Pranešimas - A6-0070/2009Pranešimas
A6-0070/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų

18.2.2009 - (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Brian Crowley

Procedūra : 2008/0157(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0070/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0464),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 47 straipsnio 2 dalį bei į 55 ir 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0281/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A6‑0070/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos fonogramose įrašytiems kūriniams ir fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos terminas, taikomas kūrinių įrašams, dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Komisija turėtų pradėti poveikio vertinimo procedūrą dėl Europos audiovizualinio sektoriaus padėties tam, kad būtų apsvarstyta būtinybė pratęsti autorių teisių apsaugos terminą audiovizualinio sektoriaus įrašų gamintojams ir transliuotojams; ši procedūra turėtų būti užbaigta iki 2010 m. sausio 1 d., kad būtų galima pateikti pasiūlymą dėl naujos direktyvos iki 2010 m. birželio mėn.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7a) Komisija turėtų užtikrinti, kad atlikėjai ir samdomi muzikantai sutartinėmis sąlygomis su trečiosiomis šalimis, pvz., įrašų bendrovėmis, nebūtų įpareigoti pervesti šioms trečiosioms šalims pajamų, įgytų dėl termino pratęsimo nuo 50 iki 95 metų.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Atlikėjai, užmezgę sutartinius santykius su fonogramos kūrėju, paprastai turi perduoti fonogramų kūrėjams savo išskirtines teises į savo kūrinių įrašų atgaminimą, platinimą, nuomą ir pateikimą. Už tai atlikėjams sumokamas honoraro avansas, o išmokos gaunamos tik tada, kai fonogramos gamintojas susigrąžina sumokėtą avansą ir atlieka sutartyje nustatytus atskaitymus. Foniniai atlikėjai, kurių nėra kūrėjų sąraše (nepagrindiniai atlikėjai), paprastai perduoda savo išskirtines teises už vienkartinę išmoką (nesikartojančią išmoką).

(8) Atlikėjai, užmezgę sutartinius santykius su fonogramos kūrėju, paprastai turi perduoti fonogramų kūrėjams savo išskirtines teises į savo kūrinių įrašų atgaminimą, platinimą, nuomą ir pateikimą. Už tai atlikėjams sumokamas honoraro avansas, o išmokos gaunamos tik tada, kai fonogramos gamintojas susigrąžina sumokėtą avansą ir atlieka sutartyje nustatytus atskaitymus. Foniniai atlikėjai, kurių nėra kūrėjų sąraše (nepagrindiniai atlikėjai), taip pat kai kurie kiti atlikėjai, įrašyti į kūrėjų sąrašą (pagrindiniai atlikėjai) paprastai perduoda savo išskirtines teises už vienkartinę išmoką (nesikartojančią išmoką).

Pagrindimas

Kai kurie atlikėjai, kurių vardai įrašyti į kūrėjų sąrašą, perleidžia savo išskirtines teises už vienkartinę išmoką. Šie atlikėjai taip pat turėtų gauti papildomą atlyginimą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Siekiant teisinio tikrumo, gali būti numatyta, kad, kai aiškiai nenurodyta kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą perdavimas arba atidavimas, dėl kurio susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės turi patvirtinti direktyvą įgyvendinančias priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau veikia taip, kaip veikė.

(9) Turėtų būti išsaugota valstybių narių laisvė priimti nuostatas dėl sutarčių, kurios taikomos atlikėjo teisių į kūrinio įrašą perdavimui arba perleidimui fonogramos gamintojui ir kurios sudarytos iki šioje direktyvoje numatyto apsaugos termino pratęsimo, išaiškinimo, pakeitimo, nutraukimo ir tolesnio vykdymo.

Pagrindimas

Neatrodo, kad derėtų, jog siūlomais Direktyvos 2006/116/EB pakeitimais būtų keičiamos valstybių narių taisyklės dėl atlikėjų teisių perdavimo arba perleidimo fonogramos gamintojui sutarčių išaiškinimo, pakeitimo, nutraukimo ir tolesnio vykdymo. Taigi taikant 10a straipsnio 6 dalyje numatytą „naudok arba prarask“ (angl. „use it or lose it“) išlygą turi būti vadovaujamasi nacionalinėmis atlikėjų teisių perdavimo arba perleidimo ir šio perdavimo arba perleidimo sutarčių nutraukimo taisyklėmis.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Siekiant užtikrinti, kad pratęstas apsaugos laikotarpis būtų naudingesnis atlikėjams, o ne įrašų gamintojams, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad nustatant apsaugos termino pratęsimą bet kuri galiojanti sutartis nebūtų taikoma apsaugos termino pratęsimui nuo 50 metų iki kol atlikėjas yra gyvas.

Pagrindimas

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Ėmus taikyti pirmąją papildomą pereinamojo laikotarpio priemonę, mažieji ir vidutiniai fonogramų gamintojai neturėtų patirti neproporcingai didelių administracinių išlaidų. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti išimtis tam tikriems fonogramų gamintojams, kurie pripažįstami mažaisiais ir vidutiniais pagal metines pajamas, gautas už komercinį fonogramų naudojimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visi atlikėjai ir samdomi muzikantai turėtų gauti naudos iš fondo. Atitinkamiems atlikėjams pervedamos pajamos taikant šio pereinamojo laikotarpio priemonę yra proporcingos gamintojo pajamoms. Taigi esant mažesnėms gamintojo pajamoms, bus taip pat mažiau pervedama minėtųjų pajamų.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Siekiant užtikrinti pusiausvyrą sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas už honorarą perduoda išskirtines teises fonogramos gamintojui, dar viena su termino pratęsimu susijusi sąlyga turėtų būti „tabula rasa“ (t. y. visiškas jo atnaujinimas) tiems atlikėjams, kurie suteikė pirmiau minėtas išskirtines teises fonogramos gamintojams už honorarą ar atlyginimą. Valstybės narės, siekdamos, kad pratęstas apsaugos terminas būtų visapusiškai naudingas atlikėjui, turėtų užtikrinti, kad, remiantis tarp fonogramos gamintojo ir atlikėjo sudaryta sutartimi, atlikėjui per pratęstą laikotarpį sumokėto honoraro ar atlyginimo sumai nebūtų daromas poveikis dėl mokėjimo avansu arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą terminą priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą remdamasi tuo, kad neatgautas avansas. Nepatvirtinus šios nuostatos, apsaugos termino pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai samdomų muzikantų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b) Valstybės narės taip pat, siekdamos, kad pratęstas apsaugos terminas būtų visapusiškai naudingas atlikėjams, kurie suteikė išskirtines teises gamintojams už honorarą ar atlyginimą, turėtų užtikrinti, kad atlikėjui per pratęstą terminą būtų mokamas honoraras ar atlyginimas, nesumažintas dėl mokėjimų avansu arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą terminą priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos nuostatos, apsaugos termino pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai pagrindinių atlikėjų.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Kadangi valstybės narės negali iki galo pasiekti siūlomų papildomų priemonių tikslų, nes nacionalinės priemonės toje srityje arba iškreiptų konkurencijos sąlygas, arba paveiktų fonogramų kūrėjo išskirtinių teisių, apibrėžtų Bendrijos teisės aktuose, apimtį, o tų tikslų yra lengviau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi subsidiarumo principo pagal Sutarties 5 straipsnį. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tame straipsnyje, ši direktyva neapima daugiau nei yra būtina siekiant šių tikslų.

(17) Kadangi valstybės narės negali iki galo pasiekti siūlomų papildomų priemonių tikslų, nes nacionalinės priemonės toje srityje arba iškreiptų konkurencijos sąlygas, arba paveiktų fonogramų kūrėjo išskirtinių teisių, apibrėžtų Bendrijos teisės aktuose, apimtį, o tų tikslų yra lengviau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi subsidiarumo principo pagal Sutarties 5 straipsnį. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tame straipsnyje, ši direktyva neapima daugiau nei yra būtina siekiant šių tikslų. Viena papildomų pereinamojo laikotarpio priemonių turėtų būti privalomas kolektyvinis atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos fonogramos. Ši kolektyvinių teisių administravimo sistema papildo atlyginimo už teisėtai paskelbtų fonogramų transliavimą tvarką, kuri nustatyta remiantis Direktyvos 2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų gamintojams per visą teisėtai paskelbtų programų apsaugos laikotarpį taip pat sąžiningai mokama dalis atlyginimo už produkcijos transliavimą pagal pareikalavimą.

Pagrindimas

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Vadinasi muzikos kūrinių su žodžiais apsaugos termino nustatymas nepakankamai suderintas, todėl kyla kliūčių laisvam prekių bei paslaugų, tokių kaip tarptautinės kolektyvinių teisių administravimo paslaugos, judėjimui.

(19) Vadinasi muzikos kūrinių su žodžiais apsaugos termino nustatymas nepakankamai suderintas, todėl kyla kliūčių laisvam prekių bei paslaugų, tokių kaip tarptautinės kolektyvinių teisių administravimo paslaugos, judėjimui. Siekiant užtikrinti, kad šios kliūtys būtų panaikintos, visiems šiems darbams, saugomiems nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data], taikomas vienodas, suderintas apsaugos terminas visose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu siekiama suderinti nuostatas dėl kelių kūrėjų bendrai atliktų darbų siekiant pašalinti esamas kliūtis, trukdančias laisvam prekių ir paslaugų judėjimui ir palengvinti licencijų teikimą daugelyje teritorijų. Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti, kad nuostatos turėtų įsigalioti nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir visiems darbams, kurie tuo metu dar saugomi ES.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19a) Valstybės narės, jei reikia, turėtų užtikrinti, kad kartu su atlikėjų teisių apsaugos termino pratęsimu būtų parengtos ir teisinės nuostatos, pagal kurias būtų siūloma apsaugoti atlikėjus, užtikrinant sąžiningas teisių perdavimo arba atidavimo sutarčių sąlygas.

Pagrindimas

Nebūtina ES lygmeniu derinti teisių perdavimo arba atidavimo sutarčių sąlygų. Tačiau svarbu atkreipti valstybių narių dėmesį į tai, kad paprastai samdomi atlikėjai nepajėgia veiksmingai derėtis, taigi dažniausiai minėtųjų sutarčių sąlygos nustatomos vienašališkai.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio straipsnio 3–6 dalys taikomos perdavimo arba atidavimo sutartims, kurios toliau veikia atėjus tam momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

2. Šio straipsnio 3–7 dalys taikomos perdavimo arba atidavimo sutartims, kurios toliau veikia atėjus tam momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą terminą priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos nuostatos, apsaugos termino pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai pagrindinių atlikėjų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali atleisti fonogramų gamintoją, kurio bendros metinės pajamos, gautos ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Visi atlikėjai ir samdomi muzikantai turėtų gauti naudos iš fondo. Atitinkamiems atlikėjams pervedamos pajamos taikant šio pereinamojo laikotarpio priemonę yra proporcingos gamintojo pajamoms. Taigi esant mažesnėms gamintojo pajamoms, bus taip pat mažiau pervedama minėtųjų pajamų.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą gali administruoti kolektyvinių teisių administravimo organizacijos ir jei taip, kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės užtikrina, kad teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą administruoja kolektyvinių teisių administravimo organizacija.

 

Kalbant apie naudojimo teisių, susijusių su pagal pareikalavimą teikiamomis radijo ar televizijos laidų transliuotojų paslaugomis, kai neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos fonogramos, administravimą, valstybės narės užtikrina, kad atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė leisti arba neleisti tokio pobūdžio panaudojimą gali būti įgyvendinama tik per kolektyvinių teisių administravimo organizaciją, kurios paskirtis - surinkti ir paskirstyti atlygį už minėtųjų įrašų transliavimą.

 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama su 13 konstatuojamosios dalies pakeitimu.)

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Kolektyvinių teisių administravimo organizacija individualiai paskirsto šį atlyginimą, atsižvelgdama į kiekvieno atlikėjo kūrinių panaudojimą.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad kolektyvinių teisių administravimo organizacijos labai tiksliai ir individualiai paskirstytų atlikėjų vardu surinktus atlyginimus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba atidavimo sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba atidavimo sutartis pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

Pagrindimas

Nerealu reikalauti, kad atlikėjai veiktų kartu.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.“

Jei praėjus penkeriems metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.

Or. en

Pagrindimas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi galimybė pasinaudoti savo darbu prieš vėl prarandant šias teises. Todėl turėtų būti nustatytas parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja galimybe.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6a. Jei atlikėjas turi teisę gauti pasikartojančius mokėjimus, iš šių mokėjimų neatskaičiuojama išmokėtas avansas ar sutartyje nustatyti atskaitymai nuo momento, kai pagal 3 straipsnio 1 dalį be pakeitimų, padarytų šia direktyva [įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB atlikėjo teisės tampa nebesaugomos.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą terminą priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos nuostatos, apsaugos termino pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai pagrindinių atlikėjų.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a straipsnis

 

Ne vėliau kaip iki *, ir toliau kas ketveri metai Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymo ir jos poveikio ataskaitą, kurioje, inter alia, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, apsvarsto priemonių, kurių buvo imtasi, veiksmingumą, kai ši direktyva buvo peržiūrėta atsižvelgiant į siekiamus tikslus. Komisija visų pirma ištiria, ar teisių apsaugos termino pratęsimas turėjo teigiamą poveikį atlikėjų socialinei padėčiai ir muzikinei kūrybai, taip pat ar papildomos priemonės buvo tinkamos siekiant šių tikslų.

 

Treji metai nuo galutinio šios direktyvos perkėlimo termino.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, pagal kurį siekiama gerinti socialinę atlikėjų, ypač samdomų muzikantų, padėtį atsižvelgiant į tai, kad atlikėjai vis dažniau gyvena ilgiau negu nustatytas 50 metų laikotarpis, per kurį užtikrinama jų darbų apsauga.

Pagrindinis direktyvos tikslas – pratęsti dabartinį atlikėjų ir fonogramos gamintojų apsaugos laikotarpį nuo 50 iki 95 metų, tačiau taip pat numatoma ir keletas papildomų priemonių, pvz., įsteigti samdomų muzikantų fondą ir įtraukti į atlikėjų ir fonogramos gamintojų sutartis išlygą „naudok arba prarask“.

Teisiškai, remiantis šiais pasiūlymais, siekiama iš dalies pakeisti 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvą 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų. Ši direktyva kodifikuota ir, iš esmės nepakeitus jokių esminių šios direktyvos nuostatų, pradėta taikyti vietoj ankstesniosios Direktyvos 93/98/EEB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų, kuri dažnai vadinama Terminų direktyva.

Teikiant šiuos pasiūlymus siekiama užtikrinti, kad jie būtų naudingi ir atlikėjams, ir įrašų gamintojams.

Termino pratęsimas būtų naudingas atlikėjams, kadangi per papildomą laikotarpį jie galėtų užsidirbti. Nustačius 95 metų laikotarpį būtų kompensuotas pelnas, kurio netenka 70 metų amžiaus sulaukę atlikėjai, kadangi jų ankstyviesiems darbams, įrašytiems tuomet, kai jiems buvo, pvz., 20 metų, nebetaikoma apsauga. Jie ir toliau turėtų teisę į atlyginimą už transliacijas, į atlyginimą už viešose vietose, pvz., baruose ir diskotekose, atliktus kūrinius ir į kompensacijas už jų koncertų kopijavimą asmeniniams tikslams.

Pratęsus terminą, naudos turėtų ir įrašų gamintojai. Būtų gaunamas papildomas pelnas parduodant įrašus parduotuvėse ir internetu.

Remiantis minėtaisiais pasiūlymais, pateikiamas suvienodintas sukurtos muzikos apsaugos laikotarpio apskaičiavimo būdas, kurį taikant atsižvelgiama į keleto autorių indėlį, kadangi muzika dažnai yra keleto autorių kūrinys. Europos Sąjungoje sukurtos muzikos apsaugos laikotarpis baigtųsi praėjus 70 metų po to, kai miršta paskutinis konkretaus kūrinio autorius, nesvarbu, ar tai kūrinio teksto autorius, ar kompozitorius.

Remiantis Komisijos pasiūlymu dėl vienodo tekstą turinčių muzikos kūrinių, kai muzikinė kompozicija paskelbiama kartu su tekstu, apsaugos laikotarpio apskaičiavimo metodo, šis apsaugos laikotarpis skaičiuojamas nuo tada, kai miršta paskutinysis kūrėjas – teksto autorius arba kompozitorius.

Dėl dabartinių su apsauga susijusių skirtumų, ypač tarp Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), susiduriama su teisiniu nekonkretumu ir piratavimu, ypač skaitmeninėje aplinkoje, kai nesama jokių ribų, o darbai tą pačią akimirką gali būti naudojami skirtingose šalyse. Neįmanoma paneigti, kad dėl skirtingų apsaugos sąlygų skatinamas piratavimas: į viešą vienos šalies domeną patekę darbai gali būti iš ten perduoti internetu į kitas šalis, kur jie tebesaugomi. Galiausiai, Europa pajėgi apsaugoti savo menininkus, kurie yra vienas svarbiausių jos kultūrinės įvairovės raiškos tarpininkų.

Suvienodinus apsaugos laikotarpį JAV ir Europoje, Europos ekonomikai atsivertų puikios galimybės toliau progresuoti augimo ir užimtumo srityje, kaip numatyta remiantis ES Lisabonos strategija, kurioje pripažinta ypatinga kūrybos pramonės skatinimo svarba. Intelektine nuosavybe grindžiama kūrybos pramonė padeda didinti procentinę dalį ES BVP, tačiau dėl šiuo metu ES ir JAV galiojančio skirtingo apsaugos laikotarpio Europos įrašų bendrovės ir atlikėjai priversti taikstytis su konkurenciniu požiūriu prastesne padėtimi.

Norint, kad Europos įrašų pramonė būtų išties konkurencinga pasaulinėje rinkoje, ES turi užpildyti šią spragą, t. y. suvienodinti apsaugos terminą pratęsdama jį iki 95 metų ir sudaryti vienodas sąlygas pagrindinei Europos prekybos partnerei. Nustačius trumpesnį laikotarpį, šio tikslo pasiekti neįmanoma.

Be to, atsižvelgiant į gyventojų vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimą per pastaruosius metus, atlikėjų teisių apsaugos laikotarpio pratęsimas kai kuriems atlikėjams netgi dar aktualesnis. Daugelis atlikėjų pažįsta populiarumo ir sėkmės skonį, ypač būdami jauni, taigi ypač svarbu, kad sulaukę vyresnio amžiaus jie gautų ekonominį atlygį kaskart, kai jų kūriniais naudojasi visuomenė.

Be to, pratęsus terminą būtų paskatinta kultūrinė įvairovė. Pakeitus terminą, senaisiais kūriniais, kuriems laipsniškai nebebus taikoma autoriaus teisių apsauga, bus neišvengiamai naudojamasi šiuolaikinių kūrinių nenaudai. Pastarųjų kūrinių kūrėjai neišvengiamai sieks patenkinti rinkas, kuriose numatomas ilgesnis apsaugos laikotarpis, ir ims ignoruoti įvairaus vietos turinio poreikį.

Taip pat privalu suvokti, kad tinkamai neapibrėžus statuso Europos atlikėjams labai sunku pragyventi iš savo kūrinių, nesvarbu, kokio masto jų indėlis į ES kultūros ekonomiką. Didžiulė dalis atlikėjų naudojasi itin ribota prieiga prie socialinės apsaugos, nedarbo kompensacijų ar sveikatos priežiūros ir saugumo paslaugų. Be to, jie apskritai nuolat susiduria su plačiai paplitusia nesąžininga sutarčių sudarymo praktika. Taigi pelnas, gaunamas taikant intelektinės nuosavybės teises, yra gyvybiškai svarbus kai kurių atlikėjų pragyvenimo šaltinis.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (16.12.2008)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Nuomonės referentė: Erna Hennicot-Schoepges

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl gretutinių teisių apsaugos termino pratęsimo ir papildomų laikinų apsaugos priemonių parengimo. Pasiūlyme pripažįstama atlikėjų kūrybinio ir meninio indėlio svarba ir tai turi būti tinkamai atspindėta pratęsiant apsaugos terminą.

Tačiau pranešėja laikosi nuomonės, kad, siekiant veiksmingiau siekti šių tikslų, pasiūlymas galėtų būti toliau taisomas atsižvelgiant į ekonomines ir socialines realijas bei į pastarojo meto technologijų raidą, ir siūlo tam tikrus pakeitimus vadovaudamasi šiais punktais:

(i) taikymo srities papildymas, įtraukiant audiovizualinės srities atlikėjus;

(ii) smulkioms įrašų bendrovėms taikomos išimties, pagal kurią jiems leidžiama nemokėti įnašų į specialų samdomiems muzikantams skirtą fondą, panaikinimas;

(iii) šio fondo administravimo tvarkos supaprastinimas;

(iv) lankstesnis išlygos „naudok arba prarask“ taikymas;

(v) tolesnis prieigos internetu suteikimo vertinimas.

i)    Taikymo srities papildymas, įtraukiant audiovizualinės srities atlikėjus

Iš dalies keičiant direktyvą turėtų būti pripažintas ir joje atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. Be to, turėtų būti taikoma ta pati pradžios data, nuo kurios skaičiuojama atlikėjų ir gamintojų teisių apsaugos trukmė, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje. (Aktualūs pakeitimai: nuomonės projekto 1 pakeitimas, susijęs su 5 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 2 pakeitimas, susijęs su 7 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 10 pakeitimas, susijęs su Direktyvos 2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalimi.)

ii)   Smulkioms įrašų bendrovėms taikomos išimties, pagal kurią jiems leidžiama nemokėti įnašų į specialų samdomiems muzikantams skirtą fondą, panaikinimas

Komisija pasiūlė taikyti smulkioms įrašų bendrovėms išimtį, pagal kurią joms būtų leista neskirti lėšų samdomiems muzikantams sukurtam fondui, nors šiaip jų indėlis turėtų sudaryti mažiausiai 20 proc. pelno. Patvirtinus šią išimtį, būtų nesąžiningai pasielgta atlikėjų atžvilgiu ir pakenkta nešališkai atlikėjų ir smulkių įrašų bendrovių interesų pusiausvyrai. Be to, stambesni įrašų gamintojai, pasirašydami licencijavimo sutartis su smulkesniais fonogramos gamintojais, taip pat gali mėginti vengti mokėti papildomą atlyginimą. Todėl siūloma šią išimtį panaikinti. (Aktualūs pakeitimai: nuomonės projekto 4 pakeitimas, susijęs su 12 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 12 pakeitimas, susijęs su Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujas) 4 dalies 2 pastraipa.)

iii) Minėtojo fondo administravimo tvarkos supaprastinimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, minėtojo fondo administravimas turėtų būti patikėtas kolektyvinių teisių administravimo organizacijai. (Aktualūs pakeitimai: nuomonės projekto 5 pakeitimas, susijęs su 13 konstatuojamąja dalimi; nuomonės projekto 6 pakeitimas, susijęs su 14a konstatuojamąja dalimi (nauja); nuomonės projekto 13 pakeitimas, susijęs su Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujas) 5 dalimi.)

iv)  Lankstesnis išlygos „naudok arba prarask“ taikymas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi galimybė prieš vėl jas prarandant pasinaudoti savo darbu. Todėl turėtų būti nustatytas parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja galimybe. (Aktualus pakeitimas: nuomonės projekto 14 pakeitimas, susijęs su 10a straipsnio (naujas) 6 dalies 2 pastraipa).

v)   Tolesnis prieigos internetu suteikimo vertinimas

Didėjant interneto paslaugų paklausai ir vis labiau jomis naudojantis, turėtų būti išsamiau išstudijuotos galimybės užtikrinti interneto prieigą prie kūrinių. Komisija turėtų būti raginama atsižvelgti į dabartinę teisinę ir ekonominę padėtį ir įvertinti tolesnį šios galimybės poveikį. Atliekant šį vertinimą, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas praktiniam skundo tvarkymui (pvz., finansinės naudos dydžio ir šį atlyginimą sumokėsiančio subjekto nustatymo tvarkai) siekiant, kad atlikėjui būtų sumokėtas adekvatus atlyginimas. Turėtų būti atidžiai atsižvelgta į taisykles bei įsipareigojimus, kurių laikomasi pagal susijusias tarptautines konvencijas. (Aktualus pakeitimas: 9 pakeitimas, susijęs su 19c konstatuojamąja dalimi (nauja)).

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Siekiant teisinio tikrumo, gali būti numatyta, kad, kai aiškiai nenurodyta kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą perdavimas arba atidavimas, dėl kurio susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės turi patvirtinti direktyvą įgyvendinančias priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau veikia taip, kaip veikė.

(9) Siekiant užtikrinti, kad pratęstas apsaugos laikotarpis būtų naudingesnis atlikėjams, o ne įrašų gamintojams, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad nustatant apsaugos laikotarpio pratęsimą bet kuri galiojanti sutartis nebūtų taikoma apsaugos terminui nuo 50 metų iki kol atlikėjas yra gyvas.

Pagrindimas

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Ėmus taikyti pirmąją papildomą pereinamojo laikotarpio priemonę, mažieji ir vidutiniai fonogramų gamintojai neturėtų patirti neproporcingai didelių administracinių išlaidų. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti išimtis tam tikriems fonogramų gamintojams, kurie pripažįstami mažaisiais ir vidutiniais pagal metines pajamas, gautas už komercinį fonogramų naudojimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Patvirtinus siūlomą išimtį, būtų nesąžiningai pasielgta atlikėjų atžvilgiu ir pakenkta nešališkai atlikėjų ir smulkių įrašų bendrovių interesų pusiausvyrai. Be to, stambesni įrašų gamintojai, pasirašydami licencijavimo sutartis su smulkesniais fonogramos gamintojais, taip pat gali mėginti vengti mokėti papildomą atlyginimą. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujas) 4 dalies 2 pastraipos pakeitimu.)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė savo teises fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokių pinigų paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms. Tokių pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms, gali būti taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės.

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė savo teises fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokių pinigų paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms.

Pagrindimas

Šių pinigų paskirstymą reikėtų patikėti kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms siekiant, kad minėtieji pinigai būtų veiksmingai atiduoti naudos gavėjams, nurodytiems pradiniame Europos Komisijos pasiūlyme, t y. samdomiems muzikantams.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Dalį pirmosios papildomos tarpinės priemonės turėtų sudaryti privalomas kolektyvinis atlikėjų ir fonogramos gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos fonogramos. Ši kolektyvinių teisių administravimo sistema papildo atlyginimo už teisėtai paskelbtų programų transliavimą tvarką, kuri nustatyta remiantis Direktyvos 2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų gamintojams per visą teisėtai paskelbtų programų apsaugos laikotarpį taip pat sąžiningai būtų mokama dalis atlyginimo už produkcijos transliavimą pagal pareikalavimą.

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, be kita ko, susijusias su radijo ir televizijos transliuotojais, ir išaiškinti būtinas teises, susijusias su jų produkcijos naudojimu pagal pareikalavimą, kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti papildomą metinį atlyginimą. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 10a straipsnio (naujas) 5 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14b) Šioje direktyvoje turėtų būti numatytas atlikėjų teisinės apsaugos įvertinimas iš naujo. Skaitmeninė aplinka suteikia naujų galimybių naudoti apsaugotą turinį, kurios turėtų duoti naudą visiems teisių turėtojams. Siekiant šio tikslo reikėtų atlikti poveikio vertinimą Bendrijos ir valstybių narių lygmenimis, kad būtų nustatyta, kaip reikėtų patobulinti atlikėjų teisinę apsaugą, visų pirma, pradėjus taikyti atlikėjų naudai išskirtines teises viešai pateikti kūrinių įrašus, kai šie įrašai naudojami tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų gauti juos jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (t. y. gauti produkcijos naudojimo pagal pareikalavimą paslaugas). Atliekant šiuos vertinimus, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas praktiniam skundų, kurie pateikiami siekiant užtikrinti atlikėjams adekvatų atlyginimą, tvarkymui (pvz., finansinės išmokos dydžio ir atlyginimą sumokėsiančio subjekto nustatymo tvarkai). Taip pat turėtų būti atidžiai atsižvelgta į taisykles ir įsipareigojimus, nustatytus susijusiose tarptautinėse konvencijose.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14c) Siekiant pakeisti pusiausvyrą sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas už honorarą perduoda išskirtines teises fonogramos gamintojui, dar viena su laikotarpio pratęsimu susijusi sąlyga turėtų būti „tabula rasa“ principo taikymas tiems atlikėjams, kurie perleido šias teises fonogramos gamintojams už honorarą ar atlyginimą. Valstybės narės, siekdamos, kad pratęstas apsaugos laikotarpis būtų visapusiškai naudingas atlikėjui, turėtų užtikrinti, kad, remiantis fonogramos gamintojo ir atlikėjo sudaryta sutartimi, atlikėjui per pratęstą laikotarpį mokamas honoraras nebūtų mažinamas dėl mokėjimų avansu arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai pagrindinių atlikėjų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19a) Jei būtina, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kartu su atlikėjų teisių apsaugos termino pratęsimu būtų parengtos ir teisinės nuostatos, pagal kurias siūloma atlikėjus apsaugoti užtikrinant sąžiningą teisių perdavimo ir atidavimo sutarčių sudarymą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 1 punktas

Direktyva 2006/116/EB

3 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 3 straipsnio 1 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

(1) 3 straipsnio 1 dalies pabaigoje pridedamas toks tekstas:

„Tačiau,

„Tačiau, jei šio laikotarpio pabaigoje atlikėjas dar gyvas, šio atlikėjo teisės ir toliau saugomos visą atlikėjo gyvenimo laiką.“

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas šio kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau

 

- jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas šio kūrinio įrašas, kuris yra fonograma, šios teisės nustoja galioti praėjus 95 metams nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.

 

Pagrindimas

Pratęsimas turėtų būti taikomas tik atlikėjams ir tik iki jų mirties. Šis pasiūlymas atspindi galiojančius Graikijos įstatymus, kurie nėra suderinti. Komisija nurodė, kad yra atsisakiusi pradėti įstatymų priežiūros procedūrą prieš Graikiją, nes, jos nuomone, pageidautina, jog ši graikų nuostata būtų galiojančiuose suderintuose įstatymuose. Nustatyto 50 metų laikotarpio daugiau nei užtenka, kad atsipirktų investicijos.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 2 punktas

Direktyva 2006/116/EB

3 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 sakiniai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 3 straipsnio 2 dalies antrajame ir trečiajame sakiniuose skaitmuo „50“ pakeičiamas skaitmeniu „95“.

Išbraukta.

Pagrindimas

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, kad sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki kurios valstybės narės turi perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip toliau nustatyta 2 straipsnyje], pagal kurią atlikėjas perdavė arba atidavė fonogramos kūrėjui savo teises į savo kūrinio įrašą (toliau – „perdavimo arba atidavimo sutartis“), toliau veikia atėjus tam laikui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

1. Laikoma, kad sutartis, sudaryta iki [įrašyti datą, iki kurios valstybės narės turi perkelti iš dalies keičiančią direktyvą, kaip toliau nustatyta 2 straipsnyje], pagal kurią atlikėjas perdavė arba atidavė fonogramos kūrėjui savo teises į savo kūrinio įrašą (toliau – „perdavimo arba atidavimo sutartis“), neveikia atėjus tam laikui, kai pagal 3 straipsnio 1 dalį be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį], atlikėjas nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio įrašo atžvilgiu.

Pagrindimas

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šio straipsnio 3–6 dalys taikomos perdavimo arba atidavimo sutartims, kurios toliau veikia atėjus tam momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu.

2. Jei atlikėjas neperdavė savo teisių, susijusių su papildomu apsaugos terminu, suteiktu pagal šią direktyvą, administravimo kolektyvinių teisių administravimo organizacijai, laikoma, kad kolektyvinių teisių administravimo organizacija, kuri administruoja tos pačios kategorijos teises, yra įgaliota administruoti jo teises. Atlikėjas išsaugo savo moralines teises.

Pagrindimas

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Jei atlikėjas savo išskirtines teises perdavė už kartotinius mokėjimus, šie kartotiniai mokėjimai, kurie turi būti mokami atlikėjui, nemažinami dėl mokėjimų avansu arba sutartyje nustatytų atskaitymų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai perdavimo arba atidavimo sutartyje atlikėjui suteikiama teisė pretenduoti į nesikartojantį atlyginimą, atlikėjas turi teisę kasmet gauti papildomą atlyginimą iš fonogramos gamintojo už kiekvienus visus metus, kuriais pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas nebebūtų saugomas atitinkamai kūrinio įrašo ar fonogramos atžvilgiu.

3. Kolektyvinių teisių administravimo organizacija pajamas, gautas už fonogramų naudojimą, paskirsto tinkamai atsižvelgdama į kiekvieno atlikėjo, kurio saugomas kūrinys įrašytas fonogramoje, indėlio pobūdį ir apimtį.

Pagrindimas

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali atleisti fonogramų gamintoją, kurio bendros metinės pajamos, gautos ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Patvirtinus siūlomą išimtį, būtų nesąžiningai pasielgta atlikėjų atžvilgiu ir pakenkta nešališkai atlikėjų ir smulkių įrašų bendrovių interesų pusiausvyrai. Be to, stambesni įrašų gamintojai, pasirašydami licencijavimo sutartis su smulkesniais fonogramos gamintojais, taip pat gali mėginti vengti mokėti papildomą atlyginimą. (Siejama su 12 konstatuojamosios dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą gali administruoti kolektyvinių teisių administravimo organizacijos ir jei taip, kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės užtikrina, kad teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą administruoja kolektyvinių teisių administravimo organizacija.

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama su 13 konstatuojamosios dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kalbant apie naudojimo teisių, susijusių su pagal pareikalavimą teikiamomis radijo ar televizijos laidų transliuotojų paslaugomis, kai neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos fonogramos, administravimą, valstybės narės užtikrina, kad atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė leisti arba neleisti tokio pobūdžio panaudojimą įgyvendinama tik per kolektyvinių teisių administravimo organizaciją, kurios paskirtis surinkti ir paskirstyti atlygį už minėtųjų įrašų transliavimą.

Pagrindimas

Kolektyvinių teisių administravimo organizacija už tam tikrą atlygį gali administruoti autorines teises, tačiau kalbant apie gretutinių teisių apsaugą nėra numatyta atitinkamo teisinio įpareigojimo.

Atsižvelgiant į siūlomas nuostatas palengvinamas transliuotojų teisių administravimas, užtikrinama, kad teisių turėtojams bus mokamas tinkamas atlygis, ir Europos piliečiams sudaroma galimybė susipažinti su transliuotojų archyvuose saugomais kultūriniu, istoriniu ir politiniu aspektais svarbiais dokumentais.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba atidavimo sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, kiekvienas atskirai arba kartu atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba perleidimo sutartis pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei praėjus metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.

Jei praėjus penkeriems metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.

Pagrindimas

Nors palankiai vertinamas išlygos „naudok arba prarask“ taikymas, ši išlyga turėtų būti taikoma lanksčiau. Jeigu atlikėjui sugrąžinamos teisės, tai jam turėtų būti suteikta ir objektyvi galimybė pasinaudoti savo darbu prieš vėl prarandant šias teises. Todėl turėtų būti nustatytas parankesnis 5 metų laikotarpis, per kurį atlikėjai galėtų iš naujo pasinaudoti minėtąja galimybe.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1straipsnio 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/116/EB

10a a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„10aa straipsnis

 

Jei atlikėjas perdavė arba atidavė savo išimtinę teisę leisti arba uždrausti viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, savo kūrinio įrašą taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti kūrinį jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas išlaiko teisę gauti teisingą atlyginimą iš naudotojo, kuris minėtuoju būdu viešai pateikia kūrinį.

 

Atlikėjas negali atsisakyti teisės gauti teisingą atlyginimą už viešą jo kūrinių pateikimą.

 

Šį atlygį surenka ir administruoja kolektyvinių atlikėjų teisių administravimo organizacija.“

Pagrindimas

Kūrinį viešai pateikiantys veikėjai turi pripažinti atlikėjų teisę gauti atlygį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai

Nuorodos

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

13.11.2008

 

 

 

Priėmimo data

11.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

10

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (12.12.2008)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Nuomonės referentas: Emmanouil Angelakas

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas iš esmės remia Komisijos pasiūlymą pratęsti atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių apsaugos terminą nuo 50 iki 95 metų. Atsižvelgdamas į tai, kad šis pasiūlymas tinkamai atspindi faktą, jog atlikėjai vis dažniau gyvena ilgiau, negu nustatytas 50 metų jų kūrinių apsaugos laikotarpis, pranešėjas nesiūlo šio pratęsimo pakeitimų.

Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama nustatyti papildomas priemones, kaip antai įsteigti samdomų muzikantų fondą ir pradėti taikyti vienodą kelių autorių sukurtų muzikos kūrinių su žodžiais apsaugos termino nustatymo metodą. Skirtingose valstybėse narėse taikomi skirtingi tokių kartu sukurtų kūrinių apsaugos metodai. Dėl to kyla sunkumų administruojant autorių teises visoje Bendrijoje ir kitose valstybėse paskirstant honorarus, gautus už kūrinių naudojimą įvairiose valstybėse narėse. Pranešėjas remia pasiūlymą suvienodinti taisykles šiuo klausimu atsižvelgiant į tai, kad dabartiniai skirtumai trukdo efektyviai veikti vidinei rinkai.

Iš esmės pritardamas idėjai įtraukti išlygą „naudok arba prarask“ į atlikėjų ir fonogramų gamintojų sutartis, pranešėjas vis dėlto mano, kad turėtų būti pasiūlyta kai kurių šios pasiūlymo dalies pakeitimų.

Pirma, jei kelių atlikėjų kūriniai įrašomi kartu, pagal dabartinį pasiūlymą jie įpareigojami veikti kartu, jei nori nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartis. Vadinasi, 50 metų po kūrinio įrašymo atlikėjai turėtų sutarti. Tai nerealu, ir, pranešėjo nuomone, ši nuostata turėtų būti pakeista, t. y. turėtų būti leista jiems veikti individualiai.

Antra, dabartiniame pasiūlyme numatoma leisti atlikėjui savo kūrinį, kurio teisės netrukus nustos galioti, naudoti priimtiną laikotarpį. Tačiau siūloma, kad tas laikotarpis būtų vieni metai. Nuomonės referentas mano, kad tai nepakankamas laikotarpis; šiuo atveju tinkamesnis būtų penkerių metų laikotarpis.

Pranešėjas taip pat siūlo įtraukti pakeitimą, pagal kurį Komisija raginama po penkerių metų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pereinamojo laikotarpio priemonių ataskaitą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos fonogramose įrašytiems kūriniams ir fonogramoms terminas dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

(5) Atlikėjai paprastai savo karjerą pradeda jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos terminas, taikomas kūrinių įrašams, dažnai nesaugo jų kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl atlikėjai savo gyvenimo pabaigoje netenka pajamų. Be to, jie dažnai negali pasinaudoti savo teisėmis užkirsti kelią netinkamam savo kūrinių atlikimui ar uždrausti tokį atlikimą tol, kol yra gyvi.

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 95 metų nuo fonogramos ir joje esančio kūrinio paskelbimo. Jei fonograma arba fonogramoje įrašytas kūrinys neišleidžiamas per pirmuosius 50 metų, 95 metų apsaugos terminas skaičiuojamas nuo pirmo viešo paskelbimo.

(7) Todėl įrašytų kūrinių ir fonogramų apsaugos terminas turėtų būti pratęstas iki 95 metų nuo atitinkamo pradžios taško.

Pagrindimas

Direktyvos nuostatų pakeitimuose turėtų būti pripažintas ir atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. Siekiant šio tikslo, turėtų būti papildyta pasiūlymo taikymo sritis, kad pratęsus apsaugos terminą audiovizualinės srities atlikėjai taip pat turėtų naudos. Todėl siūloma atsisakyti skirtumo tarp kūrinio įrašymo į fonogramą ar kitaip. (Siejama su Direktyvos 2006/116/EB 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Siekiant teisinio tikrumo, gali būti numatyta, kad, kai aiškiai nenurodyta kitaip, sutartinis teisių į kūrinio įrašą perdavimas arba atidavimas, dėl kurio susitarta iki tos dienos, kai valstybės narės turi patvirtinti direktyvą įgyvendinančias priemones, ir pratęstu laikotarpiu toliau veikia taip, kaip veikė.

(9) Turėtų būti išsaugota valstybių narių laisvė priimti nuostatas dėl sutarčių, kurios taikomos atlikėjo teisių į kūrinio įrašą perdavimui arba perleidimui fonogramos gamintojui ir kurios sudarytos iki šioje direktyvoje numatyto apsaugos termino pratęsimo, išaiškinimo, pakeitimo, nutraukimo ir tolesnio vykdymo.

Pagrindimas

Neatrodo, kad derėtų, jog siūlomais Direktyvos 2006/116/EB pakeitimais būtų keičiamos valstybių narių taisyklės dėl atlikėjų teisių perdavimo arba perleidimo fonogramos gamintojui sutarčių išaiškinimo, pakeitimo, nutraukimo ir tolesnio vykdymo. Taigi taikant 10a straipsnio 6 dalyje numatytą „naudok arba prarask“ (angl. use it or lose it) išlygą turi būti vadovaujamasi nacionalinėmis atlikėjų teisių perdavimo arba perleidimo ir šio perdavimo arba perleidimo sutarčių nutraukimo taisyklėmis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Ėmus taikyti pirmąją papildomą pereinamojo laikotarpio priemonę, mažieji ir vidutiniai fonogramų gamintojai neturėtų patirti neproporcingai didelių administracinių išlaidų. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti išimtis tam tikriems fonogramų gamintojams, kurie pripažįstami mažaisiais ir vidutiniais pagal metines pajamas, gautas už komercinį fonogramų naudojimą.

Išbraukta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė savo teises fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokių pinigų paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms. Tokių pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms, gali būti taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės.

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė savo teises fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokių pinigų paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms. Gali būti taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Siekiant pakeisti pusiausvyrą sudarant sutartis, pagal kurias atlikėjas už honorarą perduoda išskirtines teises fonogramos gamintojui, dar viena su laikotarpio pratęsimu susijusi sąlyga turėtų būti „tabula rasa“ principo taikymas tiems atlikėjams, kurie perleido šias teises fonogramos gamintojams už honorarą ar atlyginimą. Valstybės narės, siekdamos, kad pratęstas apsaugos laikotarpis būtų visapusiškai naudingas atlikėjui, turėtų užtikrinti, kad, remiantis fonogramos gamintojo ir atlikėjo sudaryta sutartimi, atlikėjui per pratęstą laikotarpį mokamas honoraras nebūtų mažinamas dėl mokėjimų avansu arba dėl sutartyje nustatytų atskaitymų.

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti, kad atlikėjams būtų sumokėti visi jiems už pratęstą laikotarpį priklausantys honorarai, jeigu įrašų bendrovė atsisakytų mokėti honorarą remdamasi tuo, kad dar neatgautas artistams sumokėtas avansas. Nepatvirtinus šios naujos nuostatos, apsaugos laikotarpio pratęsimas galų gale būtų naudingas tik mažai daliai pagrindinių atlikėjų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti, ar atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba perleidimo sutartis kartu ar individualiai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 dalis

Direktyva 2006/116/EB

3 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas šio kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios teisės nustoja galioti praėjus 50 metų nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau,

– jei per šį laikotarpį teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamas šio kūrinio įrašas, kuris nėra fonograma, šios teisės nustoja galioti praėjus 95 metams nuo pirmojo tokio išleidimo arba pirmojo tokio viešo paskelbimo dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau,

Pagrindimas

Muzikos ir audiovizualinių kūrinių atlikėjų atskyrimas visiškai nepriimtinas, kadangi Direktyvoje 93/98/EEB (jos kodifikuota versija – Direktyva 2006/116/EB) visi atlikėjai vertinami vienodai, todėl skirtingos tvarkos nustatymas tos pačios kategorijos atlikėjams būtų diskriminacija pagal Europos teisę ir prieštarautų nacionalinėms nuostatoms. Be to, nėra jokios priežasties įteisinti šį skirtumą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 dalis

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali atleisti fonogramų gamintoją, kurio bendros metinės pajamos, gautos ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi papildomai pereinamojo laikotarpio priemonei (20 proc. rezervui) skirtos lėšos bus skaičiuojamos nuo grynųjų pajamų, MVĮ nepatirs neproporcingai didelių išlaidų, todėl siekiant užtikrinti, kad visi atlikėjai gautų atlygį iš šių lėšų, tikslinga jiems taikyti minėtąją priemonę.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 dalis

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą gali administruoti kolektyvinių teisių administravimo organizacijos ir jei taip, kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės užtikrina, kad teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą administruoja kolektyvinių teisių administravimo organizacija.

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administracines procedūras, kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms turėtų būti patikėta administruoti metinį papildomą atlyginimą. (Siejama su 13 konstatuojamosios dalies pakeitimu.)

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 dalis

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba atidavimo sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

6. Jei, praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba perleidimo sutartis pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus. Jei perdavimo arba perleidimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

Pagrindimas

Nerealu reikalauti, kad atlikėjai veiktų kartu.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.

Jei, praėjus penkeriems metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.

Pagrindimas

Nerealu reikalauti, kad atlikėjai veiktų kartu. Be to, 16 konstatuojamoje dalyje numatoma leisti atlikėjui savo kūrinį, kurio teisės netrukus nustos galioti, naudoti priimtiną laikotarpį. Tačiau vieni metai nėra priimtinas laikotarpis, penkeri metai būtų tinkamesnis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/116/EB

11 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„11a straipsnis

 

Ataskaita

 

Komisija per penkerius metus nuo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos .../...EB* įsigaliojimo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos 10a straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytų priemonių ataskaitą.

 

* OL: prašome įrašyti šios direktyvos numerį ir datą.“

Pagrindimas

Remdamiesi pateikta ataskaita, Europos Parlamentas ir Taryba galėtų stebėti pasikeitimų (ypač pereinamojo laikotarpio priemonių) poveikį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai

Nuorodos

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2008

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Maddalena Calia

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (10.12.2008)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Nuomonės referentas: Christopher Heaton-Harris

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo tikslas – pagerinti socialinę atlikėjų, visų pirma samdomų muzikantų, padėtį, atsižvelgiant į tai, kad atlikėjai vis dažniau gyvena ilgiau už nustatytą 50 metų jų kūrinių apsaugos laikotarpį.

Didelis fonogramų gamybos mastas iš esmės yra reiškinys, prasidėjęs praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Jei nieko nebus daroma, per ateinančius 10 metų vis daugiau 1957– 1967 m. įrašytų kūrinių neteks apsaugos. Kai fonogramose įrašyti jų kūriniai nebebus saugomi, maždaug 7 000 atlikėjų bet kurioje didelėje valstybėje narėje ir atitinkamai mažesnis skaičius atlikėjų mažesnėse valstybėse narėse neteks visų savo pajamų, gaunamų iš sutartinių honorarų ir įstatymų nustatytų teisių pretenduoti į atlyginimą už jų kūrinių transliavimą bei viešą paskelbimą baruose ir diskotekose.

Tai paveikia pagrindinius atlikėjus (kurie gauna sutartinius honorarus), bet labiausiai tai paveikia nežinomus samdomus muzikantus (kurie negauna honorarų, o tik turi teisę pretenduoti į įstatymų nustatytą atlyginimą), kurie prisidėjo prie fonogramų kūrimo šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir septintajame dešimtmetyje ir kurie perdavė savo išskirtines teises fonogramos gamintojui už fiksuoto dydžio mokestį („išpirkimą“). Jiems nebebūtų mokamos „vienkartinio teisingo atlyginimo“, kuris niekada neperduodamas fonogramos gamintojui, išmokos už transliavimą ir viešą paskelbimą.

Pranešėjas labai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kadangi pagal jį numatyta daug privalumų ir atlikėjams, ir įrašų gamintojams. Nuostatos dėl 20 proc. rezervo ir „naudok arba prarask“ išlyga bus itin naudingos atlikėjams, ypač samdomiems muzikantams, kadangi bus pratęstas jų teisių apsaugos terminas ir šios teisės bus tinkamai apsaugotos.

Pranešėjas mano, kad įrašų gamintojams nereikėtų nustatyti 2 mln. eurų ribos, kadangi tai užkirstų kelią tam tikriems atlikėjams gauti būtinų pajamų, taigi jis rekomenduoja šią nuostatą išbraukti. Taip pat turėtų būti išbraukti pasiūlymai panaikinti atlikėjų teises, nes dėl to finansiškai nukentėtų menininkai ir atlikėjai.

Pranešėjas tvirtai remia pasiūlymą, kad 20 proc. rezervui būtų panaudojamos grynosios pajamos, kadangi tokiu būdu įrašų gamintojai galėtų atskaičiuoti pagrįstas išlaidas, tiesiogiai susijusiais su administravimo veikla per pratęstą fonogramos apsaugos laikotarpį. Turi būti užtikrinta, jog būtų atskaičiuojamos tik tiesiogiai susijusios išlaidos, kad atlikėjai gautų teisingą ir pastovų atlygį.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) Naujosios technologijos suteikia skaitmeninio fonogramų platinimo galimybę teikiant teisėtas internetines paslaugas. Į šią platinimo sistemą įtraukiamos ir senesnės fonogramos, taigi sudaroma galimybių parduoti ne tokias populiarias fonogramas ir užtikrinti pajamų vyresnio amžiaus bei mažiau populiariems artistams.

Pagrindimas

Įrašų bendrovės, atsižvelgdamos į gretutinių teisių apsaugos termino pratęsimą, bus labiau suinteresuotos skaitmeninti savo katalogus. Platinimo internetu paslaugos suteiks naujų galimybių daugeliui įrašų, tai bus naujas pajamų šaltinis atlikėjams. Be to, senesnių fonogramų skaitmeninimas užtikrins pajamas vyresnio amžiaus arba mažiau populiariems artistams, kuriems bus naudingas prekybos modelis, kai parduodama daug, tačiau mažais kiekiais.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b) Europos Parlamentas prašo Komisiją pradėti poveikio vertinimo procedūrą, panašią į muzikos sektoriuje atliktą vertinimą, kad būtų galima apsvarstyti, ar reikia pratęsti šiuo metu audiovizualiniame sektoriuje (menininkai atlikėjai, gamintojai ir transliuotojai) galiojantį apsaugos terminą.

Pagrindimas

Iš esmės, direktyvoje turėtų būti pripažintas ir joje atspindėtas visų atlikėjų kūrybinis indėlis. Tačiau kadangi Europos Komisija nėra atlikusi poveikio vertinimo dėl padarinių, kurie gali atsirasti pratęsus atlikėjų apsaugos terminą kituose sektoriuose, toks termino pratęsimas šiuo etapu nėra pagrįstas. Todėl šiuo pakeitimu Komisija įgaliojama atlikti poveikio vertinimą audiovizualiniame sektoriuje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Ėmus taikyti pirmąją papildomą pereinamojo laikotarpio priemonę, mažieji ir vidutiniai fonogramų gamintojai neturėtų patirti neproporcingai didelių administracinių išlaidų. Todėl valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti išimtis tam tikriems fonogramų gamintojams, kurie pripažįstami mažaisiais ir vidutiniais pagal metines pajamas, gautas už komercinį fonogramų naudojimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi papildomai pereinamojo laikotarpio priemonei (20 proc. rezervui) skirtos lėšos bus skaičiuojamos nuo grynųjų pajamų, MVĮ nepatirs neproporcingai didelių išlaidų, todėl siekiant užtikrinti, kad visi atlikėjai gautų atlygį iš šių lėšų, tikslinga jiems taikyti minėtąją priemonę.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė savo teises fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Valstybės narės gali reikalauti, kad tokių pinigų paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms. Tokių pinigų paskirstymą patikėjus kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms, gali būti taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės.

(13) Tokie pinigai turėtų būti laikomi tik atlikėjams, kurių kūriniai įrašyti fonogramose ir kurie perdavė savo teises fonogramos kūrėjui už vienkartinę išmoką. Taip atidėti pinigai turėtų būti individualiai paskirstomi nepagrindiniams atlikėjams mažiausiai kartą per metus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokių pinigų paskirstymas būtų patikėtas atlikėjams atstovaujančioms kolektyvinių teisių administravimo organizacijoms. Gali būti taikomos nacionalinės neskirstomų pajamų taisyklės. Pagal principus, paskelbtus UNESCO konvencijoje dėl kultūrų raiškos įvairovės, kolektyvinių teisių administravimo organizacijos turi atlikti pagrindinį vaidmenį saugant kultūrų įvairovę.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Antroji papildoma pereinamojo laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: teisės į įrašytą kūrinį turėtų grįžti atlikėjui, jei fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio fonogramos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, taptų vieša, kopijų ir nepateikia tokios fonogramos viešai. Todėl fonogramos gamintojo teisės į fonogramą turėtų nustoti galioti, siekiant išvengti padėties, kai kartu egzistuotų ir tokios atlikėjo teisės į įrašytą kūrinį, nors tokios teisės nebėra perduotos ar atiduotos fonogramos gamintojui.

(15) Antroji papildoma pereinamojo laikotarpio priemonė turėtų būti tokia: jei fonogramos gamintojas nebesiūlo pirkti pakankamo kiekio fonogramos, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, taptų vieša, bent vienos versijos kopijų ir nebepateikia bent vienos tokios fonogramos versijos viešai, atlikėjas gali paraginti fonogramos gamintoją imtis šių veiksmų ir, jei gamintojas neatsižvelgia į šį raginimą per pagrįstą laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti teisių į kūrinio įrašą atidavimo sutartį.

Pagrindimas

Pagrįsta numatyti, kad fonogramų gamintojas turi pateikti visuomenei pakankamą kiekį atitinkamos fonogramos vienos versijos kopijų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Šia papildoma priemone taip pat turėtų būti užtikrinama, kad fonograma nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram laikotarpiui po termino pratęsimo, ji nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti. Jei sugražinus teises atlikėjas turėjo pakankamai laiko viešai pateikti fonogramą, kuri, jei nebūtų pratęstas terminas, nebebūtų saugoma, bet fonograma viešai pateikta nebuvo, teisės į fonogramą ir į įrašytą kūrinį nustoja galioti.

(16) Šia papildoma priemone taip pat turėtų būti užtikrinama, kad fonograma nebebūtų saugoma, jei, praėjus tam tikram laikotarpiui po termino pratęsimo, ji nepateikiama viešai, nes teisių turėtojai jos nenaudoja arba fonogramos gamintojo ar atlikėjų neįmanoma nustatyti ar surasti.

Pagrindimas

„Naudok arba prarask“ išlyga skirta apsaugoti atlikėjų teises ir užtikrinti, kad įrašų gamintojai negalėtų nesąžiningai apriboti šių teisių. Šiuo tikslu 15 konstatuojamojoje dalyje įtvirtinamos atitinkamos nuostatos, o pagal 16 konstatuojamosios dalies nuostatas atlikėjai negauna jokios papildomos naudos, daugeliu atveju jie netgi atsiduria nepalankesnėje padėtyje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17a) Viena papildomų pereinamojo laikotarpio priemonių yra privalomas kolektyvinis atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių taikymas tais atvejais, kai pagal pareikalavimą teikiamos radijo ar televizijos laidų transliuotojų paslaugos, o neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos fonogramos. Ši kolektyvinių teisių administravimo sistema papildo atlyginimo už teisėtai paskelbtų fonogramų transliavimą tvarką, kuri nustatyta remiantis Direktyvos 2006/115/EB 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir pagal kurią užtikrinama, kad susijusiems atlikėjams ir fonogramų gamintojams per visą teisėtai paskelbtų programų apsaugos laikotarpį taip pat sąžiningai mokama dalis atlyginimo už produkcijos transliavimą pagal pareikalavimą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kartu su pasiūlymu dėl atlikėjų teisių apsaugos termino pratęsimo būtų parengtos ir teisinės nuostatos, pagal kurias būtų siūloma apsaugoti atlikėjus užtikrinant sąžiningas teisių perdavimo arba atidavimo sutarčių sąlygas.

Pagrindimas

Nebūtina ES lygmeniu derinti teisių perdavimo arba atidavimo sutarčių sąlygų. Tačiau svarbu atkreipti valstybių narių dėmesį į tai, kad paprastai samdomi atlikėjai nepajėgia veiksmingai derėtis, taigi dažniausiai minėtųjų sutarčių sąlygos nustatomos vienašališkai.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali atleisti fonogramų gamintoją, kurio bendros metinės pajamos, gautos ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, neviršija 2 mln. EUR ribos, nuo įsipareigojimo skirti bent 20 procentų pajamų, gautų ankstesniais metais nei tie, už kuriuos mokamas minėtas atlyginimas, už atgaminimą, platinimą ir pateikimą tokių fonogramų, į kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo ir fonogramos gamintojo turėtos teisės nuo minėtų metų gruodžio 31 d. nebebūtų saugomos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi papildomai pereinamojo laikotarpio priemonei (20 proc. rezervui) skirtos lėšos bus skaičiuojamos nuo grynųjų pajamų, MVĮ nepatirs neproporcingai didelių išlaidų, todėl siekiant užtikrinti, kad visi atlikėjai gautų atlygį iš šių lėšų, tikslinga jiems taikyti minėtąją priemonę.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės gali reglamentuoti, ar teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą gali administruoti kolektyvinių teisių administravimo organizacijos ir jei taip, kokiu mastu jos gali tą teisę administruoti.

5. Valstybės narės užtikrina, kad teisę kasmet gauti šio straipsnio 3 dalyje minimą papildomą atlyginimą administruoja kolektyvinių teisių administravimo organizacija.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad kolektyvinių teisių administravimo organizacijos labai tiksliai ir individualiai paskirstytų atlikėjų vardu surinktus atlyginimus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Kolektyvinių teisių administravimo organizacija individualiai paskirsto šį atlyginimą, atsižvelgdama į kiekvieno atlikėjo kūrinių panaudojimą.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad kolektyvinių teisių administravimo organizacijos labai tiksliai ir individualiai paskirstytų atlikėjų vardu surinktus atlyginimus.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Kalbant apie naudojimo teisių, susijusių su pagal pareikalavimą teikiamomis radijo ar televizijos laidų transliuotojų paslaugomis, kai neatskiriamą šių laidų dalį sudaro teisėtai paskelbtos muzikos fonogramos, administravimą, valstybės narės užtikrina, kad atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisė leisti arba neleisti tokio pobūdžio panaudojimą gali būti įgyvendinama tik per kolektyvinių teisių administravimo organizaciją, kurios paskirtis - surinkti ir paskirstyti atlygį už minėtųjų įrašų transliavimą.

Pagrindimas

Dėl apsaugos termino pratęsimo atlikėjams ir fonogramų gamintojams padaugėja administracinių sunkumų siekiant išaiškinti būtinas teises radijo ir televizijos transliuotojams, susijusias su jų produkcijos, ypač archyvų, naudojimu pagal pareikalavimą. Siekiant, kad teisės būtų veiksmingai administruojamos, kaip nurodyta 2001 m. autorių teisių (angl. InfoSoc) direktyvos 26 konstatuojamojoje dalyje, ir kad visi teisių turėtojai gautų sąžiningą dalį ir iš pagal pareikalavimą naudojamų transliacijų, tikslinga papildyti šį atlygio režimą privaloma kolektyvinių licencijų sistema, taikoma minėtais atvejais.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10a straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai pateikti, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio fonogramos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali nutraukti perdavimo arba atidavimo sutartį. Kai fonogramoje įrašytas daugelio atlikėjų atliekamas kūrinys, atlikėjai gali nutraukti savo perdavimo arba atidavimo sutartis tik kartu. Jei perdavimo arba atidavimo sutartis nutraukiama pagal pirmąjį ar antrąjį sakinį, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą nebegalioja.

6. Jei praėjus momentui, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjas arba fonogramos kūrėjas, nebesaugomas atitinkamai kūrinio įrašo arba fonogramos atžvilgiu, fonogramos kūrėjas nebesiūlo parduoti arba viešai nebepateikia, laidais ar belaidžiu būdu, pakankamo kiekio bent vienos fonogramos versijos kopijų taip, kad visuomenės nariai galėtų gauti jas jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atlikėjas gali paraginti fonogramos gamintoją imtis šių veiksmų ir, jei gamintojas neatsižvelgia į šį raginimą per pagrįstą laikotarpį, atlikėjas gali nutraukti teisių į šią fonogramą atidavimo sutartį.

Pagrindimas

Pagrįsta numatyti, kad fonogramų gamintojas turi pateikti visuomenei pakankamą kiekį atitinkamos fonogramos vienos versijos kopijų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/116/EB

10 a straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei, praėjus metams po to, kai pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis be pakeitimų, padarytų Direktyva [// įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos numerį]/EB, atlikėjo arba fonogramos gamintojo teisės į kūrinio įrašą arba fonogramą tampa nebesaugomos, fonograma nepateikiama viešai, laidais ar belaidžiu būdu, taip, kad visuomenės nariai galėtų jas gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, fonogramos gamintojo teisės į fonogramą ir atlikėjų teisės į jų kūrinio įrašus nustoja galioti.

Išbraukta.

Pagrindimas

„Naudok arba prarask“ išlyga skirta apsaugoti atlikėjų teises ir užtikrinti, kad įrašų gamintojai negalėtų nesąžiningai apriboti šių teisių. Šiuo tikslu 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtinamos atitinkamos nuostatos, o pagal antros pastraipos nuostatas atlikėjai negauna jokios papildomos naudos, daugeliu atveju jie netgi atsiduria nepalankesnėje padėtyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai

Nuorodos

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

2.9.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2008

 

 

 

Priėmimo data

2.12.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai

Nuorodos

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.7.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

2.9.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Priėmimo data

12.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Pateikimo data

18.2.2009