RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta

  18.2.2009 - (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

  Õiguskomisjon
  Raportöör: Brian Crowley

  Menetlus : 2008/0157(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0070/2009

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta

  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  (Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0464);

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2 ja artikleid 55 ja 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0281/2008);

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

  –   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A6‑0070/2009),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) Esitajad alustavad karjääri enamasti noorelt ning praegune fonogrammidel salvestatud esituste ja fonogrammide 50 aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu kahanevad esitajate sissetulekud elu lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata oma esituste taunitavat kasutamist oma eluajal.

  (5) Esitajad alustavad karjääri enamasti noorelt ning praegune esituste 50 aasta pikkune kaitse tähtaeg alates esituse salvestamisest ei kaitse nende esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu kahanevad esitajate sissetulekud elu lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata oma esituste taunitavat kasutamist oma eluajal.

  Selgitus

  Tuleb tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks kajastuma direktiivi muutmises. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, nii et audiovisuaalesitajad saaksid samuti kasu õiguste kaitse tähtaja pikendamisest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. (Seotud direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekuga.)

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) Komisjon peaks käivitama Euroopa audiovisuaalsektori olukorrale avaldatava mõju hindamise, et kaaluda audiovisuaalsektori tootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide autoriõiguse kaitse tähtaja pikendamise vajalikkust; hindamine tuleks lõpule viia 1. jaanuariks 2010, et uue direktiivi ettepaneku saaks esitada enne juunit 2010.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 7 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7 a) Komisjon peaks tagama, et tootjad ja stuudiomuusikud ei oleks kolmandate pooltega, nagu plaadifirmad, sõlmitud lepingutingimustest tulenevalt kohustatud kandma kõnesolevatele kolmandatele pooltele osa sissetulekust, mis saadakse tähtaja pikendamisest 50 aastalt 95 aastale.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (8) Astudes fonogrammitootjaga lepingulistesse suhetesse, peavad esitajad tavaliselt loovutama oma esituste reprodutseerimise, levitamise, rentimise ja kättesaadavaks tegemise ainuõiguse fonogrammitootjatele. Vastutasuks tehakse esitajatele autoritasu arvelt ettemakse ning järgmisi autoritasu väljamakseid hakkavad nad saama alles siis, kui fonogrammitootja on esmase ettemakse tasa teeninud ja teinud kõik lepingus kindlaks määratud mahaarvamised. Esitajad, kes mängivad taustaks ning kelle nime salvestusega seoses ei mainita („kõrvalesitajad) loobuvad oma ainuõigusest enamasti üksiktasu eest (ühekordne sissetulek).

  (8) Astudes fonogrammitootjaga lepingulistesse suhetesse, peavad esitajad tavaliselt loovutama oma esituste reprodutseerimise, levitamise, rentimise ja kättesaadavaks tegemise ainuõiguse fonogrammitootjatele. Vastutasuks tehakse esitajatele autoritasu arvelt ettemakse ning järgmisi autoritasu väljamakseid hakkavad nad saama alles siis, kui fonogrammitootja on esmase ettemakse tasa teeninud ja teinud kõik lepingus kindlaks määratud mahaarvamised. Esitajad, kes mängivad taustaks ning kelle nime salvestusega seoses ei mainita („kõrvalesitajad), samuti mõned teised esitajad, kelle nime salvestusega seoses mainitakse („põhiesitajad”), loobuvad oma ainuõigusest enamasti üksiktasu eest (ühekordne sissetulek).

  Selgitus

  Mõned esitajad, kelle nime mainitakse salvestusega seoses („põhiesitajad”), loobuvad oma ainuõigusest ühekordse tasu vastu. Kõnealused esitajad peavad samuti saama kasu täiendavalt tulult.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Õiguskindluse huvides tuleks sätestada, et kui ei ole selgelt osutatud teisiti, peaks esituse salvestusega seotud õiguste loovutamine või üleandmine lepingu alusel, mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil liikmesriigid peavad direktiivi rakendamise meetmed vastu võtma, jõusse jääma ka pikendatud kaitse tähtajal.

  (9) Liikmesriikidele peaks jääma vabadus võtta vastu sätteid selle kohta, kuidas tõlgendada, kohandada, lõpetada ja täiendavalt rakendada lepinguid, millega esitaja on oma esituse salvestusega seotud õigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjale ning mis on sõlmitud enne käesolevast direktiivist tulenevat kaitse tähtaja pikendamist.

  Selgitus

  Ei tundu olevat sobiv, et direktiivi 2006/116/EÜ muutmisettepanekud muudaksid liikmesriikides kehtivaid reegleid selle kohta, kuidas tõlgendada, kohandada, lõpetada ja täiendavalt rakendada lepinguid, millega esitaja on oma esituse salvestusega seotud õigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjale. Seepärast tuleks artikli 10a lõikes 6 sätestatud "võta või jäta" klausli kohaldamisel lähtuda riikide eeskirjadest esitaja õiguste loovutamise või üleandmise kohta ning sellekohaste lepingute lõpetamise kohta.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 9 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (9 a) Selleks et tagada, et kaitse tähtaja pikendamisest saaksid kasu pigem esitajad kui plaaditootjad, tuleks direktiivis sätestada, et kõikide jõus olevate lepingute puhul, millega pikendatakse kaitse tähtaega, ei kehti see kaitse tähtaja pikendamise suhtes 50 aastalt esitaja eluaja lõpuni.

  Selgitus

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Esimene täiendav üleminekumeede ei tohi põhjustada väikestele ja keskmise suurusega fonogrammitootjatele ebaproportsionaalset halduskoormust. Seepärast peab liikmesriikidel olema õigus kehtestada erandeid teatavate fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil kasutamisega seotud aastasissetulekust kuuluvad väikeste või keskmise suurusega fonogrammitootjate hulka.

  välja jäetud

  Selgitus

  Kõik esitajad peaksid saama fondist kasu. Selle üleminekumeetme kohaselt esitajatele makstavad summad on tootja tuludega proportsionaalsed. Väiksema tuluga tootja maksed on seega ka väiksemad.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 14 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (14 a) Et tasakaalustada lepingud, mille alusel esitajad loobuvad oma ainuõigustest autoritasu põhjal fonogrammitootja kasuks, peaks kaitse tähtaja pikendamisega kaasnema „nullist alustamise” lisatingimus nendele esitajatele, kes on loobunud oma ülalnimetatud ainuõigusest fonogrammitootja kasuks autoritasu või hüvitise eest. Et esitajad saaksid kaitse tähtaja pikendamisest maksimaalset kasu, peaksid liikmesriigid tagama, et fonogrammitootjate ja esitajate vaheliste lepingute kohaselt makstakse autoritasu või tasumäär, mida ei ole koormatud ettemaksete või lepinguga määratud mahaarvamistega, esitajatele kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul.

  Selgitus

  See säte on oluline, et esitajad saaksid kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 14 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (14 b) Selleks, et tagada, et esitajad, kes loovutavad oma ainuõiguse korrapärase tasu või sissetuleku eest tootjale, saaksid täielikult kasu kaitse tähtaja pikendamisest, peaksid liikmesriigid tagama, et autoritasu või tasumäär, mida ei ole koormatud ettemaksete või lepinguga määratud mahaarvamistega, makstakse esitajale kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul.

  Selgitus

  See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 17

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (17) Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral täita kavandatavate täiendavate meetmete üldisi eesmärke, sest asjakohases valdkonnas põhjustaksid riiklikud meetmed konkurentsitingimuste moonutamist või mõjutaksid ühenduse õigusaktides määratletud fonogrammitootja ainuõiguste ulatust, ning et nimetatud eesmärgid on seetõttu paremini saavutatavad ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mida on vaja kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.

  (17) Kuna liikmesriigid ei saa täiel määral täita kavandatavate täiendavate meetmete üldisi eesmärke, sest asjakohases valdkonnas põhjustaksid riiklikud meetmed konkurentsitingimuste moonutamist või mõjutaksid ühenduse õigusaktides määratletud fonogrammitootja ainuõiguste ulatust, ning et nimetatud eesmärgid on seetõttu paremini saavutatavad ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mida on vaja kõnealuste eesmärkide saavutamiseks. Täiendavate üleminekumeetmete hulka peaks samuti kuuluma kohustuslik esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kollektiivne teostamine seoses ringhäälinguorganisatsioonide niisuguste raadio- või telesaadete tellitavate teenustega, mille lahutamatuks osaks on õiguspäraselt avaldatud fonogrammidelt pärit muusika. Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud fonogrammide levitamise tasustamise korda, mis on sätestatud direktiivi 2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud fonogrammide kaitse tähtaja jooksul saavad asjaomased esitajad ja fonogrammitootjad õiglase osa ka tellitavate ringhäälingutoodete kasutamise eest saadud tasust.

  Selgitus

  The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 19

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (19) Sõnalist osa hõlmavate muusikateoste kaitse tähtaegade erinevus takistab kaupade ja teenuste, sh piiriülese kollektiivse haldusteenuse vaba liikumist.

  (19) Sõnalist osa hõlmavate muusikateoste kaitse tähtaegade erinevus takistab kaupade ja teenuste, sh piiriülese kollektiivse haldusteenuse vaba liikumist. Selleks et tagada selliste takistuste kõrvaldamine, peaks kõigi kaitsealuste teoste suhtes alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast] kõigis liikmesriikides kohaldatama samasugust ühtlustatud kaitse tähtaega.

   

   

  Selgitus

  Komisjoni ettepaneku eesmärk on ühtlustada sätteid koostööna valminud teoste kohta, et kõrvaldada takistused kaupade ja teenuste vabale liikumisele ning lihtsustada litsentsimist mitme liikmesriigi territooriumil. Muudatusettepanekuga püütakse selgitada, et säte peab kehtima alates käesoleva direktiivi jõustumisest kõigi teoste suhtes, mis on ELis samal ajal kaitstud.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 19 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (19 a) Liikmesriigid peaksid vajaduse korral tagama, et esitajate õiguste kaitse tähtaja pikendamisele lisanduksid õigusnormid, millega esitajale tagatakse õiglaste lepingutingimustega kaitse loovutamise või üleandmise korral.

  Selgitus

  Ei ole vaja ühtlustada ELi tasandil lepingutingimusi õiguste üleandmise või loovutamise kohta; siiski tuleks juhtida liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et tavaliselt ei ole stuudiomuusikutel lepingu üle peetavatel läbirääkimistel eriti palju tingimisvõimalusi ning seetõttu on niisuguste lepingute tingimused enamasti ühepoolsed.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 6 kohaldatakse lepingute loovutamise või üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud.

  2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 7 kohaldatakse lepingute loovutamise või üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud.

  Selgitus

  See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 4 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liikmesriigid võivad ette näha, et fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 2 miljoni euro suurust miinimummäära, ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal teeninud niisuguste fonogrammide reprodutseerimise, levitamise ja kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja õigused kõnealuse aasta 31. detsembril enam kaitstud.

  välja jäetud

  Selgitus

  Kõik esitajad peaksid saama fondist kasu. Selle üleminekumeetme kohaselt esitajatele makstavad summad on tootja tuludega proportsionaalsed. Väiksema tuluga tootja maksed on seega ka väiksemad.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õiguse haldamise kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt.

  5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õigust haldavad kollektiivse esindamise organisatsioonid.

   

  Pidades silmas õiguste haldamist, mis on seotud õiguspäraselt avaldatud fonogrammidelt pärit muusikat sisaldavaid raadio- ja telesaateid edastavate ringhäälinguorganisatsioonide tellitavate teenustega, tagavad liikmesriigid, et esitajate ja fonogrammitootjate õigusi niisuguseks kasutuseks loa andmiseks või sellest keeldumiseks võib kasutada üksnes kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu, mis on loodud kõnealuste fonogrammide edastamise eest saadud tasu kogumiseks ja jaotamiseks.

  Selgitus

  Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleks iga-aastase lisatulu haldamine usaldada kollektiivse esindamise organisatsioonidele. (Seotud põhjenduse 13 muudatusettepanekuga.)

  The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  5 a. Kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotavad kõnealuse tasu individuaalsel alusel ning võttes arvesse iga esitaja esituste kasutamist.

  Selgitus

  On oluline, et kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotaksid esitajate nimel kogutud tasu võimalikult täpselt ja individuaalsel alusel.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada vastavalt kohaldatavatele riiklikele õigusaktidele. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  Selgitus

  Kohustus, et esitajad tegutseksid ühiselt, ei ole realistlik.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.

  Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.

  Selgitus

  Ehkki „võta või jäta” klausli kasutuselevõtmine on tervitatav, tuleks seda paindlikumaks muuta. Kui õigused lähevad tagasi esitajale, peaks esitajale andma õiglase võimaluse kõnealuse esituse kasutamiseks enne õiguste uuesti kaotamist. Seetõttu tuleb ette näha mõistlikum ajavahemik (5 aastat), et esitajad saaksid uut võimalust tegelikult ka kasutada.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6 a. Kui esitajal on õigus saada korrapärast sissetulekut, ei arvata esitaja sissetulekust maha ettemakseid ega lepinguga määratud mahaarvamisi pärast seda, kui artikli 3 lõike 1 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja enam kaitstud.

  Selgitus

  See säte on oluline, et esitajad saaksid õiguste kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

   

  Artikkel 2 a

   

  Hiljemalt ... * ja pärast seda iga nelja aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise ja mõjude kohta, milles ta muu hulgas hindab liikmesriikide esitatud konkreetse teabe põhjal direktiivi läbivaatamisel võetud meetmete tõhusust püstitatud eesmärke silmas pidades. Komisjon uurib eelkõige, kas õiguste kaitse tähtaja pikendamisel on olnud positiivne mõju esitajate sotsiaalsele olukorrale ja muusikaloomingule ning kas eesmärkide saavutamiseks on vaja täiendavaid meetmeid.

   

  * Kolme aasta möödumisel käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtpäevast.

  SELETUSKIRI

  Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on parandada esitajate, eelkõige stuudiomuusikute sotsiaalset olukorda, võttes arvesse, et üha rohkem esitajaid elab kauem kui nende esituste kaitseks praegu ette nähtud 50 aasta pikkune periood.

  Direktiivi ettepanekus on peamiseks muudatuseks esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitse tähtaja pikendamine 50 aastalt 95 aastani, kuid ettepanek hõlmab ka täiendavaid meetmeid, nagu näiteks stuudiomuusikute fondi loomine ja „võta või jäta” (use it or lose it) klauslite lisamine esitajate ja fonogrammitootjate vahel sõlmitavatesse lepingutesse.

  Õiguslikult seisneb ettepanek võtta vastu direktiiv 2006. aasta 12. detsembri direktiivi 2006/116/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta) muutmises. Kõnealune direktiiv kodifitseeris ja asendas varasema direktiivi 93/98/EMÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta (tuntud ka kui tähtajadirektiiv) ilma olulisi muudatusi tegemata.

  Ettepaneku eesmärk on tuua kasu esitajatele ja fonogrammitootjatele.

  Pikendatud tähtaeg toob kasu esitajatele, kes saavad lisaperioodi jooksul raha teenimist jätkata. 95 aasta pikkune kaitse tähtaeg aitab vältida sissetulekute kahanemist, millega esitajad 70. aastaseks saades kokku puutusid, kui nende 20. eluaastates salvestatud esitused kaitse kaotasid. Esitajad saavad nii edasi tasu oma esituste ringhäälingus ülekandmise ja avalikes kohtades, nagu baarid ja diskoteegid, edastamise eest ning hüvitist isiklikuks tarbeks tehtud reproduktsioonide eest.

  Pikendatud tähtaeg toob kasu ka fonogrammitootjatele. See annab lisatulu salvestiste müügist poodides ja Internetis.

  Ettepanekus esitatakse ka ühtne meetod kaitse tähtaja arvutamiseks heliteoste puhul, mis on loodud mitme autori koostöös, kuna heliteosed valmivad valdavalt mitme autori koostöös; ELis on muusikateos kaitstud 70 aasta jooksul pärast viimase autori, kas muusika või sõnade autori surma.

  Komisjon teeb ettepaneku kohaldada ühtset meetodit sõnalist osa hõlmava muusikateosega kaitse tähtaja arvutamiseks, mille kohaselt lähtutakse sõnalist osa hõlmava muusikateose kaitse tähtaja arvutamisel viimase autori, kas muusika või sõnade autori surmakuupäevast.

  Praegused erinevused kaitse tähtajas, eelkõige Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel, tekitavad õiguslikku ebakindlust ja piraatlust, eriti digitaalses keskkonnas, kus piirid puuduvad ja teoseid saab ühel ja samal hetkel kasutada eri riikides. On vastuvaieldamatu tõsiasi, et erinevad kaitsetähtajad soodustavad piraatluse arengut: esitusi, mis on ühes riigis juba üldsusele kättesaadavaks muutunud, levitatakse kõnealusest riigist veebi kaudu teistesse riikidesse, kus nad on ikka veel kaitstud. Lõpuks on Euroopa võimeline kaitsma oma artiste, kes on kultuurilise mitmekesisuse ühed olulisimad väljendajad.

  Kaitse tähtaja võrdsustamine Ameerika Ühendriikidega on Euroopa majandusele suurepäraseks võimaluseks hoogustada edasiliikumist majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva ELi Lissaboni strateegiaga, kus tunnistati loomemajanduse edendamise erilist tähtsust. Ajal, mil intellektuaalomandil põhinev loomemajandus annab üha suurema protsendimäära ELi SKPst, asetab praegune kaitse tähtaja erinevus ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel Euroopa fonogrammitootjad ja esitajad selgelt ebasoodsamasse konkurentsiolukorda.

  Selleks, et Euroopa plaaditööstus saaks maailmaturul tõeliselt konkurentsivõimeline olla, peab EL erinevuse kõrvaldama ja kehtestama võrdse, 95 aasta pikkuse kaitse tähtaja, et anda Euroopale tema peamise kaubanduspartneriga võrdsed tingimused. Lühem kaitseperiood seda ei võimalda.

  Lisaks muudab viimastel aastatel aset leidnud rahvastiku eluea pikenemine esitajate õiguste kaitse tähtaja pikendamise veelgi olulisemaks asjaomaste artistide jaoks. Kahjuks on paljud esitajad populaarsed ja edukad just noores eas, seega on oluline, et nad saavad vanemas eas asjakohase majandusliku hüvitise iga kord, kui nende teost üldsusele edastatakse.

  Pikendatud kaitse tähtaeg soodustab ka kultuurilist mitmekesisust – kui tähtaega mitte muuta, siis hakatakse vältimatult rohkem soosima vanemaid, järk-järgult autoriõiguste kaitset kaotavaid esitusi, mitte kaasaegset loomingut. Lisaks püüaksid kaasaegsed esitused võita turgu just seal, kus kaitse tähtaeg on pikem, jättes tähelepanuta üleskutse kohaliku, mitmekesise sisu järele.

  Tuleb ka mõista, et asjakohase staatuse puudumine muudab Euroopa esitajatel oma loominguga elatise teenimise äärmiselt raskeks, olenemata nende panuse suurusest ELi kultuurimajandusse. Enamikul esitajatel on väga raske pääseda ligi sotsiaalkindlustusele, töötu abirahale või tervise- ja ohutusalasele kaitsele ning nad on üldiselt sageli seotud ebaõiglaste lepingutingimustega. Kõnealuses kontekstis on intellektuaalomandi õiguste kaitsest pärinev tulu esitajate jaoks äärmiselt oluline sissetulekuallikas.

  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonI ARVAMUS (16.12.2008)

  õiguskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta
  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Arvamuse koostaja: Erna Hennicot-Schoepges

  LÜHISELGITUS

  Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni ettepaneku pikendada kaasnevate õiguste kaitse tähtaega ja luua kaitseks täiendavad üleminekumeetmed. Ettepanekus tunnustatakse esitajate kunstilist loometööd ning vajadust seda kaitse tähtajas nõuetekohaselt peegeldada.

  Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et nende eesmärkide paremaks saavutamiseks tuleks ettepanekut muuta, et võtta arvesse majanduslikku ja sotsiaalset tegelikkust ning viimase aja tehnoloogilist arengut; seetõttu teeb arvamuse koostaja järgmised üldised ettepanekud:

  (i) kohaldamisala laiendamine, lisades sinna audiovisuaalesitajad;

  (ii) välja jätta vabastus väikestele fonogrammitootjatele kohustusest teha sissemakseid stuudiomuusikutele loodud fondi;

  (iii) selle fondi haldamise lihtsustamine;

  (iv) rohkem paindlikkust „võta või jäta” klausli kasutamisel;

  (v) täpsem hinnang internetis kättesaadavaks tegemisele.

  (i)   Kohaldamisala laiendamine, lisades sinna audiovisuaalesitajad

  Direktiivi muudatustes tuleks tunnustada kõikide esitajate loometööd ning see peaks nendes peegelduma. Selleks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, et pikendatud kaitse tähtaeg laieneks ka audiovisuaalesitajatele; seetõttu tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. Samuti tuleks nii esitajate kui ka produtsentide õiguste kaitse tähtaja arvutamisel lähtuda samast alguskuupäevast (nagu näeb ette artikli 3 lõige 2). (Seotud muudatusettepanekud: arvamuse projekti muudatusettepanek 1 direktiivi 2006/116/EÜ põhjenduse 5 kohta; arvamuse projekti muudatusettepanek 2 põhjenduse 7 kohta; ja arvamuse projekti muudatusettepanek 10 artikli 3 lõike 1 kohta.)

  (ii) Välja jätta vabastus väikestele fonogrammitootjatele kohustusest teha sissemakseid stuudiomuusikutele loodud fondi

  Komisjon tegi ettepaneku vabastada väikesed fonogrammitootjad kohustusest paigutada 20 % oma tulust stuudiomuusikute jaoks loodud fondi. Selline vabastus tekitaks ebaõiglase olukorra esitajatele ning rikuks õiglast tasakaalu esitajate ja väikeste fonogrammitootjate huvide vahel. Suuremad fonogrammitootjad võiksid ka püüda hoiduda lisatasu maksmisest, sõlmides litsentsilepinguid väiksemate fonogrammitootjatega. Seetõttu tehakse ettepanek see vabastus välja jätta. (Seotud muudatusettepanekud: arvamuse projekti muudatusettepanek 4 direktiivi 2006/116/EÜ põhjenduse 12 kohta; ja arvamuse projekti muudatusettepanek 12 artikli 10 a (uus) lõike 4 punkti 2 kohta.)

  (iii) Fondi haldamise lihtsustamine

  Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleks eespool nimetatud fondi haldamine usaldada kollektiivse esindamise organisatsioonidele. (Seotud muudatusettepanekud: arvamuse projekti muudatusettepanek 5 direktiivi 2006/116/EÜ põhjenduse 13 kohta; arvamuse projekti muudatusettepanek 6 põhjenduse 14 a (uus) kohta; ja arvamuse projekti muudatusettepanek 13 artikli 10 a (uus) lõike 5 kohta.)

  (iv) Rohkem paindlikkust „võta või jäta” klausli kasutamisel

  Kuigi „võta või jäta” klausli sisseviimine on tervitatav, tuleks see muuta paindlikumaks. Kui õigused antakse esitajale tagasi, siis tuleb esitajale anda ka võimalus oma esitust kasutada, enne kui õigused uuesti aeguvad. Seetõttu tuleks esitajatele anda mõistlikum tähtaeg 5 aastat, et esituse uuesti kasutamine oleks teostatav. (Seotud muudatusettepanek: arvamuse projekti muudatusettepanek 14 artikli 10 a (uus) lõike 6 punkti 2 kohta.)

  (v)  Täpsem hinnang internetis kättesaadavaks tegemisele

  Internetiteenuste kasutuse ja nõudluse suurenemise tõttu tuleks esituste internetis kättesaadavaks tegemist uurida täpsemalt. Komisjoni tuleks innustada hindama praegust õiguslikku ja majanduslikku olukorda ning internetikasutuse mõjusid. Hindamisel tuleks eritähelepanu pöörata esitajatele õiglase tasu maksmise nõudele (näiteks kuidas rahalist kasu kvantifitseerida ja kes seda tasu peaks maksma); hoolikalt tuleks arvesse võtta ka asjakohastest rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevaid eeskirju ja kohustusi. (Seotud muudatusettepanek: muudatusettepanek 9 põhjenduse 19 c (uus) kohta.)

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Õiguskindluse huvides tuleks sätestada, et kui ei ole selgelt osutatud teisiti, peaks esituse salvestusega seotud õiguste loovutamine või üleandmine lepingu alusel, mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil liikmesriigid peavad direktiivi rakendamise meetmed vastu võtma, jõusse jääma ka pikendatud kaitse tähtajal.

  (9) Selleks et tagada, et kaitse tähtaja pikendamisest saaksid kasu pigem esitajad kui plaaditootjad, tuleks direktiivis sätestada, et kõikide jõus olevate lepingute puhul, milles on pikendatud kaitse tähtaega, ei kehti pikendatud kaitse tähtaeg ajavahemiku osas alates 50 aastast kuni esitaja eluaja lõpuni.

  Selgitus

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Esimene täiendav üleminekumeede ei tohi põhjustada väikestele ja keskmise suurusega fonogrammitootjatele ebaproportsionaalset halduskoormust. Seepärast peab liikmesriikidel olema õigus kehtestada erandeid teatavate fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil kasutamisega seotud aastasissetulekust kuuluvad väikeste või keskmise suurusega fonogrammitootjate hulka.

  välja jäetud

  Selgitus

  Pakutud vabastus tekitab esitajatele ebaõiglase olukorra ning rikub tasakaalu esitajate ja väikeste fonogrammitootjate huvide vahel. Samuti võivad suuremad ettevõtted püüda hoiduda lisatasu maksmisest, sõlmides litsentsilepinguid väiksemate fonogrammitootjatega. (Seotud muudatusettepanekuga direktiivi 2006/116/EÜ artikli 10 a (uus) lõike 4 teise lõigu kohta.)

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 13

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele“. Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonidele. Kui raha jagamine on usaldatud kollektiivse esindamise organisatsioonidele, võib kohaldada mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid riiklikke sätteid.

  (13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele“. Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonidele.

  Selgitus

  Nimetatud raha haldamine tuleks teha ülesandeks kollektiivse esindamise organisatsioonidele, et kõnealune raha suunataks tõhusalt edasi Euroopa Komisjoni esialgses ettepanekus märgitud kasusaajatele, s.t stuudiomuusikutele.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 14 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (14 a) Esimese täiendava üleminekumeetme alla peaks kuuluma ka kohustus esindada kollektiivselt esitajate ja fonogrammitootjate õigusi, mis on seotud nende raadio- või telesaateid (mille lahutamatuks osaks on seaduslikult avaldatud fonogrammidelt pärit muusika) edastavate ringhäälinguettevõtjate poolt pakutavate tellitavate teenustega. Kollektiivse esindamise süsteemiga täiendatakse direktiivi 2006/115/EÜ artikli 8 lõike 2 kohaselt seaduslikult avaldatud fonogrammide esitamise tasustamise süsteemi ning tagatakse, et seaduslikult avaldatud saadete kogu kaitse tähtaja jooksul saavad ka asjaomased esitajad ja fonogrammitootjad õiglase osa tellitavate ringhäälingutoodete kasutamise eest saadavast tasust.

  Selgitus

  Et lihtsustada haldusmenetlusi ka raadio- ja teleringhäälingule ning tagada nende tellitava toodanguga seotud vältimatud õigused, tuleks iga-aastase täiendava tasu haldamine usaldada kollektiivse esindamise organisatsioonidele. (Seotud muudatusettepanekuga direktiivi 2006/116/EÜ artikli 10 a (uus) lõike 5 kohta.)

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 14 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (14 b) Käesolevas direktiivis tuleks ette näha esitajate õiguskaitse ülevaatamine. Digitaalne keskkond annab uued võimalused kaitstud sisu kasutamiseks, millest peaksid kasu saama kõik õiguste omajad. Kõnesoleva eesmärgi saavutamiseks tuleks ühenduse tasemel ja liikmesriikides läbi viia mõju hindamised, et kindlaks teha, kuidas on vaja esitajate õiguskaitset parandada, kehtestades selleks eelkõige ainuõiguse teha esitajatele kasutooval moel üldsusele kättesaadavaks nende esituste kasutamine sellisel viisil, et iga üldsuse liige võib esitusele juurde pääseda enda valitud kohas ja ajal (tellitavad teenused). Hindamisel tuleks eriti tähelepanu pöörata esitajatele õiglase tasu maksmise nõudele (näiteks kuidas rahalist kasu kvantifitseerida ja kes tasu peaks maksma). Hoolikalt tuleks arvesse võtta ka asjakohastest rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevaid eeskirju ja kohustusi.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 14 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (14 c) Selleks et tasakaalustada lepinguid, millega esitajad oma ainuõigused kasutusõiguste alusel fonogrammitootjale üle annavad, tuleks tähtaja pikendamisega siduda „nullist alustamise” lisatingimus esitajate jaoks, kes on nimetatud õigused kasutusõiguste või tasu eest fonogrammitootjatele üle andnud. Selleks et esitajatel pikendatud kaitse tähtajast täielikult kasu oleks, peaksid liikmesriigid tagama, et fonogrammitootjate ja esitajate vahel sõlmitud lepingute alusel makstakse esitajatele pikendatud perioodi jooksul kasutustasu, millelt ei nõuta ettemakseid ja millest ei tehta lepingus sätestatud mahaarvamisi.

  Selgitus

  See säte on esitajate jaoks äärmiselt oluline, et nad saaksid pikendatud perioodi jooksul kasu kõikidest kasutusõigustest, millele neil on õigus, ning et plaadifirmad ei saaks keelduda põhjendusega, et esitajatele tehtud ettemakseid ei ole veel tasa teenitud. Selle täiendava tingimuseta võib kaitse tähtaja pikendamisest lõpuks kasu olla ainult põhiesitajate vähemusele.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 19 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (19 a) Liikmesriigid peaksid vajaduse korral tagama, et ettepanekule pikendada esitajate õiguste kaitse tähtaega lisatakse õigussätted, millega esitajatele tagatakse, et loovutamise või üleandmise lepingute tingimused on õiglased.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 3 – lõige 1 - teine lause

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Artikli 3 lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

  (1) Artikli 3 lõike 1 lõppu lisatakse järgmine lause:

  „Siiski,

  „Siiski, kui esitaja kõnealuse perioodi lõpus elab, jätkub esitaja õiguste kaitse tema eluaja jooksul.

  - kui esituse muul viisil kui fonogrammil jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt avaldatud või kõnealuse ajavahemiku jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem,

   

  - kui esituse fonogrammil jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt avaldatud või kõnealuse ajavahemiku jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad õigused 95 aastat pärast esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

   

  Selgitus

  Pikendamist tuleks kohaldada ainult esitajate suhtes ja ainult nende eluajal. Käesolev ettepanek kajastab Kreekas kehtivaid õigusakte, mida ei ole ühtlustatud. Komisjon on märkinud, et loobub Kreeka vastu täitemenetluse algatamisest, sest peab Kreeka sätet kehtiva ühtlustatud õigusega võrreldes eelistatavamaks. Tähtaja pikendamine fonogrammitootjatele ei ole õigustatud, sest kehtestatud 50-aastane tähtaeg on enam kui piisav investeeringute tasa teenimiseks.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 2

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 3 – lõige 2 - teine ja kolmas lause

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Artikli 3 lõike 2 teises ja kolmandas lauses asendatakse arv „50” arvuga „95”

  välja jäetud

  Selgitus

  In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui ei ole selgelt osutatud teisiti, jääb enne [lisada kuupäev, enne mida liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma, nagu on osutatud artiklis 2] sõlmitud leping, millega esitaja on oma esituse salvestusega seotud õigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjale (edaspidi „loovutamise või üleandmise leping“), jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr] muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud.

  1. Enne [lisada kuupäev, enne mida liikmesriigid peavad direktiivi üle võtma, nagu on osutatud artiklis 2] sõlmitud leping, millega esitaja on oma esituse salvestusega seotud õigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjale (edaspidi „loovutamise või üleandmise leping“), ei jää jõusse pärast seda, kui artikli 3 lõike 1 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr] muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega seotud õigused enam kaitstud.

  Selgitus

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Käesoleva artikli lõikeid 3 kuni 6 kohaldatakse lepingute loovutamise või üleandmise lepingute suhtes, mis jäävad jõusse ka pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud.

  2. Kui esitaja ei ole kollektiivse esindamise organisatsioonile üle andnud oma õiguste haldamist seoses käesoleva direktiivi alusel antava kaitse lisatähtajaga, on sama kategooria õigusi haldav kollektiivse esindamise organisatsioon volitatud tema õigusi haldama. Esitajale jäävad moraalsed õigused.

  Selgitus

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 2 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2 a. Kui esitaja on oma ainuõigused korrapäraselt makstava tasu eest üle andnud, ei arvestata esitajale tehtavatest korrapärastest maksetest maha ettemakseid ega lepinguliselt kehtestatud mahaarvamisi.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 3

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Kui loovutamise või üleandmise lepinguga antakse esitajale õigus nõuda ühekordset tasu, on esitajal õigus saada fonogrammitootjalt iga-aastast täiendavat tasu iga aasta eest, mil artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud.

  3. Kollektiivse esindamise organisatsioon jagab fonogrammide kasutamisest saadava tulu õiglaselt sellisel viisil, mis kajastab iga esitaja, kelle kaitstud esitus on fonogrammil salvestatud, panuse olemust ja ulatust.

  Selgitus

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10 a – lõige 4 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liikmesriigid võivad ette näha, et fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 2 miljoni euro suurust miinimummäära, ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal teeninud niisuguste fonogrammide reprodutseerimise, levitamise ja kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja õigused kõnealuse aasta 31. detsembril enam kaitstud.

  välja jäetud

  Selgitus

  Pakutud erand tekitab esitajatele ebaõiglase olukorra ning rikub tasakaalu esitajate ja väikeste fonogrammitootjate huvide vahel. Samuti võivad suuremad ettevõtted püüda hoiduda lisatasu maksmisest, sõlmides litsentsilepinguid väiksemate fonogrammitootjatega. (Seondub muudatusettepanekuga põhjenduse 12 kohta.)

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10 a – lõige 5

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õiguse haldamise kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt.

  5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õigust haldavad kollektiivse esindamise organisatsioonid.

  Selgitus

  Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleks iga-aastase lisatulu haldamine usaldada kollektiivse esindamise organisatsioonidele. (Seondub muudatusettepanekuga põhjenduse 13 kohta.)

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  5 a. Ringhäälinguettevõtjate tellitavate teenuste kasutusõiguste teostamist silmas pidades, mis on seotud nende raadio- või telesaadetega, millel on seaduslikult avaldatud fonogrammidelt pärit muusika, tagavad liikmesriigid, et põhiesitajate ja fonogrammitootjate õigust sellist kasutamist lubada või see keelata teostavad eranditult kollektiivse esindamise organisatsioonid, mis on asutatud kõnealuste fonogrammide edastamisest saadava tulu kogumiseks ja jaotamiseks.

  Selgitus

  Samal ajal kui autoriõiguste valdkonnas on võimalik õigused välja selgitada kollektiivse esindamise organisatsiooni makstava mõistliku tasu alusel, puudub kasutusõiguste valdkonnas vastav õiguslik kohustus.

  Siinkohal esitatud kord hõlbustab ringhäälinguettevõtjatel õiguste väljaselgitamist, tagab õiguste omajatele mõistliku tasu ja võimaldab Euroopa kodanikele juurdepääsu ringhäälinguettevõtjate arhiivides olevatele kultuuriliselt, ajalooliselt ja poliitiliselt olulistele dokumentidele.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad lõpetada loovutamise või üleandmise lepingud ühiselt või individuaalselt vastavalt kohaldamisele kuuluvatele riiklikele õigusaktidele. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.”

  Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.”

  Selgitus

  Kuigi „võta või jäta” klausli sisseviimine on tervitatav, tuleks see muuta paindlikumaks. Kui õigused antakse esitajale tagasi, siis tuleb esitajale anda ka võimalus oma esitust kasutada, enne kui õigused uuesti aeguvad. Seetõttu tuleks esitajatele anda mõistlikum tähtaeg 5 aastat, et esituse uuesti kasutamine oleks teostatav.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4 a) Lisatakse järgmine artikkel:

   

  „Artikkel 10a a

   

  Kui esitaja on ainuõigused esituse salvestuse üldsusele kättesaadavaks tegemiseks või selle keelamiseks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, loovutanud või üle andnud, säilitab esitaja õiguse õiglasele tasule, mida maksab kasutaja tema salvestatud esituse üldsusele kättesaadavaks tegemise eest.

   

  Esitaja õigusest saada esituse üldsusele kättesaadavaks tegemise eest õiglast tasu ei ole võimalik loobuda.

   

  Tasu kogub ja haldab esitajate kollektiivse esindamise organisatsioon.”

  Selgitus

  Esitajatele makstavat tasu peavad tunnustama isikud, kes esituse üldsusele kättesaadavaks teevad.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg

  Viited

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Vastutav komisjon

  JURI

  Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  2.9.2008

   

   

   

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Erna Hennicot-Schoepges

  25.9.2008

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  13.11.2008

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  11.12.2008

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  19

  10

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

  siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (12.12.2008)

  õiguskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta
  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Arvamuse koostaja: Emmanouil Angelakas

  SELETUSKIRI

  Arvamuse koostaja toetab üldjoontes komisjoni ettepanekut pikendada esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitse tähtaega 50 aastalt 95 aastale. Kuna ettepanek kajastab piisavalt asjaolu, et üha rohkem esitajaid elab kauem kui nende esituste kaitseks praegu ette nähtud 50-aastane periood, ei esita arvamuse koostaja peale pikendamise ühtegi muudatusettepanekut.

  Lisaks hõlmab ettepanek teatavaid täiendavaid meetmeid, nagu näiteks stuudiomuusikute fondi loomine, ning samuti püütakse ettepanekuga seada sisse ühtne süsteem õiguste kaitse tähtaja arvutamiseks sõnalist osa sisaldavate heliteoste puhul, mis on loodud mitme autori koostööna. Erinevad liikmesriigid kohaldavad koostöös valminud teoste puhul erinevaid süsteeme. See muudab keeruliseks ka autoritasude piiriülese arvestamise, kui teost kasutatakse mitmes liikmesriigis. Arvamuse koostaja toetab ettepanekut sellekohaste eeskirjade ühtlustamise kohta, kuna praegused erinevused takistavad siseturu tõhusat toimimist.

  Kuigi arvamuse koostaja toetab üldjoontes ideed lisada „võta või jäta“ klauslid esitajate ja fonogrammitootjate vahel sõlmitavatesse lepingutesse, on ta siiski seisukohal, et mõned muudatused tuleks ettepaneku sellesse ossa sisse viia.

  Esiteks, kui salvestamisel osaleb mitu esitajat, on nad praeguse ettepaneku kohaselt kohustatud lõpetama loovutamise või üleandmise lepingud ühiselt. See tähendab, et 50 aastat pärast salvestamist peaksid esitajad kokkuleppele jõudma. See ei ole reaalne, ning arvamuse koostaja on seisukohal, et seda tuleks muuta, et võimaldada neil tegutseda individuaalselt.

  Teiseks osutatakse käesolevas ettepanekus, et esinejale tuleb anda mõislikult aega kasutada oma salvestust, mille õiguste kaitse tähtaeg on lõppemas. Ettepanekus pakutakse selleks välja üht aastat. Arvamuse koostaja ei pea seda mõistlikuks ajaks ning on arvamusel, et viis aastat on selleks sobivam.

  Arvamuse koostaja teeb samuti ettepaneku lisada muudatusettepanek, milles komisjonil palutakse viie aasta pärast esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne üleminekumeetmete rakendamise kohta.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek 1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) Esitajad alustavad karjääri enamasti noorelt ning praegune fonogrammidel salvestatud esituste ja fonogrammide 50 aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu kahanevad esitajate sissetulekud elu lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata oma esituste taunitavat kasutamist oma eluajal.

  (5) Esitajad alustavad karjääri enamasti noorelt ning praegune esituste salvestuste 50 aasta pikkune kaitse tähtaeg ei kaitse nende esitusi kogu esitaja elu vältel. Seetõttu kahanevad esitajate sissetulekud elu lõpupoole märkimisväärselt. Samuti ei saa esitajad oma õigustest lähtuvalt vältida ega piirata oma esituste taunitavat kasutamist oma eluajal.

  Selgitus

  Direktiivi muudatustes tuleks tunnustada kõikide esitajate loometööd ning see peaks nendes peegelduma. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, et pikendatud kaitse tähtaeg laieneks ka audiovisuaalesitajatele; seetõttu tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. (Seotud muudatusettepanekuga direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 kohta.)

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 95 aastale pärast fonogrammi ja sellele salvestatud esituse avaldamist. Kui fonogrammi või fonogrammile salvestatud esitust ei ole esimese 50 aasta jooksul avaldatud, peaks kaitse tähtaeg kestma 95 aastat alates esimesest üldsusele edastamisest.

  (7) Seetõttu tuleks esituste salvestuste ja fonogrammide kaitse tähtaega pikendada 95 aastale pärast asjaomast algusaega.

  Selgitus

  Direktiivi muudatustes tuleks tunnustada kõikide esitajate loometööd ning see peaks nendes peegelduma. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks ettepaneku kohaldamisala laiendada, et pikendatud kaitse tähtaeg laieneks ka audiovisuaalesitajatele; seetõttu tehakse ettepanek jätta välja esituse fonogrammil või muul viisil salvestamise eristamine. (Seotud muudatusettepanekuga direktiivi 2006/116/EÜ artikli 3 lõike 1 kohta.)

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Õiguskindluse huvides tuleks sätestada, et kui ei ole selgelt osutatud teisiti, peaks esituse salvestusega seotud õiguste loovutamine või üleandmine lepingu alusel, mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil liikmesriigid peavad direktiivi rakendamise meetmed vastu võtma, jõusse jääma ka pikendatud kaitse tähtajal.

  (9) Liikmesriikidele peaks jääma vabadus võtta vastu sätteid selle kohta, kuidas tõlgendada, kohandada, lõpetada ja täiendavalt rakendada lepinguid, millega esitaja on oma esituse salvestusega seotud õigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjale ning mis on sõlmitud enne käesolevast direktiivist tulenevat kaitse tähtaja pikendamist.

  Selgitus

  Ei tundu olevat sobiv, et direktiivi 2006/116/EÜ muutmisettepanekud muudaksid liikmesriikides kehtivaid reegleid selle kohta, kuidas tõlgendada, kohandada, lõpetada ja täiendavalt rakendada lepinguid, millega esitaja on oma esituse salvestusega seotud õigused loovutanud või üle andnud fonogrammitootjale. Seepärast tuleks artikli 10 a lõikes 6 sätestatud "võta või jäta" klausli kohaldamisel lähtuda riikide eeskirjadest esitaja õiguste loovutamise või üleandmise kohta ning sellekohaste lepingute lõpetamise kohta.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Esimene täiendav üleminekumeede ei tohi põhjustada väikestele ja keskmise suurusega fonogrammitootjatele ebaproportsionaalset halduskoormust. Seepärast peab liikmesriikidel olema õigus kehtestada erandeid teatavate fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil kasutamisega seotud aastasissetulekust kuuluvad väikeste või keskmise suurusega fonogrammitootjate hulka.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek 5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 13

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele“. Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonidele. Kui raha jagamine on usaldatud kollektiivse esindamise organisatsioonidele, võib kohaldada mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid riiklikke sätteid.

  (13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele“. Liikmesriigid peaksid tagama, et nimetatud raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonidele. Võib kohaldada mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid riiklikke sätteid.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 14 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (14 a) Et tasakaalustada lepingud, mille alusel esitajad loobuvad oma ainuõigustest autoritasu põhjal fonogrammitootja kasuks, peaks kaitse tähtaja pikendamisega kaasnema „nullist alustamise” lisatingimus nendele esitajatele, kes on loobunud oma õigustest fonogrammitootja kasuks autoritasu või hüvituse eest. Et esitajad saaksid kaitse tähtaja pikendamisest maksimaalset kasu, peaksid liikmesriigid tagama, et fonogrammitootjate ja esitajate vaheliste lepingute kohaselt makstakse autoritasu, mida ei ole koormatud ettemaksete või lepinguga määratud mahaarvamistega, esitajatele kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul.

  Selgitus

  See säte on oluline, et esitajad saaksid kaitse tähtaja pikendamise aja jooksul kõik saadaolevad autoritasud, isegi kui plaadifirmad keelduvad põhjendusel, et ettemaks esitajatele ei ole veel tasa teenitud. Ilma selle lisasätteta oleks kaitse tähtaja pikendamine kasulik ainult mõnele üksikule põhiesitajale.

  Muudatusettepanek 7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 15 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (15 a) Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, peaks liikmesriikidele jääma vabadus otsustada, kas esitajad võivad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada ühiselt või individuaalselt.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 3 – lõige 1 – esimene taane

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  – kui esituse muul viisil kui fonogrammil jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt avaldatud või kõnealuse ajavahemiku jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad õigused 50 aastat pärast esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem,

  – kui esituse muul viisil kui fonogrammil jäädvustatud salvestus on õiguspäraselt avaldatud või kõnealuse ajavahemiku jooksul õiguspäraselt üldsusele edastatud, aeguvad õigused 95 aastat pärast esimese sellise avaldamise või esimese sellise üldsusele edastamise kuupäeva olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem,

  Selgitus

  Muusika- ja audiovisuaalesitajate vaheline diskrimineerimine on täiesti vastuvõetamatu, sest direktiivis 93/98/EEÜ, mille kodifitseeritud versiooniks on direktiiv 2006/116/EÜ, ei tehta esitajate vahel vahet, seetõttu oleks sama kategooria esitajate jaoks erinevate eeskirjade kehtestamine Euroopa õiguse kohaselt diskrimineerimine ja vastuolus siseriikliku kohtlemisega. Pealegi ei ole selliseks diskrimineerimiseks mingit põhjust.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 4 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liikmesriigid võivad ette näha, et fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 2 miljoni euro suurust miinimummäära, ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal teeninud niisuguste fonogrammide reprodutseerimise, levitamise ja kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja õigused kõnealuse aasta 31. detsembril enam kaitstud.

  välja jäetud

  Selgitus

  Kuna täiendavat üleminekumeedet (20%) arvestatakse puhastulust, siis ei teki väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) ebaproportsionaalseid kulusid, seega kõikidele esitajatele sellest rahast kasu saamise tagamiseks on mõistlik meedet nende suhtes kohaldada.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õiguse haldamise kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt.

  5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õigust haldavad kollektiivse esindamise organisatsioonid.

  Selgitus

  Haldusmenetluste lihtsustamiseks tuleks iga-aastase lisatulu haldamine usaldada kollektiivse esindamise organisatsioonidele. (Seondub muudatusettepanekuga põhjenduse 13 kohta.)

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada vastavalt kohaldatavatele riiklikele õigusaktidele. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  Selgitus

  Esitajatele seatud kohustus tegutseda ühiselt ei ole reaalne.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.”

  Kui viis aastat pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.”

  Selgitus

  Esitajatele seatud kohustus tegutseda ühiselt ei ole reaalne. Lisaks osutatakse põhjenduses 16, et esinejale tuleb anda mõislikult aega kasutada oma salvestust, mille õiguste kaitse tähtaeg on lõppemas. Ühte aastat ei peeta siiski mõistlikuks tähtajaks, viis aastat on sobivam.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 11 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) Lisatakse järgmine artikkel:

   

  „Artikkel 11 a

   

  Aruanne

   

  Viie aasta jooksul pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi .../.../EÜ jõustumist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi artikli 10a lõigetes 3–5 sätestatud meetmete rakendamise kohta.

   

  *ELT: palume lisada kõnealuse direktiivi number ja kuupäev.”

  Selgitus

  Aruandlus võimaldab Euroopa Parlamendil ja nõukogus kontrollida muutuste mõju, eelkõige seoses üleminekumeetmetega.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg

  Viited

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Vastutav komisjon

  JURI

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  2.9.2008

   

   

   

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Emmanouil Angelakas

  10.9.2008

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  10.11.2008

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  2.12.2008

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  26

  4

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Maddalena Calia

  kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS (10.12.2008)

  õiguskomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta
  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Arvamuse koostaja: Christopher Heaton-Harris

  LÜHISELGITUS

  Ettepaneku eesmärk on parandada esitajate, eelkõige stuudiomuusikute sotsiaalset olukorda, võttes arvesse, et üha rohkem esitajaid elab kauem kui nende esituste kaitseks praegu ette nähtud 50-aastane periood.

  Ulatuslik fonogrammitootmine sai alguse 1950. aastatel. Kui midagi ette ei võeta, jääb järgmise 10 aasta jooksul kaitseta üha suurem hulk aastatel 1957–1967 salvestatud ja välja antud esitusi. Kui esitajate fonogrammidele salvestatud esitus jääb kaitseta, kaotab kõigis suuremates liikmesriikides umbes 7000 ning väiksemates liikmesriikides vastavalt väiksem hulk esitajaid kogu sissetuleku, mille moodustavad lepingulised autoritasud ning esituste ülekandmise, samuti aga baarides ja diskoteekides üldsusele edastamise eest esitatavad seadusjärgsed tasunõuded.

  See mõjutab põhiesitajaid (kes saavad autoritasu), eriti aga tuhandeid anonüümseid stuudiomuusikuid (kes ei saa autoritasu ning sõltuvad täielikult seadusjärgsetest tasunõuetest), kes on viiekümnendate aastate lõpus ja kuuekümnendatel aastatel osalenud fonogrammide salvestamisel ning loovutanud oma ainuõigused fonogrammitootjale ühekordse tasu (nn väljaostutasu) eest. Nad ei saaks siis enam ringhäälingusaadetes ülekandmise ja üldsusele edastamise eest makstavat „ühekordset õiglast tasu”, mida ei saa fonogrammitootjale loovutada.

  Arvamuse koostaja toetab igati komisjoni ettepanekut, millega võimaldatakse esitajatele ja fonogrammitootjatele pikemaajalise tulu saamist, ning eriti klausleid, mis käivad 20%-lise sissenõude kohta, ning „võta või jäta” klauslit, mis kõik tagavad, et esitajad, eriti stuudiomuusikud, saavad tähtaja pikendamisest märkimisväärset kasu ja nende õigused on hästi kaitstud.

  Arvamuse koostaja usub, et kahe miljoni euro suurune tootjatele määratud piirmäär ei ole vajalik, sest see võib takistada mõnel esitajal saada sissetulekut, mida nad vajavad, seega soovitab ta selle välja jätta. Samamoodi tuleks välja jätta esitajate õigustest ilmajätmise ettepanek, kuna see võib asetada esinejad ja esitajad rahaliselt ebasoodsasse olukorda.

  Arvamuse koostaja toetab puhastulu kasutamist 20%-lise sissenõude arvestamisel, millega tagatakse see, et tootjad saavad fonogrammi tähtaja pikendamise haldamisega otseselt seotud õigustatud kulud maha arvata. Esitajatele õiglase ja stabiilse tasu saamise kindlustamiseks peab olema tagatud, et ainult otseselt seotud kulud arvatakse maha.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5 a) Uus tehnoloogia võimaldab fonogrammide digitaalset levitamist seaduslikele sidusteenustele. See hõlmab ka vanu fonogramme ja loob müügivõimalusi vähem populaarsete fonogrammide jaoks, millest saavad tulu vanemad ja vähem kuulsad esitajad.

  Selgitus

  Autoriõigusega seotud õiguste kaitse tähtaja pikendamine suurendab plaadifirmade stiimulit oma teoste digiteerimiseks. Luuakse sidusteenused, mis loovad paljude salvestiste puhul uued väljakutsed ning esitajatele uued sissetulekuallikad. Lisaks tagab vanemate fonogrammide digiteerimine sissetuleku eakatele või vähem kuulsatele esitajale, kes saavad kasu nn pikaajalisest müügist.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 5 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5 b) Euroopa Parlament palub komisjonil algatada mõju hindamine, mis on sarnane muusikasektoris korraldatuga, et kaaluda, kas on vajadust pikendada praegu audiovisuaalsektoris (esitajad, tootjad ja ringhäälinguorganisatsioonid) kehtiva kaitse tähtaega.

  Selgitus

  Põhimõtteliselt tuleks tunnustada kõikide esitajate loomingulist panust ning see peaks direktiivis kajastuma. Aga kuna Euroopa Komisjon ei ole korraldanud mõjuhinnangut esinejate kaitse tähtaja pikendamise võimalike tagajärgede osas teistes sektorites, ei ole praeguses etapis pikendamine mõistlik. Seega on komisjon saanud siinjuures volituse viia läbi audiovisuaalsektori mõjuhinnang.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Esimene täiendav üleminekumeede ei tohi põhjustada väikestele ja keskmise suurusega fonogrammitootjatele ebaproportsionaalset halduskoormust. Seepärast peab liikmesriikidel olema õigus kehtestada erandeid teatavate fonogrammitootjate suhtes, kes lähtuvalt fonogrammide kaubanduslikul eesmärgil kasutamisega seotud aastasissetulekust kuuluvad väikeste või keskmise suurusega fonogrammitootjate hulka.

  välja jäetud

  Selgitus

  Kuna täiendavat üleminekumeedet (20%) arvestatakse puhastulust, siis ei teki väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) ebaproportsionaalseid kulusid, seega kõikidele esitajatele sellest rahast kasu saamise tagamiseks on mõistlik meedet nende suhtes kohaldada.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 13

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele“. Liikmesriigid võivad nõuda, et nimetatud raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonidele. Kui raha jagamine on usaldatud kollektiivse esindamise organisatsioonidele, võib kohaldada mittejaotatava tulu suhtes kehtivaid riiklikke sätteid.

  (13) Nimetatud raha tuleks suunata üksnes niisugustele esitajatele, kelle esitus on salvestatud fonogrammile ning kes on loovutanud oma õigused fonogrammitootjatele ühekordse tasu eest. Kirjeldatud viisil fondi paigutatud raha tuleks vähemalt kord aastas jagada individuaalselt „kõrvalesitajatele”. Liikmesriigid peaksid tagama, et nimetatud raha jagamine tehtaks ülesandeks esitajate kollektiivse esindamise organisatsioonidele. Mittejaotatava tulu suhtes võib kohaldada kehtivaid riiklikke sätteid. UNESCO kultuurilise mitmekesisuse ülddeklaratsioonis esitatud põhimõtetest lähtudes peavad kultuurilise mitmekesisuse säilitamisel mängima peamist rolli kollektiivse esindamise organisatsioonid.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 15

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (15) Teine täiendav üleminekumeede peaks tagama, et esitaja saab esituse salvestusega seotud õigused tagasi, kui fonogrammitootja ei paku piisaval hulgal müügiks niisuguse fonogrammi koopiaid, mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks pikendatud, oleks muutunud üldsusele kättesaadavaks, või ei tee sellist fonogrammi üldsusele kättesaadavaks. Sellisel juhul peaks fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõppema, et ei tekiks olukorda, kus need õigused eksisteerivad samaaegselt esitaja õigustega esituse salvestusele, kui neid enam ei loovutata ega anta üle fonogrammitootjale.

  (15) Teine täiendav üleminekumeede peaks tagama, et kui fonogrammitootja ei paku enam piisaval hulgal müügiks vähemalt ühte fonogrammi versiooni, mis juhul, kui kaitse tähtaega ei oleks pikendatud, oleks muutunud üldsusele kättesaadavaks, või ei tee enam vähemalt ühte niisuguse fonogrammi versiooni üldsusele kättesaadavaks, võib esitaja fonogrammitootjalt seda nõuda, ning kui tootja ei täida nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja lõpetada õiguste loovutamise lepingu seoses asjaomase esituse salvestusega.

  Selgitus

  On asjakohane, et fonogrammitootjad peavad tegema kõnealuse fonogrammi ühe versiooni üldsusele piisaval hulgal kättesaadavaks.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt

  Põhjendus 16

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (16) Lisaks peaks tagama üleminekumeede, et fonogrammi kaitse lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja pikendamist teatava ajavahemiku jooksul üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, või seepärast, et fonogrammitootja või esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik tuvastada Kui pärast õiguste tagastamist ei ole esitaja mõistliku tähtaja jooksul fonogrammi, mis tähtaja lõppedes muutuks üldsusele kättesaadavaks, üldsusele kättesaadavaks teinud, lõpeb nii fonogrammi kui ka salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.

  (16) Lisaks peaks tagama üleminekumeede, et fonogrammi kaitse lõpeb, kui seda ei ole pärast kaitse tähtaja pikendamist teatava ajavahemiku jooksul üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuna õiguste omanikud ei kasuta fonogrammi, või seepärast, et fonogrammitootja või esitaja asukohta või isikut ei ole võimalik tuvastada.

  Selgitus

  „Võta või jäta” klausel on koostatud esitajate õiguste kaitsmiseks ja selleks, et fonogrammitootjad ei saaks neid õigusi ebaõiglaselt piirata. See saavutatakse põhjendusega 15 ja põhjenduses 16 sisalduvatest lisameetmetest ei ole esitajatele täiendavat kasu ning paljudel juhtudel jäävad esitajad seetõttu kaotajateks.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 17 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (17 a) Täiendavate üleminekumeetmete hulka kuulub kohustuslik esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kollektiivne teostamine seoses ringhäälinguettevõtjate niisuguste raadio- või telesaadete tellitavate teenustega, mille lahutamatuks osaks on õiguspäraselt avaldatud fonogrammidelt pärit muusika. Kõnealune õiguste kollektiivse haldamise süsteem täiendab õiguspäraselt avaldatud fonogrammide levitamise tasustamise korda, mis on sätestatud direktiivi 2006/115/EÜ artikli 8 lõikes 2, ning tagab, et kogu õiguspäraselt avaldatud fonogrammide kaitse tähtaja jooksul saavad asjaomased esitajad ja fonogrammitootjad õiglase osa ringhäälingutoodete tellitud kasutamise eest saadud tasust.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Põhjendus 19 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (19 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et ettepanekuga esitajate õiguste kaitsmise tähtaja pikendamise kohta kaasneksid õigusesätted, millega pakutakse esitajatele kaitset õiglaste lepingutingimuste kujul õiguste üleandmise või loovutamise kohta.

  Selgitus

  Ei ole vaja ühtlustada ELi tasandil lepingutingimusi õiguste üleandmise või loovutamise kohta; siiski tuleks juhtida liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et tavaliselt ei ole stuudiomuusikutel tegelikku positsiooni lepingu üle peetavatel läbirääkimistel ning seetõttu on niisuguste lepingute tingimused enamasti ühepoolsed.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 4 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liikmesriigid võivad ette näha, et fonogrammitootjaid, kelle tulu nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal ei ületa 2 miljoni euro suurust miinimummäära, ei ole kohustatud loovutama vähemalt 20 protsenti tulust, mida ta on nimetatud tasu maksmisele eelnenud aastal teeninud niisuguste fonogrammide reprodutseerimise, levitamise ja kättesaadavaks tegemise eest, mille puhul artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja ega fonogrammitootja õigused kõnealuse aasta 31. detsembril enam kaitstud.

  välja jäetud

  Selgitus

  Kuna täiendavat üleminekumeedet (20%) arvestatakse puhastulust, siis ei teki väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) ebaproportsionaalseid kulusid, seega kõikidele esitajatele sellest rahast kasu saamise tagamiseks on mõistlik meedet nende suhtes kohaldada.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja millises ulatuses võib kehtestada lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õiguse haldamise kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt.

  5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 osutatud täiendava tasu saamise õigust haldavad kollektiivse esindamise organisatsioonid.

  Selgitus

  On oluline, et kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotaksid esitajate nimel kogutud tasu võimalikult täpselt ja individuaalsel alusel.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  5 a. Kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotavad kõnealuse tasu individuaalsel alusel ning võttes arvesse iga esitaja esituste kasutamist.

  Selgitus

  On oluline, et kollektiivse esindamise organisatsioonid jaotaksid esitajate nimel kogutud tasu võimalikult täpselt ja individuaalsel alusel.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 5 b (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  5 b. Pidades silmas õiguste haldamist, mis on seotud õiguspäraselt avaldatud fonogrammidelt pärit muusikat sisaldavaid raadio- ja telesaateid edastavate ringhäälinguettevõtjate tellitud teenustega, tagavad liikmesriigid, et esitajate ja fonogrammitootjate õigusi niisuguseks kasutuseks loa andmiseks või sellest keeldumiseks võib kasutada üksnes kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu, mis on loodud kõnealuste fonogrammide edastamise eest saadud tasu kogumiseks ja jaotamiseks.

  Selgitus

  Esinejate ja fonogrammide tootja kaitse tähtaja pikendamine suurendab raadio- ja teleringhäälingu haldusprobleeme nende tellitava toodanguga seotud vältimatute õiguste, eelkõige nende arhiivide õiguste tagamisel. Selleks et saavutada nii tõhus õiguste haldamine, nagu seda soovitatakse 2001. aasta autoriõiguse direktiivi põhjenduses 26, kui ka kõikide õiguse omajate õiglane osa ringhäälingutoodete tellitud kasutamisel, on asjakohane nimetatud tasustamise korda kõnealuse kasutusviisi osas täiendada kohustusliku kollektiivse litsentsisüsteemiga.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja piisaval hulgal fonogrammi koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja loovutamise või üleandmise lepingu lõpetada. Kui fonogramm sisaldab mitme esitaja esituste salvestust, võivad esitajad loovutamise või üleandmise lepingud lõpetada üksnes ühiselt. Kui loovutamise või üleandmise leping on vastavalt 1. või 2. lausele lõpetatud, siis fonogrammitootja õiguste kaitse tähtaeg lõpeb.

  6. Kui pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei paku fonogrammitootja enam piisaval hulgal vähemalt fonogrammi ühe versiooni koopiaid müügiks ega tee fonogrammi üldsusele kättesaadavaks kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib sellele ligi pääseda enda valitud kohas ja enda valitud ajal, võib esitaja tootjalt seda nõuda, ning kui tootja ei täida kõnealust nõuet mõistliku aja jooksul, võib esitaja seoses kõnealuse fonogrammiga õiguste loovutamise lepingu lõpetada.

  Selgitus

  On asjakohane, et fonogrammitootjad peavad tegema kõnealuse fonogrammi ühe versiooni üldsusele piisaval hulgal kättesaadavaks.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu direktiiv - muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Direktiiv 2006/116/EÜ

  Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui üks aasta pärast seda, kui artikli 3 lõigete 1 ja 2 direktiiviga [// lisada käesoleva muutmisdirektiivi nr]/EÜ muutmisele eelnenud versiooni kohaselt ei olnuks esitaja salvestusega ega fonogrammitootja fonogrammiga seotud õigused enam kaitstud, ei ole fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tehtud kaabliga või kaablita vahendite kaudu sellisel viisil, et isik võib neile ligi pääseda enda valitud kohas ja ajal, lõpeb fonogrammitootja fonogrammiga ning esitajate salvestusega seotud õiguste kaitse tähtaeg.”

  välja jäetud

  Selgitus

  „Võta või jäta“ klausel on koostatud esitajate õiguste kaitsmiseks ja selleks, et fonogrammitootjad ei saaks neid õigusi ebaõiglaselt piirata. See saavutatakse artikli 10, lõike 1, esimese lõiguga ja teises lõigus sisalduvatest lisameetmetest ei ole esitajatele täiendavat kasu ning paljudel juhtudel jäävad esitajad seetõttu kaotajateks.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg

  Viited

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Vastutav komisjon

  JURI

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  CULT

  2.9.2008

   

   

   

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Christopher Heaton-Harris

  10.9.2008

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  6.11.2008

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  2.12.2008

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

  MENETLUS

  Pealkiri

  Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg

  Viited

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  16.7.2008

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  2.9.2008

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  2.9.2008

  IMCO

  2.9.2008

  CULT

  2.9.2008

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Brian Crowley

  22.9.2008

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  4.11.2008

  20.1.2009

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  12.2.2009

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  17

  5

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel