Postopek : 2005/0242(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0072/2009

Predložena besedila :

A6-0072/2009

Razprave :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Glasovanja :

PV 11/03/2009 - 5.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0111

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 144kWORD 82k
17.2.2009
PE 416.644v02-00 A6-0072/2009

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Gilles Savary

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke

(14287/2/2008 – C6‑0483/2008 – 2005/0242(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (14287/2/2008 – C6-0483/2008)(1),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2005)0593),

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2007)0674),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6-0072/2009),

1.  sprejme skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 330 E, 30.12.2008, str. 7.

(2)

UL C 27 E, 31.1.2008, str. 166.


OBRAZLOŽITEV

1.  Pregled dogajanja in opombe glede postopka

Komisija je 10. januarja 2006 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila predlog direktive o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij(1).Ta predlog je bil sestavni del tretjega paketa o pomorski varnosti, imenovanega tudi ERIKA III, ki vključuje sedem zakonodajnih predlogov.

Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij sta mnenje o predlogu Komisije sprejela 15. junija oziroma 13. septembra 2006.

Evropski parlament je na zasedanju 29. marca 2007 v prvi obravnavi z veliko večino sprejel zakonodajno resolucijo s 25 predlogi sprememb(2). S predlogi sprememb je Parlament želel predvsem okrepiti mednarodni sistem civilne odgovornosti lastnikov ladij in mednarodni sistem odškodnin tretjim osebam za škodo, povzročeno v pomorskem prometu (konvencija LLMC iz leta 1996(3)), ki veljata v Evropski uniji. Parlament je tudi predlagal, naj se države članice pozove, da do prenosa direktive ratificirajo Mednarodno konvencijo o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (konvencija HNS), in da se omogoči vključitev konvencije v pravni red Skupnosti. Parlament je tudi želel uveljaviti širšo razlago pojma krivdnega dejanja, da bi imela sodišča možnost dvigniti zgornjo mejo omejitve odgovornosti v primeru, ko bi se odgovorne osebe morale zavedati verjetnosti nastanka škode, če bi ravnale strokovno.

Komisija je spremenjen predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe predložila 24. oktobra 2007. Predlog je vključeval skoraj vseh 23 predlogov sprememb Parlamenta, razen predloga o ustanovitvi urada Skupnosti, odgovornega za register potrdil o finančnem jamstvu(4).

Svet je 7. aprila 2008 pripravil orientacijsko razpravo o tem predlogu in predlogu direktive o izpolnjevanju zahtev države zastave. Med njo so države članice v večini nasprotovale tem besedilom ter se odločile, da jih ločijo od svežnja „ERIKA III“ in ne oblikujejo skupnega stališča.

Poročevalec se je zato oprl na sodbo Sodišča Evropskih skupnosti „Občina Mesquer“ (zadeva C-188/07) z dne 24. junija 2008 kot na novo pomembno dejstvo, ki omogoča, da se z uporabo člena 62 poslovnika Evropskega parlamenta med drugo obravnavo spremeni skupno stališče. Poročevalec je prejel soglasje drugih poročevalcev o besedilih iz svežnja, o katerih je bilo treba doseči skupno stališče, da vključi večino osnutka direktive o civilni odgovornosti [...] in navede omenjeno direktivo. Predlogi sprememb so bili potrjeni v drugi obravnavi s strani Parlamenta in vključeni v dve drugi direktivi iz pomorskega paketa, in sicer v direktivo o pomorski inšpekciji in direktivo o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet. S tem povsem novim postopkom, katerega namen je bil ponovno vključiti osnutek direktive, ki ga je Svet zavrnil, v drugo direktivo v zakonodajnem postopku, je bil Svet prisiljen, da o besedilu poda stališče.

Septembra 2008, po neformalnem srečanju ministrov za promet v kraju la Rochelle, je francosko predsedstvo državam članicam predložilo popravljeno različico predloga.

Kljub močnim nasprotovanjem s Sveta so države članice sklenile sporazum o obvezujočem zakonodajnem instrumentu, saj gre za direktivo o obveznosti zavarovanja. Poleg tega so se države članice zavezale, da bodo pripravile izjavo o ratifikaciji velikih mednarodnih konvencij Mednarodne pomorske organizacije o civilni odgovornosti in nadomestilu škode(5). Svet je 9. decembra 2008 po pridobitvi političnega dogovora na srečanju 9. oktobra 2008 soglasno sprejel skupno stališče v skladu s členom 251(2).

Evropska komisija je objavila sporočilo, s katerim je želela Parlament obvestiti o tem stališču v skladu z drugo alineo člena 251(2). V svojih zaključkih je poudarila, da besedilo, ki ga je sprejel Svet, prinaša dodano vrednost(6).

2. Ocena skupnega stališča Sveta in komentar

Čeprav se je skupno stališče o direktivi, odslej z naslovom direktiva ... o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke, zelo oddaljilo od prvotnega predloga Komisije in stališča Parlamenta v prvi obravnavi, vendarle ohranja njune številne temeljne elemente in predstavlja bistven napredek.

– V direktivi je ohranjena obveznost zavarovanja za vse ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, ter za ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države, ko vstopijo na morsko območje, ki je v pristojnosti države članice (člen 4).

– Znesek obveznega zavarovanja je določen v skladu z zgornjimi mejami iz Konvencije o omejevanju odgovornosti za pomorske zahtevke iz leta 1996. Prednost konvencije iz leta 1996 je, da določa dovolj visoke meje odgovornosti, da lahko v večini primerov žrtve prejmejo ustrezna nadomestila (blago, ki ni zajeto v konvencijo HNS, zabojniki itd.).

– Upoštevanje obveznega zavarovanja bodo dokazovala potrdila na ladjah (člen 6). To velja za vse lastnike ladij, ki vstopijo v vode v pristojnosti držav članic. Preverjanje, da se potrdilo o zavarovanju hrani na ladjah, bo opravila država pristanišča med inšpekcijskim pregledom v skladu z določbami in postopki iz direktive o pomorski inšpekciji.

– Novost v besedilu je, da se na podlagi skupnega stališča predvidijo kazni v primeru, če potrdila ni na ladji. Tako se ladjo lahko zadrži v skladu s postopkom iz direktive o pomorski inšpekciji ali pa jo izžene pristojni organ. Po odločitvi o izgonu morajo vse države članice tej ladji zavrniti vstop v vsa svoja pristanišča, dokler lastnik ladje ne predloži potrdila o zavarovanju (člen 5).

– Skupno stališče Sveta povzema tudi prvotno stališče Parlamenta o uvedbi kazni v primeru kršitev določb direktive (člen 7).

Poleg tega so se v izjavi o pomorski varnosti države članice zavezale, da bodo najkasneje do 1. januarja 2012 ratificirale velike mednarodne konvencije, zlasti:

– Mednarodno konvencijo iz leta 1992 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z nafto;

– Mednarodno konvencijo iz leta 1992 o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, povzročene z onesnaženjem z nafto;

– Protokol iz leta 1996 h Konvenciji o omejevanju odgovornosti za pomorske zahtevke iz leta 1976;

– Mednarodno konvencijo iz leta 2001 o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom (konvencija o gorivih).

V isti izjavi so se države članice zavezale, da si bodo pri Mednarodni pomorski organizaciji prizadevale za sporazum o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (konvencija HNS).

3.        Bistvo priporočila

Poročevalec želi poudariti vidna prizadevanja Sveta za ponovno obravnavo besedila, ki ga je prvič zavrnil.

Ob upoštevanju:

-  nespornega napredka pri ratifikaciji velikih mednarodnih konvencij in pri določitvi obveznosti zavarovanja ter

-  sporazuma, doseženega s spravnim postopkom med Svetom in Parlamentom z dne 8. decembra 2008 o paketu o pomorski varnosti, h kateremu izvorno spada ta predlog direktive,

poročevalec prosi, da se skupnega stališča Sveta ne spreminja in se odobri osnutek priporočila, o katerem se bo glasovalo.

(1)

KOM(2005) 593 konč. - 2005/0242 (COD).

(2)

P6_TA(2007)0094.

(3)

Konvencija o omejevanju odgovornosti za pomorske zahtevke („Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims“).

(4)

KOM(2007) 674 konč.

(5)

Izjava z dne 9. oktobra in vpisana v zapisnik s seje Sveta z dne 9. decembra.

(6)

KOM(2008) 846 konč.


POSTOPEK

Naslov

Zavarovanje lastnikov ladij za pomorske zahtevke

Referenčni dokumenti

14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

29.3.2007                     T6-0094/2007

Predlog Komisije

KOM(2005)0593 - C6-0039/2006

Spremenjeni predlog Komisije

KOM(2007)0674

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

18.12.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.12.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gilles Savary

8.12.2008

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2009

 

 

 

Datum sprejetja

17.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov