ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове

  17.2.2009 - (14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD)) - ***II

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Gilles Savary

  Процедура : 2005/0242(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0072/2009
  Внесени текстове :
  A6-0072/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове

  (14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид общата позиция на Съвета (14287/2/2008 – C6‑0483/2008)[1],

  –   като взе предвид своята позиция на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0593),

  –   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2007)0674),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

  –   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

  –   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0072/2009),

  1.   одобрява общата позиция;

  2.   констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

  3.   възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

  4.   възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

  5.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ C 330 E, 30.12.2008 г., стp. 7.
  • [2]  ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стp. 166.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  1.  Предходни етапи и забележки по отношение на процедурата

  На 10 януари 2006 г. Комисията представи на Европейския парламент и Съвета предложение за директива относно гражданската отговорност и финансовите гаранции на корабособствениците[1]. Това предложение беше част от третия пакет по морска безопасност, наричан също „Ерика III”, който включваше седем законодателни предложения.

  Икономическият и социален комитет и Комитетът на регионите приеха становищата си относно предложението на Комисията, съответно на 15 юни и 13 септември 2006 г.

  На заседанието си на 29 март 2007 г. Европейският парламент прие на първо четене, с голямо мнозинство, законодателна резолюция, придружена от 25 изменения.[2] С тези изменения Парламентът целеше главно укрепването на международния режим на гражданска отговорност на корабособствениците и обезщетяването на трети страни при щети, свързани с морския транспорт (LLMC 1996[3]), който следва да е приложим в Европейския съюз. Той предлагаше също така да се призоват държавите-членки да ратифицират Конвенцията за отговорност и компенсация при щети във връзка с превоза на опасни и вредни вещества по море (Конвенция HNS) в срока, определен за въвеждането на директивата в националното законодателство, и да позволят включването ѝ в правото на Общността. Освен това, Парламентът изразяваше желание да се предпочете по-широко тълкуване на понятието „груба небрежност”, за да се предостави на съдията възможността да се вдигне таванът за ограничаване на отговорността, когато е трябвало отговорните лица да съзнават възможността за щета, ако са действали професионално.

  На 24 октомври 2007 г. Комисията представи изменено предложение въз основа на член 250, параграф 2 от Договора. Това изменение включваше почти изцяло 23-те изменения на Парламента, с изключение на създаването на Служба на Общността, отговорна за поддържането на регистър на удостоверенията за финансова гаранция.[4]

  На 7 април 2008 г. Съветът проведе предварителни разисквания относно това предложение и предложението за директива относно спазването на държавните изискванията за флага. По време на тези разисквания мнозинството държави-членки се противопоставиха на тези текстове и взеха решение да ги оттеглят от пакета „Ерика III” и да не приемат обща позиция.

  Докладчикът тогава се позова на решение на Съда на Европейските общности – решение „Commune de Mesquer” (дело C-188/07) от 24 юни 2008 г., като на нов съществен факт, позволяващ, съгласно член 62 от Правилника за дейността на Европейския парламент, да се внесат изменения в общата позиция на второ четене. Докладчикът получи съгласието на останалите докладчици по текстовете от пакета, предмет на общи позиции, за включване на съществените елементи от предложението за директива относно гражданската отговорност [..] наред със съответните позовавания. Тези изменения бяха одобрени на второ четене от Европейския парламент и включени в две други директиви от морския пакет, по-конкретно директивата относно държавния пристанищен контрол и директивата относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Тази неприлагана дотогава процедура за включване на проект за директива, отхвърлен от Съвета, в директива, за приемането на която е в ход законодателна процедура, принуди Съвета да излезе с позиция по този текст.

  През септември 2008 г., след неофициалната среща на министрите на транспорта в Ла Рошел, френското председателство предложи на държавите-членки преразгледан текст на предложението.

  Въпреки много силни възражения в рамките на Съвета държавите-членки постигнаха споразумение относно задължителен законодателен инструмент, тъй като става въпрос за директива, ограничаваща се до задължението за застраховане. Освен това, те поеха ангажимент да излязат с декларация на държавите-членки относно ратифицирането на основните международни конвенции на ММО относно гражданската отговорност и обезщетяването за щети[5]. На 9 декември 2008 г. Съветът, след постигане на политическо съгласие на заседанието на 9 октомври 2008 г., прие с единодушие обща позиция съгласно член 251, параграф 2.

  Съгласно член 251, параграф 2, алинея втора Европейската комисия публикува съобщение, за да информира Парламента. В заключенията си тя подчертава факта, че приетият от Съвета текст носи добавена стойност[6].

  2.  Оценка на общата позиция на Съвета и коментари

  Общата позиция относно директивата, чието заглавие вече е „относно застраховката на корабособствениците за морски искове”, въпреки че до голяма степен се отдалечава от първоначалното предложение на Комисията и от позицията на Парламента на първо четене, запазва основните елементи и включва съществени конструктивни предложения:

  - директивата запазва задължението за застраховане за всички кораби, плаващи под флага на държава-членка, както и за корабите, плаващи под флаг на трета страна, когато навлязат в морска зона, намираща се под юрисдикцията на държава-членка (член 4);

  - сумата, на която възлиза задължителната застраховка, се определя в съответствие с таваните, предвидени в Конвенция LLMC 1996. Преимуществото, което дава конвенцията от 1996 г., е че определя тавани за отговорността, които са достатъчно високи, така че в повечето случаи жертвите да получат подобаващо обезщетение (превоз в насипно състояние, необхванат от Конвенцията HNS, контейнери и т.н.);

  - спазването на задължението за застраховане се доказва чрез удостоверение, което се държи на борда на корабите (член 6). Това засяга всички корабособственици, навлизащи във водите, намиращи се под юрисдикцията на държавите-членки. Проверката дали удостоверението за застраховка се намира на борда ще се извършва от държавния пристанищен контрол при инспекция, съгласно разпоредбите и процедурите, установени от директивата за държавния пристанищен контрол;

  - нов елемент в общата позиция е, че се предвиждат санкции при липса на удостоверение на борда на кораб. Така, корабът може или да бъде задържан съгласно процедурата, предвидена в директивата за държавния пристанищен контрол, или експулсиран от компетентния орган. В резултат на заповедта за експулсиране всяка държава-членка трябва да откаже достъп на този кораб до пристанищата си, докато собственикът не представи удостоверение за застраховка (член 5);

  - общата позиция на Съвета включва също така първоначалното предложение на Парламента за въвеждане на санкции, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на директивата (член 7).

  Освен това, в декларация относно морската сигурност държавите-членки поеха ангажимент да ратифицират най-късно до 1 януари 2012 г. основните международни конвенции и по-специално:

  - Международната конвенция от 1992 г. за гражданска отговорност за щети при замърсяване с нефт;

  - Международната конвенция за създаването на международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (1992);

  - Протокола от 1996 г. относно Конвенцията от 1976 г. относно ограничаване на отговорността при морски искове;

  - Международната конвенция за гражданска отговорност за щети при замърсяване с мазут, 2001 г., („Конвенция за мазута“).

  Със същата декларация държавите-членки поеха ангажимент за постигане на съгласие в рамките на ММО за отговорност и обезщетяване за щети във връзка с превоз на вредни и опасни товари по море (Конвенция HNS).

  3.  Същност на препоръката

  Докладчикът иска да подчертае явните усилия, положени от Съвета, да включи текст, който вече веднъж е отхвърлил.

  - Като се има предвид безспорно конструктивните предложения за ратифицирането на основните международни конвенции, а също така и за въвеждане на задължение за застраховане,

  - Като се има предвид споразумението, постигнато по време на процедурата по съгласуване на 8 декември 2008 г. от Съвета и Парламента, относно пакета по морска безопасност, в който първоначално бе включен настоящият проект за директива,

  Докладчикът призовава да не се внасят изменения към общата позиция на Съвета и да се приеме проекта за препоръка, предложен за гласуване.

  • [1]  COM (2005)0593 окончателен – 2005/0242 (COD)
  • [2]  P6_TA(2007)0094
  • [3]  Convention on the 'Limitation of Liability for Maritime Claims', на български „Конвенция относно ограничаване на отговорността при морски искове”.
  • [4]  COM (2007)0674 окончателен.
  • [5]  . Декларация от 9 октомври, вписана в протокола на заседанието на Съвета от 9 декември.
  • [6]  . COM (2008)0846 окончателен.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Застраховка на корабособствениците за морски искове

  Позовавания

  14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  29.3.2007 г.                     T6-0094/2007

  Предложение на Комисията

  COM(2005)0593 - C6-0039/2006

  Променено предложение на Комисията

  COM(2007)0674

  Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

  18.12.2008 г.

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  18.12.2008 г.

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Gilles Savary

  8.12.2008 г.

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.1.2009 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  17.2.2009 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

  Дата на внасяне

  18.2.2009 г.