BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

18.2.2009 - (KOM(2008)0464 – C6–0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Brian Crowley

Procedure : 2008/0157(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0070/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

(KOM(2008)0464 – C6–0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0464),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0281/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om International Handel (A6–0070/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt deres karriere som ganske unge, og den nuværende beskyttelsestid på 50 år for fremførelser optaget på fonogrammer og for fonogrammer beskytter i mange tilfælde ikke fremførelsen i hele kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere kan derfor miste indkomst i slutningen af deres levetid. De kan i mange tilfælde heller ikke påberåbe sig nogen ret til at forhindre eller begrænse for dem uacceptable anvendelser af deres fremførelser, medens de endnu lever.

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt deres karriere som ganske unge, og den nuværende beskyttelsestid på 50 år for optagelsen af fremførelser beskytter i mange tilfælde ikke fremførelsen i hele kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere kan derfor miste indkomst i slutningen af deres levetid. De kan i mange tilfælde heller ikke påberåbe sig nogen ret til at forhindre eller begrænse for dem uacceptable anvendelser af deres fremførelser, medens de endnu lever.

Begrundelse

Alle udøvende kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde udvides, således at audiovisuelle kunstnere også kunne få gavn af den udvidede beskyttelsestid Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF).

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Kommissionen bør iværksætte en konsekvensvurderingsprocedure af situationen for den europæiske audiovisuelle sektor med henblik på at vurdere behovet for at udvide beskyttelsestiden for ophavsret til producenter og tv-selskaber i den audiovisuelle sektor; denne procedure bør være afsluttet inden 1. januar 2010 således at et forslag til et nyt direktiv kan fremsættes inden juni 2010.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Kommissionen bør sikre, at udøvende kunstnere og studiemusikere ikke bliver kontraktlig forpligtet over for tredjemand, som f.eks. pladeselskaber, til at overdrage indtægter, der hidrører fra den forlængede beskyttelsestid fra 50 til 95 år til den pågældende tredjemand.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Ved indgåelse af et kontraktforhold med en fonogramfremstiller er udøvende kunstnere normalt nødsaget til at overdrage deres enerettigheder til reproduktion, distribution, udlejning og tilrådighedsstillelse af optagelser af deres fremførelser. Til gengæld modtager de et forskud på royalties og får kun en engangsbetaling, når fonogramfremstilleren er holdt skadesløs for forskuddet og har foretaget alle de i kontrakten fastsatte fradrag. Udøvende kunstnere, der medvirker i baggrunden og ikke figurerer på listen over medvirkende, overdrager normalt deres enerettigheder mod et engangshonorar (ingen løbende vederlag).

(8) Ved indgåelse af et kontraktforhold med en fonogramfremstiller er udøvende kunstnere normalt nødsaget til at overdrage deres enerettigheder til reproduktion, distribution, udlejning og tilrådighedsstillelse af optagelser af deres fremførelser. Til gengæld modtager de et forskud på royalties og får kun en engangsbetaling, når fonogramfremstilleren er holdt skadesløs for forskuddet og har foretaget alle de i kontrakten fastsatte fradrag. Udøvende kunstnere, der medvirker i baggrunden og ikke figurerer på listen over medvirkende, samt andre udøvende kunstnere, som figurerer på listen over medvirkende, overdrager normalt deres enerettigheder mod et engangshonorar (ingen løbende vederlag).

Begrundelse

Nogle udøvende kunstnere, som figurerer på listen over medvirkende, overfører deres enerettigheder mod et engangshonorar. Disse udøvende kunstnere bør også nyde godt af det ekstra vederlag.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Af hensyn til den juridiske sikkerhed bør det fastsættes, at medmindre andet er tydeligt aftalt, vil en kontraktmæssig overdragelse af rettigheder til optagelsen af fremførelsen, der er aftalt før den dato, på hvilken medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme direktivet, fortsat være gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(9) Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at vedtage bestemmelser om fortolkning, tilpasning, ophør og yderligere gennemførelse af kontrakter, som regulerer overdragelse eller tildeling af udøvende kunstneres rettigheder ved optagelsen af dennes fremførelse til en fonogramproducent, og som er indgået før forlængelsen af beskyttelsestiden som følge af dette direktiv.

Begrundelse

Det virker ikke hensigtsmæssigt, at de foreslåede ændringer af direktiv 2006/16/EF ændrer medlemsstaternes bestemmelser om fortolkning, tilpasning, ophør og yderligere gennemførelse af kontrakter om overdragelse eller tildeling af en udøvende kunstners rettigheder til en fonogramproducent. Derfor bør de nationale bestemmelser om overdragelse og tildeling af udøvende kunstneres rettigheder og om ophør af kontrakterne om sådanne overdragelser og tildelinger gælde for gennemførelsen af den "use it or lose it"-klausul, der er taget højde for i artikel 10a, stk. 6.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a) For at sikre at de udøvende kunstnere snarere end pladeproducenterne får gavn af den forlængede beskyttelsestid, bør direktivet fastsætte, at enhver gældende kontrakt, der overdrager en forlængelse af beskyttelsestiden, ikke må have nogen gyldighed med hensyn til den forlængede beskyttelsestid fra 50 år og op til den udøvende kunstners levetid.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den første overgangsforanstaltning bør ikke medføre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for små og mellemstore fonogramproducenter. Medlemsstaterne kan derfor fritage visse fonogramproducenter, der anses for små eller mellemstore producenter, ud fra de årlige indtægter, som er opnået som følge af kommerciel udnyttelse af fonogrammer.

udgår

Begrundelse

Alle udøvende kunstnere bør kunne drage fordel af denne fond. De vederlag, der skal betales til de udøvende kunstnere i henhold denne overgangsbestemmelse, står i et rimeligt forhold til fremstillerens indtægt. Disse betalinger vil således være mindre, hvis fremstillerens indtægt er mindre.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) For atter at skabe ligevægt i de aftaler, hvorefter udøvende kunstnere overdrager deres enerettigheder på royalty-basis til en fonogramproducent, bør en yderligere betingelse for en forlængelse af beskyttelsestiden være, at "tavlen viskes ren" for de udøvende kunstnere, der har overdraget deres ovennævnte enerettigheder til fonogramproducent for royalties eller vederlag. For at udøvende kunstnere kan drage fuld nytte af forlængelsen af beskyttelsestiden bør medlemsstaterne sikre, at der i henhold til aftalerne mellem fonogramproducenter og udøvende kunstnere udbetales en royalty- eller vederlagssats, der ikke hindres af forudbetalinger eller kontraktmæssige fradrag fastsat i kontrakten, til udøvende kunstnere i den forlængede beskyttelsestid.

Begrundelse

Denne bestemmelse er af afgørende betydning for at udøvende kunstnere kan få de royalties, de har ret til for den forlængede periode, såfremt selskaberne nægter at betale med den begrundelse, at forskudsbetalinger til kunstneren endnu ikke er blevet tjent ind. Uden denne yderligere bestemmelse vil en forlængelse af beskyttelsestiden i sidste ende kun være til gavn for et fåtal af kendte kunstnere.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b) For at sikre, at udøvende kunstnere, som overfører deres enerettigheder mod en løbende betaling eller vederlag til en fremstiller, kan få det fulde udbytte af den forlængede beskyttelsestid, bør medlemsstaterne sikre, at der udbetales en royalty eller et vederlag uden fradrag for forskudsbetaling eller kontraktmæssigt fastlagte fradrag til udøvende kunstnere i den forlængede beskyttelsestid.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig for, at udøvende kunstnere kan få alle de royalties, som de har krav på for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, at forskudsbetalingen til kunstnerne endnu ikke er blevet tjent ind igen. Uden denne tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme nogle få kunstnere til gode.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Eftersom formålene med de foreslåede ledsageforanstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, fordi nationale foranstaltninger på dette felt enten vil medføre fordrejning af konkurrencevilkårene eller påvirke rækkevidden af fonogramfremstillerens enerettigheder, som er fastsat i EF-retten, og derfor bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er dette direktiv ikke mere omfattende end nødvendigt for at opfylde de nævnte formål.

(17) Eftersom formålene med de foreslåede ledsageforanstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, fordi nationale foranstaltninger på dette felt enten vil medføre fordrejning af konkurrencevilkårene eller påvirke rækkevidden af fonogramfremstillerens enerettigheder, som er fastsat i EF-retten, og derfor bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er dette direktiv ikke mere omfattende end nødvendigt for at opfylde de nævnte formål. En af de ledsagende overgangsforanstaltninger bør endvidere omfatte den obligatoriske kollektive udøvelse af udøvende kunstneres og fonogramfremstilleres rettigheder vedrørende selvvalgstjenester fra radio- og tv-stationer, der sender deres radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf musik fra lovligt udgivne fonogrammer er en integreret del. Dette system med forvaltning af kollektive rettigheder supplerer vederlagsordningen for udsendelse af lovligt udgivne fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings- og udlånsrettigheder og garanterer, at de berørte udøvende kunstnere og fonogramfremstillere i hele beskyttelsestiden for lovligt udgivne programmer også modtager en rimelig andel af vederlaget for selvvalgsanvendelsen af udsendte produktioner.

Begrundelse

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Derfor er harmoniseringen af beskyttelsesperioderne for musikstykker med tekst ufuldstændig og giver anledning til hindringer af den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, f. eks. i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning på tværs af grænserne.

(19) Derfor er harmoniseringen af beskyttelsesperioderne for musikstykker med tekst ufuldstændig og giver anledning til hindringer af den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, f. eks. i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning på tværs af grænserne. For at sikre, at sådanne hindringer fjernes, skal alle sådanne værker, som er beskyttet den [datoen for dette direktivs ikrafttræden], nyde samme, harmoniserede beskyttelsestid i alle medlemsstater.

Begrundelse

Hensigten med Kommissionens forslag er at harmonisere bestemmelserne om værker med flere ophavsmænd for at fjerne de eksisterende hindringer for varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed og lette administrationen af licenser for flere lande. Hensigten med ændringsforslaget er at præcisere, at bestemmelsen bør træde i kraft med virkning fra direktivets ikrafttrædelsesdato for alle værker, som stadig er beskyttet i EU på dette tidspunkt.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Medlemsstaterne bør i givet fald sikre, at forlængelsen af beskyttelsestiden for udøvende kunstneres rettigheder ledsages af lovbestemmelser, der yder de udøvende kunstnere beskyttelse i form af rimelige kontraktvilkår ved overdragelse.

Begrundelse

Der er ikke behov for harmonisering på EU-niveau af kontraktvilkårene ved overdragelse, men medlemsstaternes opmærksomhed bør henledes på, at studiemusikere sædvanligvis ikke er i nogen stærk forhandlingsposition, og at vilkårene i sådanne kontrakter derfor som regel er ensidige.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne artikels stk. 3 og 6 finder anvendelse på overdragelseskontrakter, der fortsat er gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet.

2. Denne artikels stk. 3 og 7 finder anvendelse på overdragelseskontrakter, der fortsat er gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig for, at udøvende kunstnere kan få alle de royalties, som de har krav på for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, at forskudsbetalingen til kunstnerne endnu ikke er blevet tjent ind igen. Uden denne tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme nogle få kunstnere til gode.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at en fonogramfremstiller, hvis samlede årlige indkomst i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, ikke overstiger et mindstebeløb på 2 mio. EUR, ikke er forpligtet til at hensætte mindst 20 procent af hans indtægt i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af de fonogrammer, til hvilke den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede den 31. december det pågældende år.

udgår

Begrundelse

Alle udøvende kunstnere bør kunne drage fordel af denne fond. De vederlag, der skal betales til de udøvende kunstnere i henhold denne overgangsbestemmelse, står i et rimeligt forhold til fremstillerens indtægt. Disse betalinger vil således være mindre, hvis fremstillerens indtægt er mindre.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte regler for, hvorvidt og i hvilket omfang det kan forlanges, at rettighedshaverorganisationer forvalter retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag.

5. Medlemsstaterne sikrer, at retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag administreres af rettighedshaverorganisationen.

 

Med hensyn til forvaltning af kollektive rettigheder vedrørende selvvalgstjenester fra radio- og tv-stationer, som anvender musik fra lovligt udgivne fonogrammer i deres radio- og tv-programmer, skal medlemsstaterne sikre, at udøvende kunsternes eller fonogramfremstillernes ret til at give eller nægte at give tilladelse til denne brug udelukkende håndhæves gennem rettighedshaverorganisationen, som er etableret med henblik på at indsamle og fordele vederlaget for udsendelse af disse fonogrammer.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør forvaltningen af det årlige supplerende vederlag varetages af rettighedshaverorganisationerne. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 13).

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Rettighedshaverorganisationerne skal fordele disse vederlag på individuelt grundlag og tage højde for brugen af hver enkelt udøvende kunstners fremførelse.

Begrundelse

Det er vigtigt, at rettighedshaverorganisationerne på den mest nøjagtige måde og på individuelt grundlag fordeler de vederlag, der indsamles på de udøvende kunstneres vegne.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de kun ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de ophæve deres overdragelseskontrakter i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

Begrundelse

Kravet om, at de udøvende kunstnere skal handle kollektivt, er ikke realistisk.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis fonogramfremstilleren ét år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF den udøvende kunstner og fonogramproducenten ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen, og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder med hensyn til optagelsen af deres fremførelse.

Hvis fonogrammet fem år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder til fonogrammet og den udøvende kunstners rettigheder med hensyn til optagelsen af fremførelsen.

Begrundelse

Selv om indførelsen af "use it or lose it"-klausulen hilses velkommen, bør den gøres mere fleksibel. Hvis rettighederne atter tilfalder den udøvende kunstner, bør denne kunstner få en rimelig chance for at udnytte sin fremførelse, før denne igen mister rettighederne. Derfor bør der gives en mere rimelig periode, 5 år, til de udøvende kunstnere til at gøre den nye udnyttelsesmulighed gennemførlig.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Hvis en udøvende kunstner har ret til en løbende betaling, skal hverken forudbetalinger eller kontraktmæssige fradrag fratrækkes fra betalingerne til den udøvende kunstner efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner i henhold til artikel 3, stk. 1, før ændring af direktiv [// indsæt:. nr. på dette ændringsdirektiv]/EF ikke længere ville være beskyttet.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig for, at de udøvende kunstnere kan få alle de royalties, som de har krav på for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, at forskudsbetalingen til kunstnerne endnu ikke er blevet tjent ind igen. Uden denne tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme nogle få kunstnere til gode.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

"Artikel 2 a

 

Senest den ... *, og herefter hvert fjerde år, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om nærværende direktivs gennemførelse og konsekvenser. I denne rapport undersøger Kommissionen, bl.a. på baggrund af specifikke oplysninger fra medlemsstaterne, effektiviteten af de foranstaltninger, der blev truffet ved revisionen af dette direktiv, i lyset af de tilsigtede mål. Kommissionen undersøger navnlig, om forlængelsen af rettighedernes varighed har haft en positiv effekt på de udøvende kunstneres sociale situation og på musikskabelsen, og om det er hensigtsmæssigt at træffe yderligere foranstaltninger for at nå disse målsætninger.

 

* Tre år efter den i direktivet fastsatte gennemførelsesfrist."

BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, der sigter mod at forbedre udøvende kunstneres sociale situation, især studiemusikeres, under hensyntagen til, at stadigt flere udøvende kunstnere lever længere end den nuværende beskyttelsestid for deres ophavsret, som er 50 år.

Forslaget går i det væsentligste ud på at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fonogramfremstillere fra 50 til 95 år, men der foreslås tillige adskillige ledsageforanstaltninger såsom oprettelse af en fond for studiemusikere og indførelse af "use it or lose it"-klausuler i kontrakter mellem udøvende kunstnere og fonogramproducenter.

I retlig henseende vedrører forslaget en ændring af direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder. Dette direktiv kodificerede og ophævede det tidligere direktiv 93/98/EØF om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (også kaldet beskyttelsestidsdirektivet), uden at der blev foretaget væsentlige ændringer af direktivet.

Formålet med forslaget er at gavne både de udøvende kunstnere og fonogramproducenterne.

Den forlængede beskyttelsestid vil gavne udøvende kunstnere, der vil fortsætte med at tjene penge i en længere periode. En beskyttelsestid på 95 år vil fjerne den manglende indtjening, som udøvende kunstnere står over for, når de bliver 70, og beskyttelsesperioden for deres tidlige fremførelser, der blev optaget, da de var i tyverne, udløber. De vil fortsat være berettiget til vederlag for udsendelse via radio og fjernsyn, fremførelser på offentlige steder, som f.eks. barer og diskoteker, og godtgørelse for privat kopiering af deres fremførelser.

Den forlængede beskyttelsestid vil også være til gavn for fonogramproducenter. Den vil generere øget indkomst fra salg af indspilninger i forretninger og på internettet.

I forslaget opstilles endvidere en ensartet måde til beregning af den beskyttelsestid, som gælder et musikstykke, som flere ophavsmænd har bidraget til, da musik i langt de fleste tilfælde har flere ophavsmænd. Beskyttelsestiden for hele EU for et musikstykke vil udløbe 70 år efter det tidspunkt hvor den længstlevende af ophavsmændene dør, uanset om denne ophavsmand anses som ophavsmand til teksten eller musikken.

Kommissionens forslag anvender en ensartet måde til beregning af den beskyttelsestid, som gælder et musikstykke med tekst, idet, når et musikstykke med tekst offentliggøres, beregnes beskyttelsestiden fra tidspunktet, hvor den længstlevende person dør: det være sig tekstforfatteren eller komponisten.

De nuværende forskelle, for så vidt angår beskyttelsestiden mellem navnlig Europa og USA, fører til retsusikkerhed og piratkopiering især i et digitalt miljø, hvor der ikke er nogen grænser, og værker kan anvendes på samme tid i forskellige lande. Det er et ubestrideligt faktum, at forskelle i beskyttelsestiden kan bidrage til fremme af piratkopiering. Fremførelser, der er blevet offentlig ejendom i ét land kan udbredes via internettet herfra til andre lande, hvor fremførelserne stadig nyder beskyttelse. Endelig er Europa i stand til at beskytte sine kunstnere, der er et af de væsentligste udtryk for den kulturelle mangfoldighed.

Tilnærmelsen af beskyttelsestiden med den i USA er en glimrende mulighed for Europas økonomi til at gøre fremskridt med Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse, hvori man erkender, hvor vigtigt det er at fremme kreative sektorer. På et tidspunkt hvor kreative sektorer på grundlag af intellektuel ejendomsret generer en stadig større procentdel af BNP i EU, stiller den nuværende forskel mellem beskyttelsestiden i EU og USA klart europæiske pladeselskaber konkurrencemæssigt ringere.

Hvis den europæiske pladeindustri skal være fuldt konkurrencedygtig på det globale marked, er EU nødt til at mindske forskellen ved at tilnærme beskyttelsestiden til 95 år for at skaffe de samme konkurrencevilkår som hos Europas vigtigste handelspartnere. Dette opnås ikke med en kortere beskyttelsesperiode.

Desuden har den nuværende forøgelse af befolkningens levetid i løbet af de sidste år gjort en forlængelse af beskyttelsen af udøvende kunstneres rettigheder endnu mere nødvendig for de berørte kunstnere. Desværre oplever mange udøvende kunstnere navnlig popularitet og succes, når de er unge, så det er af afgørende betydning, at de modtager den rigtige økonomiske gevinst, når de er ældre, hver gang deres værker fremføres for offentligheden.

Endvidere ville en forlænget beskyttelsestid fremme kulturel mangfoldighed. Såfremt beskyttelsestiden ikke ændres, vil gamle fremførelser, der gradvis mister ophavsretsbeskyttelsen uundgåeligt blive foretrukket til skade for moderne værker. Yderligere vil de moderne værker uvægerligt forsøge at behage de markeder, hvor beskyttelsen er længere, og tilsidesætte opfordringen til lokalt og diversificeret indhold.

Endelig henvises til, at mangel på passende status gør det meget vanskeligt for udøvende kunstnere i Europa at leve af deres værker uanset størrelsen af deres bidrag til kulturøkonomien i EU. Langt størstedelen af udøvende kunstnere har meget begrænset adgang til social sikring, arbejdsløshedsunderstøttelse eller beskyttelse af sikkerheden og sundheden og er generelt udsat for udbredt unfair kontraktpraksis. I lyset heraf udgør den indtægt, der genereres af intellektuelle ejendomsrettigheder, en afgørende indtægtskilde for udøvende kunstnere.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI (16.12.2008)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Rådgivende ordfører: Erna Hennicot-Schoepges

KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører bifalder Kommissionens forslag om at udvide beskyttelsestiden for beslægtede rettigheder og skabe yderligere foreløbige beskyttelsesforanstaltninger.

Forslaget anerkender betydningen af udøvende kunstneres kreative og kunstneriske bidrag, som skal afspejles behørigt i beskyttelsestiden.

Den rådgivende ordfører er imidlertid af den opfattelse, at forslaget for bedre at nå disse mål kunne ændres yderligere for at tage højde for den økonomiske og sociale virkelighed og den seneste teknologiske udvikling, og hun foreslår derfor en række ændringer efter følgende overordnede retningslinjer:

(i) udvidelse af rækkevidden ved at medtage audiovisuelle udøvende kunstnere,

(ii) udeladelse af undtagelsen for små pladeselskaber fra at bidrage til en fond med specifikt sigte på studiemusikere,

(iii) forenkling af administrationen af denne fond,

(iv) mere fleksibilitet med hensyn til "use it or lose it"-klausulen,

(v) yderligere vurdering af online tilrådighedsstillelse.

(i)   Udvidelse af rækkevidden ved at medtage audiovisuelle udøvende kunstnere

Alle udøvende kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at nå dette mål bør forslagets rækkevidde udvides, således at audiovisuelle udøvende kunstnere også kunne få gavn af den udvidede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. Endvidere bør de samme startdatoer, hvorfra beskyttelsens varighed beregnes for udøvende kunstneres rettigheder og producenters rettigheder, gælde (i henhold til artikel 3, stk. 2). (Relaterede ændringsforslag: ændringsforslag 1 i udkastet til udtalelse til betragtning 5, ændringsforslag 2 i udkastet til udtalelse til betragtning 7 og ændringsforslag 10 i udkastet til udtalelse til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF.)

(ii) Udeladelse af undtagelsen for små pladeselskaber fra at bidrage til en fond med specifikt sigte på studiemusikere

Kommissionen foreslog en undtagelse for små pladeselskaber fra at henlægge mindst 20 % af indtægterne for at bidrage til den fond, der er oprettet for studiemusikere. En sådan undtagelse ville skabe en urimelig situation for de udøvende kunstnere og ville ikke skabe en rimelig balance mellem de udøvende kunstneres interesser og små pladeselskabers interesser. Desuden kunne større pladeselskaber også forsøge at undgå at betale supplerende vederlag ved at indgå licenskontrakter med mindre fonogramproducenter. Derfor forslås det, at denne undtagelse udgår. (Relaterede ændringsforslag: ændringsforslag 4 i udkastet til udtalelse til betragtning 12 og ændringsforslag 12 i udkastet til udtalelse til artikel 10 a (nyt), stk. 4, andet afsnit i direktiv 2006/116/EF.)

(iii) Forenkling af administrationen af ovennævnte fond

For at forenkle de administrative procedurer bør rettighedshaverorganisationerne få til opgave at administrere ovennævnte fond. (Relaterede ændringsforslag: ændringsforslag 5 i udkastet til udtalelse til betragtning 13, ændringsforslag 6 i udkastet til udtalelse til betragtning 14 a (nyt) og ændringsforslag 13 i udkastet til udtalelse til artikel 10 a (nyt), stk. 5, i direktiv 2006/116/EF.)

(iv) Mere fleksibilitet med hensyn til "use it or lose it"-klausulen

Selv om indførelsen af "use it or lose it"-klausulen hilses velkommen, bør den gøres mere fleksibel. Hvis rettighederne atter tilfalder den udøvende kunstner, bør denne udøvende kunstner få en rimelig chance for at udnytte sin fremførelse, før denne igen mister rettighederne. Derfor bør der gives en mere rimelig periode, 5 år, til de udøvende kunstnere til at gøre den nye udnyttelsesmulighed gennemførlig. (Relateret ændringsforslag: ændringsforslag 14 i udkastet til udtalelse til artikel 10 a (nyt), stk. 6, andet afsnit.)

(v)  Yderligere vurdering af online tilrådighedsstillelse.

Med stigningen i anvendelsen af og efterspørgslen efter onlinetjenester bør tilrådighedsstillelse af fremførelser online undersøges nærmere. Kommissionen bør opmuntres til at vurdere den nuværende juridiske og økonomiske situation og yderligere vurdere virkningerne af denne mulighed. Inden for rammerne af en sådan vurdering bør der rettes særlig opmærksomhed mod den praktiske administration af kravet om betaling af et rimeligt vederlag til de udøvende kunstnere (som f.eks. hvordan der sættes tal på de økonomiske fordele, og hvem der skal betale dette vederlag). Regler og forpligtelser, som de relevante internationale konventioner giver anledning til, bør også nøje overvejes. (Relateret ændringsforslag: ændringsforslag 9 til betragtning 19 c (nyt)).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Af hensyn til den juridiske sikkerhed bør det fastsættes, at medmindre andet er tydeligt aftalt, vil en kontraktmæssig overdragelse af rettigheder til optagelsen af fremførelsen, der er aftalt før den dato, på hvilken medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme direktivet, fortsat være gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(9) For at sikre at de udøvende kunstnere snarere end pladeproducenterne får gavn af den forlængede beskyttelsestid, bør direktivet fastsætte, at enhver gældende kontrakt, der overdrager en forlængelse af beskyttelsestiden, ikke må have nogen gyldighed med hensyn til den forlængede beskyttelsestid fra 50 år og op til den udøvende kunstners levetid.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den første overgangsforanstaltning bør ikke medføre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for små og mellemstore fonogramproducenter. Medlemsstaterne kan derfor fritage visse fonogramproducenter, der anses for små eller mellemstore producenter, ud fra de årlige indtægter, som er opnået som følge af kommerciel udnyttelse af fonogrammer.

udgår

Begrundelse

Den foreslåede undtagelse skaber en urimelig situation for de udøvende kunstnere og skaber ikke en rimelig balance mellem de udøvende kunstneres interesser og små pladeselskabers interesser. Desuden kunne større pladeselskaber også forsøge at undgå at betale supplerende vederlag ved at indgå licenskontrakter med mindre fonogramproducenter. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 10 a (nyt), stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Disse midler bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte midler bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. Medlemsstaterne kan forlange, at disse midler overdrages til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere. Når fordelingen af disse midler overlades til rettighedshaverorganisationer, kan nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, finde anvendelse.

(13) Disse midler bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte midler bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. Medlemsstaterne kan forlange, at disse midler overdrages til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere.

Begrundelse

Administrationen af disse midler bør overdrages til ophavsrettighedsselskaber, for at midlerne bliver effektivt fordelt til de modtagere, der står nævnt i det oprindelige forslag fra Kommissionen, nemlig studiemusikerne.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Et led i den første ledsagende overgangsforanstaltning bør være obligatorisk kollektiv udøvelse af udøvende kunstneres og fonogramproducenters rettigheder vedrørende selvvalgstjenester fra radio- og tv-stationer, der sender deres radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf musik fra lovligt udgivne fonogrammer er en integreret del. Systemet med forvaltning af kollektive rettigheder supplerer vederlagsordningen for udsendelse af lovligt udgivne fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF og garanterer, at de berørte udøvende kunstnere og fonogramproducenter i hele beskyttelsestiden for lovligt udgivne programmer også modtager en rimelig andel af vederlaget for selvvalgsanvendelsen af udsendt produktion.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer for blandt andre radio- og tv-stationer for at afklare de nødvendige selvvalgsrettigheder for deres produktioner bør rettighedshaverorganisationerne få til opgave at administrere det årlige supplerende vederlag. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 10 a (nyt), stk. 5, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b) Direktivet bør sikre genovervejelse af udøvende kunstneres retlige beskyttelse. Det digitale miljø giver nye muligheder for udnyttelse af beskyttet indhold, hvilket bør komme alle rettighedshavere til gode. For at opnå dette mål må der gennemføres konsekvensanalyser på fællesskabsplan og af medlemsstaterne for at få en vurdering af, hvordan de udøvende kunstneres retlige beskyttelse skal forbedres, navnlig med indførelsen af en eneret til at stille et værk til rådighed for offentligheden til gavn for de udøvende kunstnere med henblik på udnyttelse af deres fremførelser på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden kan få adgang til dem fra steder og på tidspunkter, som de selv vælger (dvs. selvvalgstjenester). Inden for rammerne af sådanne vurderinger bør der rettes særlig opmærksomhed mod den praktiske administration af krav om betaling af et rimeligt vederlag til de udøvende kunstnere (som f.eks. hvordan der sættes tal på de økonomiske fordele, og hvem der skal være ansvarlig for dette vederlag). Regler og forpligtelser fastlagt i de relevante internationale konventioner bør også nøje overvejes.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14c) For at genskabe balancen i de kontrakter, i henhold til hvilke udøvende kunstnere på royaltybasis overdrager deres enerettigheder til en fonogramproducent, bør en yderligere betingelse i forbindelse med beskyttelsestidens forlængelse være en "ren tavle" for de udøvende kunstnere, der har overdraget disse rettigheder til fonogramproducenter til gengæld for royalties eller vederlag. For at de udøvende kunstnere kan få det fulde udbytte af den forlængede beskyttelsestid, bør medlemsstaterne sikre, at der i aftaler mellem fonogramproducenter og udøvende kunstnere i den forlængede beskyttelsestid udbetales royalties til udøvende kunstnere, der ikke er fratrukket forskudsbetalinger eller kontraktmæssigt fastlagte fradrag.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig, for at udøvende kunstnere kan få alle de royalties, som de har krav på for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, at forskudsbetalingen til kunstnerne endnu ikke er blevet tjent ind igen. Uden denne tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme nogle få kunstnere til gode.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Medlemsstaterne bør om nødvendigt sikre, at forlængelsen af beskyttelsestiden for udøvende kunstneres rettigheder ledsages af lovbestemmelser, der yder de udøvende kunstnere beskyttelse for rimelige kontraktvilkår ved overdragelse.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 3 – stk. 1 – andet punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Artikel 3, stk. 1, andet punktum, affattes således:

(1) I slutningen af artikel 3, stk. 1, indsættes følgende:

"Hvis

"Hvis en udøvende kunstner er i live ved afslutningen af denne periode, skal denne udøvende kunstners rettigheder fortsat være beskyttet, så længe kunstneren lever."

– en optagelse af en fremførelse på et andet medie end et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første

 

– en optagelse af en fremførelse på et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 95 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første."

 

Begrundelse

Forlængelsen skal kun gælde for udøvende kunstnere og kun til de dør. Dette forslag afspejler gældende græsk lov, som ikke er blevet harmoniseret. Kommissionen har meddelt, at den har afvist at indlede fuldbyrdelsesforanstaltninger mod Grækenland, da den anser de græske bestemmelser for at være at foretrække frem for den gældende harmoniserede lov. Det er ikke berettiget med nogen forlængelse for fonogramfremstillerne, da en fast periode på 50 år er mere end nok tid til at tjene mulige investeringer ind igen.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 3 – stk. 2 – andet og tredje punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I artikel 3, stk. 2, andet og tredje punktum, erstattes tallet "50" med tallet "95".

udgår

Begrundelse

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre andet er klart angivet anses en kontrakt, som er indgået inden [indsæt datoen, inden hvilken medlemsstaterne skal have gennemført dette ændringsdirektiv i national ret, som anført i artikel 2 nedenfor], og i henhold til hvilken en udøvende kunstner overdrager sine rettigheder for optagelsen af sin fremførelse til en fonogramfremstiller (herefter benævnt "overdragelseskontrakt") for fortsat at være gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv] trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet.

1. En kontrakt, som er indgået inden [indsæt datoen, inden hvilken medlemsstaterne skal have gennemført dette ændringsdirektiv i national ret, som anført i artikel 2 nedenfor], og i henhold til hvilken en udøvende kunstner overdrager sine rettigheder for optagelsen af sin fremførelse til en fonogramfremstiller (herefter benævnt "overdragelseskontrakt") anses for ikke at være gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv] trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til optagelsen af fremførelsen.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne artikels stk. 3 og 6 finder anvendelse på overdragelseskontrakter, der fortsat er gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet.

2. Hvis en udøvende kunstner ikke har overdraget administrationen af sine rettigheder til en rettighedshaverorganisation, hvad angår den forlængede beskyttelsesperiode, der indføres som resultat af dette direktiv, anses den rettighedshaverorganisation, der administrerer rettigheder af samme kategori, for bemyndiget til at administrere hans eller hendes rettigheder. Den udøvende kunstner bevarer sine ideelle rettigheder.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis en udøvende kunstner har overdraget sine enerettigheder for en løbende betaling, skal ingen forudbetalinger eller i kontrakten fastsatte fradrag fratrækkes den løbende betaling, som tilkommer den udøvende kunstner.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvor en overdragelseskontrakt giver den udøvende kunstner ret til et engangsvederlag, har den pågældende ret til et årligt supplerende vederlag fra fonogramfremstilleren for hvert hele år, i hvilket den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet.

3. Rettighedshaverorganisationen fordeler indtægterne fra udnyttelse af fonogrammer ligeligt og på en måde, der afspejler arten og omfanget af bidragene fra hver udøvende kunstner, hvis beskyttede fremførelse indgår i fonogrammet.

Begrundelse

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10 a – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at en fonogramfremstiller, hvis samlede årlige indkomst i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, ikke overstiger et mindstebeløb på 2 mio. EUR, ikke er forpligtet til at hensætte mindst 20 procent af hans indtægt i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af de fonogrammer, til hvilke den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede den 31. december det pågældende år.

udgår

Begrundelse

Den foreslåede undtagelse skaber en urimelig situation for de udøvende kunstnere og skaber ikke en rimelig balance mellem de udøvende kunstneres og de små pladeselskabers interesser. Desuden kunne større pladeselskaber også forsøge at undgå at betale supplerende vederlag ved at indgå licenskontrakter med mindre fonogramproducenter. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 12.)

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte regler for, hvorvidt og i hvilket omfang det kan forlanges, at rettighedshaverorganisationer forvalter retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag.

5. Medlemsstaterne sikrer, at retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag forvaltes af rettighedshaverorganisationen.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør rettighedshaverorganisationerne få til opgave at administrere det årlige supplerende vederlag. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 13.)

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Hvad angår varetagelsen af brugsretten til radiostationernes selvvalgstjenester inden for deres radio- og fjernsynsproduktioner, som indeholder musik fra lovlige fonogrammer, skal medlemsstaterne sikre, at den udøvende kunstners og fonogramproducentens rettigheder til at tillade eller forbyde en sådan anvendelse, udelukkende varetages gennem den rettighedshaverorganisation, der er etableret til indsamling og fordeling af indtægterne fra transmission af et sådant fonogram.

Begrundelse

Mens der inden for ophavsretsområdet er mulighed for juridisk afklaring hen imod et rimeligt vederlag gennem det konkrete ophavsrettighedsselskab, mangler der en tilsvarende retlig forpligtelse inden for de beslægtede rettigheder.

Den foreslåede bestemmelse letter den juridiske afklaring for radiostationerne, sikrer rettighedshaveren et rimeligt vederlag og muliggør EU-borgernes adgang til kulturelt, samtidshistorisk og politisk vigtige dokumenter fra radiostationernes arkiver.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de kun ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt eller individuelt i henhold til gældende national lov. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis fonogrammet ét år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder til fonogrammet og den udøvende kunstners rettigheder med hensyn til optagelsen af fremførelsen.

Hvis fonogrammet fem år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder til fonogrammet og den udøvende kunstners rettigheder med hensyn til optagelsen af fremførelsen.

Begrundelse

Selv om indførelsen af "use it or lose it"-klausulen hilses velkommen, bør den gøres mere fleksibel. Hvis rettighederne atter tilfalder den udøvende kunstner, bør denne udøvende kunstner få en rimelig chance for at udnytte sin fremførelse, før denne igen mister rettighederne. Derfor bør der gives en mere rimelig periode, 5 år, til de udøvende kunstnere til at gøre den nye udnyttelsesmulighed gennemførlig.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 10aa

 

Hvis en udøvende kunstner har overdraget sin eneret til at tillade eller forbyde, at en optagelse af den pågældendes fremførelse stilles til rådighed for offentligheden enten trådbaseret eller trådløst på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden kan få adgang til den fra et sted og på et tidspunkt, de selv vælger, skal denne udøvende kunstner bevare sin ret til at modtage en passende godtgørelse fra brugeren for, at den pågældendes indspillede fremførelse stilles til rådighed for offentligheden.

 

Den udøvende kunstners ret til at modtage en rimelig godtgørelse for, at den pågældendes fremførelse stilles til rådighed for offentligheden, kan ikke fraviges.

 

Godtgørelsen indsamles og administreres af en rettighedshaverorganisation."

Begrundelse

En godtgørelse til de udøvende kunstnere skal anerkendes af dem, der stiller fremførelsen til rådighed for offentligheden.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

Referencer

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

13.11.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

10

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (12.12.2008)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Rådgivende ordfører: Emmanouil Angelakas

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter overordnet Kommissionens forslag om at udvide begrebet om beskyttelse for udøvende kunstnere og fonogramproducerende lande fra 50 til 95 år. Da Kommissionen fandt, at forslaget er en fornuftig afspejling af, at stadigt flere udøvende kunstnere lever længere end den nuværende beskyttelsestid på 50 år, har ordføreren ingen ændringsforslag til denne udvidelse.

Forslaget omfatter også ledsageforanstaltninger såsom etablering af en fond for studiemusikere, og det tager også sigte på at fastlægge en ensartet måde til at beregne begrebet beskyttelse, der gælder for et musikstykke med tekst, der indeholder bidrag fra flere forfattere. De forskellige medlemsstater anvender forskellige systemer til disse kompositioner med flere ophavsmænd. Det medfører vanskeligheder i forbindelse med administrationen af ophavsretten i de forskellige EU-lande og problemer med distribution af royalties på tværs af landegrænserne for udnyttelsen i forskellige medlemsstater. Ordføreren støtter forslaget om at harmonisere reglerne i denne henseende, idet de nuværende forskelle hindrer, at det indre marked fungerer effektivt.

Ordføreren støtter overordnet idéen om at indføre "use it or lose it"-klausuler i kontrakter mellem udøvende kunstnere og fonogramproducenter, men mener dog, at der skal indføres nogle ændringer i denne del af forslaget.

For det første forpligter det nuværende forslag flere udøvende kunstnere, der optager en fremførelse sammen, til at ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt. Det betyder, at de udøvende kunstnere rent faktisk skal komme til enighed, 50 år efter at en optagelse har fundet sted. Dette er ikke realistisk, og ordføreren mener, at det skal ændres, så de kan handle enkeltvist.

For det andet henviser det nuværende forslag til, at den udøvende kunstner skal have rimelig tid til at udnytte den fremførelse, for hvilken rettighederne er ved at udløbe. Men i forslaget anføres ét år til dette. Ordføreren anser ikke dette som en rimelig tidsperiode og mener, at fem år er mere passende i denne henseende.

Ordføreren foreslår også at inkludere et ændringsforslag, der opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en betænkning om overgangsforanstaltningernes virkemåde efter fem år.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt deres karriere som ganske unge, og den nuværende beskyttelsestid på 50 år for fremførelser optaget på fonogrammer og for fonogrammer beskytter i mange tilfælde ikke fremførelsen i hele kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere kan derfor miste indkomst i slutningen af deres levetid. De kan i mange tilfælde heller ikke påberåbe sig nogen ret til at forhindre eller begrænse for dem uacceptable anvendelser af deres fremførelser, medens de endnu lever.

(5) Udøvende kunstnere indleder normalt deres karriere som ganske unge, og den nuværende beskyttelsestid på 50 år for optagelse af fremførelser beskytter i mange tilfælde ikke fremførelsen i hele kunstnerens levetid. Udøvende kunstnere kan derfor miste indkomst i slutningen af deres levetid. De kan i mange tilfælde heller ikke påberåbe sig nogen ret til at forhindre eller begrænse for dem uacceptable anvendelser af deres fremførelser, medens de endnu lever.

Begrundelse

Alle udøvende kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde udvides, således at audiovisuelle kunstnere også kunne få gavn af den udvidede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af fremførelser og for fonogrammer bør derfor udvides til 95 år efter udgivelsen af fonogrammet og den derpå optagede fremførelse. Hvis fonogrammet eller den derpå optagede fremførelse ikke er udgivet inden for de første 50 år, bør beskyttelsestiden være 95 år fra den første offentliggørelse af fonogrammet.

(7) Beskyttelsestiden for optagelser af fremførelser og for fonogrammer bør derfor udvides til 95 år efter den relevante udløsende faktor.

Begrundelse

Alle udøvende kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i ændringen af direktivet. For at nå dette mål bør forslagets anvendelsesområde udvides, således at audiovisuelle kunstnere også kunne få gavn af den udvidede beskyttelsestid. Derfor foreslås det, at sondringen mellem optagelse af fremførelsen på et fonogram eller på anden måde udelades. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2006/116/EF.)

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Af hensyn til den juridiske sikkerhed bør det fastsættes, at medmindre andet er tydeligt aftalt, vil en kontraktmæssig overdragelse af rettigheder til optagelsen af fremførelsen, der er aftalt før den dato, på hvilken medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme direktivet, fortsat være gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(9) Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at vedtage bestemmelser om fortolkning, tilpasning, ophør og yderligere gennemførelse af kontrakter, som regulerer overdragelse eller tildeling af den udøvende kunstners rettigheder ved optagelsen af dennes fremførelse til en fonogramproducent, og som er indgået før forlængelsen af beskyttelsestiden som følge af dette direktiv.

Begrundelse

Det virker ikke hensigtsmæssigt, at de foreslåede ændringer af direktiv 2006/16/EF ændrer medlemsstaternes bestemmelser om fortolkning, tilpasning, ophør og yderligere gennemførelse af kontrakter om overdragelse eller tildeling af en udøvende kunstners rettigheder til en fonogramproducent. Derfor bør de nationale bestemmelser om overdragelse og tildeling af udøvende kunstners rettigheder og om ophør af kontrakterne om sådanne overdragelser og tildelinger gælde for gennemførelsen af den "use it or lose it"-klausul, der er taget højde for i artikel 10a, stk. 6.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den første overgangsforanstaltning bør ikke medføre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for små og mellemstore fonogramproducenter. Medlemsstaterne kan derfor fritage visse fonogramproducenter, der anses for små eller mellemstore producenter, ud fra de årlige indtægter, som er opnået som følge af kommerciel udnyttelse af fonogrammer.

udgår

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Disse midler bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte midler bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. Medlemsstaterne kan forlange, at disse midler overdrages til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere. Når fordelingen af disse midler overlades til rettighedshaverorganisationer, kan nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, finde anvendelse.

(13) Disse midler bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte midler bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. Medlemsstaterne bør sikre, at disse midler overdrages til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere. Nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, kan finde anvendelse.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) For at genskabe balancen i de kontrakter, i henhold til hvilke udøvende kunstnere på royaltybasis overdrager deres enerettigheder til en fonogramfremstiller, bør en yderligere betingelse i forbindelse med beskyttelsestidens udvidelse være en "ren tavle" for de udøvende kunstnere, der har overdraget disse rettigheder til fonogramfremstillere til gengæld for royalties eller vederlag. For at udøvende kunstnere kan få det fulde udbytte af den forlængede beskyttelsestid, bør medlemsstaterne sikre, at der i aftaler mellem fonogramfremstillere og udøvende kunstnere udbetales royalty uden fradrag af forskudsbetalinger eller kontraktmæssigt fastlagte fradrag til udøvende kunstnere i den forlængede beskyttelsestid.

Begrundelse

Denne bestemmelse er vigtig for, at udøvende kunstnere kan få alle de royalties, som de har krav på for den forlængede beskyttelsestid, såfremt pladeselskaberne siger nej med den begrundelse, at forskudsbetalingen til udøvende kunstnere endnu ikke er blevet inddrevet. Uden denne tillægsbestemmelse risikerer beskyttelsestidens forlængelse i den sidste ende kun at komme nogle få udøvende kunstnere til gode.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) Såfremt et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, bør medlemsstaterne frit kunne bestemme, om de udøvende kunstnere kan bringe overdragelsen eller tildelingen til ophør kollektivt eller individuelt.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 3 – stk. 1 – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– en optagelse af en fremførelse på et andet medie end et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første

– en optagelse af en fremførelse på et andet medie end et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 95 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første

Begrundelse

Forskelsbehandlingen af musikkunstnere og audiovisuelle kunstnere er fuldstændigt uacceptabel, eftersom der i direktiv 93/98/EØF, hvis kodificerede udgave er direktiv 2006/116/EF, ikke sondrer mellem udøvende kunstnere. Derfor ville indførelsen af forskellige ordninger for samme kategori af udøvende kunstnere udgøre en forskelsbehandling i henhold til fællesskabsretten og være i strid med den nationale behandling. Desuden er der ingen grund til en sådan forskelsbehandling.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at en fonogramfremstiller, hvis samlede årlige indkomst i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, ikke overstiger et mindstebeløb på 2 mio. EUR, ikke er forpligtet til at hensætte mindst 20 procent af hans indtægt i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af de fonogrammer, til hvilke den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede den 31. december det pågældende år.

udgår

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægterne, vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det med henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte regler for, hvorvidt og i hvilket omfang det kan forlanges, at rettighedshaverorganisationer forvalter retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag.

5. Medlemsstaterne sikrer, at retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag forvaltes af rettighedshaverorganisationen.

Begrundelse

For at forenkle de administrative procedurer bør forvaltningen af det årlige supplerende vederlag varetages af rettighedshaverorganisationerne. (Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 13.)

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de kun ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de ophæve deres overdragelseskontrakter i henhold til gældende national lovgivning. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

Begrundelse

Forpligtelsen for de udøvende kunstnere til at handle kollektivt er ikke realistisk.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

Hvis fonogrammet ét år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder til fonogrammet og den udøvende kunstners rettigheder med hensyn til optagelsen af fremførelsen.

Hvis fonogrammet fem år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder til fonogrammet og den udøvende kunstners rettigheder med hensyn til optagelsen af fremførelsen.

Begrundelse

Forpligtelsen for de udøvende kunstnere til at handle kollektivt er ikke realistisk. Desuden henviser betragtning 16 til, at den udøvende kunstner skal have rimelig tid til at udnytte den fremførelse, for hvilken rettighederne er ved at udløbe. Men ét år anses ikke for en rimelig tid, og fem år synes mere passende.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 11a

 

Rapportering

 

Kommissionen forelægger inden fem år efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EF* Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af bestemmelserne i dette direktivs artikel 10a, stk. 3 til 5.

 

* EUT: Indsæt venligst nummer og dato på direktivet."

 

 

Begrundelse

Rapporteringen vil gøre det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at overvåge ændringernes effekt, særligt i forhold til overgangsforanstaltningerne.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

Referencer

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Maddalena Calia

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (10.12.2008)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
(KOM2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Rådgivende ordfører: Christopher Heaton-Harris

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget sigter mod at forbedre udøvende kunstneres sociale situation, især studiemusikeres, under hensyntagen til, at stadigt flere udøvende kunstnere lever længere end den nuværende beskyttelsestid for deres ophavsret, som er 50 år.

Masseproduktionen af fonogrammer begyndte i starten af 1950'erne. Hvis der ikke gribes ind nu, vil stadigt flere optagelser, der blev indspillet og udgivet tilbage i perioden fra 1957 til 1967, miste beskyttelsen. Når optagelserne af de udøvende kunstneres fremførelser ikke længere er beskyttede, vil ca. 7 000 udøvende kunstnere i hver eneste af de større medlemsstater og et tilsvarende mindre antal i de mindre medlemsstater miste den indkomst, de får fra kontraktmæssige royalties og det såkaldte "rimelige vederlag" for udsendelse af deres fremførelser via radio og fjernsyn og afspilning på offentlige steder, f.eks. barer og diskoteker.

Det berører de kendte udøvende kunstnere (der modtager kontraktmæssige royalties), men rammer især de tusindvis af anonyme studiemusikere (der ikke modtager royalties, men må nøjes med det "rimelige vederlag"), der medvirkede ved fremstillingen af fonogrammer i slutningen af 50'erne og i 60'erne og overdrog deres enerettigheder til producenten mod et engangshonorar ("buy out"). De individuelle vederlag for udsendelse i radio og tv og afspilning på offentlige steder, som ikke blev overdraget til producenten, ophører, når beskyttelsestiden udløber.

Ordføreren støtter helhjertet Kommissionens forslag - det bringer udøvende kunstnere og fonogramfremstillere ekstra fordele, og især klausulerne om afgiften på 20 % og "use it or lose it"-klausulen sikrer, at udøvende kunstnere, navnlig studiemusikere, drager betydelig fordel af forlængelsen af perioden, og at deres rettigheder beskyttes godt.

Ordføreren mener, at mindstebeløbet på 2 mio. EUR for producenter ikke er nødvendigt, da dette kan forhindre, at visse udøvende kunstnere modtager de nødvendige indtægter, så ordføreren anbefaler, at det fjernes. Tilsvarende bør forslagene om at fjerne de udøvende kunstneres rettigheder fjernes, da dette finansielt kan være til ulempe for kunstnere og udøvende kunstnere.

Ordføreren støtter klart anvendelsen af nettoindtægter som måling for afgiften på 20 % - der sikrer, at producenter kan fradrage rimelige omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af periodeforlængelsen for fonogrammet. Det må sikres, at kun de omkostninger, som er direkte forbundet, kan fradrages, med henblik på at sikre et rimeligt og konsekvent vederlag til udøvende kunstnere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) De nye teknologier giver lovlige online tjenester mulighed for digital distribution af fonogrammer. Inden for disse rammer omfattes også fonogrammer fra tidligere år, hvilket giver anledning til salg af mindre populære fonogrammer, hvorved de ældre og mindre populære kunstnere får en indtægt.

Begrundelse

En forlængelse af den tid, hvor beslægtede rettigheder er beskyttet, vil øge pladeselskabernes tilskyndelse til at digitaliseres deres kataloger. Online distribution vil således skabe nye prospekter for mange optagelser og samtidigt tilvejebringe nye indtægtskilder til kunstnerne. Desuden sikrer digitaliseringen af ældre fonogrammer indtægter til ældre og mindre populære kunstnere, som vil kunne drage nytte af de såkaldte "longtailsalg".

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at iværksætte en procedure for en konsekvensvurdering svarende til den, der er foretaget af musiksektoren, med henblik på at vurdere, om der er behov for en forlængelse af den beskyttelsestid, der for øjeblikket gælder inden for den audiovisuelle sektor (kunstnere, udøvende kunstnere, producenter og radio- og tv-stationer)

Begrundelse

Alle udøvende kunstneres kreative bidrag bør anerkendes og afspejles i direktivet. Europa-Kommissionen har imidlertid ikke foretaget nogen konsekvensvurdering af, hvilken indvirkning en eventuel udvidelse af beskyttelsestiden har for udøvende kunstnere inden for andre sektorer, og det er derfor uhensigtsmæssigt at foretage en forlængelse på nuværende tidspunkt. Kommissionen bemyndiges herved til at foretage en konsekvensvurdering for den audiovisuelle sektor.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den første overgangsforanstaltning bør ikke medføre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for små og mellemstore fonogramproducenter. Medlemsstaterne kan derfor fritage visse fonogramproducenter, der anses for små eller mellemstore producenter, ud fra de årlige indtægter, som er opnået som følge af kommerciel udnyttelse af fonogrammer.

udgår

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægterne, vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det med henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Disse midler bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte midler bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. Medlemsstaterne kan forlange, at disse midler overdrages til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere. Når fordelingen af disse midler overlades til rettighedshaverorganisationer, kan nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, finde anvendelse.

(13) Disse midler bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. Disse hensatte midler bør fordeles til studiemusikerne mindst én gang om året på individuel basis. Medlemsstaterne bør sikre, at disse midler overdrages til rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere. Nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, kan finde anvendelse. I henhold til principperne i UNESCO's verdenserklæring om kulturel mangfoldighed spiller rettighedshaverorganisationer en grundlæggende rolle med hensyn til at sikre kulturel mangfoldighed.

 

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) En anden ledsagende overgangsforanstaltning bør være, at rettighederne til optagelsen af fremførelsen atter bør tilfalde den udøvende kunstner, hvis en fonogramfremstiller enten afstår fra at udbyde et fonogram, som ville være offentlig ejendom, hvis ikke beskyttelsestiden var forlænget, til salg i tilstrækkeligt mange eksemplarer, eller afstår fra at gøre et sådant fonogram tilgængeligt for offentligheden. Fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet bør derfor ophøre for at undgå, at disse rettigheder kommer til at bestå samtidig med den udøvende kunstners rettigheder til optagelsen på fonogrammet, når de sidstnævnte rettigheder ikke længere er overdraget til fonogramfremstilleren.

(15) En anden ledsagende overgangsforanstaltning bør være, at hvis en fonogramfremstiller ikke længere udbyder et fonogram til salg i tilstrækkeligt mange eksemplarer af i det mindste én version af et sådant fonogram, som, hvis ikke beskyttelsestiden var forlænget, ville være offentlig ejendom, eller ikke længere gør mindst en version af et sådant fonogram tilgængeligt for offentligheden, kan den udøvende kunstner anmode fonogramfremstilleren om at gøre det, og hvis fremstilleren ikke efterkommer denne anmodning inden for en rimelig tidsfrist, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelsen af rettighederne til optagelsen på fonogrammet.

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramfremstilleren mindst gør én version af det pågældende fonogram tilgængeligt for offentligheden i tilstrækkeligt mange eksemplarer.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)     Denne ledsageforanstaltning skal også sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, når det ikke gøres tilgængeligt for offentligheden i en vis periode efter forlængelse af beskyttelsesperioden, fordi rettighedshaverne ikke udnytter det, eller fordi fonogramproducenten eller de udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres eller identificeres. Såfremt en udøvende kunstner, efter at rettighederne er tilfalden denne, har haft rimelig tid til at gøre fonogrammet tilgængeligt for offentligheden, og dette ikke længere ville været beskyttet, hvis beskyttelsestiden ikke var forlænget, og fonogrammet ikke gøres tilgængeligt for offentligheden, fortabes rettighederne til fonogrammet og til fremførelsen.

(16)     Denne ledsageforanstaltning skal også sikre, at et fonogram ikke er beskyttet, når det ikke gøres tilgængeligt for offentligheden i en vis periode efter forlængelse af beskyttelsestiden, fordi rettighedshaverne ikke udnytter det, eller fordi fonogramproducenten eller de udøvende kunstnere ikke kan lokaliseres eller identificeres.

Begrundelse

Hensigten med "use it or lose it"-klausulen er at beskytte udøvende kunstneres rettigheder og sikre, at fonogramfremstillerne ikke kan begrænse disse rettigheder uretfærdigt. I betragtning 15 opnås dette, og de yderligere foranstaltninger i betragtning 16 udgør ingen ekstra fordel for udøvende kunstnere - og i mange tilfælde vil de medføre tab hos de udøvende kunstnere.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) En af de ledsagende overgangsforanstaltninger er den obligatoriske kollektive udøvelse af udøvende kunstneres og fonogramfremstilleres rettigheder vedrørende selvvalgstjenester fra radio- og tv-stationer, der sender deres radio- og fjernsynsproduktioner, hvoraf musik fra lovligt udgivne fonogrammer er en integreret del. Dette system med forvaltning af kollektive rettigheder supplerer vederlagsordningen for udsendelse af lovligt udgivne fonogrammer i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF om udlejnings- og udlånsrettigheder og garanterer, at de berørte udøvende kunstnere og fonogramfremstillere i hele beskyttelsestiden for lovligt udgivne programmer også modtager en rimelig andel af vederlaget for selvvalgsanvendelsen af udsendte produktioner.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Medlemsstaterne bør sikre, at forslaget om forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstneres rettigheder ledsages af lovbestemmelser, der yder udøvende kunstnere beskyttelse i form af rimelige kontraktvilkår ved overdragelse.

Begrundelse

Der er ikke behov for harmonisering på EU-niveau af kontraktvilkårene ved overdragelse, men medlemsstaternes opmærksomhed bør henledes på, at studiemusikere sædvanligvis ikke har nogen reel forhandlingskraft, og at vilkårene i sådanne kontrakter derfor som regel er ensidige.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at en fonogramfremstiller, hvis samlede årlige indkomst i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, ikke overstiger et mindstebeløb på 2 mio. EUR, ikke er forpligtet til at hensætte mindst 20 procent af hans indtægt i året forud for det, i hvilket det nævnte vederlag betales, fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af de fonogrammer, til hvilke den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF trådte i kraft, ikke længere ville være beskyttede den 31. december det pågældende år.

udgår

Begrundelse

Da den midlertidige ledsageforanstaltning (de 20 %) vil blive målt ud fra nettoindtægten, vil der ikke være nogen uforholdsmæssigt store omkostninger for SMV'er, og derfor er det med henblik på at sikre, at alle udøvende kunstnere drager fordel af disse beløb, rimeligt at inddrage dem i foranstaltningen.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fastsætte regler for, hvorvidt og i hvilket omfang det kan forlanges, at rettighedshaverorganisationer forvalter retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at retten til at modtage det i stk. 3 omhandlede årlige supplerende vederlag forvaltes af rettighedshaverorganisationen.

Begrundelse

Det er vigtigt, at rettighedshaverorganisationerne på den mest nøjagtige måde og på individuelt grundlag fordeler de vederlag, der indsamles på udøvende kunstneres vegne.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Rettighedshaverorganisationerne skal fordele de vederlag på individuelt grundlag og tage højde for brugen af hver enkelt udøvende kunstners fremførelse.

Begrundelse

Det er vigtigt, at rettighedshaverorganisationerne på den mest nøjagtige måde og på individuelt grundlag fordeler de vederlag, der indsamles på udøvende kunstneres vegne.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Med hensyn til forvaltning af kollektive rettigheder vedrørende selvvalgstjenester fra radio- og tv-stationer, som anvender musik fra lovligt udgivne fonogrammer i deres radio- og tv-programmer, skal medlemsstaterne sikre, at de udøvende kunstneres eller fonogramfremstillernes ret til at give eller nægte at give tilladelse til denne brug udelukkende håndhæves gennem rettighedshaverorganisationen, som er etableret med henblik på at indsamle og fordele vederlaget for udsendelse af disse fonogrammer.

Begrundelse

Forlængelsen af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fonogramfremstillere forværrer radio- og tv-stationernes administrative vanskeligheder i forbindelse med afklaring af de nødvendige selvvalgsrettigheder for deres produktioner, i særdeleshed for deres arkiver. For at opnå både en effektiv forvaltning af rettigheder, som betragtning 26 i direktivet om ophavsrettigheder (InfoSoc) af 2001 tilskynder ti1, og en rimelig fordeling til alle rettighedshavere af vederlaget for selvvalgsanvendelse af udsendte produktioner, er det derfor passende, at denne ordning for vederlag suppleres med en obligatorisk kollektiv licensordning til dette formål.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, fonogramproducenten ophører med at udbyde eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller at gøre det tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelseskontrakten. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de kun ophæve deres overdragelseskontrakter kollektivt. Hvis overdragelseskontrakten ophæves i henhold til første eller andet punktum, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

6. Såfremt den udøvende kunstner og fonogramproducenten i kraft af artikel 3, stk. 1 og 2, med den ordlyd, som var gældende før ændringen af direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]EF, ikke længere er beskyttet med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen og fonogrammet, og fonogramproducenten efter dette tidspunkt ikke længere udbyder eksemplarer af mindst en version af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller gør mindst en version af fonogrammet tilgængeligt for offentligheden ved trådbaseret eller trådløs udsendelse på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner anmode producenten om at gøre dette, og hvis denne ikke efterkommer anmodningen inden for en rimelig tidsfrist, kan den udøvende kunstner ophæve overdragelsen af rettighederne til dette fonogram.

Begrundelse

Det er rimeligt, at fonogramproducenten mindst gør en version af det pågældende fonogram tilgængeligt for offentligheden i tilstrækkeligt mange eksemplarer.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/116/EF

Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis fonogramfremstilleren ét år efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til ordlyden af artikel 3, stk. 1 og 2, før ændringen ved direktiv [// indsæt: nummeret på dette ændringsdirektiv]/EF den udøvende kunstner og fonogramproducenten ikke længere ville være beskyttede med hensyn til henholdsvis optagelsen af fremførelsen, og fonogrammet, ikke gøres tilgængeligt for offentligheden ved udsendelse via tråd eller æteren på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, bortfalder fonogramproducentens rettigheder med hensyn til optagelsen af deres fremførelse."

udgår

Begrundelse

Hensigten med "use it or lose it"-klausulen er at beskytte udøvende kunstneres rettigheder og sikre, at fonogramfremstillerne ikke kan begrænse disse rettigheder uretfærdigt. I artikel 10, stk. 1, afsnit 1 opnås dette, og de yderligere foranstaltninger i afsnit 2 udgør ingen ekstra fordel for udøvende kunstnere - og i mange tilfælde vil de medføre tab hos de udøvende kunstnere.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

Referencer

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

PROCEDURE

Titel

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

Referencer

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Dato for høring af EP

16.7.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

2.9.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Ordfører

       Dato for valg

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Dato for vedtagelse

12.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Dato for indgivelse

18.2.2009