MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta

18.2.2009 - (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Brian Crowley

Menettely : 2008/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0070/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0070/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0464),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan ja 55 ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0281/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A6‑0070/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä nuorena, äänitteiden ja äänitteisiin tallennettujen esitysten nykyinen 50 vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä suojaamaan heidän esityksiään koko eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He eivät usein myöskään kykene käyttämään oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen esitystensä ei-toivottua käyttöä elinaikanaan.

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä nuorena, esitysten tallenteiden nykyinen 50 vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä suojaamaan heidän esityksiään koko eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He eivät usein myöskään kykene käyttämään oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen esitystensä ei-toivottua käyttöä elinaikanaan.

Perustelu

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä muutetussa direktiivissä. Jotta tavoite voitaisiin saavuttaa, ehdotusta olisi laajennettava siten, että myös audiovisuaalialan esittäjät voisivat hyötyä pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, että ero äänitteisiin tallennettujen ja muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. (Tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.)

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Komission olisi käynnistettävä Euroopan audiovisuaalialan tilannetta koskeva vaikutustenarviointimenettely, jotta voidaan harkita tarvetta jatkaa audiovisuaalialan tuottajien ja lähetystoiminnan harjoittajien tekijänoikeuden suojan voimassaoloaikaa. Menettely olisi saatettava päätökseen 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä, jotta ehdotus uudeksi direktiiviksi voidaan esittää ennen kesäkuuta 2010.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Komission olisi varmistettava, että kolmansien osapuolten, kuten levy-yhtiöiden, kanssa tehdyissä sopimusjärjestelyissä ei velvoiteta esittäjiä ja taustamuusikoita siirtämään näille kolmansille osapuolille suoja-ajan pidentämisestä 50 vuodesta 95 vuoteen saatuja tuloja.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Kun esittäjä tekee sopimuksen äänitetuottajan kanssa, hänen on yleensä siirrettävä äänitetuottajalle yksinoikeudet esitystensä tallennekappaleiden valmistamiseen, levitykseen, vuokraukseen ja yleisön saataviin saattamiseen. Korvauksena tästä esittäjä saa rojaltiennakon. Sen jälkeen hänelle maksetaan maksuja vasta, kun äänitetuottaja on saanut katettua alkuperäisen ennakon kustannukset ja tehnyt mahdolliset sopimusperusteiset vähennykset. Taustamuusikot, joita ei mainita nimeltä (muut kuin nimeltä mainitut pääesiintyjät), yleensä siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan.

(8) Kun esittäjä tekee sopimuksen äänitetuottajan kanssa, hänen on yleensä siirrettävä äänitetuottajalle yksinoikeudet esitystensä tallennekappaleiden valmistamiseen, levitykseen, vuokraukseen ja yleisön saataviin saattamiseen. Korvauksena tästä esittäjä saa rojaltiennakon. Sen jälkeen hänelle maksetaan maksuja vasta, kun äänitetuottaja on saanut katettua alkuperäisen ennakon kustannukset ja tehnyt mahdolliset sopimusperusteiset vähennykset. Taustamuusikot, joita ei mainita nimeltä (muut kuin nimeltä mainitut pääesiintyjät), samoin kuin jotkin muut, nimeltä mainitut esiintyjät (nimeltä mainitut pääesiintyjät) yleensä siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan.

Perustelu

Jotkin nimeltä mainitut esiintyjät, eli nimeltä mainitut pääesiintyjät, siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Myös näiden esiintyjien pitäisi hyötyä lisäpalkkioista.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Oikeusvarmuussyistä olisi säädettävä, että esityksen tallennetta koskevien oikeuksien siirto- tai luovutussopimus, joka on tehty ennen päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet direktiivin täytäntöön panemiseksi, on voimassa myös pidennettynä suoja-aikana, ellei toisin ole selvästi mainittu.

(9) Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa säännöksiä esityksen tallennetta koskevien esittäjän oikeuksien siirtämisestä tai luovuttamisesta äänitteiden tuottajalle ennen tästä direktiivistä johtuvaa suoja-ajan pidentämistä tehtyjen sopimusten tulkinnasta, mukauttamisesta, irtisanomisesta ja toteuttamisen seurannasta.

Perustelu

Ei vaikuta soveliaalta, että ehdotetuilla muutoksilla direktiiviin 2006/116/EY muutetaan jäsenvaltioiden sääntöjä esittäjän oikeuksien siirtämisestä tai luovuttamisesta äänitteiden tuottajalle tehtyjen sopimusten tulkinnasta, mukauttamisesta, päättämisestä ja toteuttamisen seurannasta. Siksi 10 a artiklan 6 kohtaan sisältyvää käytä tai menetä -lauseketta sovellettaessa olisi noudatettava esittäjien oikeuksien siirto- ja luovutustavasta sekä niiden siirtämistä ja luovuttamista koskevien sopimusten irtisanomisesta annettuja kansallisia sääntöjä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jotta voidaan taata, että pidennetystä suoja-ajasta hyötyvät levytuottajien asemesta esittäjät, direktiivissä olisi säädettävä, että mikään voimassa oleva sopimus, jolla suoja-aikaa pidennetään, ei vaikuta suoja-ajan pidentämiseen 50 vuodesta elinikäiseksi.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ensimmäinen täydentävä siirtymätoimenpide ei saa aiheuttaa suhteetonta hallinnollista taakkaa pienille ja keskisuurille äänitetuottajille. Jäsenvaltiot voivat tästä syystä niin halutessaan vapauttaa tästä velvollisuudesta äänitetuottajat, jotka katsotaan äänitteiden kaupallisesta hyödyntämisestä saatujen vuositulojen perusteella pieniksi tai keskisuuriksi.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikkien esittäjien olisi hyödyttävä rahastosta. Asianomaisille esittäjille tämän siirtymätoimenpiteen nojalla maksettavat tulot ovat verrannollisia tuottajan tuloihin. Maksut ovat siis pienemmät, jos tuottajien tulot ovat pienemmät.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

 

(14 a) Niiden sopimusten tasapainottamiseksi, joilla esittäjät siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle rojaltin perusteella, suoja-ajan pidentämisen ehtona olisi lisäksi oltava "nollaaminen" niiden esittäjien osalta, jotka ovat luovuttaneet edellä mainitut yksinoikeutensa äänitetuottajille rojalteja tai korvausta vastaan. Jotta esittäjät voisivat hyötyä täysimääräisesti suoja-ajan pidentämisestä, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rojaltit tai maksut, ilman ennakkomaksuja tai sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä, maksetaan esittäjille suoja-ajan aikana äänitetuottajien ja esittäjien välisten sopimusten mukaisesti.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) Jäsenvaltioiden olisi vastaavasti varmistettava, että rojaltit tai maksut, ilman ennakkomaksuista aiheutuvia tai sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä, maksetaan esittäjille pidennetyn suoja-ajan aikana, jotta varmistetaan, että esittäjät, jotka siirtävät yksinoikeutensa tuottajalle toistuvaa maksua tai palkkiota vastaan, hyötyvät täysimääräisesti suoja-ajan pidentämisestä.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Koska ehdotettujen liitännäistoimenpiteiden tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin – kansallisten toimenpiteiden toteuttaminen tällä alalla joko vääristäisi kilpailuedellytyksiä tai vaikuttaisi yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen äänitetuottajan yksinoikeuksien soveltamisalaan – ja koska ne näin ollen voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteet perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(17) Koska ehdotettujen liitännäistoimenpiteiden tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin – kansallisten toimenpiteiden toteuttaminen tällä alalla joko vääristäisi kilpailuedellytyksiä tai vaikuttaisi yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen äänitetuottajan yksinoikeuksien soveltamisalaan – ja koska ne näin ollen voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteet perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Täydentävien siirtymätoimenpiteiden joukossa olisi myös oltava esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien pakollinen yhteiskäyttö, kun oikeudet koskevat lähetystoiminnan harjoittajien suorittamia tilauspalveluja radio- tai televisiotuotannoistaan, joista laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin oleva musiikki muodostaa olennaisen osan. Tämä oikeuksien kollektiivinen hallinnointijärjestelmä täydentää direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen äänitteiden lähettämistä koskevaa korvausjärjestelmää, ja sen avulla varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja äänitetuottajat saavat laillisesti julkaistujen äänitteiden suojan koko voimassaolon ajan oikeudenmukaisen osuuden myös lähetystuotantojen tilatusta käytöstä maksetuista korvauksista.

Perustelu

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Sanoitettujen sävellysten suoja-aika ei tämän seurauksena ole yhdenmukainen, mikä rajoittaa tavaroiden ja palveluiden, esimerkiksi rajatylittävien kollektiivisten hallinnointipalvelujen, vapaata liikkuvuutta.

(19) Sanoitettujen sävellysten suoja-aika ei tämän seurauksena ole yhdenmukainen, mikä rajoittaa tavaroiden ja palveluiden, esimerkiksi rajatylittävien kollektiivisten hallinnointipalvelujen, vapaata liikkuvuutta. Jotta varmistetaan tällaisten esteiden poistaminen, kaikilla tällaisilla [tämän direktiivin voimaantulopäivänä] suojelluilla teoksilla olisi oltava sama yhdenmukaistettu suoja-aika kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Komission ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhteisesti luotuja teoksia koskevia säännöksiä, jotta poistetaan tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta haittaavat nykyiset esteet ja helpotetaan usean eri maan kattavaa lisensointia. Tarkistuksella pyritään selventämään, että säännöksen tulisi tulla voimaan direktiivin voimaantulopäivänä kaikkien EU:ssa kyseisenä ajankohtana edelleen suojeltujen teosten osalta.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa varmistettava, että esittäjien oikeuksien suoja-ajan pidentämiseen liittyy säännöksiä, jotka tarjoavat esittäjille oikeudenmukaiset sopimusehdot siirron tai luovutuksen yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin tasolla ei ole tarvetta yhdenmukaistaa siirto- tai luovutussopimusten ehtoja. Jäsenvaltioiden huomio olisi kuitenkin kiinnitettävä siihen, että taustaesiintyjillä ei yleensä ole todellista neuvotteluvaltaa, ja tästä syystä tällaisten sopimusten ehdot ovat tavallisesti yksipuolisia.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan 3–6 kohtaa sovelletaan sellaisiin siirto- tai luovutussopimuksiin, jotka ovat voimassa myös sen ajankohdan jälkeen, jona esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen ja äänitteen suhteen.

2. Tämän artiklan 3–7 kohtaa sovelletaan sellaisiin siirto- tai luovutussopimuksiin, jotka ovat voimassa myös sen ajankohdan jälkeen, jona esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen ja äänitteen suhteen.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että äänitteiden tuottajaa, jonka kokonaisvuositulot mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna eivät ylittäneet kahta miljoonaa euroa, ei velvoiteta varaamaan vähintään 20:tä prosenttia tuloista, jotka hän on saanut mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna sellaisten äänitekappaleiden valmistamisesta, levityksestä ja yleisön saataviin saattamisesta, joiden suhteen esittäjällä tai äänitteiden tuottajalla ei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun vuoden 31 päivästä joulukuuta.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikkien esittäjien olisi hyödyttävä rahastosta. Asianomaisille esittäjille tämän siirtymätoimenpiteen nojalla maksettavat tulot ovat verrannollisia tuottajan tuloihin. Maksut ovat siis pienemmät, jos tuottajien tulot ovat pienemmät.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus vuotuiseen lisäkorvaukseen yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, ja jos annetaan, missä määrin.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 3 kohdassa tarkoitettua oikeutta vuotuiseen lisäkorvaukseen.

 

Mitä tulee niiden oikeuksien hallinnointiin, jotka koskevat lähetystoiminnan harjoittajien suorittamia tilauspalveluja radio- tai televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden lähettämisestä maksettavien korvausten keräämistä ja jakamista varten perustetun yhteisvalvontajärjestön kautta.

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Tarkistus liittyy johdanto-osan 13 kappaletta koskevaan tarkistukseen.)

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

(Kääntäjän huomautus: Perustelun loppuosaa ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10a artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Yhteisvalvontajärjestöjen on jaettava nämä korvaukset yksilöllisin perustein ja ottaen huomioon kunkin esittäjän esitysten käytön.

Perustelu

On olennaista, että yhteisvalvontajärjestöt jakavat esittäjien puolesta kerätyt korvaukset hyvin tarkasti ja yksilöllisin perustein.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa ainoastaan yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

Perustelu

Esittäjille asetettu velvoite toimia yhteisesti ei ole realistinen.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos äänitettä ei vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Jos äänitettä ei viiden vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Perustelu

Vaikka "käytä tai menetä" -lausekkeen käyttöönotto on myönteistä, siitä olisi tehtävä joustavampi. Jos esittäjä saa oikeutensa takaisin, hänelle olisi annettava oikeudenmukainen mahdollisuus käyttää esitystään ennen oikeuksiensa menettämistä uudelleen. Tästä syystä esittäjille olisi annettava kohtuullisempi määräaika, viisi vuotta, jotta nämä voisivat tehdä uudesta käyttömahdollisuudesta toteuttamiskelpoisen.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

6 a. Jos esittäjällä on oikeus toistuviin maksuihin, esittäjälle suoritettavista maksuista ei pidätetä ennakkomaksuja tai sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä sen jälkeen, kun esittäjällä ei 3 artiklan 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se oli ennen sen muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi suojaa.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a artikla

 

Komissio antaa viimeistään …* ja tämän jälkeen neljän vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tämän direktiivin soveltamisesta ja vaikutuksista kertomuksen, jossa muun muassa tarkastellaan jäsenvaltioiden toimittamien erityisten tietojen pohjalta tämän direktiivin muuttamisen yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta asetettujen tavoitteiden suhteen. Komissio tarkastelee erityisesti, onko suoja-ajan pidentämisellä ollut myönteinen vaikutus esiintyvien taiteilijoiden sosiaaliseen tilanteeseen ja musiikkituotantoon ja vaikuttavatko lisätoimenpiteet tarkoituksenmukaisilta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

* Kolme vuotta tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

PERUSTELUT

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, jolla pyritään parantamaan esittäjien ja erityisesti taustamuusikoiden sosiaalista tilannetta, sillä he elävät yhä useammin pidempään kuin mikä heidän esitystensä suoja-aika on (nykyisin 50 vuotta).

Direktiiviehdotuksen keskeisiin kohtiin kuuluu suoja-ajan pidentäminen esittäjien ja äänitetuottajien valtioissa 50 vuodesta 95 vuoteen. Lisäksi siinä säädetään useista liitännäistoimenpiteistä, joita ovat rahaston perustaminen taustamuusikoita varten ja käytä tai menetä -lausekkeen käyttöönotto esittäjien ja äänitetuottajien välisissä sopimuksissa. Oikeudellisesti tarkasteltuna ehdotukseen kuuluu tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta 21. joulukuuta 2006 annetun direktiivin 2006/116/EY muuttaminen. Kyseisellä direktiivillä on kodifioitu ja korvattu tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annettu direktiivi 93/98/ETY tekemättä siihen huomattavia muutoksia.

Ehdotuksen tarkoituksena on hyödyttää sekä esittäjiä että äänitetuottajia.

Suoja-ajan pidennys hyödyttäisi esittäjiä, jotka voivat ansaita rahaa entistä pidemmän ajan. Suoja-ajan pidentäminen 95 vuoteen kattaisi tuloihin syntyvän aukon, jonka esittäjät kohtaavat täyttäessään 70 vuotta, kun heidän parikymmenvuotiaana äänittämiensä esitysten suoja-aika päättyy. He saisivat edelleen korvausta yleisradioesityksistä ja esityksistä julkisissa paikoissa, kuten baareissa ja diskoissa, sekä hyvitysmaksuja esitystensä yksityisestä kopioinnista.

Suoja-ajan pidennys hyödyttäisi myös levytuottajia. Se tuottaisi lisätuloja levyjen myynnistä kaupoissa ja Internetin välityksellä.

Ehdotuksessa esitetään myös yhdenmukaista tapaa laskea suoja-aika, jota sovelletaan sellaiseen sävellykseen, joka on usean tekijän yhteisen työpanoksen tulos, koska musiikki sävelletään useimmiten yhteistyönä. Koko Euroopan unionissa sävellyksen suoja-aika umpeutuisi 70 vuoden kuluttua viimeisenä elossa olleen tekijän, eli sanoittajan tai säveltäjän, kuolemasta.

Komissio ehdottaa suoja-ajan yhtenäisen laskentatavan soveltamista sanoitettuihin sävellyksiin siten, että kun sävellys julkaistaan sanoitettuna, suoja-aika lasketaan viimeisen elossa olleen tekijän, eli sanoittajan tai säveltäjän, kuolemasta.

Nykyiset erot suoja-ajan pituudessa, erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta ja piratismia varsinkin digitaalisessa ympäristössä, jossa ei ole rajoja ja teoksia voidaan käyttää samaan aikaan eri valtioissa. On kiistaton tosiasia, että suoja-aikojen erot voivat osaltaan edistää piratismia. Esityksiä, jotka ovat tulleet vapaasti käytettäviksi yhdessä valtiossa, voidaan jaella verkossa toisiin valtioihin, joissa ne ovat yhä suojattuja. Euroopassa pystytään lopultakin suojelemaan taiteilijoita, mikä on Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden tärkeimpiä ilmauksia.

Jos suoja-aika yhtenäistettäisiin Yhdysvaltojen kanssa, Euroopan taloudella olisi tilaisuus edistää EU:n asettaman kasvua ja työpaikkoja koskevan Lissabonin strategian, jossa korostetaan luovien alojen tukemisen erityistä merkitystä, toteutusta. Aikana, jolloin tekijänoikeuksiin perustuvat luovat alat tuottavat yhä kasvavan osuuden Euroopan unionin BKT:stä, EU:n ja Yhdysvaltojen välillä vallitseva ero suoja-ajan pituudessa asettaa eurooppalaiset yritykset ja esittäjät selvästi heikompaan kilpailutilanteeseen.

Jotta Euroopan äänitallenneteollisuus voisi olla aidosti kilpailukykyinen maailmanlaajuisilla markkinoilla, EU:n on paikattava vallitseva aukko yhtenäistämällä suoja-ajaksi 95 vuotta ja luomalla siten yhtäläiset toimintamahdollisuudet Euroopan keskeisten kauppakumppanien kanssa. Lyhyempi ajanjakso ei auttaisi saavuttamaan tätä tavoitetta.

Lisäksi väestön elinajanodotteen kasvu viime vuosina tekee esittäjien oikeuksien suoja-ajan pidennyksestä entistä tärkeämmän taitelijoille, joita asia koskee. Valitettavasti monet esiintyjät ovat suosittuja ja menestyviä juuri nuorina, joten on tärkeää, että he saavat oikean taloudellisen korvauksen ollessaan vanhoja joka kerta kun heidän teoksiaan välitetään yleisölle.

Suoja-ajan pidennys kannustaisi myös kulttuurista monimuotoisuutta. Jos suoja-aika pidetään ennallaan, vanhat esitykset menettävät vähitellen tekijänoikeutensa ja niitä väistämättä suosittaisiin nykyteosten kustannuksella. Lisäksi viimeksi mainittujen teosten esittäjät pyrkisivät miellyttämään markkinoita, joilla suoja on pidempi, huolimatta toiveesta saada paikallista monimuotoista sisältöä.

On myös ymmärrettävä, että ilman asianmukaista asemaa esittäjien on erittäin vaikeaa ansaita elantonsa Euroopassa teoksillaan riippumatta siitä, kuinka suuri heidän osuutensa EU:n kulttuurialan taloudesta on. Esittäjien suurella enemmistöllä on heikot mahdollisuudet käyttää sosiaaliturvaa ja työttömyyskorvauksia tai työterveys- ja turvallisuuspalveluja, ja heitä koskevat usein laajalle levinneet epäoikeudenmukaiset sopimuskäytännöt. Tässä yhteydessä tekijänoikeuksista syntyvät tulot ovat esittäjille erittäin tärkeä tulonlähde.

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN Lausunto (16.12.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Valmistelija: Erna Hennicot-Schoepges

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajan pidentämisestä ja siirtymäkauden lisäsuojelutoimenpiteiden laatimisesta. Ehdotuksessa tunnustetaan esittäjien luovan ja taiteellisen panoksen merkitys, jonka on heijastuttava asianmukaisesti suojan voimassaoloajasta.

Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että tavoitteet saavutetaan paremmin, jos ehdotusta voitaisiin muuttaa enemmän ja ottaa siinä huomioon taloudellinen ja yhteiskunnallinen todellisuus ja viimeaikainen tekninen kehitys; tästä syystä hän ehdottaa tarkistuksia seuraaviin keskeisiin kohtiin:

(i)  soveltamisala laajennetaan myös audiovisuaalialan esittäjiin;

(ii) poistetaan pieniä äänitetuottajia koskeva poikkeus, jonka mukaan näiden ei tarvitsisi osallistua taustamuusikoille tarkoitetun rahaston kartuttamiseen;

(iii)  yksinkertaistetaan mainitun rahaston hallinnointia;

(iv) lisätään "käytä tai menetä" -lausekkeen joustoa;

(v) arvioidaan lisää esitysten asettamista saataville verkkoon.

(i)   Soveltamisalan laajentaminen myös audiovisuaalialan esittäjiin

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä muutetussa direktiivissä. Jotta tavoite voitaisiin saavuttaa, ehdotusta olisi laajennettava siten, että myös audiovisuaalialan esittäjät voisivat hyötyä pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, että ero äänitteisiin tallennettujen ja muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. Lisäksi sekä esittäjien oikeuksiin että tuottajien oikeuksiin pitäisi soveltaa samoja aloituspäivämääriä, joista lasketaan suoja-ajan kesto (3 artiklan 2 kohdan mukaisesti). (Asiaan liittyvät tarkistukset: johdanto-osan 5 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 1, johdanto-osan 7 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 2 ja direktiivissä 2006/116/EY olevan 3 artiklan 1 kohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 10.)

(ii) Pieniä äänitetuottajia koskevan poikkeuksen poistaminen, jonka mukaan näiden ei tarvitsisi osallistua taustamuusikoille tarkoitetun rahaston kartuttamiseen

Komissio ehdotti pienille äänitetuottajille poikkeusta, jonka mukaan näiden ei tarvitsisi maksaa vähintään 20:ta prosenttia tuloistaan taustamuusikoita varten luodun rahaston kartuttamiseen. Tällainen poikkeus loisi epäoikeudenmukaisen tilanteen esittäjille, eikä sen avulla voitaisi ylläpitää oikeanlaista tasapainoa esittäjien ja pienten tuottajien etujen välillä. Lisäksi suuret äänitetuottajat saattaisivat myös yrittää välttää lisäkorvausten maksamisen allekirjoittamalla lisenssisopimuksia pienten äänitetuottajien kanssa. Tästä syystä kyseinen poikkeus ehdotetaan poistettavaksi. (Asiaan liittyvät tarkistukset: johdanto-osan 12 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 4 ja direktiivissä 2006/116/EY olevan 10 a artiklan (uusi) 4 kohdan 2 alakohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 12.)

(iii) Edellä mainitun rahaston hallinnoinnin yksinkertaistaminen

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava edellä mainitun rahaston hallinnointi. (Asiaan liittyvät tarkistukset: johdanto-osan 13 kappaleeseen esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 5, johdanto-osan 14 a kappaleeseen (uusi) esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 6 ja direktiivissä 2006/116/EY olevan 10 a artiklan (uusi) 5 kohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 13.)

(iv) "Käytä tai menetä" -lausekkeen jouston lisääminen

Vaikka "käytä tai menetä" -lausekkeen käyttöönotto on myönteistä, siitä olisi tehtävä joustavampi. Jos esittäjä saa oikeutensa takaisin, hänelle olisi annettava oikeudenmukainen mahdollisuus käyttää esitystään ennen oikeuksiensa menettämistä uudelleen. Tästä syystä esittäjille olisi annettava kohtuullisempi määräaika, viisi vuotta, jotta nämä voisivat tehdä uudesta käyttömahdollisuudesta toteuttamiskelpoisen. (Asiaan liittyvä tarkistus: 10 a artiklan (uusi) 6 kohdan 2 alakohtaan esitetty lausuntoluonnoksen tarkistus 14.)

(v)  Esitysten verkkoon saataville asettamisen lisäarviointi

Samalla kun verkkopalvelujen käyttö ja kysyntä kasvavat, esitysten asettamista saataville verkkoon olisi tutkittava tarkemmin. Komissiota olisi rohkaistava arvioimaan tämänhetkistä oikeudellista ja taloudellista tilannetta ja tekemään lisäarvioita kyseisen vaihtoehdon vaikutuksista. Tällaisen arvioinnin yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota esittäjien kohtuullisia korvauksia koskevien vaatimusten käytännön hallinnointiin (kuten siihen, miten taloudellisten hyötyjen suuruus määritetään, ja kenen pitäisi maksaa kyseinen korvaus); Asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten sääntöjä ja velvoitteita olisi myös tarkasteltava huolella. (Asiaan liittyvä tarkistus: johdanto-osan 19 c kappaleeseen (uusi) esitetty tarkistus 9.)

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Oikeusvarmuussyistä olisi säädettävä, että esityksen tallennetta koskevien oikeuksien siirto- tai luovutussopimus, joka on tehty ennen päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet direktiivin täytäntöön panemiseksi, on voimassa myös pidennettynä suoja-aikana, ellei toisin ole selvästi mainittu.

(9) Jotta voidaan taata, että pidennetystä suoja-ajasta hyötyvät levytuottajien asemesta esittäjät, direktiivissä tulisi säätää, että mikään voimassa oleva sopimus, jolla suoja-aikaa pidennetään, ei vaikuta suoja-ajan pidentämiseen 50 vuodesta esiintyjän elinaikaan.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ensimmäinen täydentävä siirtymätoimenpide ei saa aiheuttaa suhteetonta hallinnollista taakkaa pienille ja keskisuurille äänitetuottajille. Jäsenvaltiot voivat tästä syystä niin halutessaan vapauttaa tästä velvollisuudesta äänitetuottajat, jotka katsotaan äänitteiden kaupallisesta hyödyntämisestä saatujen vuositulojen perusteella pieniksi tai keskisuuriksi.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettu poikkeus luo epäoikeudenmukaisen tilanteen esittäjille, eikä sen avulla voida ylläpitää oikeanlaista tasapainoa esittäjien ja pienten tuottajien etujen välillä. Lisäksi suuret levy-yhtiöt saattaisivat myös yrittää välttää lisäkorvausten maksamisten allekirjoittamalla lisenssisopimuksia pienten äänitetuottajien kanssa. (Liittyy direktiivissä 2006/116/EY olevan 10 a artiklan (uusi) 4 kohdan 2 alakohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Rahaston varat olisi jaettava yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden esitykset on tallennettu äänitteeseen ja jotka ovat siirtäneet oikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava muille kuin nimeltä mainituille pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Jos varojen jakaminen annetaan yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi, asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

(13) Rahaston varat olisi jaettava yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden esitykset on tallennettu äänitteeseen ja jotka ovat siirtäneet oikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava muille kuin nimeltä mainituille pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville yhteisvalvontajärjestöille.

Perustelu

Näiden varojen hallinta olisi annettava yhteisvalvontajärjestöille, jotta niitä voitaisiin osoittaa tehokkaasti Euroopan komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisille edunsaajille eli taustamuusikoille.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Osana ensimmäistä siirtymätoimenpidettä olisi oltava esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien pakollinen yhteiskäyttö, kun radio- tai televisiolähetysten toiminnanharjoittajat suorittavat tilauspalveluja tuotannostaan, josta olennainen osa on lähtöisin laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin olevasta musiikista. Kollektiivisten oikeuksien hallinnointijärjestelmä täydentää direktiivin 2006/116/EY 8 artiklan 2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen tallenteiden lähettämistä koskevaa korvausjärjestelmää, ja sen avulla varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja äänitetuottajat myös saavat – laillisesti julkaistujen ohjelmien suojan koko voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen osuuden lähetystuotannon tilatusta käytöstä maksetuista korvauksista.

Perustelu

Jotta yksinkertaistettaisiin muun muassa radio- ja televisiolähetysten toiminnanharjoittajien hallinnollisia menettelyjä ja jotta selvennettäisiin niiden tuotannon välttämättömiä, tilauspalveluihin liittyviä oikeuksia, yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Liittyy direktiivissä 2006/116/EY olevan 10 a artiklan (uusi) 5 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) Tässä direktiivissä tulisi säätää esittäjien oikeudellisen suojan uudelleenarvioinnista. Digitaalinen ympäristö antaa uusia mahdollisuuksia suojatun sisällön käyttämiseen, minkä tulisi hyödyttää kaikkia oikeudenhaltijoita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulisi suorittaa vaikutusten arviointi yhteisön tasolla ja jäsenvaltioiden toimesta, jotta voitaisiin arvioida, miten esittäjien oikeudellista suojaa voitaisiin parantaa esimerkiksi ottamalla käyttöön yksinoikeus saattaa esityksiä yleisön saataville esittäjiä hyödyttävällä tavalla niin, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataville itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana (niin kutsutut tilauspalvelut). Tällaisten arviointien yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota esittäjien kohtuullisia korvauksia koskevien vaatimusten käytännön hallinnointiin (esimerkiksi taloudellisten hyötyjen suuruuden määrittäminen ja korvauksiin liittyvä vastuu). Asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten sääntöjä ja velvoitteita olisi myös tarkasteltava huolella.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 c) Niiden sopimusten tasapainottamiseksi, joilla esittäjät siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle rojaltin perusteella, suoja-ajan pidentämisen ehtona olisi lisäksi oltava "nollaaminen" niiden esittäjien osalta, jotka ovat luovuttaneet nämä oikeudet äänitetuottajille rojalteja tai korvausta vastaan. Jotta esittäjät voisivat hyötyä täysimääräisesti suoja-ajan pidentämisestä, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rojaltit, ilman ennakkomaksuja tai sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä, maksetaan esittäjille suoja-ajan aikana äänitetuottajien ja esittäjien välisten sopimusten mukaisesti.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa varmistettava, että esittäjien oikeuksien suoja-ajan pidentämiseen liittyy säännöksiä, jotka tarjoavat esittäjille oikeudenmukaiset sopimusehdot siirron tai luovutuksen yhteydessä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

3 artikla – 1 kohta - 2 virke

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

(1) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan loppuun virke seuraavasti:

"Jos esityksen tallenne kuitenkin

"Jos esittäjä on kuitenkin elossa tämän kauden päätyttyä, esittäjän oikeuksien suoja jatkuu tämän koko eliniän."

muussa muodossa kuin äänitteenä julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat 50 vuoden kuluttua näistä tapahtumista ensimmäisestä,

 

äänitteenä julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden kuluttua näistä tapahtumista ensimmäisestä.".

 

Perustelu

Pidennyksen tulisi koskea vain esittäjiä ja vain heidän kuolemaansa saakka. Tämä ehdotus heijastaa nykyistä Kreikan lainsäädäntöä, jota ei ole yhdenmukaistettu. Komissio on osoittanut, että se on kieltäytynyt ryhtymästä Kreikkaan kohdistuviin täytäntöönpanoa koskeviin menettelyihin, koska se pitää Kreikan säännöstä nykyistä yhdenmukaistettua oikeutta parempana. Pidennys ei ole perusteltu äänitetuottajien tapauksessa, koska 50 vuoden määrämittainen kausi on vähintään tarpeeksi pitkä sijoitusten saamiseksi takaisin.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

3 artikla – 1 kohta - 2–3 virke

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toisessa ja kolmannessa virkkeessä luku '50' luvulla '95'.

Poistetaan.

Perustelu

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Ellei toisin ole selvästi mainittu, sopimuksen, joka on tehty ennen [lisätään päivämäärä, jota ennen jäsenvaltioiden on saatettava muutosdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 2 artiklassa mainitaan] ja jolla esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut oikeutensa esityksensä tallenteeseen äänitteiden tuottajalle, jäljempänä 'siirto- tai luovutussopimus', katsotaan olevan voimassa myös sen ajankohdan jälkeen, jona esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero], suojan esityksen tallenteen ja äänitteen suhteen.

1. Sopimuksen, joka on tehty ennen [lisätään päivämäärä, jota ennen jäsenvaltioiden on saatettava muutosdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään, kuten jäljempänä 2 artiklassa mainitaan] ja jolla esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut oikeutensa esityksensä tallenteeseen äänitteiden tuottajalle, jäljempänä 'siirto- tai luovutussopimus', katsotaan olevan ilman vaikutusta sen ajankohdan jälkeen, jona esittäjä menettäisi 3 artiklan 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se oli ennen sen muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero], suojan esityksen tallenteen suhteen.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan 3–6 kohtaa sovelletaan sellaisiin siirto- tai luovutussopimuksiin, jotka ovat voimassa myös sen ajankohdan jälkeen, jona esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen ja äänitteen suhteen.

2. Jos esittäjä ei ole siirtänyt oikeuksiensa hoitamista yhteisvalvontajärjestölle liittyen tämän direktiivin tuloksena myönnettävään lisäsuoja-aikaan, esittäjän oikeuksien hoitajaksi katsotaan yhteisvalvontajärjestö, joka hoitaa saman kategorian oikeuksia. Esittäjä säilyttää moraaliset oikeutensa.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos esittäjä on siirtänyt yksinoikeutensa toistuvaan korvaukseen, mitään ennakkomaksuja tai sopimuksella määritettyjä vähennyksiä ei vähennetä esittäjälle maksettavasta toistuvasta korvauksesta.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos siirto- tai luovutussopimus antaa esittäjälle oikeuden kertakorvaukseen, esittäjällä on oltava oikeus saada äänitteiden tuottajalta vuosittainen lisäkorvaus kultakin sellaiselta täydeltä vuodelta, jona esittäjällä ja äänitteiden tuottajalla ei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi suojaa esityksen tallenteen ja äänitteen suhteen.

3. Yhteisvalvontajärjestön on jaettava äänitteiden käytöstä saadut tulot oikeudenmukaisesti tavalla, joka vastaa kunkin äänitteellä esiintyvän esittäjän osuuden luonnetta ja laajuutta.

Perustelu

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että äänitteiden tuottajaa, jonka kokonaisvuositulot mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna eivät ylittäneet kahta miljoonaa euroa, ei velvoiteta varaamaan vähintään 20:tä prosenttia tuloista, jotka hän on saanut mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna sellaisten äänitekappaleiden valmistamisesta, levityksestä ja yleisön saataviin saattamisesta, joiden suhteen esittäjällä tai äänitteiden tuottajalla ei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun vuoden 31 päivästä joulukuuta.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettu poikkeus luo epäoikeudenmukaisen tilanteen esittäjille, eikä sen avulla voida ylläpitää oikeanlaista tasapainoa esittäjien ja pienten tuottajien etujen välillä. Lisäksi suuret levy-yhtiöt saattaisivat myös yrittää välttää lisäkorvausten maksamisen allekirjoittamalla lisenssisopimuksia pienten äänitetuottajien kanssa. (Liittyy johdanto-osan 12 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus vuotuiseen lisäkorvaukseen yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, ja jos annetaan, missä määrin.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 3 kohdassa tarkoitettua oikeutta vuotuiseen lisäkorvaukseen.

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Liittyy johdanto-osan 13 kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen.)

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Käyttöoikeuksien valvomiseksi lähetystoiminnan harjoittajien radio- ja televisiolähetysten yhteydessä toteuttamien sellaisten tilauspalveluiden yhteydessä, jotka sisältävät laillisilta äänitteiltä peräisin olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden varmistettava, että esittävien taitelijoiden ja äänitetuottajien oikeutta sallia tai kieltää tällainen käyttö, valvovat yksinomaan yhteisvalvontajärjestöt, jotka on luotu tällaisten äänitteiden lähettämisestä saatavien tulojen perimistä ja jakamista varten.

Perustelu

Samalla, kun asianomainen yhteisvalvontajärjestö voi selvittää oikeudet tekijänoikeuksien alalla sopivaa korvausta vastaan, lähioikeuksilta puuttuu vastaava oikeudellinen velvoite.

Tässä ehdotettu menettely tekee lähetystoiminnan harjoittajille helpommaksi oikeuksien selvittämisen, takaa oikeudenhaltijoille kohtuullisen korvauksen ja antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuuden saada kulttuurisesti, historiallisesti ja poliittisesti tärkeitä dokumentteja lähetystoiminnan harjoittajien arkistoista.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa ainoastaan yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa yhteisesti tai erikseen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

Perustelu

Esittäjille asetettu velvoite toimia yhteisesti ei ole realistinen.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos äänitettä ei vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Jos äänitettä ei viiden vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Perustelu

Vaikka "käytä tai menetä" -lausekkeen käyttöönotto on myönteistä, siitä olisi tehtävä joustavampi. Jos esittäjä saa oikeutensa takaisin, hänelle olisi annettava oikeudenmukainen mahdollisuus käyttää esitystään ennen oikeuksiensa menettämistä uudelleen. Tästä syystä esittäjille olisi annettava kohtuullisempi määräaika, viisi vuotta, jotta nämä voisivat tehdä uudesta käyttömahdollisuudesta toteuttamiskelpoisen.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Direktiivi 2006/116/EY

10 a a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"10 a artikla

 

Kun esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut yksinoikeutensa antaa tai evätä lupa esityksensä tallenteen saattamiseen yleisön saataville johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada se saataville itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjällä säilyy oikeus saada käyttäjältä kohtuullinen korvaus esityksen tallenteen saattamisesta yleisön saataville tällä tavalla.

 

Esittäjältä ei voida evätä oikeutta kohtuulliseen korvaukseen esityksensä saattamisesta yleisön saataville.

 

Korvauksen kerää ja sitä hallinnoi esittäjien yhteisvalvontajärjestö."

Perustelu

Niiden tahojen, jotka saattavat esittäjien esityksen yleisön saataville, on tunnustettava esittäjille maksettava korvaus.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

13.11.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

10

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN Lausunto (12.12.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Valmistelija: Emmanouil Angelakas

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa yleisesti ottaen komission ehdotusta pidentää esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien suoja-aikaa 50 vuodesta 95 vuoteen. Koska ehdotusta laadittaessa on järkeenkäyvästi otettu huomioon, että esittäjät elävät yhä useammin esitysten nykyistä 50 vuoden suoja-aikaa pidempään, ei valmistelija ehdota pidennykseen minkäänlaisia tarkistuksia.

Ehdotukseen sisältyy myös liitännäistoimenpiteitä, kuten rahaston perustaminen taustamuusikoita varten. Lisäksi halutaan ottaa käyttöön yhdenmukainen tapa laskea suoja-aika useamman tekijän yhteisen työpanoksen tuloksena syntyneille sanoitetuille sävellyksille. Eri jäsenvaltiot soveltavat erilaisia käytäntöjä tällaisiin yhdessä luotuihin teoksiin, mikä hankaloittaa tekijänoikeuksien hallinnointia yhteisössä. Se on ongelmallista myös jaettaessa rojalteja maiden rajojen yli, kun teosta käytetään useissa jäsenvaltioissa. Valmistelija tukee ehdotettua sääntöjen yhdenmukaistamista tältä osin, koska vallitsevat erot estävät sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan.

Vaikka valmistelija muutoin kannattaakin "käytä tai menetä" -lausekkeen käyttöön ottamista esittäjien ja äänitetuottajien välisissä sopimuksissa, hänen mielestään ehdotuksen tähän osaan olisi tehtävä joitakin muutoksia.

Ensinnäkin jos äänite sisältää usean esittäjän yhteisen esityksen, heidän on direktiiviehdotuksen mukaan toimittava yhdessä halutessaan irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa. Toisin sanoen esittäjien olisi sovittava keskenään asiasta 50 vuotta esityksen tallentamisen jälkeen. Tämä ei ole realistista. Valmistelijan mielestä asiaan pitäisi saada muutos ja esittäjien olisi voitava toimia itsenäisesti.

Ehdotuksessa viitataan myös siihen, että esittäjälle halutaan antaa kohtuullisesti aikaa hyötyä esityksestään, jonka oikeudet ovat päättymäisillään. Kuitenkin ajanjaksoksi ehdotetaan yhtä vuotta. Valmistelijan mielestä se ei ole kohtuullisen pituinen aika, vaan viisi vuotta olisi sopivampi.

Valmistelija ehdottaa lisäksi tarkistusta, jolla komissiota kehotetaan antamaan viiden vuoden kuluttua Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus siirtymätoimenpiteiden toimivuudesta.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus       1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä nuorena, äänitteiden ja äänitteisiin tallennettujen esitysten nykyinen 50 vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä suojaamaan heidän esityksiään koko eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He eivät usein myöskään kykene käyttämään oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen esitystensä ei-toivottua käyttöä elinaikanaan.

(5) Koska esittäjät aloittavat uransa yleensä nuorena, esitysten tallenteiden nykyinen 50 vuoden suoja-aika ei useinkaan riitä suojaamaan heidän esityksiään koko eliniän ajan. Siksi esittäjiä uhkaa myöhempinä elinvuosina tulonmenetys. He eivät usein myöskään kykene käyttämään oikeuksiaan estääkseen tai rajoittaakseen esitystensä ei-toivottua käyttöä elinaikanaan.

Perustelu

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä muutetussa direktiivissä. Jotta tavoite voitaisiin saavuttaa, ehdotusta olisi laajennettava siten, että myös audiovisuaalialan esittäjät voisivat hyötyä pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, että ero äänitteisiin tallennettujen ja muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. (Tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.)

Tarkistus       2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 vuoteen äänitteen ja siihen tallennetun esityksen julkaisemisesta. Jos äänitettä tai siihen tallennettua esitystä ei ole julkaistu ensimmäisten 50 vuoden kuluessa, suoja-ajan olisi oltava 95 vuotta sen ensimmäisestä yleisölle välittämisestä.

(7) Esitysten tallenteiden ja äänitteiden suoja-aika olisi siksi pidennettävä 95 vuoteen tapahtumasta, josta suoja-aika alkaa.

Perustelu

Kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava ja sen olisi ilmettävä muutetussa direktiivissä. Jotta tavoite voitaisiin saavuttaa, ehdotusta olisi laajennettava siten, että myös audiovisuaalialan esittäjät voisivat hyötyä pidennetystä suoja-ajasta. Tästä syystä ehdotetaan, että ero äänitteisiin tallennettujen ja muissa muodoissa olevien esitysten välillä poistettaisiin. (Tarkistus liittyy direktiivin 2006/116/EY 3 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.)

Tarkistus       3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Oikeusvarmuussyistä olisi säädettävä, että esityksen tallennetta koskevien oikeuksien siirto- tai luovutussopimus, joka on tehty ennen päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet direktiivin täytäntöön panemiseksi, on voimassa myös pidennettynä suoja-aikana, ellei toisin ole selvästi mainittu.

(9) Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa säännöksiä esityksen tallennetta koskevien esittäjän oikeuksien siirtämisestä tai luovuttamisesta äänitteiden tuottajalle ennen tästä direktiivistä johtuvaa suoja-ajan pidentämistä tehtyjen sopimusten tulkinnasta, mukauttamisesta, irtisanomisesta ja toteuttamisen seurannasta.

Perustelu

Ei vaikuta soveliaalta, että ehdotetuilla muutoksilla direktiiviin 2006/116/EY muutetaan jäsenvaltioiden sääntöjä esittäjän oikeuksien siirtämisestä tai luovuttamisesta äänitteiden tuottajalle tehtyjen sopimusten tulkinnasta, mukauttamisesta, päättämisestä ja toteuttamisen seurannasta. Siksi 10 a artiklan 6 kohtaan sisältyvää käytä tai menetä -lauseketta sovellettaessa olisi noudatettava esittäjien oikeuksien siirto- ja luovutustavasta sekä niiden siirtämistä ja luovuttamista koskevien sopimusten irtisanomisesta annettuja kansallisia sääntöjä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ensimmäinen täydentävä siirtymätoimenpide ei saa aiheuttaa suhteetonta hallinnollista taakkaa pienille ja keskisuurille äänitetuottajille. Jäsenvaltiot voivat tästä syystä niin halutessaan vapauttaa tästä velvollisuudesta äänitetuottajat, jotka katsotaan äänitteiden kaupallisesta hyödyntämisestä saatujen vuositulojen perusteella pieniksi tai keskisuuriksi.

Poistetaan.

Tarkistus       5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Rahaston varat olisi jaettava yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden esitykset on tallennettu äänitteeseen ja jotka ovat siirtäneet oikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava muille kuin nimeltä mainituille pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Jos varojen jakaminen annetaan yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi, asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

(13) Rahaston varat olisi jaettava yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden esitykset on tallennettu äänitteeseen ja jotka ovat siirtäneet oikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava muille kuin nimeltä mainituille pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa yksilöllisin perustein. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

Tarkistus       6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Niiden sopimusten tasapainottamiseksi, joilla esittäjät siirtävät yksinoikeutensa äänitetuottajalle rojaltin perusteella, suoja-ajan pidentämisen ehtona olisi lisäksi oltava "nollaaminen" niiden esittäjien osalta, jotka ovat luovuttaneet nämä oikeudet äänitetuottajille rojalteja tai korvausta vastaan. Jotta esittäjät voisivat hyötyä täysimääräisesti suoja-ajan pidentämisestä, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rojaltit, ilman ennakkomaksuja tai sopimuksissa määriteltyjä vähennyksiä, maksetaan esittäjille suoja-ajan aikana äänitetuottajien ja esittäjien välisten sopimusten mukaisesti.

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön, jotta esittäjät saavat kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan pidennyksen aikana siten, että levy-yhtiöt eivät voi kieltäytyä niistä sillä perusteella, että taiteilijoille maksettavia ennakkomaksuja ei vielä ole katettu. Ilman tätä lisäsäännöstä suoja-ajan pidennys hyödyttäisi ehkä loppujen lopuksi vain pientä pääesiintyjien joukkoa.

Tarkistus       7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, jäsenvaltioiden on voitava päättää, voivatko esittäjät lopettaa oikeuksien siirron tai luovutuksen yhteisesti vai erikseen.

Tarkistus       8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 1 alakohta

Direktiivi 2006/116/EY

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– muussa muodossa kuin äänitteenä julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat 50 vuoden kuluttua näistä tapahtumista ensimmäisestä,

– muussa muodossa kuin äänitteenä julkaistaan laillisesti tai välitetään laillisesti yleisölle kyseisenä aikana, oikeudet lakkaavat 95 vuoden kuluttua näistä tapahtumista ensimmäisestä,

Perustelu

Muusikkojen ja esiintyvien taitelijoiden välistä syrjintää ei voida mitenkään hyväksyä, koska direktiivissä 93/98/ETY, jonka kodifioitu toisinto on direktiivi 20063/116/EY, ei tehdä eroa esittäjien välille. Erilaisten järjestelmien luominen samaan kategoriaan kuuluvien esittäjien välille olisi yhteisön lainsäädännön mukaista syrjintää ja vastoin kansallista kohtelua. Tällaiselle syrjinnälle ei myöskään ole mitään syytä.

Tarkistus       9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että äänitteiden tuottajaa, jonka kokonaisvuositulot mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna eivät ylittäneet kahta miljoonaa euroa, ei velvoiteta varaamaan vähintään 20:tä prosenttia tuloista, jotka hän on saanut mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna sellaisten äänitekappaleiden valmistamisesta, levityksestä ja yleisön saataviin saattamisesta, joiden suhteen esittäjällä tai äänitteiden tuottajalla ei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun vuoden 31 päivästä joulukuuta.

Poistetaan.

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 prosenttia) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.

Tarkistus       10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus vuotuiseen lisäkorvaukseen yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, ja jos annetaan, missä määrin.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 3 kohdassa tarkoitettua oikeutta vuotuiseen lisäkorvaukseen.

Perustelu

Hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi yhteisvalvontajärjestöille olisi uskottava vuosittaisten lisäkorvausten hallinnointi. (Tarkistus liittyy johdanto-osan 13 kappaletta koskevaan tarkistukseen.)

Tarkistus       11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa ainoastaan yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

Perustelu

Esittäjille asetettu velvoite toimia yhteisesti ei ole realistinen.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos äänitettä ei vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Jos äänitettä ei viiden vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Perustelu

Esittäjille asetettu velvoite toimia yhteisesti ei ole realistinen. Johdanto-osan 16 kappaleen tarkoituksena on antaa esittäjälle kohtuullisesti aikaa hyötyä esityksestään, jonka oikeudet ovat päättymäisillään. Yksi vuosi ei ole kohtuullisen pituinen ajanjakso. Viisi vuotta on sopivampi.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/116/EY

11 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"11 a artikla

 

Kertomus

 

Komissio antaa viiden vuoden kuluessa ..* annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin . . ./. . ./EY voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 10 a artiklan 3–5 kohdan säännösten toimivuudesta.

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tämän direktiivin numero ja päivämäärä."

Perustelu

Kertomuksella annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisuus seurata muutosten vaikutuksia, erityisesti siirtymätoimenpiteiden osalta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Maddalena Calia

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta lausunto (10.12.2008)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Valmistelija: Christopher Heaton-Harris

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella pyritään parantamaan esittäjien ja erityisesti taustamuusikoiden sosiaalista tilannetta, sillä he elävät yhä useammin pidempään kuin mikä heidän esitystensä suoja-aika on (nykyisin 50 vuotta).

Äänitteiden massatuotanto alkoi pääosin 1950-luvulla. Yhä useampi vuosina 1957–1967 äänitetty ja julkaistu esitys kuitenkin menettää suojansa tulevien 10 vuoden aikana, jos mitään ei tehdä. Äänitteeseen tallennetun esityksen suojan lakattua noin 7 000 esittäjää suurissa jäsenvaltioissa ja vastaavasti pienempi määrä pienemmissä jäsenvaltioissa menettää kaikki sellaiset tulot, jotka perustuvat sopimusperusteisiin rojalteihin ja lakisääteisiin korvauksiin esitysten yleisradioimisesta ja yleisölle välittämisestä baareissa ja yökerhoissa.

Tällä on vaikutuksia pääesiintyjille (jotka saavat sopimusperusteisia rojalteja), mutta varsinkin niille tuhansille nimettöminä esiintyville taustamuusikoille (jotka eivät saa rojalteja vaan ainoastaan lakisääteisiä korvauksia), jotka osallistuivat äänitteiden tekemiseen 1950‑luvun lopulla ja 1960-luvulla ja ovat luovuttaneet yksinoikeutensa äänitetuottajalle kertamaksua vastaan (ns. kertaostosopimus). Heidän oikeutensa kohtuulliseen kertakorvaukseen yleisradioimisesta ja yleisölle välittämisestä – jota ei koskaan luovuteta äänitetuottajalle – lakkaisi.

Valmistelija kannattaa päättäväisesti komission ehdotusta, koska se tarjoaa esittäjille ja äänitteiden tuottajille suurempia etuja. Erityisesti 20 prosentin varausta koskevat lausekkeet ja "käytä tai menetä" -lauseke takaavat, että esittäjät ja erityisesti taustamuusikot hyötyvät merkittävästi suoja-ajan pidentämisestä ja että heidän etujaan suojellaan hyvin.

Valmistelija ei pidä tuottajia koskevaa 2 miljoonan euron ylärajaa tarpeellisena, vaan toteaa, että se saattaa estää joitakin esittäjiä saamasta tarvitsemiaan tuloja. Valmistelija suosittelee siksi tämän kohdan poistamista. Myös ehdotukset esittäjien oikeuksien lakkauttamisesta olisi poistettava, koska näiden oikeuksien poistamisesta voisi koitua artisteille ja esittäjille taloudellista haittaa.

Valmistelija kannattaa voimakkaasti nettotulojen käyttöä 20 prosentin varauksen perustana. Tällä on tarkoitus varmistaa, että tuottajat voivat vähentää äänitteen suoja-ajan pidentämisen hallinnointiin suoraan liittyvät kohtuulliset kustannukset. On varmistettava, että vain suoraan hallinnointiin liittyvät kustannukset voidaan vähentää, jotta taataan esittäjien oikeudenmukainen ja johdonmukainen palkkaus.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 a) Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuden äänitteiden digitaaliseen jakeluun laillisten verkkopalvelujen kautta. Tähän kehykseen sisällytetään aikaisempien vuosien äänitteet, ja siten luodaan tilaisuus vähemmän suosittujen äänitteiden myymiseen, mikä tuo tuloja vanhemmille ja vähemmän menestyneille taiteilijoille.

Perustelu

Lähioikeuksien suojan keston pidentäminen lisää levy-yhtiöiden motivaatiota luettelojensa digitalisoimiseen. Verkkojakelupalvelut luovat näin ollen uusia näkymiä monille äänitallenteille, ja siten uusia tulonlähteitä taiteilijoille. Lisäksi varhaisempien äänitteiden digitalisointi tuo tuloja vanhemmille tai vähemmän menestyneille taiteilijoille, jotka hyötyvät niin kutsutuista "pitkä häntä -tuotteiden" myynnistä (paljon vähän myyviä tuotteita käsittävään tarjontaan sisältyvät vähän myyvät tuotteet).

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Euroopan parlamentti pyytää komissiota käynnistämään samanlaisen vaikutusten arviointimenettelyn kuin musiikkialalla toteutettu menettely sen harkitsemiseksi, onko audiovisuaalisella alalla nykyisin sovellettavan suojan (taiteilijat, esittäjät, tuottajat ja lähetystoiminnan harjoittajat) voimassaoloaikaa tarpeen pidentää.

Perustelu

Periaatteessa kaikkien esittäjien luova panos olisi tunnustettava, ja tämän olisi ilmettävä direktiivissä. Koska Euroopan komissio ei ole tehnyt vaikutusten arviointia esittäjien suoja‑ajan mahdollisen pidentämisen seurauksista muilla aloilla, tällainen pidennys ei ole tässä vaiheessa järkevää. Näin ollen komissio valtuutetaan täten suorittamaan audiovisuaaliseen alaan kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ensimmäinen täydentävä siirtymätoimenpide ei saa aiheuttaa suhteetonta hallinnollista taakkaa pienille ja keskisuurille äänitetuottajille. Jäsenvaltiot voivat tästä syystä niin halutessaan vapauttaa tästä velvollisuudesta äänitetuottajat, jotka katsotaan äänitteiden kaupallisesta hyödyntämisestä saatujen vuositulojen perusteella pieniksi tai keskisuuriksi.

Poistetaan.

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 %) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Rahaston varat olisi jaettava yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden esitykset on tallennettu äänitteeseen ja jotka ovat siirtäneet oikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava muille kuin nimeltä mainituille pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa yksilöllisin perustein. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Jos varojen jakaminen annetaan yhteisvalvontajärjestöjen tehtäväksi, asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista tuloista annettuja kansallisia sääntöjä.

(13) Rahaston varat olisi jaettava yksinomaan sellaisille esittäjille, joiden esitykset on tallennettu äänitteeseen ja jotka ovat siirtäneet oikeutensa äänitetuottajalle kertakorvausta vastaan. Tällä tavoin varatut rahavarat olisi jaettava muille kuin nimeltä mainituille pääesiintyjille vähintään kerran vuodessa yksilöllisin perustein. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rahavarojen jakaminen annetaan tehtäväksi esittäjiä edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Asiaan voidaan soveltaa jakokelvottomista tuloista annettuja kansallisia sääntöjä. Unescon yleismaailmallisessa julistuksessa kulttuurisesta monimuotoisuudesta lausuttujen periaatteiden mukaan yhteisvalvontajärjestöjen on toteutettava keskeistä tehtäväänsä kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi säädettävä, että oikeuden esityksen tallenteeseen olisi palauduttava esittäjälle, jos äänitetuottaja pidättäytyy tarjoamasta myyntiin riittävinä määrinä kopioita äänitteestä, joka ilman suoja-ajan pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, tai saattamasta tällaista äänitettä yleisön saataviin. Tämän seurauksena äänitetuottajan pitäisi menettää oikeutensa äänitteeseen, jotta vältetään tilanne, jossa nämä oikeudet olisivat voimassa samaan aikaan kuin esityksen tallennetta koskevat esittäjän oikeudet, jotka eivät enää ole äänitetuottajalle luovutettuja tai siirrettyjä oikeuksia.

(15) Toisena siirtymätoimenpiteenä olisi säädettävä, että jos äänitetuottaja ei enää tarjoa myyntiin riittävinä määrinä kopioita vähintään yhdestä versiosta äänitettä, joka ilman suoja-ajan pidentämistä olisi vapaasti käytettävissä, tai ei enää saata vähintään yhtä versiota tällaisesta äänitteestä yleisön saataviin, esittäjä voi pyytää häntä näin tekemään, ja jos tuottaja ei täytä tätä pyyntöä kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi lakkauttaa esityksen tallennetta koskevien oikeuksien luovutuksen.

Perustelu

On kohtuullista, että äänitetuottajien on saatettava yksi versio kyseisestä äänitteestä yleisön saataville riittävinä määrinä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on myös tarkoitus varmistaa, että äänite menettää suojansa, jos sitä ei saateta yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei pystytä paikantamaan tai tunnistamaan. Jos äänitettä, joka ei ilman suoja-ajan pidentämistä olisi enää suojattu, ei ole saatettu yleisön saataviin, vaikka esittäjällä on, saatuaan takaisin oikeutensa, ollut kohtuullisen pituinen aika äänitteen saattamiseksi yleisön saataviin, oikeudet äänitteeseen ja esityksen tallenteeseen lakkaavat.

(16) Tällä täydentävällä toimenpiteellä on myös tarkoitus varmistaa, että äänite menettää suojansa, jos sitä ei saateta yleisön saataviin tietyn ajan kuluessa suoja-ajan pidennyksen alkamisesta, koska oikeudenhaltijat eivät hyödynnä sitä tai koska äänitteen tuottajaa tai esittäjiä ei pystytä paikantamaan tai tunnistamaan.

Perustelu

"Käytä tai menetä" -lauseke on tarkoitettu suojelemaan esittäjien oikeuksia ja varmistamaan, että äänitteiden tuottajat eivät voi rajoittaa näitä oikeuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Tämä toteutetaan johdanto-osan kappaleella 15. Johdanto-osan kappaleeseen 16 sisältyvistä muista toimista ei ole lisähyötyä esittäjille; monissa tapauksissa niistä voi aiheutua esittäjille jopa tappioita.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(17 a) Täydentävien siirtymätoimenpiteiden joukossa on oltava esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksien pakollinen yhteiskäyttö, kun oikeudet koskevat lähetystoiminnan harjoittajien suorittamia tilauspalveluja radio- tai televisiotuotannoistaan, joista laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin oleva musiikki muodostaa olennaisen osan. Tämä kollektiivisten oikeuksien hallinnointijärjestelmä täydentää direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 2 kohdan mukaista, laillisesti julkaistujen äänitteiden lähettämistä koskevaa korvausjärjestelmää, ja sen avulla varmistetaan, että asianomaiset esittäjät ja äänitetuottajat saavat – laillisesti julkaistujen äänitteiden suojan koko voimassaolon ajan – oikeudenmukaisen osuuden lähetystuotantojen tilatusta käytöstä maksetuista korvauksista.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että esittäjien oikeuksien suoja-ajan pidentämistä koskeviin ehdotuksiin liittyy säännöksiä, jotka suojelevat esittäjiä tarjoamalla oikeudenmukaiset sopimusehdot siirron tai luovutuksen yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin tasolla ei ole tarvetta yhdenmukaistaa siirto- tai luovutussopimusten ehtoja. Jäsenvaltioiden huomio olisi kuitenkin kiinnitettävä siihen, että taustaesiintyjillä ei yleensä ole todellista neuvotteluvaltaa, ja tästä syystä tällaisten sopimusten ehdot ovat tavallisesti yksipuolisia.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi N:o 2006/116/EY

10 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että äänitteiden tuottajaa, jonka kokonaisvuositulot mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna eivät ylittäneet kahta miljoonaa euroa, ei velvoiteta varaamaan vähintään 20:tä prosenttia tuloista, jotka hän on saanut mainitun korvauksen maksamisvuotta edeltävänä vuonna sellaisten äänitekappaleiden valmistamisesta, levityksestä ja yleisön saataviin saattamisesta, joiden suhteen esittäjällä tai äänitteiden tuottajalla ei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, enää olisi suojaa mainitun vuoden 31 päivästä joulukuuta.

Poistetaan.

Perustelu

Koska täydentävä siirtymätoimenpide (20 %) toteutetaan nettotulojen perusteella, pk-yrityksille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Jotta varmistetaan, että kaikki esittäjät hyötyvät näistä rahoista, on järkevää sisällyttää ne tähän toimenpiteeseen.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi N:o 2006/116/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat päättää itse, annetaanko 3 kohdassa tarkoitettu oikeus vuotuiseen lisäkorvaukseen yhteisvalvontajärjestöjen hallinnoitavaksi, ja jos annetaan, missä määrin.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisvalvontajärjestö hallinnoi 3 kohdassa tarkoitettua oikeutta vuotuiseen lisäkorvaukseen.

Perustelu

On olennaista, että yhteisvalvontajärjestöt jakavat esittäjien puolesta kerätyt korvaukset hyvin tarkasti ja yksilöllisin perustein.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi N:o 2006/116/EY

10 a artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Yhteisvalvontajärjestöjen on jaettava nämä korvaukset yksilöllisin perustein ja ottaen huomioon kunkin esittäjän esitysten käytön.

Perustelu

On olennaista, että yhteisvalvontajärjestöt jakavat esittäjien puolesta kerätyt korvaukset hyvin tarkasti ja yksilöllisin perustein.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi N:o 2006/116/EY

10 a artikla – 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Mitä tulee niiden oikeuksien hallinnointiin, jotka koskevat lähetystoiminnan harjoittajien suorittamia tilauspalveluja radio- tai televisiotuotannoistaan, jotka sisältävät laillisesti julkaistuista äänitteistä peräisin olevaa musiikkia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että esittäjien ja äänitetuottajien oikeuksia myöntää tai evätä lupa tällaiseen käyttöön voidaan käyttää ainoastaan tällaisten äänitteiden lähettämisestä maksettavien korvausten keräämistä ja jakamista varten perustetun yhteisvalvontajärjestön kautta.

Perustelu

Esittäjille ja äänitetuottajille säädetyn suoja-ajan pidennys pahentaa radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien hallinnollisia vaikeuksia selvittää tarvittavat tuotantonsa tilauspalvelua koskevat oikeudet, varsinkin arkistojensa. Jotta saavutettaisiin sekä tehokas oikeuksien hallinnointi, johon tekijänoikeusdirektiivin (Infosoc-direktiivi) johdanto-osan 26 kappaleessa kannustetaan, että kaikille oikeudenhaltijoille kohtuullinen osuus myös lähetystuotantojen tilatusta käytöstä, on tarkoituksenmukaista täydentää tätä korvausjärjestelmää tällaiseen käyttöön tarkoitetulla pakollisella kollektiivisella lisensointijärjestelmällä.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi N:o 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, lakkaa tarjoamasta myyntiin äänitteen kopioita riittävinä määrinä taikka saattamasta äänitettä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksen. Jos äänitteeseen on tallennettu esitys, jonka ovat tehneet useat esittäjät yhdessä, esittäjät voivat irtisanoa siirto- tai luovutussopimuksensa ainoastaan yhteisesti. Jos siirto- tai luovutussopimus irtisanotaan ensimmäisen tai toisen virkkeen mukaisesti, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen lakkaavat.

6. Jos äänitteiden tuottaja sen jälkeen, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ei enää tarjoa myyntiin vähintään yhtä versiota äänitteestä riittävinä määrinä taikka saata vähintään yhtä versiota äänitteestä yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada se saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, esittäjä voi pyytää tuottajaa näin tekemään, ja jos tuottaja ei täytä tätä pyyntöä kohtuullisessa ajassa, esittäjä voi lakkauttaa kyseistä äänitettä koskevien oikeuksien luovutuksen.

Perustelu

On kohtuullista, että äänitetuottajien on saatettava yksi versio kyseisestä äänitteestä yleisön saataville riittävinä määrinä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Direktiivi N:o 2006/116/EY

10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos äänitettä ei vuoden kuluttua siitä, kun esittäjä ja äänitteiden tuottaja menettäisivät tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista direktiivillä [// lisätään tämän muutosdirektiivin numero]/EY, suojan esityksen tallenteen tai äänitteen suhteen, ole saatettu yleisön saataviin johtimitse tai johtimitta siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, äänitteiden tuottajan oikeudet äänitteeseen ja esittäjien oikeudet esityksen tallenteeseen lakkaavat.

Poistetaan.

Perustelu

"Käytä tai menetä" -lauseke on tarkoitettu suojelemaan esittäjien oikeuksia ja varmistamaan, että äänitteiden tuottajat eivät voi rajoittaa näitä oikeuksia epäoikeudenmukaisella tavalla. Tämä toteutetaan 10 artiklan 1 kohdan 1 alakohdalla, eikä 2 alakohtaan sisältyvistä muista toimista ole lisähyötyä esittäjille; monissa tapauksissa niistä voi aiheutua esittäjille jopa tappioita.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

2.9.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.7.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

2.9.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.2.2009