SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Nepálu o určitých aspektoch leteckých služieb

18.2.2009 - (KOM(2008)0041 – C6‑0041/2009 – 2008/0017(CNS)) - *

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Paolo Costa
(Zjednodušený postup - článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2008/0017(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0071/2009
Predkladané texty :
A6-0071/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Nepálu o určitých aspektoch leteckých služieb

(KOM(2008)0041 – C6‑0041/2009 – 2008/0017(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0041),

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvú vetu Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0041/2009),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0071/2009),

1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a vláde Nepálu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má Spoločenstvo výhradnú právomoc v súvislosti s rôznymi aspektmi vonkajšieho letectva, ktoré sa zvyčajne riadili dvojstrannými dohodami o leteckých službách uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

Vzhľadom na to Rada v júni 2003 splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami s cieľom nahradiť určité ustanovenia v platných dvojstranných dohodách dohodami so Spoločenstvom.

Komisia preto prerokovala dohodu s vládou Nepálu, ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia v jestvujúcich dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a Nepálom.

Zmeny sa týkajú týchto oblastí:

Článok 2 (vymedzujúca klauzula): S cieľom zabrániť diskriminácii medzi leteckými dopravcami Spoločenstva sa doterajšie vymedzujúce klauzuly vzťahujúce sa na leteckých dopravcov členského štátu, ktorý podpísal dvojstrannú dohodu, nahrádzajú vymedzujúcou klauzulou Spoločenstva vzťahujúcou sa na všetkých dopravcov Spoločenstva a dopravcov EHP a dopravcov Švajčiarska.

Článok 4 (zdaňovanie leteckých pohonných hmôt): Zatiaľ čo zvyčajné dvojstranné dohody majú vo všeobecnosti tendenciu vylučovať letecké pohonné hmoty zo zdaňovania, smernica Rady 2003/96/ES, ktorou sa mení štruktúra rámcových predpisov Spoločenstva v oblasti zdaňovania energetických produktov a elektrickej energie, takéto zdaňovanie umožňuje v prípade činnosti na území Spoločenstva.

Článok 5 (kalkulácia cien): Riešia sa tu konflikty medzi dvojstrannými dohodami a nariadením Rady (EHS) č. 2409/92 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách. V dohode sa ustanovuje, že sadzby, ktoré v súvislosti s dopravou v rámci Európskeho spoločenstva stanovili leteckí dopravcovia určení vládou Nepálu, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

V prílohách 1 a 2 sa uvádza zoznam dvojstranných dohôd a ich článkov, na ktoré sa odkazuje v článkoch 1 až 6 navrhovanej dohody; ide o dohody medzi Nepálom a Rakúskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Luxemburskom, Holandskom a Spojeným kráľovstvom.

V prílohe 3 sa uvádza zoznam ostatných štátov uvádzaných v článku 2: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarsko, ktoré spadá do rozsahu pôsobnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave.

Dohoda dosiahnutá Komisiou bola podpísaná a mala by sa začať predbežne uplatňovať. Navrhované rozhodnutie Rady dáva predsedovi Rady právomoc určiť osobu/-y oprávnenú/-é upovedomiť Nepál o tom, že sa ukončili vnútorné postupy potrebné na to, aby dohoda nadobudla platnosť.

Parlament má právo vyjadriť k tejto dohode stanovisko v rámci konzultačného postupu v súlade s článkom 83 (Medzinárodné dohody) ods. 7 svojho rokovacieho poriadku, v ktorom sa uvádza:

„Parlament vydá stanovisko alebo vysloví súhlas s uzavretím, obnovením alebo zmenou či doplnením medzinárodnej dohody alebo finančného protokolu uzavretého Európskym spoločenstvom v jedinom hlasovaní väčšinou odovzdaných hlasov, pričom pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy k textu dohody alebo protokolu nie sú prípustné.“

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vyjadril pozitívne stanovisko k uzavretiu tejto dohody.

POSTUP

Názov

Dohoda medzi ES a Nepálom o určitých aspektoch leteckých služieb

Referenčné čísla

KOM(2008)0041 – C6-0041/2009 – 2008/0017(CNS)

Dátum konzultácie s EP

29.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.2.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo Costa

26.2.2008

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

26.2.2008

Dátum prijatia

17.2.2009