Postup : 2008/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0070/2009

Předložené texty :

A6-0070/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0282

ZPRÁVA     ***I
PDF 319kWORD 552k
18. 2. 2009
PE 414.350v02-00 A6-0070/2009

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Brian Crowley

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0464),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0281/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6‑0070/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 let, co se týče výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech a pro zvukové záznamy, často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života zažívají výkonní umělci propad příjmů. Často se rovněž nemohou spolehnout na svá práva, aby v průběhu svého života zabránili problematickému využití svých výkonů nebo je omezili.

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 let, co se týče záznamu výkonů, často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života zažívají výkonní umělci propad příjmů. Často se rovněž nemohou spolehnout na svá práva, aby v průběhu svého života zabránili problematickému využití svých výkonů nebo je omezili.

Odůvodnění

Ve změně směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. K dosažení tohoto cíle by měla být oblast působnosti návrhu rozšířena tak, aby se prodloužené době ochrany mohli těšit i audiovizuální výkonní umělci; proto je navrhováno vypuštění rozlišování mezi zvukovými a jinými záznamy (souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES).

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Je třeba, aby Komise ve vztahu k situaci evropského audiovizuálního odvětví zahájila postup posuzování dopadů s cílem zvážit případné prodloužení doby ochrany autorského práva na výrobce zvukových záznamů a vysílatele v audiovizuálním odvětví; tento postup je třeba dokončit nejpozději do 1. ledna 2010, aby mohl být návrh nové směrnice předložen do června 2010.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7a) Komise by měla zajistit, aby výkonní umělci a studioví hudebníci nebyli nuceni smluvními ujednáními se třetími stranami, např. nahrávacími společnostmi, převádět příjmy vzešlé z prodloužení doby ochrany z 50 na 95 let na tyto třetí strany.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Při vstupu do smluvního vztahu s výrobcem zvukových záznamů musí výkonní umělci obvykle převést na výrobce zvukových záznamů svá výlučná práva na rozmnožování, rozšiřování, pronájem a zpřístupňování záznamů svých výkonů. Výměnou za to je jim vyplacena záloha na autorský honorář a dostávají platby až v okamžiku, kdy výrobce zvukových záznamů získá zpět počáteční zálohu a provede smluvně stanovené srážky. Výkonní umělci, kteří účinkují v pozadí a jejichž jména se neuvádějí („vedlejší výkonní umělci) obvykle převádějí svá výlučná práva výměnou za jednorázovou platbu (jednorázová odměna).

(8) Při vstupu do smluvního vztahu s výrobcem zvukových záznamů musí výkonní umělci obvykle převést na výrobce zvukových záznamů svá výlučná práva na rozmnožování, rozšiřování, pronájem a zpřístupňování záznamů svých výkonů. Výměnou za to je jim vyplacena záloha na autorský honorář a dostávají platby až v okamžiku, kdy výrobce zvukových záznamů získá zpět počáteční zálohu a provede smluvně stanovené srážky. Výkonní umělci, kteří účinkují v pozadí a jejichž jména se neuvádějí („vedlejší výkonní umělci), stejně jako někteří další výkonní umělci, jejichž jména se uvádějí („přední výkonní umělci“), obvykle převádějí svá výlučná práva výměnou za jednorázovou platbu (jednorázová odměna).

Odůvodnění

Někteří výkonní umělci, jejichž jméno se uvádí („vedlejší výkonní umělci“) převádějí svá výlučná práva výměnou za jednorázovou platbu. Tito výkonní umělci by měli mít rovněž nárok na doplňkovou odměnu.

Pozměňovací návrh  5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno jinak, smluvní převod nebo postoupení práv na záznam výkonu uzavřené před datem, k němuž mají členské státy přijmout opatření k provedení směrnice, bude nadále účinné po dobu prodloužené ochrany.

(9) Členské státy by měly mít možnost přijmout ustanovení o výkladu, přizpůsobení, ukončení a dalším plnění smluv upravujících převod nebo postoupení práv výkonného umělce k záznamu jeho výkonu na výrobce zvukového záznamu, které byly uzavřeny před prodloužením doby ochrany vyplývajícím z této směrnice.

Odůvodnění

Nezdá se vhodné, aby navrhované změny směrnice 2006/116/ES měnily pravidla členských států ohledně výkladu, přizpůsobení, ukončení a dalšího plnění smluv o převodu nebo postoupení práv výkonného umělce na výrobce zvukového záznamu. Proto by se provádění doložky „use it or lose it” předpokládané v čl. 10a odst. 6 mělo řídit vnitrostátními předpisy pro převod a postoupení práv výkonného umělce a ukončování smluv o takových postoupeních a převodech.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Mají-li mít z prodloužené doby ochrany užitek spíše výkonní umělci než výrobci záznamů, měla by směrnice zajistit, aby veškeré platné smlouvy, jež stanovují jakékoli prodloužení doby ochrany, neměly žádný účinek, pokud jde o prodloužení doby ochrany z 50 let na dobu života výkonného umělce.

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným opatřením by neměly vzniknout nepřiměřené administrativní překážky pro malé a střední výrobce zvukových záznamů. Proto by členské státy měly mít možnost vyjmout z tohoto opatření některé výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na základě ročních příjmů z obchodního využívání zvukových záznamů považováni za malé a střední výrobce.

vypouští se

Odůvodnění

Možnost čerpat z těchto prostředků by měli mít všichni výkonní umělci. Příjmy, jež mají být placeny dotčeným výkonným umělcům na základě tohoto přechodného opatření, jsou úměrné příjmům výrobce. Výše plateb bude tedy u výrobců s nižšími příjmy menší.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

(14a) Za účelem vyvážení smluv, kterými výkonní umělci na základě autorského honoráře převádějí svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů, by měl být k prodloužení ochrany připojen „čistý řez“ pro ty výkonné umělce, kteří se za autorský honorář nebo za odměnu vzdali výše zmíněných výlučných práv ve prospěch výrobců zvukových záznamů. mají-li výkonní umělci plně využít prodloužené ochrany, měly by členské státy zajistit, aby byl výkonným umělcům na základě dohod mezi výrobci zvukových záznamů a výkonnými umělci vyplácen autorský honorář nebo odměna v průběhu prodlouženého časového období bez ohledu na vyplacené zálohové platby nebo smluvně stanovené srážky.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec prospěšné pouze menšině uváděných umělců.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b) Podobně, ve snaze zajistit, aby výkonní umělci, kteří převedou svá výlučná práva na výrobce výměnou za pravidelnou platbu či odměnu, mohli plně využít prodloužené ochrany, by členské státy měly zajistit, aby byl výkonným umělcům vyplácen autorský honorář nebo odměna v průběhu prodlouženého časového období bez ohledu na vyplacené zálohové platby nebo smluvně stanovené srážky.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec prospěšné pouze menšině uváděných umělců.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Jelikož cílů navrhovaných opatření nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, neboť vnitrostátní opatření v této oblasti by vedla buď k narušení podmínek hospodářské soutěže nebo by ovlivnila rozsah výlučných práv výrobců zvukových záznamů, která jsou vymezena právními předpisy Společenství a může jich být tedy lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(17) Jelikož cílů navrhovaných opatření nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, neboť vnitrostátní opatření v této oblasti by vedla buď k narušení podmínek hospodářské soutěže nebo by ovlivnila rozsah výlučných práv výrobců zvukových záznamů, která jsou vymezena právními předpisy Společenství a může jich být tedy lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů. Mezi doprovodná přechodná opatření by měl patřit také povinný kolektivní výkon práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, pokud jde o služby na požádání poskytované subjekty vysílajícími svou rozhlasovou či televizní produkci, jejíž je hudba oprávněně vydaného zvukového záznamu nedílnou součástí. Tento systém kolektivní správy práv doplňuje režim odměňování pro vysílání legálně uvedených zvukových záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES a zaručuje, že příslušní výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů dostávají po celou dobu ochrany oprávněně uvedených zvukových záznamů spravedlivý podíl odměny, i pokud jde o využívání vysílané produkce na požádání.

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Harmonizace dob ochrany u hudebních skladeb s textem není úplná, čímž vznikají překážky volného pohybu zboží a služeb, jako jsou např. přeshraniční služby kolektivní správy práv.

(19) Harmonizace dob ochrany u hudebních skladeb s textem není úplná, čímž vznikají překážky volného pohybu zboží a služeb, jako jsou např. přeshraniční služby kolektivní správy práv. Aby se zajistilo odstranění těchto překážek, měla by se na veškerá tato díla, jež jsou chráněna ke dni [datum vstupu této směrnice v platnost], ve všech členských státech vztahovat harmonizovaná doba ochrany.

 

 

Odůvodnění

Účelem návrhu Komise je harmonizovat ustanovení o dílech vytvořených spoluautory s cílem odstranit stávající překážky volného pohybu zboží a služeb a usnadnit poskytování licencí pro více států. Pozměňovací návrh usiluje o vyjasnění, že by toto ustanovení mělo být od vstupu směrnice v platnost uplatňováno na veškerá díla, jež v té době požívají ochrany v EU.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) V případě nutnosti by členské státy měly zajistit, aby bylo rozšíření doby ochrany práv výkonných umělců doplněno o legislativní ustanovení, která výkonným umělcům poskytnou ochranu v podobě spravedlivých smluvních podmínek pro převod či postoupení práv.

Odůvodnění

Na úrovni Evropské unie není nutná harmonizace podmínek smluv o převodu nebo postoupení; členské státy by však měly být upozorněny na to, že studioví výkonní umělci obvykle nejsou ve faktické vyjednávací pozici, a proto jsou podmínky takových smluv většinou jednostranné.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavce 3 až 6 tohoto článku se použijí na smlouvy o převodu nebo postoupení, které jsou nadále účinné i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož:

číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu.

2. Odstavce 3 až 7 tohoto článku se použijí na smlouvy o převodu nebo postoupení, které jsou nadále účinné i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec ku prospěchu pouze menšiny uváděných umělců.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce zvukových záznamů, jehož celkový roční příjem během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, nepřekročí minimální hranici 2 milióny EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 procent těchto příjmů, které získal během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, rozšiřování a zpřístupňování těch zvukových záznamů, vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec a výrobce zvukových záznamů již nebudou ke dni 31. prosince uvedeného roku chráněni.

vypouští se

Odůvodnění

Možnost čerpat z těchto prostředků by měli mít všichni výkonní umělci. Příjmy, jež mají být placeny dotčeným výkonným umělcům na základě tohoto přechodného opatření, jsou úměrné příjmům výrobce. Výše plateb bude tedy u výrobců s nižšími příjmy menší.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do jaké míry může být stanovena správa tohoto práva na roční dodatečnou odměnu uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 spravovaly organizace pro kolektivní správu práv.

 

Pokud jde o správu práv týkajících se rozhlasových nebo televizních pořadů vysílacích organizací zpřístupňovaných prostřednictvím služeb na požádání v případech, kdy tyto pořady jako svou nedílnou součást obsahují hudbu z oprávněně vydaných zvukových záznamů, zajistí členské státy, aby práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na udělení nebo zamítnutí souhlasu s takovým užitím mohla být vykonávána pouze prostřednictvím organizace pro kolektivní správu práv, která byla zřízena za účelem výběru a rozdělování odměny za vysílání takových zvukových záznamů.

Odůvodnění

Pro zjednodušení správních postupů by měly být správou roční dodatečné odměny pověřeny organizace pro kolektivní správu práv. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 13.)

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Organizace pro kolektivní správu práv rozdělují tyto odměny individuálně a s ohledem na využívání výkonů každého výkonného umělce.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby organizace pro kolektivní správu práv co nejpřesněji a individuálně rozdělovaly odměnu vybranou v zastoupení výkonných umělců.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení společně. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

Odůvodnění

Povinnost výkonných umělců jednat společně není realistická.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.

Odůvodnění

Ačkoli je zavedení ustanovení „use it or lose it“ vítáno, mělo by být flexibilnější. Pokud se práva vrátí zpět k výkonnému umělci, měl by mít patřičnou možnost využít svůj výkon dříve, než o svá práva opět přijde. Proto by měla být výkonným umělcům poskytnuta přiměřenější lhůta 5 let, aby bylo nové využití použitelné.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6a. Má-li výkonný umělec nárok na pravidelné platby, nebudou z těchto plateb sráženy žádné zálohy či smluvně dohodnuté srážky poté, co v souladu s čl. 3 odst. 1 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES již výkonný umělec nebude chráněn.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec ku prospěchu pouze menšiny uváděných umělců.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Článek 2a

 

Nejpozději …* a dále každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování a dopadech této směrnice, ve které mimo jiné na základě specifických informací poskytnutých členskými státy posoudí účinnost opatření přijatých při revizi této směrnice vzhledem k sledovaným cílům. Komise zejména prozkoumá, zda má prodloužení doby ochrany práv pozitivní dopad na sociální situaci výkonných umělců a na hudební tvorbu a zda se doplňková opatření jeví pro dosažení těchto cílů jako užitečná.

 

* Tři roky po lhůtě pro provedení této směrnice.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj podporuje návrh Komise, jehož cílem je zlepšení sociální situace výkonných umělců, a zejména studiových hudebníků, vzhledem k tomu, že výkonní umělci ve stále větší míře přežívají stávající padesátileté období ochrany svých výkonů.

Hlavní návrhy směrnice zahrnují prodloužení ochrany ve státech, v nichž jsou výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů činní, z 50 na 95 let, ale stanoví také několik doprovodných opatření, jako je založení fondu pro studiové hudebníky a zařazení doložek „use it or lose it“ do smluv uzavíraných mezi výkonnými umělci a výrobci zvukových záznamů. Z právního hlediska tyto návrhy zahrnují změnu směrnice 2006/116/ES z 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Tato směrnice kodifikovala a beze změn obsahu nahradila dřívější směrnici 93/98/EHS o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (často uváděnou jako „Term directive“).

Cílem těchto návrhů je přinést užitek oběma stranám, výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů. Prodloužená ochrana by byla přínosem pro výkonné umělce, kteří by mohli pokračovat ve vydělávání peněz v průběhu doplňkového časového období. 95letá ochrana by překlenula rozdíl v příjmech, jemuž výkonní umělci čelí po dosažení 70 let, tj. v době, kdy jejich rané výkony zaznamenané ve věku dvaceti let ztrácí ochranu. Nadále by tak měli nárok na odměny za vysílání, za výkony na veřejných místech, jako jsou bary a diskotéky, a na finanční vyrovnání za soukromé rozmnožování jejich výkonů. Prodloužená ochrana by byla přínosem také pro výrobce zvukových záznamů. Jednalo by se o zdroj dodatečného příjmu z prodeje záznamů v obchodech a na internetu. Návrhy také předkládají jednotný způsob výpočtu doby ochrany, který se použije na hudební skladby, jež jsou výsledkem příspěvků několika autorů, vzhledem k tomu, že převážná většina hudebních skladeb je vytvořena spoluautory; v rámci EU by doba ochrany hudební skladby uplynula 70 let po smrti posledního žijícího autora bez ohledu na to, zda by se jednalo o autora textu nebo skladatele hudby.

Komise navrhuje uplatňovat jednotnou metodu výpočtu doby ochrany hudebních skladeb s textem, přičemž se v případě, že je hudební skladba vydána s textem, vypočte doba její ochrany od smrti poslední žijící osoby: autora textu či skladatele hudby.

Současné rozdíly v době ochrany, zejména mezi Evropou a Spojenými státy, jsou zdrojem právní nejistoty a pirátství, zejména v digitálním prostředí, v němž neexistují hranice a díky němuž mohou být díla ve stejný okamžik používána v různých státech. Je nepopiratelné, že odlišné doby ochrany mohou přispět k rozvoji pirátství: výkony, které jsou v jednom státě již volné, mohou být z tohoto státu šířeny elektronickou cestou do dalších států, v nichž jsou stále chráněné. Konečně, Evropa je schopna chránit své umělce, kteří představují jedno z nejvýznamnějších vyjádření kulturní rozmanitosti.

Vyrovnání doby ochrany se Spojenými státy by evropskému hospodářství poskytlo skvělou příležitost k dosažení dalšího pokroku Lisabonské strategie EU pro růst a zaměstnanost, která uznala zvláštní význam podpory tvůrčího odvětví. V době, kdy se tvůrčí odvětví založená na duševním vlastnictví podílí v rostoucí míře na tvorbě HDP v EU, vede současný rozdíl mezi dobami ochrany v EU a ve Spojených státech k jasnému konkurenčnímu znevýhodnění evropských nahrávacích společností a výkonných umělců. Má-li být evropský průmysl zvukových nahrávek na globálním trhu skutečně konkurenceschopný, je třeba, aby EU odstranila tento rozdíl tím, že vyrovná dobu ochrany na 95 let, a tak poskytne rovné podmínky pro hlavní evropské obchodní partnery. Bude-li doba ochrany kratší, nebude tohoto výsledku dosaženo.

Nadto má prodloužení ochrany práv výkonných umělců pro příslušné umělce ještě zásadnější význam vzhledem k současné vyšší délce života obyvatel, k jejímuž nárůstu došlo v minulých letech. Naneštěstí zažívá mnoho výkonných umělců popularitu a úspěch zejména v mládí, a proto je důležité, aby získávali odpovídající ekonomické zisky ve stáří, kdykoli je jejich dílo sdělováno veřejnosti. Prodloužená ochrana by také podpořila kulturní rozmanitost: nebude-li doba ochrany upravena, budou staré výkony, které postupně ztrácí ochranu autorského práva, nevyhnutelně zvýhodňovány v neprospěch současné tvorby. Současná tvorba bude bezpochyby usilovat o to, aby uspokojila trhy s delší dobou ochrany bez ohledu na požadavky lokálního, rozmanitého obsahu. Nakonec je také třeba pochopit, že absence řádného statusu staví evropské výkonné umělce, kteří se chtějí živit svou tvorbou, do mimořádně složité situace bez ohledu na výši jejich příspěvku ke kulturnímu hospodářskému odvětví v EU. Naprostá většina výkonných umělců má velmi omezený přístup k sociálnímu zabezpečení, dávkám v nezaměstnanosti nebo k ochraně zdraví a bezpečnosti a zpravidla čelí rozšířeným nespravedlivým smluvním praktikám. V tomto ohledu představuje příjem pocházející z duševního vlastnictví pro výkonné umělce klíčový zdroj příjmů.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (16. 12. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Navrhovatelka: Erna Hennicot-Schoepges

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá návrh Komise na prodloužení doby ochrany souvisejících práv a na zavedení dalších přechodných ochranných opatření. Komise ve svém návrhu uznává význam tvůrčího a uměleckého přínosu výkonných umělců, který by se měl odpovídajícím způsobem odrážet v době trvání ochrany.

Navrhovatelka nicméně zastává názor, že v zájmu lepšího dosažení těchto cílů by mohl být návrh dále upraven tak, aby zohledňoval hospodářskou a společenskou realitu a nejnovější technologický vývoj, a předkládá proto soubor pozměňovacích návrhů, jež se zejména týkají:

i)  rozšíření působnosti směrnice i na audiovizuální umělce,

ii)  vypuštění osvobození malých výrobců zvukových záznamů od povinnosti přispívat do fondu pro hostující hudebníky,

iii) zjednodušení správy tohoto fondu,

iv) větší flexibility doložky „use it or lose it“,

v) dalšího vyhodnocení zpřístupňování výkonů on-line.

i)    Rozšíření rozsahu působnosti směrnice i na audiovizuální umělce

V úpravě směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. V zájmu dosažení tohoto cíle by měl být rozsah působnosti navrhované směrnice rozšířen tak, aby z prodloužené doby ochrany mohli mít prospěch také audiovizuální umělci, a proto je navrženo, aby bylo vypuštěno rozlišení mezi pořízením zvukového záznamu a pořízením jiného záznamu výkonu. Měla by rovněž platit stejná počáteční data, od nichž se počítá trvání ochrany práv výkonných umělců a práv výrobců (jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2). (Související pozměňovací návrhy: pozměňovací návrh 1 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 5, pozměňovací návrh 2 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 7 a pozměňovací návrh 10 návrhu stanoviska k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES.)

ii)   Vypuštění osvobození malých výrobců zvukových záznamů od povinnosti přispívat do fondu pro hostující hudebníky

Komise navrhuje, aby byli malí výrobci zvukových záznamů osvobozeni od povinnosti vyčleňovat nejméně 20 % příjmů na příspěvek do fondu pro hostující hudebníky. Tato výjimka by vytvářela nerovné podmínky pro výkonné umělce a nezajišťovala by náležitou rovnováhu mezi zájmy výkonných umělců a zájmy malých výrobců. Navíc by se větší výrobci zvukových záznamů mohli snažit těmto dodatečným platbám vyhnout tím, že by podepisovali licenční smlouvy s menšími výrobci zvukových záznamů. Navrhovatelka proto doporučuje, aby byla tato výjimka vypuštěna. (Související pozměňovací návrhy: pozměňovací návrh 4 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 12 a pozměňovací návrh 12 návrhu stanoviska k čl. 10a (novému) odst. 4 druhému pododstavci směrnice 2006/116/ES.)

iii) Zjednodušení správy fondu pro hostující hudebníky

V zájmu zjednodušení správních postupů by měly být správou tohoto fondu pověřeny organizace pro kolektivní správu práv. (Související pozměňovací návrhy: pozměňovací návrh 5 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 13, pozměňovací návrh 6 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 14a (novému) a pozměňovací návrh 13 návrhu stanoviska k čl. 10a (novému) odst. 5 směrnice 2006/116/ES.)

iv)  Větší flexibilita doložky „use it or lose it“

Ačkoli je zařazení doložky „use it or lose it“ vítáno, měla by být tato doložka flexibilnější. Pokud jsou práva vrácena výkonnému umělci, měl by mít dostatečnou příležitost svůj výkon využít, než těchto práv opět pozbude. Proto by měli mít výkonní umělci k dispozici přiměřenější lhůtu (5 let), aby skutečně mohli svá práva znovu využít. (Související pozměňovací návrh: pozměňovací návrh 14 návrhu stanoviska k čl. 10a (novému) odst. 6 druhému pododstavci.)

v)   Další vyhodnocení zpřístupňování výkonů on-line

Vzhledem k rostoucímu využívání online služeb a ke zvyšující se poptávce po těchto službách by mělo být zpřístupňování výkonů on-line posouzeno důkladněji. Komise by měla být vyzvána k tomu, aby vyhodnotila stávající právní a hospodářskou situaci a zevrubněji posoudila dopady této alternativy. V rámci tohoto hodnocení by měla být zvláštní pozornost věnována praktickému zajišťování nároku výkonných umělců na spravedlivou odměnu (např. co se týče výše finančních výhod a určení osob, které by tuto odměnu hradily); důkladně zvážena by měla být rovněž pravidla a povinnosti vyplývající z příslušných mezinárodních úmluv. (Související pozměňovací návrh: pozměňovací návrh 9 k bodu odůvodnění 19c (novému).)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno jinak, smluvní převod nebo postoupení práv na záznam výkonu uzavřené před datem, k němuž mají členské státy přijmout opatření k provedení směrnice, bude nadále účinné po dobu prodloužené ochrany.

(9) Mají-li mít z prodloužené doby ochrany užitek spíše výkonní umělci než výrobci záznamů, měla by směrnice zajistit, aby veškeré platné smlouvy, jež stanovují jakékoli prodloužení doby ochrany, neměly žádný účinek, pokud jde o prodloužení doby ochrany z 50 let na dobu života výkonného umělce.

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným opatřením by neměly vzniknout nepřiměřené administrativní překážky pro malé a střední výrobce zvukových záznamů. Proto by členské státy měly mít možnost vyjmout z tohoto opatření některé výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na základě ročních příjmů z obchodního využívání zvukových záznamů považováni za malé a střední výrobce.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovaná výjimka vytváří nerovné podmínky pro výkonné umělce a nezajišťuje náležitou rovnováhu mezi zájmy výkonných umělců a zájmy malých výrobců. Navíc by se větší nahrávací společnosti mohly snažit těmto dodatečným platbám vyhnout tím, že by podepisovaly licenční smlouvy s menšími výrobci zvukových záznamů. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 10a (novému) odst. 4 druhému pododstavci směrnice 2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za jednorázovou výplatu. Finanční prostředky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozděleny málo známým výkonným umělcům individuálně, nejméně jednou ročně. Členské státy mohou požadovat, aby rozdělení těchto finančních prostředků byla svěřena organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce. Pokud je rozdělení těchto finančních prostředků svěřeno organizacím pro kolektivní správu práv, použijí se vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných příjmech.

(13) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za jednorázovou výplatu. Finanční prostředky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozděleny málo známým výkonným umělcům individuálně, nejméně jednou ročně. Členské státy mohou požadovat, aby rozdělení těchto finančních prostředků byla svěřena organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce.

Odůvodnění

Spravování těchto finančních prostředků by mělo být svěřeno organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce, aby tyto prostředky byly skutečně přidělovány příjemcům uvedeným v původním návrhu Evropské komise, tj. hostujícím hudebníkům.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Součástí prvního doprovodného přechodného opatření by mělo být povinné kolektivní uplatnění práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, která se týkají služeb na vyžádání („on demand“) poskytovaných subjekty, jež vysílají své rozhlasové nebo televizní pořady, jejichž nedílnou součástí je hudba z oprávněně vydaných zvukových záznamů. Systém kolektivní správy práv doplňuje režim odměňování za vysílání oprávněně vydaných zvukových záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES a zaručuje, že příslušní výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů dostávají po celou dobu ochrany oprávněně vydaných pořadů spravedlivý díl odměny, i pokud jde o využití pořadů vysílaných prostřednictvím služeb na vyžádání.

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení správních postupů, mezi jinými pro subjekty rozhlasového či televizního vysílání, pro vypořádání příslušných práv spojených s pořady těchto subjektů poskytovanými na vyžádání, by měly být správou roční dodatečné odměny pověřeny organizace pro kolektivní správu práv. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 10a (novému) odst. 5 směrnice 2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14b) Tato směrnice by měla umožnit přehodnocení právní ochrany výkonných umělců. Digitální prostředí nabízí nové možnosti využití chráněného obsahu, z nichž by měli mít užitek všichni držitelé práv. V zájmu dosažení tohoto cíle by se měla na úrovni Společenství a členských států vypracovat posouzení dopadů, na jejichž základě by bylo možné určit, jak by právní ochrana výkonných umělců měla být zlepšena, zejména pokud jde o zavedení výlučného práva na zpřístupnění záznamů veřejnosti ve prospěch výkonných umělců, aby jejich výkony mohly být využívány způsobem, jenž veřejnosti umožní získat přístup k takovým výkonům, kdekoliv a kdykoliv si bude přát (tzv. služby „na vyžádání“). V rámci tohoto posouzení by měla být zvláštní pozornost věnována praktickému zajišťování nároku výkonných umělců na spravedlivou odměnu (např. co se týče výše finančních výhod a určení osob, které by tuto odměnu hradily). Důkladně zvážena by měla být rovněž pravidla a povinnosti stanovené v příslušných mezinárodních úmluvách.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14c) Pro vyvážení smluv, jimiž výkonní umělci převádějí svá výhradní práva na základě autorských honorářů na výrobce zvukových záznamů, by měl být další podmínkou k prodloužení doby „čistý řez“ pro ty výkonné umělce, kteří postoupili tato práva na výrobce zvukových záznamů za autorské honoráře nebo odměnu. Aby mohli výkonní umělci plně využívat prodloužené doby ochrany, měly by členské státy zajistit, aby na základě smluv mezi výrobci zvukových záznamů a výkonnými umělci byl v prodloužené době vyplácen autorský honorář nezatížený zálohovými platbami či smluvně definovanými odpočty.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec ku prospěchu pouze menšiny uváděných umělců.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) V případě potřeby by měly členské státy zajistit, aby bylo rozšíření doby ochrany práv výkonných umělců doplněno o legislativní ustanovení, která výkonným umělcům poskytnou ochranu, pokud jde o spravedlivé smluvní podmínky pro převod či postoupení práv.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 3 – odst. 1 - věta 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Druhá věta čl. 3 odst. 1 se nahrazuje tímto:

1) Na konec čl. 3 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud je však

„Pokud však bude výkonný umělec na konci tohoto období naživu, jeho práva budou nadále chráněna po dobu jeho života.“

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, uplynou práva za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,

 

- zvukový záznam výkonu oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, uplynou práva za 95 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve.“

 

Odůvodnění

Prodloužení by se mělo uplatnit pouze na výkonné umělce a pouze na dobu jejich života. Tento návrh odráží stávající řecké právo, které dosud nebylo harmonizováno. Komise uvedla, že odmítla zahájit vykonávací řízení vůči Řecku, neboť považuje řeckou právní úpravu za výhodnější než stávající harmonizované právo. Prodloužení pro výrobce zvukových záznamů není odůvodněné, stanovená padesátiletá lhůta je více než postačující pro návratnost jakékoli investice.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 3 – odst. 2 - věta 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Ve druhé a třetí větě čl. 3 odst. 2 se číslice „50“ nahrazuje číslicí „95“.

vypouští se

Odůvodnění

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nebude-li jasně uvedeno jinak, má se za to, že smlouva uzavřená před [vlož datum, k němuž musí členské státy provést pozměňující směrnici do vnitrostátního práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž výkonný umělec převádí nebo postupuje svá práva na záznam svého výkonu výrobci zvukových záznamů (dále jen „smlouva o převodu nebo postoupení“), je nadále účinná i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice] výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu.

1.se za to, že smlouva uzavřená před [vlož datum, k němuž musí členské státy provést pozměňující směrnici do vnitrostátního práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž výkonný umělec převádí nebo postupuje svá práva na záznam svého výkonu nikoli organizaci pro kolektivní správu práv, nýbrž výrobci zvukových záznamů (dále jen „smlouva o převodu nebo postoupení“), přestává být účinná po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice], výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu.

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavce 3 až 6 tohoto článku se použijí na smlouvy o převodu nebo postoupení, které jsou nadále účinné i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu.

2. V případě, že výkonný umělec nepřevedl správu svých práv na organizaci pro kolektivní správu práv, pokud jde o prodlouženou dobu ochrany, která je poskytnuta na základě této směrnice, pokládá se za organizaci s mandátem na správu jeho práv ta organizace, která spravuje práva stejné kategorie. Výkonnému umělci zůstávají jeho morální práva.

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Pokud výkonný umělec převedl svá výlučná práva výměnou za periodickou platbu, není tato platba náležející výkonnému umělci zatížena žádnými zálohami ani smluvně definovanými odpočty.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva o převodu nebo o postoupení dává výrobci zvukových záznamů právo žádat neperiodickou odměnu, musí mít výkonný umělec právo na roční doplňkovou odměnu od výrobce zvukových záznamů za každý celý rok, v němž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu.

3. Organizace pro kolektivní správu práv rozděluje příjmy získané z využívání zvukových záznamů spravedlivě a způsobem, který zohlední povahu a rozsah příspěvku každého výkonného umělce, jehož výkon podléhající ochraně je ve zvukovém záznamu obsažen.

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce zvukových záznamů, jehož celkový roční příjem během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, nepřekročí minimální hranici 2 milióny EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 procent těchto příjmů, které získal během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, rozšiřování a zpřístupňování těch zvukových záznamů, vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec a výrobce zvukových záznamů již nebudou ke dni 31. prosince uvedeného roku chráněni.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovaná výjimka vytváří nerovné podmínky pro výkonné umělce a nezajišťuje náležitou rovnováhu mezi zájmy výkonných umělců a zájmy malých výrobců. Navíc by se větší nahrávací společnosti mohly snažit těmto dodatečným platbám vyhnout tím, že by podepisovaly licenční smlouvy s menšími výrobci zvukových záznamů. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 12.)

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do jaké míry může být stanovena správa tohoto práva na roční dodatečnou odměnu uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 spravovaly organizace pro kolektivní správu práv.

Odůvodnění

Pro zjednodušení správních postupů by měly být správou roční dodatečné odměny pověřeny organizace pro kolektivní správu práv. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 13.)

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Pokud jde o uplatňování práv týkajících se služeb na vyžádání poskytovaných subjekty, jež vysílají své rozhlasové nebo televizní pořady, jejichž součástí je hudba z oprávněně vydaných zvukových záznamů, členské státy zajistí, aby práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na udělení nebo zamítnutí souhlasu s takovým užitím byla uplatňována pouze prostřednictvím organizace pro kolektivní správu práv, která byla zřízena za účelem výběru a rozdělování odměny za vysílání takových zvukových záznamů.

Odůvodnění

Ačkoliv práva na spravedlivou odměnu mohou držitelé autorských práv uplatňovat prostřednictvím příslušné organizace pro kolektivní správu práv, neexistuje žádná právní povinnost ve vztahu k souvisejícím právům výkonných umělců.

Navrhované ustanovení by vysílacím subjektům usnadnilo vypořádání příslušných práv, zajistilo spravedlivou odměnu pro držitele práv a umožnilo evropským občanům přístup ke kulturně, historicky a politicky významnému materiálu z archívů vysílacích subjektů.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení společně. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení společně nebo jednotlivě v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.

Odůvodnění

Ačkoli je zavedení ustanovení „use it or loose it“ vítáno, mělo by být flexibilnější. Pokud se práva vrátí zpět k výkonnému umělci, měl by mít patřičnou možnost využít svůj výkon dříve, než o svá práva opět přijde. Proto by měla být výkonným umělcům poskytnuta přiměřenější lhůta 5 let, aby bylo co nejvíce umožněno nové využití.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 10aa

 

Pokud výkonný umělec převedl nebo postoupil svá výlučná práva týkající se povolení nebo zákazu zpřístupnění záznamu svého výkonu veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup, kdekoliv a kdykoliv si bude přát, jeho právo na spravedlivou odměnu od uživatele za toto zpřístupnění veřejnosti je zachováno.

 

Práva výkonného umělce na spravedlivou odměnu za zpřístupnění jeho záznamů veřejnosti se nelze vzdát.

 

Tuto odměnu pro výkonného umělce vybírá a spravuje organizace pro kolektivní správu práv.“

Odůvodnění

Odměna pro výkonného umělce musí být uznána subjektem, který jeho výkon zpřístupňuje veřejnosti.

POSTUP

Název

Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv

Referenční údaje

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel

      Datum jmenování

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

13.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

11.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

10

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (12. 12. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Navrhovatel: Emmanouil Angelakas

stručné odůvodnění

Navrhovatel v zásadních rysech podporuje návrh Komise na prodloužení doby ochrany pro výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů z 50 na 95 let. Vzhledem k tomu, že tento návrh přiměřeně reflektuje skutečnost, že výkonní umělci ve stále větší míře přežívají stávající padesátileté období ochrany, nepředkládá navrhovatel žádné pozměňovací návrhy týkající se otázky prodloužení.

Součástí návrhu jsou rovněž doprovodná opatření, jako je např. zřízení fondu pro studiové hudebníky, a návrh dále usiluje o zavedení jednotného způsobu výpočtu doby ochrany, jež by se uplatňovala na hudební skladby s textem obsahující příspěvky několika autorů. Jednotlivé členské státy uplatňují na takové společně vytvořené skladby odlišné systémy. To vede k obtížím při správě autorských práv ve Společenství jako celku a při přeshraničním rozdělování autorských honorářů v jednotlivých členských státech. Navrhovatel návrh na harmonizaci předpisů v tomto ohledu podporuje, neboť stávající rozdíly narušují efektivní fungování vnitřního trhu.

Navrhovatel sice obecně podporuje myšlenku začleňovat do smluv mezi výkonnými umělci a výrobci zvukových záznamů tzv. doložky „use it or lose it“, nicméně se domnívá, že v této části návrhu je třeba provést některé změny.

Za prvé, pokud nahrávku pořídí několik výkonných umělců současně, nutí stávající návrh tyto umělce, aby jednali společně, chtějí-li ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení. To znamená, že ještě 50 let od pořízení záznamu by se museli tito výkonní umělci skutečně dohodnout. To není realistické a navrhovatel se domnívá, že je třeba návrh změnit tak, aby mohli jednat jednotlivě.

Za druhé, stávající návrh poukazuje na to, že výkonnému umělci musí být poskytnuta přiměřená lhůta k tomu, aby využil svůj výkon, na nějž práva v krátké době zaniknou. V návrhu se pro tento účel navrhuje jeden rok. Navrhovatel tuto lhůtu nepovažuje za přiměřenou a domnívá se, že v tomto ohledu je vhodnější poskytnout pět let.

Navrhovatel dále navrhuje začlenit pozměňovací návrh, jenž vyzývá Komisi, aby po pěti letech předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování přechodných opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 let, co se týče výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech a pro zvukové záznamy, často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života zažívají výkonní umělci propad příjmů. Často se rovněž nemohou spolehnout na svá práva, aby v průběhu svého života zabránili problematickému využití svých výkonů nebo je omezili.

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 let, co se týče záznamu výkonů, často nechrání jejich výkony po celou dobu jejich života. Proto ke konci svého života zažívají výkonní umělci propad příjmů. Často se rovněž nemohou spolehnout na svá práva, aby v průběhu svého života zabránili problematickému využití svých výkonů nebo je omezili.

Odůvodnění

Ve změně směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. K dosažení tohoto cíle by měla být oblast působnosti návrhu rozšířena tak, aby se prodloužené době ochrany mohli těšit i audiovizuální výkonní umělci; proto se navrhuje vypustit rozlišení mezi záznamem výkonu ve zvukové podobě a jiným záznamem. (Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů a zvukových záznamů by tedy měla být prodloužena na 95 let po vydání zvukového záznamu a výkonu na něm zaznamenaného. Pokud by zvukový záznam výkonu zaznamenaného na zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 95 let po prvním sdělení veřejnosti.

(7) Doba ochrany záznamů výkonů a zvukových záznamů by tedy měla být prodloužena na 95 let po příslušném rozhodném datu.

Odůvodnění

Ve změně směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. K dosažení tohoto cíle by měla být oblast působnosti návrhu rozšířena tak, aby se prodloužené době ochrany mohli těšit i audiovizuální výkonní umělci; proto se navrhuje vypustit rozlišení mezi záznamem výkonu ve zvukové podobě a jiným záznamem. (Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno jinak, smluvní převod nebo postoupení práv na záznam výkonu uzavřené před datem, k němuž mají členské státy přijmout opatření k provedení směrnice, bude nadále účinné po dobu prodloužené ochrany.

(9) Členské státy by měly mít možnost přijmout ustanovení o výkladu, přizpůsobení, ukončení a dalším plnění smluv upravujících převod nebo postoupení práv výkonného umělce k záznamu jeho výkonu na výrobce zvukového záznamu uzavřených před prodloužením doby ochrany vyplývajícím z této směrnice.

Odůvodnění

Nezdá se vhodné, aby navrhované změny směrnice 2006/116/ES měnily pravidla členských států ohledně výkladu, přizpůsobení, ukončení a dalšího plnění smluv o převodu nebo postoupení práv výkonného umělce na výrobce zvukového záznamu. Proto by se provádění doložky „use it or lose it” předpokládané v čl. 10a odst. 6 mělo řídit vnitrostátními předpisy pro způsob převodu a postoupení práv výkonného umělce a ukončování smluv o takových postoupeních a převodech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným opatřením by neměly vzniknout nepřiměřené administrativní překážky pro malé a střední výrobce zvukových záznamů. Proto by členské státy měly mít možnost vyjmout z tohoto opatření některé výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na základě ročních příjmů z obchodního využívání zvukových záznamů považováni za malé a střední výrobce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za jednorázovou výplatu. Finanční prostředky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozděleny málo známým výkonným umělcům individuálně, nejméně jednou ročně. Členské státy mohou požadovat, aby rozdělení těchto finančních prostředků byla svěřena organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce. Pokud je rozdělení těchto finančních prostředků svěřeno organizacím pro kolektivní správu práv, použijí se vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných příjmech.

(13) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za jednorázovou výplatu. Finanční prostředky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozděleny málo známým výkonným umělcům individuálně, nejméně jednou ročně. Členské státy by měly zajistit, aby rozdělení těchto finančních prostředků byla svěřena organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce. Lze použít vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných příjmech.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Pro vyvážení smluv, jimiž výkonní umělci převádějí svá výhradní práva na základě autorských honorářů na výrobce zvukových záznamů, měl by být další podmínkou k prodloužení doby „čistý řez“ pro ty výkonné umělce, kteří postoupili tato práva na výrobce zvukových záznamů za autorské honoráře nebo odměnu. Aby mohli výkonní umělci plně využívat prodloužené doby ochrany, měly by členské státy zajistit, aby na základě smluv mezi výrobci zvukových záznamů a výkonnými umělci byl v prodloužené době vyplácen autorský honorář nezatížený zálohovými platbami či smluvně definovanými odpočty.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec ku prospěchu pouze menšiny tvořené předními umělci.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, měly by mít členské státy možnost rozhodnout, zda mohou tito výkonní umělci ukončit převod nebo postoupení společně či jednotlivě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, uplynou práva za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti v průběhu této doby, uplynou práva za 95 let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu takovému sdělení veřejnosti, a to podle toho, která událost nastane dříve,

Odůvodnění

Rozdíly mezi hudebními a audiovizuálními výkonnými umělci jsou naprosto nepřijatelné, protože směrnice 93/98/EHS, jejímž kodifikovaným zněním je směrnice 2006/116/ES, mezi výkonnými umělci nijak nerozlišuje, vytvoření různých režimů pro stejnou kategorii výkonných umělců by bylo diskriminací podle evropských právních předpisů a v rozporu s vnitrostátním režimem. Kromě toho není k takovému rozlišení žádný důvod.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce zvukových záznamů, jehož celkový roční příjem během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, nepřekročí minimální hranici 2 milióny EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 procent těchto příjmů, které získal během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, rozšiřování a zpřístupňování těch zvukových záznamů, vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec a výrobce zvukových záznamů již nebudou ke dni 31. prosince uvedeného roku chráněni.

vypouští se

Odůvodnění

Protože doprovodné přechodné opatření (20 %) bude vyměřeno z čistých příjmů, nevzniknou malým a středním podnikům neúměrné náklady, proto aby bylo zajištěno, že tyto peníze obdrží všichni výkonní umělci, je přiměřené je do opatření zahrnout.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do jaké míry může být stanovena správa tohoto práva na roční dodatečnou odměnu uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 spravovaly organizace pro kolektivní správu práv.

Odůvodnění

Pro zjednodušení správních postupů by měly být správou roční doplňkové odměny pověřeny organizace pro kolektivní správu práv. (Spojeno s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 13.)

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení společně. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

Odůvodnění

Povinnost výkonných umělců jednat společně není realistická.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.

Odůvodnění

Povinnost výkonných umělců jednat společně není realistická. Bod odůvodnění 16 navíc poukazuje na to, že výkonný umělec potřebuje dostat přiměřený čas k využití výkonu, na nějž práva v krátké době zaniknou. Jeden rok však nelze považovat za přiměřený čas; pět let je vhodnějších.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2006/116/ES

Článek 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 11a

 

Předkládání zpráv

 

Během pěti let od data vstupu v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../ES ze dne ...* Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování ustanovení čl. 10a odst. 3 až 5 této směrnice.

 

* Úř. věst.: vložte prosím číslo a datum této směrnice.

Odůvodnění

Předložení zprávy umožní Evropskému parlamentu a Radě sledovat působení změn, zejména pokud jde o přechodná opatření.

POSTUP

Název

Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv

Referenční údaje

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel

      Datum jmenování

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

4

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Maddalena Calia


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (10. 12. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Navrhovatel: Christopher Heaton-Harris

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu je zlepšení sociální situace výkonných umělců a zejména studiových hudebníků vzhledem k tomu, že výkonní umělci ve stále větší míře přežívají stávající padesátileté období ochrany svých výkonů.

Velkovýroba zvukových záznamů je v zásadě jevem, který se objevil v padesátých letech 19. století. Pokud se v tomto ohledu nic nepodnikne, ztratí v příštích 10 letech velké množství výkonů zaznamenaných a vydaných v letech 1957–1967 ochranu. Přibližně 7 000 výkonných umělců ve všech velkých členských státech a příslušně menší množství umělců v menších členských státech ztratí veškeré své příjmy vyplývající ze smluvních autorských honorářů a zákonných odměn za vysílání a předvedení jejich výkonů veřejnosti v barech a na diskotékách, jakmile jejich výkon, z něhož je pořízen zvukový záznam, již nebude chráněn.

To se dotýká předních výkonných umělců (těch, kteří dostávají smluvní autorské honoráře), ale zejména tisíců anonymních studiových hudebníků (těch, kteří nedostávají autorské honoráře a spoléhají výhradně na zákonné odměny), kteří přispěli do zvukových záznamů koncem padesátých let a v šedesátých letech a vzdali se svých výlučných práv ve prospěch výrobců zvukových záznamů za paušální poplatek (vyplacení). Výplata jejich „jediné spravedlivé odměny“ za vysílání a předvedení veřejnosti, která není nikdy určena výrobci zvukového záznamu, by ustala.

Navrhovatel velmi podporuje návrh Komise, který poskytuje rozšířené výhody pro výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů a zejména podporuje doložky vztahující se ke 20 % poplatku a doložku „use it or lose it“, jež obě zajišťují, že výkonní umělci a zejména studioví hudebníci budou mít významný prospěch z prodloužení doby ochrany a že jsou jejich práva dobře chráněna.

Navrhovatel se domnívá, že omezení hranice pro výrobce zvukových záznamů na 2 miliony EUR není nutné, vzhledem k tomu, že to může některým výkonným umělcům zabránit získávat příjmy, které potřebují, a proto doporučuje, aby bylo toto omezení odstraněno. Obdobně by měly být odstraněny návrhy na odejmutí práv výkonným umělcům, protože by to mohlo vést k finančnímu znevýhodnění umělců a výkonných umělců.

Navrhovatel důrazně podporuje použití čistých příjmů jako měřítka pro 20% poplatek, což zajistí, aby si výrobci zvukových záznamů mohli odečíst přiměřené náklady přímo se vztahující ke správě prodloužení doby ochrany zvukového záznamu. Je třeba zajistit, aby mohly být odečteny pouze tyto přímo se vztahující náklady s cílem zajistit spravedlivou a stálou odměnu pro výkonné umělce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) Nové technologie přináší zákonným on-line službám možnost digitálního šíření zvukových záznamů. Týká se to i zvukových záznamů pořízených v předchozích letech a vytváří se zde příležitost pro prodej méně známých zvukových nahrávek, které budou finančním přínosem pro starší a méně známé umělce.

Odůvodnění

Prodloužení doby ochrany autorských práv zvýší zájem nahrávacích společností o digitalizaci jejich nahrávek. Služby distribuce on-line tak budou představovat perspektivu pro mnohé zvukové záznamy, a vytvoří tak nové zdroje příjmů umělců. Taktéž digitalizace starších hudebních nahrávek bude představovat příjmy pro starší nebo méně známé umělce, kteří budou mít prospěch z tzv. „prodejů longtail“.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b) Evropský parlament žádá Komisi, aby zahájila postup posuzování dopadů podobným způsobem jako v případě postupu prováděného pro oblast hudebního průmyslu s cílem zvážit, zda je nutné prodloužit období ochrany práv, které je v současné době uplatňováno v audiovizuálním odvětví (umělci a výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů a vysílateli).

Odůvodnění

V zásadě by ve směrnici měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. Avšak vzhledem k tomu, že Evropská komise neprovedla žádné posouzení dopadu týkající se důsledků možného prodloužení doby ochrany pro výkonné umělce v jiných odvětvích, není prodloužení v této fázi přiměřené. Proto je tímto Komise pověřena provedením posouzení dopadu na audiovizuální odvětví.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným opatřením by neměly vzniknout nepřiměřené administrativní překážky pro malé a střední výrobce zvukových záznamů. Proto by členské státy měly mít možnost vyjmout z tohoto opatření některé výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na základě ročních příjmů z obchodního využívání zvukových záznamů považováni za malé a střední výrobce.

vypouští se

Odůvodnění

Protože přechodné doprovodné opatření (20%) bude vyměřováno z čistých příjmů, nevzniknou malým a středním podnikům neúměrné náklady, proto je rozumné do opatření zahrnout výkonné umělce, aby bylo zajištěno, že každý z nich tyto finanční prostředky obdrží.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za jednorázovou výplatu. Finanční prostředky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozděleny málo známým výkonným umělcům individuálně, nejméně jednou ročně. Členské státy mohou požadovat, aby rozdělení těchto finančních prostředků byla svěřena organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce. Pokud je rozdělení těchto finančních prostředků svěřeno organizacím pro kolektivní správu práv, použijí se vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných příjmech.

(13) Tyto finanční prostředky by měly být vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány na zvukovém záznamu a kteří převedli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů za jednorázovou výplatu. Finanční prostředky tímto způsobem vyčleněné by měly být rozděleny málo známým výkonným umělcům individuálně, nejméně jednou ročně. Členské státy by měly zajistit, aby rozdělení těchto finančních prostředků byla svěřena organizacím pro kolektivní správu práv, které zastupují výkonné umělce. Lze použít vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných příjmech. Podle zásad stanovených Všeobecnou deklarací UNESCO ke kulturní rozmanitosti musí mít organizace pro kolektivní správu práv zásadní roli významnou úlohu v ochraně kulturní rozmanitosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření by mělo být to, že práva vzniklá při pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit výkonnému umělci, pokud výrobce zvukových záznamů nenabídne k prodeji dostatečné množství kopií zvukového záznamu, které by bez prodloužení doby ochrany byly volné, nebo nezpřístupní tento zvukový záznam veřejnosti. V důsledku toho práva výrobce zvukových záznamů na zvukový záznam zaniknou, aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva existovala zároveň s právy výkonného umělce na záznam výkonu v případě, že tato práva již nejsou převedena nebo postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření by mělo být to, že pokud výrobce zvukových záznamů již nenabízí k prodeji dostatečné množství kopií alespoň jedné verze zvukového záznamu, které by bez prodloužení doby ochrany byly volné, nebo již nezpřístupňuje alespoň jednu verzi tohoto zvukového záznamu veřejnosti, může výkonný umělec požádat, aby tak výrobce učinil, a pokud výrobce zvukových záznamů této žádosti v přiměřené lhůtě nevyhoví, může výkonný umělec ukončit postoupení práv na záznam daného výkonu.

Odůvodnění

Je přiměřené, aby výrobci zvukových záznamů museli v dostatečném množství dávat veřejnosti k dispozici jednu verzi daného zvukového záznamu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Toto doprovodné opatření by mělo zajistit, aby zvukový záznam již nebyl chráněn, pokud nebyl v určitém časovém období následujícím po prodloužení doby ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože držitelé práv toto právo nevyužívají nebo nelze lokalizovat či identifikovat výrobce zvukových záznamu nebo výkonné umělce. V případě, že výkonný umělec po opětovném získání autorského práva měl k dispozici přiměřený čas na to, aby zpřístupnil veřejnosti zvukový záznam, který by bez prodloužení doby ochrany již nebyl chráněn, a zvukový záznam nebyl veřejnosti zpřístupněn, práva na zvukový záznam a práva na záznam výkonu by měla uplynout.

(16) Toto doprovodné opatření by mělo zajistit, aby zvukový záznam již nebyl chráněn, pokud nebyl v určitém časovém období následujícím po prodloužení doby ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože držitelé práv toto právo nevyužívají nebo nelze lokalizovat či identifikovat výrobce zvukových záznamu nebo výkonné umělce.

Odůvodnění

Doložka „use it or lose it“ je určena k ochraně práv výkonných umělců a k zajištění toho, aby výrobci zvukových záznamů nemohli tato práva nespravedlivě omezovat. Odůvodnění 15 tohoto cíle dosahuje a další opatření uvedená v bodu odůvodnění 16 neznamenají pro výkonné umělce žádnou přínosnou změnu, což v mnoha případech povede k tomu, že umělci nebudou dosahovat zisku.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17a) Doprovodná přechodná opatření zahrnují povinný kolektivní výkon práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů týkajících se služeb na požádání poskytovaných vysílateli rozhlasových nebo televizních pořadů v případech, kdy jejich nedílnou součástí je hudba z oprávněně vydaných zvukových záznamů. Tento systém kolektivní správy práv doplňuje režim zajišťující odměnu za vysílání oprávněně vydaných zvukových záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES a zaručuje, aby po celou dobu ochrany oprávněně vydaných zvukových záznamů dostávali příslušní výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů spravedlivý podíl odměny za užívání pořadů vysílaných prostřednictvím služeb na požádání.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Členské státy by měly zajistit, aby návrh na prodloužení doby ochrany práv výkonných umělců doplněn o právní ustanovení, která poskytnou ochranu výkonným umělcům ve formě spravedlivých smluvních podmínek pro převod nebo postoupení práv.

Odůvodnění

Na úrovni Evropské unie není nutná harmonizace podmínek smluv o převodu nebo postoupení; členské státy by však měly být upozorněny na to, že studioví výkonní umělci obvykle nejsou ve faktické vyjednávací pozici, a proto jsou podmínky takových smluv obvykle jednostranné.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce zvukových záznamů, jehož celkový roční příjem během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, nepřekročí minimální hranici 2 milióny EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 procent těchto příjmů, které získal během roku, který předchází roku, za který se uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, rozšiřování a zpřístupňování těch zvukových záznamů, vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec a výrobce zvukových záznamů již nebudou ke dni 31. prosince uvedeného roku chráněni.

vypouští se

Odůvodnění

Protože přechodné doprovodné opatření (20%) bude vyměřováno z čistých příjmů, nevzniknou malým a středním podnikům neúměrné náklady, proto je rozumné do opatření zahrnout výkonné umělce, aby bylo zajištěno, že každý z nich tyto finanční prostředky obdrží.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do jaké míry může být stanovena správa tohoto práva na roční dodatečnou odměnu uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 bylo spravováno organizací pro kolektivní správu práv.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby organizace pro kolektivní správu práv co nejpřesněji a individuálně rozdělovaly odměnu vybranou v zastoupení výkonných umělců.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Organizace pro kolektivní správu práv tyto odměny rozdělují individuálně a s ohledem na využití výkonů každého výkonného umělce.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby organizace pro kolektivní správu práv co nejpřesněji a individuálně rozdělovaly odměnu vybranou v zastoupení výkonných umělců.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Pokud jde o správu práv týkajících se služeb na požádání poskytovaných vysílateli rozhlasových nebo televizních pořadů v případech, kdy tyto pořady jako svoji nedílnou součást obsahují hudbu z oprávněně vydaných zvukových záznamů, členské státy zajistí, aby práva výkonných umělců a výrobci zvukových záznamů na udělení nebo zamítnutí souhlasu s takovým užitím mohla být vykonávána pouze prostřednictvím organizace pro kolektivní správu práv, která byla zřízena za účelem výběru a rozdělování odměny za vysílání takových zvukových záznamů.

Odůvodnění

Prodloužení doby ochrany práv pro výkonné umělce a výrobce zvukového záznamu zvyšuje administrativní obtíže, s nimiž se potýkají subjekty rozhlasového či televizního vysílání pokud jde o vypořádání příslušných práv spojených s pořady těchto subjektů poskytovanými na vyžádání, zejména co se týče archívů. Za účelem dosažení účinné správy práv tak, jak je doporučeno v bodu odůvodnění 26 směrnice o harmonizaci některých aspektů autorského práva z roku 2001 i spravedlivého podílu pro všechny nositele práv také za užívání pořadů vysílaných prostřednictvím služeb na požádání, je proto přiměřené doplnit tento režim odměny o povinný kolektivní licenční systém.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, přestane výrobce zvukových záznamů nabízet kopie zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec ukončit smlouvu o převodu nebo o postoupení. Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců, mohou tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení společně. Pokud je smlouva o převodu nebo o postoupení ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva výrobce zvukových záznamů zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, výrobce zvukových záznamů již nebude nabízet kopie alespoň jedné verze zvukového záznamu na prodej v dostatečném množství nebo zpřístupňovat veřejnosti alespoň jednu verzi záznamů po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, může výkonný umělec požádat, aby tak výrobce učinil, a pokud výrobce této žádosti v přiměřené lhůtě nevyhoví, může výkonný umělec postoupení práv k danému zvukovému záznamu ukončit.

Odůvodnění

Je přiměřené, aby výrobci zvukových záznamů museli v dostatečném množství dávat veřejnosti k dispozici jednu verzi daného zvukového záznamu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/116/ES

Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec již nebude chráněn vzhledem k záznamu výkonu a výrobce zvukových záznamů již nebude chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu, zvukový záznam není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim veřejnost měla přístup z osobně vybraného místa a v osobně vybraném čase, práva výrobce zvukových záznamů vzhledem ke zvukovému záznamu a práva výkonných umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu uplynou.“

vypouští se

Odůvodnění

Doložka „use it or lose it“ je určena k ochraně práv výkonných umělců a k zajištění toho, aby výrobci zvukových záznamů nemohli tato práva nespravedlivě omezovat. Článek 10 odst.1 pododstavec 1 tohoto dociluje a další opatření uvedená v pododstavci 2 neznamenají pro výkonné umělce žádnou přínosnou změnu, což v mnoha případech povede k tomu, že umělci nebudou dosahovat zisku.

POSTUP

Název

Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv

Referenční údaje

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

CULT

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel

      Datum jmenování

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2008

 

 

 

Datum přijetí

2.12.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser


POSTUP

Název

Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv

Referenční údaje

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Datum předložení EP

16.7.2008

Příslušný výbor

      Datum oznámení na zasedání

JURI

2.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Zpravodaj(ové)

      Datum jmenování

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Datum přijetí

12.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

17

5

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Právní upozornění - Ochrana soukromí