Postopek : 2008/0157(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0070/2009

Predložena besedila :

A6-0070/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0282

POROČILO     ***I
PDF 283kWORD 552k
18.2.2009
PE 414.350v02-00 A6-0070/2009

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Brian Crowley

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0464),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in členov 47(2), 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija poslala predlog Parlamentu (C6-0281/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0070/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi in trenutno 50-letno trajanje varstva za njihove izvedbe, posnete na fonogramih, in za fonograme pogosto izvedb ne varuje v celem njihovem življenju. Zato se izvajalci ob koncu svojega življenja soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da bi preprečili ali omejili sporno uporabo izvedb v času njihovega življenja.

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi in trenutno 50-letno trajanje varstva za posnetke izvedb pogosto izvedb ne varuje v celem njihovem življenju. Zato se izvajalci ob koncu svojega življenja soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da bi preprečili ali omejili sporno uporabo izvedb v času njihovega življenja.

Obrazložitev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. (Povezano s predlogom spremembe k členu 3(1) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Komisija bi morala začeti postopek presoje vpliva položaja evropskega avdiovizualnega sektorja, da se preuči potreba po podaljšanju trajanja varstva avtorske pravice proizvajalcev in izdajateljev v avdiovizualnem sektorju;. postopek naj bi bil dokončan do 1. januarja 2010, da bi lahko predložili predlog nove direktive še pred junijem tega leta.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7a) Komisija bi morala zagotoviti, da izvajalcem in študijskim glasbenikom ne bo treba zaradi pogodbenih dogovorov s tretjimi strankami, kot so glasbene založbe, prenesti na te stranke prihodke, ki so posledica podaljšanja trajanja varstva od 50 na 95 let.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Izvajalci morajo običajno ob vzpostavitvi pogodbenega odnosa s proizvajalcem fonograma na proizvajalce fonogramov prenesti svoje izključne pravice reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem in dajanja na voljo posnetkov svojih izvedb. V zameno izvajalci vnaprej dobijo avtorske honorarje in plačila šele, ko proizvajalec fonogramov povrne začetno predplačilo in odšteje pogodbeno določene odbitke. Izvajalci, ki igrajo spremljevalno glasbo in se ne pojavijo na seznamu tistih, ki so prispevali k izvedbi („pogodbeni izvajalci“), običajno svoje izključne pravice prenesejo proti plačilu v enkratnem znesku (neponavljajoče se nadomestilo).

(8) Izvajalci morajo običajno ob vzpostavitvi pogodbenega odnosa s proizvajalcem fonograma na proizvajalce fonogramov prenesti svoje izključne pravice reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem in dajanja na voljo posnetkov svojih izvedb. V zameno izvajalci vnaprej dobijo avtorske honorarje in plačila šele, ko proizvajalec fonogramov povrne začetno predplačilo in odšteje pogodbeno določene odbitke. Izvajalci, ki igrajo spremljevalno glasbo in se ne pojavijo na seznamu tistih, ki so prispevali k izvedbi („pogodbeni izvajalci“), kot tudi nekateri drugi izvajalci, ki se pojavijo na seznamu („glavni izvajalci“) običajno svoje izključne pravice prenesejo proti plačilu v enkratnem znesku (neponavljajoče se nadomestilo).

Obrazložitev

Nekateri izvajalci, ki se pojavijo na seznamu „glavnih izvajalcev“, svoje izključne pravice prenesejo proti plačilu v enkratnem znesku in so upravičeni tudi do dodatnega nadomestila.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti je treba določiti, da – če ni jasnih navedb o nasprotnem – velja pogodbeni prenos ali dodelitev pravic do posnetkov izvedb, izvedena pred datumom, do katerega morajo države članice sprejeti ukrepe za izvajanje direktive, tudi v podaljšanem trajanju.

(9) Države članice morajo imeti možnost, da sprejmejo določbe o razlagi, prilagoditvi, prekinitvi in nadaljnjem izvajanju pogodb o prenosu ali dodelitvi pravic izvajalca do posnetka njegove izvedbe proizvajalcu fonogramov, ki so bile sprejete pred podaljšanjem trajanja varstva, ki izhaja iz te direktive.

Obrazložitev

Ni primerno, da predlagane spremembe direktive 2006/116/ES spreminjajo pravila držav članic o razlagi, prilagoditvi, odpovedi in nadaljnjem izvajanju pogodb o prenosu ali dodelitvi pravic izvajalca proizvajalcu fonogramov. Zato morajo pri izvajanju klavzule „uporabi ali izgubi“ iz člena 10a(6) veljati nacionalna pravila o tem, kako se pravice izvajalcev prenašajo in dodeljujejo, in o tem, kako se pogodbe o takih prenosih in dodelitvah prekinejo.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Da bi zagotovili, da bodo od podaljšanja trajanja varstva imeli korist izvajalci in ne proizvajalci nosilcev zvoka, mora direktiva zagotoviti, da veljavne pogodbe, ki podaljšujejo trajanje varstva, ne bodo vplivale na podaljšanje trajanja varstva s 50 let na celotno življenjsko obdobje izvajalca.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne sme povzročati nesorazmerne upravne obremenitve za male in srednje velike proizvajalce fonogramov. Zato lahko države članice izvzamejo iz tega ukrepa določene proizvajalce fonogramov, ki so obravnavani kot mali in srednje veliki, zaradi letnih prihodkov, ki so bili pridobljeni s komercialno uporabo fonogramov.

črtano

Obrazložitev

Od sklada bi morali imeti korist vsi izvajalci. Prihodek, ki se plača zadevnim izvajalcem, je zaradi tega ukrepa sorazmeren s prihodkom proizvajalca. Plačilo bo torej manjše, če bo manjši prihodek proizvajalca.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

(14a) da se ponovno uravnotežijo pogodbe, s katerimi izvajalci prenesejo svoje izključne pravice na podlagi avtorske pravice na proizvajalce fonogramov, bi bilo treba na podaljšanje trajanja varstva vezati nadaljnji pogoj, in sicer "nov začetek" za tiste izvajalce, ki so prenesli zgoraj omenjene izključne pravice na proizvajalce fonogramov, v zameno za avtorski honorar ali nadomestilo. Zato, da lahko izvajalci v celoti uživajo podaljšanje trajanja varstva, bi morale države članice zagotoviti, da se v skladu s sporazumi med proizvajalci fonogramov in izvajalci med trajanjem podaljšanega varstva izvajalcem plačuje avtorski honorar ali nadomestilo, ki nista obremenjena s predplačili ali pogodbeno določenimi odbitki.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od podaljšanja trajanja varstva lahko imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b) Zato, da lahko izvajalci, ki prenesejo svoje izključne pravice na proizvajalca v zameno za ponavljajoče se plačilo ali nadomestilo, v celoti uživajo podaljšano trajanje varstva, države članice zagotovijo, da se v podaljšanem obdobju izvajalcem plačuje avtorski honorar ali nadomestilo, ki nista obremenjena s predplačili ali pogodbeno določenimi odbitki.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od podaljšanja trajanja varstva lahko imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Ker ciljev predlaganih spremljevalnih ukrepov države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, ker bi nacionalni ukrepi na tem področju bodisi povzročili izkrivljanje pogojev konkurence bodisi vplivali na obseg izključnih pravic proizvajalcev fonogramov, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti, in jih je zato lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev.

(17) Ker ciljev predlaganih spremljevalnih ukrepov države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, ker bi nacionalni ukrepi na tem področju bodisi povzročili izkrivljanje pogojev konkurence bodisi vplivali na obseg izključnih pravic proizvajalcev fonogramov, opredeljenih v zakonodaji Skupnosti, in jih je zato lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev. Med spremljevalne prehodne ukrepe sodi tudi obvezno skupinsko uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji radijskih in televizijskih programov, ki vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih fonogramov. Ta sistem upravljanja kolektivnih pravic dopolnjuje sistem nadomestil za predvajanje zakonito objavljenih fonogramov v skladu s členom 8(2) Direktive 2006/115/ES in zagotavlja, da izvajalci in proizvajalci fonogramov celotno trajanje varstva zakonito predvajanih fonogramov prejemajo pošten delež nadomestil tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo.

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov otežuje upravne težave izdajateljev radijskih in televizijskih programov pri urejanju potrebnih pravic uporabe njihove produkcije na zahtevo, zlasti njihovih arhivov. Pri obračunu pravic za predvajanje zakonito objavljenih fonogramov je že zdaj obvezno plačilo pravičnega nadomestila (člen 8(2) direktive št. /115/ES o pravici dajanja v najem in pravici posojanja), pri čemer si plačilo delijo zadevni izvajalci in proizvajalci fonogramov. Da bi dosegli učinkovito upravljanje pravic, kot ga spodbuja uvodna izjava 26 direktive o avtorskih pravicah iz leta 2001, ter pošten delež za vse imetnike pravic, tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo, je treba dopolniti ta sistem nadomestil z obvezno skupinsko licenčno shemo za to uporabo.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Trajanje varstva pri skladbah z besedilom zato ni usklajeno, kar ovira prosto gibanje blaga in storitev, npr. pri čezmejnih kolektivnih storitvah upravljanja.

(19) Trajanje varstva pri skladbah z besedilom zato ni usklajeno, kar ovira prosto gibanje blaga in storitev, npr. pri čezmejnih kolektivnih storitvah upravljanja. Da bi zagotovili odpravo teh ovir, morajo imeti vsa dela v varstvu od [datum te direktive] enako, usklajeno trajanje varstva v vseh državah članicah.

 

 

Obrazložitev

Namen predloga Komisije je uskladiti določbe o delih, napisanih v soavtorstvu, da bi odstranili obstoječe ovire za prost pretok blaga in storitev ter omogočili izdajanje licenc za več ozemelj. Namen predloga spremembe je pojasniti, da mora določba začeti veljati z začetkom veljavnosti direktive v zvezi z vsemi deli, ki so še varovana v EU v tem času.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19a) Države članice bi morale po potrebi zagotoviti, da podaljšanje trajanja varstva pravic izvajalcev spremljajo zakonske določbe, ki zagotavljajo izvajalcem varstvo v smislu pravičnih pogodbenih pogojev pri prenosu ali dodelitvi pravic.

Obrazložitev

Na ravni EU ni treba uskladiti pogodbenih pogojev glede prenosa ali dodelitve. Morajo pa države članice upoštevati dejstvo, da studijski glasbeniki pri pogajanju ponavadi nimajo velikega manevrskega prostora, zaradi česar so pogoji teh pogodb ponavadi enostranski.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavki 3 do 6 tega člena se uporabljajo za pogodbe o prenosu ali dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko izvajalec in proizvajalec fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive ]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma.

2. Odstavki 3 do 7 tega člena se uporabljajo za pogodbe o prenosu ali dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko izvajalec in proizvajalec fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive ]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od podaljšanja trajanja varstva lahko imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da proizvajalcu fonograma, katerega skupni letni prihodki v letu pred letom, za katerega se plača navedeno nadomestilo, ne presegajo minimalnega praga v višini 2 milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za katero se plača navedeno nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije, distribucije in dajanja v najem fonogramov, glede katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma 31. decembra navedenega leta ne bi bila več varovana.

črtano

Obrazložitev

Od sklada bi morali imeti korist vsi izvajalci. Prihodek, ki se plača zadevnim izvajalcem, je zaradi tega ukrepa sorazmeren s prihodkom proizvajalca. Plačilo bo torej manjše, če bo manjši prihodek proizvajalca.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah obvezno.

5. Države članice zagotovijo, da s pravico do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 upravlja kolektivna organizacija.

 

Kar zadeva upravljanje pravic v zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji radijskih in televizijskih programov, ki vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih fonogramov, države članice zagotovijo, da je mogoče pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, izvajati samo prek kolektivne organizacije, ki je bila ustanovljena za zbiranje in razdeljevanje nadomestil za oddajanje tovrstnih fonogramov.

Obrazložitev

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 13.)

Podaljšanje trajanja varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov otežuje upravne težave izdajateljev radijskih in televizijskih programov pri urejanju potrebnih pravic uporabe njihove produkcije na zahtevo, zlasti njihovih arhivov. Pri obračunu pravic za predvajanje zakonito objavljenih fonogramov je že zdaj obvezno plačilo pravičnega nadomestila (člen 8(2) direktive št. /115/ES o pravici dajanja v najem in pravici posojanja), pri čemer si plačilo delijo zadevni izvajalci in proizvajalci fonogramov. Da bi dosegli učinkovito upravljanje pravic, kot ga spodbuja uvodna izjava 26 direktive o avtorskih pravicah iz leta 2001, ter pošten delež za vse imetnike pravic, tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo, je treba dopolniti ta sistem nadomestil z obvezno skupinsko licenčno shemo za to uporabo.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a. Kolektivne organizacije razdeljujejo nadomestila po posameznih primerih in ob upoštevanju uporabe izvedb vsakega izvajalca.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da kolektivne organizacije kar najbolj natančno in na posamični podlagi razdelijo nadomestila, ki jih zberejo v imenu izvajalcev.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: Nr. št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

Obrazložitev

Obvezno skupno delovanje izvajalcev ni stvarno.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: Nr. št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

Obrazložitev

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo preden znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, da lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Če je izvajalec upravičen do ponavljajočih se plačil, se mu od njih ne odbije predplačil ali pogodbeno določenih odbitkov po tem, ko v skladu s členom 3(1), preden je bil spremenjen z Direktivo [//vstaviti št. direktive o spremembi]/ES izvajalec ni več varovan.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od podaljšanja trajanja varstva lahko imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

Člen 2a

 

Najkasneje ... *, in za tem vsaka štiri leta Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o izvajanju in učinkovanju te direktive, v katerem med drugim na osnovi informacij, ki jih posredujejo države članice, preverja učinkovitost izvajanja ukrepov, sprejetih ob reviziji te direktive, glede na zastavljene cilje. Komisija zlasti preuči, ali je podaljšanje trajanja varstva pravic imelo pozitiven učinek na socialni položaj izvajalcev in na glasbeno ustvarjanje ter ali se dodatni ukrepi zdijo primerni v smislu doseganja teh ciljev.

 

*Tri leta po izteku roka za prenos te direktive.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalec podpira predlog Komisije, katerega cilj je izboljšanje socialnega položaja izvajalcev, zlasti studijskih glasbenikov, ob upoštevanju, da vse več izvajalcev preživi obdobje 50 let, ki trenutno velja za varstvo njihovih izvedb.

Glavni predlog direktive je podaljšanje trajanja zaščite za izvajalce in proizvajalce fonogramov s 50 na 95 let, vendar predvideva tudi številne spremljajoče ukrepe, kot je denimo ustanovitev sklada za studijske glasbenike in uvedba klavzul „uporabi ali izgubi“ v pogodbe med izvajalci in proizvajalci fonogramov.

Pravno gledano, predlog vključuje spremembo Direktive 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic. Ta direktiva kodificira in nadomešča prejšnjo direktivo 93/98/EGS o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic (ki se ji pogosto reče "direktiva o trajanju"), ne da bi jo bistveno spremenila.

Namen predloga je pomagati tako izvajalcem kot tudi proizvajalcem nosilcev zvoka.

Podaljšano trajanje bi koristilo izvajalcem, ki bi še dodaten čas služili denar. 95 let trajajoče varstvo bi premostilo vrzel v prihodkih, ki jo izvajalci izkusijo, ko dopolnijo 70 let, saj ravno tedaj njihovo zgodnje delo, posneto v njihovih dvajsetih letih, izgubi varstvo. Še vedno bi lahko prejemali nadomestilo za oddajanje, za izvajanje na javnih mestih kot so bari ali diskoteke, in nadomestna plačila za zasebno kopiranje njihovih del.

Podaljšanje varstva bi koristilo tudi proizvajalcem nosilcev zvoka. Ustvarilo bi dodaten prihodek od prodaje nosilcev zvoka v trgovinah in na spletu.

Ta predlog ponuja tudi enoten način izračunavanja trajanja varstva skladb, ki vsebujejo prispevke različnih avtorjev, saj gre pri veliki večini glasbe za soavtorstvo. V EU bi varstvo skladb prenehalo 70 let po smrti zadnje preživelega avtorja, ne glede na to, ali gre za avtorja besedila ali za skladatelja.

V skladu s predlogom Komisije se uporabi enoten način izračunavanja trajanja varstva skladbe z besedilom, saj ko je skladba objavljena z besedilom, se trajanje varstva izračuna od smrti zadnje preživele osebe: avtorja besedila ali skladatelja.

Razlike, ki trenutno obstajajo pri varstvu, zlasti med Evropo in Združenimi državami, povzročajo pravno negotovost in piratstvo, zlasti v digitalnem okolju, kjer ni meja in je dela mogoče uporabiti istočasno v različnih državah. Ni mogoče zanikati, da bi različno trajanje varstva lahko pripomoglo k razvoju piratstva: izvedbe, ki so v prosti uporabi v eni državi, se od tod lahko distribuirajo na spletu v druge države, kjer so še zaščitene. Končno lahko Evropa zaščiti svoje umetnike, kar je med najpomembnejšimi izrazi njene kulturne raznolikosti.

Izenačenje trajanja varstva z ZDA bi bilo odlična priložnost za evropsko gospodarstvo, da nadalje razvija lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta, ki priznava poseben pomen spodbujanju ustvarjalnih panog. V času, ko ustvarjalne panoge, ki temeljijo na intelektualni lastnini, ustvarjajo vse večji delež BDP v EU, trenutno neskladje med trajanjem varstva v EU in ZDA jasno povzroča, da so evropske glasbene založbe in izvajalci v konkurenčno neugodnem položaju.

Če naj bo evropska glasbena industrija resnično konkurenčna na globalnem trgu, mora EU premostiti vrzel in sicer tako, da izenači trajanje varstva na 95 let, da tako ustvari enakopraven položaj z glavnim evropskim trgovskim partnerjem, Krajše obdobje ne bi doseglo tega cilja.

Poleg tega je zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe prebivalstva v zadnjih letih podaljšanje varstva pravic izvajalcev še bolj nujno. Žal so številni izvajalci popularni in uspešni zlasti v mladih letih, zato je bistveno, da dobijo pravično plačilo tudi, ko so starejši, vsakič, ko je njihovo delo priobčeno javnosti.

Poleg tega bi podaljšanje trajanja spodbudilo kulturno raznolikost: ob nespremenjenem trajanju bi starejše izvedbe, ki postopoma izgubljajo avtorskopravno varstvo, imele prednost pred sodobnimi stvaritvami. Poleg tega bi se ustvarjalci prizadevali, da sodobne stvaritve zadostijo potrebam tistega trga, kjer je varstvo daljše, ter ne bi upoštevali potreb po lokalnih in raznolikih vsebinah.

Končno je treba tudi razumeti, da se je za evropske izvajalce zaradi neustreznega statusa izjemno težko preživljati z lastnimi stvaritvami, ne glede na obseg njihovega prispevka h kulturi v EU. Velika večina izvajalcev ima zelo nizko stopnjo socialne varnosti, nadomestila za brezposelnost ali zdravstvenega varstva in se v splošnem srečuje z zelo razširjenimi nepoštenimi pogodbenimi praksami. V povezavi s tem predstavlja prihodek, ki ga ustvarjajo pravice intelektualne lastnine, bistven vir prihodka za izvajalce.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (16.12.2008)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Pripravljavka mnenja: Erna Hennicot-Schoepges

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije o podaljšanju trajanja varstva sorodnih pravic in o uvedbi dodatnih prehodnih zaščitnih ukrepov. S predlogom se priznava pomen ustvarjalnega in umetniškega prispevka izvajalcev, ki ga je treba pri trajanju varstva ustrezno upoštevati.

Pripravljavka mnenja vendarle meni, da bi bilo treba za lažje doseganje omenjenih ciljev predlog dodatno spremeniti, da bi v njem upoštevali gospodarske in socialne razmere ter tehnološki razvoj. Zato predlaga niz predlogov sprememb v skladu z naslednjimi glavnimi smernicami:

(i) razširitev področja uporabe tudi na avdiovizualne izvajalce;

(ii) odprava izjeme za male glasbene založbe pri prispevkih v sklad za studijske glasbenike;

(iii) poenostavitev upravljanja tega sklada;

(iv) več prožnosti pri uporabi klavzule „uporabi ali izgubi“;

(v) nadaljnja ocena v zvezi s ponudbo na spletu.

(i)   Razširitev področja uporabe z vključitvijo avdiovizualnih izvajalcev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. Prav tako je treba določiti iste datume, od katerih naprej se izračuna trajanje pravic izvajalcev in pravic producentov (kot to predvideva odstavek 2 člena 3). (Povezani predlogi sprememb: predlog spremembe 1 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 5; predlog spremembe 2 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 7; predlog spremembe 10 iz osnutka mnenja k odstavku 1 člena 3 direktive 2006/116/ES.)

(ii) Odprava izjeme za male glasbene založbe pri prispevkih v sklad za studijske glasbenike

Komisija je predlagala, da bi za male glasbene založbe veljala izjema pri pravilu, da je treba vsaj 20 odstotkov prihodkov dati na stran in prispevati v sklad za studijske glasbenike. S takšno izjemo bi oškodovali izvajalce in ne bi zagotovili ravnovesja med interesi izvajalcev in malimi producenti. Poleg tega bi lahko večje glasbene založbe prav tako poskušale izogniti se plačevanju dodatnih nadomestil, in sicer tako, da bi podpisovale licenčne pogodbe z malimi proizvajalci fonogramov. Zaradi tega je predlagano črtanje izjeme. (Povezani predlogi sprememb: predlog spremembe 4 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 12 in predlog spremembe 12 iz osnutka mnenja k pododstavku 2 odstavka 4 člena 10 a (novo) direktive 2006/116/ES.)

(iii) Poenostavljeno upravljanje omenjenega sklada

Za poenostavitev upravnih postopkov mora biti kolektivnim organizacijam zaupano upravljanje omenjenega sklada. (Povezani predlogi sprememb: predlog spremembe 5 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 13; predlog spremembe 6 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 14 a (novo); predlog spremembe 13 iz osnutka mnenja k odstavku 5 člena 10 a (novo) direktive 2006/116/ES.)

(iv) Več prožnosti pri uporabi klavzule „uporabi ali izgubi“

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo, preden znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, da lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic. (Povezan predlog spremembe: predlog spremembe 14 iz osnutka mnenja k pododstavku 2 odstavka 6 člena 10 a (novo).)

(v)  Nadaljnja ocena v zvezi s ponudbo na spletu

Ob povečani uporabi spletnih storitev in povpraševanju po njih je treba bolj pozorno preučiti ponudbo izvedb na spletu. Komisijo je treba spodbujati, da oceni pravne in gospodarske razmere in preuči nadaljnje posledice te ponudbe. Pri oceni bi bilo treba posebno pozornost nameniti praktičnim vidikom obravnavanja zahtev izvajalcev za pravično nadomestilo (na primer kako izmeriti finančne koristi in kdo naj plača nadomestilo). Prav tako bi bilo treba pozorno preučiti pravila in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij. (Povezan predlog spremembe: predlog spremembe 9 k uvodni izjavi 19 c (novo)).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti je treba določiti, da – če ni jasnih navedb o nasprotnem – velja pogodbeni prenos ali dodelitev pravic do posnetkov izvedb, izvedena pred datumom, do katerega morajo države članice sprejeti ukrepe za izvajanje direktive, tudi v podaljšanem trajanju.

(9) Da bi zagotovili, da bodo od podaljšanja trajanja varstva imeli korist izvajalci in ne proizvajalci nosilcev zvoka, mora direktiva zagotoviti, da veljavne pogodbe, ki podaljšujejo trajanje varstva, ne bodo vplivale na podaljšanje trajanja varstva s 50 let na celotno življenjsko obdobje izvajalca.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje izvedb kateremukoli subjektu, določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne sme povzročati nesorazmerne upravne obremenitve za male in srednje velike proizvajalce fonogramov. Zato lahko države članice izvzamejo iz tega ukrepa določene proizvajalce fonogramov, ki so obravnavani kot mali in srednje veliki, zaradi letnih prihodkov, ki so bili pridobljeni s komercialno uporabo fonogramov.

črtano

Obrazložitev

Predlagana izjema je nepravična do izvajalcev in ne prinaša ustreznega ravnovesja med interesi izvajalcev in malih proizvajalcev. Poleg tega bi se lahko tudi večje glasbene založbe poskušale izogniti plačilu dodatnih nadomestil tako, da bi sklenile licenčne pogodbe z malimi proizvajalci fonogramov. (Povezano s predlogom spremembe k drugemu pododstavku četrtega odstavka člena 10 a (novo) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba rezervirati izključno v korist izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramu in ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca fonogramov proti plačilu v enkratnem znesku. Na ta način rezervirana denarna sredstva je treba na individualni osnovi razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj enkrat letno. Države članice smejo zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, se lahko uporabljajo nacionalna pravila o nerazdeljivih prihodkih.

(13) Ta denarna sredstva je treba rezervirati izključno v korist izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramu in ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca fonogramov proti plačilu v enkratnem znesku. Na ta način rezervirana denarna sredstva je treba na individualni osnovi razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj enkrat letno. Države članice smejo zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo izvajalce.

Obrazložitev

Upravljanje s temi denarnimi sredstvi se zaupa kolektivnim organizacijam, da bodo sredstva učinkovito dodeljena upravičencem, navedenim v prvotnem predlogu Evropske komisije, na primer studijskim glasbenikom.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Prvi dodatni prehodni ukrep bi moral vključevati obvezno skupinsko uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji radijskih in televizijskih programov, ki vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih fonogramov. Ta sistem upravljanja kolektivnih pravic dopolnjuje sistem nadomestil za predvajanje zakonito objavljenih fonogramov v skladu s členom 8(2) Direktive 2006/115/ES in zagotavlja, da izvajalci in proizvajalci fonogramov med celotnim trajanjem varstva zakonito predvajanih fonogramov prejemajo pošten delež nadomestil tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo.

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve upravnih postopkov, med drugim za izdajatelje radijskih in televizijskih programov glede pravic uporabe njihove produkcije na zahtevo, je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe člena 10 a (5) (novo) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14b) Cilj te direktive je zagotoviti ponovno oceno pravnega varstva izvajalcev. Digitalno okolje omogoča nove načine izkoriščanja zavarovanih vsebin, od česar bi morali imeti koristi vsi imetniki pravic. V ta namen je treba na ravni Skupnosti in s strani držav članic izvesti ocene učinka, da se ugotovi, kako bi se dalo izboljšati pravno varstvo izvajalcev, zlasti z uvedbo izključne pravice do dajanja na voljo javnosti, ki bi jo imeli izvajalci, in da bi se njihove izvedbe izkoriščale tako, da bi imeli posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki bi ga sami izbrali (na primer storitve „na zahtevo“). V okviru te ocene je treba posebno pozornost nameniti praktičnim vidikom obravnavanja zahtev izvajalcev za pravično nadomestilo (kako na primer izmeriti finančne koristi in odgovornost pri nadomestilih). Prav tako je treba pozorno preučiti pravila in obveznosti iz ustreznih mednarodnih konvencij.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14c) Da se ponovno uravnotežijo pogodbe, s katerimi izvajalci prenesejo svoje izključne pravice na podlagi avtorske pravice na proizvajalce fonogramov, bi bilo treba na podaljšanje trajanja varstva vezati nadaljnji pogoj, in sicer „nov začetek“ za tiste izvajalce, ki so prenesli omenjene pravice na proizvajalce fonogramov v zameno za avtorski honorar ali nadomestilo. Da bi lahko izvajalci v celoti izkoristili podaljšanje trajanja varstva, bi morale države članice zagotoviti, da se v skladu s sporazumi med proizvajalci fonogramov in izvajalci med trajanjem podaljšanega varstva izvajalcem plačuje avtorski honorar, ki ni obremenjen s predplačili ali pogodbeno določenimi odbitki.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih izvajalcev.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19a) Države članice bi morale po potrebi zagotoviti, da podaljšanje trajanja varstva pravic izvajalcev spremljajo zakonske določbe, ki zagotavljajo izvajalcem varstvo v smislu pravičnih pogodbenih pogojev pri prenosu ali dodelitvi pravic.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2006/116/ES

Člen 3 – odstavek 1 - stavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Drugi stavek člena 3(1) se nadomesti z naslednjim:

(1) Na koncu člena 3(1) se doda naslednji stavek:

„Če

„Če pa po koncu tega obdobja izvajalec še živi, se njegove pravice varujejo dalje vse do konca njegovega življenja.“

pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki ni na fonogramu, zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej.

 

pa je bil v tem času posnetek izvedbe na fonogramu zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 95 let od prve izdaje ali prve priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej.“

 

Obrazložitev

Podaljšanje se nanaša samo na izvajalce in samo do njihove smrti. Predlog se zgleduje po veljavni grški zakonodaji, ki pa ni usklajena. Komisija je navedla, da se je odpovedala postopku izvršbe proti Grčiji, ker meni, da je grška določba boljša od veljavne usklajene zakonodaje. Proizvajalci fonogramov niso upravičeni do podaljšanja, saj doba 50 let več kot zadostuje za povrnitev vsakršnih naložb.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2006/116/ES

Člen 3 – odstavek 2 - stavka 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V drugem in tretjem stavku člena 3(2) se številka „50“ nadomesti s številko „95“.

črtano

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se fonogrami v petdesetletnem obdobju varstva izkoriščajo v korist izvajalcev, se pravicam proizvajalcev fonogramov doda še ena opredelitev. Kadar izdani fonogram preneha biti na voljo javnosti za obdobje treh let, lahko izvajalec zahteva tako vrnitev pravic do vključenih izvedb kot vrnitev pravic do fonograma (brez drugih ne bi mogel izkoriščati prvih). Kadar vsi izvajalci delujejo skupaj, te pravice nosijo izvajalci, kar jim omogoča, da sklenejo novo pogodbo za izkoriščanje, dajo posnetek na voljo ali pa v prosto uporabo. Če izvajalci ne morejo ali ne želijo delovati skupaj, je treba pravice prenesti na kolektivno organizacijo, ki bo prihodke pravično razdelila različnim izvajalcem.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če ni jasnih navedb o nasprotnem, velja pogodba, sklenjena pred [vstaviti datum, do katerega morajo države članice prenesti spremembo direktive, kakor je navedeno v členu 2 spodaj], s katero je izvajalec prenesel ali dodelil svoje pravice do posnetka izvedbe na proizvajalca fonograma (v nadaljnjem besedilu: „pogodba o prenosu ali dodelitvi“), tudi po tem, ko izvajalec in proizvajalec fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma.

1. Pogodba, sklenjena pred [vstaviti datum, do katerega morajo države članice prenesti spremembo direktive, kakor je navedeno v členu 2 spodaj], s katero je izvajalec prenesel ali dodelil svoje pravice, ki ni pravica kolektivne organizacije, do posnetka izvedbe na proizvajalca fonograma (v nadaljnjem besedilu: „pogodba o prenosu ali dodelitvi“), ni več veljavna po tem, ko izvajalec in proizvajalec fonograma v skladu s členom 3(1) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb za podaljšano trajanje. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, ne bo treba zaračunavati provizij po načelu "uporabi ali izgubi". Ker bodo te družbe imele podatke o izvajalcih, katerih izvedbe so vključene v fonograme, se s tem lahko izognemo pomislekom glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Odstavki 3 do 6 tega člena se uporabljajo za pogodbe o prenosu ali dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko izvajalec in proizvajalec fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive ]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma.

2. Če izvajalec upravljanja svojih pravic v podaljšanem trajanju varstva, ki izhaja iz te direktive, ni prenesel na kolektivno organizacijo, se za pooblaščeno za upravljanje njegovih pravic šteje kolektivna organizacija, ki upravlja pravice iste kategorije. Izvajalec obdrži moralne pravice.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Če je izvajalec prenesel svoje izključne pravice v zameno za ponavljajoča se plačila, se od teh plačil, ki pripadajo izvajalcu, ne odšteva niti predplačil niti pogodbeno določenih odbitkov.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar pogodba o prenosu ali dodelitvi daje pravico izvajalcu zahtevati neponavljajoče se nadomestilo, ima izvajalec pravico od proizvajalca fonograma dobiti dodatno letno nadomestilo za vsako polno leto, v katerem v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive ]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma.

3. Kolektivna organizacija pravično razdeli prihodke, ki jih prejema zaradi izkoriščanja fonogramov, in sicer tako, da razdelitev odraža naravo in obseg prispevka posameznega izvajalca, katerega zavarovana izvedba je vključena v fonogram.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da proizvajalcu fonograma, katerega skupni letni prihodki v letu pred letom, za katerega se plača navedeno nadomestilo, ne presegajo minimalnega praga v višini 2 milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za katero se plača navedeno nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije, distribucije in dajanja v najem fonogramov, glede katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma 31. decembra navedenega leta ne bi bila več varovana.

črtano

Obrazložitev

Predlagana izjema je nepravična do izvajalcev in ne prinaša ustreznega ravnovesja med interesi izvajalcev in malih proizvajalcev. Poleg tega bi se lahko tudi večje glasbene založbe poskušale izogniti plačilu dodatnih nadomestil tako, da bi sklenile licenčne pogodbe z malimi proizvajalci fonogramov. (Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 12.)

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah obvezno.

5. Države članice zagotovijo, da pravico do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 upravlja kolektivna organizacija.

Obrazložitev

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 13.)

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Kar zadeva uveljavljanje pravic v zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji radijskih in televizijskih programov, ki vključujejo glasbo iz zakonito izdanih fonogramov, države članice zagotovijo, da se pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, uveljavljajo izključno prek kolektivne organizacije, ki je bila ustanovljena za zbiranje in razdeljevanje nadomestil za oddajanje takšnih fonogramov.

Obrazložitev

Pravice imetnikov avtorskih pravic do poštenega nadomestila je mogoče urediti prek ustrezne kolektivne organizacije, pri sorodnih pravicah izvajalcev pa manjka ustrezna zakonska obveznost.

Predlagana določba bi izdajateljem olajšala urejanje zadevnih pravic, zagotovila, da bi imetniki pravic prejemali pošteno nadomestilo, in omogočila evropskim državljanom dostop do kulturno, zgodovinsko in politično pomembnega materiala iz arhivov izdajateljev.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo skupaj ali posamično v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

Obrazložitev

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo preden znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, da lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:

 

"Člen 10aa

 

Če je izvajalec prenesel ali dodelil izključno pravico, da dovoli ali prepove dajanje na voljo javnosti po žici ali brezžično posnetek svoje izvedbe tako, da imajo posamezniki dostop do njega na kraju in v času, ki ga sami izberejo, izvajalec ohrani pravico do pridobitve pravičnega nadomestila, ki ga plača uporabnik za dajanje posnete izvedbe izvajalca na voljo javnosti.

 

Pravice do pridobitve pravičnega nadomestila za dajanje izvedbe na voljo javnosti ni mogoče izpodbijati.

 

To nadomestilo zbira in upravlja izvajalčeva kolektivna organizacija.“

Obrazložitev

Kdor da izvedbo na voljo javnosti, mora izvajalcu priznati pravico do nadomestila.

POSTOPEK

Naslov

Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Erna Hennicot-Schoepges

25.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

13.11.2008

 

 

 

Datum sprejetja

11.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

10

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (12.12.2008)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Pripravljavec mnenja: Emmanouil Angelakas

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja na splošno podpira predlog Komisije, da se podaljša varstvo za izvajalce in proizvajalce fonogramov s 50 na 95 let. Predlog primerno odraža dejstvo, da vse več izvajalcev dosega starost, ki presega 50 let varstva, zato pripravljavec mnenja nima predlogov sprememb k temu podaljšanju.

Predlog vključuje tudi spremljevalne ukrepe, na primer ustanovitev sklada za studijske glasbenike, in želi uvesti enotno izračunavanje trajanja varstva za skladbe z besedilom, h kateremu je prispevalo več avtorjev. Države članice uporabljajo različne sisteme za skladbe, napisane v soavtorstvu. To povzroča težave pri upravljanju avtorskih pravic v Skupnosti in pri čezmejni distribuciji avtorskih honorarjev v različnih državah članicah. Pripravljavec mnenja v zvezi s tem podpira predlog za uskladitev pravil, saj trenutne razlike ovirajo učinkovito delovanje notranjega trga.

Pripravljavec mnenja na splošno podpira idejo o vnosu klavzul po načelu „uporabi ali izgubi“ v pogodbe med izvajalci in proizvajalci fonogramov, vendar meni, da bi v ta del predloga morale biti vnesene nekatere spremembe.

Prvič; če je skupaj posnetih več izvajalcev, jih trenutni predlog zavezuje, da lahko pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo le skupaj. To pomeni, da bi 50 let po snemanju izvajalci morali dejansko biti enakega mnenja. Seveda to ni realno pričakovati, zato pripravljavec mnenja meni, da je potrebna sprememba, ki bi izvajalcem omogočila, da delujejo ločeno.

Drugič; trenutni predlog naj bi izvajalcu omogočil razumen čas za uporabo njegove izvedbe, za katero bodo pravice kmalu prenehale veljati. Vendar predlog v ta namen predvideva le eno leto. Pripravljavec mnenja meni, da to ni dovolj dolga doba, in ocenjuje, da bi bilo pet let primernejših.

Pripravljavec mnenja prav tako predlaga, da se Komisijo pozove, naj po petih letih Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o izvajanju prehodnih ukrepov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi in trenutno 50-letno trajanje varstva za njihove izvedbe, posnete na fonogramih, in za fonograme pogosto izvedb ne varuje v celem njihovem življenju. Zato se izvajalci ob koncu svojega življenja soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da bi preprečili ali omejili sporno uporabo izvedb v času njihovega življenja.

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi in trenutno 50-letno trajanje varstva za posnetke njihovih izvedb pogosto izvedb ne varuje ves čas njihovega življenja. Zato se izvajalci ob koncu svojega življenja soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da bi preprečili ali omejili sporno uporabo izvedb v času njihovega življenja.

Obrazložitev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Za izpolnitev tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. (Povezano s predlogom spremembe člena 3(1) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in za fonograme je zato treba podaljšati na 95 let od objave fonograma in na njem posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, posneta na fonogramu, ni objavljena v prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve priobčitve javnosti.

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in za fonograme je zato treba podaljšati na 95 let od ustreznega sprožitvenega trenutka.

Obrazložitev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Za izpolnitev tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. (Povezano s predlogom spremembe člena 3(1) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti je treba določiti, da – če ni jasnih navedb o nasprotnem – velja pogodbeni prenos ali dodelitev pravic do posnetkov izvedb, izvedena pred datumom, do katerega morajo države članice sprejeti ukrepe za izvajanje direktive, tudi v podaljšanem trajanju.

(9) Države članice morajo imeti možnost, da sprejmejo določbe o razlagi, prilagoditvi, prekinitvi in nadaljnjem izvajanju pogodb o prenosu ali dodelitvi pravic izvajalca na posnetku izvedbe proizvajalcu fonogramov, pri čemer so bile te pogodbe sprejete pred podaljšanjem trajanja varstva, ki izhaja iz te direktive.

Obrazložitev

Ni primerno, da predlagane spremembe direktive 2006/116/ES spreminjajo pravila držav članic o razlagi, prilagoditvi, odpovedi in nadaljnjem izvajanju pogodb o prenosu ali dodelitvi pravic izvajalca proizvajalcu fonogramov. Zato morajo pri izvajanju klavzule „uporabi ali izgubi“ iz člena 10a(6) veljati nacionalna pravila o tem, kako se pravice izvajalcev prenašajo in dodeljujejo, in o tem, kako se pogodbe o takih prenosih in dodelitvah prekinejo.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne sme povzročati nesorazmerne upravne obremenitve za male in srednje velike proizvajalce fonogramov. Zato lahko države članice izvzamejo iz tega ukrepa določene proizvajalce fonogramov, ki so obravnavani kot mali in srednje veliki, zaradi letnih prihodkov, ki so bili pridobljeni s komercialno uporabo fonogramov.

črtano

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba rezervirati izključno v korist izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramu in ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca fonogramov proti plačilu v enkratnem znesku. Na ta način rezervirana denarna sredstva je treba na individualni osnovi razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj enkrat letno. Države članice smejo zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, se lahko uporabljajo nacionalna pravila o nerazdeljivih prihodkih.

(13) Ta denarna sredstva je treba rezervirati izključno v korist izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramu in ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca fonogramov proti plačilu v enkratnem znesku. Na ta način rezervirana denarna sredstva je treba na individualni osnovi razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj enkrat letno. Države članice morajo zagotoviti, da se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo izvajalce. Lahko se uporabljajo nacionalna pravila o nerazdeljivih prihodkih.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(14a) Da se ponovno uravnotežijo pogodbe, s katerimi izvajalci prenesejo svoje izključne pravice na podlagi avtorske pravice na proizvajalce fonogramov, bi bilo treba na podaljšanje trajanja varstva vezati nadaljnji pogoj, in sicer „nov začetek“ za tiste izvajalce, ki so prenesli omenjene pravice na proizvajalce fonogramov v zameno za avtorski honorar ali nadomestilo. Da bi lahko izvajalci v celoti uživali podaljšanje trajanja varstva, bi morale države članice zagotoviti, da se v skladu s sporazumi med proizvajalci fonogramov in izvajalci med trajanjem podaljšanega varstva izvajalcem plačuje avtorski honorar, ki ni obremenjen s predplačili ali pogodbeno določenimi odbitki.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od podaljšanja trajanja varstva lahko imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 15 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(15a) Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, bi morale države članice imeti možnost, da se odločijo, ali lahko izvajalci prenos ali dodelitev prekličejo ločeno ali posamično.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2006/116/ES

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 1

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

– če pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki ni na fonogramu, zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej.

– če pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki ni na fonogramu, zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 95 let od prve izdaje ali prve priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej.

Obrazložitev

Diskriminacija med glasbenimi in audiovizualnimi izvajalci je popolnoma nesprejemljiva, saj direktiva 93/98/EGS (katere kodificirana različica je direktiva 2006/116/ES) ne diskriminira med izvajalci; torej bi ustvarjanje različnih režimov za isto kategorijo izvajalcev pomenilo diskriminacijo po evropskem pravu in bi nasprotovalo nacionalnim ureditvam. Nadalje za tako diskriminacijo ni razloga.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da proizvajalcu fonograma, katerega skupni letni prihodki v letu pred letom, za katerega se plača navedeno nadomestilo, ne presegajo minimalnega praga v višini 2 milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za katero se plača navedeno nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije, distribucije in dajanja v najem fonogramov, glede katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma 31. decembra navedenega leta ne bi bila več varovana.

črtano

Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih nakopičila mala in srednje velika podjetja. Da bi zagotovili, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od teh zneskov, bi bilo dobro, da se jih vključi v ukrep.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah obvezno.

5. Države članice zagotovijo, da pravico do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 upravlja kolektivna organizacija.

Obrazložitev

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 13.)

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

Obrazložitev

Obvezno skupno delovanje izvajalcev ni realno.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a - odstavek 6 – pododstavek 2

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

Obrazložitev

Obvezno skupno delovanje izvajalcev ni realno. Poleg tega uvodna izjava 16 izvajalcu omogoča razumen čas za uporabo njegove izvedbe, za katero bodo pravice kmalu prenehale veljati. Vendar eno leto ni dovolj dolga doba, pet let bi bilo primernejših.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2006/116/ES

Člen 11 a (novo)

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(5a) Doda se naslednji člen:

 

„Člen 11a

 

Poročanje

 

Pet let po začetku veljavnosti direktive .../.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ...* Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju določb člena 10a(3) do (5) te direktive.

 

* UL: Vstaviti številko in datum te direktive.

Obrazložitev

Poročanje bo Evropskemu parlamentu in Svetu omogočilo spremljanje učinkov sprememb, zlasti glede prehodnih ukrepov.

POSTOPEK

Naslov

Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Emmanouil Angelakas

10.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maddalena Calia


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (10.12.2008)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

(KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

Pripravljavec mnenja: Christopher Heaton-Harris

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga je izboljšanje socialnega položaja izvajalcev, zlasti studijskih glasbenikov, ob upoštevanju, da vse več izvajalcev preživi obdobje 50 let, ki trenutno velja za varstvo njihovih izvedb.

Množična proizvodnja fonogramov je v bistvu pojav, ki se je začel v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Brez ustreznih ukrepov bo v naslednjih 10 letih vse več izvedb, posnetih in izdanih med leti 1957 in 1967, izgubilo varstvo. Ko na fonogramu posneta izvedba ne bo več varovana, bo v vsaki večji državi članici približno 7 000 izvajalcev, v manjših državah članicah pa ustrezno manjše število, izgubilo ves dohodek, ki izhaja iz avtorskih honorarjev po pogodbi in obveznih nadomestil za oddajanje in javno priobčevanje njihovih izvedb v barih in diskotekah.

To vpliva na glavne izvajalce (ki prejemajo avtorske honorarje po pogodbi), še bolj pa na tisoče anonimnih studijskih glasbenikov (ki ne prejemajo avtorskih honorarjev, ampak so odvisni izključno od obveznih nadomestil), ki so prispevali k fonogramom v poznih petdesetih in šestdesetih letih in so svoje izključne pravice podelili proizvajalcem fonogramov za pavšalno plačilo („odkup“). Njihova „enkratna pravična nadomestila“ za oddajanje in priobčitev javnosti, ki niso nikoli dodeljene proizvajalcu fonograma, bodo prenehala.

Pripravljavec mnenja zelo podpira predlog Komisije, saj prinaša več koristi izvajalcem in proizvajalcem fonogramov. Še zlasti podpira klavzule, ki se nanašajo na 20 - odstotno dajatev, in klavzulo „uporabi ali izgubi“, saj izvajalcem, še zlasti studijskim glasbenikom, prinašajo več koristi od podaljšanja obdobja in ustrezno ščitijo njihove pravice.

Pripravljavec mnenja meni, da omejitev 2 milijonov evrov za producente ni potrebna, saj bi lahko preprečevala, da bi izvajalci prejeli potreben dohodek, zato priporoča njeno odpravo. Prav tako priporoča črtanje predlogov, ki izvajalcem odrekajo pravice, saj bi zaradi njih umetniki in izvajalci lahko utrpeli finančno škodo.

Pripravljavec mnenja močno podpira to, da se čiste prihodke uporablja kot merilo za 20 – odstotno dajatev, s čimer lahko proizvajalci neposredno odbijejo razumne stroške, povezane z upravljanjem podaljšanega obdobja fonograma. Treba je zagotoviti, da se bodo lahko odbili le neposredni stroški, da bodo izvajalci tako prejemali pravična in redna nadomestila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Nove tehnologije ponujajo možnost digitalne distribucije fonogramov prek zakonitih spletnih storitev. V ta okvir so vključeni fonogrami iz preteklih let, kar ponuja možnost prodaje manj priljubljenih fonogramov, ki bodo ustvarili dohodek za starejše in manj priljubljene izvajalce.

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja zaščite za povezane pravice bo predstavljalo večjo spodbudo za glasbene založbe, da svoje kataloge preoblikujejo v digitalno obliko. S storitvami spletne distribucije bodo tako nastali novi obeti za številne posnetke, s čimer bo nastal nov vir dohodkov za umetnike. Preoblikovanje zgodnejših fonogramov v digitalno obliko bo poleg tega zagotovilo dohodek za starejše ali manj priljubljene umetnike, ki bodo imeli koristi od tako imenovane „dolgorepe prodaje“.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5b) Evropski parlament poziva Komisijo, naj začne postopek za oceno učinkov, podoben tistemu, ki je bil izveden za glasbeni sektor, da bi ugotovili, če obstaja potreba po podaljšanju trajanja varstva, ki trenutno velja v avdiovizualnem sektorju (umetniki izvajalci, proizvajalci in izdajatelji).

Obrazložitev

V direktivi je treba načeloma priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Ker pa Evropska komisija ni ocenila posledic morebitnega podaljšanja trajanja varstva izvajalcev v drugih sektorjih, takšno podaljšanje v tej fazi ni smiselno. Zato je Komisija s tem pooblaščena, da opravi oceno učinkov v avdiovizualnem sektorju.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne sme povzročati nesorazmerne upravne obremenitve za male in srednje velike proizvajalce fonogramov. Zato lahko države članice izvzamejo iz tega ukrepa določene proizvajalce fonogramov, ki so obravnavani kot mali in srednje veliki, zaradi letnih prihodkov, ki so bili pridobljeni s komercialno uporabo fonogramov.

črtano

Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih nakopičila mala in srednje velika podjetja. Da bi zagotovili, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od teh zneskov, bi bilo dobro, da se jih vključi v ukrep.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba rezervirati izključno v korist izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramu in ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca fonogramov proti plačilu v enkratnem znesku. Na ta način rezervirana denarna sredstva je treba na individualni osnovi razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj enkrat letno. Države članice smejo zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, se lahko uporabljajo nacionalna pravila o nerazdeljivih prihodkih.

(13) Ta denarna sredstva je treba rezervirati izključno v korist izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramu in ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca fonogramov proti plačilu v enkratnem znesku. Na ta način rezervirana denarna sredstva je treba na individualni osnovi razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj enkrat letno. Države članice morajo zagotoviti, da se razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo izvajalce. Lahko se uporabljajo nacionalna pravila o nerazdeljivih prihodkih. V skladu z načeli, navedenimi v Unescovi splošni deklaraciji o kulturni raznolikosti, morajo kolektivne organizacije igrati svojo temeljno vlogo pri ohranjanju kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi moral biti, da pravice do posnetka izvedbe preidejo nazaj na izvajalca, če se proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v prodajo zadostne količine primerkov fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja takega fonograma na voljo javnosti. Zato bi se morale pravice proizvajalcev fonogramov izteči, da bi se izognili situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, pri čemer pravice slednjega niso več prenesene na proizvajalca fonograma ali dodeljene proizvajalcu fonograma.

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi moral biti, da v primeru, ko proizvajalec fonogramov ne daje več v prodajo zadostne količine primerkov vsaj ene različice fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem trajanju, v prosti uporabi, ali ne daje več na voljo javnosti vsaj ene različice takega fonograma, lahko izvajalec od njega to zahteva in če proizvajalec v razumnem času ne izpolni te zahteve, lahko izvajalec prekine dodelitev pravic do posnetka izvedbe.

Obrazložitev

Razumljivo je, da bi moral proizvajalec fonograma dajati na voljo javnosti zadostne količine ene različice tega fonograma.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral zagotoviti tudi, da fonogram ni več varovan, če ne preide po določenem obdobju po podaljšanem trajanju v prosto uporabo, ker ga imetniki pravic ne uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma ali izvajalcev ni mogoče najti ali identificirati. Če po tem, ko je izvajalec ponovno pridobil svojo avtorsko pravico in imel dovolj časa, da da v prosto uporabo fonogram, ki brez podaljšanja trajanja varstva ne bi bil več varovan, fonogram ni bil dan v prosto uporabo, pravica do fonograma in do posnetka izvedbe preneha veljati.

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral zagotoviti tudi, da fonogram ni več varovan, če ne preide po določenem obdobju po podaljšanem trajanju v prosto uporabo, ker ga imetniki pravic ne uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma ali izvajalcev ni mogoče najti ali identificirati.

Obrazložitev

Klavzula „uporabi ali izgubi“ ščiti pravice izvajalcev in preprečuje, da bi jih proizvajalci fonogramov nepravično zmanjševali. To zagotavlja uvodna izjava 15, medtem ko nadaljnji ukrepi iz uvodne izjave 16 izvajalcem ne prinašajo nobenih novih koristi in bi v številnih primerih le privedli do njihove izgube.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17a) Med dodatne prehodne ukrepe sodi obvezno skupinsko uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji radijskih in televizijskih programov, ki vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih fonogramov. Ta sistem upravljanja kolektivnih pravic dopolnjuje sistem nadomestil za predvajanje zakonito objavljenih fonogramov v skladu s členom 8(2) direktive 2006/115/ES in zagotavlja, da izvajalci in proizvajalci fonogramov celotno trajanje varstva zakonito predvajanih fonogramov prejemajo pošten delež nadomestil za uporabo predvajane produkcije na zahtevo.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19a) Države članice bi morale zagotoviti, da predlog za podaljšanje trajanja varstva pravic izvajalcev spremljajo zakonske določbe v obliki pravičnih pogodbenih pogojev glede prenosa ali dodelitve, ki ščitijo izvajalce.

Obrazložitev

Na ravni EU ni treba uskladiti pogodbenih pogojev glede prenosa ali dodelitve. Morajo pa države članice upoštevati dejstvo, da studijski glasbeniki pri pogajanju ponavadi nimajo velikega manevrskega prostora, zaradi česar so te pogodbe ponavadi v prid le ene strani.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da proizvajalcu fonograma, katerega skupni letni prihodki v letu pred letom, za katerega se plača navedeno nadomestilo, ne presegajo minimalnega praga v višini 2 milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za katero se plača navedeno nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije, distribucije in dajanja v najem fonogramov, glede katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma 31. decembra navedenega leta ne bi bila več varovana.

črtano

Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih nakopičila mala in srednje velika podjetja. Da bi zagotovili, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od teh zneskov, bi bilo dobro, da se jih vključi v ukrep.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah obvezno.

5. Države članice zagotovijo, da pravico do pridobitve dodatnega letnega nadomestila iz odstavka 3 upravlja kolektivna organizacija.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da kolektivne organizacije kar najbolj natančno in na posamični podlagi razdelijo nadomestila, ki jih zberejo v imenu izvajalcev.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a. Kolektivne organizacije razdeljujejo nadomestila po posameznih primerih in ob upoštevanju uporabe izvedb vsakega izvajalca.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da kolektivne organizacije kar najbolj natančno in na posamični podlagi razdelijo nadomestila, ki jih zberejo v imenu izvajalcev.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b. Kar zadeva upravljanje pravic v zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji radijskih in televizijskih programov, ki vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih fonogramov, države članice zagotovijo, da je mogoče pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, izvajati le prek kolektivne organizacije, ki je bila ustanovljena za zbiranje in razdeljevanje nadomestil za oddajanje tovrstnih fonogramov.

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov otežuje upravne težave izdajateljev radijskih in televizijskih programov pri urejanju potrebnih pravic uporabe njihove produkcije na zahtevo, zlasti njihovih arhivov. Da bi dosegli učinkovito upravljanje pravic, kot ga spodbuja uvodna izjava 26 direktive o avtorskih pravicah iz leta 2001, ter pošten delež za vse imetnike pravic, tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo, je treba dopolniti ta sistem nadomestil z obvezno skupinsko licenčno shemo za to uporabo.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma preneha dajati zadostne količine primerkov fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca fonograma do fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, proizvajalec fonograma ne daje več zadostnih količin primerkov vsaj ene različice fonograma v prodajo ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njega na kraju in v času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec od producenta to zahteva, in če proizvajalec te zahteve ne izpolni v razumnem času, lahko izvajalec prekine dodelitev pravic do tega fonograma.

Obrazložitev

Razumljivo je, da bi moral proizvajalec fonograma dajati na voljo javnosti zadostne količine ene različice tega fonograma.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2006/116/ES

Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi bila več varovana glede posnetka izvedbe oziroma fonograma, fonogram ni dan v prosto uporabo po žici ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz prebivalstva dostop do njih na kraju in v času, ki ga sami izberejo, pravice proizvajalca fonograma do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“

črtano

Obrazložitev

Klavzula „uporabi ali izgubi“ ščiti pravice izvajalcev in preprečuje, da bi jih proizvajalci fonogramov nepravično zmanjševali. To zagotavlja pododstavek 1 iz člena 10(1), medtem ko nadaljnji ukrepi iz pododstavka 2 izvajalcem ne prinašajo nobenih novih koristi in bi v številnih primerih le privedli do njihove izgube.

POSTOPEK

Naslov

Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

2.9.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Christopher Heaton-Harris

10.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

6.11.2008

 

 

 

Datum sprejetja

2.12.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

POSTOPEK

Naslov

Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Datum predložitve EP

16.7.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

2.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Brian Crowley

22.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

4.11.2008

20.1.2009

 

 

Datum sprejetja

12.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

Datum predložitve

18.2.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov