

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако една година след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.“

Ако пет години след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.“

Обосновка

Не е реалистично да бъдат задължени изпълнителите да действат заедно. Освен това съображение 16 се отнася до предоставянето на разумен срок на изпълнителя, през който той да използва изпълнението си, чийто права изтичат. Една година обаче не се счита за разумен срок, докато пет години са по-подходящи като срок.

Изменение  13

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 5 а (нова)

Директива 2006/116/EО

Член 11 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) добавя се следният член:

 

„Член 11а

 

Изготвяне на доклад

 

До пет години след датата на влизане в сила на Директива .../.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета от ...*, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад относно функционирането на разпоредбите по член 10а, параграфи от 3 до 5 на настоящата директива.

 

* ОВ: моля въведете номера и датата на настоящата директива.”

Обосновка

Изготвянето на доклад ще даде възможност на Европейския парламент и Съвета да осъществят мониторинг върху последиците от промените, по-специално по отношение на транснационалните мерки.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Продължителност на защитата на авторското право и на някои сродни права

Позовавания

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Водеща комисия

JURI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2008

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maddalena Calia

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (10.12.2008)

на вниманието на подкомисията по правата на човека

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Докладчик по становище: Christopher Heaton-Harris

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението е да се подобри социалното положение на изпълнителите, и по-специално на студийните музиканти, като се отчита фактът, че изпълнителите все по-често живеят по-дълго от съществуващия 50-годишен период на закрила на техните изпълнения.

Мащабното производство на звукозаписи е явление, което започва най-вече през 50-те години на XX век. Ако нищо не бъде направено, през следващите десет години все по-голям брой изпълнители, записани и издадени между 1957 и 1967 г., ще загубят закрилата на правата си. От момента, в който техните изпълнения, на които е направен звукозапис, не са вече защитени, около 7000 изпълнители в големите държави-членки и пропорционално по-малък брой в малките държави-членки ще загубят всички свои доходи от договорни авторски възнаграждения и от права на регламентирано възнаграждение, дължими им поради излъчване и публично съобщаване на техните изпълнения по барове и дискотеки.

Това засяга известните изпълнители (тези, които получават договорни авторски възнаграждения), но най-вече хилядите анонимни студийни музиканти (тези, които не получават договорни авторски възнаграждения и разчитат единствено на правата на регламентирано възнаграждение), които са допринесли за звукозаписи в края на 50-те и 60-те години на XX век и са прехвърлили своите изключителни права на продуцентите на звукозаписи срещу заплащане на фиксирано възнаграждение („изкупуване“). Техните „еднократни справедливи възнаграждения“ за излъчване и публично съобщаване, които не могат да се прехвърлят на продуцентите на звукозаписи, ще се преустановят.

Докладчикът силно подкрепя предложението на Комисията - то предвижда повече ползи за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи, и по-конкретно клаузите за такса в размер на 20% и клаузата „използваш правата или ги губиш“ гарантират, че изпълнителите, и по-специално студийните музиканти, ще извлекат значителна полза от удължаването на срока и че правата им са добре защитени.

Докладчикът счита прага от 2 млн. евро за продуценти за ненужен, тъй като може да възпрепятства някои изпълнители да получават приходите, от които се нуждаят, поради което препоръчва този праг да бъде премахнат. По аналогия, предложенията за премахване на права на изпълнителите следва да бъдат премахнати, тъй като това би могло да доведе до поставяне на артисти и изпълнители в неблагоприятно финансово положение.

Докладчикът силно подкрепя използването на нетните приходи като мярка за таксата в размер на 20%, което ще гарантира, че продуцентите могат да приспадат разумни разходи, пряко свързани с управлението на удължаването на срока на закрила на звукозаписа. Трябва да се осигури възможност за приспадане единствено на пряко свързани разходи, за да се гарантира справедливо и последователно възнаграждение на изпълнителите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата подкомисия по правата на човека да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5а) Новите технологии предоставят възможността за цифрово разпространение на звукозаписи чрез законни онлайн услуги. В този контекст се включват и звукозаписите от минали години и се създава възможност за продажба на по-неизвестни звукозаписи, които носят доходи на по-стари и по-малко известни артисти.

Обосновка

Удължаването на срока за закрила на сродните права ще увеличи стимулите на звукозаписните компании да цифровизират своите каталози. Услугите по онлайн разпространение ще създадат по този начин нова перспектива за много звукозаписи, като създадат нови източници на доходи за артистите. Освен това цифровизирането на по-стари звукозаписи гарантира доход на по-стари или по-малко известни артисти, които ще се ползват от т.нар. "longtail продажби".

Изменение  2

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5б) Европейският парламент изисква от Комисията да стартира процедура за оценка на въздействието, подобна на провежданата за музикалния сектор, за да се прецени дали е необходимо удължаване на срока на закрила, прилаган понастоящем в аудиовизуалния сектор (артисти изпълнители, продуценти и оператори на излъчвания).

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да бъде признат и отразен в директивата. Тъй като обаче Европейската комисия не е провела никаква оценка на въздействието, включваща последиците на евентуалното удължаване на срока на закрила за изпълнителите в други сектори, подобно удължаване не е разумно на настоящия етап. Затова с настоящото Комисията получава поръчение да проведе оценка на въздействието върху аудиовизуалния сектор.

Изменение  3

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна мярка не трябва да води до прекомерна административна тежест за малките и средните продуценти на звукозаписи. Следователно държавите-членки са свободни да изключат от прилагането на тази мярка някои продуценти на звукозаписи, които се считат за малки и средни въз основа на годишните приходи, които получават от търговската реализация на звукозаписите.

заличава се

Обосновка

Тъй като преходната съпътстваща мярка (20%) ще се измерва въз основа на нетните приходи, малките и средни предприятия няма да понасят несъразмерни разходи, следователно, за да се гарантира, че всички изпълнители се ползват от тези суми, е разумно те да бъдат включени в приложното поле на мярката.

Изменение  4

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат използвани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин средства следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Държавите-членки могат да изискат разпределението на тези средства да бъде възложено на дружества за колективно управление, които представляват изпълнителите. Когато разпределението на тези средства бъде възложено на дружества за колективно управление, за приходите, които не подлежат на разпределение, могат да се прилагат националните правила.

(13) Тези средства следва да бъдат използвани единствено в полза на изпълнителите, на чиито изпълнения е направен звукозапис, и които са прехвърлили своите права на продуцента на звукозаписи срещу еднократно заплащане. Заделените по този начин средства следва да бъдат разпределяни между неизвестните изпълнители най-малко веднъж годишно на индивидуален принцип. Държавите-членки следва да гарантират, че разпределението на тези средства ще бъде възложено на дружества за колективно управление, които представляват изпълнителите. За приходите, които не подлежат на разпределение, могат да се прилагат националните правила. Съгласно принципите, залегнали в Конвенцията за културно многообразие на ЮНЕСКО, дружествата за колективно управление играят основна роля за запазването на културното многообразие.

Изменение  5

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Втората съпътстваща преходна мярка следва да бъде възстановяване на изпълнителя на правата върху записа на изпълнението, ако продуцентът на звукозаписи не предлага за продажба достатъчно количество копия от даден звукозапис, който в отсъствие на удължаване на срока на закрила би станал обществено достояние, или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис. Следователно правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа следва да изтичат, за се избегне положение, при което тези права са в сила едновременно с правата на изпълнителя върху записа на изпълнението, които не могат да бъдат предоставени или прехвърлени на продуцента на звукозаписи.

(15) Втората съпътстваща преходна мярка следва да бъде, че ако продуцентът на звукозаписи вече не предлага за продажба достатъчно количество копия от поне една версия на даден звукозапис, който в отсъствие на удължаване на срока на закрила би станал обществено достояние, или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката най-малко една версия на такъв звукозапис, изпълнителят може да поиска от продуцента да извърши това, и ако продуцентът не изпълни подобно искане в разумен срок, изпълнителят може да прекрати прехвърлянето на правата върху записа на изпълнението.

Обосновка

Разумно е продуцентите на звукозаписи да трябва да предоставят достатъчно количество от въпросния звукозапис на публиката.

Изменение  6

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Тази съпътстваща мярка трябва да гарантира, че звукозаписът не продължава да бъде защитен, ако не бъде предоставен на разположение на публиката след определен период от време от момента на удължаване на срока поради това, че титулярят на правата не ги използва или защото продуцентът на звукозаписи или изпълнителите не могат да бъдат намерени или идентифицирани. Ако след възстановяване на правата, изпълнителят е разполагал с разумен период от време да предостави звукозаписа на разположение на публиката, който звукозапис в отсъствие на удължаване на срока на закрила не би останал защитен, и ако изпълнителят не предоставя звукозаписа на разположение на публиката, правата върху звукозаписа и върху записа на изпълнението следва да бъдат погасени.

(16) Тази съпътстваща мярка трябва да гарантира, че звукозаписът не продължава да бъде защитен, ако не бъде предоставен на разположение на публиката след определен период от време от момента на удължаване на срока поради това, че титулярят на правата не ги използва или защото продуцентът на звукозаписи или изпълнителите не могат да бъдат намерени или идентифицирани.

Обосновка

Клаузата „използваш правата или ги губиш“ е предназначена да защитава правата на изпълнителите и да гарантира невъзможността на продуцентите на звукозаписи да ги лишават несправедливо от тези права.

Това се постига със съображение 15, докато допълнителните мерки, посочени в съображение 16, не предвиждат допълнителни ползи за изпълнителите, а в много случаи ще доведат до загуба за тях.

Изменение  7

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17а) Сред съпътстващите преходни мерки е задължителното колективно упражняване на правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи по отношение на услуги от типа “при поискване”, предоставяни от операторите на излъчвания за техните радио и телевизионни продукции, неразделна част от които е музиката от законно издадени звукозаписи. Тази система на управление на колективни права допълва реда на възнаграждение за излъчването на законно издадени звукозаписи, съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО, и гарантира, че през целия срок на закрила на законно издадени звукозаписи, съответните изпълнители и продуценти на звукозаписи получават справедлив дял от възнаграждението за използването „при поискване” на радио и телевизионни продукции.

Изменение  8

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19а) Държавите-членки следва да гарантират, че предложението за удължаване на срока на закрила на правата на изпълнителите е придружено от законодателни разпоредби, които предоставят закрила на изпълнителите, под формата на справедливи договорни условия за предоставянето или прехвърлянето на права.

Обосновка

Няма необходимост от хармонизиране на равнище ЕС на договорните условия за предоставяне или прехвърляне на права; въпреки това вниманието на държавите-членки следва да бъде насочено към факта, че обикновено студийните изпълнители нямат реална възможност да водят преговори и следователно условията на подобни договори обикновено благоприятстват едната страна.

Изменение  9

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки могат да предвидят, че продуцент на звукозаписи, чиито общи годишни приходи, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, не надвишават минимален праг от 2 млн. EUR, няма да бъде задължен да отделя най-малко 20 % от приходите, получени през годината, предхождаща година, за която се плаща въпросното възнаграждение, от възпроизвеждане, разпространение и предоставяне на разположение на тези звукозаписи, по отношение на които по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на директивата за изменение]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени на 31 декември през въпросната година.

заличава се

Обосновка

Тъй като преходната съпътстваща мярка (20%) ще се измерва въз основа на нетните приходи, малките и средни предприятия няма да понасят несъразмерни разходи, следователно, за да се гарантира, че всички изпълнители се ползват от тези суми, е разумно те да бъдат включени в приложното поле на мярката.

Изменение  10

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите-членки могат да решават дали и в каква степен може да бъде наложено управлението на правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, да се извършва от дружества за колективно управление.

5. Държавите-членки гарантират, че правото за получаване на допълнително годишно възнаграждение, посочено в параграф 3, се управлява от дружеството за колективно управление.

Обосновка

От съществено значение е дружествата за колективно управление да разпределят по най-точен начин и на индивидуален принцип възнаграждението, събирано от името на изпълнителите.

Изменение  11

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. Дружествата за колективно управление разпределят тези възнаграждения на индивидуален принцип и при отчитане на използването на изпълненията на всеки изпълнител.

Обосновка

От съществено значение е дружествата за колективно управление да разпределят по най-точен начин и на индивидуален принцип възнаграждението, събирано от името на изпълнителите.

Изменение  12

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10а – параграф 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. По отношение на управлението на правата за услуги от типа "при поискване"от страна на операторите на излъчвания за техните радио и телевизионни продукции, неразделна част от които е музиката от законно издадени звукозаписи, държавите-членки гарантират, че правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи да предоставят или да отказват разрешение за такова използване могат да се упражняват само чрез дружеството за колективно управление, основано с цел събиране и разпределение на възнаграждението за излъчване на такива звукозаписи.

Обосновка

Удължаването на срока на закрила за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи създава допълнителни административни трудности за операторите на радио и телевизионни излъчвания при уреждане на необходимите права „при поискване” за своите продукции, и по-специално за техните архиви. С цел постигане както на ефективно управление на правата, което се насърчава в съображение 26 на Директивата за авторското право (InfoSoc) от 2001 г., така и на справедливо разпределение на възнагражденията за всички притежатели на права при използване „при поискване” на радио и телевизионни продукции, би било уместно редът на възнаграждение да бъде допълнен от задължителна колективна система за лицензиране на такъв вид използване.

Изменение  13

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията им преди изменението с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи престане да предлага за продажба достатъчно количество копия от звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до тях по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да прекрати договора за предоставяне или прехвърляне. Когато звукозаписът съдържа запис на изпълненията на няколко изпълнители, те могат да прекратят своите договори за предоставяне или прехвърляне само заедно. Ако договорът за предоставяне или прехвърляне е прекратен съгласно изречение 1 или 2, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа се погасяват.

6. Ако след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията им преди изменението с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, продуцентът на звукозаписи вече не предлага за продажба достатъчно количество копия от най-малко една версия на звукозаписа или ако продуцентът не предоставя на разположение на публиката такъв звукозапис по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да има достъп до него по време и на място, които лично е избрал, изпълнителят може да поиска от продуцента да извърши това, и ако продуцентът не изпълни подобно искане в разумен срок, изпълнителят може да прекрати или прехвърли предоставените права върху звукозаписа.

Обосновка

Разумно е продуцентите на звукозаписи да трябва да предоставят достатъчно количество от въпросния звукозапис на публиката.

Изменение  14

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/116/EО

Член 10a – параграф 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако една година след момента, в който по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, преди изменението му с Директива [// въведете № на изменящата директива]/ЕО, правата на изпълнителя и на продуцента на звукозаписи престават да бъдат защитени по отношение съответно на записа на изпълнението и на звукозаписа, звукозаписът не е предоставен на разположение на публиката по жичен или безжичен път, по такъв начин, че всеки да имат достъп до него по време и на място, които лично е избрал, правата на продуцента на звукозаписи върху звукозаписа и правата на изпълнителите, свързани със записа на изпълнението им, се погасяват.

заличава се

Обосновка

Клаузата „използваш правата или ги губиш“ е предназначена да защитава правата на изпълнителите и да гарантира невъзможността на продуцентите на звукозаписи да ги лишават несправедливо от тези права. Това се постига с предвиденото в член 10, параграф 1, алинея 1, докато допълнителните мерки, посочени в алинея 2, не предвиждат допълнителни ползи за изпълнителите, а в много случаи ще доведат до загуба за тях.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Продължителност на защитата на авторското право и на някои сродни права

Позовавания

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Водеща комисия

JURI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

2.9.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2008

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Продължителност на защитата на авторското право и на някои сродни права

Позовавания

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.7.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

2.9.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Дата на приемане

12.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel