ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων

18.2.2009 - (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Συντάκτης γνωμοδότησης: Brian Crowley

Διαδικασία : 2008/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0070/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0070/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0464),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251(2) και τα άρθρα 47(2), 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0281/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0070/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και όσον αφορά τα φωνογραφήματα συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου τους.

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου τους.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συμβολή όλων των ερμηνευτών ή εκτελεστών πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντανακλάται στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς το σκοπό αυτό, το πεδίο εφαρμογής της πρότασης πρέπει να διευρυνθεί ούτως ώστε να μπορούν και οι ερμηνευτές ή εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα να επωφελούνται της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να διαγραφεί η διάκριση μεταξύ της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα και της υλικής ενσωμάτωσης σε άλλο μέσο (η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Η Επιτροπή πρέπει να κινήσει διαδικασία αξιολόγησης του αντίκτυπου σε σχέση με την κατάσταση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού κλάδου, για να εξετάσει κατά πόσον υφίσταται ανάγκη παράτασης της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους παραγωγούς και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στον οπτικοακουστικό κλάδο· η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2010 ούτως ώστε να μπορέσει να υποβληθεί πρόταση νέας οδηγίας πριν από τον Ιούνιο του 2010.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιημένη πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές και οι μουσικοί συνοδείας δεν είναι υποχρεωμένοι, βάσει συμβατικών ρυθμίσεων με τρίτα μέρη, όπως δισκογραφικές εταιρείες, να μεταβιβάζουν σε αυτά τα τρίτα μέρη τα έσοδα τα οποία απορρέουν από την παράταση της διάρκειας προστασίας από τα 50 στα 95 έτη.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Όταν συνάπτουν μια συμβατική σχέση με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά κανόνα υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, την εκμίσθωση και τη διάθεση των υλικών ενσωματώσεών τους. Σε αντάλλαγμα, οι εκτελεστές εισπράττουν προκαταβολή επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και αρχίζουν να λαμβάνουν πληρωμές μόνο εφόσον ο παραγωγός φωνογραφημάτων αποσβέσει την αρχική προκαταβολή και αφαιρέσει διάφορα ποσά που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι εκτελεστές που έχουν δευτερεύοντα ρόλο και τα ονόματά τους δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών ("μη επώνυμοι εκτελεστές") συνήθως μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή (μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή).

(8) Όταν συνάπτουν μια συμβατική σχέση με έναν παραγωγό φωνογραφημάτων, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές είναι κατά κανόνα υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν στους παραγωγούς φωνογραφημάτων τα αποκλειστικά δικαιώματά τους όσον αφορά την αναπαραγωγή, τη διανομή, την εκμίσθωση και τη διάθεση των υλικών ενσωματώσεών τους. Σε αντάλλαγμα, οι εκτελεστές εισπράττουν προκαταβολή επί των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και αρχίζουν να λαμβάνουν πληρωμές μόνο εφόσον ο παραγωγός φωνογραφημάτων αποσβέσει την αρχική προκαταβολή και αφαιρέσει διάφορα ποσά που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι εκτελεστές που έχουν δευτερεύοντα ρόλο και τα ονόματά τους δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών ("μη επώνυμοι εκτελεστές") καθώς και ορισμένοι άλλοι εκτελεστές των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στον κατάλογο των συντελεστών ("επώνυμοι εκτελεστές") συνήθως μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή (μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή).

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εκτελεστές των οποίων το όνομα εμφανίζεται στον κατάλογο των συντελεστών ("επώνυμοι εκτελεστές") μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους έναντι μιας εφάπαξ πληρωμής. Οι εκτελεστές αυτοί πρέπει επίσης να ωφελούνται από την συμπληρωματική αμοιβή.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του αντιθέτου, η συμβατική μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την ερμηνεία, προσαρμογή, καταγγελία και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων που διέπουν τη μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων του ερμηνευτή ή εκτελεστή επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε παραγωγό φωνογραφημάτων και οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την παράταση της διάρκειας προστασίας που απορρέει από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο οι προτάσεις τροπολογίας της οδηγίας 2006/116/ΕΚ να τροποποιήσουν τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη και διέπουν την ερμηνεία, προσαρμογή, καταγγελία και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης των δικαιωμάτων του ερμηνευτή ή εκτελεστή σε παραγωγό φωνογραφημάτων. Για το λόγο αυτό, οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο μεταβίβασης ή εκχώρησης των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών και σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας αυτών των συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης πρέπει να διέπουν την εφαρμογή της ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης" ("use it or lose it") που προβλέπεται στο άρθρο 10α, παράγραφος 6.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι από την παράταση της περιόδου προστασίας επωφελούνται οι ερμηνευτές ή εκτελεστές και όχι οι παραγωγοί δίσκων, η οδηγία πρέπει να προβλέπει ότι οιαδήποτε ισχύουσα σύμβαση που εκχωρεί παράταση της περιόδου προστασίας δεν επηρεάζει την παράταση της περιόδου προστασίας από τα 50 έτη στην συνολική διάρκεια ζωής του ερμηνευτή ή εκτελεστή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι από την παράταση θα επωφελούνται πραγματικά οι ερμηνευτές. Επομένως, οι υπάρχουσες συμβατικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ότι εκχωρούν την πρόσθετη περίοδο προστασίας στον παραγωγό του φωνογραφήματος. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα συντονισμού σχετικά με την πρόσθετη περίοδο προστασίας, η διαχείριση των δικαιωμάτων πρέπει να ανατίθεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κληθούν να διαχειριστούν τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής σε σχέση με τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα επιτρέπουν σε οιονδήποτε φορέα να εκμεταλλεύεται την εκτέλεση, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για την ρήτρα "εκμετάλλευσης ή στέρησης". Επειδή οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κρατούν τα στοιχεία των ερμηνευτών των οποίων οι εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί στα φωνογραφήματα, μπορεί να αποφεύγεται οιαδήποτε ασάφεια ως προς το πότε ένα έργο καθίσταται δημόσιο κτήμα

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το πρώτο μεταβατικό συνοδευτικό μέτρο δεν πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς φωνογραφημάτων. Επομένως, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να χορηγούν απαλλαγή σε ορισμένους παραγωγούς φωνογραφημάτων που κρίνονται μικροί και μεσαίοι λόγω των ετήσιων εσόδων που αποκομίζουν από την εμπορική εκμετάλλευση φωνογραφημάτων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες πρέπει να επωφελούνται από το ταμείο. Τα έσοδα που πρέπει να καταβάλλονται στους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες στο πλαίσιο αυτού του μεταβατικού μέτρου υπολογίζονται κατ' αναλογία προς τα έσοδα του παραγωγού φωνογραφημάτων. Επομένως, το καταβαλλόμενο ποσό θα είναι μικρότερο σε περίπτωση χαμηλότερων εσόδων του παραγωγού.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

"(14α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ισορροπία των συμβάσεων με τις οποίες οι ερμηνευτές ή εκτελεστές μεταβιβάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματά τους σε παραγωγό φωνογραφημάτων, έναντι καταβολής δικαιωμάτων, η παράταση της διάρκειας προστασίας συνδέεται με έναν επιπλέον όρο, ήτοι την αρχή της "μηδενικής βάσης", για εκείνους τους ερμηνευτές ή εκτελεστές οι οποίοι έχουν εκχωρήσει τα προαναφερθέντα αποκλειστικά δικαιώματά τους σε παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι καταβολής δικαιωμάτων ή αμοιβής. Προκειμένου οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να επωφελούνται πλήρως της παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, βάσει συμφωνιών μεταξύ παραγωγών φωνογραφημάτων και ερμηνευτών ή εκτελεστών, καταβάλλονται στους τελευταίους, κατά την παρατεταμένη περίοδο προστασίας, τα οφειλόμενα δικαιώματα ή τα ποσοστά επί των εσόδων χωρίς να αφαιρούνται προκαταβολές ή συμβατικώς συμφωνηθείσες κρατήσεις."

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για να μπορούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να λαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρίες να αρνηθούν την καταβολή με την δικαιολογία ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς αυτήν την πρόσθετη διάταξη, η παράταση της περιόδου προστασίας μπορεί να ωφελήσει τελικά μόνο μια μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Ομοίως, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές που μεταβιβάζουν σε παραγωγό τα αποκλειστικά δικαιώματά τους έναντι επαναλαμβανόμενης πληρωμής ή αμοιβής, επωφελούνται πλήρως της παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, κατά την παρατεταμένη περίοδο προστασίας, καταβάλλονται στους εκτελεστές ή ερμηνευτές τα οφειλόμενα δικαιώματα ή τα ποσοστά επί των εσόδων χωρίς να αφαιρούνται προκαταβολές ή συμβατικώς συμφωνηθείσες κρατήσεις.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς αυτήν την πρόσθετη διάταξη, η επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας μπορεί να ωφελήσει τελικά μόνο μια μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι οι στόχοι των προτεινόμενων συνοδευτικών μέτρων δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, εφόσον τα εθνικά μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα είτε θα οδηγούσαν σε νόθευση των όρων του ανταγωνισμού είτε θα είχαν επιπτώσεις στο πεδίο των αποκλειστικών δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφημάτων που καθορίζονται από κοινοτική νομοθεσία και μπορούν επομένως, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(17) Δεδομένου ότι οι στόχοι των προτεινόμενων συνοδευτικών μέτρων δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, εφόσον τα εθνικά μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα είτε θα οδηγούσαν σε νόθευση των όρων του ανταγωνισμού είτε θα είχαν επιπτώσεις στο πεδίο των αποκλειστικών δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφημάτων που καθορίζονται από κοινοτική νομοθεσία και μπορούν επομένως, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στα συνοδευτικά μεταβατικά μέτρα πρέπει να περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική συλλογική άσκηση των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων όσον αφορά τις κατ' αίτηση υπηρεσίες που παρέχονται από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και αφορούν ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές οι οποίες ενσωματώνουν μουσική νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων ως αναπόσπαστο μέρος τους. Αυτό το σύστημα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς αμοιβής για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ, και διασφαλίζει ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου προστασίας των νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, οι ενδιαφερόμενοι ερμηνευτές ή εκτελεστές και οι παραγωγοί φωνογραφημάτων λαμβάνουν επίσης δίκαιο μερίδιο αμοιβής για την κατ' αίτηση χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών.

Αιτιολόγηση

Η παράταση της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών όσον αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την κατ' αίτηση χρήση των παραγωγών τους, και ειδικότερα των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την ραδιοτηλεοπτική μετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής (άρθρο 8, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), η οποία κατανέμεται μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών των φωνογραφημάτων. Προς εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της οδηγίας του 2001 για τα δικαιώματα του δημιουργού (InfoSoc), αλλά και της δίκαιης κατανομής μεταξύ όλων των δικαιούχων για την κατ' αίτηση χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβής με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Συνεπώς, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας στις μουσικές συνθέσεις με στίχους ή κείμενο είναι ελλιπής, προκαλώντας εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης.

(19) Συνεπώς, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας στις μουσικές συνθέσεις με στίχους ή κείμενο είναι ελλιπής, προκαλώντας εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, όπως οι διασυνοριακές υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης. Για να εξασφαλιστεί η άρση αυτών των εμποδίων, για όλα αυτά τα έργα τα οποία στις [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] τυγχάνουν προστασίας, ισχύει η ίδια εναρμονισμένη διάρκεια προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να εναρμονίσει τις διατάξεις που αφορούν έργα κοινής δημιουργίας ώστε να αρθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών και να διευκολυνθεί η παραχώρηση δικαιωμάτων σε διακρατικό επίπεδο. Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι η διάταξη αυτή πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για όλα τα έργα που εκείνη την χρονική στιγμή θα τυγχάνουν ακόμη προστασίας εντός της ΕΕ.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19α) Εάν είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η παράταση της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών συνοδεύεται από νομοθετικές διατάξεις που προστατεύουν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές υπό τη μορφή δίκαιων συμβατικών όρων μεταβίβασης ή εκχώρησης.

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους όρους των συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης· τα κράτη μέλη εντούτοις οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι μουσικοί συνοδείας δεν έχουν συνήθως πραγματική διαπραγματευτική δύναμη και συνεπώς οι όροι αυτών των συμβάσεων τείνουν να είναι ετεροβαρείς.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή στην οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως.

2. Οι παράγραφοι 3 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή στην οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας μπορεί να ωφελήσει τελικά μόνο μια μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 2 εκατομμυρίων €, δεν θα έχει την υποχρέωση να δεσμεύσει τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των εισοδημάτων που έχει αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση εκείνων των φωνογραφημάτων για τα οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες πρέπει να επωφελούνται από αυτό το ταμείο. Τα έσοδα που πρέπει να καταβάλλονται στους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες στο πλαίσιο αυτού του μεταβατικού μέτρου υπολογίζονται κατ' αναλογία προς τα έσοδα του παραγωγού φωνογραφημάτων. Επομένως, το καταβαλλόμενο ποσό θα είναι μικρότερο σε περίπτωση χαμηλότερων εσόδων του παραγωγού.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση του δικαιώματος να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αναλαμβάνεται από εταιρία συλλογικής διαχείρισης

 

Όσον αφορά τη διαχείριση δικαιωμάτων σε σχέση με τις κατ' αίτηση υπηρεσίες που παρέχονται από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και αφορούν ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές οι οποίες ενσωματώνουν μουσική νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το δικαίωμα των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων να παρέχουν άδεια ή να αρνούνται την παροχή άδειας για τη χρήση αυτή μπορεί να ασκείται μόνο μέσω της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης η οποία έχει συσταθεί για την είσπραξη και κατανομή της αμοιβής για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αυτών των φωνογραφημάτων.

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να αναλαμβάνουν τη διαχείριση της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής (η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 13).

Η παράταση της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων επιδεινώνει τις διοικητικές δυσχέρειες των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών όσον αφορά την εκκαθάριση των αναγκαίων δικαιωμάτων τα οποία αφορούν την κατ' αίτηση χρήση των παραγωγών τους, και ειδικότερα των αρχείων τους. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για την ραδιοτηλεοπτική μετάδοση νομίμως δημοσιευμένων φωνογραφημάτων υπόκειται ήδη στην υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής (άρθρο 8, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού), η οποία κατανέμεται μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών των φωνογραφημάτων. Προς εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις προτροπές της αιτιολογικής σκέψης 26 της οδηγίας του 2001 για τα δικαιώματα του δημιουργού (InfoSoc), αλλά και της δίκαιης κατανομής μεταξύ όλων των δικαιούχων για την κατ' αίτηση χρήση ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί αυτό το καθεστώς αμοιβής με ένα υποχρεωτικό συλλογικό σύστημα για τέτοιες χρήσεις.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης κατανέμουν αυτές τις αμοιβές επί ατομικής βάσεως λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή ή εκτελεστή.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να κατανέμουν με τον πλέον ακριβοδίκαιο τρόπο και επί ατομικής βάσεως τις αμοιβές που εισπράχθηκαν στο όνομα των καλλιτεχνών.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν μόνο από κοινού να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν δυνάμει της κειμένης εθνικής νομοθεσίας να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστική η υποχρέωση των εκτελεστών να ενεργούν από κοινού.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους.

Εάν, πέντε έτη μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους.

Αιτιολόγηση

Αν και είναι η εισαγωγή ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης" είναι ευπρόσδεκτη, πρέπει εντούτοις να γίνει πιο ευέλικτη. Εάν τα δικαιώματα επιστρέφονται στον εκτελεστή, ο εκτελεστής πρέπει να διαθέτει μια θεμιτή δυνατότητα να εκμεταλλευθεί την εκτέλεσή του προτού απολέσει εκ νέου τα δικαιώματα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παραχωρείται στους ερμηνευτές ή εκτελεστές λογικότερη περίοδος, πέντε ετών, για να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα δυνατότητα εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6a. Εάν ένας ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται επαναλαμβανόμενες αμοιβές, τότε δεν αφαιρούνται ούτε προκαταβολές ούτε συμβατικώς συμφωνηθείσες κρατήσεις από τις πληρωμές που καταβάλλονται στον ερμηνευτή ή εκτελεστή μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [παρεμβάλλεται ο αριθμός της τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής δεν προστατεύεται πλέον.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη είναι ουσιαστικής σημασίας για να εισπράττουν οι εκτελεστές όλα τα δικαιώματα που τους οφείλονται λόγω της παράτασης της περιόδου προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρείες να προβάλουν αντίρρηση με το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακόμη καλυφθεί οι προκαταβολές που έχουν δοθεί στους καλλιτέχνες. Χωρίς την πρόσθετη αυτή διάταξη, η επέκταση της διάρκειας της περιόδου προστασίας ενδέχεται να ωφελήσει τελικά μόνο μια μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"Άρθρο 2α

 

Το αργότερο ... *, και εν συνεχεία ανά τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση επί της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της παρούσας οδηγίας όπου, μεταξύ άλλων, βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν κατά την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα εάν η παράταση της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων είχε θετική επίδραση στην κοινωνική κατάσταση των ερμηνευτών ή εκτελεστών και στη μουσική δημιουργία και εάν κρίνεται σκόπιμη η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

 

* Τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στα δίκαια των κρατών μελών."

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, στόχος της οποίας είναι να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση των εκτελεστών, και ειδικότερα των μουσικών συνοδείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εκτελεστές επιβιώνουν όλο και περισσότερο της περιόδου προστασίας 50 ετών που ισχύει για τις εκτελέσεις τους.

Η κύρια πρόταση που περιέχεται στην οδηγία είναι η παράταση της διάρκειας για τους εκτελεστές και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων από τα 50 στα 95 χρόνια, πλαισιωμένη από διάφορα συνοδευτικά μέτρα όπως η δημιουργία ενός ταμείου για τους μουσικούς συνοδείας και η καθιέρωση ρητρών "εκμετάλλευσης ή στέρησης" στις συμβάσεις μεταξύ των εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων.

Από νομική άποψη, οι προτάσεις αποσκοπούν στην τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων. Η εν λόγω οδηγία κωδικοποίησε και αντικατέστησε την οδηγία 93/98/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων χωρίς να επιφέρει σημαντικές αλλαγές.

Σκοπός των προτάσεων είναι η ωφέλεια τόσο των εκτελεστών όσο και των παραγωγών.

Η παρατεταμένη περίοδος είναι προς όφελος των εκτελεστών που θα εξακολουθήσουν να κερδίζουν χρήματα για πρόσθετο χρονικό διάστημα. Μία περίοδος προστασίας διάρκειας 95 ετών θα γεφυρώσει το εισοδηματικό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι εκτελεστές όταν κλείσουν τα 70 και χάνουν την προστασία που απολάμβαναν οι πρώτες ηχογραφήσεις που έκαναν πριν κλείσουν τα 30. Θα συνεχίσουν έτσι να δικαιούνται αμοιβή λόγω αναμετάδοσης, λόγω δημόσιας εκτέλεσης σε μέρη όπως μπαρ και ντισκοτέκ καθώς και πληρωμές αποζημίωσης για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση.

Η παρατεταμένη περίοδος είναι επίσης προς όφελος των παραγωγών δίσκων. Θα γίνει αιτία πρόσθετων κερδών από την πώληση των δίσκων στα καταστήματα και στο Διαδίκτυο.

Οι προτάσεις εισαγάγουν επίσης έναν ομοιόμορφο τρόπο υπολογισμού της περιόδου προστασίας όσον αφορά μουσικές συνθέσεις που έχουν γραφεί από πολλούς συντελεστές, όπως συμβαίνει με την συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών κομματιών. Σε ολόκληρη την ΕΕ, η περίοδος προστασίας μιας μουσικής σύνθεσης θα εκπνεύσει 70 χρόνια μετά τον θάνατο του τελευταίου δημιουργού, είτε συνθέτη είτε στιχουργού.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει μια ομοιόμορφη μέθοδο υπολογισμού της διάρκειας προστασίας των μουσικών συνθέσεων με στίχους, η περίοδος προστασίας μιας μουσικής σύνθεσης με στίχους θα υπολογίζεται με τον θάνατο του τελευταίου δημιουργού. στιχουργού ή συνθέτη της μουσικής.

Οι υφιστάμενες διαφορές σχετικά με την προστασία, ιδίως μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, προκαλούν νομική αβεβαιότητα και πειρατεία ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον που στερείται περιορισμών και όπου τα έργα χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως σε διαφορετικές χώρες. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διαφορετικές περίοδοι προστασίας μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη της πειρατείας. Εκτελέσεις που έχουν καταστεί δημόσιο κτήμα σε μία χώρα μπορούν να διανεμηθούν από εκεί μέσω διαδικτύου σε άλλες χώρες στις οποίες είναι ακόμα προστατευμένες. Τέλος, η Ευρώπη αποκτά την δυνατότητα να προστατεύσει τους καλλιτέχνες της οι οποίοι συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της.

Η εξίσωση της περιόδου προστασίας με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει μία εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρώπη να διευρύνει περαιτέρω την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας με την έμφαση που αποδίδει αυτή στους τομείς των δημιουργών. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημιουργικοί κλάδοι που βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία παράγουν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό του ΑΕγχΠ της ΕΕ, η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ των περιόδων προστασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ θέτει σαφώς τον μουσικό κλάδο της Ευρώπης, εταιρίες και εκτελεστές, σε μειονεκτική θέση.

Εάν επιθυμούμε να γίνει η ευρωπαϊκή μουσική βιομηχανία πραγματικά ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, η ΕΕ πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα με το να εξισώσει την περίοδο προστασίας της στα 95 χρόνια για να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού με τον κύριο εμπορικό εταίρο της Ευρώπης. Οποιαδήποτε μικρότερη περίοδος δεν θα μπορέσει να επιτύχει κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, η τρέχουσα τα τελευταία χρόνια τάση της ανόδου του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού καθιστά την παράταση της περιόδου προστασίας των εκτελεστών ακόμα πιο κρίσιμη για τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες. Πολλοί εκτελεστές γνωρίζουν επιτυχία και αναγνώριση όταν είναι νέοι, όπερ σημαίνει ότι είναι ουσιώδες να μπορούν απολαμβάνουν τα κατάλληλα οικονομικά οφέλη και αφού γεράσουν κάθε φορά που το έργο τους παρουσιάζεται στο κοινό.

Πέραν τούτων, η παράταση της περιόδου θα ενθάρρυνε την πολιτισμική ποικιλομορφία αφού, αν η περίοδος προστασίας παραμείνει η ίδια, οι παλιές εκτελέσεις που θα έχαναν σταδιακά την προστασία θα αποκτούσαν πλεονέκτημα έναντι των τελευταίων σύγχρονων δημιουργιών. Οι σύγχρονοι δημιουργοί από την άλλη, θα στρέφονταν αναπόφευκτα προς εκείνες τις αγορές με την μεγαλύτερη προστασία αγνοώντας την ανάγκη για τοπικά, διαφοροποιημένα προϊόντα.

Καλό είναι επίσης να σημειωθεί ότι η απουσία του κατάλληλου καθεστώτος δυσχεραίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προσπάθεια των εκτελεστών στην Ευρώπη να ζήσουν από το έργο τους, ανεξαρτήτως της συμβολής τους στην οικονομία και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Στην μεγάλη πλειοψηφία τους οι εκτελεστές έχουν μικρή πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, στα επιδόματα ανεργίας ή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας και αντιμετωπίζουν ευρέως διαδεδομένες καταχρηστικές συμβατικές πρακτικές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το εισόδημα που προκύπτει από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν πολύτιμη πηγή εισοδήματος για τους εκτελεστές.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Ενέργειας (16.12.2008)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Erna Hennicot-Schoepges

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για παράταση της διάρκειας προστασίας ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και δημιουργία συμπληρωματικών μεταβατικών μέτρων διασφάλισης. Η πρόταση αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία της δημιουργικής και πολιτισμικής συνεισφοράς των εκτελεστών που πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη στην περίοδο προστασίας.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει εντούτοις την γνώμη ότι, προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως αυτοί οι στόχοι, θα μπορούσε να τροποποιηθεί περαιτέρω η πρόταση ευθυγραμμιζόμενη με την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Ως εκ τούτων, προτείνει ορισμένες τροπολογίες βάσει των εξής κατευθυντηρίων γραμμών:

      (i)     διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να συμπεριληφθούν οι εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα·

      (ii)       διαγραφή της εξαίρεσης των μικρών παραγωγών από την υποχρέωση συνεισφοράς στο ειδικό ταμείο για τους βοηθούς συνοδείας·

      (iii)    απλοποίηση της διαχείρισης του εν λόγω ταμείου·

      (iv)    μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση της ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης·

      (v)     περαιτέρω μελέτη της διάθεσης στο Διαδίκτυο.

(i)   Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να συμπεριληφθούν οι εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα

Η δημιουργική συνεισφορά όλων των εκτελεστών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της οδηγίας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης ούτως ώστε να μπορούν και οι εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα να επωφεληθούν της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Η διάκριση συνεπώς μεταξύ της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα και της υλικής ενσωμάτωσης σε άλλο μέσο προτείνεται να διαγραφεί. Επίσης θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες έναρξης του υπολογισμού της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των δικαιωμάτων των παραγωγών φωνογραφημάτων (όπως προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 2). (Σχετικές τροπολογίες: τροπολογία 1 του σχεδίου γνωμοδότησης επί της αιτιολογικής σκέψης 5· τροπολογία 2 του σχεδίου γνωμοδότησης επί της αιτιολογικής σκέψης 7 και της τροπολογίας 10 του σχεδίου γνωμοδότησης επί του άρθρου 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ.

(ii) Διαγραφή της εξαίρεσης των μικρών παραγωγών από την υποχρέωση συνεισφοράς στο ειδικό ταμείο για τους βοηθούς συνοδείας

Η Επιτροπή πρότεινε να εξαιρεθούν οι μικροί παραγωγοί δίσκων από την υποχρέωση να δεσμεύουν τουλάχιστον το 20% των εσόδων για να συμβάλουν στο ειδικό ταμείο για τους βοηθούς συνοδείας. Μια τέτοια εξαίρεση θα δημιουργούσε κατάσταση ανισότητας για τους εκτελεστές και δεν θα εξυπηρετούσε εξίσου δίκαια τα συμφέροντα των εκτελεστών και των μικρών παραγωγών. Επιπλέον, μεγαλύτεροι παραγωγοί δίσκων θα προσπαθούσαν ενδεχομένως να αποφύγουν την καταβολή συμπληρωματικών αμοιβών υπογράφοντας συμβάσεις εκμετάλλευσης με μικρότερους παραγωγούς φωνογραφημάτων. Γι` αυτό προτείνεται να διαγραφεί αυτή η εξαίρεση. (Σχετικές τροπολογίες: τροπολογία 4 του σχεδίου γνωμοδότησης επί της αιτιολογικής σκέψης 12 και τροπολογία 12 του σχεδίου γνωμοδότησης επί του άρθρου 10 α (νέο), παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

(iii) Απλοποίηση της διαχείρισης του προαναφερθέντος ταμείου

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, η διαχείριση του προαναφερθέντος ταμείου θα ανατεθεί στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. (σχετικές τροπολογίες: τροπολογία 5 του σχεδίου γνωμοδότησης επί της αιτιολογικής σκέψης 13· τροπολογία 6 του σχεδίου γνωμοδότησης επί της αιτιολογικής σκέψης 14 α (νέα) και τροπολογία 13 του σχεδίου γνωμοδότησης επί του άρθρου 10 α (νέο), παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

(iv) Μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση της ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης"·

Μολονότι η καθιέρωση της ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης" είναι ευπρόσδεκτη, θα πρέπει αυτή ωστόσο να καταστεί πιο ευέλικτη. Εάν τα δικαιώματα επανέλθουν στον εκτελεστή, θα πρέπει να δοθεί στον εκτελεστή η ευκαιρία και η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την εκτέλεσή του πριν απολέσει ξανά τα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό, μια πραγματικά εύλογη χρονική περίοδος πέντε ετών πρέπει να δοθεί στον εκτελεστή για να μπορέσει να αξιοποιήσει πραγματικά αυτή τη δυνατότητα. (Σχετικές τροπολογίες: τροπολογία 14 του σχεδίου γνωμοδότησης επί του άρθρου 10 α (νέο), παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο).

(v)  Περαιτέρω μελέτη της διάθεσης στο Διαδίκτυο

Δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών αλλά και της ζήτησης για αυτές, το ενδεχόμενο να διατίθενται οι εκτελέσεις στο Διαδίκτυο πρέπει να μελετηθεί λεπτομερέστερα. Η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση από νομική αλλά και οικονομική σκοπιά και να εξετάσει περαιτέρω τον ενδεχόμενο αντίκτυπο μιας τέτοιας επιλογής. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πως θα διεκπεραιώνεται στην πράξη η διαχείριση της αξίωσης καταβολής εύλογης αμοιβής στους εκτελεστές (λ.χ. όσον αφορά τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους καθώς και ποιος θα καταβάλλει αυτές τις αμοιβές) ενώ θα πρέπει επίσης να συνεξεταστούν προσεκτικά όλοι οι κανόνες και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες. (Σχετικές τροπολογίες: τροπολογία 9 (στην αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)):

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του αντιθέτου, η συμβατική μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι από την παράταση της περιόδου προστασίας θα επωφεληθούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές και όχι οι παραγωγοί δίσκων, η οδηγία οφείλει να προβλέπει ότι οποιαδήποτε ισχύουσα σύμβαση εκχωρεί οποιαδήποτε παράταση της περιόδου προστασίας δεν θα επηρεάζει την παράταση της περιόδου προστασίας από τα 50 έτη στην συνολική διάρκεια της ζωής του ερμηνευτή ή εκτελεστή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι από την παράταση θα επωφελούνται πραγματικά οι ερμηνευτές. Οι υπάρχουσες συμβατικές διευθετήσεις συνεπώς δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι εκχωρούν την επιπρόσθετη περίοδο στον παραγωγό του φωνογραφήματος. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν προβλήματα συντονισμού σχετικά με την επιπρόσθετη περίοδο, η διαχείριση των δικαιωμάτων ανατίθεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κληθούν να διαχειριστούν τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής σε σχέση με τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε φορέα να εκμεταλλευτεί την εκτέλεση, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για την ρήτρα "εκμετάλλευσης ή στέρησης". Επειδή οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κρατούν τα στοιχεία των ερμηνευτών των οποίων οι εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί στα φωνογραφήματα, θα αποφεύγεται οποιαδήποτε ασάφεια ως προς το πότε ένα έργο καθίσταται δημόσιο κτήμα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το πρώτο μεταβατικό συνοδευτικό μέτρο δεν πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς φωνογραφημάτων. Επομένως, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να χορηγούν απαλλαγή σε ορισμένους παραγωγούς φωνογραφημάτων που κρίνονται μικροί και μεσαίοι λόγω των ετήσιων εσόδων που αποκομίζουν από την εμπορική εκμετάλλευση φωνογραφημάτων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξαίρεση δημιουργεί κατάσταση ανισότητας για τους εκτελεστές και δεν εξυπηρετεί εξίσου δίκαια τα συμφέροντα των εκτελεστών και των μικρών παραγωγών. Επιπλέον, μεγαλύτερες εταιρίες δίσκων θα προσπαθούσαν ενδεχομένως να αποφύγουν την καταβολή συμπληρωματικών αμοιβών υπογράφοντας συμβάσεις εκμετάλλευσης με μικρότερους παραγωγούς φωνογραφημάτων. (Συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 10 α (νέα) – παράγραφος 4, εδάφιο 2 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να ανατεθεί η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές διατάξεις περί μη διανεμητέων εισοδημάτων είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όταν ανατίθεται η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να ανατεθεί η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των χρημάτων αυτών πρέπει να ανατίθεται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης ούτως ώστε να εκχωρούνται αυτά πράγματι σε εκείνους τους δικαιούχους στους οποίους στόχευε η αρχική πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή στους μουσικούς συνοδείας)

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τμήμα του συνοδευτικού μεταβατικού μέτρου πρέπει να αποτελέσει η υποχρεωτική συλλογική άσκηση των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων όσον αφορά τις κατ’ αίτηση υπηρεσίες από τους οργανισμούς αναμετάδοσης για τις ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραγωγές τους, των οποίων αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί η μουσική νομίμως δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων. Το σύστημα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς αμοιβών για την μετάδοση νομίμως δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) της οδηγίας 2006/115/ΕΚ και εξασφαλίζει ότι, καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι εκτελεστές και παραγωγοί φωνογραφημάτων λαμβάνουν επίσης δίκαιο μερίδιο της αμοιβής για την κατ’ αίτηση χρήση παραγωγής αναμετάδοσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες για τους οργανισμούς ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης που επιθυμούν να ρυθμίζουν τα απαραίτητα δικαιώματα όσον αφορά τις κατ’ αίτηση υπηρεσίες για τις παραγωγές τους, θα πρέπει να ανατεθεί στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης η ευθύνη της διαχείρισης της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής. (Συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 10 α (νέα) – παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β) Η παρούσα οδηγία οφείλει να μεριμνήσει για να επανεκτιμηθεί η νομική προστασία των εκτελεστών ή ερμηνευτών. Το ψηφιακό περιβάλλον παρέχει νέες δυνατότητες εκμετάλλευσης προστατευόμενου περιεχομένου από τις οποίες πρέπει να επωφεληθούν όλοι οι κάτοχοι δικαιωμάτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να πραγματοποιηθούν αξιολογήσεις αντικτύπου τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και από τα κράτη μέλη προκειμένου να εκτιμηθεί με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η νομική προστασία των εκτελεστών ή ερμηνευτών, ιδίως μέσω της καθιέρωσης αποκλειστικού δικαιώματος διάθεσης στο κοινό προς όφελος των εκτελεστών ή ερμηνευτών για την εκμετάλλευση των ερμηνειών τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά (δηλαδή "κατ’ αίτηση υπηρεσίες"). Στο πλαίσιο αυτών των αξιολογήσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πως θα διεκπεραιώνεται στην πράξη η διαχείριση των αξιώσεων καταβολής εύλογης αμοιβής στους εκτελεστές (λ.χ. όσον αφορά τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους και την ευθύνη για την αμοιβή). Θα πρέπει επίσης να συνεξεταστούν προσεκτικά όλοι οι κανόνες και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 γ) Προκειμένου να επανεξισορροπηθούν οι συμβάσεις με τις οποίες οι ερμηνευτές ή εκτελεστές εκχωρούν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα, έναντι εισπράξεων από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, σε παραγωγό φωνογραφημάτων, ένας επιπλέον όρος που προσαρτάται στην παράταση της διάρκειας προστασίας πρέπει να είναι η "μηδενική βάση" για εκείνους τους ερμηνευτές ή εκτελεστές οι οποίοι έχουν εκχωρήσει τα προαναφερθέντα αποκλειστικά δικαιώματά τους σε παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αμοιβής. Προκειμένου οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να επωφελούνται πλήρως της παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, βάσει των συμφωνιών μεταξύ παραγωγών φωνογραφημάτων και ερμηνευτών ή εκτελεστών, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή οι αμοιβές που καταβάλλονται στους ερμηνευτές ή εκτελεστές κατά την διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου δεν επηρεάζονται από προκαταβολές ή συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να μπορούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να λαμβάνουν στο σύνολό τους τα οφειλόμενα εκ των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά την παρατεταμένη περίοδο προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρίες να αρνηθούν την καταβολή με την δικαιολογία ότι ακόμα δεν έχουν αφαιρεθεί από αυτά οι προκαταβολές. Χωρίς αυτήν την πρόσθετη διάταξη, η παράταση της περιόδου προστασίας μπορεί να ωφελήσει τελικά μόνο μια μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19a) Εάν κριθεί αναγκαίο, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι η παράταση της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών πλαισιώνεται από νομοθετικές διατάξεις που προστατεύουν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές όσον αφορά τους δίκαιους συμβατικούς όρους μεταβίβασης ή εκχώρησης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – φράση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η δεύτερη φράση του άρθρου 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) Στο τέλος του άρθρου 3(1) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Ωστόσο,

"Ωστόσο, εάν στο τέλος αυτής της περιόδου ο εκτελεστής ή ερμηνευτής είναι ακόμα εν ζωή, τα δικαιώματα αυτού του ερμηνευτή ή εκτελεστή θα εξακολουθήσουν να τυγχάνουν προστασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του ερμηνευτή ή εκτελεστή."

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα αποσβέννυνται πενήντα χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,

 

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα, τα δικαιώματα αποσβέννυνται 95 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη."

 

Αιτιολόγηση

Η παράταση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους ερμηνευτές και μόνο για όσο ζουν. Η πρόταση αυτή ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία η οποία δεν έχει εναρμονιστεί. Η Επιτροπή έχει γνωστοποιήσει ότι επέλεξε να μην κινήσει διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για μη εναρμόνιση διότι θεωρεί την ελληνική διάταξη προτιμότερη από την τρέχουσα εναρμονισμένη νομοθεσία. Δεν δικαιολογείται καμία παράταση για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων διότι η πεντηκονταετία θεωρείται υπερεπαρκής περίοδος για να έχει αποσβεστεί οποιαδήποτε επένδυση.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – φράσεις 2 και 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στη δεύτερη και τρίτη φράση του άρθρου 3 παράγραφος 2 ο αριθμός "50" αντικαθίσταται από τον αριθμό "95"

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του αντιθέτου, μια σύμβαση, που έχει συναφθεί πριν από την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να μεταφέρουν την τροποποιητική οδηγία, όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2], βάσει της οποίας ένας εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή έχει εκχωρήσει τα δικαιώματά του στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων (εφεξής: "σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης"), θα θεωρείται ότι συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως.

1. Μια σύμβαση, που έχει συναφθεί πριν από την [να συμπληρωθεί η ημερομηνία πριν από την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να μεταφέρουν την τροποποιητική οδηγία, όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2], βάσει της οποίας ένας εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή έχει εκχωρήσει τα δικαιώματά του στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε έναν παραγωγό φωνογραφημάτων (εφεξής: "σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης"), θα θεωρείται ότι δεν συνεχίζει να παράγει οποιαδήποτε αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης.

Αιτιολόγηση

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα πέρα από τη στιγμή στην οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως.

Στην περίπτωση που ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δεν έχει μεταβιβάσει την διαχείριση των δικαιωμάτων του σε εταιρία συλλογικής διαχείρισης όσον αφορά την επιπρόσθετη περίοδο προστασίας που παραχωρείται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, η εταιρία συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζεται δικαιώματα της ίδιας κατηγορίας θα θεωρηθεί ότι έχει την εντολή να διαχειριστεί τα δικαιώματά του. Ο ερμηνευτής ή εκτελεστής διατηρεί τα ηθικά δικαιώματά του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι από την παράταση θα επωφελούνται πραγματικά οι ερμηνευτές. Οι υπάρχουσες συμβατικές διευθετήσεις συνεπώς δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι εκχωρούν την επιπρόσθετη περίοδο στον παραγωγό του φωνογραφήματος. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν προβλήματα συντονισμού σχετικά με την επιπρόσθετη περίοδο, η διαχείριση των δικαιωμάτων ανατίθεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κληθούν να διαχειριστούν τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής σε σχέση με τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε φορέα να εκμεταλλευτεί την εκτέλεση, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για την ρήτρα "εκμετάλλευσης ή στέρησης". Επειδή οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κρατούν τα στοιχεία των ερμηνευτών των οποίων οι εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί στα φωνογραφήματα, θα αποφεύγεται οποιαδήποτε ασάφεια ως προς το πότε ένα έργο καθίσταται δημόσιο κτήμα.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Στην περίπτωση που ο ερμηνευτής ή εκτελεστής έχει μεταβιβάσει τα αποκλειστικά δικαιώματα του για επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ούτε προκαταβολές ούτε συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις δεν αφαιρούνται από την καταβλητέα στον ερμηνευτή ή εκτελεστή επαναλαμβανόμενη αμοιβή.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όπου μια σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης παρέχει στον ερμηνευτή ή εκτελεστή δικαίωμα να αξιώσει μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται να λαμβάνει ετήσια συμπληρωματική αμοιβή από τον παραγωγό φωνογραφημάτων για κάθε πλήρες έτος κατά το οποίο, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως.

3. Η εταιρία συλλογικής διαχείρισης διανέμει τα έσοδα που αποκομίστηκαν από την εκμετάλλευση των φωνογραφημάτων κατά τρόπο δίκαιο ο οποίος αντανακλά την φύση και την έκταση της συμμετοχής κάθε εκτελεστή του οποίου η προστατευμένη εκτέλεση είναι ενσωματωμένη στο φωνογράφημα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει ότι από την παράταση θα επωφελούνται πραγματικά οι ερμηνευτές. Οι υπάρχουσες συμβατικές διευθετήσεις συνεπώς δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι εκχωρούν την επιπρόσθετη περίοδο στον παραγωγό του φωνογραφήματος. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν προβλήματα συντονισμού σχετικά με την επιπρόσθετη περίοδο, η διαχείριση των δικαιωμάτων ανατίθεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κληθούν να διαχειριστούν τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διανομής σε σχέση με τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Δεδομένου ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε φορέα να εκμεταλλευτεί την εκτέλεση, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για την ρήτρα "εκμετάλλευσης ή στέρησης". Επειδή οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα κρατούν τα στοιχεία των ερμηνευτών των οποίων οι εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί στα φωνογραφήματα, θα αποφεύγεται οποιαδήποτε ασάφεια ως προς το πότε ένα έργο καθίσταται δημόσιο κτήμα.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 2 εκατομμυρίων €, δεν θα έχει την υποχρέωση να δεσμεύσει τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των εισοδημάτων που έχει αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση εκείνων των φωνογραφημάτων για τα οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: ο αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξαίρεση δημιουργεί κατάσταση ανισότητας για τους εκτελεστές και δεν εξυπηρετεί εξίσου δίκαια τα συμφέροντα των εκτελεστών και των μικρών παραγωγών. Επιπλέον, μεγαλύτερες εταιρίες δίσκων θα προσπαθούσαν ενδεχομένως να αποφύγουν την καταβολή συμπληρωματικών αμοιβών υπογράφοντας συμβάσεις εκμετάλλευσης με μικρότερους παραγωγούς φωνογραφημάτων. Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 12.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

5. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι η διαχείριση του δικαιώματος λήψης ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανατίθεται στην εταιρία συλλογικής διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να ανατεθεί στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης η ευθύνη της διαχείρισης της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής. Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 13.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Όσον αφορά την διαχείριση των δικαιωμάτων σχετικά με τις κατ’ αίτηση υπηρεσίες από τους οργανισμούς αναμετάδοσης για τις ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραγωγές τους, των οποίων τμήμα αποτελεί η μουσική νομίμως δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων, τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν προκειμένου τα δικαιώματα των εκτελεστών και παραγωγών φωνογραφημάτων να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν παρόμοια χρήση θα μπορούν να ασκούνται μόνο μέσω της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που εγκαθιδρύθηκε για να εισπράττει και να καταβάλλει την αμοιβή που προκύπτει από την εκπομπή αυτών των φωνογραφημάτων.

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατόν να επέμβει η εταιρία συλλογικής διαχείρισης για την άσκηση των δικαιωμάτων των εκτελεστών καθώς και για να υπάρξει μια δίκαιη ανταμοιβή. Η αντίστοιχη νομική υποχρέωση υφίσταται και για τα συγγενή δικαιώματα.

Το προτεινόμενο σε αυτή τη τροπολογία διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων από τους οργανισμούς ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης τους, εγγυάται στον δικαιούχο δίκαιη αμοιβή και επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά σύγχρονα πολιτισμικά και πολιτικά ντοκουμέντα που υπάρχουν στα αρχεία των ραδιοτηλεοπτικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν μόνο από κοινού να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν από κοινού ή μεμονωμένα να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους."

Εάν, πέντε έτη μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους."

Αιτιολόγηση

Μολονότι η καθιέρωση της ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης" είναι ευπρόσδεκτη, θα πρέπει αυτή ωστόσο να καταστεί πιο ευέλικτη. Εάν τα δικαιώματα επανέλθουν στον εκτελεστή, θα πρέπει να δοθεί στον εκτελεστή η ευκαιρία και η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την εκτέλεσή του πριν απολέσει ξανά τα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό, μια πραγματικά εύλογη χρονική περίοδος πέντε ετών πρέπει να δοθεί στον εκτελεστή για να μπορέσει να αξιοποιήσει πραγματικά αυτή τη δυνατότητα.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 10α α

 

Στην περίπτωση που ο ερμηνευτής ή εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το αποκλειστικό δικαίωμά του να επιτρέπει ή να απαγορεύει την διάθεση στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, τότε ο ερμηνευτής ή εκτελεστής διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει εύλογη αμοιβή από τον χρήστη για την διάθεση της ενσωματωμένης του ερμηνείας ή εκτέλεσης στο κοινό κατ΄ αυτό το τρόπο.

 

Ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δεν δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος να λαμβάνει εύλογη αμοιβή για την διάθεση της ερμηνείας ή εκτέλεσης του στο κοινό.

 

Η εταιρία συλλογικής διαχείρισης του ερμηνευτή ή εκτελεστή εισπράττει και διαχειρίζεται την εν λόγω αμοιβή."

Αιτιολόγηση

Η αμοιβή των ερμηνευτών ή εκτελεστών πρέπει να αναγνωριστεί από εκείνους που καθιστούν την ερμηνεία ή εκτέλεση διαθέσιμη στο κοινό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένα συγγενικά δικαιώματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.11.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

10

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (12.12.2008)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Εμμανουήλ Αγγελάκας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης στηρίζει γενικά την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί η διάρκεια προστασίας για τους ερμηνευτές ή εκτελεστές και τους παραγωγούς φωνογραφημάτων από τα 50 στα 95 έτη. Ο συντάκτης, εκτιμώντας ότι η πρόταση αποτελεί λογική απόρροια του γεγονότος ότι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές επιβιώνουν όλο και περισσότερο της περιόδου προστασίας των 50 ετών, δεν προτείνει καμία τροπολογία όσον αφορά την παράταση αυτή.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης συνοδευτικά μέτρα, όπως η δημιουργία ταμείου για τους μουσικούς συνοδείας, και επιδιώκει επιπλέον να καθιερώσει έναν ομοιόμορφο τρόπο υπολογισμού της διάρκειας προστασίας που ισχύει για μια μουσική σύνθεση με στίχους ή κείμενο που περιέχει τις συνεισφορές διαφόρων δημιουργών. Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα για τις συνθέσεις που είναι έργα κοινής δημιουργίας. Τούτο οδηγεί σε δυσκολίες τόσο στη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την Κοινότητα όσο και στη διασυνοριακή διανομή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που γίνεται στα διαφορετικά κράτη μέλη. Ο συντάκτης στηρίζει την πρόταση εναρμονισμού των κανόνων σχετικά με το θέμα αυτό εκτιμώντας ότι οι σημερινές αποκλίσεις εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο συντάκτης στηρίζει μεν γενικά την ιδέα της καθιέρωσης ρητρών "εκμετάλλευσης ή στέρησης (use it or lose it)" στις συμβάσεις μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων, υποστηρίζει όμως ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις σε αυτό το μέρος της πρότασης.

Πρώτον, στην περίπτωση διαφόρων ερμηνευτών ή εκτελεστών που ηχογραφούνται μαζί, η πρόταση, υπό τη σημερινή της μορφή, τους υποχρεώνει να δρουν από κοινού όταν καταγγέλλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Τούτο σημαίνει ότι 50 έτη μετά την ηχογράφηση, οι ερμηνευτές ή εκτελεστές πρέπει να συμφωνήσουν για μια τέτοια πράξη. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και ο συντάκτης υποστηρίζει ότι τούτο πρέπει να αλλάξει και να επιτρέπεται στους εκτελεστές να ενεργούν μεμονωμένα.

Δεύτερον, η πρόταση, υπό τη σημερινή της μορφή, προβλέπει ότι πρέπει να δίδεται στον ερμηνευτή ή εκτελεστή εύλογη χρονική περίοδος για την εκμετάλλευση της εκτέλεσής του, τα δικαιώματα της οποίας πρόκειται να λήξουν. Ωστόσο, στην πρόταση προτείνεται για τον σκοπό αυτό περίοδος ενός έτους. Ο συντάκτης δεν θεωρεί ότι ένα έτος αποτελεί εύλογο χρονικό διάστημα και είναι της άποψης ότι περίοδος πέντε ετών είναι καταλληλότερη για τον σκοπό αυτό.

Ο συντάκτης προτείνει επίσης να περιληφθεί τροπολογία με την οποία καλείται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των μεταβατικών μέτρων μετά από πέντε χρόνια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις ερμηνείες ή εκτελέσεις που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογραφήματα και όσον αφορά τα φωνογραφήματα συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου τους.

(5) Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές αρχίζουν εν γένει τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Οι εκτελεστές αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου ένα εισοδηματικό κενό προς το τέλος του βίου τους. Επίσης, συχνά δεν είναι σε θέση να στηριχθούν στα δικαιώματά τους προκειμένου να αποτρέψουν ή να περιορίσουν απαράδεκτες χρήσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βίου τους.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συνεισφορά όλων των ερμηνευτών ή εκτελεστών πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης ούτως ώστε να μπορούν και οι ερμηνευτές ή εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα να επωφελούνται της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να διαγραφεί η διάκριση μεταξύ της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα και της υλικής ενσωμάτωσης σε άλλο μέσο. (Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 3 – παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη από τη δημοσίευση του φωνογραφήματος και της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Εάν το φωνογράφημα ή η ερμηνεία ή εκτέλεση που έχει ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα δεν έχει δημοσιευθεί μέσα στα πρώτα 50 έτη, τότε η διάρκεια προστασίας πρέπει να ισχύει για 95 έτη από την πρώτη παρουσίαση στο κοινό.

(7) Η διάρκεια προστασίας για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεων και για τα φωνογραφήματα πρέπει επομένως να επεκταθεί στα 95 έτη μετά από το σχετικό σημείο ενεργοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργική συνεισφορά όλων των ερμηνευτών ή εκτελεστών πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντικατοπτρίζεται στην τροποποίηση της οδηγίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πρότασης ούτως ώστε να μπορούν και οι ερμηνευτές ή εκτελεστές του οπτικοακουστικού τομέα να επωφελούνται της παρατεταμένης περιόδου προστασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να διαγραφεί η διάκριση μεταξύ της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης σε φωνογράφημα και της υλικής ενσωμάτωσης σε άλλο μέσο. (Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 3 – παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/116/ΕΚ).

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για λόγους ασφαλείας δικαίου, πρέπει να οριστεί ότι, ελλείψει σαφών ενδείξεων περί του αντιθέτου, η συμβατική μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης που έχει συμφωνηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρόκειται να εγκρίνουν τα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου προστασίας.

(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την ερμηνεία, προσαρμογή, καταγγελία και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων που διέπουν τη μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων του ερμηνευτή ή εκτελεστή επί της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσής του σε παραγωγό φωνογραφημάτων και οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την παράταση της διάρκειας προστασίας που απορρέει από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο οι προτάσεις τροπολογίας της οδηγίας 2006/116/ΕΚ να τροποποιήσουν τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη και διέπουν την ερμηνεία, προσαρμογή, καταγγελία και περαιτέρω εκτέλεση συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης των δικαιωμάτων του ερμηνευτή ή εκτελεστή σε παραγωγό φωνογραφημάτων. Για το λόγο αυτό, οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο μεταβίβασης ή εκχώρησης των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή εκτελεστών και σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας αυτών των συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης πρέπει να διέπουν την εφαρμογή της ρήτρας "εκμετάλλευσης ή στέρησης (use it or lose it)" που προβλέπεται στο άρθρο 10α, παράγραφος 6.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το πρώτο μεταβατικό συνοδευτικό μέτρο δεν πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς φωνογραφημάτων. Επομένως, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να χορηγούν απαλλαγή σε ορισμένους παραγωγούς φωνογραφημάτων που κρίνονται μικροί και μεσαίοι λόγω των ετήσιων εσόδων που αποκομίζουν από την εμπορική εκμετάλλευση φωνογραφημάτων.

διαγράφεται

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να ανατεθεί η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές διατάξεις περί μη διανεμητέων εισοδημάτων είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όταν ανατίθεται η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η διανομή των χρημάτων αυτών ανατίθεται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές διατάξεις περί μη διανεμητέων εισοδημάτων είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Προκειμένου να επανεξισορροπηθούν οι συμβάσεις με τις οποίες οι ερμηνευτές ή εκτελεστές εκχωρούν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα, έναντι εισπράξεων από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, σε παραγωγό φωνογραφημάτων, ένας επιπλέον όρος που προσαρτάται στην παράταση της διάρκειας προστασίας πρέπει να είναι η "μηδενική βάση" για εκείνους τους ερμηνευτές ή εκτελεστές οι οποίοι έχουν εκχωρήσει τα προαναφερθέντα αποκλειστικά δικαιώματά τους σε παραγωγούς φωνογραφημάτων έναντι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αμοιβής. Προκειμένου οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να επωφελούνται πλήρως της παρατεταμένης περιόδου προστασίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, βάσει των συμφωνιών μεταξύ παραγωγών φωνογραφημάτων και ερμηνευτών ή εκτελεστών, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή οι αμοιβές που καταβάλλονται στους ερμηνευτές ή εκτελεστές κατά την διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου δεν επηρεάζονται από προκαταβολές ή συμβατικά καθορισμένες κρατήσεις.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να μπορούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές να λαμβάνουν στο σύνολό τους τα οφειλόμενα εκ των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κατά την παρατεταμένη περίοδο προστασίας, χωρίς να μπορούν οι εταιρίες να αρνηθούν την καταβολή με την δικαιολογία ότι ακόμα δεν έχουν αφαιρεθεί από αυτά οι προκαταβολές. Χωρίς αυτήν την πρόσθετη διάταξη, η παράταση της περιόδου προστασίας μπορεί να ωφελήσει τελικά μόνο μια μικρή ομάδα επώνυμων καλλιτεχνών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν εάν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές μπορούν να καταγγείλουν τη μεταβίβαση ή εκχώρηση από κοινού ή μεμονωμένα.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα αποσβέννυνται 50 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,

- αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης σε άλλο μέσο εκτός από φωνογράφημα, τα δικαιώματα αποσβέννυνται 95 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη,

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση μεταξύ μουσικών εκτελεστών και εκτελεστών του οπτικοακουστικού τομέα είναι εντελώς απαράδεκτη, δεδομένου ότι η οδηγία 93/98/ΕΚ, της οποίας κωδικοποιημένη έκδοση αποτελεί η οδηγία 2006/116/ΕΚ, δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ εκτελεστών, όπερ σημαίνει ότι η δημιουργία διαφορετικών καθεστώτων για την ίδια κατηγορία εκτελεστών θα συνιστούσε διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα ήταν αντίθετη με τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος για την εισαγωγή παρόμοιων διακρίσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 2 εκατομμυρίων €, δεν θα έχει την υποχρέωση να δεσμεύσει τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των εισοδημάτων που έχει αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση εκείνων των φωνογραφημάτων για τα οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: ο αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αφού το συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο του 20% υπολογίζεται με βάση τα καθαρά έσοδα, δεν θα υπάρχουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των ΜΜΕ· επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές θα λάβουν αυτά τα ποσά, είναι λογικό να συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διαχείριση του δικαιώματος ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανατίθεται στην εταιρία συλλογικής διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, η διαχείριση της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής πρέπει να ανατίθεται στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. (Συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 13).

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10 α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν μόνο από κοινού να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν να καταγγείλουν, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές νομοθετικές διατάξεις, τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να ενεργούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές από κοινού δεν είναι ρεαλιστική.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους."

Εάν, πέντε έτη μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους."

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να ενεργούν οι ερμηνευτές ή εκτελεστές από κοινού δεν είναι ρεαλιστική. Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 16 αναφέρεται ότι ο ερμηνευτής ή εκτελεστής πρέπει να έχει στη διάθεσή του εύλογη χρονική περίοδο για την εκμετάλλευση της εκτέλεσής του, τα δικαιώματα της οποίας πρόκειται να λήξουν. Ωστόσο, η περίοδος ενός έτους δεν θεωρείται εύλογη χρονική περίοδος· περίοδος πέντε ετών είναι καταλληλότερη.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 11 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

" Άρθρο 11a

 

Υποβολή έκθεσης

 

Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας .../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ...*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 10α, παράγραφοι 3 έως 5 της παρούσας οδηγίας."

 

* ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο αριθμός και η ημερομηνία της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή έκθεσης θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις των αλλαγών, ιδιαίτερα σε σχέση με τα μεταβατικά μέτρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένα συγγενικά δικαιώματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Εμμανουήλ Αγγελάκας

10.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maddalena Calia

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (10.12.2008)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christopher Heaton-Harris

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης είναι να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση των εκτελεστών, και ειδικότερα των μουσικών συνοδείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής των εκτελεστών υπερβαίνει σε ολοένα αυξανόμενους αριθμούς την πεντηκονταετή περίοδο προστασίας που ισχύει για τις εκτελέσεις τους.

Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή φωνογραφημάτων αποτελεί ουσιαστικά φαινόμενο που άρχισε κατά τη δεκαετία του ’50. Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή, κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 ετών ένας αυξανόμενος αριθμός εκτελέσεων που ηχογραφήθηκαν και εκδόθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1957 και 1967 θα χάσει την προστασία. Όταν δεν θα προστατεύεται πλέον η εκτέλεσή τους που έχει εγγραφεί σε φωνογράφημα, περίπου 7000 εκτελεστές στα μεγάλα κράτη μέλη και ένας αντίστοιχα μικρότερος αριθμός στα μικρότερα κράτη μέλη θα χάσουν όλα τα έσοδά τους που προέρχονται από συμβατικά δικαιώματα εκμετάλλευσης και νόμιμες αξιώσεις αμοιβής για τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και τη δημόσια μετάδοση των εκτελέσεών τους σε μπαρ και ντισκοτέκ.

Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στους αναγνωρισμένους εκτελεστές (εκείνους που εισπράττουν συμβατικά δικαιώματα εκμετάλλευσης) αλλά ιδίως στους χιλιάδες ανώνυμους μουσικούς συνοδείας (εκείνους που δεν εισπράττουν δικαιώματα εκμετάλλευσης και στηρίζονται απλώς στις νόμιμες αξιώσεις αμοιβής) με τη συμβολή των οποίων δημιουργήθηκαν τα φωνογραφήματα στο τέλος της δεκαετίας του ’50 και στη δεκαετία του ’60 και έχουν εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματά τους στον παραγωγό του φωνογραφήματος με αντάλλαγμα την καταβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού ("εξαγορά"). Οι πληρωμές "εύλογης και ενιαίας αμοιβής" σ’ αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή και την παρουσίαση στο κοινό, που δεν έχουν εκχωρηθεί στον παραγωγό του φωνογραφήματος θα παύσουν.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης τάσσεται θερμά υπέρ της πρότασης της Επιτροπής διότι παρατείνει τα οφέλη για τους εκτελεστές και τους παραγωγούς του φωνογραφήματος, δεδομένου ότι τόσο οι ρήτρες για την εισφορά του 20% όσο και οι ρήτρες "εκμετάλλευσης ή στέρησης" εξασφαλίζουν ότι οι εκτελεστές και ιδίως οι μουσικοί συνοδείας θα επωφεληθούν σημαντικά από την παράταση της διάρκειας προστασίας και ότι τα δικαιώματά τους είναι επαρκώς προστατευμένα.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι το όριο των 2 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς δεν είναι απαραίτητο διότι ενδέχεται να παρεμποδίσει ορισμένους εκτελεστές από το να λάβουν τα έσοδα που έχουν ανάγκη και συνεπώς συνιστά την κατάργησή του. Παρομοίως, οι προτάσεις να αφαιρεθούν τα δικαιώματα των εκτελεστών πρέπει να απορριφθούν διότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει τους καλλιτέχνες και τους εκτελεστές σε μειονεκτική θέση από οικονομική άποψη.

Ο συντάκτης της παρούσας υποστηρίζει θερμά την χρήση των καθαρών εσόδων ως μέτρου για την εισφορά του 20% διότι εξασφαλίζεται έτσι ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να αφαιρούν εύλογες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση της παράτασης της διάρκειας προστασίας του φωνογραφήματος. Πρέπει βεβαίως να διασφαλιστεί ότι μόνο εκείνες οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα θα μπορούν να αφαιρεθούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύλογη και σταθερή αμοιβή των εκτελεστών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕς

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5a) Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα για ψηφιακή διανομή των φωνογραφημάτων σε νόμιμες επιγραμμικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και φωνογραφήματα περασμένων ετών και δημιουργείται η ευκαιρία πωλήσεων λιγότερο δημοφιλών φωνογραφημάτων, που θα φέρουν έσοδα σε παλαιότερους και λιγότερο δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Αιτιολόγηση

Η παράταση του χρόνου διαρκείας της προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων θα αυξήσει το κίνητρο των δισκογραφικών εταιρειών για ψηφιοποίηση των καταλόγων τους. Οι υπηρεσίες της επιγραμμικής διανομής θα δημιουργήσουν, έτσι, μια νέα προοπτική για πολλές ηχογραφήσεις δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων στους καλλιτέχνες. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση παλιότερων φωνογραφημάτων εξασφαλίζει εισόδημα σε παλαιούς ή λιγότερο δημοφιλείς καλλιτέχνες, που θα επωφεληθούν από τις λεγόμενες "πωλήσεις longtail"

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

.

(5β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία αξιολόγησης αντικτύπου παρόμοια με εκείνη που πραγματοποιήθηκε για την μουσική βιομηχανία για να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι αναγκαία η παράταση της περιόδου προστασίας που ισχύει επί του παρόντος στον οπτικοακουστικό τομέα (καλλιτέχνες, ερμηνευτές ή εκτελεστές, παραγωγούς και φορείς εκπομπών).

Αιτιολόγηση

Κατ· αρχήν, η δημιουργική συνεισφορά όλων των εκτελεστών πρέπει να αναγνωριστεί και να αντικατοπτρίζεται στην οδηγία. Εντούτοις, δεδομένου ότι καμία αξιολόγηση αντικτύπου δεν έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή όσον αφορά τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παράτασης της περιόδου προστασίας για ερμηνευτές ή εκτελεστές σε άλλους τομείς, δεν φαίνεται σε αυτό το στάδιο εύλογη μία τέτοια παράταση. Συνεπώς, ανατίθεται με την παρούσα στην Επιτροπή η διεξαγωγή αξιολόγησης αντικτύπου στον οπτικοακουστικό τομέα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το πρώτο μεταβατικό συνοδευτικό μέτρο δεν πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό φόρτο για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς φωνογραφημάτων. Επομένως, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να χορηγούν απαλλαγή σε ορισμένους παραγωγούς φωνογραφημάτων που κρίνονται μικροί και μεσαίοι λόγω των ετήσιων εσόδων που αποκομίζουν από την εμπορική εκμετάλλευση φωνογραφημάτων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αφού το συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο του 20% υπολογίζεται με βάση τα καθαρά έσοδα, δεν θα υπάρχουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των ΜΜΕ και άρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκτελεστές θα λάβουν αυτά τα ποσά, είναι λογικό να συμπεριληφθούν στο μέτρο.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να ανατεθεί η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές διατάξεις περί μη διανεμητέων εισοδημάτων είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όταν ανατίθεται η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης

(13) Τα χρηματικά αυτά ποσά πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά προς όφελος των ερμηνευτών ή εκτελεστών των οποίων οι ερμηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωματωθεί σε ένα φωνογράφημα και οι οποίοι έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους στον παραγωγό φωνογραφημάτων με αντάλλαγμα μια εφάπαξ πληρωμή. Τα χρήματα που δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διανέμονται στους μη επώνυμους ερμηνευτές ή εκτελεστές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ατομική βάση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ανατίθεται η διανομή των χρημάτων αυτών στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους ερμηνευτές ή εκτελεστές. Οι εθνικές διατάξεις περί μη διανεμητέων εισοδημάτων είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Βάσει των αρχών που ορίζει η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να παίξουν το θεμελιώδη ρόλο τους στη διαφύλαξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ένα δεύτερο συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο πρέπει να είναι ότι τα δικαιώματα για την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης πρέπει να επανέλθουν στον εκτελεστή εάν ένας παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προσφέρει προς πώληση επαρκή ποσότητα αντιγράφων ενός φωνογραφήματος το οποίο ελλείψει της παράτασης της διάρκειας προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο κτήμα ή δεν καθιστά το εν λόγω φωνογράφημα διαθέσιμο στο κοινό. Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος πρέπει να λήξουν, προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας τα δικαιώματα αυτά θα συνυπήρχαν με εκείνα του ερμηνευτή ή εκτελεστή στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης ενώ τα τελευταία δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται πλέον στον παραγωγό φωνογραφημάτων.

(15) Ένα δεύτερο συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο πρέπει να είναι ότι εάν ένας παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προσφέρει πλέον προς πώληση επαρκή ποσότητα αντιγράφων τουλάχιστον μίας έκδοσης ενός φωνογραφήματος το οποίο ελλείψει της παράτασης της διάρκειας προστασίας θα είχε καταστεί δημόσιο κτήμα ή δεν καθιστά τουλάχιστον μία έκδοση του εν λόγω φωνογραφήματος διαθέσιμη στο κοινό, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να ζητήσει από τον παραγωγό να το πράξει και, εάν ο παραγωγός δεν ικανοποιήσει αυτό το αίτημα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει την εκχώρηση των δικαιωμάτων για την υλική ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ερμηνείας ή εκτέλεσης.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί εύλογη απαίτηση έναντι των παραγωγών φωνογραφημάτων ότι θα πρέπει να παρέχουν στο κοινό σε ικανές ποσότητες μία εκδοχή του εν λόγω φωνογραφήματος.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι ένα φωνογράφημα δεν θα προστατεύεται πλέον εφόσον δεν έχει τεθεί στην διάθεση του κοινού μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο μετά την παράταση της διάρκειας προστασίας, επειδή οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν το εκμεταλλεύονται ή επειδή δεν μπορεί να βρεθεί ή να ταυτοποιηθεί ο παραγωγός του φωνογραφήματος ή οι εκτελεστές. Εάν, μετά την ανάκτηση των δικαιωμάτων, ο εκτελεστής είχε στη διάθεσή του μια εύλογη χρονική περίοδο για να καταστήσει διαθέσιμο στο κοινό το φωνογράφημα το οποίο, αν δεν είχε παραταθεί η διάρκεια προστασίας, δεν θα προστατευόταν πλέον, και το φωνογράφημα δεν έχει τεθεί στην διάθεση του κοινού, λήγουν τα δικαιώματα στο φωνογράφημα και στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης.

(16) Αυτό το συνοδευτικό μέτρο πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι ένα φωνογράφημα δεν θα προστατεύεται πλέον εφόσον δεν έχει τεθεί στην διάθεση του κοινού μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο μετά την παράταση της διάρκειας προστασίας, επειδή οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν το εκμεταλλεύονται ή επειδή δεν μπορεί να βρεθεί ή να ταυτοποιηθεί ο παραγωγός του φωνογραφήματος ή οι εκτελεστές.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17α) Στα συνοδευτικά μεταβατικά μέτρα συγκαταλέγεται η υποχρεωτική συλλογική άσκηση των δικαιωμάτων των εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων όσον αφορά τις κατ’ αίτηση υπηρεσίες από τους οργανισμούς αναμετάδοσης για τις ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραγωγές τους, των οποίων αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί η μουσική νομίμως δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων. Αυτό το σύστημα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων συμπληρώνει το καθεστώς αμοιβών για την μετάδοση νομίμως δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων βάσει του άρθρου 8(2) της οδηγίας 2006/115/ΕΚ περί εκμίσθωσης και δανεισμού και εξασφαλίζει ότι, καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι εκτελεστές και παραγωγοί φωνογραφημάτων λαμβάνουν επίσης δίκαιο μερίδιο της αμοιβής για την κατ’ αίτηση χρήση παραγωγής αναμετάδοσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19β) Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν προκειμένου να συνοδευτεί η πρόταση παράτασης της διάρκειας προστασίας των δικαιωμάτων των εκτελεστών με νομοθετικές διατάξεις προστασίας αυτών όσον αφορά τους δίκαιους συμβατικούς όρους μεταβίβασης ή εκχώρησης

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους όρους των συμβάσεων μεταβίβασης ή εκχώρησης τα κράτη μέλη εντούτοις οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι μουσικοί συνοδείας δεν έχουν συνήθως πραγματική διαπραγματευτική δύναμη και συνεπώς οι όροι αυτών των συμβάσεων τείνουν να είναι ετεροβαρείς.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι ένας παραγωγός φωνογραφημάτων του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 2 εκατομμυρίων €, δεν θα έχει την υποχρέωση να δεσμεύσει τουλάχιστον το 20 τοις εκατό των εισοδημάτων που έχει αποκομίσει, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αμοιβή, από την αναπαραγωγή, τη διανομή και τη διάθεση εκείνων των φωνογραφημάτων για τα οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: ο αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αφού το συνοδευτικό μεταβατικό μέτρο του 20% υπολογίζεται με βάση τα καθαρά έσοδα, δεν θα υπάρχουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των ΜΜΕ και άρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκτελεστές θα λάβουν αυτά τα ποσά, είναι λογικό να συμπεριληφθούν στο μέτρο.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος να λαμβάνεται ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

5. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν ότι η διαχείριση του δικαιώματος λήψης ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανατίθεται στην εταιρία συλλογικής διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να διανέμουν με τον πλέον ακριβοδίκαιο τρόπο και επί ατομικής βάσεως τις αμοιβές που εισπράχθηκαν στο όνομα των καλλιτεχνών.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης θα διανέμουν αυτές τις αμοιβές επί ατομικής βάσεως έχοντας λάβει υπόψη την χρήση που έγινε των ερμηνειών και των εκτελέσεων κάθε καλλιτέχνη.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να διανέμουν με τον πλέον ακριβοδίκαιο τρόπο και επί ατομικής βάσεως τις αμοιβές που εισπράχθηκαν στο όνομα των καλλιτεχνών.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Όσον αφορά την διαχείριση των δικαιωμάτων σχετικά με τις κατ’ αίτηση υπηρεσίες από τους οργανισμούς αναμετάδοσης για τις ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραγωγές τους, των οποίων τμήμα αποτελεί η μουσική νομίμως δημοσιευθέντων φωνογραφημάτων, τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν προκειμένου τα δικαιώματα των εκτελεστών και παραγωγών φωνογραφημάτων να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν παρόμοια χρήση θα μπορούν να ασκούνται μόνο μέσω της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης που εγκαθιδρύθηκε για να εισπράττει και να καταβάλλει την αμοιβή που προκύπτει από την εκπομπή αυτών των φωνογραφημάτων.

Αιτιολόγηση

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή να το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης. Όταν ένα φωνογράφημα περιέχει την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεων ενός πλήθους εκτελεστών, αυτοί μπορούν μόνο από κοινού να καταγγείλουν τις συμβάσεις μεταβίβασης ή εκχώρησης που έχουν συνάψει. Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή εκχώρησης διακοπεί σύμφωνα με τις προτάσεις 1 ή 2, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων επί του φωνογραφήματος.

6. Εάν, μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προσφέρει πλέον προς πώληση αντίγραφα τουλάχιστον μίας έκδοσης του φωνογραφήματος σε επαρκή ποσότητα ή καθιστά διαθέσιμη στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, τουλάχιστον μία έκδοση του φωνογραφήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να ζητήσει από τον παραγωγό να το πράξει και, εάν ο παραγωγός δεν ικανοποιήσει αυτό το αίτημα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο ερμηνευτής ή εκτελεστής μπορεί να καταγγείλει ή να μεταβιβάσει την εκχώρηση των δικαιωμάτων επί του συγκεκριμένου φωνογραφήματος.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί εύλογη απαίτηση έναντι των παραγωγών φωνογραφημάτων ότι θα πρέπει να παρέχουν στο κοινό σε ικανές ποσότητες μία εκδοχή του εν λόγω φωνογραφήματος

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2006/116/ΕΚ

Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, ένα έτος μετά τη στιγμή κατά την οποία, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 με τη μορφή που είχε πριν τροποποιηθεί από την οδηγία [// να συμπληρωθεί: αριθμός της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]/ΕΚ, ο εκτελεστής και ο παραγωγός φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσης και το φωνογράφημα, αντιστοίχως, το φωνογράφημα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο στο κοινό, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που μπορεί να επιλέγει ο καθένας ξεχωριστά, λήγουν τα δικαιώματα του παραγωγού φωνογραφημάτων στο φωνογράφημα και τα δικαιώματα των εκτελεστών στην υλική ενσωμάτωση της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους."

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι ρήτρες "εκμετάλλευσης ή στέρησης" έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εκτελεστών και για να διασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί φωνογραφημάτων δεν θα μπορούν να περικόψουν αυτά τα δικαιώματα. Το άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο επιτυγχάνει κάτι τέτοιο ενώ τα επιπλέον μέτρα του δευτέρου εδαφίου δεν εμπεριέχουν καμία περαιτέρω ωφέλεια για τους εκτελεστέςαντιθέτως δε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένα συγγενικά δικαιώματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

2.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise, Μανώλης Μαυρομμάτης, Κατερίνα Μπατζελή

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένα συγγενικά δικαιώματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

16.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

2.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Γεώργιος Παπαστάμκος, Jacques Toubon

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Ημερομηνία κατάθεσης

18.2.2009