ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις

  17.2.2009 - (14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD)) - ***II

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Gilles Savary

  Διαδικασία : 2005/0242(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0072/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0072/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις

  (14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (14287/2/2008 – C6‑0483/2008)[1],

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0593),

  –   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0674),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0072/2009),

  1.  εγκρίνει την κοινή θέση·

  2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τoν Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

  4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 330 Ε, 30.12.2008, σελ. 7.
  • [2]  ΕΕ C 27 Ε, 31.1.2008, σ. 166.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Ιστορικό και παρατηρήσεις επί της διαδικασίας

  Στις 10 Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών [1]. Η πρόταση αυτή που αποτελούσε μέρος της τρίτης δέσμης για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ή ERIKA III, συμπεριελάμβανε επτά νομοθετικές προτάσεις .

  Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών γνωμοδότησαν επί της πρότασης της Επιτροπής στις 15 Ιουνίου και 13 Σεπτεμβρίου 2006 αντίστοιχα.

  Κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, νομοθετικό ψήφισμα συνοδευόμενο από 25 τροπολογίες [2]. Στις τροπολογίες αυτές το Κοινοβούλιο αποσκοπούσε κυρίως στην ενίσχυση του διεθνούς καθεστώτος σχετικά με την αστική ευθύνη των πλοιοκτητών και τις αποζημιώσεις τρίτων για ζημίες που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές (LLMC 1996[3]) καθεστώς που εφαρμόζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρότεινε, εξάλλου, να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση SNPD (σχετικά με τη ρύπανση από χημικά προϊόντα) εντός της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή της στο κοινοτικό δίκαιο. Εξάλλου το Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ μιας ευρύτερης ερμηνείας της έννοιας της εκούσιας παράβασης καθήκοντος προκειμένου να αφεθεί στον δικαστή η δυνατότητα της άρσης του ανώτατου ορίου περιορισμού της ευθύνης όταν οι υπεύθυνοι όφειλαν να έχουν επίγνωση της πιθανότητας ζημίας εάν είχαν ενεργήσει με επαγγελματική συνείδηση.

  Η Επιτροπή παρουσίασε στις 24 Οκτωβρίου 2007 μια τροποποιημένη πρόταση βάσει του άρθρου 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Αυτή περιελάμβανε σχεδόν όλες τις 23 τροπολογίες του Κοινοβουλίου, εκτός της αναφερόμενης στη σύσταση κοινοτικής υπηρεσίας επιφορτισμένης με τη διαχείριση των πιστοποιητικών χρηματοοικονομικής εγγύησης. [4]

  Στις 7 Απριλίου 2008, το Συμβούλιο πραγματοποίησε μια συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την πρόταση αυτή και την πρόταση οδηγίας για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας. Κατά τη συζήτηση αυτή τα κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στην πλειοψηφία τους στα κείμενα αυτά, αποφασίζοντας να τα ξεχωρίσουν από το πακέτο "ERIKA III" και να μην διατυπώσουν κοινή θέση.

  Ο εισηγητής σας επικαλέστηκε, κατόπιν τούτου την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "Commune de Mesquer" (υπόθεση C-188/07) της 24ης Ιουνίου 2008, ως νέο ουσιαστικό στοιχείο που επιτρέπει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 62 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την τροποποίηση κοινής θέσης κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Ο εισηγητής σας υποστηρίχθηκε από τους άλλους εισηγητές των κειμένων για τη δέσμη μέτρων που αποτέλεσαν το αντικείμενο των κοινών θέσεων, για να ενσωματώσει τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου της οδηγίας για την αστική ευθύνη και να τα συσχετίσει με την εν λόγω οδηγία. Οι τροπολογίες αυτές εγκρίθηκαν σε δεύτερη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο και ενσωματώθηκαν στις δύο άλλες οδηγίες της ναυτιλιακής δέσμης μέτρων, την οδηγία για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την οδηγία για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης. Η καινοφανής αυτή διαδικασία, που στοχεύει στην επανενσωμάτωση ενός σχεδίου οδηγίας που έχει απορριφθεί από το Συμβούλιο σε μια οδηγία κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, υποχρέωσε το Συμβούλιο να εκδώσει μια θέση επί του κειμένου αυτού.

  Το Σεπτέμβριο του 2008, μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών μεταφορών στο La Rochelle, η Γαλλική Προεδρία υπέβαλε στα κράτη μέλη μια αναθεωρημένη εκδοχή της πρότασης.

  Παρά τις έντονες αντιθέσεις στους κόλπους του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία σχετικά με ένα δεσμευτικό νομοθετικό μέσον εφόσον πρόκειται για μια οδηγία που περιορίζεται στην απαίτηση ασφάλισης. Εξάλλου, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να προβούν σε δήλωση σχετικά με την κύρωση των μεγάλων διεθνών συνθηκών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την αστική ευθύνη και την αποζημίωση για τις ζημίες[5]. Στις 9 Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο μετά από συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο που επετεύχθη στη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2008, αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει κοινή θέση σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση για να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο. Στα συμπεράσματά της τονίζει το γεγονός ότι το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο παρέχει προστιθέμενη αξία[6].

  2. Αξιολόγηση της κοινής θέσης του Συμβουλίου και σχολιασμός

  Η κοινή θέση επί της οδηγίας που φέρει πλέον τον τίτλο "οδηγία σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις", παρ' ότι απέχει πολύ από την αρχική πρόταση της Επιτροπής και τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, διατηρεί ορισμένα βασικά στοιχεία και αποτελεί σημαντική πρόοδο.

  - η οδηγία διατηρεί την υποχρέωση ασφάλισης όλων των σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους καθώς και των σκαφών που φέρουν τη σημαία τρίτου κράτους, εφόσον εισέρχονται σε θαλάσσια περιοχή υπό την δικαιοδοσία κράτους μέλους (άρθρο 4).

  - το ύψος της υποχρεωτικής ασφάλισης ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τη Σύμβαση LLMC 1996. Το πλεονέκτημα της σύμβασης του 1996 είναι ότι ορίζει ανώτατα όρια της ευθύνης σε αρκετά υψηλά επίπεδα ώστε στις περισσότερες περιπτώσεις να εγγυάται την προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων (φορτίο χύμα που δεν καλύπτεται από τη σύμβαση SNPD, εμπορευματοκιβώτια...)

  - η τήρηση της υποχρέωσης ασφάλισης θα πιστοποιείται από την παρουσία ενός πιστοποιητικού επί του πλοίου (άρθρο 6). Αυτό αφορά όλους τους πλοιοκτήτες που εισέρχονται σε χωρικά ύδατα κράτους μέλους. Η επαλήθευση της ύπαρξης ενός πιστοποιητικού ασφάλισης επί του πλοίου θα πραγματοποιείται από το κράτος του λιμένα κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία για τους κανόνες ελέγχου από το κράτος του λιμένα.

  - νέο στοιχείο της κοινής θέσης είναι η πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση απουσίας πιστοποιητικού επί του πλοίου, οπότε, είτε μπορεί να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία για τους κανόνες ελέγχου του κράτους λιμένα, είτε να εκδιώκεται από την αρμόδια αρχή. Μετά δε την απόφαση εκδίωξης του πλοίου, θα απαγορεύεται η είσοδός του σε λιμένα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους έως ότου ο πλοιοκτήτης επιδείξει το πιστοποιητικό ασφάλισης (άρθρο 5).

  - η κοινή θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει την αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου για την εισαγωγή κυρώσεων που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της οδηγίας (άρθρο 7).

  Εξάλλου σε μια δήλωση σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να κυρώσουν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012, τις μεγάλες διεθνείς συμβάσεις, δηλαδή:

  - τη διεθνή σύμβαση του 1992 σχετικά με την αστική ευθύνη για τις ζημίες από πετρελαϊκή ρύπανση·

  - τη διεθνή σύμβαση περί ιδρύσεως διεθνούς ταμείου αποζημίωσης ζημιών από πετρελαϊκή ρύπανση (1992)·

  - το Πρωτόκολλο του 1996 επί της σύμβασης του 1976 για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις

  - τη διεθνή σύμβαση του 2001 σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημία από τη ρύπανση των καυσίμων δεξαμενής πλοίων (σύμβαση "Υδρογονάνθρακες δεξαμενής πλοίων" ) .

  Στη δήλωση αυτή τα κράτη μέλη δεσμεύονται επίσης να επιτύχουν μια συμφωνία στο πλαίσιο του ΔΝΟ σχετικά με την ευθύνη αποζημίωσης για τις ζημίες που προκαλούνται σε συνδυασμό με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών (Σύμβαση SNPD).

  3. Περιεχόμενο της σύστασης

  Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει την εμφανή προσπάθεια του Συμβουλίου να επανεξετάσει ένα κείμενο που απέρριψε την πρώτη φορά.

  - λαμβάνοντας υπόψη την αναμφισβήτητη πρόοδο προς την κατεύθυνση της κύρωσης των μεγάλων διεθνών συμβάσεων αλλά και σχετικά με θέσπιση υποχρέωσης ασφάλισης

  - λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που αποτελεί και το αρχικό πλαίσιο του παρόντος σχεδίου οδηγίας,

  Ο εισηγητής σας ζητεί να μην επιφέρετε αλλαγές στην κοινή θέση του Συμβουλίου και να εγκρίνετε το σχέδιο σύστασης που τίθεται σε ψηφοφορία.

  • [1]  CO M (2005) 593 τελικό - 2005/0242 (COD)
  • [2] . P6_TA(2007)0094
  • [3]  Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις .
  • [4]  COM (2007) 674 τελικό.
  • [5]  . Δήλωση της 9ης Οκτωβρίου που ενεγράφη στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου.
  • [6]  . COM(2008) 846 τελικό.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις

  Έγγραφα αναφοράς

  14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

  Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  29.3.2007                     T6-0094/2007

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2005)0593 - C6-0039/2006

  Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

  COM(2007)0674

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

  18.12.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  18.12.2008

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Gilles Savary

  8.12.2008

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  22.1.2009

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.2.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

  Ημερομηνία κατάθεσης

  18.2.2009