Ziņojums - A6-0070/2009Ziņojums
A6-0070/2009

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem

  18.2.2009 - (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

  Juridiskā komiteja
  Referents: Brian Crowley

  Procedūra : 2008/0157(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0070/2009

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem

  (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0464),

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6‑0281/2008),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, kā arī Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A6-0070/2009),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, un pašreizējais 50 gadu aizsardzības termiņš, kas attiecas uz fonogrammās fiksētiem izpildījumiem un fonogrammām, bieži vien nenodrošina šo darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

  (5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, un pašreizējais 50 gadu aizsardzības termiņš, kas attiecas uz izpildījumu fiksāciju, bieži vien nenodrošina šo darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. Tāpēc mūža nogalē izpildītāji saskaras ar ienākumu zaudējumu. Turklāt bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

  Pamatojums

  Direktīvas grozījumos ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju mākslinieciskais ieguldījums. Lai to nodrošinātu, ir jāpaplašina priekšlikuma darbības joma tā, lai arī audiovizuālie izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma; tāpēc tiek ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā (saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a) Komisijai jāuzsāk ietekmes novērtējuma procedūra attiecībā uz stāvokli Eiropas audiovizuālajā nozarē, lai apsvērtu, vai audiovizuālajā nozarē ir nepieciešama producentu un raidorganizāciju autortiesību aizsardzības termiņa pagarināšana; šī procedūra ir jāpabeidz līdz 2010. gada 1. janvārim, lai līdz 2010. gada jūnijam varētu iesniegt priekšlikumu jaunai direktīvai.

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  7.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7a) Komisijai jānodrošina, ka izpildītājiem un sesiju mūziķiem saskaņā ar līgumattiecībām ar kādu trešo pusi, piemēram, ierakstu kompānijām, nebūs pienākums pārskaitīt šīm trešām pusēm ieņēmumus, kas rodas no termiņa pagarināšanas no 50 līdz 95 gadiem.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8) Stājoties līgumattiecībās ar fonogrammu producentu, izpildītājiem parasti nākas nodot fonogrammas producentam sava izņēmuma tiesības saistībā ar izpildījuma fiksācijas reproducēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu un pieejamības nodrošināšanu. Pretī izpildītāji saņem autoratlīdzības avansu un nākamos maksājumus saņem tikai tad, kad fonogrammas producents ir atguvis izdevumus par sākotnējo avansu un veicis jebkādus līgumā paredzētos atvilkumus. Pavadošie izpildītāji, kas netiek iekļauti darbinieku sarakstā („mazpazīstami izpildītāji”), parasti nodod savas izņēmuma tiesības pret vienreizēju (maksājums, ko neveic atkārtoti) atlīdzību.

  (8) Stājoties līgumattiecībās ar fonogrammu producentu, izpildītājiem parasti ir jānodod fonogrammas producentam sava izņēmuma tiesības saistībā ar izpildījuma fiksācijas reproducēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu un pieejamības nodrošināšanu. Pretī izpildītāji saņem autoratlīdzības avansu un nākamos maksājumus saņem tikai tad, kad fonogrammas producents ir atguvis izdevumus par sākotnējo avansu un veicis jebkādus līgumā paredzētos atvilkumus. Pavadošie izpildītāji, kas netiek iekļauti darbinieku sarakstā („mazpazīstami izpildītāji”), kā arī daži citi izpildītāji, kas iekļauti darbinieku sarakstā („slaveni izpildītāji”), parasti nodod savas izņēmuma tiesības pret vienreizēju (maksājums, ko neveic atkārtoti) atlīdzību.

  Pamatojums

  Daži izpildītāji, kas iekļauti darbinieku sarakstā kā „slaveni izpildītāji”, nodod savas izņēmuma tiesības pret vienreizēju maksājumu. Arī šiem izpildītājiem jāgūst labums no papildu atlīdzības.

  Grozījums Nr. 5

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9) Juridiskās noteiktības labad jāparedz, ka, ja nav skaidras norādes par pretējo, tie līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek spēkā arī pagarinātajā termiņā.

  (9) Dalībvalstīm jāsaglabā brīvība pieņemt noteikumus par to līgumu interpretāciju, pielāgošanu, pārtraukšanu un turpmāku izpildi, kuri nosaka izpildītāja tiesību uz izpildījuma fiksāciju nodošanu vai piešķiršanu fonogrammas producentam un kuri noslēgti pirms autortiesību aizsardzības termiņa pagarināšanas ar šo direktīvu.

  Pamatojums

  Nav vēlams, ka ar ieteiktajām izmaiņām Direktīvā 2006/116/EK tiek ietekmēti dalībvalstu noteikumi par to līgumu interpretāciju, pielāgošanu, pārtraukšanu un turpmāku izpildi, kuri nosaka izpildītāju tiesību uzpildījuma fiksāciju nodošanu vai piešķiršanu fonogrammas producentam. Tādēļ 10.a panta 6. punktā paredzētās klauzulas ,,lieto vai zaudē” izmantošana ir jāregulē valsts noteikumos par to, kā izpildītāju tiesības tiek nodotas vai piešķirtas un kā tiek pārtraukti līgumi par šādu nodošanu vai piešķiršanu.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  9.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9a) Lai nodrošinātu, ka izpildītāji, nevis ierakstu producenti gūst labumu no pagarinātā aizsardzības termiņa, ar šo direktīvu ir jānosaka, ka jebkurš spēkā esošs līgums, ar kuru paredzēts jebkāds aizsardzības termiņa pagarinājums, neietekmē šo aizsardzības termiņa pagarinājumu no 50 gadiem līdz izpildītāja mūža beigām.

  Pamatojums

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12) Pirmais papildu pārejas pasākums nedrīkstētu paredzēt nesamērīgu administratīvo slogu maziem vai vidēji lieliem producentiem. Tāpēc dalībvalstis var piemērot atkāpi dažiem maziem un vidēji lieliem fonogrammu producentiem, kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā gada ieņēmumus no fonogrammu komerciālās izmantošanas.

  svītrots

  Pamatojums

  Tous les artistes interprètes ou exécutants devraient profiter du fonds. Les recettes à verser aux artistes concernés en vertu de cette mesure transitoire sont proportionnelles aux recettes du producteur. Le versement sera donc moins important en cas de recette moindre du producteur.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  14.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

   

  (14a) Lai atkārtoti līdzsvarotu līgumus, ar kuriem mūzikas izpildītāji uz autoratlīdzības pamata piešķir savas izņēmuma tiesības fonogrammas producentam, turpmākajam nosacījumam, kas attiecas uz termiņa pagarinājumu, ir jābūt „pilnīgai atjaunošanai” attiecībā uz tiem izpildītājiem, kuri savas iepriekš minētās izņēmuma tiesības pret autoratlīdzību vai līgumā noteikto atlīdzību ir piešķīruši fonogrammu producentiem. Lai izpildītāji pilnībā gūtu labumu no pagarinātā aizsardzības termiņa, dalībvalstīm ir jānodrošina, ka saskaņā ar līgumiem starp fonogrammu producentiem un izpildītājiem pagarinātajā termiņā izpildītājiem tiek maksāta autoratlīdzība vai līgumā noteiktā atlīdzība, kuru neietekmē avansa maksājumi vai līgumā paredzētie atskaitījumi.

  Pamatojums

  Šis noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas pagarinātajā termiņā, pretēji ierakstu studiju iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnoteikuma tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana būtu izdevīga tikai nedaudzajiem slavenajiem izpildītājiem.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  14.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (14b) Līdzīgi, lai nodrošinātu to, ka tie izpildītāji, kas pret regulāru maksājumu vai atlīdzību piešķir savas izņēmuma tiesības fonogrammas producentam, pilnībā gūst labumu no pagarinātā aizsardzības termiņa, dalībvalstīm jānodrošina, ka pagarinātajā termiņā izpildītājiem tiek maksāta autoratlīdzība vai līgumā noteiktā atlīdzība, kuru neietekmē avansa maksājumi vai līgumā paredzētie atskaitījumi.

  Pamatojums

  Šis noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas pagarinātajā termiņā, pretēji ierakstu studiju iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnoteikuma tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana būtu izdevīga tikai nedaudzajiem slavenajiem izpildītājiem.

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17) Tā kā piedāvāto papildu pasākumu mērķus dalībvalstis nevar sasniegt pietiekamā apmērā, jo valsts pasākumi šajā jomā izraisītu konkurences traucējumus vai arī ietekmētu fonogrammu producentu izņēmuma tiesību jomu, kuras ir noteiktas Kopienas tiesību aktos, un tādējādi tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā tas noteikts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā minēto proporcionalitātes principu šajā direktīvā nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

  (17) Tā kā piedāvāto papildu pasākumu mērķus dalībvalstis nevar sasniegt pietiekamā apmērā, jo valsts pasākumi šajā jomā izraisītu konkurences traucējumus vai arī ietekmētu fonogrammu producentu izņēmuma tiesību jomu, kuras ir noteiktas Kopienas tiesību aktos, un tādējādi tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā tas noteikts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā minēto proporcionalitātes principu šajā direktīvā nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai. Pārejas pasākumos jāiekļauj arī izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību obligāta kolektīvā izpilde attiecībā uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo viņu ierakstus, kuru būtiska sastāvdaļa ir mūzika no likumīgi publicētām fonogrammām. Šī kolektīvo tiesību pārvaldības sistēma papildina atlīdzības sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu pārraidei saskaņā ar Direktīvas 2006/115/EK 8. panta 2. punktu un nodrošina, ka visā likumīgi publicētas fonogrammas aizsardzības termiņa laikā attiecīgie izpildītāji un fonogrammas producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu par ieraksta izmantošanu pēc pieprasījuma, kuru nodrošina raidorganizācijas.

  Pamatojums

  The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  19. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19) Līdz ar to aizsardzības termiņa saskaņošana attiecībā uz muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem ir nepilnīga, rada šķēršļus preču un pakalpojumu, piemēram, pārrobežu kolektīvā pārvaldījuma pakalpojumu, brīvai apritei.

  (19) Līdz ar to aizsardzības termiņa saskaņošana attiecībā uz muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem ir nepilnīga, rada šķēršļus preču un pakalpojumu, piemēram, pārrobežu kolektīvā pārvaldījuma pakalpojumu, brīvai apritei. Lai nodrošinātu šādu šķēršļu novēršanu, visiem šādiem aizsardzības pasākumiem [šīs direktīvas spēkā stāšanās datums] visās dalībvalstīs jābūt vienādam un saskaņotam aizsardzības termiņam.

   

   

  Pamatojums

  Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir saskaņot noteikumus par kopīgi sarakstītiem darbiem, lai novērstu pastāvošos šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei un veicinātu vienlaicīgu daudzteritoriālu licencēšanu. Ar šo grozījumu mēģina precizēt, ka šim noteikumam jāstājas spēkā līdz ar šīs direktīvas stāšanos spēkā attiecībā uz visiem darbiem, kas ES šajā laikā vēl ir aizsargāti.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  19.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19a) Vajadzības gadījumā dalībvalstīm ir jānodrošina, ka līdz ar izpildītāju tiesību aizsardzības termiņa pagarināšanu tiek pieņemti juridiski noteikumi, kas izpildītājiem nodrošina aizsardzību, paredzot taisnīgus līguma noteikumus attiecībā uz nodošanu vai piešķiršanu.

  Pamatojums

  Nav nepieciešams ES līmenī saskaņot nodošanas vai piešķiršanas līguma nosacījumus; tomēr dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība tam, ka bieži vien studijas sesiju izpildītājiem nav reālu pārrunu pilnvaru, tāpēc šādu līgumu nosacījumi parasti ir vienpusēji.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Šā panta 3. līdz 6. punkts attiecas uz nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas ir spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  2. Šā panta 3. līdz 7. punkts attiecas uz nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas ir spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru] izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu.

  Pamatojums

  Šis noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas pagarinātajā termiņā, pretēji ierakstu studiju iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnoteikuma tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana būtu izdevīga tikai nedaudzajiem slavenajiem izpildītājiem.

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 4. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu producentam, kura kopējie ieņēmumi gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas nepārsniedz minimālo robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus viņš gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, izplatot un nodrošinot pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz kurām izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  svītrots

  Pamatojums

  Tous les artistes interprètes ou exécutants devraient profiter du fonds. Les recettes à verser aux artistes concernés en vertu de cette mesure transitoire sont proportionnelles aux recettes du producteur. Le versement sera donc moins important en cas de recette moindre du producteur.

  Grozījums Nr.  15

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo pārvaldījumu organizācijas administrē un saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto organizāciju tiesību apjomu, saņemot un administrējot minēto atlīdzību.

  5. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācija administrē 3. punktā minētās tiesības saņemt ikgadējo papildu atlīdzību.

   

  Ņemot vērā to tiesību pārvaldīšanu, kas saistās ar pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika no likumīgi publicētām fonogrammām, dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības atļaut vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot tikai ar tādas autortiesību aģentūras starpniecību, kura ir izveidota, lai savāktu un sadalītu atlīdzību par šādu fonogrammu raidīšanu ēterā.

  Pamatojums

  For the sake of simplifying the administrative procedures, the collecting societies should be entrusted with the administration of the annual supplementary remuneration. (Linked to amendment on Recital 13.).

  The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

  Grozījums Nr.  16

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 5.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.a Kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas sadala šo atlīdzību individuāli un ņemot vērā katra izpildītāja izpildījumu izmantošanu.

  Pamatojums

  Tas ir ļoti svarīgi, lai kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas iespējami precīzi un individuāli sadalītu izpildītāju vārdā savākto atlīdzību.

  Grozījums Nr.  17

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  Pamatojums

  Prasība izpildītājiem rīkoties kopīgi nav reāla.

  Grozījums Nr.  18

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  Pamatojums

  Lai gan „lieto vai zaudē” klauzulas ieviešana ir atbalstāma, tā jāpadara elastīgāka. Ja tiesības tiek atdotas izpildītājam, viņam jāsniedz godīga iespēja izmantot savu izpildījumu pirms tiesības atkal tiek zaudētas. Tādēļ izpildītājiem jāsniedz pieņemamāks laiks (5 gadi) jaunās izmantošanas iespējas realizēšanai.

  Grozījums Nr.  19

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 6.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.a Ja izpildītājam ir tiesības saņemt regulārus maksājumus, no izpildītājam paredzētajiem maksājumiem neatskaita ne avansa maksājumus, ne līgumā paredzētos atskaitījumus pēc tam, kad izpildītāja tiesības saskaņā ar [//ierakstīt grozītās direktīvas numuru:] /EK 3. panta 1. punktu vairs netiek aizsargātas.

  Pamatojums

  Šis noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas pagarinātajā termiņā, pretēji ierakstu studiju iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnoteikuma tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana būtu izdevīga tikai nedaudzajiem slavenajiem izpildītājiem.

  Grozījums Nr.  20

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  2.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

   

  2.a pants

   

  Ne vēlāk kā …* un pēc tam ik pēc četriem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālajai komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un ietekmi, kurā cita starpā, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto īpašo informāciju, tā izvērtē šīs direktīvas pārskatīšanas laikā pieņemto pasākumu efektivitāti attiecībā uz noteiktajiem mērķiem. Komisija jo īpaši pārbauda, vai tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana ir labvēlīgi ietekmējusi izpildītāju sociālo stāvokli un mūzikas jaunradi un vai papildu pasākumi ir bijuši lietderīgi šo mērķu sasniegšanā.

   

  * Trīs gadus pēc šīs direktīvas transponēšanas.

  PASKAIDROJUMS

  Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot mūzikas izpildītāju, jo īpaši studijas sesiju mūziķu, sociālos stāvokli, ņemot vērā apstākli, ka arvien biežāk izpildītāji nodzīvo ilgāk par pašreizējo viņu darba aizsardzības termiņu — 50 gadiem.

  Direktīvas galvenajā priekšlikumā ir iekļauts ne tikai ierosinājums pagarināt no 50 līdz 95 gadiem autortiesību aizsardzības termiņu izpildītājiem un fonogrammu producentiem, bet arī paredzēti vairāki papildu pasākumi, piemēram, izveidot fondu sesiju mūziķiem un ieviest „izmanto vai zaudē” klauzulu līgumos starp izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

  No juridiskā viedokļa šajos priekšlikumos ir ierosināts grozīt 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem. Ar šo direktīvu tika kodificēta un aizstāta iepriekšējā Direktīva 93/98/EEK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu (bieži tiek saukta par „Termiņu direktīvu”), neveicot tajā būtiskas izmaiņas.

  Šo priekšlikumu mērķis ir atbalstīt gan izpildītājus, gan arī ierakstu producentus.

  Ja tiks pagarināts autortiesību aizsardzības termiņš, ieguvēji būs izpildītāji, kuri varēs turpināt pelnīt ilgākā laika posmā. 95 gadu termiņa ieviešana novērstu ienākumu trūkumu, ar kuru izpildītājiem nākas saskarties, sasniedzot 70 gadu vecumā, kad zaudē aizsardzību viņu pirmie darbi, kas tika ierakstīti, kad izpildītājiem bija aptuveni 20 gadu. Viņiem arī turpmāk būs tiesības saņemt atlīdzību par savu darbu pārraidīšanu un publiskošanu, piemēram, atskaņošanu bāros un diskotēkās, kā arī kompensācijas maksājumus par viņu darbu privāto kopēšanu.

  Pagarinātais termiņš dos labumu arī ierakstu producentiem. Tas radīs papildu ieņēmumus no veikalos un internetā pārdotajiem ierakstiem.

  Šajos priekšlikumos ir arī ierosināta vienota metode, kā aprēķināt aizsardzības termiņu, kas attiecas uz skaņdarbiem, kuru sacerēšanā ieguldījumu ir devuši vairāki autori, jo mūzikas radīšana pārsvarā ir vairāku autoru kopdarbs; ES mērogā skaņdarba aizsardzības termiņš beigsies 70 gadus pēc pēdējā līdzautora nāves neatkarīgi no tā, vai tas ir teksta vai arī mūzikas autors.

  Komisijas priekšlikums ir ieviests, lai piemērotu vienotu aizsardzības termiņa aprēķina metodi attiecībā uz muzikālām kompozīcijām ar tekstu, proti, ja muzikāla kompozīcija būs publicēta kopā ar tekstu, aizsardzības termiņu aprēķinās no brīža, kad ir miris pēdējais līdzautorus pārdzīvojušais autors: teksta autors vai mūzikas komponists.

  Pašreizējās autortiesību aizsardzības termiņu atšķirības starp Eiropu un ASV ir cēlonis tiesiskai nenoteiktībai un pirātismam, jo īpaši digitālajā vidē, kur nepastāv ierobežojumi un darbus vienlaicīgi var izmantot dažādās valstīs. Ir pilnīgi skaidrs, ka dažādi aizsardzības termiņi var veicināt pirātisma izplatību: izpildījumus, kas vienā valstī ir kļuvuši par neaizsargātiem darbiem, tiešsaistē var izplatīt uz citām valstīm, kur tie joprojām ir aizsargāti. Visbeidzot — Eiropa ir spējīga aizsargāt savus māksliniekus, un viņi ir ļoti nozīmīgi tās daudzveidīgās kultūras pārstāvji.

  Autortiesību aizsardzības termiņu vienādošana ar ASV varētu būt lieliska iespēja veicināt progresu Eiropas ekonomikā attiecībā uz ES Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai, kurā bija īpaši akcentēta nepieciešamība stimulēt jaunrades nozares. Laikā, kad arvien lielāku IKP daļu Eiropas Savienībā nodrošina jaunrades nozares, kuru pamatā ir intelektuālais īpašums, pašreizējā atšķirība starp autortiesību aizsardzības termiņiem ES un ASV rada nevienlīdzīgas konkurences iespējas Eiropas skaņu ierakstu firmām un izpildītājiem.

  Lai Eiropas skaņu ierakstu nozare globālajā tirgū tiešām būtu konkurētspējīga un tiktu nodrošinātas vienādas iespējas tās sadarbībai ar galveno Eiropas tirdzniecības partneri, ES ir jāvienādo autortiesību aizsardzības termiņš, pagarinot to līdz 95 gadiem. Nosakot īsāku laika posmu, šis mērķis netiku sasniegts.

  Tā kā pēdējos gados ir vērojama iedzīvotāju vidējā dzīves ilguma palielināšanās, izpildītāju autortiesību aizsardzības termiņa pagarināšana kļūst arvien būtiskāka ikvienam māksliniekam. Diemžēl daudzi izpildītāji gūst popularitāti un panākumus galvenokārt jaunībā, tāpēc ir svarīgi, lai vecumā viņi saņemtu taisnīgu finansiālu atlīdzību ik reizi, kad viņu darbi tiek publiskoti.

  Pagarinātais termiņš veicinātu arī kultūras daudzveidību: ja termiņš netiks mainīts, arvien vairāk priekšroka tiks dota senākiem izpildījumiem, kuri pakāpeniski zaudēs autortiesību aizsardzību, un tādējādi tiks radīti zaudējumi mūsdienu jaunradei. Turklāt pēdējā gadījumā neizbēgami pastiprināsies centieni izmantot tos tirgus, kuros aizsardzība ir ilgāka, ignorējot aicinājumu dažādot vietējo tirgu.

  Visbeidzot ir arī jāsaprot, ka atbilstoša statusa trūkums ļoti apgrūtina Eiropas izpildītājiem iespēju nopelnīt naudu iztikai ar saviem darbiem neatkarīgi no tā, cik liels ir viņu ieguldījums ES kultūras ekonomikā. Vairums izpildītāju nesaņem sociālo apdrošināšanu, bezdarbnieka pabalstu vai veselības un drošības aizsardzību, un kopumā viņi saskaras ar plaši izplatītu negodīgumu līgumu slēgšanas jomā. Tāpēc izpildītājiem ir ļoti būtiski tie ieņēmumi, kas iegūti, izmantojot intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības.

  ATZINUMS Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (16.12.2008)

  Ārlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem
  (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Erna Hennicot-Schoepges

  ĪSS PAMATOJUMS

  Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par tiesību aizsardzības termiņa pagarināšanu un papildu pagaidu drošības pasākumu izveidi. Priekšlikumā ir atzīts izpildītāju radošā un mākslinieciskā ieguldījuma nozīmīgums, kas ir pienācīgi jāatspoguļo, nosakot aizsardzības termiņu.

  Tomēr atzinuma sniedzēja uzskata, lai veicinātu šo mērķu sasniegšanu, priekšlikumā ir jāveic turpmāki grozījumi, ņemot vērā pašreizējo ekonomiskos un sociālos situāciju, kā arī jaunāko tehnoloģijas attīstību; un tādēļ ierosina vairākus grozījumus, galvenokārt saistībā ar:

  (i) jomas paplašināšanu, iekļaujot arī audiovizuālos izpildītājus;

  (ii) atkāpes svītrošanu attiecībā uz mazo ierakstu producentu ieguldījumu studijas sesiju mūziķiem izveidotajā fondā, ;

  (iii) šī fonda pārvaldes vienkāršošanu;

  (iv) „lieto vai zaudē” klauzulas elastības palielināšanu;

  (v) turpmāku novērtēšanu par pieejamības nodrošināšanu tiešsaistē.

  (i)   Jomas paplašināšana, iekļaujot arī audiovizuālos izpildītājus

  Direktīvas grozījumos ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju mākslinieciskais ieguldījums. Lai panāktu šo mērķi ir jāpaplašina priekšlikuma joma tā, lai izpildītāji gūtu labumu no tiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma. Tāpēc tiek ierosināts svītrot izpildījuma fiksēšanu fonogrammā vai citā veidā. Turklāt ir jāpiemēro tie paši sākuma datumi, no kuriem tiek aprēķināti tiesību aizsardzības termiņi izpildītājiem un producentiem (kā paredzēts 3. panta 2. punktā). (Saistītie grozījumi: atzinuma projekta par 5. apsvērumu 1. grozījums, atzinuma projekta par 7. apsvērumu 2. grozījums un atzinuma projekta par Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu 10. grozījums.)

  (ii) Atkāpes svītrošana attiecībā uz mazo ierakstu producentu ieguldījumu studijas sesiju mūziķiem izveidotajā fondā

  Komisija ierosināja atkāpi attiecībā uz mazo ierakstu producentu ieguldījumu studijas sesiju mūziķiem izveidotājā fondā vismaz 20 procentu apmērā no ienākumiem. Šāda atkāpe varētu radīt nevienlīdzīgu situāciju izpildītāju vidū un nepanāktu taisnīgu līdzsvaru starp izpildītāju un mazo producentu interesēm. Turklāt lielāki ierakstu producenti varētu izvairīties no papildu atlīdzības maksāšanas, parakstot licenču līgumus ar mazākiem fonogrammu producentiem. Tāpēc tiek ierosināts šo punktu svītrot. (Saistītie grozījumi: atzinuma projekta par 12. apsvērumu 4. grozījums un atzinuma projekta par Direktīvas 2006/116/EK 10.a (jaunā) panta 4. punkta 2. apakšpunktu 12. grozījums.)

  (iii) Iepriekšminētā fonda pārvaldes vienkāršošana

  Lai vienkāršotu pārvaldes procedūras, šī fonda pārvaldes tiesības vajadzētu piešķirt autortiesību aģentūrām. (Saistītie grozījumi: atzinuma projekta par 13. apsvērumu 5. grozījums, atzinuma projekta par 14.a (jauno) apsvērumu 6. grozījums un atzinuma projekta par Direktīvas 2006/116/EK 10.a (jaunā) panta 5. punktu 13. grozījums.)

  (iv) „Lieto vai zaudē” klauzulas elastības palielināšana

  Lai gan „izmanto vai zaudē” klauzulas ieviešana tiek vērtēta atzinīgi, tai vajadzētu būt elastīgākai. Ja izpildītāja tiesības tiek atjaunotas, šim izpildītājam ir jāsniedz taisnīga iespēja izmantot savu izpildījumu pirms atkal zaudēt tiesības uz to. Tādēļ izpildītājiem ir jādod pietiekamāks laiks (5 gadi) jaunās izmantošanas iespējas īstenošanai. (Saistītie grozījumi: Atzinuma projekta par 10.a (jaunā) panta 6. punkta 2. apakšpunktu 14. labojums.)

  (v)  Ierakstu pieejamības tiešsaistē turpmāka novērtēšana

  Palielinoties tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas apjomam un pieprasījumam pēc tiem, ir detalizēti jāizpēta ierakstu pieejamības iespēja tiešsaistē. Komisijai būtu jānovērtē pašreizējā juridiskā un ekonomiskā situācija un šīs iespējas ietekme. Saistībā ar šādiem novērtējumiem īpaša uzmanība jāpievērš sūdzību par izpildītāju vienlīdzīgu atlīdzību praktiskai pārvaldībai (piemēram, finanšu ieguvuma aprēķināšanai). un kas maksātu šo atlīdzību). Noteikumi un saistības, kas izriet no attiecīgajām starptautiskajām konvencijām arī ir rūpīgi jāizskata. (Saistītie grozījumi: 19.c (jaunā) apsvēruma 9. grozījums

  GROZĪJUMI

  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9) Juridiskās noteiktības labad jāparedz, ka, ja nav skaidras norādes par pretējo, tie līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek spēkā arī pagarinātajā termiņā.

  (9) Lai nodrošinātu, ka izpildītāji tāpat kā ierakstu producenti gūst labumu no pagarināta aizsardzības termiņa, ar šo direktīvu ir jānosaka, ka jebkurš spēkā esošs līgums, ar kuru paredzēts jebkāds aizsardzības termiņa pagarinājums, neietekmē pagarināto aizsardzības termiņu, sākot no 50 gadiem, un visu izpildītāja mūžu.

  Pamatojums

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12) Pirmais papildu pārejas pasākums nedrīkstētu paredzēt nesamērīgu administratīvo slogu maziem vai vidēji lieliem producentiem. Tāpēc dalībvalstis var piemērot atkāpi dažiem maziem un vidēji lieliem fonogrammu producentiem, kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā gada ieņēmumus no fonogrammu komerciālās izmantošanas.

  svītrots

  Pamatojums

  Ierosinātā atkāpe rada izpildītājiem negodīgu situāciju un nepanāk taisnīgu līdzsvaru starp izpildītāju un mazu producentu interesēm. Turklāt lielākas ierakstu studijas varētu arī censties izvairīties maksāt papildatlīdzību, parakstot licenču līgumus ar maziem fonogrammu producentiem. (Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 10.a panta (jauns) 4. punkta 2. apakšpunkta grozījumu.)

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13) Minētās naudas summas jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam par vienreizēju maksājumu. Minētās naudas summas vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu sadali veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas. Ja minēto summu sadali uztic veikt šīm organizācijām, tad var piemērot valsts noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

  (13) Minētās naudas summas būtu jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam par vienreizēju maksājumu. Minētās naudas summas vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu sadali veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas.

  Pamatojums

  Šādu naudas summu pārvaldība jāuztic autortiesību aģentūrām, lai iepriekšminētās naudas summas tiktu efektīvi nodotas Eiropas Komisijas priekšlikumā norādītajam saņēmējam, piemēram, studijas sesiju mūziķiem.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  14.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (14a) Pirmā papildu pārejas pasākuma daļai ir jābūt izpildītāju un fonogrammas producentu tiesību obligātai kolektīvai izpildei attiecībā uz pakalpojumiem, kurus pieprasījušas radio vai televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika no likumīgi publicētām fonogrammām. Šī kolektīvo tiesību pārvaldības sistēma papildina atlīdzības sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu pārraidei saskaņā ar Direktīvas 2006/115/EK 8. panta 2. punktu un nodrošina, ka visā likumīgi publicētas fonogrammas aizsardzības termiņa laikā attiecīgie izpildītāji un fonogrammas producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu par ieraksta izmantošanu pēc pieprasījuma.

  Pamatojums

  Lai nodrošināto administratīvo procedūru vienkāršošanu, citā starpā, radio televīzijas raidorganizācijām, lai precizētu nepieciešamās pieprasījuma tiesības saviem ierakstiem, autortiesību aģentūrām ir jāuztic vienreiz gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK jaunā 10.a panta 5. punkta grozījumu.)

  Grozījums Nr.  5

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  14.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14b) Ar šo direktīvu jāparedz izpildītāju tiesiskās aizsardzības atkārtota novērtēšana. Digitālā vide sniedz jaunas iespējas aizsargāta satura izmantošanai, kam jāsniedz priekšrocības visiem tiesību īpašniekiem. Lai to nodrošinātu, Kopienas un dalībvalstu līmenī jāveic ietekmes novērtējumi ar nolūku pārbaudīt, kā jāuzlabo izpildītāju tiesiskā aizsardzība, īpaši ieviešot ekskluzīvas tiesības uz publiskošanu, kas dod izpildītājiem peļņu, un izmantojot viņu izpildījumu tādā veidā, ka sabiedrības locekļi var piekļūt tam pašu brīvi izvēlētā laikā un vietā (piemēram, pakalpojumi pēc pieprasījuma). Saistībā ar šādiem novērtējumiem īpaša uzmanība jāpievērš sūdzību par izpildītāju vienlīdzīgu atlīdzību praktiskai pārvaldībai (piemēram, finanšu ieguvumu aprēķināšanai un atbildībai par atlīdzību). Noteikumi un saistības, kas paredzēti attiecīgajās starptautiskajās konvencijās arī ir rūpīgi jāizskata.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  14.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14c) Lai līdzsvarotu līgumus, ar kuriem izpildītāji pret autoratlīdzību piešķir savas izņēmuma tiesības fonogrammu producentiem, pagarināto aizsardzības termiņu būtu jāpiemēro kopā ar „tabula rasa” papildnosacījumu tiem izpildītājiem, kuri savas tiesības pret autoratlīdzību vai līgumā noteiktu atlīdzību ir piešķīruši fonogrammu producentiem. Lai izpildītāji pilnībā gūtu labumu no pagarinātā aizsardzības termiņa, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar līgumiem starp fonogrammu producentiem un izpildītājiem pagarinātajā termiņā izpildītājiem tiek maksāta autoratlīdzība, kuru neietekmē avansa maksājumi vai līgumā paredzētie atskaitījumi.

  Pamatojums

  Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnosacījuma tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana būtu izdevīga tikai dažiem izpildītājiem.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  19.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19a) Vajadzības gadījumā dalībvalstīm ir jānodrošina, ka papildus izpildītāju tiesību aizsardzības termiņa pagarināšanai tiek noteikta kompetenču sadale, kas izpildītājiem paredz taisnīgus nodošanas vai piešķiršanas līguma noteikumus.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 1. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  3. pants – 1. punkts – 2. teikums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1) 3. panta 1. punkta otrais teikums tiek aizstāts ar šādu tekstu:

  (1) Direktīvas 3. panta 1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

  „Tomēr,

  „Tomēr, ja šā perioda beigās izpildītājs ir dzīvs, izpildītāja tiesības jāturpina aizsargāt izpildītāja dzīves laikā.”

  ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē citādā veidā nekā fonogrammu, tiek likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms,

   

  ja šajā laikposmā izpildījuma fiksācija tiek likumīgi publicēta vai likumīgi publiskota, tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms.”

   

  Pamatojums

  Pagarinājumu jāpiemēro tikai attiecībā uz izpildītājiem un tikai līdz viņu nāvei. Priekšlikums atspoguļo spēkā esošos Grieķijas tiesību aktus, kas nav saskaņoti. Komisija ir norādījusi, ka tā atteikusies ierosināt izpildes procedūru pret Grieķiju, jo uzskata, ka Grieķijas tiesību aktos paredzētie noteikumi nodrošina lielākas priekšrocības nekā spēkā esošie tiesību akti. Nav pamatota fonogrammu producentu tiesību aizsardzību pagarināšana; fiksētais 50 gadu termiņš ir vairāk nekā pietiekami ilgs laika posms, lai atpelnītu jebkādus ieguldījumus.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 2. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  3. pants – 2. punkts – 2. un 3. teikums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2) 3. panta 2. punkta otrajā un trešajā teikumā skaitlis „50” tiek aizstāts ar skaitli „95”.

  svītrots

  Pamatojums

  In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ja nav skaidri norādīts citādi, pirms [ierakstīt datumu, līdz kuram dalībvalstīm jātransponē grozītā direktīva, kā minēts turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru izpildītājs savas izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis vai piešķīris fonogrammas producentam (turpmāk tekstā „nodošanas vai piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts par spēkā esošu arī pēc tam, kad izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāts attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta sākotnējai redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  1. Pirms [ierakstīt datumu, līdz kuram dalībvalstīm jātransponē grozītā direktīva, kā minēts turpmāk 2. pantā] noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru izpildītājs savas izpildījuma fiksācijas tiesības ir nodevis vai piešķīris fonogrammas producentam (turpmāk tekstā „nodošanas vai piešķiršanas līgums”), tiek uzskatīts, ka nerodas nekādas sekas, ja izpildītājs vairs nav aizsargāts attiecībā uz izpildījuma fiksāciju atbilstīgi 3. panta 1. punkta sākotnējai redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  Pamatojums

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Šā panta 3. līdz 6. punkts attiecas uz nodošanas un piešķiršanas līgumiem, kas ir spēkā arī pēc tam, kad izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  2. Ja izpildītājs savu tiesību pārvaldību nodevis autortiesību aģentūrai attiecībā uz papildu aizsardzības termiņa noteikšanu, ko paredz šī direktīva, autortiesību aģentūra, kura pārvalda tās pašas kategorijas tiesības, tiek uzskatīta par pilnvarotu pārvaldīt šī izpildītāja tiesības. Izpildītājs saglabā savas personiskās tiesības.

  Pamatojums

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 1.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.a Ja izpildītājs savas ekskluzīvas tiesības ir nodevis, saņemot pretī periodiskus maksājumus, no periodiskiem maksājumiem, kas pienākas izpildītājam netiek, atskaitīti ne avansa maksājumi, ne līgumā paredzētie atskaitījumi.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgumā izpildītājam ir noteiktas tiesības pieprasīt vienreizēju atlīdzību, izpildītājam ir tiesības saņemt ikgadēju papildu atlīdzību no fonogrammas producenta par katru pilno gadu, kad izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [//ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  3. Autortiesību aģentūra saistībā ar fonogrammu izmantošanu saņemtos ieņēmumus sadala taisnīgi un tādā veidā, lai atspoguļotu katra tā izpildītāja ieguldījuma raksturu un apmēru, kura aizsargātais izpildījums ir iekļauts fonogrammā.

  Pamatojums

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 4. punkts – 2. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu producentam, kura kopējie ieņēmumi gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas nepārsniedz minimālo robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus viņš gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, izplatot un nodrošinot pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz kurām izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  svītrots

  Pamatojums

  Ierosinātā atkāpe rada izpildītājiem negodīgu situāciju un nepanāk taisnīgu līdzsvaru starp izpildītāju un mazu producentu interesēm. Turklāt lielas ierakstu studijas varētu arī censties izvairīties maksāt papildatlīdzību, parakstot licenču līgumus ar maziem fonogrammu ražotājiem. (Saistīts ar 12. apsvēruma grozījumu.)

  Grozījums Nr.  15

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo pārvaldījumu organizācijas administrē un saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto organizāciju tiesību apjomu, saņemot un administrējot minēto atlīdzību.

  5. Dalībvalstis nodrošina, ka autortiesību aģentūras administrē tiesības iegūt 3. punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību.

  Pamatojums

  Lai nodrošinātu administratīvo procedūru vienkāršošanu, autortiesību aģentūrām ir jāuztic vienreiz gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar 13. apsvēruma grozījumu.)

  Grozījums Nr.  16

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 5.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  5.a Ņemot vērā to tiesību pārvaldīšanu, kas saistās ar pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo viņu ierakstus, kuru sastāvdaļa ir mūzika no likumīgi publicētām fonogrammām, dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības atļaut vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot galvenokārt ar tās autortiesību aģentūras palīdzību, kura ir izveidota, lai savāktu un sadalītu atlīdzību par šādu fonogrammu raidīšanu ēterā.

  Pamatojums

  Lai gan autortiesību subjektiem ir iespējams saņemt taisnīgu atlīdzību, izmantojot attiecīgo autortiesību aģentūru, nav attiecīga juridiska pienākuma saistībā ar izpildītāju tiesībām.

  Ierosinātais noteikums atvieglotu apraides organizācijām tiesību ievērošanu, nodrošinātu, ka autortiesību subjekti saņem taisnīgu atlīdzību un ļautu Eiropas pilsoņiem piekļūt apraides organizāciju arhīvu materiāliem, kuriem ir kultūras, vēstures vai politiski svarīga nozīme.

  Grozījums Nr.  17

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 6. punkts – 1. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus kopīgi vai individuāli saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  Grozījums Nr.  18

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116EK

  10.a pants – 6. punkts – 2. apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  Pamatojums

  „Lieto vai zaudē” klauzulas ieviešana ir atbalstāma, tā jāpadara elastīgāka. Ja tiesības tiek atdotas izpildītājam, viņam jāsniedz godīga iespēja izmantot savu darbu pirms tiesības atkal tiek zaudētas. Tādēļ izpildītājiem jāsniedz pieņemamāks laiks (5 gadi) jaunās izmantošanas iespējas realizēšanai.

  Grozījums Nr.  19

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4.a punkts (jauns)

  Direktīva 2006/116EK

  10.aa pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4.a) Iekļauj šādu pantu:

   

  „10.a

  pants

   

  Gadījumos, ja izpildītājs ir nodevis vai cedējis savas ekskluzīvās tiesības atļaut vai aizliegt izpildījuma fiksācijas publiskošanu ar vadu vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, šāds izpildītājs patur tiesības saņemt no lietotāja taisnīgu atlīdzību par fiksētā izpildījuma publiskošanu.

   

  Izpildītāja tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par viņa izpildījuma publiskošanu nevar būt atceļamas.

   

  Šo atlīdzību iekasē un pārvalda izpildītāja autortiesību aģentūra.”

  Pamatojums

  Tiem, kas publisko izpildījumu, jāatzīst, ka izpildītāju atlīdzināšana ir pamatota.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi

  Atsauces

  COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  JURI

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE

  2.9.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Erna Hennicot-Schoepges

  25.9.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  13.11.2008

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  11.12.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  19

  10

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

  Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

  ATZINUMS Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (12.12.2008)

  Juridiskajai komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem
  (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Emmanouil Angelakas

  ĪSS PAMATOJUMS

  Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu pagarināt izpildītāju un fonogrammu ražotāju valstu tiesību aizsardzības termiņu no 50 līdz 95 gadiem. Ņemot vērā, ka priekšlikums piesardzīgi atspoguļo to, ka arvien vairāk izpildītāju nodzīvo ilgāk par pašreizējo viņu darba aizsardzības termiņu — 50 gadiem, atzinuma sagatavotājs neierosina nekādus grozījumus attiecībā uz šī aizsardzības termiņa pagarināšanu.

  Priekšlikumā ir ietverti papildpasākumi, piemēram, fonda izveide studijas sesiju mūziķiem, kā arī tiek ieteikts ieviest vienotu paņēmienu aizsardzības termiņa aprēķināšanai, kas attiecas uz tām muzikālajām kompozīcijām ar vārdiem, kurās savu ieguldījumu ir snieguši vairāki autori. Dažās dalībvalstīs šādām līdzautoru kompozīcijām piemēro atšķirīgas sistēmas. Tas rada grūtības autortiesību pārvaldībā visā Kopienā un sarežģījumus autoratlīdzību pārrobežu sadalē, kuras jāpiešķir par darbu izmantošanu citās dalībvalstīs. Atzinuma sagatavotājs atbalsta priekšlikumu saskaņot noteikumus, kas attiecas uz šiem jautājumiem, ņemot vērā, ka pašreizējās atšķirības rada šķēršļus iekšējā tirgus efektīvai funkcionēšanai.

  Kopumā atbalstot ieceri ieviest „lieto vai zaudē” klauzulu līgumos starp izpildītājiem un fonogrammu producentiem, atzinuma sagatavotājs tomēr uzskata, ka ir jāveic dažas izmaiņas attiecībā uz šo priekšlikuma daļu.

  Pirmkārt, ja ierakstā piedalās vairāki izpildītāji, pašreizējais priekšlikums viņiem nosaka, ka nodošanas vai piešķiršanas līgumu viņi var lauzt tikai kopīgi. Tas nozīmē, ka 50 gadus pēc ieraksta veikšanas izpildītājiem būtu praktiski jāvienojas. Tas nav reāli un atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šāda kārtība ir jāmaina, lai izpildītājiem ļautu rīkoties individuāli.

  Otrkārt, pašreizējais priekšlikums attiecas uz to, ka izpildītājiem tiek dots pietiekams laiks izmantot savu izpildījumu, kura tiesības beidzas. Taču attiecībā uz to priekšlikumā ir paredzēts viens gads. Atzinuma sagatavotājs neuzskata, ka tas ir pietiekams laiks un domā, ka atbilstošāks termiņš ir pieci gadi.

  Atzinuma sagatavotājs arī ierosina iekļaut grozījumu, kas Komisiju aicina pēc pieciem gadiem sniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par sistēmas darbību pārējas periodā.

  GROZĪJUMI

  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr. 1

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, un pašreizējais 50 gadu aizsardzības termiņš, kas attiecas uz fonogrammās fiksētiem izpildījumiem un fonogrammām, bieži vien nenodrošina šo darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

  (5) Izpildītāji parasti uzsāk karjeru jaunībā, un pašreizējais 50 gadu aizsardzības termiņš, kas attiecas uz izpildījumu fiksāciju, bieži vien nenodrošina šo darbu aizsardzību izpildītāju visas dzīves garumā. Tāpēc izpildītāji saskaras ar ienākumu trūkumu mūža nogalē. Turklāt bieži vien izpildītāji nevar izmantot savas tiesības, lai novērstu vai ierobežotu aizskarošu viņu darbu izmantošanu viņu dzīves laikā.

  Pamatojums

  Veicot direktīvas labojumus, būtu jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais ieguldījums. Lai to nodrošinātu, priekšlikuma darbības joma būtu jāpaplašina tā, lai arī audiovizuālie izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma; tāpēc tiek ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. (Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

  Grozījums Nr. 2

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu fiksācijām un fonogrammām jāpagarina līdz 95 gadiem pēc fonogrammas un tajā fiksētā izpildījuma publicēšanas. Ja fonogramma vai fonogrammā fiksētais izpildījums netiek publicēts pirmo 50 gadu laikā, tad fonogrammas aizsardzības termiņš ilgst 95 gadus, sākot no dienas, kad tā pirmoreiz publiskota.

  (7) Tādēļ aizsardzības termiņš izpildījumu fiksācijām būtu jāpagarina līdz 95 gadiem no attiecīgā autortiesību aizsardzības termiņa sākuma.

  Pamatojums

  Veicot direktīvas labojumus, būtu jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais ieguldījums. Lai to nodrošinātu, priekšlikuma darbības joma būtu jāpaplašina tā, lai arī audiovizuālie izpildītāji gūtu labumu no autortiesību aizsardzības termiņa pagarinājuma; tāpēc tiek ierosināts svītrot nošķīrumu starp izpildījuma fiksāciju fonogrammā vai citā veidā. (Saistīts ar Direktīvas 2006/116/EK 3. panta 1. punktu grozījumu.)

  Grozījums Nr. 3

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9) Juridiskās noteiktības labad jāparedz, ka, ja nav skaidras norādes par pretējo, tie līgumi par izpildījuma fiksācijas tiesību nodošanu vai piešķiršanu, kas noslēgti pirms dienas, kad dalībvalstīm jāpieņem šo direktīvu īstenojošie pasākumi, paliek spēkā arī pagarinātajā termiņā.

  (9) Dalībvalstīm būtu jāsaglabā brīvība pieņemt noteikumus par to līgumu interpretāciju, pielāgošanu, pārtraukšanu un turpmāku izpildi, kuri nosaka izpildītāja tiesību uz izpildījuma fiksāciju nodošanu vai piešķiršanu fonogrammas producentam un kuri noslēgti pirms autortiesību aizsardzības termiņa pagarināšanas ar šo direktīvu.

  Pamatojums

  Nav vēlams, ka ar ieteiktajām izmaiņām Direktīvā 2006/116/EK tiek ietekmēti dalībvalstu noteikumi par to līgumu interpretāciju, pielāgošanu, pārtraukšanu un turpmāku izpildi, kuri nosaka izpildītāja tiesību uz izpildījuma fiksāciju nodošanu vai piešķiršanu fonogrammas producentam. Tādēļ 10.a panta 6. punktā paredzētās klauzulas „lieto vai zaudē” izmantošana būtu jāregulē valstu noteikumos par to, kā izpildītāju tiesības tiek nodotas vai piešķirtas un kā tiek pārtraukti līgumi par šādu nodošanu vai piešķiršanu.

  Grozījums Nr. 4

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12) Pirmais papildu pārejas pasākums nedrīkstētu paredzēt nesamērīgu administratīvo slogu maziem vai vidēji lieliem producentiem. Tāpēc dalībvalstis var piemērot atkāpi dažiem maziem un vidēji lieliem fonogrammu producentiem, kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā gada ieņēmumus no fonogrammu komerciālās izmantošanas.

  svītrots

  Grozījums Nr. 5

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13) Minētās naudas summas jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam par vienreizēju maksājumu. Minētās naudas summas vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu sadali veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas. Ja minēto summu sadali uztic veikt šīm organizācijām, tad var piemērot valsts noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

  (13) Minētās naudas summas būtu jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam par vienreizēju maksājumu. Minētās naudas summas vismaz reizi gadā individuāli būtu jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai šo naudas summu sadali veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas. Var piemērot valsts noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

  Grozījums Nr. 6

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  14.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (14a) Lai līdzsvarotu līgumus, ar kuriem izpildītāji pret autoratlīdzību piešķir savas izņēmuma tiesības fonogrammu producentam, pagarināto aizsardzības termiņu būtu jāpiemēro kopā ar „tabula rasa” papildnosacījumu tiem izpildītājiem, kuri savas tiesības pret autoratlīdzību vai līgumā noteiktu atlīdzību ir piešķīruši fonogrammu producentiem. Lai izpildītāji pilnībā gūtu labumu no pagarinātā aizsardzības termiņa, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar līgumiem starp fonogrammu producentiem un izpildītājiem pagarinātajā termiņā izpildītājiem tiek maksāta autoratlīdzība, kuru neietekmē avansa maksājumi vai līgumā paredzētie atskaitījumi.

  Pamatojums

  Noteikums ir svarīgs izpildītājiem, lai saņemtu visas autoratlīdzības, kas tiem pienākas pagarinātajā termiņā, pretēji producentu iebildumiem, ka sākotnējie avansa maksājumi izpildītājiem joprojām nav atgūti. Bez šī papildnoteikuma tiesību aizsardzības termiņa pagarināšana būtu izdevīga tikai dažiem izpildītājiem.

  Grozījums Nr. 7

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  15.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (15a) Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām lemt, vai izpildītāji var kopīgi vai individuāli lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus.

  Grozījums Nr. 8

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants - 1. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  – ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē citādā veidā nekā fonogrammu, tiek likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, tiesību termiņš beidzas 50 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms,

  – ja šajā laikposmā izpildījums, ko fiksē citādā veidā nekā fonogrammu, tiek likumīgi publicēts vai likumīgi publiskots, tiesību termiņš beidzas 95 gadus pēc dienas, kad tā pirmoreiz publicēta vai publiskota, atkarībā no tā, kas noticis vispirms,

  Pamatojums

  Atšķirīga attieksme pret mūzikas un audiovizuālajiem izpildītājiem ir diskriminējoša un absolūti nepieņemama, jo Direktīva 93/98/EEK, kuras kodificētā redakcija ir Direktīva 2006/116/EK, nediskriminē neviena veida izpildītājus, tāpēc atšķirīgu termiņu noteikšana vienas kategorijas izpildītājiem būtu diskriminējoša saskaņā ar ES tiesību aktiem un pretrunā valstu tiesībām. Turklāt šādai diskriminācijai nav pamata.

  Grozījums Nr. 9

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants - 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 4. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu producentam, kura kopējie ieņēmumi gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas nepārsniedz minimālo robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus viņš gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, izplatot un nodrošinot pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz kurām izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  svītrots

  Pamatojums

  Kad izvērtēs pagaidu papildpasākuma (20 %) ietekmi uz tīrajiem ieņēmumiem, MVU neradīsies neproporcionāli lieli izdevumi, tādēļ, lai nodrošinātu, ka visi izpildītāji gūst labumu no šiem naudas līdzekļiem, ir saprātīgi iekļaut tos šajā pasākumā.

  Grozījums Nr. 10

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo pārvaldījumu organizācijas administrē un saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto organizāciju tiesību apjomu, saņemot un administrējot minēto atlīdzību.

  5. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvo pārvaldījumu organizācija administrē tiesības iegūt 3. punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību.

  Pamatojums

  Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, pārvaldījuma organizācijām būtu jāuztic vienreiz gadā izmaksājamās papildatlīdzības pārvaldība. (Saistīts ar 13. apsvēruma grozījumu.)

  Grozījums Nr. 11

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  Pamatojums

  Prasība izpildītājiem rīkoties kopīgi nav reāla.

  Grozījums Nr. 12

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 4. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  Ja piecus gadus pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  Pamatojums

  Prasība izpildītājiem rīkoties kopīgi nav reāla. Turklāt 16. apsvērums attiecas uz to, ka izpildītājam tiek dots pietiekams laiks izmantot savu izpildījumu, kura tiesības beidzas. Taču viens gads netiek uzskatīts par pietiekamu laiku un atbilstošāks termiņš ir pieci gadi.

  Grozījums Nr. 13

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 5.a punkts (jauns)

  Direktīva 2006/116/EK

  11.a pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a) Iekļauj šādu pantu:

   

  „11.a pants

   

  Ziņojuma sniegšana

   

  Piecu gadu laikā pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas .../...EK ...* stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 10.a panta 3. līdz 5. punktā noteikto pasākumu darbību.”

   

  * OV: lūdzam ievietot minētās direktīvas numuru un datumu.

  Pamatojums

  Ziņojuma sniegšana ļaus Eiropas Parlamentam un Padomei uzraudzīt izmaiņu ietekmi, īpaši saistībā ar pārejas pasākumiem.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi

  Atsauces

  COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  JURI

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO

  2.9.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Emmanouil Angelakas

  10.9.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  10.11.2008

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  2.12.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  26

  4

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Maddalena Calia

  ATZINUMS Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja (10.12.2008)

  Juridiskajai komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem
  (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Christopher Heaton-Harris

  ĪSS PAMATOJUMS

  Šā priekšlikuma mērķis ir uzlabot mūzikas izpildītāju, it īpaši studijas sesiju mūziķu, sociālo stāvokli, ņemot vērā apstākli, ka arvien biežāk izpildītāji nodzīvo ilgāk par pašreizējo viņu darba aizsardzības termiņu — 50 gadiem.

  Fonogrammu masveida ražošana sākās pagājušā gadsimta 50. gados. Ja nekas netiks darīts, nākamo 10 gadu laikā arvien lielāks skaits izpildījumu, kas ierakstīti un laisti klajā laikposmā no 1957. līdz 1967. gadam, vairs netiks aizsargāti. Ja izpildītāju fonogrammās ierakstītie izpildījumi vairs netiks aizsargāti, aptuveni 7000 izpildītāju jebkurā no lielajām dalībvalstīm un attiecīgi mazāks skaits mazajās dalībvalstīs zaudēs visus ienākumus, ko viņi gūst no līgumos paredzētajām autoratlīdzībām un likumā noteiktās atlīdzības par viņu izpildījumu raidīšanu un publisku atskaņošanu bāros un diskotēkās.

  Tas skar slavenos māksliniekus (tos, kuri saņem līgumā paredzēto autoratlīdzību), bet jo īpaši tūkstošiem anonīmo studijas sesiju mūziķu (tos, kuri nesaņem autoratlīdzību un izmanto tikai likumā noteiktās atlīdzības), kas piedalījās fonogrammu ierakstos 50. un 60. gadu beigās un ir piešķīruši savas izņēmuma tiesības fonogrammas producentam, pretī saņemot fiksētas likmes maksājumu („pārpirkuma maksu”). Viņi vairs nesaņemtu „vienreizējas taisnīgas atlīdzības” maksājumus, kas nekad netiek piešķirti fonogrammas producentam, par izpildījumu raidīšanu un publiskošanu.

  Atzinuma sagatavotājs pauž stingru atbalstu Komisijas priekšlikumam — tajā ir paredzēti ieguvumi izpildītājiem un fonogrammu producentiem, jo īpaši 20 % nodeva un klauzula „lieto vai zaudē” nodrošina, ka izpildītāji, un it īpaši studijas sesiju mūziķi, gūs ievērojamu labumu no šā termiņa pagarinājuma un ka viņu tiesības ir labi aizsargātas.

  Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka nav nepieciešams producentiem noteiktais 2 miljonu eiro maksimums, jo tas var liegt izpildītājiem iespēju gūt tiem vajadzīgos ieņēmumus, tādēļ iesaka to svītrot. Tāpat jāsvītro arī priekšlikumi atņemt izpildītājiem tiesības, jo tā rezultātā varētu veidoties situācija, kurā mākslinieki un izpildītāji cieš finansiālus zaudējumus.

  Atzinuma sagatavotājs pauž stingru atbalstu tam, lai 20 % nodevas aprēķināšanai tiktu izmantots tīrais ieņēmums, nodrošinot, ka producenti var atskaitīt pamatotas izmaksas, kas tieši saistītas ar fonogrammas pagarinātā termiņa pārvaldību. Lai izpildītājiem nodrošinātu godīgu un atbilstīgu atalgojumu, ir jānodrošina, ka atskaitīt var tikai tieši saistītās izmaksas.

  GROZĪJUMI

  Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5a) Jaunās tehnoloģijas piedāvā iespējas fonogrammas izplatīt digitāli ar likumīgu tiešsaistes pakalpojumu palīdzību. Šajā pamatsistēmā ir iekļautas iepriekšējos gados ierakstītās fonogrammas, tā radot iespēju pārdot mazāk populāras fonogrammas, kas nodrošinās ienākumus vecākiem un mazāk populāriem māksliniekiem.

  Pamatojums

  Blakustiesību aizsardzības termiņa pagarināšana vairāk mudinās ierakstu kompānijas digitalizēt savus ierakstu arhīvus. Tādējādi tiešsaistes izplatīšanas pakalpojumi dos jaunas iespējas daudziem ierakstiem, šādi radot māksliniekiem jaunus ienākumu avotus. Turklāt agrāko fonogrammu digitalizēšana nodrošinās ienākumus vecākiem vai mazāk populāriem māksliniekiem, kuri gūs labumu no retu ierakstu pārdošanas samērā nelielā skaitā (t. s. „longtail sales”).

  Grozījums Nr.  2

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  5.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5b) Eiropas Parlaments prasa Komisijai sākt mūzikas nozarē veiktajai ietekmes novērtējuma procedūrai līdzīgu procedūru, lai apsvērtu, vai ir jāpagarina aizsardzības termiņš, kas pašlaik ir spēkā audiovizuālajā nozarē (māksliniekiem, izpildītājiem, producentiem un raidorganizācijām).

  Pamatojums

  Šajā direktīvā principā ir jāatzīst un jāatspoguļo visu izpildītāju radošais devums. Tā kā Eiropas Komisija nav novērtējusi to, kā aizsardzības termiņa iespējamā pagarināšana ietekmētu izpildītājus citās nozarēs, konkrētajā posmā šādam pagarinājumam nav pamata. Tāpēc ar šo Komisijai uzdod veikt novērtējumu ietekmei audiovizuālajā nozarē.

  Grozījums Nr.  3

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  12. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (12) Pirmais papildu pārejas pasākums nedrīkstētu paredzēt nesamērīgu administratīvo slogu maziem vai vidēji lieliem producentiem. Tāpēc dalībvalstis var piemērot atkāpi dažiem maziem un vidēji lieliem fonogrammu producentiem, kas par tādiem uzskatāmi, ņemot vērā gada ieņēmumus no fonogrammu komerciālās izmantošanas.

  svītrots

  Pamatojums

  Tā kā tiks novērtēta papildu pārejas pasākuma (20 %) ietekme uz tīro ieņēmumu, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem neradīsies nesamērīgi lielas izmaksas, tāpēc ir pamats šo pasākumu attiecināt uz visiem izpildītājiem, lai nodrošinātu, ka viņi gūst labumu no šiem naudas līdzekļiem.

  Grozījums Nr.  4

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  13. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (13) Minētās naudas summas jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam par vienreizēju maksājumu. Minētās naudas summas vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstis drīkst pieprasīt, lai šo naudas summu sadali veic izpildītājus pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas. Ja minēto summu sadali uztic veikt šīm organizācijām, tad var piemērot valsts noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem.

  (13) Minētās naudas summas jāparedz tikai tam, lai veiktu maksājumus izpildītājiem, kuru izpildījums ir fiksēts fonogrammā un kuri ir nodevuši izņēmuma tiesības fonogrammas producentam par vienreizēju maksājumu. Minētās naudas summas vismaz reizi gadā individuāli jāizmaksā mazpazīstamiem izpildītājiem. Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai šo naudas summu sadali veiktu izpildītājus pārstāvošās kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas. Var piemērot valsts noteikumus par nedalāmiem ieņēmumiem. Atbilstīgi principiem, kas noteikti UNESCO Vispārējā deklarācijā par kultūras daudzveidību, kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijām ir jāpilda savs pamatpienākums, saglabājot kultūras daudzveidību.

  Grozījums Nr.  5

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu tāds, ka izpildījuma fiksācijas tiesības atgūst izpildītājs, ja fonogrammas producents nepiedāvā pārdošanā pietiekamu daudzumu tādas fonogrammas eksemplāru, kas, ja netiktu pagarināts termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī producents nepietiekami fonogrammu publisko. Tā rezultātā fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas, lai izvairītos no situācijas, kad šīs tiesības pastāv vienlaikus ar tām izpildītāja tiesībām uz izpildījuma fiksāciju, kuras vairs netiek nodotas vai piešķirtas fonogrammas producentam.

  (15) Otrs papildu pārejas pasākums būtu tāds, ka gadījumā, ja fonogrammas producents nepiedāvā pārdošanā pietiekamā daudzumā vismaz vienu tādas fonogrammas versiju, kas, ja netiktu pagarināts termiņš, būtu neaizsargāts darbs, vai arī producents nepietiekami publisko vismaz vienu šādas fonogrammas versiju, izpildītājs var pieprasīt viņam to darīt, bet, ja producents nepilda šo prasību pieņemamā laikposmā, izpildītājs var lauzt šā izpildījuma fiksācijas tiesību piešķiršanas līgumu.

  Pamatojums

  Tā ir pamatota prasība, ka fonogrammas producentiem ir pietiekamā daudzumā jāpublisko viena konkrētās fonogrammas versija.

  Grozījums Nr.  6

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  16. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (16) Šim papildu pārejas pasākumam jānodrošina, ka, tiklīdz fonogramma nav publiskota noteiktu laikposmu pēc termiņa beigām, to vairs neaizsargā, ja autortiesību subjekti to neizmanto vai fonogrammas producentu vai izpildītāju nav iespējams atrast vai noteikt. Ja pēc tiesību atgūšanas izpildītājam bija pietiekami ilgs laiks publiskot tādu fonogrammu, kas termiņa nepagarināšanas gadījumā būtu neaizsargāts darbs, bet fonogramma netiek publiskota, tiesībām uz fonogrammu un tiesībām uz izpildījuma fiksāciju jābeidzas.

  (16) Šim papildu pārejas pasākumam jānodrošina, ka, tiklīdz fonogramma nav publiskota noteiktu laikposmu pēc termiņa beigām, to vairs neaizsargā, ja autortiesību subjekti to neizmanto vai fonogrammas producentu vai izpildītāju nav iespējams atrast vai noteikt.

  Pamatojums

  „Lieto vai zaudē” klauzula ir izstrādāta, lai aizsargātu izpildītāju tiesības un nodrošinātu, ka fonogrammu producenti nevar negodīgi šīs tiesības samazināt. Tas ir noteikts 15. apsvērumā, un 16. apsvērumā minētie papildu pasākumi neparedz papildu labumu izpildītājiem — daudzos gadījumos izpildītāji tāpēc cietīs zaudējumus.

  Grozījums Nr.  7

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  17.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17a) Pārejas pasākumi tostarp ir izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību obligāta kolektīvā izpilde attiecībā uz pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai televīzijas raidorganizācijas, kas atskaņo viņu ierakstus, kuru neatņemama sastāvdaļa ir mūzika no likumīgi publicētām fonogrammām. Šī kolektīvo tiesību pārvaldības sistēma papildina atlīdzības sistēmu likumīgu publiskotu fonogrammu pārraidei saskaņā ar Direktīvas 2006/115/EK 8. panta 2. punktu un nodrošina, ka visā likumīgi publicētas fonogrammas aizsardzības termiņa laikā attiecīgie izpildītāji un fonogrammas producenti saņem taisnīgu atlīdzības daļu par ieraksta izmantošanu pēc pieprasījuma.

  Grozījums Nr.  8

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  19.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (19a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka līdz ar priekšlikumu pagarināt izpildītāju tiesību aizsardzības termiņu tiek izstrādātas izpildītāju aizsardzībai veltītas tiesību normas, kas paredz taisnīgus nodošanas vai piešķiršanas līguma nosacījumus.

  Pamatojums

  Nav nepieciešams ES līmenī saskaņot nodošanas vai piešķiršanas līguma nosacījumus. Tomēr dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība tam, ka bieži vien studijas sesiju izpildītājiem nav reālu pārrunu pilnvaru, tāpēc šādu līgumu nosacījumi parasti ir vienpusēji.

  Grozījums Nr.  9

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 4. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalstis var noteikt, ka fonogrammu producentam, kura kopējie ieņēmumi gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas nepārsniedz minimālo robežlielumu 2 miljoni eiro, nav jāatvēl vismaz 20 procenti no ienākumiem, kurus viņš gadā pirms minētās atlīdzības izmaksāšanas saņēmis, reproducējot, izplatot un nodrošinot pieejamību tām fonogrammām, attiecībā uz kurām izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības vairs netiek aizsargātas no minētā gada 31. decembra atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru].

  svītrots

  Pamatojums

  Tā kā tiks novērtēta papildu pārejas pasākuma (20 %) ietekme uz tīro ieņēmumu, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem neradīsies nesamērīgi lielas izmaksas, tāpēc ir pamats šo pasākumu attiecināt uz visiem izpildītājiem, lai nodrošinātu, ka viņi gūst labumu no šiem naudas līdzekļiem.

  Grozījums Nr.  10

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Dalībvalstis var noteikt, ka kolektīvo pārvaldījumu organizācijas administrē un saņem 3. punktā minēto ikgadējo papildu atlīdzību, kā arī reglamentēt minēto organizāciju tiesību apjomu, saņemot un administrējot minēto atlīdzību.

  5. Dalībvalstis nodrošina, ka kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācija administrē 3. punktā minētās tiesības saņemt ikgadējo papildu atlīdzību.

  Pamatojums

  Tas ir ļoti svarīgi, lai kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas iespējami precīzi un individuāli sadalītu izpildītāju vārdā savākto atlīdzību.

  Grozījums Nr.  11

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 5.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.a Kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas sadala šo atlīdzību individuāli un ņemot vērā katra izpildītāja izpildījumu izmantošanu.

  Pamatojums

  Tas ir ļoti svarīgi, lai kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas iespējami precīzi un individuāli sadalītu izpildītāju vārdā savākto atlīdzību.

  Grozījums Nr.  12

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 5.b punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  5.b Ņemot vērā to tiesību pārvaldību, kas saistītas ar pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kurus nodrošina radio vai televīzijas raidorganizācijas, kas savos ierakstos iekļauj mūziku no likumīgi publicētām fonogrammām, dalībvalstis nodrošina, ka izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības atļaut vai aizliegt šādu izmantošanu var īstenot tikai ar tādas kolektīvo tiesību pārvaldījuma organizācijas starpniecību, kas ir izveidota, lai savāktu un sadalītu atlīdzību par šādu fonogrammu raidīšanu ēterā.

  Pamatojums

  Izpildītājiem un fonogrammu producentiem paredzētā aizsardzības termiņa pagarināšana vairo radio un televīzijas raidorganizāciju administratīvās grūtības, tām precizējot nepieciešamās tiesības savu ierakstu, jo īpaši arhīvu, izmantošanai pēc pieprasījuma. Lai nodrošinātu gan tiesību efektīvu pārvaldību, kā tas paredzēts 2001. gada Autortiesību direktīvas 26. apsvērumā, gan ienākumu taisnīgu sadali visiem tiesību īpašniekiem arī par raidorganizāciju ierakstu izmantošanu pēc pieprasījuma, ir lietderīgi papildināt šo atlīdzības sistēmu ar obligātu kolektīvo licencēšanas sistēmu šāda veida izmantošanai.

  Grozījums Nr.  13

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 6. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents neveic fonogrammas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai tās pieejamību sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var lauzt nodošanas un piešķiršanas līgumu. Ja fonogrammas fiksācijā ietverti vairāku izpildītāju izpildījumi, viņi var lauzt nodošanas vai piešķiršanas līgumus tikai kopīgi. Ja nodošanas vai piešķiršanas līgums tiek lauzts saskaņā ar 1. vai 2. teikumu, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu beidzas.

  6. Ja pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru] izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, fonogrammas producents vairs neveic vismaz vienas šīs fonogrammas versijas tirdzniecību pietiekamā daudzumā vai nenodrošina tās pieejamību sabiedrībai ar apraides tīkla vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, izpildītājs var pieprasīt viņam to darīt, bet, ja producents nepilda šo prasību pieņemamā laikposmā, izpildītājs var lauzt šīs fonogrammas tiesību piešķiršanas līgumu.

  Pamatojums

  Tā ir pamatota prasība, ka fonogrammas producentiem ir pietiekamā daudzumā jāpublisko viena konkrētās fonogrammas versija.

  Grozījums Nr.  14

  Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

  1. pants – 4. punkts

  Direktīva 2006/116/EK

  10.a pants – 6. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ja vienu gadu pēc tam, kad atbilstīgi 3. panta 1. un 2. punkta redakcijai pirms grozījumu izdarīšanas ar Direktīvu [// ierakstīt: grozītās direktīvas numuru], izpildītājs un fonogrammas producents vairs nav aizsargāti attiecībā uz izpildījuma fiksāciju un fonogrammu, un fonogramma nav pieejama sabiedrībai pa vadiem vai bezvadu līdzekļiem tā, ka sabiedrības locekļi var tai piekļūt individuāli izvēlētā vietā un laikā, fonogrammas producenta tiesības uz fonogrammu un izpildītāju tiesības saistībā ar viņu izpildījumu fiksāciju beidzas.”

  svītrots

  Pamatojums

  „Lieto vai zaudē” klauzula ir izstrādāta, lai aizsargātu izpildītāju tiesības un nodrošinātu, ka fonogrammu producenti nevar negodīgi šīs tiesības samazināt. Tas ir noteikts 10. panta 1. punkta pirmajā daļā, un 10. panta 1. punkta otrajā daļā minētie papildu pasākumi neparedz papildu labumu izpildītājiem — daudzos gadījumos izpildītāji tā rezultātā cietīs zaudējumus.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi

  Atsauces

  COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  JURI

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  CULT

  2.9.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Christopher Heaton-Harris

  10.9.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  6.11.2008

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  2.12.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi

  Atsauces

  COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  16.7.2008

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  2.9.2008

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE

  2.9.2008

  IMCO

  2.9.2008

  CULT

  2.9.2008

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Brian Crowley

  22.9.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  4.11.2008

  20.1.2009

   

   

  Pieņemšanas datums

  12.2.2009

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  17

  5

  2

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel