Postup : 2005/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0072/2009

Předložené texty :

A6-0072/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Hlasování :

PV 11/03/2009 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0111

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 153kWORD 81k
17. 2. 2009
PE 416.644v02-00 A6-0072/2009

o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

(14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Gilles Savary

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (14287/2/2008 – C6-0483/2008)(1),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu

a Radě (KOM(2005)0593),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2007)0674),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch

(A6-0072/2009),

1.  schvaluje společný postoj;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podepsal v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co se ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 330 E, 30.12.2008, s. 7.

(2)

Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 166.


VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ

1. Historie a připomínky k postupu

Dne 10. ledna 2006 Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh směrnice o občanskoprávní odpovědnosti a finančních zárukách majitelů plavidel(1). Tento návrh byl součástí třetího balíčku o námořní bezpečnosti nazývaného také ERIKA III, který shromažďuje sedm legislativních návrhů.

Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů přijaly svá stanoviska k návrhu Komise dne 15. června a dne 13. září 2006.

Na svém zasedání dne 29. března 2007 Evropský parlament v prvním čtení velkou většinou přijal legislativní usnesení s 25 pozměňovacími návrhy(2). V těchto pozměňovacích návrzích se Parlament především snažil posílit mezinárodní mechanismus občanskoprávní odpovědnosti majitelů plavidel a odškodnění třetích osob za škody související s námořní dopravou (LLMC 1996(3)), který by měl být uplatňován v Evropské unii. Navrhl také požádat členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu HNS (chemická rizika) v průběhu provádění směrnice a umožnily její začlenění do práva Společenství. Parlament si dále přál, aby byl výklad pojmu nepřípustné jednání chápán v širším slova smyslu, s cílem ponechat soudci možnost zvýšit strop omezení odpovědnosti, pokud si odpovědné osoby měly být vědomy skutečnosti, že jejich neprofesionální jednání způsobí škody.

Komise dne 24. října 2007 předložila pozměněný návrh na základě čl. 250 odst. 2 Smlouvy. Tento návrh zahrnoval v podstatě všech 23 pozměňovacích návrhů Parlamentu, s výjimkou vytvoření úřadu Společenství, který by spravoval rejstřík certifikátů finančních záruk(4).

Dne 7. dubna 2008 Rada uskutečnila politickou rozpravu o tomto návrhu a o návrhu směrnice o dodržování povinností států vlajky. Během této rozpravy se většina členských států postavila proti těmto zněním a rozhodla se je oddělit od balíčku „ERIKA III“ a neformulovat společný postoj.

Zpravodaj se tudíž dovolal rozsudku Soudního dvora Evropských společenství, a to rozsudku „Commune de Mesquer“ (věc C-188/07) ze dne 24. června 2008 jakožto důvodu nové skutečnosti, což umožňuje v souladu s článkem 62 jednacího řádu Evropského parlamentu změnit společný postoj v průběhu druhého čtení. Zpravodaj získal souhlas ostatních zpravodajů pro znění z balíčku, která jsou předmětem společných postojů, aby byla začleněna podstatná část směrnice o občanskoprávní odpovědnosti [..] a bylo možné na tuto směrnici odkazovat. Parlament tyto změny schválil v druhém čtení a byly začleněny do dvou dalších směrnic týkajících se námořního balíčku, do směrnice o státní přístavní inspekci a do směrnice, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.Tento neobvyklý postup, jehož cílem bylo znovu zahrnout návrh směrnice odmítnutý Radou do směrnice v legislativním procesu, přivedla Radu k formulaci postoje k tomuto znění.

V září 2008 po neformální schůzce ministrů dopravy v La Rochelle francouzské předsednictví předložilo členským státům revidovanou verzi návrhu.

Nehledě na velmi silnou opozici v Radě dospěly členské státy k dohodě o závazném legislativním nástroji, neboť se jedná o směrnici omezenou na pojišťovací povinnost. Dále se zavázaly, že vypracují prohlášení členských států ohledně ratifikace hlavních mezinárodních úmluv Mezinárodní námořní organizace (IMO) o občanskoprávní odpovědnosti a náhrady za škody(5). Dne 9. prosince 2008 Rada po získání politické dohody při schůzi konané dne 9. října 2008 jednomyslně odsouhlasila společný postoj v souladu s čl. 251 odst. 2.

Evropská komise zveřejnila sdělení s cílem informovat Evropský parlament v souladu s čl. 251 odst. 2 druhý pododstavec. Ve svých závěrech zdůrazňuje, že text přijatý Radou přináší přidanou hodnotu(6).

2. Hodnocení společného postoje Rady a komentář

Společný postoj Rady ke směrnici, jejíž název nyní zní „směrnice o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky“, ačkoli se velmi liší od původního návrhu Komise a od postoje Parlamentu v prvním čtení, zachovává hlavní součásti a představuje významný pokrok.

– směrnice zachovává povinnost pojištění pro všechny lodi pod vlajkou členského státu a pro lodi pod vlajkou třetího státu, jakmile vstoupí do námořní oblasti spadající pod jurisdikci členského státu (článek 4).

– částka povinného pojištění je stanovena v souladu se stropy stanovenými v Úmluvě LLMC 19996. Její výhodou je, že stanoví dostatečně vysoké limity odpovědnosti, aby ve většině případů mohly být oběti odpovídajícím způsobem odškodněny (volně ložené zboží, na které se nevztahuje úmluva HNS, kontejnery atd.).

– dodržování povinnosti pojištění bude doloženo potvrzením na palubě lodí (článek 6). Týká se všech majitelů plavidel, která se plaví ve vodách, na něž se vztahuje pravomoc členských států. Ověření osvědčení o pojištění na palubě lodi provede přístavní stát při kontrolní návštěvě v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými směrnicí o kontrole v přístavním státě.

– novou součástí je, že společný postoj stanoví sankce v případě chybějícího osvědčení na palubě lodi. Tak bude loď moci buď být zadržena podle postupu stanoveného směrnicí o inspekci přístavního státu, nebo vyhoštěna příslušným orgánem. Po rozhodnutí o vyhoštění musí každý členský stát odmítnout přístup této lodi do všech svých přístavů, dokud majitel nepředloží osvědčení o pojištění (článek 5).

– společný postoj Rady uvádí také původní návrh Evropského parlamentu zavést sankce, které by se uplatňovaly při porušení ustanovení směrnice (článek 7).

Dále členské státy v prohlášení o námořní bezpečnosti přijaly závazek nejpozději do 1. ledna 2012 ratifikovat hlavní mezinárodní úmluvy, a to zejména tyto:

– Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropou z roku 1992;

– Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu škod způsobených ropným znečištěním z roku 1992;

– protokol z roku 1996 k úmluvě o omezení odpovědnosti v oblasti námořních pohledávek z roku 1976;

– Mezinárodní úmluva z roku 2001 o odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy (úmluva „o ropných palivech“).

V tomtéž prohlášení se členské státy zavázaly k nalezení dohody v IMO o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři (úmluva HNS).

3. Obsah doporučení

Zpravodaj hodlá zdůraznit výrazné úsilí Rady s cílem převzít text, který Rada napoprvé odmítla.

– vzhledem k nepopiratelnému pokroku, jehož bylo dosaženo ve prospěch ratifikace významných mezinárodních úmluv, ale také pro zavedení povinného pojištění,

– vzhledem k dohodě, jíž bylo dosaženo ve shodě Rady a Evropského parlamentu dne

8. prosince 2008 o balíčku námořní bezpečnosti, k němuž od počátku patří tento návrh směrnice.

Zpravodaj žádá, aby nedošlo ke změnám společného postoje Rady a aby byl schválen návrh doporučení předložený ke hlasování.

(1)

KOM(2005) 593 v konečném znění – 2005/0242 (COD)

(2)

P6_TA(2007)0094

(3)

Úmluva o „Limitation of Liability for Maritime Claims“, francouzsky „limitation de responsabilité pour les créances maritimes“ (omezení odpovědnosti v oblasti námořních pohledávek).

(4)

KOM(2007) 674 v konečném znění.

(5)

Prohlášení ze dne 9. října zapsané do zápisu ze zasedání Rady ze dne 9. prosince.

(6)

KOM(2008)0846 v konečném znění.


POSTUP

Název

Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

Referenční údaje

14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

29.3.2007                     T6-0094/2007

Návrh Komise

COM(2005)0593 – C6-0039/2006

Pozmenený návrh Komise

COM(2007)0674

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

18.12.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.12.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Gilles Savary

8.12.2008

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2009

 

 

 

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Právní upozornění - Ochrana soukromí