Pranešimas - A6-0072/2009Pranešimas
A6-0072/2009

  REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos priimant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo

  17.2.2009 - (14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD)) - ***II

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Gilles Savary

  Procedūra : 2005/0242(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0072/2009
  Pateikti tekstai :
  A6-0072/2009
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos bendrosios pozicijos priimant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo

  (14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

  (Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (14287/2/2008 – C6‑0483/2008)[1],

  –   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0593) per pirmąjį svarstymą[2],

  –   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0674),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0072/2009),

  1.  pritaria bendrajai pozicijai;

  2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

  3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku, pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

  4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  5.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 330 E, 2008 12 30, p. 7.
  • [2]  OL C 27 E, 2008 01 31, p. 166.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1.  Chronologinė faktų seka ir pastabos dėl procedūros

  2006 m. sausio 10 d. Komisija pristatė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų[1]. Šis pasiūlymas yra trečiojo saugios laivybos teisės aktų paketo, dar vadinamo „ERIKA III“, sudaryto iš septynių teisėkūros pasiūlymų, sudėtinė dalis.

  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas savo nuomones dėl Komisijos pasiūlymo priėmė atitinkamai 2006 m. birželio 15 d. ir 2006 m. rugsėjo 13 d.

  2007 m. kovo 29 d. posėdyje Europos Parlamentas pirmuoju svarstymu labai didele balsų dauguma priėmė teisėkūros rezoliuciją ir 25 jos pakeitimus[2]. Šiais pakeitimais Parlamentas visų pirma siekė sugriežtinti Tarptautinę laivų savininkų civilinės atsakomybės ir dėl jūrų transporto kaltės tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimo tvarką (LLMC, 1996 m. [3]), kuri turėtų būti taikoma Europos Sąjungoje. Be to, Parlamentas siūlė paraginti valstybes nares, kol direktyva bus perkelta į jų teisę, ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (PKM konvencija) ir leisti integruoti ją į Bendrijos teisę. Parlamentas dar pageidavo platesnės sąvokos „didelis neatsargumas“ interpretacijos, paliekant teisėjui galimybę panaikinti atsakomybės apribojimą tais atvejais, kai, jeigu vadovai būtų veikę kaip geri specialistai, jie būtų suvokę, kad gali būti padaryta žala.

  2007 m. spalio 24 d. Komisija pateikė pagal Sutarties 250 straipsnio 2 dalį iš dalies pakeistą pasiūlymą. Jame atlikti beveik visi 23 Parlamento pakeitimai, išskyrus susijusius su Bendrijos tarnybos, atsakingos už finansinių garantijų pažymų tvarkymą, steigimu.[4]

  2008 m. balandžio 7 d. Taryba surengė orientacinę diskusiją dėl šio pasiūlymo ir dėl pasiūlymo priimti direktyvą dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi. Per šią diskusiją dauguma valstybių narių pasisakė prieš šiuos tekstus, nusprendė juos atskirti nuo paketo „ERIKA III“ ir nepriimti bendrosios pozicijos.

  Tada pranešėjas pasirėmė 2008 m. birželio 24 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimu byloje Commune de Mesquer (byla C-188/07) kaip nauju esminiu faktu, kuriuo remiantis, taikant Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį, bendrąją poziciją galima keisti antruoju svarstymu. Pranešėjas gavo kitų paketo tekstų, dėl kurių buvo priimamos bendrosios pozicijos, pranešėjų pritarimą įtraukti direktyvos dėl civilinės atsakomybės [..] projekto esminius dalykus ir daryti nuorodą į minėtą direktyvą. Šie pakeitimai buvo Parlamento patvirtinti antruoju svarstymu ir įtraukti į dvi kitas saugios laivybos teisės aktų paketo direktyvas, Direktyvą dėl uosto valstybės kontrolės ir Direktyvą, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą. Ši iki tol nenaudota procedūra, kuria siekiama dar kartą įtraukti Tarybos atmestą direktyvos projektą į direktyvą, kurios teisėkūros procedūra šiuo metu vykdoma, privertė Tarybą priimti poziciją dėl šio teksto.

  2008 m. rugsėjo mėn., po neformalaus už transportą atsakingų ministrų susitikimo La Rošelyje, ES pirmininkaujanti Prancūzija pateikė valstybėms narėms persvarstytą pasiūlymo tekstą.

  Nepaisant labai didelių nesutarimų Taryboje, valstybėms narėms pavyko susitarti dėl privalomą teisinę galią turinčios teisėkūros priemonės, kadangi tai direktyva, kurioje numatoma tiktai draudimo prievolė. Be to, valstybės įsipareigojo parengti pareiškimą dėl svarbiausiųjų TJO tarptautinių konvencijų dėl civilinės atsakomybės ir kompensacijos už žalą ratifikavimo[5]. 2008 m. spalio 9 d. gavusi politinį pritarimą, 2008 m. gruodžio 9 d. Taryba vienbalsiai priėmė bendrąją poziciją pagal Sutarties 251 straipsnio 2 dalį.

  Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo siekia informuoti Parlamentą pagal Sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą. Komunikato išvadose ji pabrėžia, kad Tarybos priimtas tekstas turi pridėtinę vertę[6].

  2.  Tarybos bendrosios pozicijos vertinimas ir komentaras

  Nors Bendroji pozicija dėl direktyvos, kuri nuo šiol vadinasi Direktyva dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo, labai skiriasi nuo pradinio Komisijos pasiūlymo ir nuo Parlamento pozicijos, išreikštos per pirmąjį svarstymą, joje išlaikyti pagrindiniai jų elementai ir padaryta didelė pažanga.

  – Direktyvoje išliko prievolė visiems su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams ir visiems į valstybės narės jurisdikcijai priklausančią jūros zoną įplaukiantiems trečiųjų valstybių nariams turėti draudimą (4 straipsnis).

  – Šio privalomojo draudimo suma atitinka 1996 m. LLMC konvencijoje nustatytą apribojimą. 1996 m. konvencija pranaši tuo, kad joje atsakomybė ribojama pakankamai didele suma, kad daugumai nukentėjusiųjų būtų deramai atlyginta (už nesupakuotas prekes, kurioms netaikoma PKM konvencija, konteinerius ir kt.).

  Draudimo įrodymu bus laikomas laive turimas pažymėjimas (6 straipsnis). Šis reikalavimas taikomas visų laivų, įplaukiančių į valstybių narių jurisdikcijai priklausančius vandenis, savininkams. Draudimo liudijimo turėjimą laive uosto valstybės institucijos galės patikrinti vadovaudamosi Direktyva dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės.

  – Naujas dalykas – bendrojoje pozicijoje numatoma sankcijų už draudimo pažymėjimo neturėjimą laive. Todėl laivas gali būti arba sulaikytas atliekant procedūrą, numatytą Direktyvoje dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės, arba kompetentinga institucija gali duoti nurodymą išsiųsti laivą. Priėmus sprendimą išsiųsti laivą, visos valstybės narės privalės uždrausti tokiam laivui įplaukti į bet kurį savo uostą, kol laivo savininkas nepateiks draudimo pažymėjimo (5 straipsnis).

  – Tarybos bendrojoje pozicijoje perimtas Parlamento pradinis pasiūlymas nustatyti sankcijų už direktyvos nuostatų pažeidimus (7 straipsnis).

  Be to, pareiškime dėl saugios laivybos valstybės narės prisiėmė įsipareigojimą vėliausiai iki 2012 m. sausio 1 d. ratifikuoti pagrindines tarptautines konvencijas, būtent:

  – 1992 m. Tarptautinę konvenciją dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą,

  – 1992 m. Tarptautinę konvenciją dėl Tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo fondo įkūrimo,

  – 1976 m. Konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo 1996 m. protokolą,

  – 2001 m. Tarptautinę konvenciją dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą (Laivų bunkerių konvencija).

  Tame pačiame pareiškime valstybės narės įsipareigojo TJO susitarti dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (PKM konvencija).

  3.  Rekomendacijos turinys

  Pranešėjas nori pabrėžti, kad Taryba dėjo akivaizdžias pastangas siekdama įtraukti pirmą kartą savo atmestą tekstą.

  – Atsižvelgdamas į neginčytiną pažangą siekiant ratifikuoti svarbiausias tarptautines konvencijas ir įvedant draudimo prievolę,

  – atsižvelgdamas į per taikinimo procedūrą 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos ir Parlamento pasiektą susitarimą dėl saugios laivybos paketo, kuriam iš pradžių priskirtas ir šis direktyvos projektas,

  pranešėjas prašo nekeisti Tarybos bendrosios pozicijos ir patvirtinti balsavimui pateiktą rekomendacijos projektą.

  • [1]  COM(2005) 593 galutinis – 2005/0242 (COD).
  • [2] . P6_TA(2007)0094.
  • [3]  Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencija dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo.
  • [4]  COM(2007) 674 galutinis.
  • [5]  . Pareiškimas paskelbtas spalio 9 d. ir įtrauktas į gruodžio 9 d. Tarybos sesijos protokolą.
  • [6]  . COM(2008) 846 galutinis.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

  Nuorodos

  14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

  Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

  29.3.2007                     T6-0094/2007

  Komisijos pasiulymas

  COM(2005)0593 - C6-0039/2006

  Pakeistas Komisijos pasiulymas

  COM(2007)0674

  Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

  18.12.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  18.12.2008

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Gilles Savary

  8.12.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  22.1.2009

   

   

   

  Priėmimo data

  17.2.2009

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool