SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

18.2.2009 - (COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Brian Crowley

Procedura : 2008/0157(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0070/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0464),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6–0281/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0070/2009),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Artyści wykonawcy zazwyczaj rozpoczynają karierę w młodym wieku i obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w odniesieniu do wykonań utrwalonych na fonogramach i fonogramów często nie chroni ich wykonań w całym okresie ich życia. Dlatego też artyści wykonawcy odczuwają spadek dochodów w końcowym okresie ich życia. Często nie mogą oni również powoływać się na swoje prawa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu ich artystycznych wykonań, które ma miejsce w okresie ich życia, bądź w celu ograniczenia takiego wykorzystywania.

(5) Artyści wykonawcy zazwyczaj rozpoczynają karierę w młodym wieku i obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w odniesieniu do utrwalenia wykonań często nie chroni ich wykonań w całym okresie ich życia. Dlatego też artyści wykonawcy odczuwają spadek dochodów w końcowym okresie ich życia. Często nie mogą oni również powoływać się na swoje prawa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu ich artystycznych wykonań, które ma miejsce w okresie ich życia, bądź w celu ograniczenia takiego wykorzystywania.

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i odzwierciedlić go w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z przedłużonego okresu ochrony. Proponuje się zatem usunięcie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania na fonogramie a innymi sposobami. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Komisja powinna rozpocząć procedurę oceny wpływu w związku z sytuacją w europejskim sektorze audiowizualnym w celu rozważenia, czy istnieje potrzeba wydłużenia okresu ochrony praw autorskich producentów i nadawców w sektorze audiowizualnym; procedurę te należy zakończyć do 1 stycznia 2010 r., tak aby do czerwca 2010 r. można było przedłożyć wniosek w sprawie nowej dyrektywy.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Komisja powinna zagwarantować, że wykonawcy i muzycy sesyjni nie będą zobowiązani na mocy postanowień umownych z jakąkolwiek stroną trzecią, na przykład z wytwórniami fonograficznymi, do przekazania tej stronie trzeciej dochodów uzyskanych w wyniku wydłużenia okresu ochrony z 50 do 95 lat.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zawierając umowę z producentem fonogramu, artyści wykonawcy zazwyczaj muszą przenieść swoje wyłączne prawa do zwielokrotniania, rozpowszechniania, najmu i udostępniania utrwaleń swoich wykonań na producentów fonogramów. W zamian za powyższe otrzymują oni zaliczkę z tytułu opłat licencyjnych, a kolejne płatności na ich rzecz są dokonywane z uwzględnieniem przez producenta fonogramu wypłaconej pierwotnie zaliczki i po dokonaniu przez niego wszystkich przewidzianych w umowie odliczeń. Mniej znani artyści wykonawcy zapewniający podkład muzyczny, którzy nie są wymienieni wśród wykonawców („mało znani wykonawcy”), zazwyczaj przenoszą swoje wyłączne prawa za jednorazową opłatą (jednorazowe wynagrodzenie).

(8) Zawierając umowę z producentem fonogramu, artyści wykonawcy zazwyczaj muszą przenieść swoje wyłączne prawa do zwielokrotniania, rozpowszechniania, najmu i udostępniania utrwaleń swoich wykonań na producentów fonogramów. W zamian za powyższe otrzymują oni zaliczkę z tytułu opłat licencyjnych, a kolejne płatności na ich rzecz są dokonywane z uwzględnieniem przez producenta fonogramu wypłaconej pierwotnie zaliczki i po dokonaniu przez niego wszystkich przewidzianych w umowie odliczeń. Mniej znani artyści wykonawcy zapewniający podkład muzyczny, którzy nie są wymienieni wśród wykonawców („mało znani wykonawcy”), a także inni artyści wykonawcy, którzy są wymienieni wśród wykonawców („biorący udział artyści wykonawcy”) zazwyczaj przenoszą swoje wyłączne prawa za jednorazową opłatą (jednorazowe wynagrodzenie).

Uzasadnienie

Niektórzy artyści wykonawcy, których nazwiska są wymienione wśród wykonawców jako „biorący udział artyści wykonawcy” przenoszą swoje wyłączne prawa za jednorazową opłatą. Ci artyści wykonawcy powinni również skorzystać z dodatkowego wynagrodzenia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W interesie pewności prawnej należy ustalić, że w przypadku braku wyraźnych odmiennych ustaleń, umowne przeniesienie albo powierzenie praw do utrwalenia wykonania dokonane przed datą, do której państwa członkowskie mają przyjąć środki wdrażające dyrektywę, powinno nadal wywoływać skutki w wydłużonym czasie ochrony.

(9) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania przepisów dotyczących wykładni, dostosowania, wygaśnięcia i dalszego wykonywania umów regulujących przeniesienie lub powierzenie producentowi fonogramu praw artysty wykonawcy do utrwalenia wykonania, które to umowy zostały zawarte przed wydłużeniem okresu ochrony na mocy niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Nie wydaje się właściwe, żeby zaproponowana nowelizacja dyrektywy 2006/116/WE zmieniała obowiązujące w państwach członkowskich zasady wykładni, dostosowania, wygaśnięcia i dalszego wykonywania umów o przeniesieniu lub powierzeniu praw artysty wykonawcy producentowi fonogramu. Z tego względu krajowe zasady przenoszenia i udzielania praw artysty wykonawcy oraz zasady wygaśnięcia umów dotyczących takiego przeniesienia lub udzielenia powinny regulować zastosowanie klauzuli „skorzystaj lub strać” przewidzianej w art. 10a ust. 6.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) W celu zagwarantowania, że raczej artyści wykonawcy, a nie producenci nagrań będą czerpać korzyści z wydłużonego okresu ochrony, w dyrektywie należy przewidzieć, że każda obowiązująca umowa przewidująca jakiekolwiek wydłużenie okresu ochrony nie pociąga żadnych skutków odnośnie do wydłużonego okresu ochrony z 50 lat na cały okres życia artysty wykonawcy.

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Pierwszy z towarzyszących środków przejściowych nie powinien nakładać nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na małych i średnich producentów fonogramów. Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia określonych producentów fonogramów, którzy są uznani za małe i średnie przedsiębiorstwa na podstawie rocznych przychodów uzyskiwanych z handlowego wykorzystania fonogramów.

skreślony

Uzasadnienie

Wszyscy artyści wykonawcy powinni skorzystać z funduszu. Przychody wypłacane odnośnym artystom wykonawcom na mocy niniejszego środka przejściowego są proporcjonalne do przychodów producentów. Taka płatność jest więc niższa w przypadku producentów o niższych przychodach.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W celu ponownego zrównoważenia umów, na podstawie których, w oparciu o opłaty licencyjne, artyści wykonawcy przenoszą swoje wyłączne prawa na producenta fonogramu, dodatkowym warunkiem związanym z wydłużeniem czasu ochrony praw powinna być klauzula „nowego początku” dla tych artystów wykonawców, którzy za opłatą licencyjną lub wynagrodzeniem powierzyli swoje wyżej wymienione wyłączne prawa producentom fonogramów. Aby artyści wykonawcy mogli w pełni skorzystać z wydłużonego okresu ochrony praw, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by na mocy umów pomiędzy producentami fonogramów a artystami wykonawcami w wydłużonym okresie ochrony praw wypłacano artystom wykonawcom opłatę licencyjną lub stawkę wynagrodzenia nieobciążoną zaliczkami czy przewidzianymi w umowie odliczeniami.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym okresie ochrony praw artyści wykonawcy mogli otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne, wbrew odmowom ze strony wytwórni na podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego przepisu wydłużenie okresu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla mniejszości uznanych artystów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) Podobnie w celu zagwarantowania, że artyści wykonawcy, którzy przenoszą swoje wyłączne prawa na producenta za powtarzającą się opłatą lub wynagrodzeniem, będą w pełni korzystali z wydłużonego okresu ochrony praw, państwa członkowskie powinny dopilnować, aby w wydłużonym okresie ochrony praw artystom wykonawcom wypłacano opłatę licencyjną lub stawkę wynagrodzenia nieobciążoną odliczeniami na poczet zaliczek czy przewidzianymi w umowie odliczeniami.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym okresie ochrony praw artyści wykonawcy mogli otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne, wbrew odmowom ze strony wytwórni na podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego przepisu wydłużenie okresu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla mniejszości uznanych artystów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Skoro cele zaproponowanych środków towarzyszących nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, ponieważ środki krajowe w tej dziedzinie prowadziłyby albo do zakłócenia warunków konkurencji albo naruszyłyby zakres praw wyłącznych producenta fonogramu, które są określone w prawodawstwie wspólnotowym, i mogą zatem być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną tym samym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów.

(17) Skoro cele zaproponowanych środków towarzyszących nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, ponieważ środki krajowe w tej dziedzinie prowadziłyby albo do zakłócenia warunków konkurencji albo naruszyłyby zakres praw wyłącznych producenta fonogramu, które są określone w prawodawstwie wspólnotowym, i mogą zatem być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym samym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów. Częścią towarzyszących środków przejściowych powinno być również obowiązkowe zbiorowe wypełnianie praw artystów wykonawców i producentów fonogramów w zakresie usług na żądanie przez nadawców ich wykonań radiowych i telewizyjnych, których nieodłącznym elementem jest muzyka z publikowanych zgodnie z prawem fonogramów. Taki system zbiorowego zarządzania dopełnia system wynagrodzeń za nadawanie opublikowanych zgodnie z prawem fonogramów na mocy art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE oraz gwarantuje, że podczas całego okresu ochrony opublikowanych zgodnie z prawem fonogramów właściwi artyści wykonawcy i producenci fonogramów będą otrzymywali sprawiedliwą stawkę wynagrodzenia również za wykorzystywanie na żądanie nadawanych produkcji.

Uzasadnienie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Dlatego też harmonizacja czasu ochrony kompozycji muzycznych ze słowami jest niekompletna, co stanowi podstawę do powstawania barier w swobodnym przepływie towarów i usług, takich jak usługi transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami.

(19) Dlatego też harmonizacja czasu ochrony kompozycji muzycznych ze słowami jest niekompletna, co stanowi podstawę do powstawania barier w swobodnym przepływie towarów i usług, takich jak usługi transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami. Aby zagwarantować usunięcie takich barier, dla wszystkich utworów objętych ochroną w dniu [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] powinien obowiązywać ten sam okres ochrony zharmonizowany we wszystkich państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Celem wniosku Komisji jest harmonizacja przepisów dotyczących dzieł kilku twórców w celu usunięcia istniejących barier w swobodnym przepływie towarów i usług oraz w celu ułatwienia wieloobszarowego licencjonowania. Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że zapis ten powinien zacząć obowiązywać od dnia wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do wszystkich utworów, które w tym czasie będą nadal objęte ochroną w UE.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) W razie konieczności państwa członkowskie powinny zagwarantować, że wydłużeniu okresu ochrony praw artystów wykonawców będą towarzyszyły przepisy prawne chroniące artystów wykonawców i zapewniające im sprawiedliwe warunki umowne odnoszące się do przeniesienia lub powierzenia.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby harmonizowania na szczeblu UE warunków umownych przeniesienia lub powierzenia. Należy jednak zwrócić uwagę państw członkowskich na fakt, że zazwyczaj wykonawcy sesyjni nie mają rzeczywistej siły negocjacyjnej, w związku z czym warunki takich umów są zwykle korzystne dla jednej ze stron.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustępy 3 do 6 niniejszego artykułu stosuje się do umów przeniesienia lub powierzenia, które nadal wywołują skutki poza moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu.

2. Ustępy 3 do 7 niniejszego artykułu stosuje się do umów przeniesienia lub powierzenia, które nadal wywołują skutki poza moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym okresie ochrony praw artyści wykonawcy mogli otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne, wbrew odmowom ze strony wytwórni na podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego przepisu wydłużenie okresu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla mniejszości uznanych artystów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, że producent fonogramu, którego całkowite roczne przychody w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, nie przekraczają minimalnego progu 2 mln EUR, nie jest zobowiązany do przeznaczania co najmniej 20 procent przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i udostępniania tych fonogramów, w odniesieniu do których na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w dniu 31 grudnia tego roku.

skreślony

Uzasadnienie

Wszyscy artyści wykonawcy powinni skorzystać z funduszu. Przychody wypłacane odnośnym artystom wykonawcom na mocy niniejszego środka przejściowego są proporcjonalne do przychodów producentów. Taka płatność jest więc niższa w przypadku producentów o niższych przychodach.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić, czy i w jakim zakresie można wprowadzić obowiązek zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zarządzały organizacje zbiorowego zarządzania.

 

W odniesieniu do administrowania prawami dotyczącymi usług na żądanie przez nadawców ich wykonań radiowych i telewizyjnych zawierających muzykę z publikowanych zgodnie z prawem fonogramów, państwa członkowskie gwarantują, że prawa wykonawców i producentów fonogramu do przyznania lub odmówienia zgody na takie wykorzystanie można egzekwować wyłącznie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania ustanowionych w celu zbierania i rozdzielania wynagrodzeń za nadawanie takich fonogramów.

Uzasadnienie

For the sake of simplifying the administrative procedures, the collecting societies should be entrusted with the administration of the annual supplementary remuneration. (Linked to amendment on Recital 13.).

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Organizacje zbiorowego zarządzania rozdzielają wynagrodzenia w oparciu o konkretną sytuację i z uwzględnieniem wykorzystania wykonań każdego z wykonawców.

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest rozprowadzanie przez organizacje zbiorowego zarządzania w jak najbardziej precyzyjny i dostosowany do każdego przypadku sposób wynagrodzeń zebranych na rzecz wykonawców.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub powierzenie zgodnie z właściwym dla nich prawem krajowym. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

Uzasadnienie

Obowiązek wspólnego działania artystów wykonawców nie jest realistyczny.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli po upływie roku od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

Uzasadnienie

Wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” jest pożądane, powinno jednak odznaczać się większą elastycznością. Jeżeli prawo to miałoby przejść na artystów wykonawców, powinno się im umożliwić, by ich wykonanie zostało wykorzystane zanim utracą oni to prawo. Należy zatem zapewnić artystom wykonawcom bardziej rozsądny 5-letni okres umożliwiający nowy sposób wykorzystania wykonań.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. W przypadku gdy artysta wykonawca jest uprawniony do powtarzających się opłat, od opłat tych nie odlicza się żadnych zaliczek ani przewidzianych w umowie odliczeń od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [należy wstawić numer niniejszej dyrektywy zmieniającej]/WE artysta wykonawca przestanie podlegać ochronie.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym okresie ochrony praw artyści wykonawcy mogli otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne, wbrew odmowom ze strony wytwórni na podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego przepisu wydłużenie okresu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla mniejszości uznanych artystów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 2a

 

Najpóźniej w dniu ...*, a następnie co cztery lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat stosowania i skutków przedmiotowej dyrektywy, w którym analizuje ona między innymi w oparciu o informacje dostarczone przez państwa członkowskie, na ile skuteczne są przepisy wprowadzone do przedmiotowej dyrektywy podczas jej przeglądu w świetle dążenia do osiągnięcia przyjętych celów. Komisja bada szczególnie, czy wydłużenie okresu ochrony praw miało pozytywny wpływ na sytuację socjalną artystów wykonawców i sektora muzycznego i czy właściwe jest wprowadzenie dodatkowych środków służących osiągnięciu tych celów.

 

* Trzy lata od upływu terminu transpozycji niniejszej dyrektywy.”

UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji zmierzający do poprawy sytuacji socjalnej artystów wykonawców, a w szczególności muzyków sesyjnych, uwzględniając fakt, że artyści wykonawcy coraz częściej żyją dłużej niż istniejący 50-letni okres ochrony ich wykonań.

Główny wniosek dotyczący dyrektywy obejmuje wydłużenie okresu ochrony wykonawców i producentów fonogramów z 50 do 95 lat, ale przewidziano w nim także określone środki towarzyszące, takie jak ustanowienie funduszu na rzecz muzyków sesyjnych czy wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” w umowach między wykonawcami a producentami fonogramów.

Pod względem prawnym wnioski te dotyczą zmiany dyrektywy 2006/116/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Dyrektywa ta skodyfikowała i zastąpiła wcześniejszą dyrektywę 93/98/EWG w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (nazywaną często „dyrektywą czasu”), bez wprowadzania istotnych zmian.

Przedmiotowe wnioski zmierzają do zapewnienia korzyści zarówno dla wykonawców, jak i producentów nagrań.

Wydłużony czas ochrony byłby korzystny dla wykonawców, którzy w dodatkowym okresie mogliby nadal zarabiać pieniądze. 95-letni okres ograniczyłby spadek dochodów, który wykonawcy odczuwają po ukończeniu 70 lat, czyli dokładnie wtedy, kiedy ich wczesne wykonania nagrane w wieku dwudziestu kilku lat traciłyby ochronę. Nadal mieliby oni prawo do wynagrodzenia z tytułu nadawania, do wynagrodzenia za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych, takich jak bary i dyskoteki, oraz do rekompensaty za prywatne kopiowanie ich artystycznych wykonań.

Wydłużony czas ochrony byłby także korzystny dla producentów nagrań. Generowałby on dodatkowy dochód ze sprzedaży nagrań w sklepach i w Internecie.

We wnioskach przedstawiono również jednolity sposób obliczania czasu ochrony, który stosuje się do kompozycji, zawierających wkład kilku autorów, ponieważ muzyka w większości przypadków ma kilku autorów. Czas ochrony kompozycji muzycznych obowiązujący w całej UE wygasałby 70 lat po śmierci ostatniego z autorów - czy to autora słów, czy to kompozytora muzyki.

Zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie zastosowania jednolitego sposobu obliczania czasu ochrony kompozycji muzycznych ze słowami, jeżeli kompozycja muzyczna będzie publikowana ze słowami, czas ochrony będzie liczony od śmierci ostatniej z następujących osób: autora tekstu albo kompozytora muzyki.

Obecne różnice w czasie ochrony, szczególnie między Europą i Stanami Zjednoczonymi, są powodem niepewności prawnej i piractwa, głównie w środowisku technologii cyfrowej, gdzie nie ma żadnych granic, a utwory mogą w tym samym momencie być wykorzystywane w różnych krajach. Nie da się zaprzeczyć, że różne czasy ochrony mogły pomóc w rozwoju piractwa – wykonania, które stały się własnością publiczną w jednym kraju, mogą być rozpowszechniane drogą internetową do innych krajów, gdzie nadal są chronione. Ponadto Europa jest w stanie chronić swoich artystów, co stanowi jeden z najważniejszych przejawów jej różnorodności kulturowej.

Zrównanie czasu ochrony z czasem obwiązującym w USA byłoby doskonałą okazją dla europejskiej gospodarki, aby pogłębić rozwój strategii lizbońskiej UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która uznała szczególną wagę promowania branży artystycznej. W czasie, kiedy branża artystyczna opierająca się na własności intelektualnej generuje w UE coraz większy odsetek PKB, obecna rozbieżność między czasem ochrony w UE i Stanach Zjednoczonych wyraźnie stawia europejskie wytwórnie fonograficzne i wykonawców w sytuacji niekorzystnej pod względem konkurencji.

Jeśli europejski przemysł nagrań muzycznych ma być naprawdę konkurencyjny na światowym rynku, UE musi wypełnić lukę poprzez zrównanie czasu ochrony na poziomie 95 lat, tak aby zapewnić równe szanse w stosunkach z głównym partnerem handlowym Europy. Osiągnięcie tego przy krótszym okresie nie byłoby możliwe.

Co więcej, obecny wzrost średniej długości życia ludzi na przestrzeni ostatnich lat sprawia, że wydłużenie czasu ochrony praw wykonawców jest dla zainteresowanych artystów jeszcze bardziej istotne. Niestety, wielu wykonawców zyskuje popularność i odnosi sukcesy głównie w młodym wieku, więc konieczne jest, aby na starość otrzymywali oni odpowiednie wymierne wynagrodzenie zawsze wtedy, gdy ich dzieła są publicznie udostępniane.

Ponadto wydłużony czas ochrony sprzyjałby różnorodności kulturowej: przy niezmienionym czasie ochrony stare wykonania, stopniowo tracące ochronę praw autorskich, nieuchronnie byłyby faworyzowane na niekorzyść dzieł współczesnych. Co więcej, te ostatnie z całą pewnością dążyłyby do zaspokojenia tych rynków, na których czas ochrony jest dłuższy, ignorując potrzebę zróżnicowanych treści na rynku lokalnym.

Trzeba wreszcie zrozumieć, że brak odpowiedniego statusu sprawia, że bardzo trudno jest wykonawcom w Europie zarobić na swoje utrzymanie z własnych dzieł, niezależnie od rozmiaru ich wkładu w gospodarkę kultury UE. Przeważająca większość wykonawców ma niewielki dostęp do systemu zabezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych czy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i na ogół często styka się z niesprawiedliwymi praktykami umownymi. W tym kontekście środki pochodzące z praw własności intelektualnej stanowią dla wykonawców podstawowe źródło dochodu.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (16.12.2008)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Erna Hennicot-Schoepges

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem przedstawiony przez Komisję wniosek w sprawie wydłużenia czasu ochrony praw pokrewnych i utworzenia dodatkowych przejściowych środków zabezpieczających. We wniosku uznaje się znaczenie wkładu twórczego i artystycznego artystów wykonawców, co musi zostać w odpowiedni sposób odzwierciedlone w czasie ochrony.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że, by lepiej osiągnąć wymienione cele, do wniosku można wprowadzić dalsze zmiany z myślą o uwzględnieniu sytuacji gospodarczej i społecznej oraz ostatnich postępów technologicznych. Proponuje zatem szereg poprawek odpowiadających następującym głównym założeniom:

(i) rozszerzenie zakresu poprzez uwzględnienie artystów wykonawców audiowizualnych;

(ii) zlikwidowanie odstępstwa zwalniającego małe studia nagrań z przekazywania środków na rzecz funduszu utworzonego dla muzyków sesyjnych;

(iii) uproszczenie administrowania wyżej wspomnianym funduszem;

(iv) większa elastyczność klauzuli „wykorzystuj albo strać”;

(v) dalsza ocena udostępniania wykonań online.

(i)   Rozszerzenie zakresu poprzez uwzględnienie artystów wykonawców audiowizualnych

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z rozszerzonego okresu ochrony. Proponuje się zatem zlikwidowanie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania poprzez fonogram a innymi sposobami. Ponadto zastosowanie powinny mieć te same daty początkowe wyliczania okresu ochrony praw artystów wykonawców i producentów (jak przewiduje art. 3 ust. 2). (Odnośne poprawki: poprawka 1 projektu opinii dotycząca punktu 5 preambuły; poprawka 2 projektu opinii dotycząca punktu 7 preambuły; poprawka 10 projektu opinii dotycząca art. 3 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE).

(ii) Zlikwidowanie odstępstwa zwalniającego małe studia nagrań z przekazywania środków na rzecz funduszu utworzonego dla muzyków sesyjnych

Komisja zaproponowała wyłączenie małych producentów nagrań z przeznaczania co najmniej 20% zysków na fundusz utworzony z myślą o muzykach sesyjnych. Takie odstępstwo doprowadziłoby do niesprawiedliwości w stosunku do artystów wykonawców i braku równowagi między interesami artystów wykonawców i małych producentów. Ponadto więksi producenci nagrań mogliby także podejmować próby uniknięcia dodatkowych opłat poprzez podpisywanie umów licencyjnych z mniejszymi producentami fonogramów. Proponuje się zatem usunięcie tego odstępstwa. (Odnośne poprawki: poprawka 4 projektu opinii dotycząca punktu 12 preambuły; poprawka 12 projektu opinii dotycząca nowego art. 10a ust. 4 akapit 2 dyrektywy 2006/116/WE).

(iii) Uproszczenie administrowania wyżej wspomnianym funduszem

W celu uproszczenia procedur administracyjnych zarządzanie wspomnianym funduszem powinno się powierzyć organizacjom zbiorowego zarządzania. (Odnośne poprawki: poprawka 5 projektu opinii dotycząca punktu 13 preambuły; poprawka 6 projektu opinii dotycząca nowego punktu preambuły 14a; poprawka 13 projektu opinii dotycząca nowego art. 10a ust. 5 dyrektywy 2006/116/WE).

(iv) Większa elastyczność klauzuli „wykorzystuj albo strać”

Wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” jest pożądane, powinno jednak odznaczać się większą elastycznością. Jeżeli prawo to miałoby przejść na artystów wykonawców, powinno się im umożliwić, by ich wykonanie zostało wykorzystane zanim utracą oni to prawo. Należy zatem zapewnić artystom wykonawcom bardziej rozsądny 5-letni okres umożliwiający nowy sposób wykorzystania wykonań. (Odnośna poprawka: poprawka 14 projektu opinii dotycząca nowego art. 10a ust. 6 akapit 2).

(v)  Dalsza ocena udostępniania wykonań online

Wraz ze wzrostem wykorzystania usług online i popytu na nie, należy bardziej szczegółowo przeanalizować udostępnienie wykonań w tym trybie. Komisję winno się zachęcać do oceny obecnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do dalszego zbadania konsekwencji wprowadzenia tej opcji. W ramach tej oceny szczególną uwagę poświęcić należy praktycznemu podejściu do żądania sprawiedliwych wynagrodzeń dla artystów wykonawców (np. sposobom naliczania korzyści finansowych i określeniu, kto powinien dostarczyć na nie środki). Należy tez uważnie rozważyć przepisy i zobowiązania wynikające z istotnych konwencji międzynarodowych. (Odnośna poprawka: poprawka 9 do nowego punktu 19c preambuły).

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W interesie pewności prawnej należy ustalić, że w przypadku braku wyraźnych odmiennych ustaleń, umowne przeniesienie albo powierzenie praw do utrwalenia wykonania dokonane przed datą, do której państwa członkowskie mają przyjąć środki wdrażające dyrektywę, powinno nadal wywoływać skutki w wydłużonym czasie ochrony.

(9) W celu zagwarantowania, że raczej artyści wykonawcy, a nie producenci nagrań będą czerpać korzyści z przedłużonego okresu ochrony, w dyrektywie należy przewidzieć, że każda obowiązująca umowa przewidująca jakiekolwiek przedłużenie okresu ochrony nie pociąga żadnych skutków odnośnie do przedłużonego okresu ochrony z 50 lat na cały okres życia artysty wykonawcy.

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Pierwszy z towarzyszących środków przejściowych nie powinien nakładać nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na małych i średnich producentów fonogramów. Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia określonych producentów fonogramów, którzy są uznani za małe i średnie przedsiębiorstwa na podstawie rocznych przychodów uzyskiwanych z handlowego wykorzystania fonogramów.

skreślony

Uzasadnienie

Proponowane odstępstwo prowadzi do niesprawiedliwości w stosunku do artystów wykonawców i braku równowagi między interesami artystów wykonawców i małych producentów. Ponadto większe firmy nagraniowe mogłyby także podejmować próby uniknięcia dodatkowych opłat poprzez podpisywanie umów licencyjnych z mniejszymi producentami fonogramów. (powiązana z poprawką do nowego art. 10a ust. 4 akapit 2 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Środki te powinny być przeznaczone tylko dla artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu w zamian za jednorazową płatność. Odłożone w ten sposób środki powinny być przekazywane indywidualnie mało znanym wykonawcom co najmniej raz na rok. Państwa członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby dystrybucja tych środków została powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym wykonawców. Jeżeli dystrybucja tych środków jest powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania, można stosować krajowe przepisy dotyczące przychodów niepodlegających wypłacie.

(13) Środki te powinny być przeznaczone tylko dla artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu w zamian za jednorazową płatność. Odłożone w ten sposób środki powinny być przekazywane indywidualnie mało znanym wykonawcom co najmniej raz na rok. Państwa członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby dystrybucja tych środków została powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym wykonawców.

Uzasadnienie

Administrowanie tymi środkami należy powierzyć organizacjom zbiorowego zarządzania, aby zagwarantować ich efektywne przekazanie beneficjentom wskazanym w pierwotnym wniosku Komisji Europejskiej, tj. muzykom sesyjnym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Częścią pierwszych towarzyszących środków przejściowych powinno być obowiązkowe zbiorowe wypełnianie praw artystów wykonawców i producentów fonogramów w zakresie usług na żądanie przez nadawców ich wykonań radiowych i telewizyjnych, których nieodłącznym elementem jest muzyka z publikowanych zgodnie z prawem fonogramów. System zbiorowego zarządzania dopełnia system wynagrodzeń za nadawanie opublikowanych zgodnie z prawem fonogramów na mocy art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE; zapewnia on także, że podczas całego okresu ochrony programów publikowanych zgodnie z prawem właściwi artyści wykonawcy i producenci również otrzymują sprawiedliwy udział wynagrodzenia za wykorzystywanie na żądanie nadawanych produkcji.

Uzasadnienie

Z myślą o uproszczeniu procedur administracyjnych dla m.in. nadawców radiowych i telewizyjnych służących zapewnieniu jasności w zakresie koniecznych praw użytkowania produkcji na żądanie, organizacjom zbiorowego zarządzania powinno się powierzyć administrowanie dodatkowym rocznym wynagrodzeniem. (powiązana z poprawką do nowego art. 10a ust. 5 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14b) W niniejszej dyrektywie należy przewidzieć ponowną ocenę ochrony prawnej artystów wykonawców. Środowisko cyfrowe daje nowe możliwości wykorzystania chronionych treści, z których korzyści powinni czerpać wszyscy posiadacze praw. W celu osiągnięcia tego celu należy przeprowadzić oceny skutków na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich w celu określenia możliwości poprawy ochrony prawnej artystów wykonawców, szczególnie poprzez wprowadzenie wyłącznego prawa artystów wykonawców do publicznego udostępniania w związku z wykorzystywaniem ich wykonań w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie (tj. usługi „na żądanie”). W ramach takiej oceny szczególną uwagę należy zwrócić na praktyczne administrowanie wnioskami o sprawiedliwe wynagrodzenie artystów wykonawców (tzn. naliczanie korzyści finansowych i odpowiedzialność w kwestii wynagrodzeń). Należy też wnikliwie przeanalizować przepisy i zobowiązania ustanowione w istotnych konwencjach międzynarodowych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14c) W celu ponownego zrównoważenia umów, na podstawie których w oparciu o opłaty licencyjne artyści wykonawcy przenoszą swoje wyłączne prawa na producenta fonogramu, dodatkowym warunkiem związanym z wydłużeniem czasu ochrony praw powinna być klauzula „nowego początku” dla tych artystów wykonawców, którzy za opłatą licencyjną lub wynagrodzeniem powierzyli te prawa producentom fonogramów. Aby artyści wykonawcy mogli w pełni skorzystać z wydłużonego czasu ochrony praw, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by na mocy umów pomiędzy producentami fonogramów a artystami wykonawcami w wydłużonym czasie ochrony praw wypłacano artystom wykonawcom opłatę licencyjną nieobciążoną zaliczkami czy przewidzianymi w umowie odliczeniami.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym czasie ochrony praw artyści wykonawcy otrzymywali wszelkie należne im opłaty licencyjne w przypadku odmowy ze strony wytwórni motywującej ją tym, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego przepisu wydłużenie czasu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla mniejszości uznanych artystów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) W razie konieczności państwa członkowskie powinny zagwarantować, że wydłużeniu okresu ochrony praw artystów wykonawców będą towarzyszyły przepisy prawne chroniące artystów wykonawców i zapewniające im sprawiedliwe warunki umowne przeniesienia lub powierzenia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 3 – ustęp 1 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Artykuł 3 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

(1) Na końcu art. 3 ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jednakże:

„Jeżeli jednak na końcu tego okresu artysta wykonawca wciąż żyje, jego prawa nadal podlegają ochronie do końca jego życia.”

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym nośniku niż fonogram jest zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w tym terminie, prawa te wygasają po okresie 50 lat licząc od dnia pierwszego opublikowania lub pierwszego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,

 

- jeżeli utrwalenie wykonania na fonogramie jest zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w tym terminie, prawa te wygasają po okresie 95 lat licząc od dnia pierwszego opublikowania lub pierwszego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej.”

 

Uzasadnienie

Wydłużenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do artystów wykonawców i tylko do chwili ich śmierci. Niniejsza propozycja odzwierciedla obecne prawo greckie, które nie zostało dotychczas zharmonizowane. Komisja wskazała, że nie wszczęła postępowania egzekucyjnego wobec Grecji, ponieważ uważa przepisy greckie za lepsze niż obecne zharmonizowane prawo. Wydłużenie czasu ochrony dla producentów fonogramów nie jest uzasadnione i okres 50 lat jest więcej niż wystarczający, by zwróciły im się wszelkie inwestycje.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 3 – ustęp 2 – zdanie drugie i trzecie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W art. 3 ust. 2 w zdaniu drugim i trzecim słowo „pięćdziesięciu” zastępuje się słowami „dziewięćdziesięciu pięciu”

skreślony

Uzasadnienie

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku braku wyraźnego odmiennego wskazania, umowa zawarta przed dniem [insert date before which Member States are to transpose the amending directive, as mentioned in Article 2 below], na podstawie której artysta wykonawca przeniósł albo powierzył swoje prawa do utrwalenia wykonania producentowi fonogramu (zwana dalej: „umową o przeniesienie lub powierzenie”), wywołuje nadal skutki poza moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive] artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu.

1. Umowa zawarta przed dniem [insert date before which Member States are to transpose the amending directive, as mentioned in Article 2 below], na podstawie której artysta wykonawca przeniósł albo powierzył swoje prawa do utrwalenia wykonania producentowi fonogramu (zwana dalej: „umową o przeniesienie lub powierzenie”), nie wywołuje żadnych skutków poza moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 1 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive] artysta wykonawca nie byłby już chroniony w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania.

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustępy 3 do 6 niniejszego artykułu stosuje się do umów przeniesienia lub powierzenia, które nadal wywołują skutki poza moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu.

2. W przypadku gdy artysta wykonawca nie przeniósł zarządzania swoimi prawami na organizację zbiorowego zarządzania w zakresie dodatkowego okresu ochrony, przyznanego zgodnie z niniejszą dyrektywą, uznaje się organizację zbiorowego zarządzania, która zarządza prawami tej samej kategorii, za uprawnioną do zarządzania prawami tego wykonawcy. Artysta wykonawca zachowuje prawa osobiste.

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 2a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. W przypadku gdy artysta wykonawca przeniósł swoje wyłączne prawa za powtarzającą się opłatą, od tej należnej mu opłaty nie odejmuje się żadnych zaliczek ani przewidzianych w umowie odliczeń.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku, w którym umowa o przeniesienie lub powierzenie przyznaje artyście wykonawcy prawo do jednorazowego wynagrodzenia, artysta wykonawca ma prawo uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia od producenta fonogramu za każdy pełny rok, w którym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania rozdziela przychody uzyskane z wykorzystania fonogramów w sprawiedliwy sposób, uwzględniający naturę i zakres wkładu każdego artysty wykonawcy, którego chronione wykonanie jest zawarte w fonogramie.

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10 a – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, że producent fonogramu, którego całkowite roczne przychody w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, nie przekraczają minimalnego progu 2 mln EUR, nie jest zobowiązany do przeznaczania co najmniej 20 procent przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i udostępniania tych fonogramów, w odniesieniu do których na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w dniu 31 grudnia tego roku.

skreślony

Uzasadnienie

Proponowane odstępstwo prowadzi do niesprawiedliwości w stosunku do artystów wykonawców i braku równowagi między interesami artystów wykonawców i małych producentów. Ponadto większe firmy nagraniowe mogłyby także podejmować próby uniknięcia dodatkowych opłat poprzez podpisywanie umów licencyjnych z mniejszymi producentami fonogramów. (Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do 12 punktu preambuły).

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić, czy i w jakim zakresie można wprowadzić obowiązek zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zarządzały organizacje zbiorowego zarządzania.

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur administracyjnych zarządzanie dodatkowymi rocznymi wynagrodzeniami powinno się powierzyć organizacjom zarządzania zbiorowego. (Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do punktu 13 preambuły).

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Mając na uwadze zarządzanie prawami użytkowania nadawców w zakresie usług na żądanie w odniesieniu do ich wykonań radiowych i telewizyjnych, które zawierają muzykę z opublikowanych zgodnie z prawem fonogramów, państwa członkowskie muszą zagwarantować, że prawa artystów wykonawców i producentów fonogramów do udzielenia lub nieudzielenia zgody na odpowiednie wykorzystanie są zarządzane wyłącznie przez organizację zbiorowego zarządzania powołaną w celu pobierania i rozdzielania przychodów z nadawania takich fonogramów.

Uzasadnienie

Choć uwolnienie praw w dziedzinie praw autorskich jest możliwe za wypłatą sprawiedliwego wynagrodzenia przez odnośną organizację zbiorowego zarządzania, to brakuje jednak odpowiedniego zobowiązania prawnego w dziedzinie praw pokrewnych.

Proponowany powyżej zapis ułatwia nadawcom uwalnianie praw, gwarantuje posiadaczom praw sprawiedliwe wynagrodzenie i umożliwia obywatelom europejskim dostęp do dokumentów o znaczeniu kulturowym, historycznym i politycznym przechowywanych w archiwach nadawców.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub powierzenie wspólnie lub indywidualnie zgodnie z właściwym dla nich prawem krajowym. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli po upływie roku od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

Uzasadnienie

Wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” jest pożądane, powinno jednak odznaczać się większą elastycznością. Jeżeli prawo to miałoby przejść na artystów wykonawców, powinno się im umożliwić, by ich wykonanie zostało wykorzystane zanim utracą oni to prawo. Należy zatem zapewnić artystom wykonawcom bardziej rozsądny 5-letni okres umożliwiający nowy sposób wykorzystania wykonań.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4a (nowy)

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 10aa

 

W przypadku gdy artysta wykonawca przekazał lub powierzył swoje wyłączne prawa do udzielania lub nieudzielania zgody na publiczne udostępnianie drogą przewodową lub bezprzewodową utrwalenia swojego wykonania w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez siebie miejscu i czasie, zachowuje on prawo do otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia od użytkownika za publiczne udostępnienie swojego utrwalonego wykonania.

 

Prawo artysty wykonawcy do otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia za publiczne udostępnienie swojego wykonania nie podlega zrzeczeniu się.

 

To wynagrodzenie jest zbierane i zarządzane przez organizację zbiorowego zarządzania reprezentującą artystę wykonawcę.

Uzasadnienie

Wynagrodzenia dla artystów wykonawców muszą zostać uznane przez osoby, które udostępniają wykonania publicznie.

PROCEDURA

Tytuł

Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

Odsyłacze

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

13.11.2008

 

 

 

Data przyjęcia

11.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

10

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (12.12.2008)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Emmanouil Angelakas

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji zmierzający do wydłużenia okresu ochrony praw wykonawców i producentów fonogramów z 50 do 95 lat. Mając na uwadze, iż wniosek ten jest rozsądnym odzwierciedleniem faktu, że wykonawcy coraz częściej żyją dłużej niż trwa obowiązujący 50-letni okres ochrony, sprawozdawca nie proponuje żadnych zmian w odniesieniu do tego wydłużenia.

Wniosek przewiduje również określone środki towarzyszące, takie jak ustanowienie funduszu na rzecz muzyków sesyjnych, oraz ma na celu wprowadzenie jednolitego sposobu obliczania czasu ochrony, który stosuje się do kompozycji muzycznych ze słowami, zawierających wkład kilku autorów. W poszczególnych państwach członkowskich stosuje się różne systemy ochrony takich współtworzonych kompozycji. Prowadzi to do trudności w zarządzaniu prawami autorskimi we Wspólnocie, jak również do trudności w transgranicznym rozdzielaniu opłat licencyjnych za wykorzystywanie utworu w kilku państwach członkowskich. Sprawozdawca popiera wniosek ujednolicenia zasad w tym zakresie, mając na uwadze, iż obecne rozbieżności utrudniają skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Sprawozdawcza zasadniczo popiera ideę wprowadzenia klauzuli „wykorzystuj albo strać” w kontraktach między wykonawcami a producentami fonogramów, stoi jednak na stanowisku, że w tej części wniosku należy wprowadzić poprawki.

Po pierwsze, w przypadku kilku współwykonawców nagrywanego utworu obecna propozycja nakłada na nich obowiązek wspólnego działania przy wypowiadaniu umowy o przeniesienie lub powierzenie. Oznacza to, że w ciągu 50 lat od wykonania nagrania, potrzebna byłaby zgoda wszystkich współwykonawców. Nie jest to realistyczne i sprawozdawca stoi na stanowisku, że należy wprowadzić poprawkę pozwalającą wykonawcom na samodzielne działanie.

Po drugie obecna propozycja odnosi się do pozostawienia wykonawcy wystarczającej ilości czasu, po którym wygasną prawa do jego wykonań. Proponowana wersja zakłada jednak tylko jednoroczny okres ochrony tych praw. Sprawozdawca nie uważa tego za rozsądny okres i zajmuje stanowisko, że odpowiedniejsze jest wydłużenie tego okresu do pięciu lat.

Sprawozdawca proponuje również poprawkę wzywającą Komisję do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działania środków przejściowych po pięciu latach.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka       1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Artyści wykonawcy zazwyczaj rozpoczynają karierę w młodym wieku i obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w odniesieniu do wykonań utrwalonych na fonogramach i fonogramów często nie chroni ich wykonań w całym okresie ich życia. Dlatego też artyści wykonawcy odczuwają spadek dochodów w końcowym okresie ich życia. Często nie mogą oni również powoływać się na swoje prawa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu ich artystycznych wykonań, które ma miejsce w okresie ich życia, bądź w celu ograniczenia takiego wykorzystywania.

(5) Artyści wykonawcy zazwyczaj rozpoczynają karierę w młodym wieku i obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w odniesieniu do utrwalonych wykonań często nie chroni ich wykonań w całym okresie ich życia. Dlatego też artyści wykonawcy odczuwają spadek dochodów w końcowym okresie ich życia. Często nie mogą oni również powoływać się na swoje prawa w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu ich artystycznych wykonań, które ma miejsce w okresie ich życia, bądź w celu ograniczenia takiego wykorzystywania.

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z rozszerzonego okresu ochrony. Proponuje się zatem zlikwidowanie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania poprzez fonogram a innymi sposobami. (poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka       2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Czas ochrony utrwaleń wykonań artystycznych i fonogramów powinien zatem zostać przedłużony do 95 lat po publikacji fonogramu i utrwalonego na nim wykonania. Jeżeli fonogram albo utrwalone na nim wykonanie nie zostało opublikowane w ciągu pierwszych 50 lat, czas ochrony wynosi 95 lat od momentu pierwszego publicznego udostępnienia utworu.

(7) Czas ochrony utrwaleń wykonań artystycznych i fonogramów powinien zatem zostać przedłużony do 95 lat po odpowiednim momencie rozpoczęcia ochrony.

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z rozszerzonego okresu ochrony. Proponuje się zatem zlikwidowanie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania poprzez fonogram a innymi sposobami. (poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka       3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W interesie pewności prawnej należy ustalić, że w przypadku braku wyraźnych odmiennych ustaleń, umowne przeniesienie albo powierzenie praw do utrwalenia wykonania dokonane przed datą, do której państwa członkowskie mają przyjąć środki wdrażające dyrektywę, powinno nadal wywoływać skutki w wydłużonym czasie ochrony.

(9) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjmowania przepisów dotyczących wykładni, dostosowania, wygaśnięcia i dalszego wykonywania umów regulujących przeniesienie lub powierzenie producentowi fonogramu praw artysty wykonawcy do utrwalenia wykonania, które to umowy zostały zawarte przed wydłużeniem okresu ochrony na mocy niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Nie wydaje się właściwe, żeby zaproponowana nowelizacja dyrektywy 2006/116/WE zmieniała obowiązujące w państwach członkowskich zasady wykładni, dostosowania, wygaśnięcia i dalszego wykonywania umów o przeniesieniu lub powierzeniu praw artysty wykonawcy producentowi fonogramu. Z tego względu krajowe zasady przenoszenia i udzielania praw artysty wykonawcy oraz zasady wygaśnięcia umów dotyczących takiego przeniesienia lub udzielenia powinny regulować zastosowanie klauzuli „skorzystaj lub strać” przewidzianej w art. 10a ust. 6.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Pierwszy z towarzyszących środków przejściowych nie powinien nakładać nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na małych i średnich producentów fonogramów. Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia określonych producentów fonogramów, którzy są uznani za małe i średnie przedsiębiorstwa na podstawie rocznych przychodów uzyskiwanych z handlowego wykorzystania fonogramów.

skreślony

Poprawka       5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Środki te powinny być przeznaczone tylko dla artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu w zamian za jednorazową płatność. Odłożone w ten sposób środki powinny być przekazywane indywidualnie mało znanym wykonawcom co najmniej raz na rok. Państwa członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby dystrybucja tych środków została powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym wykonawców. Jeżeli dystrybucja tych środków jest powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania, można stosować krajowe przepisy dotyczące przychodów niepodlegających wypłacie.

(13) Środki te powinny być przeznaczone tylko dla artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu w zamian za jednorazową płatność. Odłożone w ten sposób środki powinny być przekazywane indywidualnie mało znanym wykonawcom co najmniej raz na rok. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby dystrybucja tych środków została powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym wykonawców. Można stosować krajowe przepisy dotyczące przychodów niepodlegających wypłacie.

Poprawka       6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W celu ponownego zrównoważenia umów, na podstawie których, w oparciu o opłaty licencyjne, artyści wykonawcy przenoszą swoje wyłączne prawa na producenta fonogramu, dodatkowym warunkiem związanym z wydłużeniem czasu ochrony praw powinna być klauzula „nowego początku” dla tych artystów wykonawców, którzy za opłatą licencyjną lub wynagrodzeniem powierzyli te prawa producentom fonogramów. Aby artyści wykonawcy mogli w pełni skorzystać z wydłużonego czasu ochrony praw, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by na mocy umów pomiędzy producentami fonogramów a artystami wykonawcami w wydłużonym czasie ochrony praw wypłacano artystom wykonawcom opłatę licencyjną nieobciążoną zaliczkami czy przewidzianymi w umowie odliczeniami.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym czasie ochrony praw artyści wykonawcy mogli otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne, wbrew odmowom ze strony wytwórni, na podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego przepisu wydłużenie czasu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla mniejszości uznanych artystów.

Poprawka       7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, państwa członkowskie powinny móc postanowić, czy artyści wykonawcy mogą rozwiązać przeniesienie lub powierzenie wspólnie czy indywidualnie.

Poprawka       8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym nośniku niż fonogram jest zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w tym terminie, prawa te wygasają po okresie 50 lat licząc od dnia pierwszego opublikowania lub pierwszego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym nośniku niż fonogram jest zgodnie z prawem opublikowane lub zgodnie z prawem publicznie udostępnione w tym terminie, prawa te wygasają po okresie 95 lat licząc od dnia pierwszego opublikowania lub pierwszego publicznego udostępnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy artystami wykonawcami utworów muzycznych i utworów audiowizualnych jest nie do przyjęcia, ponieważ dyrektywa 93/98/EWG, której wersję ujednoliconą stanowi dyrektywa 2006/116/WE, nie dokonuje żadnego rozróżnienia wykonawców, a więc tworzenie różnych systemów dla wykonawców tej samej kategorii byłoby zgodnie z europejskim prawem działaniem dyskryminującym oraz byłoby sprzeczne z przepisami obowiązującymi na szczeblu krajowym. Co więcej, nie ma powodów do takiego rozróżnienia.

Poprawka       9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, że producent fonogramu, którego całkowite roczne przychody w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, nie przekraczają minimalnego progu 2 mln EUR, nie jest zobowiązany do przeznaczania co najmniej 20 procent przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i udostępniania tych fonogramów, w odniesieniu do których na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w dniu 31 grudnia tego roku.

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że towarzyszący środek przejściowy (20%) będzie obliczany w oparciu o przychody netto, MŚP nie poniosą nieproporcjonalnych kosztów; dlatego aby zagwarantować, że wszyscy wykonawcy mogą korzystać z takich samych funduszy uzasadnione jest objęcie ich tym środkiem.

Poprawka       10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić, czy i w jakim zakresie można wprowadzić obowiązek zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zarządzały organizacje zbiorowego zarządzania.

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur administracyjnych zarządzanie dodatkowymi rocznymi wynagrodzeniami powinno się powierzyć organizacjom zarządzania zbiorowego. (Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do punktu 13 preambuły).

Poprawka       11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać swoje umowy o przeniesienie lub powierzenie zgodnie z właściwym dla nich prawem krajowym. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

Uzasadnienie

Obowiązek wspólnego działania wykonawców nie jest realistyczny.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli po upływie roku od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

Uzasadnienie

Obowiązek wspólnego działania wykonawców nie jest realistyczny. Ponadto 16. punkt preambuły odnosi się do pozostawienia wykonawcy wystarczającej ilości czasu, po którym wygasną prawa do jego wykonań. Jeden rok nie jest jednak uważany za wystarczającą ilość czasu, a właściwszy jest okres pięciu lat.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 11a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 11a

 

Sporządzanie sprawozdań

 

W terminie pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy .../.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ...* Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania przepisów art. 10a ust. 3–5 niniejszej dyrektywy.

 

* Dz.U.: należy wpisać numer i datę niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Sprawozdanie pozwoli Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na monitorowanie skutków zmian, w szczególności w odniesieniu do środków przejściowych.

PROCEDURA

Tytuł

Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

Odsyłacze

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maddalena Calia

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (10.12.2008)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christopher Heaton-Harris

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek zmierza do poprawy socjalnej sytuacji artystów wykonawców, a w szczególności muzyków sesyjnych, uwzględniając fakt, że artyści wykonawcy coraz częściej żyją dłużej niż istniejący 50-letni okres ochrony ich wykonań.

Produkcja fonogramów na dużą skalę rozpoczęła się w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania, na przestrzeni kolejnych 10 lat wzrastająca liczba wykonań artystycznych zarejestrowanych i udostępnionych w latach 1957-1967 straci prawo do ochrony. W momencie utraty prawa do ochrony wykonania utrwalonego na fonogramie około 7 000 artystów wykonawców w każdym z dużych państw członkowskich i odpowiednio mniejsza liczba wykonawców w mniejszych państwach członkowskich utraci wszystkie dochody uzyskiwane z tytułu umownych opłat licencyjnych i prawa do wynagrodzenia za nadawanie i publiczne udostępnianie ich wykonań artystycznych w barach i dyskotekach.

Dotyczy to uznanych artystów wykonawców (tych, którzy otrzymują umowne opłaty licencyjne), ale w szczególności tysięcy anonimowych muzyków sesyjnych (tych, którzy nie otrzymują opłat licencyjnych i mają prawo jedynie do prawa do wynagrodzenia), którzy brali udział w nagraniach fonogramów w późnych latach pięćdziesiątych i latach sześćdziesiątych i powierzyli swoje wyłączne prawa producentom fonogramów za jednorazową opłatą („wykupienie”). Ich „jednorazowe godziwe wynagrodzenie” za nadawanie i publiczne udostępnianie, które nie jest nigdy powierzane producentowi fonogramu, wygasłoby.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji; przewiduje on większe korzyści dla wykonawców i producentów fonograficznych, a w szczególności klauzule odnoszące się do 20% płatności oraz klauzula „wykorzystuj albo strać” gwarantują, że wykonawcy, a muzycy sesyjni w szczególności, odniosą znaczne korzyści z wydłużenia okresu ochrony, a ich prawa są należycie chronione.

Sprawozdawca uważa, że limit 2 mln euro dla producentów nie jest konieczny, ponieważ może uniemożliwić niektórym wykonawcom uzyskiwanie potrzebnych im dochodów, zaleca zatem jego usunięcie. Podobnie propozycja pozbawienia wykonawców praw powinna być usunięta, ponieważ mogłaby sprawić, że artyści i wykonawcy ponosiliby finansowe szkody.

Sprawozdawca popiera wykorzystanie dochodów netto dla 20% płatności, co gwarantuje, że producenci mogą odliczyć rozsądne koszty bezpośrednio związane z administracją przedłużenia okresu ochrony fonogramu. Należy dopilnować, by tylko te bezpośrednio związane koszty mogły zostać odliczone, w celu zapewnienia uczciwego i stałego wynagrodzenia dla wykonawców.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a) Nowe technologie oferują możliwość cyfrowego rozpowszechniania fonogramu za pośrednictwem legalnych usług on-line. Dotyczy to również fonogramów z poprzednich lat, co stwarza szansę sprzedania mniej popularnych fonogramów, które przyniosą dochody starszym i mniej popularnym artystom.

Uzasadnienie

Rozszerzenie okresu ochrony praw pokrewnych zwiększy motywację wytwórni muzycznych do cyfrowego zapisu katalogów. Internetowe usługi rozpowszechniania stworzą tym samym nowe perspektywy dla wielu nagrań, tworząc jednocześnie nowe źródła dochodu dla artystów. Ponadto zapisanie w formie cyfrowej wcześniejszych fonogramów będzie źródłem dochodu dla starszych lub mniej popularnych artystów, którzy skorzystają z tzw. „sprzedaży typu longtail”.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5b) Parlament Europejski zwraca się do Komisji o wszczęcie procedury przeprowadzenia oceny wpływu podobnej do tej przeprowadzonej w odniesieniu do sektora muzycznego w celu rozważenia, czy istnieje potrzeba wydłużenia okresu ochrony obowiązującego obecnie w sektorze audiowizualnym (artyści wykonawcy, producenci i nadawcy).

Uzasadnienie

Należy ogólnie uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on odzwierciedlenie w tej dyrektywie. Ponieważ Komisja nie przeprowadziła jednak oceny wpływu konsekwencji ewentualnego wydłużenia okresu ochrony artystów wykonawców w innych sektorach, wydłużenie takie nie ma sensu na obecnym etapie. Komisja posiada tym samym mandat do przeprowadzenia oceny wpływu sektora audiowizualnego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Pierwszy z towarzyszących środków przejściowych nie powinien nakładać nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na małych i średnich producentów fonogramów. Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia określonych producentów fonogramów, którzy są uznani za małe i średnie przedsiębiorstwa na podstawie rocznych przychodów uzyskiwanych z handlowego wykorzystania fonogramów.

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że towarzyszący środek przejściowy (20%) będzie obliczany w oparciu o przychody netto, MŚP nie poniosą nieproporcjonalnych kosztów; dlatego aby zagwarantować, że wszyscy wykonawcy mogą korzystać z takich samych funduszy uzasadnione jest objęcie ich tym środkiem.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt preambuły 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Środki te powinny być przeznaczone tylko dla artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu w zamian za jednorazową płatność. Odłożone w ten sposób środki powinny być przekazywane indywidualnie mało znanym wykonawcom co najmniej raz na rok. Państwa członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby dystrybucja tych środków została powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym wykonawców. Jeżeli dystrybucja tych środków jest powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania, można stosować krajowe przepisy dotyczące przychodów niepodlegających wypłacie.

(13) Środki te powinny być przeznaczone tylko dla artystów wykonawców, których wykonania są utrwalone na fonogramie i którzy przenieśli swoje prawa na producenta fonogramu w zamian za jednorazową płatność. Odłożone w ten sposób środki powinny być przekazywane indywidualnie mało znanym wykonawcom co najmniej raz na rok. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby dystrybucja tych środków została powierzona organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym wykonawców. Można stosować krajowe przepisy dotyczące przychodów niepodlegających wypłacie. Zgodnie z zasadami zawartymi w Powszechnej Deklaracji UNESCO o Różnorodności Kulturowej organizacje zbiorowego zarządzania mają do odegrania główną rolę w kwestii zachowania różnorodności kulturowej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Drugi towarzyszący środek przejściowy powinien polegać na powrocie praw do utrwalonego fonogramu do wykonawcy, jeżeli producent fonogramu nie oferuje do sprzedaży wystarczającej ilości egzemplarzy fonogramu, który w przypadku braku wydłużenia czasu ochrony byłby powszechnie dostępny publicznie, albo nie udostępnia fonogramu publicznie. W konsekwencji prawa producenta fonogramu do fonogramu powinny wygasnąć w celu uniknięcia sytuacji, w której prawa te istniałyby wspólnie z prawami wykonawcy do utrwalenia wykonania, kiedy te ostatnie prawa nie są już przeniesione albo powierzone producentowi fonogramu.

(15) Drugi towarzyszący środek przejściowy powinien polegać na tym, że jeżeli producent fonogramu nie oferuje już do sprzedaży wystarczającej ilości egzemplarzy przynajmniej jednej wersji fonogramu, który w przypadku braku wydłużenia czasu ochrony byłby powszechnie dostępny publicznie, albo nie udostępnia już przynajmniej jednej wersji fonogramu publicznie, wykonawca może zwrócić się do niego o uczynienie tego, a jeżeli producent tego nie zrobi w rozsądnym czasie, wykonawca może zakończyć umowę o powierzenie prawa do utrwalenia tego wykonania.

Uzasadnienie

Rozsądne jest publiczne udostępnienie przez producentów fonogramu jednej wersji danego fonogramu w wystarczającej ilości.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Ten środek towarzyszący powinien także zapewnić, że fonogram nie podlega już dłużej ochronie, jeżeli nie jest dostępny publicznie po określonym okresie czasu następującym po wydłużeniu czasu ochrony, ponieważ posiadacze praw go nie wykorzystują albo ponieważ producent fonogramu albo wykonawcy nie mogą być znalezieni albo zidentyfikowani. Jeżeli, po powrocie prawa, artysta wykonawca miał do dyspozycji wystarczającą ilość czasu na publiczne udostępnienie fonogramu, który w przypadku niewydłużenia czasu ochrony nie byłby już chroniony, i fonogram ten nie został udostępniony publicznie, wówczas prawa do fonogramu i do jego utrwalenia powinny wygasnąć.

(16) Ten środek towarzyszący powinien także zapewnić, że fonogram nie podlega już dłużej ochronie, jeżeli nie jest dostępny publicznie po określonym okresie czasu następującym po wydłużeniu czasu ochrony, ponieważ posiadacze praw go nie wykorzystują albo ponieważ producent fonogramu albo wykonawcy nie mogą być znalezieni albo zidentyfikowani.

Uzasadnienie

Klauzula „wykorzystuj albo strać” ma na celu ochronę praw wykonawców oraz zagwarantowanie, że producenci fonograficzni nie mogą niesłusznie ograniczać tych praw. Punkt 15 preambuły to gwarantuje, a dalsze środki przewidziane w punkcie 16 preambuły nie przewidują dalszych korzyści dla wykonawcy, a w wielu przypadkach doprowadzą do poniesienia przez wykonawcę strat.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17a) Częścią towarzyszących środków przejściowych jest obowiązkowe zbiorowe wypełnianie praw artystów wykonawców i producentów fonogramów w zakresie usług na żądanie przez nadawców ich wykonań radiowych i telewizyjnych, których nieodłącznym elementem jest muzyka z publikowanych zgodnie z prawem fonogramów. Taki system zbiorowego zarządzania dopełnia system wynagrodzeń za nadawanie opublikowanych zgodnie z prawem fonogramów na mocy art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE oraz zagwarantuje, że podczas całego okresu ochrony programów publikowanych zgodnie z prawem właściwi artyści wykonawcy i producenci otrzymują sprawiedliwy udział wynagrodzenia za wykorzystywanie na żądanie nadawanych produkcji.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19a) Państwa członkowskie powinny dopilnować, by wnioskowi wydłużającemu okres ochrony praw artystów wykonawców towarzyszyły chroniące artystów wykonawców przepisy prawne w postaci sprawiedliwych warunków umownych przeniesienia lub powierzenia.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby harmonizowania na szczeblu UE warunków umownych przeniesieniu lub powierzenia. Należy jednak zwrócić uwagę państw członkowskich na fakt, że zazwyczaj wykonawcy sesyjni nie mają rzeczywistej siły negocjacyjnej, w związku z czym warunki takich umów są zwykle korzystne dla jednej ze stron.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, że producent fonogramu, którego całkowite roczne przychody w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, nie przekraczają minimalnego progu 2 mln EUR, nie jest zobowiązany do przeznaczania co najmniej 20 procent przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który wyżej wymienione wynagrodzenie jest wypłacane, ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i udostępniania tych fonogramów, w odniesieniu do których na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artysta wykonawca i producent fonogramu nie byliby już chronieni w dniu 31 grudnia tego roku.

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że towarzyszący środek przejściowy (20%) będzie obliczany w oparciu o przychody netto, MŚP nie poniosą nieproporcjonalnych kosztów; dlatego aby zagwarantować, że wszyscy wykonawcy mogą korzystać z takich samych funduszy uzasadnione jest objęcie ich tym środkiem.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić, czy i w jakim zakresie można wprowadzić obowiązek zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by prawem do uzyskania corocznego dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zarządzały organizacje zbiorowego zarządzania.

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest rozprowadzanie przez organizacje zbiorowego zarządzania w jak najbardziej precyzyjny i dostosowany do każdego przypadku sposób wynagrodzeń zebranych na rzecz wykonawców.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Organizacje zbiorowego zarządzania rozdzielają wynagrodzenia w oparciu o konkretną sytuację i z uwzględnieniem wykorzystania wykonań każdego z wykonawców.

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest rozprowadzanie przez organizacje zbiorowego zarządzania w jak najbardziej precyzyjny i dostosowany do każdego przypadku sposób wynagrodzeń zebranych na rzecz wykonawców.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. W odniesieniu do administrowania prawami dotyczącymi usług na żądanie przez nadawców ich wykonań radiowych i telewizyjnych zawierających muzykę z publikowanych zgodnie z prawem fonogramów, państwa członkowskie gwarantują, że prawa wykonawców i producentów fonogramu do przyznania lub odmówienia zgody na takie wykorzystanie można egzekwować wyłącznie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania ustanowionych w celu zbierania i rozdzielania wynagrodzeń za nadawanie takich fonogramów.

Uzasadnienie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu przestaje oferować na sprzedaż wystarczającą ilość egzemplarzy fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do nich dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może rozwiązać umowę o przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców, mogą oni rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa o przeniesienie lub powierzenie jest rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym albo drugim, prawa producenta fonogramu do fonogramu wygasają.

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// dodać: nr tej dyrektywy zmieniającej]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, producent fonogramu już nie oferuje na sprzedaż wystarczającej ilości egzemplarzy przynajmniej jednej wersji fonogramu albo nie udostępnia ich publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niej dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, artysta wykonawca może zwrócić się do producenta o zrobienie tego, a jeżeli producent tego nie zrobi w rozsądnym czasie, wykonawca może rozwiązać umowę o powierzenie praw do tego fonogramu.

Uzasadnienie

Rozsądne jest publiczne udostępnienie przez producentów fonogramu jednej wersji danego fonogramu w wystarczającej ilości.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/116/WE

Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli po upływie roku od daty, w której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: Nr. of this amending directive]/WE artyście wykonawcy i producentowi fonogramu nie przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i fonogramu, fonogram nie jest udostępniony publicznie drogą przewodową lub bezprzewodową w taki sposób, że członkowie społeczeństwa mają do niego dostęp w indywidualnie wybranym przez nich miejscu i czasie, prawa producenta fonogramu do fonogramu i prawa artystów wykonawców w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań wygasają.

skreślony

Uzasadnienie

Klauzula „wykorzystuj albo strać” ma na celu ochronę praw wykonawców oraz zagwarantowanie, że producenci fonograficzni nie mogą niesłusznie ograniczać tych praw. Art. 10 ust. 1 akapit 1 to gwarantuje, a dalsze środki przewidziane w akapicie 2 nie przewidują dalszych korzyści dla wykonawcy, a w wielu przypadkach doprowadzą do poniesienia przez wykonawcę strat.

PROCEDURA

Tytuł

Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

Odsyłacze

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

2.9.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.11.2008

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

PROCEDURA

Tytuł

Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych.

Odsyłacze

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Data przedstawienia w PE

16.7.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

2.9.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Data przyjęcia

12.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel