Procedură : 2005/0242(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0072/2009

Texte depuse :

A6-0072/2009

Dezbateri :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Voturi :

PV 11/03/2009 - 5.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0111

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 148kWORD 89k
17.2.2009
PE 416.644v02-00 A6-0072/2009

referitoare la poziția comună a Consiliu în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Gilles Savary

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (14287/2/2008 – C6-0483/2008)(1),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0593),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2007)0674),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A6-0072/2009),

1.  aprobă poziția comună;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1)

JO C 330 E, 30.12.2008, p. 7.

(2)

JO C 27 E, 31.1.2008, p. 166.


EXPUNERE DE MOTIVE

1.  Istoric și observații privind procedura

La 10 ianuarie 2006, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de directivă privind răspunderea civilă și garanțiile financiare ale armatorilor(1).Această propunere era parte integrantă din cel de-al treilea pachet privind siguranța maritimă, denumit și ERIKA III, care reunește șapte propuneri legislative.

Comitetul economic și social și Comitetul regiunilor și-au dat avizul privind propunerea Comisiei la 15 iunie și, respectiv, la 13 septembrie 2006.

În ședința sa din 29 martie 2007, Parlamentul European a adoptat în primă lectură, cu o foarte largă majoritate, o rezoluție legislativă, însoțită de 25 de amendamente(2). În aceste amendamente, Parlamentul a vizat în principal consolidarea regimului internațional privind răspunderea civilă a armatorilor și despăgubirea terților pentru daunele legate de transportul maritim (LLMC 1996(3)) care ar trebui să fie aplicabile în sânul Uniunii Europene. Parlamentul a propus, de altfel, să se solicite statelor membre ratificarea convenției SNPD (riscuri chimice) înainte de transpunerea directivei și să permită integrarea sa în dreptul comunitar. În plus, Parlamentul a dorit să dea o interpretare mai largă noțiunii de „acțiune sau omisiune personală nejustificabilă comisă din imprudență”pentru a da judecătorului posibilitatea de a ridica plafonul de limitare a responsabilității atunci când cei responsabili ar fi trebuit să conștientizeze probabilitatea unor daune dacă ar fi acționat ca niște buni profesioniști.

Comisia a prezentat, la 24 octombrie 2007, o propunere modificată în baza articolului 250 alineatul (2) din tratat. Aceasta cuprindea aproape în întregime cele 23 de amendamente ale Parlamentului, cu excepția creării unui oficiu comunitar responsabil de crearea unui registru al certificatelor de garanție financiară(4).

La 7 aprilie 2008 a avut loc în cadrul Consiliului o dezbatere de orientare în legătură cu această propunere și cu propunerea de directivă privind respectarea obligațiilor statelor pavilionului. În cursul acestei dezbateri, statele membre s-au opus în majoritate acestor texte, decizând să le desprindă de pachetul „ERIKA III” și să nu formuleze o poziție comună.

Raportorul dumneavoastră a invocat cu acest prilej o hotărâre a Curții de Justiție a Comunităților Europene, hotărârea „Commune de Mesquer” (cauza C-188/07) din data de 24 iunie 2008, ca pe un fapt nou și substanțial care permite, prin aplicarea articolului 62 al regulamentului intern al Parlamentului European, să modifice o poziție comună în a doua lectură. Raportorul a obținut acordul altor raportori ai textelor pachetului, care au făcut obiectul pozițiilor comune, pentru a insera majoritatea prevederilor proiectului de directivă „răspundere civilă […]” și a face referire la directiva respectivă. Aceste amendamente au fost aprobate în a doua lectură de către Parlament și au fost incluse în alte două directive privind pachetul maritim, Directiva privind controlul statului de port și Directiva privind instituirea unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime. Această procedură inedită care viza reintegrarea unui proiect de directivă respins de Consiliu într-o directivă aflată în procedură legislativă a constrâns Consiliul să emită o poziție privind acest text.

În septembrie 2008, în urma reuniunii informale a miniștrilor transporturilor de la La Rochelle, președinția franceză a supus statelor membre o versiune revizuită a propunerii.

În ciuda opoziției foarte puternice în cadrul Consiliului, statele membre au ajuns la un acord privind un instrument legislativ constrângător, întrucât este vorba de o directivă limitată la obligativitatea asigurării. De altfel, acestea s-au angajat să adopte o declarație a statelor membre privind ratificarea marilor convenții internaționale ale OMI privind răspunderea civilă și despăgubirea pentru daune(5). La 9 decembrie 2008, Consiliul, în urma obținerii unui acord politic cu ocazia reuniunii din 9 octombrie 2008, a adoptat în unanimitate o poziție comună în conformitate cu articolul 251 alineatul (2).

Comisia Europeană a publicat o comunicare pentru informarea Parlamentului, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf. În cadrul concluziilor sale, aceasta insistă asupra faptului că textul adoptat de către Consiliu aduce o valoare adăugată(6).

2.  Evaluarea poziției comune a Consiliului și comentariu

Poziția comună privind directiva, care de acum înainte se numește „Directiva privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime”, deși cu mult diferită de propunerea inițială a Comisiei și de poziția Parlamentului în primă lectură, păstrează elemente esențiale și prezintă progrese considerabile.

- Directiva menține obligativitatea asigurării pentru toate navele maritime aflate sub pavilionul unui stat membru, precum și pentru navele maritime aflate sub pavilionul unui stat terț, de îndată ce acestea pătrund într-o zonă maritimă aflată sub jurisdicția unui stat membru (articolul 4).

- Suma asigurării obligatorii este fixată în conformitate cu plafoanele prevăzute de Convenția LLMC 1996. Avantajul convenției din 1996 constă în faptul că aceasta fixează plafoane de răspundere la niveluri suficient de ridicate pentru ca, în majoritatea cazurilor, păgubiții să poată fi despăgubiți în mod satisfăcător (transportul în vrac care nu este acoperit de convenția SNPD, containerele…).

- Respectarea obligației de asigurare va fi dovedită printr-un certificat păstrat la bordul navelor (articolul 6). Sunt vizați toți proprietarii de nave care pătrund în apele aflate sub jurisdicția statelor membre. Verificarea existenței unui certificat de asigurare la bordul navei se va face de către statul portului în cadrul unei vizite de inspecție, în conformitate cu dispozițiile și procedurile stabilite prin directiva privind controlul statului portului.

- Ca element nou, poziția comună prevede sancțiuni în cazul absenței certificatului la bordul navei. Astfel, nava va putea fi imobilizată conform procedurii prevăzute de directiva privind controlul statului portului, sau va putea fi expulzată de către autoritatea competentă. În urma deciziei de expulzare, orice stat membru va avea obligația de a refuza accesul acestei nave în toate porturile sale până ce armatorul va furniza un certificat de asigurare (articolul 5).

- Poziția comună a Consiliului reia, de asemenea, propunerea inițială a Parlamentului de a introduce sancțiuni aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor directivei (articolul 7).

De altfel, statele membre și-au luat angajamentul, în cadrul unei declarații privind siguranța maritimă, de a ratifica cel târziu la 1 ianuarie 2012 marile convenții internaționale, dintre care menționăm în special:

- Convenția internațională din 1992 privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi

- Convenția internațională privind crearea unui fond internațional pentru despăgubirea pentru prejudicii cauzate de poluarea cu hidrocarburi (1992)

- Protocolul din 1996 referitor la Convenția din 1976 privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime

- Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudiciile provocate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei (Convenția Bunker Oil).

În cadrul aceleiași declarații, statele membre s-au angajat să ajungă la un acord în cadrul OMI privind răspunderea și despăgubirea pentru prejudiciile legate de transportul maritim al substanțelor nocive și potențial periculoase (Convenția SNPD).

3.  Conținutul recomandării

Raportorul ține să sublinieze efortul vizibil depus de către Consiliu pentru reluarea unui text pe care în primă instanță îl respinsese.

- Având în vedere progresele incontestabile atât în favoarea ratificării marilor convenții internaționale, cât și pentru introducerea unei obligații de asigurare

- Având în vedere acordul obținut prin procedura de conciliere în 8 decembrie 2008 de către Consiliu și Parlament asupra pachetului privind siguranța maritimă căreia îi aparținea inițial prezentul proiect de directivă,

Raportorul vă solicită să binevoiți să nu aduceți modificări la poziția comună a Consiliului și să aprobați proiectul de recomandare care este supus votului.

(1)

COM (2005) 593 final - 2005/0242 (COD)

(2)

P6_TA(2007)0094

(3)

Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțele maritime.

(4)

COM (2007) 674 final.

(5)

Declarație făcută la 9 octombrie și înscrisă în procesul-verbal al sesiunii Consiliului din 9 decembrie.

(6)

COM(2008) 846 final.


PROCEDURĂ

Titlu

Asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime

Referințe

14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

Data primei lecturi a PE

29.3.2007                     T6-0094/2007

Propunerea Comisiei

COM(2005)0593 - C6-0039/2006

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2007)0674

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

18.12.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

18.12.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Gilles Savary

8.12.2008

 

 

Examinare în comisie

22.1.2009

 

 

 

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Țicău

Membri supleanți prezenți la votul final

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Data depunerii

18.2.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate