Betänkande - A6-0070/2009Betänkande
A6-0070/2009

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

  18.2.2009 - (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD)) - ***I

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Brian Crowley

  Förfarande : 2008/0157(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0070/2009

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0464),

  –   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna  47.2, 55 och 95 i EG‑fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0281/2008),

  –   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A6‑0070/2008).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  Ändringsförslag         1

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) Utövande konstnärer inleder i regel sin karriär under unga år och den gällande skyddstiden på 50 år för framföranden som upptagits på fonogram och för fonogram är ofta för kort för att skydda framförandena under konstnärernas hela livstid. De utövande konstnärerna står därför inför ett inkomstbortfall under slutet av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på sina rättigheter att förhindra eller begränsa tvivelaktig användning av deras framföranden medan de ännu lever.

  (5) Utövande konstnärer inleder i regel sin karriär under unga år och den gällande skyddstiden på 50 år för upptagning av framföranden är ofta för kort för att skydda framförandena under konstnärernas hela livstid. De utövande konstnärerna står därför inför ett inkomstbortfall under slutet av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på sina rättigheter att förhindra eller begränsa tvivelaktig användning av deras framföranden medan de ännu lever.

  Motivering

  Alla utövande konstnärers kreativa bidrag bör erkännas, och detta bör också återspeglas vid ändringen av direktivet. Därför bör förslagets tillämpningsområde utvidgas, så att utövande konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden även för sina audiovisuella verk. Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram eller på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG.)

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a) Kommissionen bör inleda en konsekvensanalys rörande situationen för den europeiska audiovisuella industrin, för att se om det finns behov av att förlänga skyddstiden för upphovsrätten för den audiovisuella industrins producenter och programföretag. Denna procedur bör ha avslutats före den 1 januari 2010 så att ett förslag till nytt direktiv kan läggas fram före juni 2010.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) Kommissionen bör se till att uppträdande artister och sessionsmusiker inte av några avtalsmässiga arrangemang med tredje parter, till exempel skivbolag, förpliktigas till att till dessa tredje parter överföra intäkter som följer av att skyddstiden förlängs från 50 till 95 år.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8) När utövande konstnärer inleder ett avtalsförhållande med en fonogramframställare måste de i regel överlåta sina ensamrätter till återgivning, distribution, uthyrning och tillhandahållande av upptagningarna till fonogramframställaren. I utbyte får de utövande konstnärerna ett förskott på royalties och börjar få betalningar först efter att fonogramframställaren har tjänat in förskottet och gjort eventuella avdrag enligt avtalet. Utövande konstnärer som medverkar i bakgrunden och som inte omnämns i listan över medverkande (”icke-etablerade artister”) överlåter i regel sina ensamrätter mot en engångsbetalning (icke-återkommande betalning).

  (8) När utövande konstnärer inleder ett avtalsförhållande med en fonogramframställare måste de i regel överlåta sina ensamrätter till återgivning, distribution, uthyrning och tillhandahållande av upptagningarna till fonogramframställaren. I utbyte får de utövande konstnärerna ett förskott på royalties och börjar få betalningar först efter att fonogramframställaren har tjänat in förskottet och gjort eventuella avdrag enligt avtalet. Utövande konstnärer som medverkar i bakgrunden och som inte omnämns i listan över medverkande (”icke-etablerade artister”) och vissa andra utövande konstnärer som omnämns i listan över medverkande (”etablerade artister”) överlåter i regel sina ensamrätter mot en engångsbetalning (icke‑återkommande betalning).

  Motivering

  Vissa utövande konstnärer vilkas namn omnämns i listan över medverkande som ”etablerade artister” överlåter sina ensamrätter mot en engångsbetalning. Dessa utövande konstnärer bör också erhålla tilläggsersättning.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9) För att undvika oklarhet angående rättsläget bör det föreskrivas att i avsaknad av klara indikationer på motsatsen ska en avtalsbaserad överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till upptagningen av ett framförande, avtalad före det datummedlemsstaterna senast ska anta åtgärder för att genomföra direktivet, fortsätta att gälla under den förlängda skyddstiden.

  (9) Medlemsstaterna bör fortsättningsvis ha rätt att anta bestämmelser om tolkning, anpassning, uppsägning och vidare genomförande av avtal avseende överlåtelse eller upplåtelse av den utövande konstnärens rättigheter till upptagningen av sitt framförande, avtalad före det datum för den förlängda skyddstiden såsom framgår i detta direktiv, till en fonogramsframställare.

  Motivering

  Det förefaller inte lämpligt att ändringsförslagen till direktiv 2006/116/EG ändrar medlemsstaternas regler för tolkning, anpassning, uppsägning och vidare genomförande av avtal avseende överlåtelse och upplåtelse av utövande konstnärers rättigheter till en fonogramframställare. Nationella bestämmelser för hur utövande konstnärers rättigheter överförs, överlåts och hur avtal avseende sådana överlåtelser och upplåtelser sägs upp ska därför styra utövandet av den ”use it or lose it”-klausul som fastställs i artikel 10a.6.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a) För att säkerställa att den förlängda skyddstiden verkligen blir till nytta för de utövande konstnärerna, snarare än för producenterna av inspelningar, bör det i detta direktiv föreskrivas att inget gällande avtal som medger någon eventuell förlängd skyddstid ska inverka på att skyddstiden förlängs från 50 år till att omfatta den utövande konstnärens livstid.

  Motivering

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Den första kompletterande övergångsåtgärden bör inte föra med sig en oproportionerlig administrativ börda för små och medelstora fonogramframställare. Därför ska medlemsstaterna ha frihet att medge undantag för vissa fonogramframställare som bedöms vara små och medelstora på grundval av den årsintäkt som genererats genom det kommersiella utnyttjandet av fonogram.

  utgår

  Motivering

  Alla utövande konstnärer bör få del av dessa belopp. Ersättningarna som ska utbetalas till de utövande konstnärerna i enlighet med denna övergångsåtgärd står i ett proportionerligt förhållande till producentens intäkter. Utbetalningarna blir alltså mindre om producentens intäkter är mindre.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ”(14a) För att skapa balans i avtal där utövande konstnärer överlåter sina ensamrätter till royalty till en fonogramframställare bör ett ytterligare villkor för förlängningstiden vara ”tabula rasa” (rent hus) för de utövande konstnärer som har överlåtit sina ensamrätter till fonogramframställare i utbyte mot royalty eller ersättning. För att de utövande konstnärerna ska kunna dra full nytta av förlängningstiden eller den förlängda skyddstiden bör medlemsstaterna se till att royalty eller ersättning utan avdrag för förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag betalas till den utövande konstnären enligt avtalet mellan konstnären och fonogramframställaren under förlängningstiden.”

  Motivering

  Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett fåtal av de etablerade artisterna.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 14b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14b) För att på samma sätt se till att utövande konstnärer, som överlåter sina ensamrätter till en producent mot regelbunden betalning eller ersättning, verkligen gynnas av den förlängda skyddstiden bör medlemsstaterna se till att royalty eller ersättning utan avdrag för förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag betalas till utövande konstnärer under förlängningstiden.

  Motivering

  Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har rätt till under förlängningstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett fåtal av de etablerade artisterna.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17) Eftersom målen med de kompletterande åtgärderna inte i tillräcklig grad kan nås av medlemsstaterna, då nationella åtgärder inom området antingen leder till störning av konkurrensförhållandena eller påverkar räckvidden för de ensamrätter som en fonogramframställare har enligt gemenskapens lagstiftning, och därför bättre kan nås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen, enligt samma artikel, går detta direktiv inte längre än vad som är nödvändigt för att nå dessa mål.

  (17) Eftersom målen med de kompletterande åtgärderna inte i tillräcklig grad kan nås av medlemsstaterna, då nationella åtgärder inom området antingen leder till störning av konkurrensförhållandena eller påverkar räckvidden för de ensamrätter som en fonogramframställare har enligt gemenskapens lagstiftning, och därför bättre kan nås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen, enligt samma artikel, går detta direktiv inte längre än vad som är nödvändigt för att nå dessa mål. Till de kompletterande övergångsåtgärderna bör också höra ett obligatoriskt gemensamt tillvaratagande av utövande konstnärers och fonogramframställares rättigheter i samband med att programföretag, i form av beställtjänster i radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka musik från fonogram som lagligen getts ut bildar en oupplösligt förbunden del. Detta system för förvaltning av gemensamma rättigheter kompletterar det system för ersättning av utsändningar av fonogram som lagligen getts ut, vilket inrättats med stöd av artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, samt garanterar att de utövande konstnärer och fonogramframställare som berörs får en skälig andel av ersättningarna även för att radio- och TV‑produktioner används i form av beställtjänster, under hela skyddstiden för fonogram som lagligen getts ut.

  Motivering

  The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Följaktligen är harmoniseringen av skyddstiden för musikverk med text ofullständig, något som ger upphov till hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv rättighetsförvaltning över nationsgränserna.

  (19) Följaktligen är harmoniseringen av skyddstiden för musikverk med text ofullständig, något som ger upphov till hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv rättighetsförvaltning över nationsgränserna. För att se till att sådana hinder avskaffas bör samma harmoniserade skyddstid tillämpas i samtliga medlemsstater för alla verk som omfattas av ett skydd den [datum då detta direktiv träder i kraft].

  Motivering

  Kommissionens förslag syftar till att harmonisera bestämmelserna om gemensamt skrivna verk för att avskaffa befintliga hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster och för att underlätta gränsöverskridande rättigheter. Ändringsförslaget syftar till att klargöra att bestämmelsen bör tillämpas så snart direktivet träder i kraft, och den bör tillämpas för samtliga verk som fortfarande omfattas av ett skydd i EU vid den tidpunkten.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a) Medlemsstaterna bör, om det är nödvändigt, se till att förslaget om att förlänga skyddstiden för utövande konstnärers rättigheter åtföljs av lagstiftning som erbjuder de utövande konstnärerna skydd i form av skäliga avtalsvillkor i avtal om överföring eller upplåtelse.

  Motivering

  Det behövs ingen harmonisering på EU-nivå av villkoren i avtal om överföring eller upplåtelse, men medlemsstaterna bör dock göras uppmärksamma på att sessionsmusiker ofta saknar verklig tyngd i förhandlingssammanhang och att villkoren i sådana avtal därför brukar vara ensidiga.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Punkterna 3–6 i denna artikel ska gälla avtal om överlåtelse eller upplåtelse som fortsätter att gälla efter den tidpunkt då utövande konstnären och fonogramframställare med stöd av artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet.

  2. Punkterna 3–7 i denna artikel ska gälla avtal om överlåtelse eller upplåtelse som fortsätter att gälla efter den tidpunkt då utövande konstnären och fonogramframställare med stöd av artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet.

  Motivering

  Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett fåtal av de etablerade artisterna.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får föreskriva att en fonogramframställare vars samlade intäkter under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen inte överskrider 2 miljoner euro, inte ska åläggas att avdela minst 20 % av de intäkter som denne har erhållit under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen från återgivning, distribution och tillhandahållande av de fonogram för vilka den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd den 31 december det nämnda året.

  utgår

  Motivering

  Alla utövande konstnärer bör få del av dessa belopp. Ersättningarna som ska utbetalas till de utövande konstnärerna i enlighet med denna övergångsåtgärd står i ett proportionerligt förhållande till producentens intäkter. Utbetalningarna blir alltså mindre om producentens intäkter är mindre.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna får införa regler om huruvida och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska förvaltas av insamlingsorganisationer.

  5. Medlemsstaterna ska se till att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 förvaltas av insamlingsorganisationen.

   

  Med respekt för förvaltningen av rätter avseende beställtjänster ska medlemsstaterna se till att de utövande konstnärernas och fonogramframställarnas rätt att tillåta eller vägra tillåta att televisions- och radioföretag upplåter för beställtjänster sådana radio- och TV-produktioner där det ingår musik från lagligen utgivna fonogram förvaltas endast av den insamlingsorganisation som inrättats för att uppbära och fördela intäkterna från utsändningar av sådana fonogram.

  Motivering

  För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör insamlingsorganisationerna ges ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till ändringsförslaget till skäl 13.)

  The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a mandatory collective licensing scheme for such use.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a. Insamlingsorganisationerna ska distribuera dessa ersättningar individuellt och ta hänsyn till bruket av varje enskild utövande konstnärs framföranden.

  Motivering

  Det är av stor vikt att insamlingsorganisationerna distribuerar den ersättning som insamlats på de utövande konstnärernas vägnar individuellt och så noggrant som möjligt.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse bara sägas upp gemensamt. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse sägas upp i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  Motivering

  De utövande konstnärernas skyldighet att agera gemensamt är inte realistisk.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, ett år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.”

  Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, fem år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.”

  Motivering

  Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför bör en rimligare tidsperiod – fem år – beviljas de utövande konstnärerna för att möjliggöra ett nytt utnyttjande.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a. När en utövande konstnär har rätt till regelbundna betalningar får varken förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag dras av från betalningarna till konstnären efter den tidpunkt då konstnären på grundval av artikel 3.1 i sin lydelse före ändring genom direktiv [ infoga: ändringsdirektivets nummer] inte längre skulle åtnjuta skydd.

  Motivering

  Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett fåtal av de etablerade artisterna.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 2a

   

  Senast …* och därefter vart fjärde år ska kommissionen för Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén lägga fram en rapport om tillämpningen av detta direktiv i vilken den baserat på uppgifterna från medlemsstaterna gör en bedömning av hur effektiva de bestämmelser är som infördes vid översynen av direktivet när det gäller att uppnå målen i detta sammanhang. Kommissionen ska särskilt undersöka om förlängningen av den upphovsrättsliga skyddstiden haft positiv inverkan på den utövande konstnärens sociala situation och det musikaliska skapandet, och om ytterligare åtgärder framstår som ändamålsenliga när det gäller att uppnå dessa mål.

   

  ____________

  * Tre år efter det att tidsfristen för införlivandet av detta direktiv har löpt ut.”

  MOTIVERING

  Föredraganden stöder kommissionens förslag, som har till syfte att förbättra den sociala situationen för utövande konstnärer, särskilt musiker, med tanke på att de allt oftare överlever den nuvarande skyddstiden på 50 år som gäller för deras framföranden.

  Det huvudsakliga förslaget i direktivet är att förlänga skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare från 50 till 95 år, men man föreslår även flera kompletterande åtgärder, t.ex. att inrätta en fond avsedd för sessionsmusiker och införa ”use it or lose it”-klausuler i avtal mellan utövande konstnärer och fonogramframställare.

  Rättsligt sett är syftet med förslagen att ändra direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Genom direktivet kodifierades och ersattes det tidigare direktiv 93/98/EEG om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (ofta kallat ”direktivet om skyddstider”), utan några väsentliga förändringar.

  Förslagen är utformade för att både gynna de utövande konstnärer och skivbolagen.

  Förlängningen av skyddstiden skulle gynna utövande konstnärer eftersom de skulle kunna fortsätta att tjäna pengar under en längre tid. En skyddstid på 95 år skulle kompensera för det inkomstbortfall som utövande konstnärer ställs inför när de fyller 70 år, precis när skyddstiden för inspelningarna av deras tidiga framföranden i tjugoårsåldern löper ut. De skulle fortsätta att vara berättigade till ersättning för utsändningar, för uppträdanden på offentliga platser som barer och diskotek och ersättning för privat kopiering av deras framföranden.

  Den förlängda skyddstiden skulle även gynna skivproducenterna eftersom den skulle generera ytterligare inkomster från skivförsäljning i butiker och på Internet.

  Dessutom vill man med förslaget införa ett enhetligt sätt att beräkna den skyddstid som ska gälla för ett musikverk som innehåller bidrag från flera olika upphovsmän, eftersom musik i de allra flesta fall är gemensamt skriven. Detta skulle innebära att ett musikverk kommer att vara skyddat i hela EU i 70 år efter det att den sista medförfattaren avlider, vare sig det är textförfattaren eller musikkompositören.

  Kommissionens förslag om att tillämpa en enhetlig metod för att beräkna skyddstiden när ett musikverk offentliggörs med text kommer att innebära att skyddstiden beräknas från den sist överlevandepersonens död: textförfattaren eller kompositören.

  De nuvarande skillnaderna i skyddstiden, särskilt mellan EU och Förenta staterna, ger upphov till rättslig osäkerhet och piratverksamhet, särskilt i den digitala miljön där det inte finns några gränser och ett verk kan användas samtidigt i olika länder. Det är ett obestridligt faktum att olika skyddstider skulle kunna leda till en ökning av piratkopieringen eftersom ett framförande som har blivit tillgängligt för allmänheten i ett land kan distribueras på nätet från det landet till andra länder där framförandet i fråga fortfarande är skyddat. Nu kan EU äntligen skydda sina artister, som är ett av de viktigaste uttrycken för EU:s kulturella mångfald.

  Att införa samma skyddstid som Förenta staterna skulle vara ett utmärkt tillfälle för EU‑ekonomin att göra ytterligare framsteg med Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. I Lissabonstrategin lyfter man fram den särskilda betydelsen av att främja de kreativa industrierna. De kreativa industrierna genererar en ökande andel av BNP i EU baserat på immaterialrättsliga inkomster, och den befintliga skillnaden i skyddstiden mellan EU och Förenta staterna innebär helt klart en konkurrensmässig nackdel för de europeiska skivbolagen och artisterna.

  Om EU:s musikindustri ska kunna bli verkligt konkurrenskraftig på den globala marknaden måste EU täppa till den lucka som finns nu genom att utjämna skyddstiden på 95 år. På så sätt skapas lika villkor mellan EU och Förenta staterna, som är EU:s största handelspartner. Detta skulle inte gå att uppnå med en kortare skyddstid.

  Medellivslängden har dessutom ökat under de senaste åren, vilket innebär att en förlängd skyddstid för de utövande konstnärernas rättigheter blir ännu viktigare för dem. Många artister är tyvärr mest populära och framgångsrika när de är unga, och det är därför viktigt att de när de blir äldre får en rättvis ekonomisk ersättning varje gång deras verk framförs offentligt.

  En förlängd skyddstid skulle även bidra till att främja den kulturella mångfalden. Om skyddstiden inte ändras kommer upphovsrättsskyddet för äldre framträdanden att försvinna, vilket oundvikligen skulle leda till att de äldre verken gynnas till nackdel för de samtida verken. Dessutom skulle samtida verk oundvikligen riktas mot marknader som har längre skyddstider, vilket skulle motverka målsättningen att främja lokalt och diversifierat innehåll.

  Slutligen är det också viktigt att inse att de utövande konstnärerna i EU har ytterst svårt att kunna leva på sina verk eftersom de inte har en lämplig status, hur mycket de än bidrar till kulturekonomin i EU. De allra flesta utövande konstnärer har mycket begränsad tillgång till social trygghet, arbetslöshetsunderstöd eller skydd för hälsa och säkerhet, och avtalen i branschen är ofta orättvisa. I detta sammanhang utgör royalty en viktig inkomstkälla för de utövande konstnärerna.

  YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (16.12.2008)

  till utskottet för rättsliga frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Föredragande: Erna Hennicot-Schoepges

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att förlänga skyddstiden för närstående rättigheter och skapa ytterligare kompletterande övergångsåtgärder. I förslaget erkänns vikten av de bidrag som utövande konstnärer ger i kreativt och konstnärligt hänseende och detta måste få komma till vederbörligt uttryck i skyddstiden.

  Föredraganden anser dock att förslaget ytterligare kunde bearbetas för att man bättre ska kunna uppnå dessa syften och att man då bör tas hänsyn till den ekonomiska och sociala verkligheten och den senaste tidens tekniska utveckling, och föreslår därför en rad ändringar som i huvudsak går ut på följande:

  (i) Utvidgad räckvidd, så att också utövande konstnärer med audiovisuella verk tas med.

  (ii) Undantaget som går ut på att små fonogramframställare inte ska bidra till fonden för sessionsmusiker tas bort.

  (iii) Enklare administration av denna fond.

  (iv) Mera flexibilitet i fråga om ”use it or lose it”-klausulen.

  (v) Ytterligare prövning av tillgängliggörande via Internet.

  (i)   Utvidgad räckvidd, så att också utövande konstnärer med audiovisuella verk tas med

  Det bör erkännas att alla utövande konstnärer ger ett kreativt bidrag och detta bör också komma fram vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utökas, så att också utövande konstnärer med audiovisuella verk kan dra nytta av den förlängda skyddstiden. Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram respektive på något annat sätt ska utgå. Likaså bör tidpunkten från och med vilken skyddet ska börja gälla beräknas på samma sätt både för de utövande konstnärernas rättigheter och för framställarnas rättigheter (såsom det föreskrivs i artikel 3.2). (Om detta handlar några ändringsförslag i förslaget till yttrande, nämligen ändringsförslag 1 som hänför sig till skäl 5, ändringsförslag 2 som hänför sig till skäl 7 och ändringsförslag 10 som hänför sig till artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG).

  (ii) Undantaget som går ut på att små fonogramframställare inte ska bidra till fonden för sessionsmusiker tas bort

  Kommissionen föreslog ett undantag som gick ut på att små skivproducenter inte skulle behöva avsätta minst 20 procent av intäkterna som bidrag till fonden för sessionsmusiker. Ett sådant undantag skulle vara orättvist mot de utövande konstnärerna och inte heller åstadkomma en rimlig balans mellan de utövande konstnärernas respektive skivproducenternas intressen. Dessutom kunde större skivproducenter också tänkas söka komma undan skyldigheten att betala tilläggsersättning genom att ingå licensavtal med mindre fonogramframställare. Därför föreslås det att detta undantag ska utgå. (Om detta handlar några ändringsförslag i förslaget till yttrande, nämligen ändringsförslag 4 som hänför sig till skäl 12 och ändringsförslag 12 som hänför sig till artikel 10a.4. andra stycket (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

  (iii) Enklare administration av den ovannämnda fonden

  För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör de rättighetsförvaltande organisationerna ges ansvaret för att administrera denna fond. (Om detta handlar några ändringsförslag i förslaget till yttrande, nämligen ändringsförslag 5 som hänför sig till skäl 13, ändringsförslag 6 som hänför sig till skäl 14a (nytt) och ändringsförslag 13 som hänför sig till artikel 10a.5 (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

  (iv) Mera flexibilitet i fråga om ”use it or lose it”-klausulen

  Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför är det rimligare med fem år och de utövande konstnärerna bör beviljas fem år för att kunna dra nytta av dessa nya möjligheter att använda deras verk. (Om detta handlar ändringsförslag 14 som hänför sig till artikel 10a.6 andra stycket.)

  (v)  Ytterligare prövning av tillgängliggörande via Internet

  Eftersom det blir allt vanligare med Internettjänster och efterfrågan på dem ökar bör tillgängliggörande via Internet undersökas mera ingående. Kommissionen bör uppmuntras att utvärdera det aktuella läget ur juridisk och ekonomisk synvinkel och ytterligare pröva effekterna av detta alternativ. Inom ramen för denna prövning bör särskild uppmärksamhet ägnas frågan om hur de utövande konstnärernas anspråk på skälig ersättning ska hanteras i praktiken (till exempel hur de ekonomiska förmånerna bör uttryckas kvantitativt och vem som bör betala denna ersättning). Bestämmelser i och skyldigheter enligt internationella konventioner om hithörande frågor bör också noggrant beaktas. (Om detta handlar ändringsförslag 9, som hänför sig till skäl 19c (nytt)).

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9) För att undvika oklarhet angående rättsläget bör det föreskrivas att i avsaknad av klara indikationer på motsatsen ska en avtalsbaserad överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till upptagningen av ett framförande, avtalad före det datum då medlemsstaterna senast ska anta åtgärder för att genomföra direktivet, fortsätta att gälla under den förlängda skyddstiden.

  (9) För att säkerställa att den förlängda skyddstiden verkligen blir till nytta för de utövande konstnärerna, snarare än för producenterna av inspelningar, bör det i detta direktiv föreskrivas att inget gällande avtal som medger någon eventuell förlängd skyddstid ska inverka på att skyddstiden förlängs från 50 år till att omfatta den utövande konstnärens livstid.

  Motivering

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Den första kompletterande övergångsåtgärden bör inte föra med sig en oproportionerlig administrativ börda för små och medelstora fonogramframställare. Därför ska medlemsstaterna ha frihet att medge undantag för vissa fonogramframställare som bedöms vara små och medelstora på grundval av den årsintäkt som genererats genom det kommersiella utnyttjandet av fonogram.

  utgår

  Motivering

  Det undantag som föreslagits är orättvist mot de utövande konstnärerna och åstadkommer inte heller en rimlig balans mellan de utövande konstnärernas respektive skivproducenternas intressen. Dessutom kunde större skivproducenter också tänkas söka komma undan skyldigheten att betala tilläggsersättning genom att ingå licensavtal med mindre fonogramframställare. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 10a.4 andra stycket (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. Medlemsstaterna får kräva att fördelningen av dessa belopp anförtros insamlingsorganisationer som företräder utövande konstnärer. När fördelningen av dessa belopp anförtros rättighetsförvaltande organisationer är det tillåtet att tillämpa nationella regler om intäkter som inte får fördelas.

  (13) Dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. Medlemsstaterna får kräva att fördelningen av dessa belopp anförtros insamlingsorganisationer som företräder utövande konstnärer.

  Motivering

  Förvaltningen av dessa belopp bör anförtros rättighetsförvaltande organisationer för att beloppen ändamålsenligt ska kunna tillfalla de förmånstagare som angetts i kommissionens ursprungliga förslag, alltså sessionsmusiker.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) Den första kompletterande övergångsåtgärden bör innefatta ett obligatoriskt kollektivt tillvaratagande av utövande konstnärers och fonogramframställares rättigheter i samband med att programföretag, i form av beställtjänster i radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka musik från fonogram som lagligen getts ut bildar en oupplösligt förbunden del. Systemet för förvaltning av kollektiva rättigheter kompletterar det system för ersättning av utsändningar av fonogram som lagligen getts ut, vilket inrättats med stöd av artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, samt garanterar att de utövande konstnärer och fonogramframställare som berörs också, under hela skyddstiden för lagligen utgivna program, får en skälig andel av ersättningarna för att radio- och TV‑produktioner används i form av beställtjänster.

  Motivering

  För att de administrativa förfarandena ska bli enklare, bland annat för att radio- och televisionsföretagen lättare ska kunna få de rättigheter som krävs för att deras produktioner ska kunna användas i form av beställtjänster, bör de rättighetsförvaltande organisationerna ges ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 10a.5 (ny) i direktiv 2006/116/EG.)

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 14b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14b) I direktivet bör ingå föreskrifter om omprövning av det rättsliga skyddet för utövande konstnärer. Digitaltekniken ger nya möjligheter att använda skyddat innehåll och dessa bör komma till nytta för alla rättshavare. Därför bör konsekvensbedömningar göras på gemenskapsnivå och av medlemsstaterna för att utreda hur de utövande konstnärernas rättsskydd bör förbättras, framför allt genom att det införs en ensamrätt att för allmänheten tillgängliggöra offentliga framföranden på ett sätt som blir till nytta för de utövande konstnärerna, så att allmänheten vid valfri tidpunkt och på valfri plats kan ta del av framförandena (alltså ”beställtjänster”). Vid dessa bedömningar bör man särskilt uppmärksamma frågan om hur anspråken på skälig ersättning för utövande konstnärer bör handläggas i praktiken (till exempel hur storleken på de ekonomiska ersättningarna bör beräknas och vem som bör ha ansvaret för att de betalas ut). Dessutom bör de regler och skyldigheter som uppställts i internationella konventioner noggrant beaktas.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 14c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14c) För att återställa jämvikten i samband med avtal där en utövande konstnär överlåter sin ensamrätt till en fonogramframställare, mot att i gengäld få royalties, bör förlängningen av skyddstiden förknippas med ytterligare ett villkor, nämligen att sådana utövande konstnärer som upplåtit dessa rättigheter till fonogramframställare mot royalties eller intäkter får ”börja om från början”. För att ge de utövande konstnärerna möjlighet att dra full nytta av den förlängda skyddstiden bör medlemsstaterna se till att utövande konstnärer, med stöd av avtalen mellan fonogramframställare och utövande konstnärer, får royalties under den förlängda skyddstiden, utan att beloppen därvid påverkas av förskottsbetalningar eller avtalsbaserade avdrag.

  Motivering

  Den här föreskriften behövs för att de utövande konstnärerna ska kunna få alla de royalties som tillkommer dem under den förlängda skyddstiden, utan att frånkännas dem under föregivande av att utbetalaren ännu inte fått tillbaka alla de belopp som förskottsutbetalats till konstnären. Om inte den här tilläggsföreskriften tas med, då kan det tänkas att den förlängda skyddstiden blir till nytta bara för en minoritet av de konstnärer som medverkar.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19a) Medlemsstaterna bör vid behov se till att den förlängda skyddstiden för utövande konstnärers rättigheter åtföljs av lagstiftningsförslag som slår vakt om att utövande konstnärer får skäliga avtalsvillkor i frågor som berör överlåtelse eller upplåtelse.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 1

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 3 – punkt 1 - mening 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1) Andra meningen i artikel 3.1 ska ersättas med följande:

  (1) I slutet av artikel 3.1 ska följande mening läggas till:

  ”Dock gäller att

  ”Dock gäller att om en utövande konstnär fortfarande lever vid utgången av denna tid, då ska den utövande konstnärens rättigheter fortsätta skyddas under vederbörandes livstid.

  – om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen framförs offentligt inom denna tid, ska rättigheterna upphöra 50 år från dagen för den första utgivningen eller det första offentliga framförandet, beroende på vilken dag som infaller först,

   

  – om en upptagning av framförandet på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen framförs offentligt inom denna tid, ska rättigheterna upphöra 95 år från dagen för den första utgivningen eller det första offentliga framförandet, beroende på vilken dag som infaller först.”

   

  Motivering

  Den förlängda skyddstiden bör gälla endast för utövande konstnärer och endast så länge de lever. Förslaget återspeglar gällande grekisk lag, som inte harmoniserats. Kommissionen har angett som sin avsikt att inte inleda förfaranden mot Grekland, eftersom den anser att grekisk lag på den här punkten är att föredra framför den nuvarande harmoniserade lagen. Det behövs inte någon förlängd skyddstid för fonogramframställare och en fast tid på 50 år räcker mer än väl till för att de ska hinna få sina investeringar återbetalda.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 2

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 3 – punkt 2 - meningarna 2 och 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) I den andra och tredje meningen i artikel 3.2 ska siffran ”50” ersättas med siffran ”95”.

  utgår

  Motivering

  In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. I avsaknad av tydliga indikationer på motsatsen ska ett avtal som har slutits före den [infoga datum före vilket medlemsstaterna ska införliva ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 nedan] genom vilket en utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter till upptagningen av hans framförande till en fonogramframställare (nedan kallat avtal om överlåtelse eller upplåtelse) anses fortsätta gälla efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren på grundval av artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: ändringsdirektivets nummer] inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet.

  1. Ett avtal som har slutits före den [infoga datum före vilket medlemsstaterna ska införliva ändringsdirektivet, såsom anges i artikel 2 nedan] och genom vilket en utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sina rättigheter till upptagningen av hans framförande till en fonogramframställare (nedan kallat avtal om överlåtelse eller upplåtelse) ska anses ogiltigt efter den tidpunkt då den utövande konstnären på grundval av artikel 3.1 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: ändringsdirektivets nummer] inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet.

  Motivering

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Punkterna 3–6 i denna artikel ska gälla avtal om överlåtelse eller upplåtelse som fortsätter att gälla efter den tidpunkt då utövande konstnären och fonogramframställare med stöd av artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet.

  2. Om en utövande konstnär inte överlåtit förvaltningen av sina rättigheter till en rättighetsförvaltande organisation under den förlängda skyddsperiod som ges med stöd av detta direktiv ska den rättighetsförvaltande organisation som förvaltar rättigheter inom samma kategori anses ha fått i uppdrag att förvalta vederbörandes rättigheter. De moraliska rättigheterna ska kvarstå hos den utövande konstnären.

  Motivering

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 2a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2a. Om en utövande konstnär överlåtit sin ensamrätt avseende en regelbundet återkommande betalning får inga förskottsbetalningar eller avtalsbaserade avdrag räknas bort från den regelbundet återkommande betalning som tillkommer denna utövande konstnär.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. När ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse ger den utövande konstnären rätt att kräva en engångsersättning ska den utövande konstnären ha rätt till en årlig tilläggsersättning från fonogramframställaren för varje helt år under vilket den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagandet av framförandet respektive fonogrammet.

  3. Den rättighetsförvaltande organisationen ska rättvist fördela de intäkter som härrör från det kommersiella utnyttjandet av fonogram och därvid ska också återspeglas karaktären och omfattningen av bidragen från varje enskild utövande konstnär vars skyddade framförande finns upptaget på fonogram.

  Motivering

  This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work falls into the public domain can be avoided.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10 a – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får föreskriva att en fonogramframställare vars samlade intäkter under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen inte överskrider 2 miljoner euro, inte ska åläggas att avdela minst 20 % av de intäkter som denne har erhållit under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen från återgivning, distribution och tillhandahållande av de fonogram för vilka den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd den 31 december det nämnda året.

  utgår

  Motivering

  Det undantag som föreslagits är orättvist mot de utövande konstnärerna och åstadkommer inte heller en rimlig balans mellan de utövande konstnärernas respektive skivproducenternas intressen. Dessutom kunde större skivproducenter också tänkas söka komma undan skyldigheten att betala tilläggsersättning genom att ingå licensavtal med mindre fonogramframställare. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till skäl 12.)

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10 a – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna får införa regler om huruvida och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska förvaltas av insamlingsorganisationer.

  5. Medlemsstaterna ska se till att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 förvaltas av insamlingsorganisationen.

  Motivering

  För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör insamlingsorganisationerna ges ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig skäl 13.)

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a. Medlemsstaterna ska se till att de utövande konstnärernas och fonogramframställarnas rätt att tillåta eller vägra tillåta att televisions- och radioföretag upplåter för beställtjänster sådana radio- och TV-produktioner där det ingår musik från lagligen utgivna fonogram förvaltas endast av den rättighetsförvaltande organisation som inrättats för att uppbära och fördela intäkterna från utsändningar av sådana fonogram.

  Motivering

  Medan en klarläggning av rättsläget på upphovsrättens område kan göras med hjälp av skälig ersättning till den berörda rättighetsförvaltande organisationen saknas motsvarande juridiska skyldighet på prestationsrättens område.

  De regler som föreslås här gör det lättare för televisions- och radioföretagen att få till stånd en klarläggning av rättsläget, garanterar rättsinnehavarna en skälig ersättning och gör det möjligt för unionsmedborgarna att få tillgång till kulturellt, tidshistoriskt och politiskt viktiga dokument ur programföretagens arkiv.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse bara sägas upp gemensamt. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse sägas upp gemensamt eller individuellt enligt gällande nationell lagstiftning. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10 a – punkt 6 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, ett år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.”

  6. Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, fem år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.”

  Motivering

  Visserligen är det bra att det tas med en ”use it or lose it”-klausul, men den bör göras mer flexibel. Om rättigheterna återgår till den utövande konstnären bör vederbörande få en rimlig möjlighet att få sitt framförande utnyttjat innan rättigheterna förloras på nytt. Därför är det rimligare med fem år och de utövande konstnärerna bör beviljas fem år för att kunna dra nytta av dessa nya möjligheter att använda deras verk.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4a (nytt)

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10aa (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4a) Följande artikel ska införas:

   

  Artikel 10aa

   

  Om en utövande konstnär överlåtit eller upplåtit sin ensamrätt att tillåta eller förbjuda att en upptagning av hans eller hennes framförande görs tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, ska den utövande konstnären ha kvar sin rätt till skälig ersättning som användaren ska betala för att upptagningen gjorts tillgänglig för allmänheten.

   

  En utövande konstnär kan inte avhändas sin rätt till skälig ersättning för att hans eller hennes framträdande gjorts tillgängligt för allmänheten.

   

  Denna ersättning ska uppbäras och förvaltas av en rättighetsförvaltande organisation för utövande konstnärer.”

  Motivering

  De utövande konstnärerna måste tillerkännas ersättning av dem som gör deras verk tillgängliga för allmänheten.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

  Referensnummer

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Ansvarigt utskott

  JURI

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  2.9.2008

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Erna Hennicot-Schoepges

  25.9.2008

   

   

  Behandling i utskott

  13.11.2008

   

   

   

  Antagande

  11.12.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  10

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez

  YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (12.12.2008)

  till utskottet för rättsliga frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Föredragande: Emmanouil Angelakas

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Föredraganden stöder rent allmänt kommissionens förslag om att förlänga skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare från 50 till 95 år. Eftersom förslaget är en medveten reflektion över att utövande konstnärer allt oftare överlever den nuvarande skyddstiden på 50 år, lägger föredraganden inte fram något ändringsförslag till denna förlängning.

  Förslaget innehåller också kompletterande åtgärder såsom inrättandet av en fond för sessionsmusiker och införandet av ett enhetligt sätt att beräkna den skyddstid som ska gälla för ett musikverk med text som omfattar bidrag från flera olika kompositörer. Alla medlemsstater tillämpar olika system på sådana gemensamt skrivna kompositioner. Detta leder till svårigheter att administrera upphovsrätten inom gemenskapen och svårigheter när det gäller gränsöverskridande distribution av royalties för utnyttjande som sker i olika medlemsstater. I detta sammanhang stöder föredraganden förslaget om att harmonisera reglerna eftersom de nuvarande skillnaderna hindrar den interna marknaden från att fungera effektivt.

  Trots att föredraganden rent allmänt stöder tanken om att införa ”use it or lose it”-klausuler i avtal mellan utövande konstnärer och fonogramframställare, anser denne att några ändringar bör införas i denna del av förslaget.

  För det första åläggs de utövande konstnärerna i det aktuella förslaget att gemensamt säga upp avtal om överlåtelse eller upplåtelse, i det fall ett fonogram innehåller en upptagning som de har gjort tillsammans. Detta innebär att de utövande konstnärerna 50 år efter det att själva upptagningen gjorts faktiskt skulle behöva enas. Detta är inte realistiskt och föredraganden anser att detta bör ändras för att göra det möjligt för dem att agera individuellt.

  För det andra avser det aktuella förslaget att tillåta den utövande konstnären att inom rimlig tid utnyttja det framförande för vilket rättigheterna håller på att upphöra. I förslaget föreslår man dock att tiden för detta ska vara ett år. Föredraganden anser inte att detta är en rimlig tidsgräns och anser att fem år är mer passande i detta sammanhang.

  Föredraganden föreslår även ett ändringsförslag som går ut på att uppmana kommissionen att rapportera till Europaparlamentet och till rådet om övergångsbestämmelserna efter fem år.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) Utövande konstnärer inleder i regel sin karriär under unga år och den gällande skyddstiden på 50 år för framföranden som upptagits på fonogram och för fonogram är ofta för kort för att skydda framförandena under konstnärernas hela livstid. De utövande konstnärerna står därför inför ett inkomstbortfall under slutet av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på sina rättigheter att förhindra eller begränsa tvivelaktig användning av deras framföranden medan de ännu lever.

  (5) Utövande konstnärer inleder i regel sin karriär under unga år och den gällande skyddstiden på 50 år för upptagning av framföranden är ofta för kort för att skydda framförandena under konstnärernas hela livstid. De utövande konstnärerna står därför inför ett inkomstbortfall under slutet av sin livstid. De kan ofta inte heller lita på sina rättigheter att förhindra eller begränsa tvivelaktig användning av deras framföranden medan de ännu lever.

  Motivering

  Det bör erkännas att alla utövande konstnärer bidrar på ett kreativt sätt och detta bör också återspeglas vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utvidgas, så att också utövande konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden för sina audiovisuella verk. Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram respektive på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG.)

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7) Skyddstiden för upptagningar av framföranden och för fonogram bör därför förlängas till 95 år efter utgivningen av ett fonogram och det framförande som finns upptaget på det. Om fonogrammet eller det framförande som finns upptaget på det inte har utgivits inom de 50 första åren ska skyddstiden löpa under 95 år från det första offentliga framförandet.

  (7) Skyddstiden för upptagningar av framföranden och för fonogram bör därför förlängas till 95 år efter den relevanta utgångstidpunkten.

  Motivering

  Det bör erkännas att alla utövande konstnärer bidrar på ett kreativt sätt och detta bör också återspeglas vid ändringen av direktivet. Därför bör förslaget utvidgas, så att också utövande konstnärer kan dra nytta av den förlängda skyddstiden för sina audiovisuella verk. Alltså föreslås det nu att skillnaden mellan upptagning av ett framförande på ett fonogram respektive på något annat sätt ska utgå. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 3.1 i direktiv 2006/116/EG.)

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9) För att undvika oklarhet angående rättsläget bör det föreskrivas att i avsaknad av klara indikationer på motsatsen ska en avtalsbaserad överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till upptagningen av ett framförande, avtalad före det datummedlemsstaterna senast ska anta åtgärder för att genomföra direktivet, fortsätta att gälla under den förlängda skyddstiden.

  (9) Medlemsstaterna bör fortsättningsvis ha rätt att anta bestämmelser om tolkning, anpassning, uppsägning och vidare genomförande av avtal avseende överlåtelse eller upplåtelse av den utövande konstnärens rättigheter till upptagningen av sitt framförande, avtalad före det datum för den förlängda skyddstiden såsom framgår i detta direktiv, till en fonogramsframställare.

  Motivering

  Det förefaller inte lämpligt att ändringsförslagen till direktiv 2006/116/EG ändrar medlemsstaternas regler för tolkning, anpassning, uppsägning och vidare genomförande av avtal avseende överlåtelse och upplåtelse av utövande konstnärers rättigheter till en fonogramframställare. Nationella bestämmelser för hur utövande konstnärers rättigheter överförs, överlåts och hur avtal avseende sådana överlåtelser och upplåtelser sägs upp ska därför styra utövandet av den ”use it or lose it”-klausul som fastställs i artikel 10a.6.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Den första kompletterande övergångsåtgärden bör inte föra med sig en oproportionerlig administrativ börda för små och medelstora fonogramframställare. Därför ska medlemsstaterna ha frihet att medge undantag för vissa fonogramframställare som bedöms vara små och medelstora på grundval av den årsintäkt som genererats genom det kommersiella utnyttjandet av fonogram.

  utgår

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. Medlemsstaterna får kräva att fördelningen av dessa belopp anförtros insamlingsorganisationer som företräder utövande konstnärer. När fördelningen av dessa belopp anförtros rättighetsförvaltande organisationer är det tillåtet att tillämpa nationella regler om intäkter som inte får fördelas.

  (13) Dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. Medlemsstaterna bör se till att fördelningen av dessa belopp anförtros insamlingsorganisationer som företräder utövande konstnärer. Det är tillåtet att tillämpa nationella regler om intäkter som inte får fördelas.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) För att skapa jämvikt i avtal enligt vilka utövande konstnärer överlåter sina ensamrätter till royalty till en fonogramframställare bör ett ytterligare villkor för förlängningstiden vara ”tabula rasa” (rent hus) för de utövande konstnärer som har överlåtit sina ensamrätter till fonogramframställare i utbyte mot royalty eller ersättning. För att de utövande konstnärerna ska kunna dra full nytta av förlängningstiden eller den förlängda skyddstiden bör medlemsstaterna se till att royalty eller ersättning utan avdrag för förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag betalas till den utövande konstnären enligt avtalet mellan konstnären och fonogramframställaren under förlängningstiden.

  Motivering

  Denna bestämmelse är nödvändig för att de utövande konstnärerna ska få den royalty de har rätt till under den förlängda skyddstiden om ett skivbolag skulle vägra att betala ut royalty på grund av att det inte har tjänat in det förskott som betalats ut till konstnären. Om inte denna kompletterande bestämmelse införs kommer förlängningen av skyddstiden endast att gynna ett fåtal av de etablerade artisterna.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a) I det fall ett fonogram innehåller upptagning av ett framförande av ett flertal utövande konstnärer, bör det stå medlemsstaterna fritt att bestämma om de utövande konstnärerna gemensamt eller individuellt kan säga upp överlåtelsen eller upplåtelsen.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 1

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  – om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen framförs offentligt inom denna tid, ska rättigheterna upphöra 50 år från dagen för den första utgivningen eller det första offentliga framförandet, beroende på vilken dag som infaller först,

  – om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen ges ut eller lagligen framförs offentligt inom denna tid, ska rättigheterna upphöra 95 år från dagen för den första utgivningen eller det första offentliga framförandet, beroende på vilken dag som infaller först,

  Motivering

  Att särskilja musikartister och audiovisuella konstnärer är fullständigt oacceptabelt eftersom det i direktiv 93/98/EEG, vars kodifierade version är direktiv 2006/116/EG, inte görs någon åtskillnad mellan olika konstnärer. Att inrätta olika system för samma kategori konstnärer skulle utgöra diskriminering enligt EU-rätten och strida mot den nationella behandlingen av denna kategori. Dessutom finns det inget skäl till att göra en sådan åtskillnad.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får föreskriva att en fonogramframställare vars samlade intäkter under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen inte överskrider 2 miljoner euro, inte ska åläggas att avdela minst 20 % av de intäkter som denne har erhållit under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen från återgivning, distribution och tillhandahållande av de fonogram för vilka den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd den 31 december det nämnda året.

  utgår

  Motivering

  Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att ha nettointäkterna som mått kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och medelstora företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa belopp är det rimligt att de små och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna får införa regler om huruvida och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska förvaltas av insamlingsorganisationer.

  5. Medlemsstaterna ska se till att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 förvaltas av insamlingsorganisationen.

  Motivering

  För att de administrativa förfarandena ska bli enklare bör insamlingsorganisationerna ges ansvaret för att administrera den årliga tilläggsersättningen. (Anknyter till det ändringsförslag som hänför sig skäl 13.)

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse bara sägas upp gemensamt. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse sägas upp i enlighet med de tillämpliga nationella lagarna. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  Motivering

  De utövande konstnärernas förpliktelse att agera gemensamt är inte realistisk.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, ett år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.

  Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, fem år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.

  Motivering

  De utövande konstnärernas skyldighet att agera gemensamt är inte realistisk. Dessutom avser skäl 16 att tillåta den utövande konstnären att inom rimlig tid utnyttja det framförande, för vilket rättigheterna håller på att upphöra. Ett år anses dock inte som rimlig tid, utan fem år anses mer passande.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 5a (nytt)

  direktiv 2006/116/EG

  Artikel 11a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a) Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 11a

   

  Rapportering

   

  Kommissionen ska inom fem år efter det att Europaparlamentets och rådets direktiv .../.../EG av den... trätt i kraft överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 10a. 3–5 i detta direktiv.

   

  * EUT: Vänligen för in detta direktivs nummer och datum.

  Motivering

  Inrapporteringen gör det möjligt för Europaparlamentet och rådet att kontrollera effekten av ändringarna, framförallt i förhållande till övergångsbestämmelserna.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

  Referensnummer

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Ansvarigt utskott

  JURI

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  2.9.2008

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Emmanouil Angelakas

  10.9.2008

   

   

  Behandling i utskott

  10.11.2008

   

   

   

  Antagande

  2.12.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  26

  4

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Maddalena Calia

  YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (10.12.2008)

  till utskottet för rättsliga frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter
  (KOM(2008)0464 – C6‑0281/2008 – 2008/0157(COD))

  Föredragande: Christopher Heaton-Harris

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Förslaget har som syfte att förbättra den sociala situationen för utövande konstnärer, särskilt sessionsmusiker, med tanke på att de allt oftare överlever den nuvarande skyddstiden på 50 år som gäller för deras framföranden.

  Storskalig produktion av fonogram är väsentligen ett fenomen som började på 1950-talet. Om inget görs kommer en ökande mängd av de framföranden som spelades in och gavs ut mellan 1957 och 1967 att under de kommande tio åren mista sitt skydd. När skyddet för framföranden som är lagrade på fonogram upphör, kommer cirka 7 000 utövande konstnärer i de stora medlemsstaterna och ett motsvarande mindre antal i de mindre medlemsstaterna att gå miste om alla inkomster som härrör från avtalsenliga royalties och lagstadgade ersättningskrav för utsändningar och offentliga framföranden i barer och diskotek.

  Detta påverkar etablerade utövande konstnärer (som får avtalsenliga royalties) men också tusentals anonyma sessionsmusiker (som inte får royalties utan endast lagstadgade ersättningar) som i slutet av femtiotalet och på sextiotalet bidrog till fonogram och har överlåtit sina ensamrätter till fonogramframställare mot engångsbetalningar (s.k. buy out eller utköp). Utbetalningarna av s.k. enda skäliga ersättningar för utsändning och offentligt framförande, som aldrig överlåts till en fonogramframställare, skulle upphöra.

  Föredraganden ställer sig mycket positiv till kommissionens förslag, genom vilket utövande konstnärer och fonogramframställare får förlängda förmåner. Särskilt klausulen om en avgift på 20 % och use it or lose it-klausulen säkerställer att utövande konstnärer och framför allt sessionsmusiker kommer att dra betydande fördel av den förlängda tiden och att deras rättigheter blir väl skyddade.

  Föredraganden anser att gränsen på 2 miljoner euro för producenter inte är nödvändig och att den kan hindra vissa utövande konstnärer från att få den inkomst de behöver och rekommenderar därför att den tas bort. Förslagen att ta bort de utövande konstnärernas rättigheter bör på samma sätt strykas eftersom detta kan leda till att konstnärer missgynnas ekonomiskt.

  Föredraganden stöder helhjärtat att man ska använda sig av nettointäkterna som mått för den 20-procentiga avgiften, och att producenter ska kunna dra av rimliga kostnader som har direkt samband med administrationen av förlängningen av fonogrammet. Endast de kostnader som har ett direkt samband ska kunna dras av så att utövande konstnärer kan få en rättvis och konsekvent ersättning.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a) De nya teknikerna möjliggör digital distribution av fonogram genom lagliga nättjänster. Inom denna ram faller även fonogram från tidigare år, och därigenom uppstår möjligheten att sälja mindre populära fonogram, vilket kommer att medföra inkomster för äldre och mindre populära artister.

  Motivering

  En förlängd skyddstid för rättigheterna kommer att öka skivbolagens motivation att digitalisera sina kataloger. Nätbaserade distributionstjänster kommer således att skapa nya framtidsperspektiv för många upptagningar och därmed nya inkomstkällor för artisterna. Dessutom kommer digitaliseringen av tidigare fonogram att leda till inkomster för äldre eller mindre populära artister som kommer att gagnas av försäljning som sträcker sig över lång tid.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda ett förfarande för konsekvensbedömning på samma sätt som man genomfört en konsekvensbedömning av musiksektorn för att avgöra om det finns behov av att förlänga den skyddstid som för närvarande gäller inom den audiovisuella sektorn (för artister, utövande konstnärer, framställare och programföretag).

  Motivering

  Det bör principiellt erkännas att alla utövande konstnärer ger ett kreativt bidrag och detta bör också komma fram vid ändringen av direktivet. Eftersom kommissionen emellertid inte har gjort någon bedömning av de konsekvenser som en möjlig förlängning av skyddstiden för utövande konstnärer inom andra sektorer skulle få är en sådan förlängning inte skälig i detta skede. Kommissionen får härmed därför i uppdrag att genomföra en konsekvensbedömning av den audiovisuella sektorn.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Den första kompletterande övergångsåtgärden bör inte föra med sig en oproportionerlig administrativ börda för små och medelstora fonogramframställare. Därför ska medlemsstaterna ha frihet att medge undantag för vissa fonogramframställare som bedöms vara små och medelstora på grundval av den årsintäkt som genererats genom det kommersiella utnyttjandet av fonogram.

  utgår

  Motivering

  Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att ha nettointäkterna som mått kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och medelstora företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa pengar är det rimligt att de små och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. Medlemsstaterna får kräva att fördelningen av dessa belopp anförtros insamlingsorganisationer som företräder utövande konstnärer. När fördelningen av dessa belopp anförtros rättighetsförvaltande organisationer är det tillåtet att tillämpa nationella regler om intäkter som inte får fördelas.

  (13) Dessa belopp ska reserveras uteslutande för utövande konstnärer vars framföranden är upptagna på fonogram och som har överlåtit sina rättigheter till fonogramframställare mot en engångsbetalning. Belopp som har avdelats på detta sätt ska minst en gång om året fördelas individuellt till icke-etablerade utövande konstnärer. Medlemsstaterna bör se till att fördelningen av dessa belopp anförtros upphovsrättsorganisationer som företräder utövande konstnärer. Det är tillåtet att tillämpa nationella regler om intäkter som inte får fördelas. Enligt principerna i Unescos allmänna förklaring om kulturell mångfald ska upphovsrättsorganisationer spela en viktig roll för att bevara kulturell mångfald.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15) En andra kompletterande övergångsåtgärd bör vara att rättigheterna till upptagning av framförandet ska återgå till den utövande konstnären om en fonogramframställare inte saluför tillräckligt antal exemplar av ett fonogram som utan en förlängning inte längre skulle skyddas av upphovsrätt, eller inte gör ett sådant fonogram tillgängligt för allmänheten. Därför ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra, för att undvika en situation där dessa rättigheter skulle existera parallellt med den utövande konstnärens rättigheter till upptagningen av framförandet medan de senare rättigheterna inte längre överlåts eller upplåts till fonogramframställaren.

  (15) En andra kompletterande övergångsåtgärd bör vara att om en fonogramframställare inte längre saluför tillräckligt antal exemplar av åtminstone en version av ett fonogram som utan en förlängning inte längre skulle skyddas av upphovsrätt, eller inte längre gör åtminstone en version av ett sådant fonogram tillgänglig för allmänheten, kan den utövande konstnären begära att framställaren ska göra detta, och om fonogramframställaren inte uppfyller det kravet inom rimlig tid kan den utövande konstnären säga upp upplåtelsen av rättigheterna till upptagning av det framförandet.

  Motivering

  Det är rimligt att fonogramframställarna måste göra ett tillräckligt antal exemplar av en version av det berörda fonogrammet tillgängligt för allmänheten.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) Denna kompletterande övergångsåtgärd bör också säkerställa att ett fonogram inte längre är skyddat när det inte görs tillgängligt för allmänheten efter en viss tidsperiod efter förlängningen, eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det eller eftersom fonogramframställaren eller de utövande konstnärerna inte kan hittas eller identifieras. Om den utövande konstnären, efter att ha återfått upphovsrätten, har haft rimlig tid på sig för att göra fonogrammet tillgängligt för allmänheten – och om fonogrammet utan förlängningen inte längre skulle vara skyddat – och fonogrammet inte görs tillgängligt för allmänheten, bör rättigheterna till fonogrammet och till upptagningen av framförandet upphöra.

  (16) Denna kompletterande övergångsåtgärd bör också säkerställa att ett fonogram inte längre är skyddat när det inte görs tillgängligt för allmänheten efter en viss tidsperiod efter förlängningen, eftersom rättsinnehavarna inte utnyttjar det eller eftersom fonogramframställaren eller de utövande konstnärerna inte kan hittas eller identifieras.

  Motivering

  ”Use it or lose it”-klausulen ska skydda de utövande konstnärernas rättigheter och säkerställa att fonogramframställaren inte otillbörligen inskränker deras rättigheter. Detta uppnås genom skäl 15, medan de ytterligare åtgärderna i skäl 16 inte ger de utövande konstnärerna några fördelar och i många fall kommer att leda till att konstnärerna missgynnas.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 17a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17a) Till de kompletterande övergångsåtgärderna hör ett obligatoriskt kollektivt tillvaratagande av utövande konstnärers och fonogramframställares rättigheter i samband med att programföretag, i form av beställtjänster i radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka musik från fonogram som lagligen getts ut bildar en oupplösligt förbunden del. Detta system för förvaltning av kollektiva rättigheter kompletterar det system för ersättning av utsändningar av fonogram som lagligen getts ut, vilket inrättats med stöd av artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG, samt garanterar att de utövande konstnärer och fonogramframställare som berörs får en skälig andel av ersättningarna för att radio- och TV‑produktioner används i form av beställtjänster, under hela skyddstiden för lagligen utgivna fonogram.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a) Medlemsstaterna bör se till att förslaget om att förlänga skyddstiden för utövande konstnärers rättigheter åtföljs av lagstiftning som erbjuder de utövande konstnärerna skydd i form av skäliga avtalsvillkor i avtal om överföring eller upplåtelse.

  Motivering

  Det behövs ingen harmonisering på EU-nivå av villkoren i avtal om överföring eller upplåtelse, men medlemsstaterna bör dock göras uppmärksamma på att sessionsmusiker ofta saknar verklig tyngd i förhandlingssammanhang och att villkoren i sådana avtal därför brukar vara ensidiga.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 4 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får föreskriva att en fonogramframställare vars samlade intäkter under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen inte överskrider 2 miljoner euro, inte ska åläggas att avdela minst 20 % av de intäkter som denne har erhållit under året före utbetalningen av den nämnda ersättningen från återgivning, distribution och tillhandahållande av de fonogram för vilka den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd den 31 december det nämnda året.

  utgår

  Motivering

  Eftersom den kompletterande övergångsåtgärden (20 %) kommer att ha nettointäkterna som mått kommer det inte att bli några oproportionerliga kostnader för små och medelstora företag. För att alla utövande konstnärer ska få del av dessa pengar är det rimligt att de små och medelstora företagen omfattas av åtgärden.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna får införa regler om huruvida och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 ska förvaltas av insamlingsorganisationer.

  5. Medlemsstaterna ska se till att rätten att uppbära den årliga tilläggsersättning som avses i punkt 3 förvaltas av upphovsrättsorganisationen.

  Motivering

  Det är av stor vikt att upphovsrättsorganisationerna distribuerar den ersättning som insamlats på de utövande konstnärernas vägnar individuellt och så noggrant som möjligt.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a. Upphovsrättsorganisationerna ska distribuera dessa ersättningar individuellt och ta hänsyn till bruket av varje enskild utövande konstnärs framföranden.

  Motivering

  Det är av stor vikt att upphovsrättsorganisationerna distribuerar den ersättning som insamlats på de utövande konstnärernas vägnar individuellt och så noggrant som möjligt.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 5b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5b. Beträffande administrationen av rättigheter i samband med att programföretag, i form av beställtjänster i radio eller TV, utsänder deras verk, i vilka musik från fonogram som lagligen getts ut utgör en del, ska medlemsstaterna försäkra sig om att utövande konstnärers och fonogramframställares rättigheter att bevilja eller vägra sådan användning endast får utövas genom den upphovsrättsorganisation som inrättats för att samla in och distribuera ersättning för utsändning av sådana fonogram.

  Motivering

  En förlängning av skyddstiden för utövande konstnärer och fonogramframställare ökar radio- och TV-programföretagens administrativa svårigheter att klargöra de nödvändiga rättigheterna till deras produktioner, i form av beställtjänster, särskilt till deras arkiv. För att säkerställa både en effektiv förvaltning av rättigheterna i enlighet med skäl 26 i 2001 års upphovsrättsdirektiv (InfoSoc) och att alla berörda parter får en skälig andel även för användning av radio- och TV-produktioner i form av beställtjänster, är det därför rimligt att komplettera detta ersättningssystem med ett obligatoriskt system för insamlingstillstånd gällande sådan användning.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, slutar saluföra fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra det tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären säga upp avtalet om överlåtelse och upplåtelse. Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts av flera utövande konstnärer tillsammans, får avtalen om överlåtelse eller upplåtelse bara sägas upp gemensamt. Om avtalet om överföring eller upplåtelse sägs upp i enlighet med första eller andra meningen, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet upphöra.

  6. Om fonogramframställaren, efter den tidpunkt då den utövande konstnären och fonogramframställaren enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagning av framförandet respektive fonogrammet, inte längre skulle saluföra åtminstone en version av fonogrammet i tillräckligt antal exemplar eller göra åtminstone en version av fonogrammet tillgänglig för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå den från den plats och på tid den själv väljer, får den utövande konstnären kräva att framställaren ska göra detta och om framställaren inte uppfyller det kravet inom rimlig tid kan den utövande konstnären säga upp eller överlåta rättigheterna till det fonogrammet.

  Motivering

  Det är rimligt att fonogramframställarna måste göra ett tillräckligt antal exemplar av en version av det berörda fonogrammet tillgängligt för allmänheten.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv – ändringsakt

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2006/116/EG

  Artikel 10a – punkt 6 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om fonogrammet inte har gjorts tillgängligt för allmänheten, via tråd eller trådlöst, på sådant sätt att allmänheten kan nå det från den plats och på den tid den själv väljer, ett år efter den tidpunkt då, enligt artikel 3.1 och 3.2 i sin lydelse före ändring genom direktiv [// infoga: detta ändringsdirektivs nummer]/EG, den utövande konstnären och fonogramframställaren inte längre skulle åtnjuta skydd vad gäller upptagningen av framförandet respektive fonogrammet, ska fonogramframställarens rättigheter till fonogrammet samt de utövande konstnärernas rättigheter till upptagningen av framförandet upphöra.”

  utgår

  Motivering

  ”Use it or lose it”-klausulen ska skydda de utövande konstnärernas rättigheter och säkerställa att fonogramframställaren inte otillbörligen inskränker deras rättigheter. Detta uppnås genom artikel 10.1, medan de ytterligare åtgärderna i 10.2 inte ger de utövande konstnärerna några fördelar och i många fall kommer att leda till att konstnärerna missgynnas.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

  Referensnummer

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Ansvarigt utskott

  JURI

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  CULT

  2.9.2008

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Christopher Heaton-Harris

  10.9.2008

   

   

  Behandling i utskott

  6.11.2008

   

   

   

  Antagande

  2.12.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

  Referensnummer

  KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

  Framläggande för parlamentet

  16.7.2008

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  2.9.2008

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  2.9.2008

  IMCO

  2.9.2008

  CULT

  2.9.2008

   

  Föredragande

         Utnämning

  Brian Crowley

  22.9.2008

   

   

  Behandling i utskott

  4.11.2008

  20.1.2009

   

   

  Antagande

  12.2.2009

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  5

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Michael Cashman, András Gyürk, Helga Trüpel

  Ingivande

  18.2.2009