Procedūra : 2005/0242(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0072/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0072/2009

Debates :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Balsojumi :

PV 11/03/2009 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0111

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 152kWORD 83k
17.2.2009
PE 416.644v02-00 A6-0072/2009

par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Gilles Savary

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0593),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0674),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0072/2009),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 27, 31.1.2008., 166. lpp.


PASKAIDROJUMS

1. Pārskats un piezīmes par procedūru

2006. gada 10. janvārī Komisija iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei direktīvas priekšlikumu par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām(1). Šis priekšlikums bija Trešās kuģošanas drošības tiesību aktu paketes, kas saukta arī par ERIKA III un kurā apkopoti septiņi tiesību aktu priekšlikumi, neatņemama sastāvdaļa.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja pieņēma atzinumus par Komisijas priekšlikumu attiecīgi 2006. gada 15. jūnijā un 13. septembrī.

Eiropas Parlaments 2007. gada 29. marta sesijas laikā pirmajā lasījumā ar ievērojamu balsu vairākumu pieņēma normatīvo rezolūciju, kam pievienoti 25 grozījumi(2). Ar šiem grozījumiem Parlaments galvenokārt vēlējās pastiprināt starptautisko režīmu attiecībā uz kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un kompensācijām trešām personām par bojājumiem, kas saistīti ar jūras transportu (LLMC 1996(3)), režīmu, kas būtu jāpiemēro Eiropas Savienībā. Parlaments ierosināja lūgt dalībvalstīm, lai tās ratificē Konvenciju par bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru (ķīmiskie riski) direktīvas transponēšanas laikā un ļauj šo konvenciju pilnīgi integrēt Kopienas tiesību aktos. Turklāt Parlaments vēlējās panākt, lai tiek pieņemta nepiedodamas kļūdas jēdziena plaša definīcija, kas dotu tiesnesim iespēju paaugstināt atbildības ierobežošanas griestus gadījumā, ja atbildīgās personas, rīkojoties profesionāli, būtu varējušas apzināties bojājuma iespējamību.

Komisija 2007. gada 24. oktobrī iesniedza grozītu priekšlikumu, pamatojoties uz EK līguma 250. panta 2. punktu. Šajā dokumentā bija gandrīz pilnīgi ietverti Parlamenta 23 grozījumi, izņemot par Kopienas biroja izveidi, kas būtu atbildīgs par finanšu garantiju sertifikātu reģistra uzturēšanu(4).

Padome 2008. gada 7. aprīlī rīkoja politikas ievirzes debates par šo priekšlikumu, kā arī par direktīvas priekšlikumu, kas attiecas uz karoga valsts pienākumu ievērošanu. Šo debašu laikā dalībvalstis lielākoties izteica iebildumus attiecībā uz minētajiem dokumentiem, nolemjot izņemt tos no tiesību aktu paketes „ERIKA III” un nepieņemt kopējo nostāju.

Jūsu referents tobrīd atsaucās uz kādu Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu — spriedumu Mesquer pašvaldības lietā („Commune de Mesquer”, lieta C-188/07), kas pieņemts 2008. gada 24. jūnijā, — kā uz jaunu, būtisku elementu, kas ļauj, piemērojot Eiropas Parlamenta Reglamenta 62. pantu, grozīt kopējo nostāju otrajā lasījumā. Jūsu referents panāca citu šīs tiesību aktu paketes dokumentu, par kuriem ir pieņemtas kopējās nostājas, referentu piekrišanu, lai iekļautu būtiskāko no „civiltiesiskās atbildības” direktīvas priekšlikuma un piesaistītu minēto direktīvu. Šos grozījumus Parlaments apstiprināja otrajā lasījumā, un tie tika integrēti kuģošanas tiesību aktu paketes divās pārējās direktīvās – Direktīvā par ostas valsts kontroli un Direktīvā, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu. Šī nepieredzētā procedūra, kas ļāva Padomes noraidītu direktīvas projektu no jauna iekļau direktīvā, kas tiek skatīta likumdošanas procedūrā, lika Padomei pieņemt nostāju par šo dokumentu.

2008. gada septembrī pēc transporta ministru neformālās sanāksmes Larošelā Francijas prezidentūra iesniedza dalībvalstīm priekšlikuma pārskatītu versiju.

Neraugoties uz ļoti spēcīgiem iebildumiem Padomē, dalībvalstīm izdevās panākt vienošanos par saistošu likumdošanas instrumentu, jo ir runa par direktīvu, kas aprobežojas ar apdrošināšanas prasību. Turklāt tās apņēmās iesniegt dalībvalstu paziņojumu par tādu SJO galveno starptautisko konvenciju ratificēšanu, kas skar civiltiesisko atbildību un kompensācijas par bojājumiem(5). 2008. gada 9. decembrī Padome pēc tam, kad bija panākusi politisku vienošanos 2008. gada 9. oktobra sanāksmē, vienprātīgi pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar 251. panta 2. punktu.

Eiropas Komisija publicēja paziņojumu ar mērķi informēt Parlamentu saskaņā ar 251. panta 2. punkta otro daļu. Komisija savos secinājumos uzsver, ka Padomes pieņemtais dokuments sniedz pievienoto vērtību(6).

2. Padomes kopējās nostājas novērtējums un komentārs

Kaut arī kopējā nostāja par direktīvu, kuras nosaukums turpmāk būs „Direktīva par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām”, ir ļoti atšķirīga no Komisijas sākotnējā priekšlikuma un Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā, tā tomēr saglabā būtiskus elementus un tajā ir atzīstami sasniegumi.

- Direktīvā ir saglabāta prasība apdrošināt visus kuģus, kas kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, kā arī visus kuģus, kas kuģo ar kādas trešās valsts karogu, tiklīdz tie ierodas jūras zonā, kas ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā (4. pants).

- Obligātās apdrošināšanas summa ir noteikta atbilstīgi griestiem, kas paredzēti 1996. gada konvencijā LLMC. 1996. gada konvencijas priekšrocība ir tāda, ka tā nosaka atbildības griestus, kas ir pietiekami augsti, lai lielākajā daļā gadījumu upuriem tiktu pienācīgi segti zaudējumi (vraki, uz ko neattiecas konvencija par bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru, konteineri u. c.).

- Apdrošināšanas prasības ievērošanu apliecinās uz kuģa klāja esošs sertifikāts (6. pants). Tas attiecas uz visu to kuģu īpašniekiem, kas ierodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā esošos ūdeņos. Apdrošināšanas sertifikāta pārbaudi veiks ostas valsts inspekcijas apmeklējuma laikā saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, ko ievieš Direktīva par ostas valsts kontroli.

- Jauns elements — kopējā nostāja paredz sankcijas gadījumā, ja uz kuģa klāja nav apdrošināšanas sertifikāta. Tādā gadījumā kuģi vai nu varēs apturēt saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Direktīvā par ostas valsts kontroli, vai arī kompetentā iestāde to varēs izraidīt. Pēc lēmuma par izraidīšanu visām dalībvalstīm būs jāatsaka šim kuģim iebraukšanas atļauja kādā no tās ostām līdz brīdim, kad kuģa īpašnieks iesniegs apdrošināšanas sertifikātu (5. pants).

- Padomes kopējā nostājā ir atkārtots Parlamenta sākotnējais priekšlikums ieviest sankcijas, kas piemērojamas direktīvas noteikumu pārkāpšanas gadījumā (7. pants).

Turklāt kādā paziņojumā par kuģošanas drošību dalībvalstis apņēmās ne vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī ratificēt galvenās starptautiskās konvencijas, īpaši:

- 1992. gada Starptautisko konvenciju par civiltiesisko atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem;

- Starptautisko konvenciju par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai (1992);

- 1996. gada Protokolu par 1976. gada Konvenciju par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām;

- 2001. gada Starptautisko konvenciju par civiltiesisko atbildību attiecībā uz bunkuru eļļas piesārņojuma izraisītiem postījumiem („Bunkuru eļļas” konvencija).

Tajā pašā paziņojumā dalībvalstis apņēmās panākt vienošanos SJO par atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru (Konvencija par bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru).

3. Ieteikuma saturs

Jūsu referents vēlas uzsvērt ievērojamās pūles, ko Padome veltīja, lai vēlreiz izskatītu dokumentu, ko tā jau bija noraidījusi.

- Ņemot vērā neapstrīdamos sasniegumus, kas panākti galveno starptautisko konvenciju ratificēšanā, kā arī apdrošināšanas prasības ieviešanā;

- ņemot vērā vienošanos, ko Padome un Parlaments panāca izlīguma ceļā 2008. gada 8. decembrī, par kuģošanas drošības tiesību aktu paketi, kurā sākotnēji bija iekļauts arī šis direktīvas projekts,

Jūsu referents lūdz neveikt grozījumus Padomes kopējā nostājā un pieņemt ieteikuma projektu, kas tiek nodots balsojumam.

(1)

COM(2005) 593 galīgā redakcija - 2005/0242 (COD)

(2)

P6_TA(2007)0094

(3)

Convention on the „Limitation of Liability for Maritime Claims”, latviešu valodā: „Atbildības ierobežošana attiecībā uz jūras prasībām”.

(4)

COM (2007) 674 galīgā redakcija.

(5)

Paziņojums, kas veikts 9. oktobrī un ierakstīts Padomes 9. decembra sesijas protokolā.

(6)

COM(2008) 846 galīgā redakcija.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kuģu īpašnieku apdrošināšana pret jūras prasībām

Atsauces

14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

29.3.2007                     T6-0094/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2005)0593 - C6-0039/2006

Komisijas grozitais priekšlikums

COM(2007)0674

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

18.12.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

18.12.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gilles Savary

8.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Juridisks paziņojums - Privātuma politika