Procedură : 2008/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0070/2009

Texte depuse :

A6-0070/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0282

RAPORT     ***I
PDF 314kWORD 651k
18.2.2009
PE 414.350v02-00 A6-0070/2009

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Brian Crowley

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZUL Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie
 AVIZUL Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor
 AVIZUL Comisiei pentru cultură Şi educaŢie
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0464),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0281/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi al Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0070/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Artiştii interpreţi sau executanţi debutează, în general, devreme şi, din acest motiv, actuala durată de 50 de ani, care se aplică executărilor lor fixate pe fonograme, ca şi fonogramelor înseşi, adeseori nu le protejează executările pe întreaga durată a vieţii lor. Ca urmare a acestui fapt, artiştii interpreţi sau executanţi se confruntă cu o lipsă de venituri la sfârşitul vieţii. În plus, adeseori, nu se mai pot prevala de drepturile lor pentru a împiedica sau a restrânge utilizarea executărilor lor de o manieră care le-ar aduce prejudicii.

(5) Artiştii interpreţi sau executanţi debutează, în general, devreme şi, din acest motiv, actuala durată de 50 de ani, care se aplică executărilor adeseori nu le protejează interpretările pe întreaga durată a vieţii lor. Ca urmare a acestui fapt, artiştii interpreţi sau executanţi se confruntă cu o lipsă de venituri la sfârşitul vieţii. În plus, adeseori, nu se mai pot prevala de drepturile lor pentru a împiedica sau a restrânge utilizarea executărilor lor de o manieră care le-ar aduce prejudicii.

Justificare

Ar trebui ca toate contribuţiile creatoare ale tuturor artiştilor interpreţi sau executanţi să fie recunoscute şi reflectate în modificările directivei. Pentru a atinge acest scop, domeniul de aplicare al propunerii ar trebui extins, astfel încât şi artiştii din domeniul audiovizual să poată beneficia de termenul extins de protecţie; astfel, se propune eliminarea distincţiei dintre înregistrarea unei interpretări pe fonograme sau în alt fel. (corelat cu modificarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE).

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Comisia ar trebui să iniţieze a procedură de evaluare a impactului în ceea ce priveşte sectorul audiovizual european pentru a analiza necesitatea extinderii duratei de protecţie a dreptului de autor pentru producătorii difuzorii din sectorul audiovizual; această procedură ar trebui încheiată până la 1 ianuarie 2010 astfel încât să poată fi prezentată o propunere de directivă nouă înainte de iunie 2010;

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7a) Comisia ar trebui să se asigure că interpreţii şi muzicienii independenţi nu vor fi supuşi unor obligaţii contractuale de către orice alte parte terţă, cum ar fi companiile de înregistrare, de a-şi transfera veniturile provenite din prelungirea duratei de la 50 la 95 de ani;

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) La stabilirea unei relaţii contractuale cu producătorul de fonograme, artistul interpret sau executant trebuie, în mod normal, să-şi cesioneze către producătorul de fonograme drepturile exclusive de reproducere, distribuţie, închiriere şi punere la dispoziţie a fixării executării sale. În schimb, i se plăteşte un avans din redevenţe şi beneficiază de plăţi după ce producătorul de fonograme îşi recuperează avansul iniţial şi operează celelalte deduceri prevăzute în contract. Artiştii interpreţi sau executanţi care cântă muzica de fundal şi nu apar în distribuţie („artişti nenominalizaţi”) îşi cesionează de regulă drepturile exclusive în schimbul unei plăţi unice (remuneraţie nerecurentă).

(8) La stabilirea unei relaţii contractuale cu producătorul de fonograme, artistul interpret sau executant trebuie, în mod normal, să-şi cesioneze către producătorul de fonograme drepturile exclusive de reproducere, distribuţie, închiriere şi punere la dispoziţie a fixării executării sale. În schimb, i se plăteşte un avans din redevenţe şi beneficiază de plăţi după ce producătorul de fonograme îşi recuperează avansul iniţial şi operează celelalte deduceri prevăzute în contract. Artiştii interpreţi sau executanţi care cântă muzica de fundal şi nu apar în distribuţie („artişti nenominalizaţi”), precum şi unii dintre interpreţi care apar în distribuţie (artiştii nominalizaţi), îşi cesionează de regulă drepturile exclusive în schimbul unei plăţi unice (remuneraţie nerecurentă).

Justificare

Unii artişti interpreţi sau executanţi, aşa-numiţii „artişti nominalizaţi”, îşi cesionează drepturile de autor în schimbul unei plăţi unice. Aceşti artişti interpreţi sau executanţi ar trebui de asemenea să beneficieze de o remuneraţie suplimentară.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a evita ambiguităţile juridice, este necesar să se prevadă că, în lipsa unei clauze contrare explicite, cesionarea sau atribuirea contractuală a drepturilor legate de fixarea unei executări la o dată anterioară adoptării de către statele membre a măsurilor de punere în aplicare a prezentei directive continuă să producă efecte pe perioada de prelungire a duratei de protecţie.

(9) Statele membre ar trebui să aibă în continuare libertatea de a adopta dispoziţii cu privire la interpretarea, adaptarea, terminarea şi executarea ulterioară a contractelor în cadrul cărora se realizează cesionarea sau atribuirea drepturilor artistului interpret sau executant legate de înregistrarea interpretării sale către un producător de fonograme încheiate înainte de prelungirea duratei de protecţie ce rezultă din prezenta directivă.

Justificare

Nu este adecvată modificarea, prin prisma modificărilor propuse cu privire la Directiva 2006/116/CE, a normelor statelor membre referitoare la interpretarea, adaptarea, terminarea şi executarea ulterioară a contractelor în cadrul cărora se realizează cesionarea sau atribuirea drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi către un producător de fonograme. Prin urmare, legislaţia naţională cu privire la transferul şi la cesionarea drepturilor artiştilor interpreţi, precum şi la încheierea respectivelor contracte şi transferuri trebuie să reglementeze aplicarea clauzei „use-it-or-lose-it” (drepturile neutilizate se pierd), aşa cum prevede articolul 10a, punctul 6.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a garanta că mai degrabă artiştii interpreţi sau executanţi decât producătorii de discuri vor fi beneficiarii prelungirii duratei de protecţie, prezenta directivă ar trebui să prevadă că contractele în vigoare care acordă o prelungire a duratei de protecţie nu vor avea niciun efect în ceea ce priveşte durata de protecţie prelungită de la 50 de ani la durata de viaţă a artistului interpret sau executant.

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul artiştilor interpreţi şi executanţi. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a evita problemele de coordonare în ceea ce priveşte durata suplimentară, gestionarea drepturilor trebuie încredinţată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme vor trebui să administreze drepturile de reproducere şi distribuţie în legătură cu fixările executărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare colectivă vor permite oricărui operator să exploateze executarea, o clauză de tipul „foloseşti sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor păstra datele artiştilor interpreţi sau executanţi ale căror executări sunt fixate pe fonograme, preocupările legate de lipsa clarităţii în ceea ce priveşte momentul în care o lucrare intră în domeniul public pot fi evitate.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este necesar ca această primă măsură însoţitoare tranzitorie să nu impună o povară administrativă disproporţionată asupra producătorilor de fonograme mici şi mijlocii. Drept urmare, statele membre au libertatea de a excepta anumiţi producători de fonograme, care sunt consideraţi mici sau mijlocii pe baza venitului anual obţinut din exploatarea comercială a fonogramelor.

eliminat

Justificare

Toţi interpreţii ar trebui să beneficieze de fonduri. Venitul plătit artiştilor interpreţi în cauză, conform acestei măsurii tranzitorii, este direct proporţional cu venitul producătorului Prin urmare, astfel de plăţi vor fi mai mici în cazul în care producătorul obţine venituri mai reduse.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(14a) Pentru a reechilibra contractele prin care interpreţii îşi transferă, pe baza unor redevenţe, drepturile de exclusivitate producătorilor de fonograme, o altă condiţie în afară de prelungirea duratei ar trebui să fie o posibilitate de „tabula rasa” pentru interpreţii care au acordat producătorilor de fonograme, contra unor redevenţe sau a unei remuneraţii, drepturile de exclusivitate menţionate anterior. Pentru ca interpreţii să beneficieze pe deplin de pe urma prelungirii duratei, statele membre ar trebui să se asigure că interpreţii primesc pe durata prelungită o redevenţă sau o remuneraţie negrevată de plăţi în avans sau de deduceri contractuale, în conformitate cu anumite acorduri încheiate între producătorii de fonograme şi interpreţi.”

Justificare

Prezenta dispoziţie este esenţială pentru ca artiştii interpreţi sau executanţi să beneficieze de toate redevenţele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condiţiile în care companiile de înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiştilor nu au fost încă recuperate. Fără această dispoziţie suplimentară, de prelungirea duratei de protecţie ar putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artişti nominalizaţi.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b) În mod similar, pentru a se asigura că interpreţii care îşi transferă drepturile lor exclusive unui producător, pentru o plată recurentă sau remuneraţie, pot beneficia integral de perioada prelungită de protecţie, statele membre ar trebui să se asigure că sunt plătite interpreţilor pe perioada extinsă plata pentru drepturile de autor sau remuneraţia negrevată de plăţile în avans sau de deduceri contractuale.

Justificare

Prezenta dispoziţie este esenţială pentru ca artiştii interpreţi sau executanţi să beneficieze de toate redevenţele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condiţiile în care companiile de înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiştilor nu au fost încă recuperate. Fără această dispoziţie suplimentară, de prelungirea duratei de protecţie ar putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artişti nominalizaţi.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Deoarece obiectivele măsurilor însoţitoare propuse nu pot fi realizate suficient de către statele membre, întrucât instituirea unor măsuri naţionale în acest domeniu ar duce la denaturarea condiţiilor de concurenţă sau ar afecta sfera de incidenţă a drepturilor exclusive ale producătorului de fonograme care sunt definite de legislaţia comunitară, şi deci pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor în cauză.

(17) Deoarece obiectivele măsurilor însoţitoare propuse nu pot fi realizate suficient de către statele membre, întrucât instituirea unor măsuri naţionale în acest domeniu ar duce la denaturarea condiţiilor de concurenţă sau ar afecta sfera de incidenţă a drepturilor exclusive ale producătorului de fonograme care sunt definite de legislaţia comunitară, şi deci pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor în cauză. Printre măsurile suplimentare tranzitorii ar trebui să fie inclusă şi exercitarea colectivă obligatorie a drepturilor artiştilor interpreţi şi ale producătorilor de fonograme, privind serviciile la cerere, de către difuzorii propriilor producţii de radio sau televiziune din care face parte integrantă muzica provenită din fonograme publicate legal. Sistemul de gestionare colectivă a drepturilor completează regimul de remunerare pentru difuzarea fonogramelor publicate legal în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE şi garantează că, pe întreaga durată a protejării fonogramelor publicate legal, interpreţii şi producătorii de fonograme implicaţi primesc şi ei o cotă-parte echitabilă din remuneraţiile acordate pentru utilizarea la cerere a producţiilor difuzate.

Justificare

Prelungirea duratei de protecţie pentru artiştii interpreţi şi producătorii de fonograme agravează pentru radio- şi videodifuzori dificultăţile administrative de a clarifica drepturile necesare la cerere pentru producţiile acestora, în special arhivele acestora. Acordarea drepturilor pentru difuzarea fonogramelor publicate în mod legal face obiectul plăţii unei remuneraţii echitabile (articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE privind dreptul de închiriere şi de împrumut), plata fiind împărţită între artiştii interpreţi sau executanţi în cauză şi producătorii de fonograme. Pentru a realiza atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel cum se încurajează la considerentul 26 din Directiva privind drepturile de autor din 2001 (InfoSoc), cât şi o parte corectă pentru toţi titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a producţiilor difuzate, este, prin urmare, adecvată complementarea acestui regim de remunerare printr-o schemă colectivă de licenţiere obligatorie pentru o astfel de utilizare.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Prin urmare, durata de protecţie aplicată compoziţiilor muzicale cu text este incomplet armonizată, dând naştere la impedimente în calea liberei circulaţii a bunurilor şi a serviciilor, cum ar fi organismele de gestiune colectivă transfrontaliere.

(19) Prin urmare, durata de protecţie aplicată compoziţiilor muzicale cu text este incomplet armonizată, dând naştere la impedimente în calea liberei circulaţii a bunurilor şi a serviciilor, cum ar fi organismele de gestiune colectivă transfrontaliere. Pentru a elimina aceste impedimente, toate lucrările protejate la [data intrării in vigoare a prezentei directive] ar trebui să aibă aceeaşi perioadă, armonizată, de protecţie în toate statele membre.

 

 

Justificare

Scopul propunerii Comisiei este armonizarea dispoziţiilor privind lucrările realizate de mai mulţi autori, pentru a elimina obstacolele în calea libertăţii de circulaţie a bunurilor şi serviciilor şi să favorizeze licenţele multiteritoriale. Amendamentul încearcă să clarifice faptul că dispoziţia trebuie să producă efecte odată cu intrarea în vigoare a directivei în ceea ce priveşte lucrările încă protejate din UE la acel moment.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Dacă este necesar, statele membre ar trebui să garanteze că prelungirea duratei de protecţie a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi este însoţită de măsuri legislative privind respectarea cesionării sau atribuirii care să protejeze artiştii interpreţi sau executanţi, în forma unor condiţii contractuale echitabile.

Justificare

Nu este nevoie să se armonizeze la nivel european termenii contractuali privind cesiunea sau transferul drepturilor; totuşi, atenţia statelor membre ar trebui atrasă asupra faptului că, în general, interpreţii independenţi nu au o adevărată putere de negociere şi că, din acest motiv, termenii acestor contracte sunt în general unilaterali.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatele (3) – (6) din prezentul articol se aplică contractelor de cesionare sau atribuire care continuă să producă efecte şi după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant şi ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.

(2) Alineatele (3) – (7) din prezentul articol se aplică contractelor de cesionare sau atribuire care continuă să producă efecte şi după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant şi ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.

Justificare

Prezenta dispoziţie este esenţială pentru ca artiştii interpreţi sau executanţi să beneficieze de toate redevenţele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condiţiile în care companiile de înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiştilor nu au fost încă recuperate. Fără această dispoziţie suplimentară, de prelungirea duratei de protecţie ar putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artişti nominalizaţi.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot dispune ca un producător de fonograme al cărui venit anual total în anul anterior celui pentru care se plăteşte remuneraţia s-a situat sub limita de 2 milioane EUR să nu fie obligat să aloce cel puţin 20 % din veniturile pe care le-a obţinut în cursul anului anterior celui pentru care se plăteşte remuneraţia respectivă din reproducerea, distribuirea şi punerea la dispoziţie a acelor fonograme asupra cărora, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant şi ale producătorului de fonograme ar fi încetat să mai fie protejate la data de 31 decembrie a anului în cauză.

eliminat

Justificare

Toţi interpreţii ar trebui să beneficieze de fonduri. Venitul plătit artiștilor interpreți în cauză, conform acestei măsurii tranzitorii, este direct proporțional cu venitul producătorului. Prin urmare, astfel de plăţi vor fi mai mici în cazul în care producătorul obţine venituri mai reduse.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot reglementa dacă şi în ce măsură se poate impune ca administrarea dreptului de a obţine remuneraţia suplimentară anuală, menţionată la alineatul (3), să fie încredinţată organismelor de gestiune colectivă.

(5) Statele membre se asigură că dreptul de a obţine remuneraţia suplimentară anuală, menţionată la alineatul (3), este administrat de organismul de gestiune colectivă.

 

În ceea ce priveşte administrarea drepturilor privind serviciile la cerere de către difuzorii propriilor producţii de radio sau televiziune din care face parte integrantă muzica provenită din fonograme publicate legal, statele membre garantează că drepturile interpreţilor şi ale producătorilor de fonograme de a autoriza sau de a refuza autorizarea unei astfel de utilizări pot fi exercitate în principal prin intermediul organismelor de gestiune colectivă create în scopul colectării şi repartizării remuneraţiilor pentru comunicarea publică a fonogramelor.

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui să primească responsabilitatea de a administra remuneraţiile suplimentare anuale. (În conexiune cu amendamentul la considerentul 13).

Prelungirea duratei de protecţie pentru artiştii interpreţi şi producătorii de fonograme agravează pentru radio- şi videodifuzori dificultăţile administrative de a clarifica drepturile necesare la cerere pentru producţiile acestora, în special arhivele acestora. Acordarea drepturilor pentru difuzarea fonogramelor publicate în mod legal face obiectul plăţii unei remuneraţii echitabile (articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE privind dreptul de închiriere şi de împrumut), plata fiind împărţită între artiştii interpreţi sau executanţi în cauză şi producătorii de fonograme. Pentru a realiza atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel cum se încurajează la considerentul 26 din Directiva privind drepturile de autor din 2001 (InfoSoc), cât şi o parte corectă pentru toţi titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a producţiilor difuzate, este, prin urmare, adecvată complementarea acestui regim de remunerare printr-o schemă colectivă de licenţiere obligatorie pentru o astfel de utilizare.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Organismele de gestiune colectivă distribuie remuneraţiile în mod individual, ţinând seama de utilizarea dată executărilor fiecărui artist interpret sau executant în parte.

Justificare

Este esenţial ca organismele de gestiune colectivă să distribuie cu cea mai mare precizie şi în mod individual remuneraţiile colectate în numele artiştilor interpreţi sau executanţi.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale şi ale producătorului de fonograme asupra înregistrării interpretării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziţia publicului prin cablu sau fără cablu, în aşa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor şi de unde vor. În cazul în care pe fonogramă sunt fixate executările mai multor artişti interpreţi sau executanţi, aceştia nu îşi pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire decât împreună. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale şi ale producătorului de fonograme asupra înregistrării interpretării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziţia publicului prin cablu sau fără cablu, în aşa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor şi de unde vor. În cazul în care pe fonogramă sunt înregistrate interpretările mai multor artişti interpreţi, aceştia îşi pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire în conformitate cu legile naţionale aplicabile. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

Justificare

Obligaţia ca artiştii interpreţi să acţioneze împreună nu este realistă.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei şi drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziţia publicului prin cablu sau fără cablu, în aşa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor şi de unde vor, în termen de un an de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant şi ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.”

Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei şi drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziţia publicului prin cablu sau fără cablu, în aşa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor şi de unde vor, în termen de cinci ani de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) şi (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret şi ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.

Justificare

Deşi introducerea clauzei „foloseşti sau pierzi” este bine venită, aceasta ar trebui să fie flexibilizată. Dacă drepturile îi revin artistului interpret, acestuia ar trebui să i se acorde o şansă echitabilă de a i se exploata interpretarea înainte de a-şi pierde din nou drepturile. Astfel, ar trebui să se acorde artistului interpret un termen mai rezonabil de 5 ani pentru a asigura fezabilitatea noii posibilităţi de exploatare.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) În cazul în care un interpret are dreptul la plăţi recurente, nicio plată în avans şi niciun fel de deduceri stabilite prin contract nu vor fi deduse din plăţile către interpret după momentul în care, în temeiul articolului 3 alineatul (1) în versiunea acestuia anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, interpretul nu mai este protejat.

Justificare

Prezenta dispoziţie este esenţială pentru ca artiştii interpreţi sau executanţi să beneficieze de toate redevenţele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condiţiile în care companiile de înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiştilor nu au fost încă recuperate. Fără această dispoziţie suplimentară, de prelungirea duratei de protecţie ar putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artişti nominalizaţi.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

Articolul 2a

 

Cel târziu la data de … *, şi, ulterior, o dată la patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social European un raport privind punerea în aplicare şi efectele prezentei directive, în care, printre altele, aceasta examinează, pe baza informaţiilor specifice furnizate de statele membre, eficienţa dispoziţiilor adoptate cu ocazia revizuirii acestei directive în ceea ce priveşte obiectivele urmărite. Comisia studiază în special dacă prelungirea duratei drepturilor a avut un efect pozitiv asupra situaţiei sociale a artiştilor interpreţi şi asupra creaţiei muzicale şi dacă se impun măsuri complementare pentru îndeplinirea acestor obiective.

 

*La trei ani de la data transpunerii prezentei directive.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul susţine propunerea Comisiei, care are drept scop să îmbunătăţească condiţia socială a interpreţilor şi, în special, a muzicienilor independenţi, ţinând seama de faptul că, din ce în ce mai frecvent, interpreţii trăiesc în din ce în ce mai multe cazuri peste intervalul de 50 de ani în care lucrările lor sunt protejate.

Propunerea principală de directivă implică prelungirea duratei de protecţie a interpreţilor şi a producătorilor de fonograme de la 50 la 95 de ani, dar stipulează şi anumite măsuri însoţitoare, cum ar fi înfiinţarea unui fond pentru muzicienii independenţi şi introducerea clauzei „foloseşti sau pierzi” în contractele dintre interpreţi şi producătorii de fonograme.

Din punct de vedere legal, propunerile implică modificarea Directivei 2006/116/CE din 12 decembrie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe. Directiva respectivă a codificat şi înlocuit Directiva 93/98/CEE privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (menţionată adesea ca „directiva privind durata)”, fără să aducă modificări substanţiale.

Intenţia propunerilor este de a fi în folosul atât al interpreţilor, cât şi al producătorilor de înregistrări.

Durata prelungită ar fi în folosul interpreţilor care ar putea continua să câştige bani încă o perioadă de timp. O durată de 95 de ani ar fi soluţia pentru diferenţa de venit resimţită de interpreţi când ajung la vârsta de 70 de ani, tocmai din cauza faptului că înregistrările acestora de când aveau vârsta de 20 de ani nu ar mai fi protejate. Aceştia ar fi în continuare eligibili pentru remuneraţiile primite pentru radiodifuzare şi reprezentarea muzicii în locuri publice, precum baruri şi discoteci, şi pentru plăţi compensatorii pentru copii private.

Durata prelungită ar fi, de asemenea, în folosul producătorilor de înregistrări. Ar fi o sursă de venituri suplimentare din vânzarea înregistrărilor în magazine şi pe internet.

Propunerile prezintă şi un mod uniform de calculare a duratei de protecţie pentru compoziţiile muzicale care înglobează contribuţii din partea mai multor autori, deoarece majoritatea covârşitoare a compoziţiilor muzicale este realizată în colaborare. La nivelul întregii Uniuni, durata de protecţie a unei compoziţii muzicale încetează după 70 de ani de la decesul ultimului autor supravieţuitor, indiferent dacă acesta a fost textierul sau compozitorul.

Conform propunerii Comisiei de a aplica un mod uniform de calculare a duratei de protecţie pentru compoziţiile cu text, atunci când o compoziţie muzicală se publică cu text, durata de protecţie se calculează începând de la decesul ultimului supravieţuitor: textierul sau compozitorul.

Actualele diferenţe în ceea ce priveşte protecţia, în special cele între Europa şi SUA, duc la nesiguranţă din punct de vedere juridic şi la piraterie, mai ales în mediul digital, în care nu există limite, iar lucrările pot fi folosite în acelaşi moment în ţări diferite. Este evident faptul că duratele de protecţie diferite ar putea contribui la dezvoltarea pirateriei din domeniul public dintr-o ţară, astfel încât lucrările piratate să poată fi distribuite online din ţara respectivă în alte ţări în care acestea sunt în continuare protejate. În cele din urmă, Europa îşi poate proteja artiştii, una dintre cele mai importante expresii ale diversităţii sale culturale.

Alinierea duratei de protecţie la cea din SUA ar fi o posibilitate excelentă pentru economia din Europa de a face în continuare progrese în aplicarea Strategiei de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, care a recunoscut importanţa deosebită a promovării sectoarelor de creaţie. În acest moment, în care sectoarele de creaţie bazate pe proprietatea intelectuală generează un procentaj din ce în ce mai mare din PIB în UE, diferenţa actuală dintre durata de protecţie în UE şi cea din SUA reprezintă în mod clar un dezavantaj pentru companiile de înregistrări şi interpreţii din Europa.

Dacă se doreşte ca sectorul de înregistrări din Europa să fie cu adevărat unul competitiv pe piaţa mondială, UE trebuie să elimine diferenţele prin prelungirea duratei de protecţie până la 95 de ani pentru a ajunge la acelaşi nivel cu principalul partener comercial al Europei. O durată mai scurtă nu ar permite realizarea acestui lucru.

De asemenea, actuala creştere a speranţei de viaţă a populaţiei constatată în ultimii ani face ca extinderea protecţiei drepturilor interpreţilor să fie şi mai importantă pentru artistul în cauză. Din păcate, mulţi interpreţi devin cunoscuţi şi au succes mai ales când sunt tineri, de aceea este esenţial ca aceştia să primească dreptul de recompensare economică atunci când sunt în vârstă, de fiecare dată când lucrările lor sunt transmise publicului.

În afară de aceasta, o durată prelungită ar încuraja diversitatea culturală, deoarece o durată neschimbată ar face ca lucrările vechi, pentru care se pierde treptat protecţia drepturilor de autor, să fie în mod inevitabil favorizate în detrimentul creaţiilor contemporane. Mai mult decât atât, pentru creaţiile contemporane s-ar căuta satisfacerea cerinţelor în special ale pieţelor în care protecţia este mai îndelungată, ignorând necesitatea unui conţinut local şi diversificat.

În cele din urmă, trebuie, de asemenea, înţeles faptul că lipsa unui statut adecvat îngreunează extrem de mult posibilitatea interpreţilor din Europa de a-şi câştiga traiul din creaţiile lor, indiferent de dimensiunea contribuţiei lor la economia culturală din UE. Marea majoritate a interpreţilor are foarte puţin acces la asigurări sociale, la ajutor de şomaj sau la protecţia sănătăţii şi a securităţii şi se confruntă, în general, cu practici contractuale neloiale foarte răspândite. În acest context, venitul generat de drepturile de proprietate intelectuală reprezintă o sursă vitală de venit pentru interpreţi.


AVIZUL Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie (16.12.2008)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Raportoare pentru aviz: Erna Hennicot-Schoepges

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută propunerea Comisiei privind extinderea termenului de protecție a drepturilor conexe și crearea unor măsuri de siguranță tranzitorii. Propunerea recunoaște importanța contribuțiilor creative și artistice ale artiștilor interpreți sau executanți, care trebuie să beneficieze de o protecție corespunzătoare.

Raportoarea consideră, totuși, că, pentru a realiza mai bine aceste obiective, propunerea ar putea fi modificată pentru a ține seama de realitatea economică și socială și de noile descoperiri tehnologice; astfel, raportoarea propune un set de amendamente care să respecte următoarele principii directoare:

(i) extinderea domeniului de aplicare prin includerea artiștilor interpreți sau executanți din domeniul audiovizual;

(ii) eliminarea derogării acordate micilor producători de înregistrări de la obligația de a contribui la fondul instituit pentru muzicienii independenți;

(iii) simplificarea administrării fondului menționat;

(iv) mai multă flexibilitate pentru clauza „folosești sau pierzi”;

(v) analize suplimentare privind punerea la dispoziție pe internet

(i)   Extinderea domeniului de aplicare prin includerea artiștilor interpreți sau executanți din domeniul audiovizual

Ar trebui ca toate contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți să fie recunoscute și reflectate în modificările directivei. Pentru a atinge acest scop, domeniul de aplicare al propunerii ar trebui extins, astfel încât și artiștii din domeniul audiovizual să poată beneficia de termenul extins de protecție; astfel, se propune eliminarea distincției dintre înregistrarea unei interpretări pe fonograme sau în alt fel. De asemenea, ar trebui să se aplice aceleași date de la care se începe calcularea duratei de protecție pentru drepturile artiștilor interpreți și executanți și pentru drepturile producătorilor [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2)]. (Amendamente conexe: amendamentul 1 din propunerea de aviz referitor la considerentul 5; amendamentul 2 din proiectul de aviz referitor la considerentul 7; și amendamentul 10 din proiectul de aviz referitor la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE.)

(ii) Eliminarea derogării acordate micilor producători de înregistrări de la obligația de a contribui la fondul instituit pentru muzicienii independenți

Comisia a propus o derogare pentru micii producători de înregistrări de la obligația de a rezerva cel puțin 20% din venituri pentru a contribui la fondul creat pentru muzicienii independenți. Excepția propusă ar crea o situație neechitabilă pentru artiști și nu ar realiza un echilibru corect între interesele artiștilor și cele ale micilor producători. În plus, este posibil ca marii producători de înregistrări să încerce să evite plata unor remunerații suplimentare prin semnarea unor contracte de licență cu producători de fonograme mai mici. Astfel, se propune eliminarea acestei derogări. (Amendamente conexe: amendamentul 4 din proiectul de aviz referitor la considerentul 12; și amendamentul 12 din proiectul de aviz referitor la articolul 10a (nou) alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2006/116/CE.)

(iii) Simplificarea administrării fondului menționat

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui să primească responsabilitatea de a administra fondul menționat. (Amendamente conexe: amendamentul 5 din proiectul de aviz referitor la considerentul 13; amendamentul 6 din proiectul de aviz referitor la considerentul 14a (nou); și amendamentul 13 din proiectul de aviz referitor la articolul 10a (nou) alineatul (5) din Directiva 2006/116/CE.)

(iv) Mai multă flexibilitate pentru clauza „folosești sau pierzi”

Deși introducerea clauzei „folosești sau pierzi” este bine venită, aceasta ar trebui să fie flexibilizată. Dacă drepturile îi revin artistului interpret sau executant, acestuia ar trebui să i se acorde o șansă echitabilă de a i se exploata interpretarea înainte de a-și pierde din nou drepturile. Astfel, ar trebui să se acorde artistului interpret sau executant un termen mai rezonabil de 5 ani pentru a asigura fezabilitatea noii posibilități de exploatare. (Amendament conex: amendamentul 14 din proiectul de aviz referitor la articolul 10a (nou) alineatul (6) al doilea paragraf.)

(v)  Analize suplimentare privind punerea la dispoziție pe internet

Odată cu creșterea cererii pentru serviciile on-line și a gradului de utilizare a acestora, ar trebui să se studieze mai detaliat punerea la dispoziție a interpretărilor pe internet. Comisia ar trebui să fie încurajată să evalueze situația juridică și economică existentă și să analizeze în mai mare profunzime efectele acestei opțiuni. În cadrul unor asemenea analize, ar trebui să se acorde o atenție specială aplicării practice a dreptului artiștilor interpreți sau executanți de a fi remunerați echitabil (cum ar fi modul de cuantificare a beneficiilor financiare și entitatea responsabilă pentru remunerare); ar trebui să se analizeze cu atenție și normele și obligațiile care decurg din convențiile internaționale aplicabile. (Amendament conex: amendamentul 9 referitor la considerentul 19c (nou)).

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a evita ambiguitățile juridice, este necesar să se prevadă că, în lipsa unei clauze contrare explicite, cesionarea sau atribuirea contractuală a drepturilor legate de fixarea unei executări la o dată anterioară adoptării de către statele membre a măsurilor de punere în aplicare a prezentei directive continuă să producă efecte pe perioada de prelungire a duratei de protecție.

(9) Pentru a garanta că mai degrabă artiștii interpreți sau executanți decât producătorii de discuri vor fi beneficiarii prelungirii duratei de protecție, prezenta directivă ar trebui să prevadă că contractele în vigoare care acordă o prelungire a duratei de protecție nu vor avea niciun efect în ceea ce privește durata de protecție prelungită de la 50 de ani la durata de viață a artistului interpret sau executant.

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul artiștilor interpreți și executanți. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a evita problemele de coordonare în ceea ce privește durata suplimentară, gestionarea drepturilor trebuie încredințată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme vor trebui să administreze drepturile de reproducere și distribuție în legătură cu înregistrările interpretărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare colectivă vor permite oricărui operator să exploateze interpretarea, o clauză de tipul „folosești sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor păstra datele artiștilor interpreți sau executanți ale căror interpretări sunt fixate pe fonograme, preocupările legate de lipsa clarității în ceea ce privește momentul în care o lucrare intră în domeniul public pot fi evitate.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este necesar ca această primă măsură însoțitoare tranzitorie să nu impună o povară administrativă disproporționată asupra producătorilor de fonograme mici și mijlocii. Drept urmare, statele membre au libertatea de a excepta anumiți producători de fonograme, care sunt considerați mici sau mijlocii pe baza venitului anual obținut din exploatarea comercială a fonogramelor.

eliminat

Justificare

Excepția propusă creează o situație neechitabilă pentru artiști și nu realizează un echilibru corect între interesele artiștilor și cele ale producătorilor mici. În plus, este posibil ca marile companii de înregistrări să încerce să evite plata unor remunerații suplimentare prin semnarea unor contracte de licență cu producători de fonograme mai mici. (În conexiune cu amendamentul la articolul 10a (nou) alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2006/116/CE.)

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar ca fondurile respective să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Statele membre pot impune ca repartizarea fondurilor să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă care-i reprezintă pe artiștii interpreți sau executanți. Atunci când repartizarea banilor se încredințează organismelor de gestiune colectivă, se aplică normele naționale privind veniturile nerepartizabile.

(13) Este necesar ca fondurile respective să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror interpretări sunt înregistrate pe fonograme și care și-au cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Statele membre pot impune ca repartizarea fondurilor să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă care-i reprezintă pe artiștii interpreți sau executanți.

Justificare

Administrarea acelor fonduri ar trebui să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă pentru ca fondurile menționate să fie repartizate eficient beneficiarilor indicați în propunerea inițială a Comisiei Europene, ca de exemplu muzicienilor independenți.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Prima măsură însoțitoare tranzitorie ar trebui să prevadă și exercitarea colectivă obligatorie a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme, privind serviciile la cerere, de către difuzorii propriilor producții de radio sau televiziune din care face parte integrantă muzică provenită din fonograme publicate legal. Sistemul de gestionare colectivă a drepturilor completează regimul de remunerare pentru difuzarea fonogramelor publicate legal în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE și garantează că, pe întreaga durată a protejării programelor publicate legal, interpreții și producătorii de fonograme implicați primesc și ei o cotă‑parte echitabilă din remunerațiile acordate pentru utilizarea la cerere a producțiilor difuzate.

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative pentru ca, printre altele, difuzorii de radio și televiziune să plătească drepturile care corespund utilizărilor la cerere ale producțiilor lor, organismele de gestiune colectivă ar trebui să primească responsabilitatea de a administra remunerațiile suplimentare anuale. (În conexiune cu amendamentul la articolul 10a (nou) alineatul (5) din Directiva 2006/116/CE.)

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14b) Prezenta directivă ar trebui să prevadă dispoziții referitoare la reexaminarea protecției juridice a artiștilor interpreți sau executanți. Mediul digital oferă noi posibilități de exploatare a conținuturilor protejate, de care ar trebui să poată beneficia toți deținătorii de drepturi. Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui realizate evaluări de impact la nivel comunitar și la nivelul statelor membre, pentru a evalua modul în care ar putea fi consolidată protecția juridică a artiștilor interpreți și executanți, în special prin introducerea unui drept exclusiv de punere la dispoziția publicului în beneficiul artiștilor, pentru exploatarea execuțiilor lor astfel încât fiecare persoană să poată avea acces la acestea din locul și în momentul pe care îl alege în mod individual (servicii la cerere, de pildă). În cadrul acestor evaluări, ar trebui să se acorde o atenție specială aplicării practice a dreptului artiștilor interpreți sau executanți de a fi remunerați echitabil (cum ar fi cuantificarea beneficiilor financiare și responsabilitatea pentru remunerare). Ar trebui să se analizeze cu atenție și normele și obligațiile stabilite în cadrul convențiilor internaționale aplicabile.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14c) Pentru a reechilibra contractele în cadrul cărora artiștii interpreți sau executanți își transferă, pe baza unor redevențe, drepturile de exclusivitate producătorilor de fonograme, o altă condiție în afară de prelungirea duratei ar trebui să fie posibilitatea de „tabula rasa” pentru artiștii interpreți sau executanți care au acordat producătorilor de fonograme, contra unor redevențe sau a unei remunerații, drepturile de exclusivitate menționate anterior. Pentru ca artiștii interpreți sau executanți să beneficieze pe deplin de pe urma prelungirii duratei, statele membre ar trebui să garanteze că artiștii primesc pe durata prelungită o redevență negrevată de plăți în avans sau de deduceri contractuale, în conformitate cu anumite acorduri încheiate între producătorii de fonograme și artiști.

Justificare

Prezenta dispoziție este esențială pentru ca artiștii interpreți sau executanți să beneficieze de toate redevențele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condițiile în care companiile de înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiștilor nu au fost încă recuperate. Fără această dispoziție suplimentară, de prelungirea duratei de protecție ar putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artiști nominalizați.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Dacă este necesar, statele membre ar trebui să garanteze că prelungirea duratei de protecție a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți este însoțită de măsuri legislative privind cesionarea sau atribuirea care să protejeze artiștii interpreți sau executanți, în condiții contractuale echitabile.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2006/116/CE

Articolul 3 – alineatul 1 – teza 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (1) a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

(1) La sfârșitul articolului 3 alineatul (1) se adaugă teza următoare:

„Cu toate acestea,

„Cu toate acestea, dacă la sfârșitul acestei perioade, un artist interpret sau executant este încă în viață, drepturile acestui artist rămân protejate pe durata întregii sale vieți.”

- în cazul în care, în decursul acestei perioade, fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale, drepturile încetează la 50 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare publică, în funcție de care dintre ele are loc întâi,

 

- în cazul în care, în decursul acestei perioade, fixarea executării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale, drepturile încetează la 95 ani de la prima publicare sau de la prima comunicare publică, în funcție de care dintre ele are loc întâi.

 

Justificare

Această prelungire ar trebui să se aplice tuturor artiștilor interpreți sau executanți și numai până în momentul morții acestora. Această propunere oglindește legislația grecească actuală, care nu a fost armonizată încă. Comisia a indicat că a refuzat să inițieze proceduri de execuție împotriva Greciei, întrucât consideră prevederile grecești preferabile legislației actuale armonizate. În cazul producătorilor de fonograme nicio prelungire nu este justificată, dat fiind că un termen fix de 50 de ani este mai mult decât suficient pentru recuperarea oricărei investiții.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2006/116/CE

Articolul 3 – alineatul 2 – tezele 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În articolul 3 alineatul (2) prima și a doua teză, numărul „50” se înlocuiește cu numărul „95”.

eliminat

Justificare

Pentru a asigura faptul că fonogramele sunt exploatate pe perioada celor 50 de ani de protecție spre beneficiul artiștilor interpreți sau executanți, o calificare adițională este adăugată la drepturile producătorilor de fonograme. Atunci când o fonogramă publicată nu mai este disponibilă pentru public timp de trei ani, artiștii interpreți sau executanți pot reclama atât drepturile din executări, cât și cele din fonograme (fără care nu ar fi posibilă exploatarea drepturilor din executări). În cazurile în care toți artiștii acționează concertat, aceste drepturi le revin artiștilor, ceea ce le va permite să semneze un nou contract de exploatare, să facă disponibilă fixarea sau să plaseze fixarea în domeniul public. În cazurile în care artiștii nu pot sau nu doresc să acționeze concertat, drepturile trebuie acordate unui organism de gestionare colectivă care va distribui veniturile diferiților artiști interpreți sau executanți în mod echitabil.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În lipsa unor clauze contrare explicite, se va considera că un contract încheiat înaintea datei de [se inserează data până la care statele membre trebuie să transpună directiva de modificare, după cum se menționează la articolul 2 de mai jos], prin care artistul interpret sau executant și-a cesionat sau atribuit unui producător de fonograme drepturile asupra unei fixări a executării sale (denumit în continuare „contract de cesionare sau atribuire”), continuă să producă efecte și după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare], drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.

(1) Un contract încheiat înaintea datei de [se inserează data până la care statele membre trebuie să transpună directiva de modificare, după cum se menționează la articolul 2 de mai jos], prin care artistul interpret sau executant și-a cesionat sau atribuit unui producător de fonograme și nu unei organizații de gestiune colectivă drepturile asupra unei fixări a executării sale (denumit în continuare „contract de cesionare sau atribuire”), nu produce niciun efect după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul prezentei directive de modificare], drepturile artistului interpret sau executant asupra fixării interpretării ar fi încetat să mai fie protejate.

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul artiștilor interpreți și executanți. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a evita problemele de coordonare în ceea ce privește durata suplimentară, gestionarea drepturilor trebuie încredințată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme vor trebui să administreze drepturile de reproducere și distribuție în legătură cu fixările executărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare colectivă vor permite oricărui operator să exploateze executarea, o clauză de tipul „folosești sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor păstra datele artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme, preocupările legate de lipsa clarității în ceea ce privește momentul în care o lucrare intră în domeniul public pot fi evitate.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Alineatele (3) – (6) din prezentul articol se aplică contractelor de cesionare sau atribuire care continuă să producă efecte și după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.

(2) În cazul în care un artist interpret sau executant nu a transferat unui organism de gestiune colectivă administrarea drepturilor sale referitoare la termenul suplimentar de protecție care i se atribuie în temeiul prezentei directive, se consideră că organismul de gestiune colectivă care administrează drepturi din aceeași categorie a fost mandatat să-i administreze drepturile. Artistul interpret sau executant continuă să dețină drepturile sale morale.

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul artiștilor interpreți și executanți. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a evita problemele de coordonare în ceea ce privește durata suplimentară, gestionarea drepturilor trebuie încredințată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme vor trebui să administreze drepturile de reproducere și distribuție în legătură cu fixările executărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare colectivă vor permite oricărui operator să exploateze executarea, o clauză de tipul „folosești sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor păstra datele artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme, preocupările legate de lipsa clarității în ceea ce privește momentul în care o lucrare intră în domeniul public pot fi evitate.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) În cazul în care un artist interpret sau executant și-a transferat drepturile sale exclusive referitoare la o plată recurentă, din plata respectivă datorată artistului menționat nu se deduce niciun avans și nicio deducere definită contractual.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care contractul de cesionare sau atribuire prevede dreptul artistului interpret sau executant la o remunerație nerecurentă, artistul interpret sau executant are dreptul de a primi de la producătorul de fonograme o remunerație suplimentară anuală pentru fiecare an complet în care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.

(3) Organismul de gestiune colectivă distribuie veniturile obținute de pe urma exploatării fonogramelor în mod echitabil și de o manieră care să reflecte natura și extinderea contribuției fiecărui artist interpret sau executant a cărui interpretare protejată este inclusă într-o fonogramă.

Justificare

Modificarea are scopul de a asigura că durata suplimentară este într-adevăr în beneficiul artiștilor interpreți și executanți. Prin urmare, aranjamentele contractuale existente nu trebuie tratate ca cesionând durata suplimentară producătorilor de fonograme. Pentru a evita problemele de coordonare în ceea ce privește durata suplimentară, gestionarea drepturilor trebuie încredințată organismelor de gestiune colectivă. Astfel, aceste organisme vor trebui să administreze drepturile de reproducere și distribuție în legătură cu fixările executărilor pentru durata prelungită. Având în vedere faptul că organismele de gestionare colectivă vor permite oricărui operator să exploateze executarea, o clauză de tipul „folosești sau pierzi” nu va fi necesară. Având în vedere că organismele de gestionare colectivă vor păstra datele artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme, preocupările legate de lipsa clarității în ceea ce privește momentul în care o lucrare intră în domeniul public pot fi evitate.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot dispune ca un producător de fonograme al cărui venit anual total în anul anterior celui pentru care se plătește remunerația s-a situat sub limita de 2 milioane EUR să nu fie obligat să aloce cel puțin 20 % din veniturile pe care le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația respectivă din reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție a acelor fonograme asupra cărora, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme ar fi încetat să mai fie protejate la data de 31 decembrie a anului în cauză.

eliminat

Justificare

Excepția propusă creează o situație neechitabilă pentru artiști și nu realizează un echilibru corect între interesele artiștilor și cele ale producătorilor mici. În plus, este posibil ca marile companii de înregistrări să încerce să evite plata unor remunerații suplimentare prin semnarea unor contracte de licență cu producători de fonograme mai mici. (În conexiune cu amendamentul la considerentul 12).

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot reglementa dacă și în ce măsură se poate impune ca administrarea dreptului de a obține remunerația suplimentară anuală, menționată la alineatul (3), să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă.

(5) Statele membre garantează că dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală, menționată la alineatul (3), este administrat de organismul de gestiune colectivă.

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui să primească responsabilitatea de a administra remunerațiile suplimentare anuale. (În conexiune cu amendamentul la considerentul 13).

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În ceea ce privește exercitarea drepturilor de utilizare în cadrul serviciilor la cerere ale stațiilor de radiodifuziune ale căror producții radio sau televizate conțin muzică de pe fonograme publicate legal, statele membre trebuie să garanteze că drepturile artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme de a permite sau de a refuza o anumită utilizare sunt administrate exclusiv de către organismul de gestiune colectivă care a fost înființat pentru colectarea și distribuirea veniturilor provenite din difuzarea acestor fonograme.

Justificare

Deși este posibilă declararea drepturilor în domeniul drepturilor de autor contra unei remunerații echitabile de către organismul corespunzător de gestiune colectivă, lipsește obligația juridică în domeniul drepturilor conexe drepturilor de autor.

Sistemul propus în acest amendament facilitează stațiilor de radiodifuziune declararea drepturilor, garantează o remunerare echitabilă a titularului dreptului și permite cetățenilor europeni accesul la importante documente culturale, contemporane și politice din arhivele stațiilor de radiodifuziune.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor. În cazul în care pe fonogramă sunt fixate executările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia nu își pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire decât împreună. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor. În cazul în care pe fonogramă sunt fixate executările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia își pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire împreună sau individual, în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei și drepturile artiștilor interpreți sau executanți asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, în termen de un an de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.”

Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei și drepturile artiștilor interpreți sau executanți asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, în termen de cinci ani de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.”

Justificare

Deși introducerea clauzei „folosești sau pierzi” este bine venită, aceasta ar trebui să fie flexibilizată. Dacă drepturile îi revin artistului interpret sau executant, acestuia ar trebui să i se acorde o șansă echitabilă de a i se exploata interpretarea înainte de a-și pierde din nou drepturile. Astfel, ar trebui să se acorde artistului interpret sau executant un termen mai rezonabil de 5 ani pentru a asigura fezabilitatea noii posibilități de exploatare.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10aa

 

În cazul în care un artist interpret sau executant și-a transferat sau atribuit dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice să se pună la dispoziția publicului înregistrarea interpretării sale, prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la aceasta când și de unde doresc, artistul respectiv continuă să dețină dreptul de a obține o remunerație echitabilă din partea utilizatorului ca urmare a punerii înregistrării respective la dispoziția publicului.

 

Nu se poate renunța la dreptul artistului interpret sau executant de a obține o remunerație echitabilă de pe urma punerii interpretării sale la dispoziția publicului.

 

Remunerația respectivă este colectată și administrată de organismul de gestiune colectivă al artistului interpret sau executant.”

Justificare

Remunerarea artiștilor interpreți sau executanți trebuie să fie recunoscută de cei care pun interpretarea la dispoziția publicului.

PROCEDURĂ

Titlu

Durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

Referințe

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Examinare în comisie

13.11.2008

 

 

 

Data adoptării

11.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

10

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoș Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Membri supleanți prezenți la votul final

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez


AVIZUL Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor (12.12.2008)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Raportor pentru aviz: Emmanouil Angelakas

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul dumneavoastră sprijină propunerea Comisiei de a prelungi durata de protecție pentru artiștii interpreți sau executanți și pentru producătorii de fonograme de la 50 la 95 de ani. Considerând că propunerea constituie o reflectare pertinentă a faptului că artiștii interpreți sau executanți trăiesc peste intervalul de 50 de ani în care sunt protejați, raportorul nu propune amendamente la propunerea de prelungire.

Propunerea include, de asemenea, măsuri complementare, cum ar fi înființarea unui fond pentru muzicienii independenți, și urmărește să introducă și o modalitate uniformă de calculare a duratei de protecție pentru compozițiile muzicale cu text la care au contribuit mai mulți autori. Fiecare stat membru aplică sisteme diferite pentru astfel de compoziții realizate în colaborare. Această situație generează dificultăți în administrarea drepturilor de autor pe teritoriul Comunității și, de asemenea, dificultăți la repartizarea transfrontalieră a redevențelor pentru exploatarea operelor în diferitele state membre. Raportorul dumneavoastră sprijină propunerea de a armoniza normele în materie, considerând că discrepanțele actuale împiedică funcționarea eficientă a pieței interne.

Sprijinind în general ideea introducerii clauzelor de tipul „use it or lose it” în contractele dintre artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme, raportorul consideră, totuși, că în această parte a propunerii ar trebui introduse anumite modificări.

În primul rând, în cazul în care mai mulți interpreți înregistrează împreună, propunerea actuală îi obligă să acționeze împreună pentru a rezilia contractele de cesionare sau atribuire. Aceasta înseamnă că, după 50 de ani de la finalizarea înregistrării, interpreții ar trebui să ajungă la un acord. Ceea ce nu este realist, iar raportorul consideră că acest aspect ar trebui schimbat, dându-le interpreților posibilitatea de a acționa individual.

În al doilea rând, propunerea actuală face referire la acordarea unui interval de timp rezonabil pentru exploatarea unei executări pentru care drepturile sunt pe cale să expire. Cu toate acestea, în propunere se sugerează un interval de timp de un an. Raportorul pentru aviz nu consideră că această perioadă de timp este suficientă și consideră că un interval de cinci ani ar fi mai potrivit.

Raportorul propune, de asemenea, includerea unui amendament prin care Comisia este invitată, după cinci ani, să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea măsurilor tranzitorii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Artiștii interpreți sau executanți debutează, în general, devreme și, din acest motiv, actuala durată de 50 de ani, care se aplică executărilor lor fixate pe fonograme, ca și fonogramelor înseși, adeseori nu le protejează executările pe întreaga durată a vieții lor. Ca urmare a acestui fapt, artiștii interpreți sau executanți se confruntă cu o lipsă de venituri la sfârșitul vieții. În plus, adeseori, nu se mai pot prevala de drepturile lor pentru a împiedica sau a restrânge utilizarea executărilor lor de o manieră care le-ar aduce prejudicii.

(5) Artiștii interpreți sau executanți debutează, în general, devreme și, din acest motiv, actuala durată de 50 de ani, care se aplică înregistrării interpretărilor, adeseori nu le protejează interpretările pe întreaga durată a vieții lor. Ca urmare a acestui fapt, artiștii interpreți sau executanți se confruntă cu o lipsă de venituri la sfârșitul vieții. În plus, adeseori, nu se mai pot prevala de drepturile lor pentru a împiedica sau a restrânge utilizarea executărilor lor de o manieră care le-ar aduce prejudicii.

Justificare

Contribuția creativă a tuturor artiștilor interpreți sau executanți ar trebui să fie recunoscută și reflectată în modificarea directivei. Pentru a atinge acest scop, domeniul de aplicare al propunerii ar trebui extins, astfel încât și artiștii din domeniul audiovizual să poată beneficia de termenul extins de protecție; astfel, se propune eliminarea distincției dintre înregistrarea unei interpretări pe fonograme sau în alt fel. (În conexiune cu amendamentul la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE.)

Amendamentul          2

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Durata de protecție pentru fixările executărilor și pentru fonograme ar trebui, prin urmare, prelungită la 95 de ani de la data publicării fonogramei și a executării fixate pe aceasta. În cazul în care fonograma sau executarea fixată pe o fonogramă nu s-a publicat în cursul primilor 50 de ani, durata de protecție ar trebui să fie de 95 de ani de la data primei comunicări publice.

(7) Durata de protecție pentru înregistrările interpretărilor și pentru fonograme ar trebui, prin urmare, prelungită la 95 de ani de la începutul respectivei durate.

Justificare

Contribuția creativă a tuturor artiștilor interpreți sau executanți ar trebui să fie recunoscută și reflectată în modificarea directivei. Pentru a atinge acest scop, domeniul de aplicare al propunerii ar trebui extins, astfel încât și artiștii din domeniul audiovizual să poată beneficia de termenul extins de protecție; astfel, se propune eliminarea distincției dintre înregistrarea unei interpretări pe fonograme sau în alt fel. (În conexiune cu amendamentul la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2006/116/CE.)

Amendamentul          3

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a evita ambiguitățile juridice, este necesar să se prevadă că, în lipsa unei clauze contrare explicite, cesionarea sau atribuirea contractuală a drepturilor legate de fixarea unei executări la o dată anterioară adoptării de către statele membre a măsurilor de punere în aplicare a prezentei directive continuă să producă efecte pe perioada de prelungire a duratei de protecție.

(9) Statele membre ar trebui să aibă în continuare libertatea de a adopta dispoziții cu privire la interpretarea, adaptarea, terminarea și executarea ulterioară a contractelor în cadrul cărora se realizează cesionarea sau atribuirea drepturilor artistului interpret sau executant legate de înregistrarea interpretării sale către un producător de fonograme încheiate înainte de prelungirea duratei de protecție ce rezultă din prezenta directivă.

Justificare

Nu este adecvată modificarea, prin prisma modificărilor propuse cu privire la Directiva 2006/116/CE, a normelor statelor membre referitoare la interpretarea, adaptarea, terminarea și executarea ulterioară a contractelor în cadrul cărora se realizează cesionarea sau atribuirea drepturilor artiștilor interpreți sau executanți către un producător de fonograme. Prin urmare, legislația națională cu privire la transferul și la cesionarea drepturilor artiștilor interpreți, precum și la încheierea respectivelor contracte și transferuri trebuie să reglementeze aplicarea clauzei „use-it-or-lose-it” (drepturile neutilizate se pierd), așa cum prevede articolul 10a, punctul 6.

Amendamentul          4

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este necesar ca această primă măsură însoțitoare tranzitorie să nu impună o povară administrativă disproporționată asupra producătorilor de fonograme mici și mijlocii. Drept urmare, statele membre au libertatea de a excepta anumiți producători de fonograme, care sunt considerați mici sau mijlocii pe baza venitului anual obținut din exploatarea comercială a fonogramelor.

eliminat

Amendamentul          5

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar ca fondurile respective să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Statele membre pot impune ca repartizarea fondurilor să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă care-i reprezintă pe artiștii interpreți sau executanți. Atunci când repartizarea banilor se încredințează organismelor de gestiune colectivă, se aplică normele naționale privind veniturile nerepartizabile.

(13) Este necesar ca fondurile respective să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Statele membre ar trebui să garanteze că repartizarea fondurilor este încredințată organismelor de gestiune colectivă care-i reprezintă pe artiștii interpreți sau executanți. Se pot aplica normele naționale privind veniturile nerepartizabile.

Amendamentul          6

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Pentru a reechilibra contractele în cadrul cărora artiștii interpreți își transferă, pe baza unor redevențe, drepturile de exclusivitate producătorilor de fonograme, o altă condiție în afară de prelungirea duratei ar trebui să fie posibilitatea de „tabula rasa” pentru artiștii interpreți care au acordat producătorilor de fonograme, contra unor redevențe sau a unei remunerații, drepturile de exclusivitate menționate anterior. Pentru ca artiștii interpreți să beneficieze pe deplin de pe urma prelungirii duratei, statele membre ar trebui să garanteze că interpreții primesc pe durata prelungită o redevență negrevată de plăți în avans sau de deduceri contractuale, în conformitate cu anumite acorduri încheiate între producătorii de fonograme și interpreți.

Justificare

Această dispoziție este esențială pentru ca artiștii interpreți să beneficieze de toate redevențele care li se cuvin pentru perioada prelungită, în condițiile în care companiile de înregistrări refuză acest lucru, datorită faptului că sumele plătite în avans artiștilor nu au fost încă recuperate. Fără această dispoziție suplimentară, de prelungirea duratei de protecție ar putea beneficia, în final, doar un grup restrâns de artiști nominalizați.

Amendamentul          7

Propunere de directivă - act de modificare

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) În cazul în care o fonogramă cuprinde înregistrarea interpretărilor mai multor artiști interpreți sau executanți, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a decide dacă artiștii pot pune capăt cesionării sau atribuirii în comun sau în mod individual.

Amendamentul          8

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2006/116/CE

Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- în cazul în care, în decursul acestei perioade, fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale, drepturile încetează la 50 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare publică, în funcție de care dintre ele are loc întâi,

în cazul în care, în decursul acestei perioade, fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale, drepturile încetează la 95 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare publică, în funcție de care dintre ele are loc întâi,

Justificare

Discriminarea între interpreții de muzică și artiștii din domeniul audio-vizualul este absolut inacceptabilă, deoarece Directiva 93/98/CEE, a cărei versiune codificată o reprezintă Directiva 2006/116/CE, nu face nicio discriminare între artiști interpreți sau executanți, astfel încât crearea unor regimuri diferite pentru aceeași categorie de artiști ar reprezenta o discriminare conform legislației europene și ar fi contrară atitudinii la nivel național. Mai mult decât atât, nu există niciun motiv pentru o asemenea discriminare.

Amendamentul          9

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot dispune ca un producător de fonograme al cărui venit anual total în anul anterior celui pentru care se plătește remunerația s-a situat sub limita de 2 milioane EUR să nu fie obligat să aloce cel puțin 20 % din veniturile pe care le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația respectivă din reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție a acelor fonograme asupra cărora, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme ar fi încetat să mai fie protejate la data de 31 decembrie a anului în cauză.

eliminat

Justificare

Deoarece măsurile însoțitoare tranzitorii (20%) sunt măsurate în funcție de veniturile nete, IMM-urile nu vor suporta costuri excesive; prin urmare, pentru ca toți artiștii interpreți sau executanți să poată beneficia de aceste sume, este preferabil ca ele să facă obiectul acestei măsuri.

Amendamentul          10

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot reglementa dacă și în ce măsură se poate impune ca administrarea dreptului de a obține remunerația suplimentară anuală, menționată la alineatul (3), să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă.

(5) Statele membre garantează că dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală, menționată la alineatul (3), este administrat de organismul de gestiune colectivă.

Justificare

Pentru simplificarea procedurilor administrative, organismele de gestiune colectivă ar trebui să primească responsabilitatea de a administra remunerațiile suplimentare anuale. (În conexiune cu amendamentul la considerentul 13).

Amendamentul          11

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor. În cazul în care pe fonogramă sunt fixate executările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia nu își pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire decât împreună. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale și ale producătorului de fonograme asupra înregistrării interpretării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor. În cazul în care pe fonogramă sunt înregistrate interpretările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia își pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire în conformitate cu legile naționale aplicabile. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

Justificare

Obligația ca artiștii interpreți sau executanți să acționeze împreună nu este realistă.

Amendamentul          12

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei și drepturile artiștilor interpreți sau executanți asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, în termen de un an de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.”

Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei și drepturile artiștilor interpreți sau executanți asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, în termen de cinci ani de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.”

Justificare

Obligația ca artiștii interpreți sau executanți să acționeze împreună nu este realistă. În plus, considerentul 16 face referire la acordarea unui interval de timp rezonabil pentru exploatarea unei executări pentru care drepturile sunt pe cale să expire. Cu toate acestea, un an nu este considerat un interval de timp rezonabil, o perioadă de cinci ani fiind mai potrivită.

Amendamentul          13

Propunere de directivă - act de modificare

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Directiva 2006/116/CE

Articolul 11a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Se inserează următorul articol:

 

„Articolul 11a

 

Raportul

 

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a Directivei .../.../CE a Parlamentului European și a Consiliului din ...*, un raport privind funcționarea dispozițiilor prevăzute la articolul 10 alineatele (3)- (5) din prezenta directivă.”

 

* JO: a se introduce numărul și data prezentei directive.

Justificare

Raportul va da posibilitatea Parlamentului European și Consiliului să monitorizeze efectul schimbărilor, în special în ceea ce privește măsurile tranzitorii.

PROCEDURĂ

Titlu

Durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

Referințe

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Examinare în comisie

10.11.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maddalena Calia


AVIZUL Comisiei pentru cultură Şi educaŢie (10.12.2008)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

(COM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Raportor pentru aviz: Christopher Heaton-Harris

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea are drept scop să îmbunătățească condiția socială a artiștilor interpreți sau executanți și, în special, a muzicienilor independenți, ținând seama de faptul că, din ce în ce mai frecvent, artiștii interpreți sau executanți trăiesc peste intervalul de 50 de ani în care executările lor sunt protejate.

Producția de fonograme pe scară mare este un fenomen care a debutat, în esență, în anii ’50. Dacă nu se iau măsuri, în următorii 10 ani, un număr tot mai mare de interpretări și executări înregistrate și difuzate în perioada 1957 – 1967 nu vor mai fi protejate. Din momentul în care interpretările sau executările lor fixate pe fonograme nu vor mai fi protejate, circa 7 000 de artiști interpreți sau executanți în fiecare stat membru mai mare și un număr proporțional inferior în statele membre mai mici își vor pierde toate veniturile provenind din redevențele contractuale și drepturile de remunerație legală în urma radiodifuzării și comunicării publice a executărilor lor în baruri și discoteci.

Sunt afectați de această situație și artiștii nominalizați în distribuții (cei care încasează redevențe contractuale) și, mai ales, miile de muzicieni independenți anonimi (cei care nu primesc redevențe și se bazează numai pe drepturile de remunerație legală), care au contribuit la realizarea fonogramelor la sfârșitul anilor ’50 – ’60 și care și-au cesionat drepturile exclusive producătorului de fonograme în schimbul unui plăți fixe („buy out”). Plățile care le revin în cadrul „remunerației unice echitabile” pentru radiodifuzarea și comunicarea publică, plăți care nu se cesionează niciodată producătorului de fonograme, ar urma să înceteze.

Raportorul sprijină propunerea Comisiei care prevede avantaje considerabile pentru artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme, în special, clauzele privind taxa de 20% și clauza de tipul „use it or lose it”, care garantează artiștilor interpreți sau executanți și, în special, muzicienilor independenți beneficii semnificative prin prelungirea termenului de protecție, precum și protejarea drepturilor acestora.

Raportorul consideră că limita de 2 milioane EUR impusă producătorilor nu este necesară, deoarece poate împiedica anumiți interpreți să perceapă veniturile de care au nevoie și, prin urmare, solicită eliminarea acesteia. În mod similar, propunerile de a elimina drepturile interpreților trebuie eliminate, deoarece ar putea genera un prejudiciu financiar pentru artiștii interpreți sau executanți.

Raportorul sprijină cu fermitate utilizarea veniturilor nete pentru a măsura taxa de 20%, care permite producătorilor scăderea costurilor rezonabile, direct legate de administrarea prelungirii termenului de protecție a fonogramei. Trebuie să se garanteze că doar costurile directe pot fi scăzute, pentru a asigura remunerarea echitabilă și constantă a interpreților.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Noile tehnologii oferă posibilitatea de a distribui fonograme pe cale digitală prin intermediul serviciilor legale online. În acest cadru sunt incluse fonogramele din anii precedenți, oferind astfel oportunitatea de a vinde fonograme mai puțin cunoscute, care vor constitui o sursă de venit pentru artiștii mai în vârstă și mai puțin cunoscuți.

Justificare

Prelungirea duratei de protecție a drepturilor conexe va motiva companiile de înregistrări să-și prezinte cataloagele în format digital. Serviciile de distribuție online vor crea astfel noi perspective pentru numeroase înregistrări, generând astfel noi surse de venituri pentru artiștii interpreți sau executanți. Mai mult decât atât, digitalizarea fonogramelor din trecut va asigura venituri pentru artiștii mai în vârstă și mai puțin cunoscuți, care vor beneficia de așa-numitele vânzări „long tail”.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) Parlamentul European solicită Comisiei să lanseze o procedură de evaluare a impactului, similară celei realizate pentru sectorul muzical, pentru a examina dacă este necesară prelungirea duratei de protecție a dreptului de autor aplicabilă în prezent în sectorul audiovizualului (artiști interpreți, producători și difuzori).

Justificare

În principiu, contribuțiile creatoare ale tuturor artiștilor interpreți sau executanți ar trebui să fie recunoscute și reflectate în prezenta directivă. Totuși, deoarece Comisia Europeană nu a realizat o evaluare de impact cu privire la consecințele unei eventuale prelungiri a duratei de protecție pentru artiștii interpreți din celelalte sectoare, o astfel de prelungire nu pare rezonabilă în această etapă. Prin urmare, i se conferă Comisiei misiunea de a realiza o evaluare de impact privind sectorul audiovizualului.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este necesar ca această primă măsură însoțitoare tranzitorie să nu impună o povară administrativă disproporționată asupra producătorilor de fonograme mici și mijlocii. Drept urmare, statele membre au libertatea de a excepta anumiți producători de fonograme, care sunt considerați mici sau mijlocii pe baza venitului anual obținut din exploatarea comercială a fonogramelor.

eliminat

Justificare

Deoarece măsurile de însoțire tranzitorii (20%) sunt măsurate în funcție de veniturile nete, IMM-urile nu vor suporta costuri excesive. Din acest motiv, pentru ca toți artiștii interpreți sau executanți să poată beneficia de aceste sume, este preferabil ca ele să facă obiectul acestei măsuri.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar ca fondurile respective să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Statele membre pot impune ca repartizarea fondurilor să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă care-i reprezintă pe artiștii interpreți sau executanți. Atunci când repartizarea banilor se încredințează organismelor de gestiune colectivă, se aplică normele naționale privind veniturile nerepartizabile.

(13) Este necesar ca fondurile respective să fie rezervate exclusiv artiștilor interpreți sau executanți ale căror executări sunt fixate pe fonograme și care și-au cesionat drepturile producătorului de fonograme în schimbul unei plăți unice. Fondurile astfel colectate ar trebui să se distribuie individual artiștilor nenominalizați cel puțin o dată pe an. Statele membre ar trebui să se asigure că repartizarea fondurilor este încredințată organismelor de gestiune colectivă care-i reprezintă pe artiștii interpreți sau executanți. Se pot aplica normele naționale privind veniturile nerepartizabile. În conformitate cu principiile enunțate în Declarația Universală a UNESCO privind diversitatea culturală, organismele de gestiune colectivă trebuie să îndeplinească rolul fundamental care le revine în domeniul menținerii diversității culturale.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) O a doua măsură însoțitoare tranzitorie ar trebui să prevadă necesitatea ca drepturile legate de fixarea unei executări să se întoarcă la artistul interpret sau executant în cazul în care producătorul fonogramei nu pune în vânzare un număr suficient de exemplare din fonogramă sau nu pune la dispoziția publicului fonograma respectivă, care ar fi în domeniul public, dacă nu s-ar fi prelungit durata de protecție. În consecință, este necesar ca drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei respective să înceteze, spre a se evita situația în care drepturile acestuia coexistă cu cele ale artistului interpret sau executant, cu toate că drepturile artistului nu mai sunt cesionate sau atribuite producătorului fonogramei.

(15) O a doua măsură însoțitoare tranzitorie ar trebui să prevadă că, în cazul în care producătorul fonogramei nu mai pune în vânzare un număr suficient de exemplare din cel puțin o versiune a fonogramei, care ar fi în domeniul public dacă nu s-ar fi prelungit durata de protecție, sau nu mai pune fonograma respectivă la dispoziția publicului, artistul interpret sau executant ar putea solicita acestuia să facă acest lucru și, în cazul în care producătorul fonogramei nu dă curs acestei solicitări într-un termen rezonabil, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesiune a drepturilor sale în legătură cu respectiva interpretare sau executare.

Justificare

Este rezonabil ca producătorilor de fonograme să li se solicite punerea în vânzare a un număr suficient de exemplare ale unei versiuni a fonogramei respective.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Această măsură însoțitoare, la rândul ei, ar trebui să prevadă încetarea protecției în cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului într-un anumit interval de la prelungirea duratei, fie pentru că titularul dreptului nu o exploatează, fie pentru că producătorul fonogramei sau artiștii interpreți nu pot fi localizați sau identificați. Este necesar ca drepturile asupra fonogramei și asupra executării fixate pe fonogramă să înceteze în cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului, deși, la recuperarea drepturilor sale, artistului interpret i s-a acordat un interval de timp rezonabil pentru a pune la dispoziția publicului fonograma, care este în continuare protejată numai fiindcă s-a prelungit durata de protecție,

(16) Această măsură însoțitoare, la rândul ei, ar trebui să prevadă încetarea protecției în cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului într-un anumit interval de la prelungirea duratei, fie pentru că titularul dreptului nu o exploatează, fie pentru că producătorul fonogramei sau artiștii interpreți nu pot fi localizați sau identificați.

Justificare

Clauza „use it or lose it”are ca scop protejarea drepturilor artiștilor și evitarea îngrădirii acestor drepturi în mod arbitrar de către producătorii de fonograme. Prin considerentul 15 se realizează acest lucru, iar măsurile din considerentul 16 nu prevăd avantaje suplimentare destinate artiștilor, în numeroase cazuri, fiind chiar în detrimentul acestora.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17a) Printre măsurile însoțitoare tranzitorii se află exercitarea colectivă obligatorie a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme privind serviciile la cerere de către difuzorii producțiilor lor de radio sau televiziune din care face parte integrantă muzica provenită din fonograme publicate legal. Sistemul de gestionare colectivă a drepturilor completează regimul de remunerare pentru difuzarea fonogramelor publicate legal în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE și garantează că, pe întreaga durată a protejării fonogramelor publicate legal, artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme implicați primesc și ei o cotă-parte echitabilă din remunerațiile acordate pentru utilizarea la cerere a producțiilor difuzate.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Statele membre ar trebui să garanteze că propunerea de prelungire a duratei protecției drepturilor artiștilor interpreți sau executanți este însoțită de măsuri legislative de protecție în condiții contractuale echitabile.

Justificare

Nu este nevoie să se armonizeze la nivel european termenii contractuali privind cesiunea sau transferul drepturilor; totuși, atenția statelor membre ar trebui atrasă asupra faptului că, în general, interpreții independenți nu au o adevărată putere de negociere și că, din acest motiv, termenii acestor contracte sunt în general unilaterali.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot dispune ca un producător de fonograme al cărui venit anual total în anul anterior celui pentru care se plătește remunerația s-a situat sub limita de 2 milioane EUR să nu fie obligat să aloce cel puțin 20 % din veniturile pe care le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația respectivă din reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție a acelor fonograme asupra cărora, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme ar fi încetat să mai fie protejate la data de 31 decembrie a anului în cauză.

eliminat

Justificare

Deoarece măsurile însoțitoare tranzitorii (20%) sunt măsurate în funcție de veniturile nete, IMM-urile nu vor suporta costuri excesive; prin urmare, pentru ca toți artiștii interpreți sau executanți să poată beneficia de aceste sume, este preferabil ca ele să facă obiectul acestei măsuri.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre pot reglementa dacă și în ce măsură se poate impune ca administrarea dreptului de a obține remunerația suplimentară anuală, menționată la alineatul (3), să fie încredințată organismelor de gestiune colectivă.

(5) Statele membre se asigură că dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală, menționată la alineatul (3), este administrat de organismul de gestiune colectivă.

Justificare

Este esențial ca organismele de gestiune colectivă să distribuie cu cea mai mare precizie și în mod individual remunerațiile colectate în numele artiștilor interpreți sau executanți.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Organismele de gestiune colectivă distribuie remunerațiile în mod individual, ținând seama de utilizarea dată executărilor fiecărui artist interpret sau executant în parte.

Justificare

Este esențial ca organismele de gestiune colectivă să distribuie cu cea mai mare precizie și în mod individual remunerațiile colectate în numele artiștilor interpreți sau executanți.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 5b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) În ceea ce privește administrarea drepturilor privind serviciile la cerere de către difuzorii producțiilor lor de radio sau televiziune din care face parte integrantă muzica provenită din fonograme publicate legal, statele membre garantează că drepturile artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme de a autoriza sau de a refuza autorizarea unei astfel de utilizări pot fi exercitate doar prin intermediul organismelor de gestiune colectivă create în scopul colectării și distribuirii remunerațiilor pentru comunicarea publică a fonogramelor.

Justificare

Prelungirea duratei de protecție pentru artiștii interpreți și producătorii de fonograme agravează pentru radio- și videodifuzori dificultățile administrative de a clarifica drepturile necesare la cerere pentru producțiile acestora, în special arhivele acestora. Pentru a realiza atât gestionarea eficientă a drepturilor, astfel cum se încurajează la considerentul 26 din Directiva privind drepturile de autor din 2001 (InfoSoc), cât și o parte corectă pentru toți titularii de drepturi pentru utilizarea la cerere a producțiilor difuzate, este, prin urmare, adecvată completarea acestui regim de remunerare printr-un sistem colectiv obligatoriu de licențiere aplicabil în cazul unei astfel de utilizări.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme încetează să mai pună în vânzare un număr suficient de exemplare ale fonogramei sau să o mai pună la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare. În cazul în care pe fonogramă sunt fixate executările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia nu își pot rezilia contractele de cesionare sau atribuire decât împreună. În cazul în care contractul este reziliat în temeiul primei sau celei de-a doua teze, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.

(6) Artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesionare sau atribuire în cazul în care, după data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile sale și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate, producătorul de fonograme nu mai pune în vânzare un număr suficient de exemplare din cel puțin o versiune a fonogramei sau nu o mai pune la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, artistul interpret sau executant îi poate solicita producătorului să facă acest lucru, iar dacă producătorul nu dă curs solicitării într-o perioadă rezonabilă de timp, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul de cesiune a drepturilor sale în legătură cu fonograma respectivă.

Justificare

Este rezonabil ca producătorilor de fonograme să li se solicite punerea în vânzare a un număr suficient de exemplare ale unei versiuni a fonogramei respective.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2006/116/CE

Articolul 10a – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, în termen de un an de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează: Drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei și drepturile artiștilor interpreți sau executanți asupra fixării executării lor încetează cazul în care fonograma nu este pusă la dispoziția publicului prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, în termen de cinci ani de data la care, în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), în versiunea acestora anterioară modificării prin Directiva [//se inserează numărul directivei de modificare]/CE, drepturile artistului interpret sau executant și ale producătorului de fonograme asupra fixării executării, respectiv asupra fonogramei, ar fi încetat să mai fie protejate.”

eliminat

Justificare

Clauza „use it or lose it”are ca scop protejarea drepturilor artiștilor și evitarea îngrădirii acestor drepturi în mod arbitrar de către producătorii de fonograme. Prin articolul 10 alineatul (1) primul paragraf este realizat acest lucru, iar măsurile din considerentul al doilea nu prevăd avantaje suplimentare destinate artiștilor, în numeroase cazuri, fiind chiar în detrimentul acestora.

PROCEDURĂ

Titlu

Durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

Trimiteri

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Examinare în comisie

6.11.2008

 

 

 

Data adoptării

2.12.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Membri supleanți prezenți la votul final

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser


PROCEDURĂ

Titlu

Durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

Referinţe

COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Data prezentării la PE

16.7.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

JURI

2.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Raportor(i)

       Data numirii

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Examinare în comisie

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Data adoptării

12.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

5

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Aviz juridic - Politica de confidențialitate