Sprawozdanie - A6-0074/2009Sprawozdanie
A6-0074/2009

SPRAWOZDANIE w sprawie programu „Small Business Act”

18.2.2009 - (2008/2237(INI))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Edit Herczog
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Gunnar Hökmark, Komisja Gospodarcza i Monetarna
Martí Grau i Segú, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu


Procedura : 2008/2237(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0074/2009

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie programu „Small Business Act” dla Europy

(2008/2237(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany „Najpierw myśl na małą skalę” – program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)0394) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji na temat oceny skutków (SEC(2008)2102),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 30 listopada 2006 r. pt. „Czas podjąć bardziej efektywne działania – tworzenie Europy przedsiębiorczej i wzrostu”[1] i z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania w życie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw[2],

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie polityki wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, przyjęte podczas 2715 posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności oraz konkluzje przyjęte podczas 2891 posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności w dniach 1-2 grudnia 2008 r.,

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2009 r.,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 stycznia 2009 r.,

–   uwzględniając zawarty Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw wybór dobrych praktyk z 2008 r.,

–   uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie europejskiego kodeksu najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych (SEC(2008)2193),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 października 2007 r. zatytułowany „Małe, czyste i konkurencyjne - Program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska”[3],

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej (COM(2008)0397),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. zatytułowany „Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej” (COM(2008)0465),

–   uwzględniając opinię grupy wysokiego szczebla niezależnych partnerów ds. obciążeń administracyjnych z dnia 10 lipca 2008 r. w priorytetowym zakresie prawa spółek oraz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie reformy przepisów rachunkowości i rachunkowości elektronicznej w dyrektywie 2006/112/WE (dyrektywa w sprawie podatku od wartości dodanej),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0074/2009),

A. mając na uwadze, że 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE, stanowiących około 99% wszystkich przedsiębiorstw i zapewniających ponad 100 mln miejsc pracy, odgrywa zasadniczą rolę w przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i tworzenia miejsc pracy, jest głównym źródłem innowacji oraz ma żywotne znaczenie dla utrzymania i zwiększania zatrudnienia,

B.  mając na uwadze, że MŚP powinny być w centrum wszystkich wspólnotowych działań, aby umożliwić im rozwój i dostosowanie się do wymogów globalizacji, uczestnictwo w trójkącie wiedzy i sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną środowiska naturalnego i energetyką,

C. mając na uwadze, że mimo wcześniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, podejmowanych od roku 2000, warunki prowadzenia działalności gospodarczej niewiele się poprawiły lub zmiany na lepsze są ledwie dostrzegalne dla małych i średnich przedsiębiorstw,

D. mając na uwadze, że MŚP to w znacznej większości mikroprzedsiębiorstwa, zakłady rzemieślnicze, przedsiębiorstwa rodzinne i spółdzielnie, które są naturalnymi wylęgarniami kultury przedsiębiorczości, a co za tym idzie odgrywają ważną rolę w zwiększaniu integracji społecznej i samozatrudnienia,

E.   mając na uwadze, że MŚP nie otrzymują wystarczającego wsparcia, by bronić się przed nieuczciwymi praktykami w handlu prowadzonymi na poziomie transgranicznym, takimi jak praktyki nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych,

F.  mając na uwadze, że pomimo dzielących je różnic, europejskie MŚP stoją przed wieloma takimi samymi wyzwaniami przy realizowaniu swojego pełnego potencjału w obszarach takich jak stosunkowo wyższe koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów niż w przypadku większych przedsiębiorstw, dostęp do funduszy i rynków, innowacje i środowisko,

G. mając na uwadze, że postrzeganie roli przedsiębiorców i podejmowania ryzyka musi ulec zmianie, ponieważ jest to kluczowy element dla osiągnięcia przyjaznego dla MŚP środowiska: kultura przedsiębiorczości i związana z nią chęć podejmowania ryzyka powinny być popierane przez przywódców politycznych i media oraz wspierane przez organy administracji,

H. mając na uwadze, że aby rozpocząć proces internacjonalizacji, MŚP muszą stawić czoła konkretnym problemom, takim jak brak doświadczenia międzynarodowego, ograniczone zasoby ludzkie, bardzo złożone międzynarodowe ramy prawne oraz potrzeba wprowadzenia zmian w organizacji i kulturze przedsiębiorczości;

I.   mając na uwadze, że Parlament systematycznie wyrażał żal z powodu braku wiążącego charakteru Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, który zaszkodził faktycznemu jej wdrożeniu oraz z tej przyczyny, że 10 zaleceń w niej zawartych w większości przypadków pozostało martwą literą; mając na uwadze, że w związku z tym Parlament zwrócił się w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 19 stycznia 2006 r. do Rady, aby zajęła się tą sprawą,

Kwestie ogólne

1.  gorąco popiera wyżej wymieniony komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. mający na celu opracowanie ambitnego programu politycznego na rzecz promowania rozwoju MŚP poprzez 10 podstawowych zasad i trwałe wpisanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” w kształtowanie polityki na wszystkich poziomach;

2.  niemniej jednak wyraża żal, że program „Small Business Act” (SBA) nie jest instrumentem prawnie wiążącym; uważa, że prawdziwie nowatorskim wkładem programu „Small Business Act” jest wola uwzględnienia w politykach wspólnotowych zasady „Najpierw myśl na małą skalęt”; wzywa Radę i Komisję do połączenia się z Parlamentem w staraniach zmierzających do ustanowienia tej zasady jako wiążącą, w formie do ustalenia, celem zapewnienia, by była ona należycie stosowana w odniesieniu do wszelkiego przyszłego prawodawstwa Wspólnoty;

3.  podkreśla absolutną konieczność wdrożenia dziesięciu zasad przewodnich na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym; wzywa zatem Radę i Komisje do podjęcia zdecydowanych zobowiązań politycznych w celu zapewnienia ich należytego wdrożenia; nalega, by Komisja i państwa członkowskie pracowały w ścisłej współpracy z wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami celem zdefiniowania priorytetów i pilnego wdrożenia, w szczególności na szczeblu krajowym, planu działania związanego z SBA przyjętego podczas posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności w dniu 1 grudnia 2008 r., zapewniając, by wszystkie zaangażowane strony przyjęły faktyczną odpowiedzialność za te podstawowe zasady;

4.  wzywa Komisję do dalszego zwiększania widoczności działań politycznych związanych z MŚP i rozpowszechniania wiedzy na ich temat poprzez powiązanie istniejących instrumentów wspólnotowych i funduszy dla MŚP w ramach pozycji budżetowej odrębnej od budżetu Unii;

5.  zdecydowanie uważa, że niezwykle ważne jest wprowadzenie mechanizmu dalszego monitorowania właściwego i szybkiego wdrażania inicjatyw politycznych, które już zostały uruchomione; w związku z tym wzywa Radę do włączenia działań, które mają być podjęte na szczeblu państw członkowskich w proces lizboński i coroczne informowanie Parlamentu o dokonanych postępach;

6.  wzywa Komisję do ustanowienia systemu monitorowania w celu obserwacji postępów poczynionych w wyniku wdrażania przez Komisję i państwa członkowskie dziesięciu zasad przewodnich; wzywa Komisję do ustanowienia standardowych kryteriów oceny poczynionych postępów; wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia do zbliżających się corocznych sprawozdań dotyczących krajowych programów reform ich pierwszych sprawozdań z postępów;

7.  podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na zakłady rzemieślnicze, przedsiębiorstwa rodzinne, mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa indywidualne na szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym i regionalnym i wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków o charakterze regulacyjnym, administracyjnym, podatkowym i środków związanych z uczeniem się przez całe życie skierowanych konkretnie na te przedsiębiorstwa; wzywa także do uznania szczególnych cech przedstawicieli wolnych zawodów oraz potrzebę traktowania ich dokładnie w taki sam sposób, jak inne MŚP, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa regulującego wykonywanie tych zawodów; zwraca uwagę na ważną rolę stowarzyszeń MŚP dla kupców, rzemieślników i przedstawicieli innych wolnych zawodów; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspólnych działań na rzecz poprawy otoczenia biznesowego dla tych przedsiębiorców oraz ram prawnych dla ich zawodowych i przemysłowych stowarzyszeń;

8.  uważa, że wnioskom Komisji brakuje jasnej strategii na rzecz poprawy statusu prawnego i praw osób samozatrudnionych, zwłaszcza jeżeli ich sytuacja jest porównywalna z pracownikami otrzymującymi stałą pensję; wzywa Komisję do zagwarantowania osobom samozatrudnionym prawa do uzgadniania standardowych stawek, organizowania się i zawierania umów zbiorowych, jeżeli ich partnerem jest duża spółka o dominującej pozycji, o ile nie szkodzi to słabszym potencjalnym klientom i nie powoduje zakłóceń na rynku;

9.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia ukierunkowanych działań wspierających i indywidualnego wsparcia w zakresie rozpoczynania działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, na przykład w formie informacji, doradztwa i dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka;

10. podkreśla potrzebę opracowania modelu społecznego i gospodarczego, w ramach którego stworzono by odpowiednią sieć bezpieczeństwa dla kreatywnych przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, w których często występują niestabilne warunki pracy;

11. z żalem zauważa, że przy zakładaniu i utrzymywaniu własnych przedsiębiorstw kobiety napotykają przeszkody wynikające z następujących czynników: niedostatek informacji, brak kontaktów i dostępu do sieci kontaktów, dyskryminacja ze względu na płeć i stereotypy, słabo rozwinięta i nieelastyczna oferta placówek opieki nad dziećmi, trudności w pogodzeniu zobowiązań zawodowych i rodzinnych oraz różnice w podejściu kobiet i mężczyzn do przedsiębiorczości;

12. pochwala zaproponowane ustanowienie sieci kobiet-ambasadorów przedsiębiorczości, programów doradztwa pomagających kobietom w tworzeniu własnych przedsiębiorstw oraz promowanie idei przedsiębiorczości wśród absolwentek wyższych uczelni; zwraca jednak uwagę na fakt, że, w odniesieniu do wielu przedsiębiorstw, wciąż ma miejsce segregacja ze względu na płeć, co stanowi poważny problem, który będzie istniał jeszcze długo, ponieważ dopóki kobiety są dyskryminowane na rynku pracy, UE traci zdolnych pracowników i przedsiębiorców, a co za tym idzie pieniądze; dlatego uważa, że należy inwestować jeszcze więcej w projekty mające na celu wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet;

13. podkreśla, że przedsiębiorczość kobiet pomaga przyciągać kobiety na rynek pracy i poprawić ich status ekonomiczny i społeczny; ubolewa jednak, że w tej dziedzinie utrzymują się znaczne rozbieżności między mężczyznami a kobietami, zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki, pomimo żywego zainteresowania sytuacją kobiet, a ponadto odsetek kobiet przedsiębiorców w Unii Europejskiej nadal jest niższy, co częściowo wiąże się z niedocenianym (np. nieodpłatnym), ale jednak zasadniczym wkładem kobiet w codzienne zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami rodzinnymi;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia sektora związanego z twórczością i kulturą jako czynnika rozwoju gospodarczego i społecznego w Unii Europejskiej – przy udziale 2,6% PKB i 2,5% siły roboczej w UE; podkreśla znaczenie MŚP w stymulowaniu rozwoju sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych i sektora kreatywnego;

15. podkreśla, że w sektorze gospodarki związanym z kulturą dominują MŚP i że ma on szczególne znaczenie dla zapewnienia trwałego poziomu zatrudnienia w regionie;

16. z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję wprowadzenie dyrektywy w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT na usługi pracochłonne i świadczone lokalnie, których dostawcą są przede wszystkim MŚP; podkreśla jednak, że nie musi to doprowadzić do zakłócenia konkurencji i nie może być niejednoznacze jeśli chodzi o objęte usługi;

17. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia MŚP możliwości kupowania produktów małych przedsiębiorstw oraz produktów ekologicznych i lokalnych, tak by stały się bardziej przyjazne dla klimatu i wydajne;

18. z zadowoleniem przyjmuje szybkie przyjęcie postanowień w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących pomocy państwa oraz środków dotyczących statutu europejskiej spółki prywatnej i obniżonych stawek VAT;

19. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący obniżenia stawek VAT na usługi świadczone lokalnie; wzywa Komisję do podjęcia dalszych działań mających na celu złagodzenie przepisów dotyczących pomocy państwa, aby wspierać umożliwianie pozyskiwania zamówień publicznych przez lokalne przedsiębiorstwa, w szczególności lokalne MŚP;

20. popiera pomysł przedłużenia do 2012 r. obecnie obowiązującego wyłączenia z reguł konkurencji UE pomocy państwa dla produkcji filmowej i uważa to za ogromne wsparcie dla kreatywnych MŚP;

21. popiera nowe przepisy dotyczące pomocy państwa określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)[4] w zakresie wyłączania, pod pewnymi warunkami, MŚP z przepisów dotyczących zasad zgłaszania;

22. zauważa, że mimo jasnego zobowiązania poczynionego w Europejskiej karcie małych przedsiębiorstw MŚP nie dochodzą do głosu dialogu społecznym; apeluje o formalne usunięcie tego problemu za pomocą odpowiednich wniosków w kontekście programu SBA;

23. dostrzega, w ramach programu SBA potrzebę położenia większego nacisku na obszar prawa pracy, zwłaszcza pod kątem modelu „flexicurity”, dzięki któremu MŚP mogą szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku, gwarantując w ten sposób wyższy poziom zatrudnienia oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa, łącznie z jego konkurencyjnością międzynarodową, z uwzględnieniem niezbędnej ochrony socjalnej; w tym kontekście nawiązuje do rezolucji z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej „flexicurity”[5];

24. podkreśla ponadto znaczenie prawa pracy, z głównym naciskiem na sposoby optymalizacji jego stosowania w odniesieniu do MŚP np. poprzez lepsze doradztwo lub uproszczenie procedur administracyjnych i wzywa państwa członkowskie do poświęcenia szczególnej uwagi MŚP w związku z ich szczególnym podejściem do „flexicurity”, w tym poprzez aktywne działania polityczne na rynku pracy ponieważ, z jednej strony MŚP dysponują możliwością większej wewnętrznej i zewnętrznej elastyczności ze względu na niskie poziomy zatrudnienia, ale z drugiej strony potrzebują one większego bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich pracowników; uważa za bardzo ważne, aby prawo pracy, jako jeden z głównych filarów modelu „flexicurity”, stanowiło wiarygodną podstawę prawną dla MŚP, ponieważ przedsiębiorstwa te często nie mogą sobie pozwolić na własne działy prawne lub działy zarządzania zasobami ludzkimi; zauważa, że według danych Eurostatu, 91,5% europejskich przedsiębiorstw zatrudniało w 2003 r. poniżej 10 osób;

25. dostrzega konieczność wprowadzenia środków na rzecz zwalczania pracy niedeklarowanej, która stanowi bezsprzecznie źródło nieuczciwej konkurencji dla MŚP zatrudniających dużą siłę roboczą;

26. apeluje do państw członkowskich o zwiększenie włączania do głównego nurtu gospodarki MŚP, których właścicielami są przedstawiciele słabiej reprezentowanych mniejszości etnicznych, poprzez opracowywanie programów dotyczących różnorodności dostawców, ktore mają na celu zapewnienie równych szans wszystkim przedsiębiorstwom słabiej reprezentowanym konkurującym o umowy z większymi firmami;

27. podkreśla znaczenie statutu europejskiej spółki prywatnej jako nowej dodatkowej formy prawnej; pod warunkiem, że będzie on koncentrował się na MŚP, które zamierzają podjąć działalność transgraniczną, zaś większe przedsiębiorstwa nie będą go nadużywać do podważania i obchodzenia przepisów prawnych w państwach członkowskich, które promują system ładu korporacyjnego uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych stron;

28. wzywa organy władzy publicznej, wychodząc z założenia, że dostęp do informacji jest warunkiem wstępnym uzyskania samej informacji i biorąc pod uwagę znaczenie, jakie ma internet jako kanał przekazywania informacji, do uproszczenia w miarę możliwości witryn internetowych instytucji, aby pozwolić użytkownikom na zidentyfikowanie i zrozumienie oferowanych mechanizmów wsparcia;

Stymulowanie badań naukowych i rozwoju oraz innowacyjności

29. podkreśla wagę innowacji dla MŚP i trudności w korzystaniu z możliwości badań naukowych; uważa, że krajowe akademie naukowe i instytuty badawcze mogłyby odgrywć rolę w napędzaniu innowacji i ograniczaniu barier dla MŚP w odniesieniu do badań; uważa, że nie należy skupiać się wyłącznie na innowacjach uwzględniających najnowsze zdobycze techniki, ale należy również uwzględniać innowacje rozwinięte technicznie w niewielkim lub średnim stopniu oraz nieformalne innowacje; sądzi, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii może odegrać ważną rolę w pobudzaniu badań i rozwoju oraz innowacyjności w odniesieniu do MŚP; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia liczby inicjatyw obniżających próg, od którego MŚP uzyskują dostęp do badań; wyraża przekonanie, że wspólnotowe programy w zakresie badań i technologii powinny być opracowane w sposób ułatwiający transgraniczne uczestnictwo MŚP;

30. wspiera inicjatywę Komisji mającą na celu poprawę dostępu do 7. programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)[6];

31. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia lepszych warunków pozwalających na stworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjności MŚP, w szczególności poprzez wprowadzenie sposobów na poprawę ochrony własności intelektualnej i bardziej skuteczne zwalczanie podrabiania i oszustw na całym terytorium Unii Europejskiej; uważa, że należycie wyważone zasady dotyczące prawa własności intelektualnej mogą zapewnić ochronę, gwarantując przepływ i wymianę informacji oraz koncepcji; podkreśla, że MŚP potrzebują wsparcia, aby korzystać z ochrony w ramach prawa własności intelektualnej, aby zachować te prawa z pomocą odpowiednich organów zajmujących się prawem własności intelektualnej, a także by wykorzystywać swoje prawo własności intelektualnej celem przyciągania funduszy;

32. nalega, by Komisja i państwa członkowskie wymagały od swoich partnerów handlowych dokładniejszego stosowania postanowień porozumienia WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) oraz by dołożyły wszelkich starań w celu przyjęcia dwustronnych, regionalnych i wielostronnych porozumień na rzecz zwalczania fałszerstw i piractwa, jak np. porozumienie handlowe dotyczące zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA);

33. jest zdania, że w przypadku MŚP potencjał handlu elektronicznego nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany i że wciąż pozostało wiele do zrobienia, aby osiągnąć jednolity europejski elektroniczny rynek towarów i usług, w ramach którego MŚP mogłyby odegrać kluczową rolę w dalszej integracji rynków UE;

34. uważa, że należy wspierać udział MŚP w klastrach, aby wspierać innowacyjność i zwiększyć konkurencyjność gospodarki UE; wzywa zatem Komisję, aby wsparła poprawę zarządzania klastrami, w szczególności poprzez wymianę najlepszych praktyk i programy szkoleń, opracowała i rozpowszechniała narzędzia służące ocenie działalności klastrów, wspierała współpracę między klastrami i zapewniła dalsze uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących udziału klastrów w programach UE;

35. oczekuje, że SBA będzie uwzględniał porozumienia o współpracy pomiędzy MŚP (grupy przedsiębiorstw), ponieważ wykazano, że niewypłacalność grozi takim grupom w mniejszym stopniu niż pojedynczym przedsiębiorstwom;

36. zdecydowanie uważa, że patenty odgrywają ważną rolę w rozwoju innowacyjności i osiągnięć gospodarczych, ponieważ pozwalają innowatorom na uzyskiwanie dochodów z innowacyjnych inwestycji i zapewniają niezbędne bezpieczeństwo dla inwestycji, kapitału i pożyczek; w związku z tym uważa, że należy szybko osiągnąć porozumienie dotyczące patentu wspólnotowego, zapewniającego tanią, skuteczną, elastyczną ochronę prawną o wysokiej jakości dostosowaną do potrzeb MŚP, a także zharmonizowanego europejskiego systemu sądownictwa patentowego;

37. podkreśla potrzebę wspierania innowacyjnych i przedkomercyjnych zamówień publicznych, ponieważ tworzy to wartość dodaną dla instytucji zamawiających, obywateli i uczestniczących przedsiębiorstw; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia odsetka innowacyjnych zamówień publicznych i zwiększenia udziału innowacyjnych MŚP w przetargach publicznych; wzywa Komisję do ułatwienia rozpowszechniania najlepszych praktyk w tym obszarze, na przykład w odniesieniu do kryteriów i procedur przetargowych oraz ustaleń dotyczących ryzyka i dzielenia się wiedzą;

38. jest zdania, że w przypadku międzynarodowych zamówień publicznych, w odniesieniu do których nowoczesne technologie umożliwiają transgraniczny handel elektroniczny, nowe formy np. przetargów łącznych dla konsorcjów MŚP oraz publikacji online i reklamowania przetargów pozwalają na znaczne zwiększenie handlu w obrębie zamówień publicznych nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale w skali globalnej, aby wspierać transgraniczny handel elektroniczny;

39. zwraca uwagę na konieczność posiadania wykształconych pracowników technicznych; w związku z tym uważa, że potrzeba więcej inwestycji w kształcenie oraz że należy wzmocnić powiązania między placówkami edukacyjnymi a MŚP, aby wspieranie samozatrudnienia, kultury przedsiębiorczości i świadomości biznesowej było uwzględnione w krajowych programach nauczania; zachęca do dalszego poszerzania zakresu programów mobilności indywidualnej, takich jak „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” i „Erasmus dla uczniów przyuczających się do zawodu”, zwłaszcza w związku z uczestnictwem kobiet; popiera przewidywane rozszerzenie zakresu programu Leonardo da Vinci oraz stworzenie Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym; apeluje do państw członkowskich, aby we współpracy z partnerami społecznymi i podmiotami oferującymi szkolenia ustanowiły programy połączonego z pracą i zawodowego (ponownego) szkolenia się i uczenia się przez całe życie dostosowane do konkretnych potrzeb MŚP, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego; wzywa Komisję do ułatwienia wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie innowacyjnych szkoleń i środków służących połączeniu pracy z życiem rodzinnym i promowaniu równouprawnienia płci;

40. podkreśla znaczenie wspierania przedsiębiorczości osób młodych i kobiet poprzez wprowadzanie m.in. opieki dydaktycznej i programów mentorskich; wskazuje na rosnącą liczbę kobiet i młodych ludzi pracujących w MŚP, jednak nadal głównie w najmniejszych przedsiębiorstwach (mikroprzedsiębiorstwach), oraz na fakt, że w dalszym ciągu są oni narażeni na szkodliwe skutki stereotypów i uprzedzeń w kwestii przenoszenia własności przedsiębiorstw i sukcesji, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych; zwraca się zatem do państw członkowskich, uwzględniając skutki starzenia się ludności, o wdrożenie odpowiednich polityk i mechanizmów, w szczególności poprzez wprowadzenie narzędzi diagnostycznych, informacyjnych i doradczych oraz narzędzi wsparcia w zakresie przenoszenia własności;

41. przypomina, że 7. program ramowy zawiera mechanizm podziału ryzyka finansowego, który ma ułatwić dostęp do pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na szeroko zakrojone projekty; wzywa Komisję do dokonania oceny stopnia wykorzystania tego mechanizmu przez MŚP i, w oparciu o nią, do złożenia propozycji, jeśli będzie to konieczne;

42. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie jednej europejskiej sieci łączącej usługi świadczone obecnie przez Ośrodki Euro Info (EIC) i Ośrodki Przekazu Innowacji (IRC), aby wspierać MŚP we wszystkich i działaniach służących innowacyjności i konkurencyjności za pomocą szerokiego wachlarza usług;

43. wzywa Komisję do dokonania oceny uczestnictwa MŚP w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji[7] oraz do przedstawienia propozycji, jeśli będzie to konieczne;

Zapewnienie finansowania i dostępu do funduszy

44. zwraca uwagę, że głównym źródłem finansowania MŚP w Europie jest ich własna działalność, jak również kredyty i pożyczki, które są im udzielane przez instytucje finansowe; zauważa, że MŚP są postrzegane jako narażone na większe ryzyko, co hamuje ich dostęp do środków finansowych; wzywa instytucje finansowe, Komisję i państwa członkowskie do połączenia wysiłków w celu zapewnienia dostępu MŚP do finansowania i do umożliwienia im konsolidacji kapitału poprzez ponowne inwestowanie zysków w przedsiębiorstwo; sądzi, że nie powinno się wymagać wypłaty obciążeń przed podjęciem działalności przez MŚP, aby zapewnić MŚP zdolność tworzenia ich własnych środków finansowych i innych zasobów; w związku z tym wskazuje na naglący charakter obecnej sytuacji finansowej i potrzebę podjęcia natychmiastowych działań;

45. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz promowania istnienia funduszy europejskich oraz pomocy państwa przeznaczonej dla MŚP i informowania o nich oraz do zwiększenia dostępności i zrozumiałości tych dwóch instrumentów;

46. zachęca państwa członkowskie do tworzenia lepszych warunków umożliwiających MŚP inwestowanie w szkolenia specjalistyczne, między innymi poprzez bezpośrednie ulgi podatkowe oraz rozliczenia między podmiotem pobierającym a Unią Europejską;

47. uważa, że system podatkowy państw członkowskich może być czynnikiem zniechęcającym do przenoszenia własności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zwiększając ryzyko likwidacji lub zamknięcia przedsiębiorstwa; wzywa więc państwa członkowskie do dokonania starannego przeglądu ich krajowych przepisów prawnych i podatkowych w celu poprawy warunków do przenoszenia własności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku choroby właściciela lub jego przejścia na emeryturę; wyraża przekonanie, że takie ulepszenia ułatwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zachowanie zatrudnienia, jak również ponowną inwestycję zysków;

48. wyraża zadowolenie z niedawnego dostosowania polityki spójności do założeń strategii lizbońskiej; uważa, że większe ukierunkowanie funduszy regionalnych na przedsiębiorczość, badania naukowe i innowacje spowodowałoby udostępnienie znacznych funduszy na poziomie lokalnym na rozwój potencjału biznesowego;

49. zaznacza, że dynamiczne rynki finansowe są kluczowe dla finansowania MŚP i podkreśla potrzebę otwarcia europejskich rynków kapitału podwyższonego ryzyka poprzez usprawnienie dostępności i dostępu do finansowania w postaci kapitału venture, finansowania typu mezzanine i mikrokredytów; z tego powodu uważa, że w normalnych okolicznościach MŚP powinny mieć dostęp do kredytów udzielanych przez uczestników rynków kapitałowych, którzy mogą skuteczniej ocenić ich perspektywy i zaspokoić potrzeby;

50. popiera decyzję Rady i EBI w sprawie przyjęcia szeregu reform celem poszerzenia oferty produktów finansowych skierowanych do MŚP przez grupę EBI oraz znacznego rozszerzenia oferowanych przez nią kredytów globalnych dla partnerów z sektora bankowego, zarówno pod względem ilości, jak i jakości;

51. podkreśla, że ograniczone możliwości dostępu MŚP do finansowania są główną przeszkodą w ich tworzeniu i rozwoju; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej dotyczącą zwiększenia o dodatkowe 30 miliardów euro finansowania dostępnego na gwarancje i inne instrumenty finansowe przeznaczone dla MŚP; wzywa EBI do opracowania nowych form instrumentów finansowych i realnych nowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania związanym z zabezpieczeniami przeszkodom w dostępie do kredytów; w świetle obecnego kryzysu gospodarczego, wzywa również państwa członkowskie do zachęcania banków do zapewniania MŚP dostępu do kredytów na rozsądnych warunkach;

52. z zadowoleniem przyjmuje niedawną inicjatywę dotyczącą wspólnego działania na rzecz wsparcia instytucji mikrofinansowych w Europie (JASMINE), która będzie korzystna dla nowo rozpoczynanej działalności biznesowej, a zwłaszcza będzie promować przedsiębiorczość młodzieży i kobiet; wzywa państwa członkowskie, by we współpracy z organizacjami MŚP i instytucjami udzielającymi pożyczek przyjęły proaktywną postawę w dostarczaniu informacji na temat dostępności mikrokredytów i alternatywnych form finansowania oraz ubiegania się o nie;

53. podkreśla ważną rolę EBI i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w poprawie finansowania dostępnego dla MŚP, zwłaszcza w sytuacji obecnego kryzysu finansowego i jego skutków dla rynku kredytowego; zachęca Komisję i państwa członkowskie do wnikliwego zbadania, w jaki sposób można poprawić obowiązujące przepisy bankowe i inne przepisy finansowe, łącznie z przejrzystością oceny kredytowej, w celu ułatwienia MŚP dostępu do finansowania; wzywa Komisję, by we współpracy z państwami członkowskimi i EBI ustanowiła prawidłowe warunki ramowe dla rozwoju paneuropejskiego rynku kapitału venture;

54. zaznacza, że w jednym przypadku na cztery likwidacja MŚP jest spowodowana głównie opieszałością ze strony administracji publicznej w dokonywaniu płatności; podkreśla, że obecna „zapaść kredytowa” może mieć nieproporcjonalnie negatywny wpływ na MŚP, jako że więksi klienci naciskają na mniejszych dostawców, aby ich warunki obejmowały bardziej odległe terminy płatności; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych[8] i wzywa państwa członkowskie do podniesienia kultury płatności w ich administracjach publicznych; zachęca do wprowadzenia na szczeblu wspólnotowym ujednoliconych terminów płatności, w miarę możliwości skróconych w przypadku płatności na rzecz MŚP, oraz kar w przypadku przekroczenia tych terminów;

55. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane w programie SBA działania dotyczące lepszego przekazywania kapitału do MŚP; w obliczu kryzysu finansowego opowiada się w szczególności za rozszerzeniem i kontynuacją sprawdzonych państwowych programów wsparcia dla MŚP oraz zapewnienia im dostatecznych zasobów dla tymczasowego stanu finansów;

56. zwraca uwagę na ogromny potencjał unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji w eliminowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w odniesieniu do finansowania MŚP, promowania ekooinnowacji i wspierania kultury przedsiębiorczości;

Poprawa dostępu do rynku

57. wskazuje, że normalizacja może prowadzić do innowacji i konkurencyjności poprzez ułatwianie dostępu do rynków i umożliwianie funkcjonowania; wzywa Komisję do poprawy dostępu MŚP do norm oraz ich uczestnictwa w procesie normalizacji; zachęca Komisję do dalszego promowania norm wspólnotowych na poziomie międzynarodowym;

58. podkreśla znaczenie jak najbardziej kompleksowego zaangażowania europejskiej sieci przedsiębiorstw (Enterprise Europe Network), krajowych organów zarządzania projektami, izb handlowych i przemysłowych oraz władz publicznych w promowanie na szczeblu lokalnym możliwości oferowanych przez programy UE na rzecz badań, rozwoju i innowacji, jak i fundusze strukturalne UE, w tym wspólnotową inicjatywę na rzecz wspólnych europejskich zasobów dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE);

59. zauważa, że zamówienia publiczne odpowiadają za około 17% PKB UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia dostępu MŚP do zamówień publicznych i uczestniczenia w nich poprzez wykorzystanie możliwości przedstawionych w wyżej wymienionym kodeksie najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych między innymi poprzez:

–  szersze wykorzystanie e-zamówień,

–  dostosowanie wielkości zamówień,

  zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych w procedurach przetargowych,

–  zapewnianie odpowiednich i proporcjonalnych kryteriów kwalifikacji do danego przetargu,

 zwiększenie dostępu MŚP do informacji o postępowaniach przetargowych,

 zharmonizowanie wymaganych dokumentów;

60. Ponadto zachęca państwa członkowskie do podjęcia następujących kroków:

–  do nałożenia na organy przyznające zamówienie obowiązku uzasadnienia faktu niepodzielenia zamówienia na części,

 do rozszerzenia możliwości składania ofert na zamówienie publiczne przez konsorcja,

–  do upowszechnienia obowiązku wypłaty zaliczek w odniesieniu do wszystkich umów w ramach zamówienia publicznego;

61. zauważa, że potrzebne są służby zajmujące się doradztwem systemowym, które pomagałyby MŚP w działalności na każdym etapie rozwoju w celu zoptymalizowania ich inwestycji;

62. uważa, że zaawansowane aplikacje e-biznesowe, stworzone w oparciu o interoperacyjne podpisy elektroniczne i certyfikaty uwierzytelniające stanowią kluczowy czynnik pobudzający konkurencyjność MŚP i powinny być wspierane przez Komisję i państwa członkowskie;

63. podkreśla znaczenie rynku wewnętrznego dla MŚP i zauważa, że wspieranie dostępu MŚP do rynku wewnętrznego powinno być priorytetem;

64. przyznaje, że nadal istnieją pewne ograniczenia w zakresie zdolności MŚP do pełnego wykorzystania korzyści oferowanych przez rynek wewnętrzny; dlatego zauważa, że zarówno ramy prawne jak i polityczne rynku wewnętrznego powinny zostać ulepszone, by ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przez MŚP; zauważa również, że przejrzyste otoczenie regulacyjne dostarczyłoby MŚP dodatkowych zachęt do prowadzenia działalności handlowej na rynku wewnętrznym; uważa, że państwa członkowskie powinny ustanowić pojedyncze punkty kontaktowe oraz stworzyć portale internetowe;

65. podkreśla, że lepsze informacje na temat dostępu do rynku i możliwości eksportowych w ramach jednolitego rynku mają zasadnicze znaczenie zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym; wzywa tym samym państwa członkowskie i Komisję do ulepszenia swojej oferty informacyjnej i doradczej, w szczególności sieci SOLVIT zajmującej się rozwiązywaniem problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na jednolitym rynku;

66. wspiera postulaty świadczenia przez państwa członkowskie usług doradczych, które pozwoliłyby MŚP bronić się przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym, takim jak praktyki stosowane przez nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów, co powinno przyczynić się do zwiększenia poziomu zaufania MŚP podczas prowadzenia działań transgranicznych; podkreśla, że Komisja odgrywa ważną rolę w ułatwianiu koordynacji i współpracy w zakresie takich usług doradczych w celu zapewnienia właściwego i skutecznego rozpatrywania skarg o charakterze transgranicznym; nalega jednak, by w przypadku gdy tak łagodne środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Komisja była gotowa do zapoczątkowania właściwych zmian legislacyjnych zapewniających MŚP podobną ochronę, jaką cieszą się konsumenci, w przypadku gdy stanowią one słabszą stronę transakcji;

67. wskazuje, że jedynie 8 % wszystkich MŚP jest zaangażowanych w działania transgraniczne, co ogranicza możliwości wzrostu; uznaje za istotne powiększanie rynku wewnętrznego; uważa, że państwa członkowskie powinny współpracować przy harmonizacji wymogów administracyjnych, które mają wpływ na działania wewnątrzwspólnotowe; wzywa państwa członkowskie do szybkiego przeniesienia i wykonania dyrektywy o usługach[9] przy szczególnym zwróceniu uwagi na interesy MŚP i zachęca również do szybkiego przyjęcia statusu europejskiej spółki prywatnej;

68. popiera istnienie wspólnej i skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw; wzywa do ustanowienia „punktów kompleksowej obsługi” do spraw podatku VAT, tak aby umożliwić przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków w kraju, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę;

69. wzywa Komisję do ciągłego ulepszania wymogów ramowych dla dostępu MŚP do rynków zagranicznych i wspierania dostarczania informacji; zachęca do ustanowienia europejskich centrów informacji dla przedsiębiorstw w Chinach i w Indiach i na wszystkich rynkach wschodzących, w bliskiej współpracy z krajowymi centrami informacji dla przedsiębiorstw, które już tam działają; ponieważ niezadowalający udział MŚP w działalności transgranicznej można także przypisać brakowi znajomości języków obcych i kompetencji międzykulturowych, należy wzmocnić działania, które pozwolą sprostać temu wyzwaniu; jednocześnie przypomina, że MŚP potrzebują lepszego dostępu do informacji i kompetentnego doradztwa w swoich krajach ojczystych;

70. podkreśla znaczenie postępów w  negocjacjach handlowych, które miałyby na celu dalsze ograniczenie barier regulacyjnych w handlu, wywierających niewspółmierny wpływ na MŚP;

71. domaga się od Komisji wpisania do swojego programu prac włączenia równego traktowania MŚP do zasad WTO dotyczących dostępu do zamówień publicznych; wzywa Komisję do zajęcia się ze szczególną uwagą problemami, z jakimi borykają się MŚP, związanymi z formalnościami celnymi, w szczególności poprzez ułatwienie dostosowania systemów informatycznych MŚP do systemów wykorzystywanych przez krajową administrację celną, po możliwie najmniejszych kosztach, oraz poprzez uproszczenie warunków dostępu do statusu podmiotu gospodarczego;

Zwalczanie biurokracji

72. uważa, że istnieje pilna potrzeba ograniczenia biurokracji przynajmniej o 25%, tam, gdzie jest to możliwe, i wprowadzenia nowoczesnej administracji dostosowanej do potrzeb MŚP; dlatego zachęca do lepszego wykorzystywania umiejętności teleinformatycznych przez MŚP, zwłaszcza przez młodych przedsiębiorców i prowadzące działalność przedsiębiorczą kobiety, a także lepszego wykorzystywania technologii cyfrowych, aby umożliwić im zaoszczędzenie czasu i pieniędzy oraz przeznaczenie uzyskanych dzięki temu zasobów na rozwój; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedsięwzięcia inicjatyw mających na celu wymianę i wspieranie najlepszych praktyk, określanie poziomów odniesienia oraz opracowywanie i promowanie wytycznych i norm dotyczących praktyk administracyjnych przyjaznych dla MŚP; wyraża przekonanie, że szybka realizacja wniosków grupy niezależnych partnerów wysokiego szczebla ds. ograniczania obciążeń biurokratycznych jest również konieczna do osiągnięcia celów redukcji bez narażania dostępu MŚP do finansowania;

73. uważa, że MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, powinny podlegać jak najbardziej uproszczonemu pod względem obciążenia administracyjnego systemowi podatkowemu, tak aby ułatwić im rozpoczęcie działalności oraz zachęcić do innowacji i inwestycji przez cały okres ich istnienia;

74. podkreśla zasadnicze znaczenie oceny skutków przyszłych inicjatyw legislacyjnych dla MŚP; w związku z tym wzywa do ustanowienia obowiązkowej, systematycznej i ukierunkowanej oceny skutków dla MŚP, tzw. „testu MŚP”, której wyniki powinny zostać poddawane niezależnej ocenie dostępnej dla organów legislacyjnych UE; uważa, że szczególną uwagę należy poświęcić wpływowi, łącznie z obciążeniem administracyjnym, na małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa; apeluje do Komisji o stosowanie „testu MŚP” przy okazji wszelkich nowych wniosków w sprawie przepisów prawnych UE mających wpływ na biznes, łącznie z uproszczeniem istniejącego prawodawstwa i wycofaniem wniosków oczekujących na rozpatrzenie; zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia podobnych „testów MŚP” na szczeblu krajowym;

75. jest zdania, że jakiekolwiek nowe akty prawne, mające na celu na przykład unikanie opóźnień z zakresu płatności, praw autorskich, prawa spółek lub prawa konkurencji (takie jak przepisy przyjęte w celu łatwiejszego pozyskiwania danych w postępowaniach sądowych związanych z działaniami antykonkurencyjnymi lub wynikających z ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych dotyczącego pomocy państwa[10]) powinny zostać sformułowane w sposób niedyskryminujący MŚP, a wręcz przeciwnie – w sposób wspierający je oraz wspierający świadczenie przez nie usług na całym obszarze rynku wewnętrznego;

76. podkreśla potrzebę należytego i terminowego zaangażowania MŚP w tworzenie polityki; w związku z tym uważa, że należy przedłużyć obowiązujący Komisję okres konsultacji do przynajmniej 12 tygodni licząc od dnia, kiedy konsultacja jest dostępna we wszystkich językach wspólnotowych; uznaje kluczową i cenną rolę, jaką odgrywają reprezentatywne organizacje przedsiębiorców, wzywa zatem Komisję, by w miarę potrzeb systematycznie włączała MŚP i ich reprezentatywne organizacje bezpośrednio do doradczych komisji ekspertów i grup wysokiego szczebla;

77. wzywa Komisję do dążenia do uproszczenia i harmonizacji prawa spółek, a w szczególności przepisów księgowych na rynku wewnętrznym, w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych spoczywających na MŚP i zwiększenia przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron; wzywa Komisję do usilnego promowania stosowania nowych technologii takich jak format elektroniczny XBRL (eXtensible Business Reporting Language), przedstawiając mapę drogową wprowadzenia w Unii Europejskiej sprawozdawczości opartej na technologii XBRL, mając na celu ustanowienie jej obowiązkowego stosowania w rozsądnym przedziale czasowym, a także promowanie i wspieranie powszechnego stosowania tego otwartego standardu;

78. zachęca do ustanowienia „wakacji statystycznych” dla mikroprzedsiębiorstw poprzez przyznanie im tymczasowych wyłączeń z obowiązkowego udziału w badaniach statystycznych, szerokiego stosowania zasady „tylko raz” w odniesieniu do informacji udzielanych przez przedsiębiorstwa władzom publicznym oraz do dalszego rozwijania e-administracji;

79. podkreśla potrzebę wprowadzenia wspólnych dat wejścia w życie nowego prawodawstwa wspólnotowego mającego wpływ na MŚP; zachęca państwa członkowskie i przedstawicieli MŚP do informowania przedsiębiorstw w sposób zwięzły i zrozumiały o zmianach w prawodawstwie mających na nie wpływ;

80. zachęca państwa członkowskie, by we współpracy z organizacjami MŚP, bazując na istniejących strukturach takich, jak platforma Entreprise Europe Network i biura Europe Direct, utworzyły krajowe informacyjne punkty kontaktowe w postaci fizycznej lub elektronicznej i agencje wspierania MŚP zgodnie z zasadą „punktu kompleksowej obsługi”, oferujące dostęp do różnych źródeł informacji i usług pomocniczych zorganizowanych według etapów rozwoju przedsiębiorstw;

81. przyznaje, że tworzenie nowego przedsiębiorstwa jest trudne z powodu różnorodności systemów przyjętych w poszczególnych państwach członkowskich; dlatego uznaje za konieczne ustanowienie ujednoliconego systemu tworzenia przedsiębiorstw, w którym proces tworzenia jest określony krok po kroku, i który umożliwia stworzenie przedsiębiorstwa w 48 godzin;

82. powtarza, że przepisy finansowe mające zastosowanie do programów wspólnotowych często są źródłem niepotrzebnie biurokratycznych, długich i kosztownych procedur, zwłaszcza dla MŚP; wzywa Komisję do ponownego uruchomienia działalności Europejskiego Obserwatorium MŚP, do opublikowania danych na temat ich uczestnictwa w każdym programie wspólnotowym wraz z towarzyszącą analizą korzyści, a w rezultacie do przedłożenia wniosków w sprawie zwiększenia ich uczestnictwa; wzywa Komisję do zwiększenia roli i widoczności odnośnych MŚP w różnych obszarach polityki; ponadto zachęca do podejmowania wszelkich inicjatyw umożliwiających rozwijanie „ducha MŚP” w tworzeniu polityki wśród organów publicznych, jak w przypadku „Enterprise Experience Program”, który pozwala urzędnikom europejskim na zapoznanie się w MŚP;

83. ubolewa nad szczególnie szkodliwą dla MŚP praktyką określaną mianem „pozłacania”, stosowaną przez państwa członkowskie, i wzywa Komisję do zbadania działań, które można by podjąć w celu zapobiegania tej praktyce (skreślenie); zwraca się o uzupełniające oceny skutków badające faktyczny sposób wdrażania decyzji w państwach członkowskich oraz na szczeblu lokalnym;

84. wzywa do stworzenia specjalnego unijnego portalu internetowego dla MŚP, zawierającego informacje i formularze zgłoszeniowe dotyczące projektów UE, krajowe numery telefonów, odsyłacze do stron internetowych partnerów, informacje handlowe, informacje dotyczące projektów badawczych, a także umożliwiającego konsultacje internetowe oraz zawierającego materiały informacyjne i doniesienia o nowych uregulowaniach;

85. wzywa Komisję do utworzenia grupy roboczej, w ramach której państwa członkowskie mogłyby wymieniać się krajowymi praktykami najbardziej odpowiadającymi interesowi MŚP, zwłaszcza w odniesieniu do ustaleń pozwalających na uzyskanie wsparcia w celu zapobieżenia powstawaniu trudności;

86. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie nagrody za „najlepszy pomysł na ograniczanie formalności administracyjnych” przyznawanej organom publicznym za podejmowanie środków mających na celu ograniczenie formalności administracyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

87. wzywa do wprowadzenia 30-dniowego terminu płatności z unijnych funduszy spójności na już zatwierdzone projekty, aby zagwarantować ciągłe postępy, możliwość realizacji i skutki tych projektów;

Przekształcanie trwałości w przedsiębiorczość

88. uznaje wysiłki na rzecz poprawy trwałości za mogące być ważnym źródłem (eko-) innowacji i kluczowym atutem dla konkurencyjności przemysłu; zwraca uwagę na fakt, że MŚP często nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat nowych energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań lub nie posiadają wystarczających zasobów finansowych na ich zakup; w związku z tym zachęca Komisję do zbadania, w jaki sposób Wspólnota może pomóc MŚP w osiągnięciu większej efektywności pod kątem zasobów i energii;

89. przypomina wagę przywiązywaną do odpowiedzialności społecznej małych przedsiębiorstw, która wymaga horyzontalnych powiązań, sieci i usług; za nieskuteczne uważa odniesienie do certyfikacji EMAS, ponieważ zakłóci to obecne certyfikaty, a także ponieważ wiąże się ona wyłącznie z wyzwaniami dotyczącymi środowiska;

90. przyjmuje z zadowoleniem ostatnie inicjatywy wsparcia MŚP w przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony środowiska, poprzez między innymi zmniejszenie opłat agencyjnych, zapewnienie dostępu do informacji na temat norm środowiskowych lub wprowadzenie szczególnych wyłączeń z prawodawstwa Wspólnoty;

o

o       o

91. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 • [1]  Dz.U. C 316 E z 22.12.2006, s. 378.
 • [2]  Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, s. 258.
 • [3]  Dz.U. C 4 z 9.1.2008, s. 13.
 • [4]  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.
 • [5]  Dz.U. C 297 E z 20.11.2008, s. 174.
 • [6]  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.
 • [7]  Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310/15 z 9.11.2006, s. 15).
 • [8]  Dz.U. L 200 z 8.8.2000, s. 35.
 • [9]  Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
 • [10]  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214, z 9.8.2008, s. 3).

UZASADNIENIE

Rola MŚP w Europie

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) już od pewnego czasu są uważane za podstawę gospodarki UE, zatrudniając około 70% jej siły roboczej i generując prawie 58% gospodarczej wartości dodanej. Ponieważ są najbardziej dynamiczne i posiadają największe zdolności do innowacji, pomagając w ten sposób w realizacji celów strategii lizbońskiej, MŚP powinny rzeczywiście znaleźć się na pierwszym planie polityki UE.

Stłumiony potencjał europejskich MŚP

MŚP w Europie wciąż jednak osiągają gorsze wyniki w porównaniu ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami i większymi przedsiębiorstwami, zwłaszcza w odniesieniu do poziomów wydajności, wzrostu i innowacji. Powodem tego jest brak kultury przedsiębiorczości; 60% Europejczyków deklaruje, że nigdy nie myślało o założeniu swojego własnego przedsiębiorstwa, podczas gdy osoby, które się na to zdecydowały uważają, że ograniczenia regulacyjne i finansowe przeszkadzają im w rozwoju przedsiębiorstw. Ponadto należy rozwiązać problem dużego zapotrzebowania na praktyczne doradztwo i konkretną pomoc, zarówno ze strony państwa jak i UE, w zakresie sposobów na lepsze rozwijanie przedsiębiorstw i ich perspektyw.

Poszukiwanie kompleksowego rozwiązania - pierwsze kroki...

W związku z tym w 2005 r. w ramach partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia[1] opracowano szczegółowe działania w celu rozwiązania wielu z tych problemów. Jednocześnie z działaniami na poziomie UE państwa członkowskie podjęły ważne kroki w celu włączenia szczególnych działań na rzecz MŚP do swoich programów reform w ramach strategii lizbońskiej. Główne korzyści z obecnego rozwoju sytuacji obejmują stworzenie lepszego otoczenia biznesowego dla działalności MŚP, obejmującego skuteczniejszą kulturę regulacyjną wprowadzaną obecnie w Europie. Ma to już pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Zgodnie z przeglądem śródokresowym nowoczesnej polityki w zakresie MŚP[2] należy jednak wprowadzić dalsze ulepszenia. Niektóre problemy w chwili obecnej nie są jeszcze rozwiązane lub nie są właściwie rozwiązane i istnieje potrzeba lepszej koordynacji podejmowanych działań.

... wyważone podejście - program „Small Business Act”

Co za tym idzie w czerwcu 2008 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie programu „Small Business Act” (SBA)[3] w celu stworzenia możliwości nieograniczonego rozwoju MŚP poprzez umocnienie stosowania zasady „najpierw myśl na małą skalę” przy kształtowaniu polityki na wszystkich poziomach. SBA wraz z towarzyszącą mu serią wniosków legislacyjnychzobowiązań politycznych ze strony UE i jej państw członkowskich ma na celu stworzenie niezbędnych administracyjnych, regulacyjnych i finansowych warunków do rozwoju tych kluczowych działów gospodarki UE.

Zapropnonowano dziesięć zasad mających kierować tworzeniem i wdrażaniem polityki (zarówno na poziomie UE jak i państw członkowskich), mających na celu:

1.  tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana;

2.  zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę;

3.  opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”;

4.  spowodowanie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP;

5.  dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MŚP;

6.  ułatwianie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych;

7.  pomaganie MŚP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek;

8.  wspieranie podnoszenia kwalifikacji i wszelkich form innowacji w MŚP;

9.  umożliwienie MŚP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości;

10.  zachęcanie MŚP do czerpania korzyści z rozwoju rynków i wspieranie ich w tych działaniach.

SBA obejmuje również pakiet nowych wniosków legislacyjnych obejmujących konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej europejskich MŚP. Są to:

· Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące pomocy państwa

· Rozporządzenie ustanawiające statut europejskiej spółki prywatnej

· Dyrektywa w sprawie obniżonych stawek VAT

· Wniosek legislacyjny w sprawie dalszej modernizacji, uproszczenia i zharmonizowania istniejących zasad dotyczących faktur VAT

· Zmiana dyrektywy 2000/35/WE w sprawie opóźnień w płatnościach

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że program „Small Business Act” powinien być skierowany do wszystkich MŚP. Należy jednak również uwzględnić ich różnorodność, cechy szczególne i odmienne potrzeby. Szczególna sytuacja i miejsce w łańcuchu wartości poszczególnych kategorii MŚP, takich jak zakłady rzemieślnicze, mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rodzinne, pracownicy pracujący na własny rachunek, wolne zawody i wszystkie inne sektory powinny być należycie uwzględnione. Sprawozdawca podkreśla również, że SBA nie powinien być ukierunkowany tylko na inicjatywy na poziomie UE, ale inicjatywy te powinny być również zdecydowanie wsparte poprzez konkretne działania zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i na poziomie regionalnym.

Z tego względu sprawozdawca popiera inicjatywę Komisji w sprawie przedstawienia wniosków dotyczących ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących pomocy państwa, nowego rozporządzenia ustanawiającego statut europejskiej spółki prywatnej, nowej dyrektywy w sprawie stosowanie obniżonych stawek VAT na usługi świadczone lokalnie oraz zmiany dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach. Proponowane działania mają na celu wspieranie wdrażania zintegrowanych wytycznych lizbońskich oraz wspólnotowego programu lizbońskiego poprzez przeniesienie strategii lizbońskiej na konkretne działania na rzecz MŚP. Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje dwie dalsze inicjatywy Komisji: uruchomienie europejskiego portalu dla MŚP i pierwsze wydarzenie tego typu - planowany na maj 2009 r. europejski tydzień MŚP.

Inne ważne zmiany, które uzyskały szerokie poparcie, to planowane zwiększenie kwot pożyczek dla MŚP przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz planowane działania na rzecz modernizacji i ukierunkowania produktów EBI. Niektóre z tych kluczowych działań to:

· inicjatywa dotycząca mikrokredytów na okres 2008-2011;

· stworzenie instrumentu finansowania typu mezzanine zwłaszcza dla szybko rozwijających się, innowacyjnych MŚP;

· w odniesieniu do pożyczek dla MŚP - ustanowienie mechanizmów podziału ryzyka dla banków komercyjnych do wysokości przyznanych kredytów.

Istotna jest zdecydowana zachęta do dalszego wspierania inwestycji w rozwój nowych produktów i usług oraz wprowadzania nowych procesów produkcyjnych, nabywania licencji i innych praw własności intelektualnej, budowania sieci dystrybucyjnych na rynkach krajowych lub zagranicznych i finansowania zmiany pokoleniowej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa rodzinne, małe, średnie lub duże, generują dużą część zatrudnienia w Europie. Propagują one kulturę przedsiębiorczości w Europie i stanowią ważne „tereny doświadczalne” dla przyszłych przedsiębiorców. Mają ugruntowaną etykę przedsiębiorstwa, łącząc długofalową strategię biznesową ze świadomością problematyki dotyczącej ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Propagują instynkt przedsiębiorczości na gruncie rodzinnym, działając często jak wylęgarnie dla nowych przedsiębiorstw.

Programy i działania w obszarze polityki edukacyjnej muszą pozostać w gestii państw członkowskich. Szanse na zatrudnienie powinny być kluczowym i nadrzędnym celem. Doświadczenia z zagranicy mają zasadnicze znaczenie dla młodych przedsiębiorców w kontekście obecnych programów pomocy dla MŚP i z tego powodu należy dążyć do realizacji tego celu również na poziomie europejskim. Aby zapewnić sukces tego nowego programu mobilności dla praktykantów i młodych ludzi, należy ustanowić długofalową, stabilną współpracę między przedsiębiorstwami, ośrodkami szkoleniowymi i organami pośredniczącymi (takimi jak organizacje zawodowe, izby, partnerzy społeczni itd.).

Sprawozdawca podkreśla potrzebę dalszego promowania i wspierania transgranicznej działalności MŚP na europejskim jednolitym rynku. Zwłaszcza na europejskich rynkach można spowodować znaczący wzrost liczby „przedsiębiorstw eksportujących”.

Małe przedsiębiorstwa potrzebują skutecznej ochrony praw własności intelektualnej w celu wsparcia ich wysiłków na rzecz innowacji oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją spoza Unii Europejskiej. UE powinna zintensyfikować wymianę informacji oraz współpracę techniczną i polityczną z problematycznymi w tym zakresie krajami (Chiny, Indie, Wietnam itd.) Ze strony MŚP istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na informacje, które muszą być konkretne. W związku z tym, ze większość MŚP aktywnie działających za granicą nie ma tam swoich przedstawicieli, ważne jest, aby MŚP w swoich krajach ojczystych miały dostęp do niezbędnych informacji dotyczących praw własności intelektualnej za granicą. Głównymi problemami, którym muszą stawić czoła MŚP przy uzyskiwaniu patentów, są jednak wysokie koszty przyznawania patentu i postępowania sądowego.

MŚP w Europie napotykają na wiele przeszkód przy stosowaniu patentów. Istnieje około pięciokrotnie mniejsze prawdopodobieństwo, że MŚP będą się ubiegać o patent, niż jest to w przypadku dużych przedsiębiorstw i szacuje się, że składają one mniej niż 20% wniosków o patenty przedstawianych przez unijne przedsiębiorstwa w Europejskim Urzędzie Patentowym. Główną przeszkoda dla MŚP jest koszt wniosków o patent, a w szczególności koszty ich przedłużania. Jest to szczególnie problematyczne, gdy MŚP rozwijają jakąś dziedzinę technologii. W tym przypadku muszą zazwyczaj zwiększyć liczbę patentów, aby chronić nowe zastosowania i udoskonalenia technologii i aby zwiększyć geograficzny zasięg ochrony patentowej w celu umożliwienia działalności międzynarodowej. Wszystko to pociąga za sobą wysokie koszty dla małych przedsiębiorstw. W związku z tym sprawozdawca jest zdania, że SBA musi również obejmować nowy wniosek mający na celu przełamanie długotrwałego impasu w kwestii wspólnotowego patentu, obejmujący propozycję stosowania jednego języka roboczego, którym byłby język angielski.

W związku z tym, że MŚP często cierpią z powodu nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia administracyjnego, niedostatecznego dostępu do informacji i nadmiernej liczby regulacji prawnych, sprawozdawca uważa, że prawodawstwo musi być jasne i proste. Krajowe rządy powinny w największym możliwym stopniu unikać nadmiernej regulacji (tzw. „gold-plating”), która również hamuje rozwój transgranicznej działalności gospodarczej.

I na koniec, zgodnie z zasadą, że najkorzystniejsze dla kształtowania polityki jest bycie jak najbliżej dziedzin i zainteresowanych podmiotów, na które ma ona wpływ, sprawozdawca pochwala program Komisji Europejskiej umożliwiający urzędnikom odbywanie staży w europejskich MŚP. Inicjatywa ta powinna być również rozpowszechniana przez władze krajowe i regionalne.

 • [1]  Komunikat Komisji: „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego - Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw” - COM(2005)0551.
 • [2]  Komunikat Komisji: Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MŚP (COM(2007)0592).
 • [3]  Komunikat Komisji: „Najpierw myśl na małą skalę” - Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)0394).

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (*) (15.12.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie programu „Small Business Act”
(2008/2237(INI))

Sprawozdawca (*): Gunnar Hökmark

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 47 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   podkreśla, że stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” na szczeblu wspólnotowym, krajowym i lokalnym wymaga spójnego wdrażania zasad rynku wewnętrznego i dyrektywy usługowej[1]1 oraz wydajnego i szczegółowego nadzoru ze strony Komisji oraz państw członkowskich w ramach rocznych sprawozdań dotyczących strategii lizbońskiej w celu zagwarantowania likwidacji wszelkich przeszkód zgodnie z tymi zasadami oraz adekwatnie do potrzeb małych przedsiębiorstw; wzywa też do przeprowadzenia horyzontalnej analizy dotyczącej warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), odpowiadającej badaniom sektorowym prowadzonym przez Komisję w różnych sektorach działalności gospodarczej, w celu ułatwienia sprawiedliwej i otwartej konkurencji w grupie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie, w ścisłej współpracy z reprezentującymi je organizacjami; w związku z tym podkreśla, że „Small Business Act” wprowadza wytyczne mające funkcjonować jako praktyczny system odniesień, a nie wiążące zasady;

2.   podkreśla kluczową rolę MŚP w strukturze gospodarczej i społecznej Europy oraz znaczenie umożliwienia im korzystania z możliwości, które oferuje rynek wewnętrzny, zmiany demograficzne i technologiczne, wyzwania związane ze środowiskiem oraz globalizacja, mając na względzie realizację celów strategii lizbońskiej;

3.   podkreśla, że odpowiednia polityka upraszczania przepisów prawnych, zmniejszania kosztów ogólnych, eliminacji kosztów administracyjnych, wprowadzania nowej technologii i ułatwień w funkcjonowaniu powinna zwiększyć wydajność MŚP i mikroprzedsiębiorstw oraz promować bardziej sprawiedliwą konkurencję na rynku wewnętrznym;

4.   uważa, że informacje, które MŚP i mikroprzedsiębiorstwa mają dostarczać administracji, opinii publicznej i rynkowi, powinny być zgodne z kryteriami interesu ogólnego i ścisłej proporcjonalności;

5.   podkreśla potrzebę promowania kultury przedsiębiorczości i sprzyjającego klimatu dla biznesu celem uwolnienia pełnego potencjału MŚP;

6.   oczekuje poczynienia większych starań w zakresie wdrażania wzajemnego uznawania, w celu ułatwienia MŚP transgranicznej działalności; popiera istnienie wspólnej i skonsolidowanej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw; wzywa do ustanowienia „punktów kompleksowej obsługi” do spraw podatku VAT, tak aby umożliwić przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków w kraju, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę;

7.   uważa, że MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, powinny podlegać jak najbardziej uproszczonemu pod względem obciążenia administracyjnego systemowi podatkowemu, tak aby ułatwić im rozpoczęcie działalności oraz zachęcić do innowacji i inwestycji przez cały okres ich istnienia;

8.   uważa, że przenoszenie własności MŚP powinno zostać ułatwione, zwłaszcza w przypadku przejścia na emeryturę lub choroby właściciela i przeniesienia własności na krewnych lub spadkobierców;

9.   domaga się lepszego dostępu MŚP do zamówień publicznych poprzez przetargi sprzyjające jak najpełniejszemu wykorzystaniu małych przedsiębiorstw oraz poprzez otwieranie – tam gdzie to możliwe – sektora usługowego na publiczne przetargi, przy jednoczesnym zachowaniu zasad użyteczności publicznej i zasady pomocniczości;

10. podkreśla znaczenie następujących czynników dla ułatwienia udziału MŚP w zamówieniach publicznych: odpowiednie i proporcjonalne kryteria kwalifikacji do danego przetargu, podział przetargów na mniejsze części oraz dostęp do informacji przetargowych w celu zwiększenia przejrzystości procedur przetargowych;

11. przyznaje, że szerokie stosowanie opóźnień w płatnościach – również przez organy finansowane ze środków publicznych – stanowi ogromny problem dla MŚP, ponieważ są one narażone na wahania w przepływie środków pieniężnych;

12. przyjmuje z zadowoleniem bieżący przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych[2] i nalega, aby w pełni uwzględniono perspektywę MŚP, jako że ograniczenie stosowania i nadużywania opóźnionych płatności ułatwiłoby MŚP lepsze wykorzystanie pełnego potencjału rynku wewnętrznego;

13. podkreśla znaczenie statutu europejskiej spółki prywatnej jako nowej dodatkowej formy prawnej, pod warunkiem, że będzie on koncentrował się na MŚP, które zamierzają podjąć działalność transgraniczną, zaś większe przedsiębiorstwa nie będą go nadużywać do podważania i obchodzenia przepisów prawnych w państwach członkowskich, które promują system ładu korporacyjnego uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych stron;

14. wzywa do zwiększenia finansowania w dziedzinie innowacji w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz do poprawy dostępu MŚP do tego finansowania poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii; wzywa ponadto Komisję do znacznego ograniczenia biurokracji w 7. programie ramowym w celu zapewnienia lepszego dostępu MŚP;

15. wzywa państwa członkowskie, do kierowania większych funduszy regionalnych na badania naukowe i rozwój oraz do szerszego uwzględniania MŚP w  odpowiednich programach;

16. zaznacza, że dynamiczne rynki finansowe są kluczowe dla finansowania MŚP i podkreśla potrzebę otwarcia europejskich rynków kapitału podwyższonego ryzyka poprzez usprawnienie dostępności i dostępu do finansowania w postaci kapitału venture, finansowania typu mezzanine i mikrokredytów; z tego powodu uważa, że w normalnych okolicznościach MŚP powinny mieć dostęp do kredytów udzielanych przez uczestników rynków kapitałowych, którzy mogą skuteczniej ocenić ich perspektywy i zaspokoić potrzeby;

17. zauważa, że na szczeblu Wspólnoty nie przeprowadzono żadnych badań w celu pomiaru oddziaływania różnych form finansowania wspólnotowego na MŚP oraz korzyści uzyskanych przez nie z tego finansowania; ponownie zwraca się do Komisji o przeprowadzenie tego typu badań; uważa, że maksymalne uproszczenie zasad i procedur regulujących dostęp różnych kategorii MŚP do takich form finansowania i odnośnych programów ma fundamentalne znaczenie; mając to na względzie wzywa Komisję do podjęcia rozmów z organizacjami reprezentującymi MŚP, aby umożliwić wyeliminowanie napotykanych przeszkód;

18. popiera decyzję Rady i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie przyjęcia szeregu reform celem poszerzenia oferty produktów finansowych skierowanych do MŚP przez grupę EBI oraz znacznego rozszerzenia oferowanych przez nią kredytów globalnych dla partnerów z sektora bankowego, zarówno pod względem ilości, jak i jakości;

19. wzywa Komisję do znalezienia stosownych sposobów skuteczniejszego monitorowania wykorzystania przez pośredniczące organy finansowe, bankowe lub administracyjne finansowania wspólnotowego przeznaczonego dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, oraz do zapewnienia, że finansowanie to dociera w całości do tych przedsiębiorstw w rozsądnym terminie;

20. jest zdania, że jakiekolwiek nowe akty prawne, mające na celu na przykład unikanie opóźnień z zakresu płatności, praw autorskich, prawa spółek lub prawa konkurencji (takie jak przepisy przyjęte w celu łatwiejszego wnoszenia prywatnych roszczeń o odszkodowanie za szkody wywołane działaniami antykonkurencyjnymi lub wynikające z ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych dotyczącego pomocy państwa[3]) powinny zostać sformułowane w sposób niedyskryminujący MŚP, a wręcz przeciwnie – w sposób wspierający je oraz wspierający świadczenie przez nie usług na całym obszarze rynku wewnętrznego;

21. uważa, że wnioskom Komisji brakuje jasnej strategii na rzecz poprawy statusu prawnego i praw osób samozatrudnionych, zwłaszcza jeżeli ich sytuacja jest porównywalna z pracownikami otrzymującymi stałą pensję; wzywa Komisję do zagwarantowania osobom samozatrudnionym prawa do uzgadniania standardowych stawek, organizowania się i zawierania umów zbiorowych, jeżeli ich partnerem jest duża spółka o dominującej pozycji, o ile nie szkodzi to słabszym potencjalnym klientom i nie powoduje zakłóceń na rynku;

22. podkreśla znaczenie postępów w  negocjacjach handlowych, które miałyby na celu dalsze ograniczenie barier regulacyjnych w handlu, wywierających nieproporcjonalny wpływ na MŚP;

23. stoi na stanowisku, że wszelkie prawodawstwo dotyczące MŚP musi wspierać ich rozwój i nie może tworzyć sztucznych ograniczeń dla ich zdolności do przewodzenia rozwojowi europejskiej gospodarki; w tym kontekście podkreśla potrzebę uwzględnienia ich różnorodności, zwłaszcza różnorodności przedsiębiorstw rzemieślniczych i małych przedsiębiorstw, stanowiących 98 % gospodarki Unii Europejskiej, przy wsparciu ich organizacji przedstawicielskich oraz dostarczając odpowiedzi dostosowanych do ich szczególnych potrzeb; wzywa zatem, aby „testy MŚP” obejmowały takie procedury jak analizy kosztów i korzyści lub regularne konsultacje z zainteresowanymi stronami;

24. wzywa Komisję do dążenia do uproszczenia i harmonizacji prawa spółek, a w szczególności przepisów księgowych na rynku wewnętrznym, w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych spoczywających na MŚP i zwiększenia przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron; wzywa Komisję do usilnego promowania stosowania nowych technologii takich jak XBRL, przedstawiając mapę drogową wprowadzenia w Unii Europejskiej sprawozdawczości opartej na technologii XBRL, mając na celu ustanowienie jej obowiązkowego stosowania w rozsądnym przedziale czasowym, a także promowanie i wspieranie powszechnego stosowania tego otwartego standardu;

25. podkreśla, że celem „Small Business Act” musi być zmniejszenie utrudnień dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz dla samozatrudnionych przedsiębiorców, a jednocześnie ułatwienie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw oraz zapewnienie środków i możliwości dla innowacyjnych procesów i konkurencyjności w przemyśle europejskim;

26. podkreśla, że planowane wprowadzenie dyrektywy w sprawie obniżonych stawek VAT na usługi pracochłonne i świadczone na szczeblu lokalnym nie może prowadzić do zakłóceń konkurencji i nie może być dwuznaczne co do usług, których ma dotyczyć;

27. zwraca się do administracji publicznej w państwach członkowskich, aby utworzyła w skoordynowany sposób urzędy służące jako „punkty kompleksowej obsługi”, oferowała usługi pomocnicze i prowadziła wymianę najlepszych wzorców na rzecz MŚP;

28. wzywa w tym celu do takiego opracowywania przepisów wspólnotowych, aby odzwierciedlać potrzeby większości przedsiębiorstw oraz aby ustanowiono tę zasadę jako wiążącą – w formie do ustalenia, ale wymagającej od Parlamentu, Rady i Komisji zapewnienia, że priorytety zasady „najpierw myśl na małą skalę” są odpowiednio stosowane na szczeblu Wspólnoty; wzywa zainteresowane pośredniczące organizacje przedstawicielskie do bezpośredniego zaangażowania w procesy legislacyjne na wszystkich szczeblach; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia tej zasady w przepisach krajowych i regionalnych;

29. oczekuje, że „Small Business Act” będzie uwzględniał porozumienia o współpracy pomiędzy MŚP (grupy przedsiębiorstw), ponieważ wykazano, że niewypłacalność grozi takim grupom w mniejszym stopniu niż pojedynczym przedsiębiorstwom;

30. ubolewa nad stosowaną przez państwa członkowskie praktyką tzw. „pozłacania”, która jest szczególnie szkodliwa dla MŚP, i wzywa Komisję do zbadania możliwości podjęcia dalszych działań w celu zapobiegania tej praktyce, w tym uprawnienia obywateli do wnoszenia bezpośrednich skarg; zwraca się o przeprowadzenie uzupełniających ocen oddziaływania, badających faktyczny sposób wdrażania decyzji w państwach członkowskich oraz na szczeblu lokalnym;

31. zwraca się o uporządkowane utworzenie mechanizmów dialogu, konsultacji i uczestnictwa pomiędzy MŚP i ich przedstawicielami a władzami publicznymi;

32. wzywa Komisję do sporządzania rocznego sprawozdania dotyczącego MŚP, systematycznie przedstawiającego i omawiającego główne dane dotyczące rzeczonego sektora, celem określenia sytuacji MŚP, śledzenia ich rozwoju i stwierdzenia, w jakim stopniu realizują one wyznaczone cele sektorowe;

33. wzywa Komisję do uzupełnienia szeregu działań proponowanych w „Small Business Act” o orientacyjne harmonogramy celem corocznego sporządzania sprawozdań z dokonanych postępów, co zapewni odpowiedni monitoring postępów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Benoît Hamon, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Janusz Onyszkiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Theodor Dumitru Stolojan, Kristian Vigenin

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Monica Giuntini, Catiuscia Marini

 • [1] 1 Dyrektywa 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. o usługach na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376, z 27.12.2006, s. 36).
 • [2]  Dz.U. L 200 z 8.8.2000, s. 35.
 • [3]  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214, z 9.8.2008, s. 3).

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (*) (3.12.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprwie programu „Small Business Act”
(2008/2237(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Martí Grau i Segú

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje - art. 47 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ponad 99% przedsiębiorstw UE i ze względu na swą różnorodność i zdolność do szybkiego dostosowywania się do warunków rynkowych mają największe znaczenie z punktu widzenia realizacji celów strategii lizbońskiej w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz z punkt widzenia konkurencyjności i odporności gospodarki,

B.   mając na uwadze ogromny wkład MŚP w zapewnienie spójności społecznej, innowacyjność, rozwój regionalny i konkurencyjność w Europie,

C.  mając na uwadze, że MŚP nie otrzymują wystarczającego wsparcia, by bronić się przed nieuczciwymi praktykami w handlu prowadzonymi na poziomie transgranicznym, takimi jak praktyki nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych,

1.   przyjmuje z zadowoleniem program „Small Business Act” jako ramy kompleksowego podejścia politycznego do MŚP nakreślonego z poszanowaniem ich różnorodności; wzywa jednak do podjęcia dalszych środków gwarantujących, że MŚP będą mogły w pełni korzystać z możliwości, jakie daje jednolity rynek, w szczególności poprzez dostosowane reakcje, uwzględniające ich różnorodność, w tym zwłaszcza zakładów rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstw;

2.   podkreśla znaczenie jednolitego rynku dla MŚP i zauważa, że wspieranie dostępu MŚP do jednolitego rynku powinno być priorytetem;

3.   przyznaje, że nadal istnieją pewne ograniczenia w zakresie zdolności MŚP do pełnego wykorzystania korzyści oferowanych przez rynek wewnętrzny; dlatego zauważa, że zarówno ramy prawne jak i polityczne rynku wewnętrznego powinny zostać ulepszone, by ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przez MŚP; zauważa również, że przejrzyste otoczenie regulacyjne dostarczyłoby MŚP dodatkowych zachęt do prowadzenia działalności handlowej na rynku wewnętrznym; uważa, że państwa członkowskie powinny ustanowić pojedyncze punkty kontaktowe oraz stworzyć portale internetowe;

4.   pilnie nawołuje do uznania roli, jaką pośredniczące organizacje MŚP odgrywają w ułatwianiu dostępu małych firm i mikroprzedsiębiorstw do rynku wewnętrznego oraz korzyści z niego płynących; nawołuje do wprowadzenia do programu „Small Business Act” i wszystkich programów wspólnotowych środków wsparcia przeznaczonych na działalność wspierającą i doradczą, jaką prowadzą te organizacje pośredniczące;

5.   przyznaje, że zamówienia przedkomercyjne stanowią znaczne wsparcie dla MŚP, ułatwiając im udział w praktykach w zakresie zamówień oraz stymulując MŚP do zaangażowania w badania naukowe i rozwój;

6.   odnotowuje, że MŚP mogą korzystać z zamówień przedkomercyjnych poprzez podział ryzyka (uwzględniając ich bardziej ograniczone możliwości inwestycyjne), stopniowy wzrost (rozmiarów i doświadczenia) na każdym etapie procesu badawczo-rozwojowego oraz poprzez usprawnioną w porównaniu do zamówień tradycyjnych procedurę przetargową;

7.   podkreśla znaczenie podjęcia działań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb MŚP, a zwłaszcza najmniejszych wśród nich, szczególnie w zakresie dostępu, kosztów i wdrażania norm, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, poprawy uregulowań prawnych oraz umocowania przepisów prawa; przypomina również o konieczności uproszczenia procedur dotyczących przenoszenia własności przedsiębiorstw, a także o znaczeniu informowania i wspierania szefów przedsiębiorstw w tym procesie, w celu uniknięcia ich likwidacji w przypadku odejścia przedsiębiorcy na emeryturę;

8.   przypomina Komisji o potrzebie intensyfikacji konsultacji prowadzonych na poziomie europejskim z czołowymi organizacjami pośredniczącymi MŚP, którym należy zapewnić udział w przygotowaniu procesu legislacyjnego; ponawia wezwanie do usprawnienia systemu ocen wpływu z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji różnych kategorii MŚP;

9.   podkreśla, że konieczne jest mniej złożone, elastyczniejsze otoczenie administracyjne bez zbędnej biurokracji; dlatego zwraca się o opracowanie planu uproszczenia procedur administracyjnych, który umożliwi uelastycznienie zarządzania i wyeliminuje zbędne środki biurokratyczne;

10. podkreśla, że istotne jest zapewnienie preferencyjnego traktowania MŚP w strategiach dotyczących kształcenia, a w szczególności w programach kształcenia ustawicznego, poprzez ustanowienie „pozytywnej dyskryminacji” w celu ułatwienia pełniej integracji kobiet w tym sektorze i zapewnienia możliwości pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego;

11.  uważa za kwestię zasadniczą zapewnianie małym i średnim przedsiębiorstwom optymalnego dostępu do finansowania, a zwłaszcza do mikrokredytów, w celu rozpoczęcia działalności oraz tworzenia firm odpryskowych (spin-off);

12. przyznaje, że tworzenie nowego przedsiębiorstwa jest trudne z powodu różnorodności systemów przyjętych w poszczególnych państwach członkowskich; dlatego uznaje za konieczne ustanowienie ujednoliconego systemu tworzenia przedsiębiorstw, w którym proces tworzenia jest określony krok po kroku, i który umożliwia stworzenie przedsiębiorstwa w 48 godzin.

13. zaznacza, że w jednym przypadku na cztery likwidacja MŚP jest spowodowana głównie opieszałością ze strony administracji publicznej; dlatego zaleca państwom członkowskim ustanowienie mechanizmów zapewniających dokonywanie płatności w ustanowionym terminie oraz rozważenie stosowania kar administracyjnych w tym zakresie;

14. zaznacza, że MŚP są wyjątkowo narażone na naruszenie praw własności intelektualnej; podkreśla, że w obliczu konkurencji ważne jest stworzenie patentu Wspólnoty Europejskiej w celu wzmocnienia i ochrony innowacji tworzonych przez europejskie MŚP;

15. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie im większego dostępu do europejskich programów wsparcia innowacyjności i poprzez dostarczenie im środków umożliwiających bardziej skuteczną walkę z fałszerstwami i nadużyciami na rynku wewnętrznym oraz do wymagania od swoich partnerów handlowych dokładniejszego stosowania postanowień porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) oraz do dołożenia wszelkich starań w celu przyjęcia dwustronnych, regionalnych i wielostronnych porozumień na rzecz zwalczania fałszerstw i piractwa, jak np. porozumienie ACTA;

16. podkreśla, że lepsze informacje na temat dostępu do rynku i możliwości eksportowych w ramach jednolitego rynku mają zasadnicze znaczenie zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym; wzywa tym samym państwa członkowskie i Komisję do ulepszenia swojej oferty informacyjnej i doradczej, w szczególności sieci SOLVIT zajmującej się rozwiązywaniem problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na jednolitym rynku;

17. wspiera postulaty świadczenia przez państwa członkowskie usług doradczych, które pozwoliłyby MŚP bronić się przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym, takim jak praktyki stosowane przez nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów, co powinno przyczynić się do zwiększenia poziomu zaufania MŚP podczas prowadzenia działań transgranicznych; podkreśla, że Komisja odgrywa ważną rolę w ułatwianiu koordynacji i współpracy w zakresie takich usług doradczych w celu zapewnienia właściwego i skutecznego rozpatrywania skarg o charakterze transgranicznym; nalega jednak, by w przypadku gdy tak łagodne środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Komisja była gotowa do zapoczątkowania właściwych zmian legislacyjnych zapewniających MŚP podobną ochronę, jaką cieszą się konsumenci, w przypadku gdy stanowią one słabszą stronę transakcji;

18. nawołuje Komisję i państwa członkowskie do ułatwiania MŚP dostępu do zamówień publicznych między innymi poprzez harmonizację wymaganych dokumentów oraz różne platformy internetowe związane z zamówieniami publicznymi, jak również częstsze stosowanie płatności rozłożonych w czasie;

19. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zwielokrotnienie wysiłków w zakresie promowania funduszy wspólnotowych i pomocy państwowej oraz informowania o ich istnieniu, a także zwiększenia dostępności i znajomości funkcjonowania tych dwóch rodzajów instrumentów;

20.  zachęca do pobudzania kultury przedsiębiorczości poprzez kształcenie i szkolenie, a w szczególności poprzez m. in. bliższą współpracę ośrodków badawczych i przemysłu; jest zdania, że inicjatywy podejmowane w tym zakresie powinny również koncentrować się na znaczeniu MŚP dla zwiększania spójności społecznej, wydajności i ochrony środowiska (innowacje ekologiczne); apeluje do Komisji o przedłożenie planu działania w zakresie sposobów wspierania przedsiębiorczości kobiet;

21. przyznaje, że zaangażowanie MŚP w badania naukowe i rozwój jest istotne zarówno dla zwiększenia ich konkurencyjności na rynku wewnętrznym, jak również dla poprawy atrakcyjności MŚP; uważa, że warunki udziału w ramowych programach UE na rzecz badań naukowych są nadal zbyt zbiurokratyzowane i zniechęcają MŚP;

22. domaga się uproszczenia wymogów, jakim muszą sprostać MŚP dla uzyskania finansowania w ramach zamówień publicznych; jest zdania, że instytucje finansowe oraz banki powinny stworzyć programy na miarę potrzeb MŚP;

23. uważa, że państwa członkowskie powinny priorytetowo wdrożyć „Small Business Act” (SBA) i jego zasady, monitorować jego wdrażanie, a jako uzupełnienie procesu monitorowania sporządzać roczne sprawozdanie odzwierciedlające postępy dokonane przez każde z państw członkowskich;

24. przypomina, że program „Small Business Act” nie ma charakteru prawnie wiążącego i dlatego wzywa do silnego zaangażowania politycznego ze strony Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady na rzecz regularnego stosowania zasady „najpierw myśl na małą skalę”; zaleca państwom członkowskim stosowanie zasad programu „Small Business Act” i „najpierw myśl na małą skalę” na poziomie krajowym i regionalnym.

25. podkreśla znaczenie wkładu wnoszonego przez podmioty w drodze konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję, odnotowuje jednak, że ośmiotygodniowy okres konsultacji stanowi poważną barierę dla uwzględnienia interesów MŚP; dlatego zachęca Komisję do rozważenia wprowadzenia dłuższego okresu konsultacji, by umożliwić osiągnięcie strategicznych celów oraz zachęcić MŚP do zaangażowania i udziału;

26. uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny wspólnie dopilnować, by otoczenie biznesowe z powodu uciążliwych procedur, zniechęcających podatków oraz złożoności regulacyjnej nie stanowiło czynnika zniechęcającego dla osób posiadających specjalistyczną wiedzę, którą pragną zaoferować w ramach działalności na własny rachunek.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maddalena Calia

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (3.12.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie programu „Small Business Act”
(2008/2237(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anja Weisgerber

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem przyjmuje fakt ustanowienia przez Komisję kompleksowych ram polityki na rzecz likwidacji biurokracji obciążającej MŚP i wysłania tym samym wyraźnego sygnału zwracającego uwagę na kluczową rolę MŚP w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, spójności społecznej i innowacji w Europie; podkreśla, że w MŚP powstaje obecnie najwięcej miejsc pracy w Europie, zwłaszcza w przemyśle rzemieślniczym i małych przedsiębiorstwach, a MŚP stanowią przez to jeden z fundamentów osiągnięcia celów strategii lizbońskiej w zakresie liczby i jakości miejsc pracy;

2.   zauważa, że pomimo wyraźnego zobowiązania wyrażonego w oryginalnej wersji Karty małego biznesu w dialogu społecznym nadal nie słychać głosu MŚP; wzywa do formalnej poprawy tej sytuacji za pomocą odpowiednich wniosków dotyczących programu „Small Business Act”;

3.   z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie bezpośredniej więzi z obecną reformą legislacyjną na poziomie UE – prywatne przedsiębiorstwo europejskie, przegląd pomocy państwa, zmniejszona stawka VAT, itd. – oraz z reformami, o których przeprowadzenie wystąpił Parlament Europejski, np. z reformą mikrokredytów;

4.   dostrzega, w ramach programu „Small Business Act”, potrzebę położenia większego nacisku na obszar prawa pracy, zwłaszcza pod kątem modelu „flexicurity”, dzięki któremu MŚP mogą szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku, gwarantując w ten sposób wysoki poziom zatrudnienia oraz konkurencyjność operacyjną i międzynarodową z uwzględnieniem niezbędnej ochrony socjalnej; w tym kontekście wskazuje na rezolucję z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity[1];

5.   podkreśla ponadto znaczenie prawa pracy, z głównym naciskiem na sposoby optymalizacji jego stosowania w odniesieniu do MŚP np. poprzez lepsze doradztwo lub uproszczenie procedur administracyjnych i wzywa państwa członkowskie do poświęcenia szczególnej uwagi MŚP w związku z ich szczególnym podejściem do „flexicurity”, w tym poprzez aktywne działania polityczne na rynku pracy ponieważ, z jednej strony MŚP dysponują swobodą w zakresie większej wewnętrznej i zewnętrznej elastyczności ze względu na niskie poziomy zatrudnienia, ale z drugiej strony potrzebują one większego bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich pracowników; uważa za bardzo ważne, aby prawo pracy, jako jeden z głównych filarów modelu „flexicurity”, stanowiło wiarygodną podstawę prawną dla MŚP, ponieważ przedsiębiorstwa te często nie mogą sobie pozwolić na własne działy prawne lub działy zarządzania zasobami ludzkimi; zwraca uwagę, że 91,5% europejskich przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 10 osób (źródło: EUROSTAT, 2003 r.);

6.   podkreśla zatem potrzebę zagwarantowania uwzględniania w przyjmowanych odpowiedziach różnorodności MŚP, w tym w odniesieniu do jednoosobowych firm o ograniczonej odpowiedzialności i/lub pojedynczych przedsiębiorstw, które ze względu na swój status napotykają na szczególne problemy związane z rozwojem, kwestiami socjalnymi i fiskalnymi oraz z dostępem do finansów;

7.   dostrzega konieczność wprowadzenia środków na rzecz zwalczania pracy niedeklarowanej, która stanowi bezsprzecznie źródło nieuczciwej konkurencji dla MŚP zatrudniających dużą siłę roboczą;

8.   jest zaniepokojony ciągłym brakiem wykwalifikowanych pracowników i powolnym tempem osiągania celów strategii lizbońskiej w zakresie jakości i poprawy kapitału socjalnego oraz w zakresie szkoleń, co może doprowadzić do dalszych braków wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy; zwraca uwagę, że MŚP konkurują z większymi przedsiębiorstwami o wykwalifikowanych pracowników i że powinny być wspierane w zakresie szkolenia, zwłaszcza szkolenia zawodowego, a także zdobywania, rozwijania i przekazywania umiejętności przez pracowników; w związku z tym z satysfakcją przyjmuje działania, które Komisja zapowiedziała w programie „Small Business Act” dla młodych przedsiębiorców, czeladników i uczniów uczących się zawodu (Erasmus) oraz stworzenie Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET);

9.   wzywa organy europejskie oraz krajowe organy państwowe do zdecydowanego wspierania przemysłu rzemieślniczego i MŚP poprzez:

–    opracowanie instytucjonalnych rozwiązań finansowych dla MŚP na szczeblu ponad przedsiębiorstwami, aby pomóc im zaangażować się bardziej aktywnie w szkolenie ciągłe oraz szkolenie przez całe życie;

–    zachęcanie sektorów o wysokim odsetku MŚP do inwestowania (lub dalszego inwestowania) w specyficzne dla danego sektora formy szkoleń zawodowych oraz ponowne szkolenia, aby przyczynić się do zapewnienia ciągłości sektora oraz do pokonywania ewentualnych niedoborów w zakresie kwalifikacji na rynku pracy;

–    zagwarantowanie dostępnych na rynku po przystępnych cenach szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb, odpowiadających szczególnym wymaganiom MŚP;

–    wspieranie MŚP w zakresie środków towarzyszących takich jak usługi doradcze w dziedzinie elastyczności wewnętrznej (dotyczące np. nowych modeli organizacji czasu pracy) lub usługi umożliwiające MŚP zapewnianie lepszych warunków w zakresie godzenia życia rodzinnego i zawodowego;

10. z zadowoleniem przyjmuje wezwanie Komisji skierowane do państw członkowskich do promowania pracy na własny rachunek i przedsiębiorczości w trakcie nauki szkolnej i szkolenia zawodowego, zwłaszcza w liceach ogólnokształcących, w celu wspierania bardziej pozytywnego nastawienia społeczeństwa europejskiego do przedsiębiorczości; zwraca się do Komisji o wspieranie państw członkowskich w ich wysiłkach za pomocą procedur najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych szkoleń i powiązanie ich z wyższymi poziomami edukacji i badań;

11. zwraca uwagę, że środki na rzecz promocji i wspierania przedsiębiorczości mają zasadnicze znaczenie w nowych państwach członkowskich, w których wiele osób straciło pracę z powodu strukturalnych zmian gospodarczych;

12. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że właściwe byłoby wspieranie sieci przedsiębiorstw i struktur klastrowych opartych na najlepszych praktykach państw członkowskich, które umożliwiają utrzymanie pożądanej skali i np. wspólne korzystanie z urządzeń, towarów i usług;

13. w kontekście oceny skutków nowych wniosków legislacyjnych zgadza się na wprowadzenie obowiązkowych „testów MŚP”, których wyniki oceniać będzie zewnętrzna, niezależna jednostka; apeluje w związku z tym do Komisji o korzystanie z procedur takich jak analizy kosztów i korzyści lub regularne konsultacje z zainteresowanymi stronami; zwraca się do Komisji o przyznanie stowarzyszeniom MŚP więcej czasu na udział w konsultacjach w sprawie nowych wniosków legislacyjnych;

14. podkreśla znaczenie wspierania przedsiębiorczości osób młodych i kobiet poprzez wprowadzanie m.in. opieki dydaktycznej i programów mentorskich; wskazuje na rosnącą liczbę kobiet i młodych ludzi pracujących w MŚP, jednak nadal głównie w najmniejszych przedsiębiorstwach (mikroprzedsiębiorstwach), oraz na fakt, że w dalszym ciągu są oni ofiarami stereotypów i uprzedzeń w kwestii przenoszenia własności przedsiębiorstw i sukcesji, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych; zwraca się zatem do państw członkowskich, uwzględniając skutki starzenia się ludności, o wdrożenie odpowiednich polityk i mechanizmów, w szczególności poprzez wprowadzenie narzędzi diagnostycznych, informacyjnych i doradczych oraz narzędzi wsparcia w zakresie przenoszenia własności;

15. przypomina znaczenie zagwarantowania dostępu do kredytów, w tym w formie mikrokredytów, zwłaszcza w obecnym czasie kryzysu i zamieszania na rynku finansowym i wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia środków politycznych na rzecz wsparcia MŚP np. poprzez zwiększenie wysiłków ponad zwykłe dawanie drugiej szansy uczciwym przedsiębiorcom, którzy stanęli w obliczu bankructwa oraz wprowadzenie funduszy gwarancyjnych i „pożyczek honorowych” na opracowywanie innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu zrównoważony rozwój; ponadto wzywa do uwzględnienia w programie „Small Business Act” porozumień o współpracy miedzy MŚP, ponieważ wiadome jest, że takie sieci wiążą się z mniejszym zagrożeniem niewypłacalnością niż pojedyncze przedsiębiorstwa;

16. zaznacza potrzebę zajęcia się kwestią godzenia życia zawodowego i rodzinnego przedsiębiorców – zarówno kobiet i mężczyzn – za pomocą polityk i instrumentów operacyjnych w zakresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i rodzinnego, urlopu szkoleniowego oraz urlopu na udział w życiu stowarzyszeniowym, zapewniających zintegrowane formy wsparcia i usługi zastępcze;

17. apeluje do państw członkowskich o wspieranie włączania do głównego nurtu gospodarki MŚP, których właścicielami są przedstawiciele słabiej reprezentowanych mniejszości etnicznych, poprzez opracowywanie programów dotyczących różnorodności dostawców, mających na celu zapewnienie równych szans wszystkim przedsiębiorstwom słabiej reprezentowanym konkurującym o umowy z większymi firmami;

18. popiera rozwój mikrokredytów (do 25 000 EUR) przy pomocy funduszu przewidzianego na mikrofinansowanie w wysokości 40 mln EUR szczególnie w celu wspierania zakładania działalności gospodarczej oraz zwraca się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o zapewnienie szybkiego wdrożenia na poziomie regionalnym; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejski Fundusz Społeczny również przewiduje środki na działania wspierające zakładanie działalności gospodarczej, w szczególności na promocję przedsiębiorczości kobiet i wzywa państwa członkowskie do właściwego skorzystania z tej możliwości;

19. wyraża zaniepokojenie faktem, że obecna „zapaść kredytowa” może mieć nieproporcjonalnie negatywny wpływ na przepływ środków pieniężnych dla MŚP, jako że więksi klienci naciskają na mniejszych dostawców, aby ich warunki obejmowały bardziej odległe terminy płatności; wzywa do wznowienia na początku 2009 r. okresu konsultacji w sprawie skutków dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach[2] w celu umożliwienia dokładnej kontroli i oceny najnowszych tendencji;

20. zauważa, że bezpośrednie zaangażowanie Komisji należy włączyć do czwartego zestawu zaproponowanych środków politycznych w sposób, który poprawi dostęp do informacji zarówno na temat istotnych uregulowań, jak i możliwości dotyczących planowania i finansowania, w tym poprzez sieć biur już działających np. biur Europe Direct;

21. przypomina wagę przywiązywaną do odpowiedzialności społecznej małych przedsiębiorstw, która wymaga horyzontalnych powiązań, sieci i usług; za nieskuteczne uważa odniesienie do certyfikacji EMAS, ponieważ zakłóci to obecne certyfikaty, a także ponieważ wiąże się ona wyłącznie z wyzwaniami dotyczącymi środowiska;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Petru Filip, Marian Harkin, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Anja Weisgerber

 • [1]  Dz.U. C 297 E z 20.11.2008, s. 174.
 • [2]  Dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z 8.8.2000, s. 35).

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (20.1.2009)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie programu „Small Business Act”
(2008/2237(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Helga Trüpel

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia sektora związanego z twórczością i kulturą jako czynnika rozwoju gospodarczego i społecznego w Unii Europejskiej – przy udziale 2,6 % PKB i 2,5 % siły roboczej w UE; podkreśla znaczenie MŚP w stymulowaniu rozwoju sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych i sektora kreatywnego;

2.   przypomina, że „zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości” jest kluczową kompetencją[1], wzywa państwa członkowskie do włączenia go zarówno do swoich strategii uczenia się przez całe życie, jak i do krajowych planów nauczania oraz do lepszego wspierania synergii między przedsiębiorstwami sektora kultury a szkołami i tym samym wzmacniania od wczesnego etapu istotnej roli zdolności i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; popiera zamiar Komisji dotyczący rozszerzenia zakresu programu Leonardo da Vinci;

3.   podkreśla, że w sektorze gospodarki związanym z kulturą dominują struktury małych i średnich przedsiębiorstw i że ma on szczególne znaczenie dla zapewnienia trwałego poziomu zatrudnienia w regionie;

4.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia swobodnego przepływu artystów, przedsiębiorców i osób samozatrudnionych, aby ułatwić swobodny przepływ usług w sektorze kreatywnym poprzez promowanie harmonizacji i przejrzystości przepisów oraz łatwego dostępu do pozwoleń na pracę i systemów zabezpieczenia społecznego;

5.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia ukierunkowanych działań wspierających i indywidualnego wsparcia w zakresie rozpoczynania działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, na przykład w formie informacji, doradztwa i dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka;

6.   zachęca Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia MŚP dostępu do finansowania od wczesnych etapów działalności oraz dostępu do mikrokredytów i gwarancji kredytowych; oczekuje nieustających wysiłków na rzecz skutecznej ochrony praw własności intelektualnej oraz praw autorskich i umożliwienia MŚP używania ich własności intelektualnej do uzyskiwania finansowania;

7.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozważenia wprowadzenia zrównoważonego systemu obniżonych stawek VAT na dobra merytoryczne, które są pożądane ze społecznego punktu widzenia, takich jak dobra kulturalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy i budżety krajowe;

8.   popiera pomysł przedłużenia do 2012 r. obecnie obowiązującego wyłączenia z reguł konkurencji pomocy państwa dla produkcji filmowej i uważa to za ogromne wsparcie dla kreatywnych MŚP;

9.   popiera nowe przepisy dotyczące pomocy państwa określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)[2] w zakresie wyłączania, pod pewnymi warunkami, MŚP z przepisów dotyczących zasad zgłaszania;

10. podkreśla potrzebę opracowania modelu społecznego i gospodarczego, w ramach którego stworzono by odpowiednią sieć bezpieczeństwa dla kreatywnych przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, w których często występują niestabilne warunki pracy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.1.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Berger

 • [1]  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10).
 • [2]  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.

OPINIA Komisji Prawnej (21.11.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie Karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act)
(2008/2237(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Othmar Karas

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że organy Unii Europejskiej dostrzegają znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dla gospodarki europejskiej oraz stale podkreślają ich ogromny wkład do spójności społecznej, a także innowacji, rozwoju regionalnego, równouprawnienia i konkurencyjności w Unii Europejskiej, zwracając nań szczególną uwagę w czasach kryzysu finansowego,

B.   mając na uwadze, że mimo wcześniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, podejmowanych od roku 2000, warunki prowadzenia działalności gospodarczej niewiele się poprawiły lub zmiany na lepsze są ledwie dostrzegalne,

C.  mając na uwadze, że zasada „raz, a dobrze” oraz zasada proporcjonalności i pewność prawna mają kluczowe znaczenie dla rozwoju MŚP i powinny być częścią wszystkich europejskich i krajowych przepisów prawnych,

1.  wzywa państwa członkowskie do przekazania do końca 2009 r. informacji na temat sposobu i terminu włączenia do krajowych ram prawnych zasady „pierwszeństwo dla MŚP”;

2.  wzywa państwa członkowskie do obowiązkowego przedstawiania postępów w odniesieniu do realizacji zasady „pierwszeństwo dla MŚP” i zawierania ich w nowym, odrębnym rozdziale w rocznych sprawozdaniach dotyczących krajowych programów reform w ramach strategii lizbońskiej;

3.  wzywa Komisję do opracowania jednolitych kryteriów oceny postępów w ramach realizacji zasady „pierwszeństwo dla MŚP”;

4.  wzywa Komisję do przedstawienia możliwości wprowadzenia zasady „pierwszeństwo dla MŚP” do przyszłych europejskich przepisów prawnych jako ich wiążącego elementu;

5.  podkreśla konieczność uzupełnienia oceny oddziaływania wniosków legislacyjnych o obowiązkowy „test MŚP”, który podlegałby zewnętrznej i niezależnej ocenie; zwraca się do Komisji o udostępnienie wyników tej oceny organom legislacyjnym;

6.  popiera zamiar opracowania statutu europejskiej spółki prywatnej;

7.  jest zdania, że wyniki pracy grupy wysokiego szczebla ds. prawa spółek i rocznych sprawozdań finansowych należy uwzględnić podczas realizacji środków przewidzianych w Karcie małych przedsiębiorstw (Small Business Act);

8.   wzywa Komisję do tego, aby w przypadku wszelkich zmian personalnych w Komisji, istotnych z punktu widzenia MŚP, organizowała wysłuchanie publiczne przed Parlamentem Europejskim, poświęcone europejskiej polityce w dziedzinie MŚP;

9.   wzywa organy Unii Europejskiej do uznania i uwzględnienia szczególnych cech MŚP w zakresie wolnych zawodów, w ramach których wykonuje się również zadania publiczne w interesie ogółu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (4.12.2008)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie programu „Small Business Act”
(2008/2237(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anni Podimata

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w wielu małych przedsiębiorstwach rodzinnych kobiety, pomimo swojego wkładu w działalność przedsiębiorstwa, nie mają takiego samego statusu prawnego, jak ich partnerzy, będąc bezpłatnie pomagającymi członkami rodziny lub zatrudnionymi pracownikami, podczas gdy partner jest właścicielem przedsiębiorstwa,

B.  mając na uwadze, że kobiety często nie mogą rozwijać działalności gospodarczej z powodu braku sieci społecznych i gospodarczych, które mogłyby wspierać ich inicjatywy, a także z powodu odmiennej oceny gospodarczych potrzeb kobiet i mężczyzn oraz agresywności otoczenia biznesu,

C. mając na uwadze, że brak lub niższy poziom dostępnej ochrony socjalnej dla kobiet pracujących na własny rachunek stanowi istotną barierę dla kobiet zakładających własne przedsiębiorstwa,

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja uwzględniła jego wnioski dotyczące sprzyjania przedsiębiorczości i talentom przedsiębiorczym kobiet, oraz zachęca ją do włączenia tej kwestii do realizacji inicjatywy „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”;

2.  z żalem zauważa, że przy zakładaniu i utrzymywaniu własnych przedsiębiorstw kobiety napotykają przeszkody wynikające z następujących czynników: niedostatek informacji, brak kontaktów i dostępu do sieci kontaktów, dyskryminacja ze względu na płeć i stereotypy, słabo rozwinięta i nieelastyczna oferta placówek opieki nad dziećmi, trudności w pogodzeniu zobowiązań zawodowych i rodzinnych oraz różnice w podejściu kobiet i mężczyzn do przedsiębiorczości;

3.  z zadowoleniem przyjmuje nową inicjatywę Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy Rady 86/613/EWG[1], dotyczącej kobiet pracujących na własny rachunek i ochrony kobiet zamężnych pomagających w działalności gospodarczej, i uważa, że to dostosowanie do nowych warunków pomoże umocnić przedsiębiorczość kobiet i zwiększy liczbę pracujących na własny rachunek;

4.  podkreśla, że przedsiębiorczość kobiet pomaga przyciągać kobiety na rynek pracy i poprawić ich status ekonomiczny i społeczny; ubolewa jednak, że w tej dziedzinie utrzymują się znaczne rozbieżności między mężczyznami a kobietami, zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki, pomimo żywego zainteresowania ze strony kobiet, a ponadto odsetek kobiet przedsiębiorców w Unii Europejskiej nadal jest niższy, co częściowo wiąże się z niedocenianym (np. nieodpłatnym), ale jednak zasadniczym wkładem kobiet w codzienne zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami rodzinnymi;

5.  zwraca się do Komisji o szybkie ustanowienie sieci kobiet ambasadorów przedsiębiorczości oraz programów mentorskich mających zachęcać kobiety do zakładania własnych przedsiębiorstw i zapewniać podstawowe doradztwo;

6.   zachęca państwa członkowskie:

- do opracowania specjalnych, ukierunkowanych na kobiety programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, a także do wartościowania innowacyjności wśród młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt, oraz przedsiębiorczości kobiet, poprzez programy krajowe i europejskie i poprzez upowszechnianie dobrych wzorców;

- do włączenia do ustawodawstwa krajowego przepisów dotyczących zakładania MŚP, gwarantujących kobietom przy zakładaniu przedsiębiorstwa rodzinnego taki sam właścicielski status prawny, jak mężczyznom;

- do wspierania nawiązywania partnerstwa między prowadzącymi przedsiębiorstwa, niezależnie od płci, w celu złagodzenia dyskryminacji kobiet w otoczeniu biznesu;

7.  zachęca państwa członkowskie do wdrażania spójnych strategii sprzyjania przedsiębiorczości wśród kobiet, a także konkretnych środków ułatwiających kobietom przedsiębiorcom dostęp do kredytów i usług bankowych, zwłaszcza mikrokredytów; zwraca się do państw członkowskich i do Komisji, by zadbały, by obecny kryzys finansowy nie zaszkodził MŚP, a zwłaszcza przedsiębiorczości kobiet;

8.  zachęca państwa członkowskie do refleksji nad minimalnymi standardowymi zasadami dotyczącymi prawa pracowników do partycypacji oraz programami na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, które muszą towarzyszyć statutowi europejskiej spółki prywatnej; sugeruje, że w celu zapewnienia przestrzegania prawa pracowników do partycypacji najbardziej odpowiednim podejściem byłoby, jak w przypadku spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej, uzupełnienie statutu europejskiej spółki prywatnej o osobną dyrektywę w sprawie prawa pracowników do partycypacji;

9.  zwraca się do Komisji o dodanie bardziej szczegółowych wymogów, zwłaszcza w odniesieniu do transgranicznego wymiaru europejskiej spółki prywatnej, wymogu zgromadzenia minimalnego kapitału, możliwości uwzględniania partycypacji pracowników i reprezentacji kobiet przez jej organy zarządzające oraz przejrzystości funkcjonowania;

10. zachęca państwa członkowskie do ułatwiania przedsiębiorczości kobiet w sektorze MŚP poprzez tworzenie odpowiednich struktur doradztwa zawodowego i finansowego oraz doskonalenia umiejętności pracownic, które w pełni uwzględnią związane z płcią aspekty rozwoju przedsiębiorstwa i wezmą pod uwagę szerzej pojmowane role kobiet w rodzinach lub społecznościach;

11. wskazuje, że wykorzystanie nowych technologii szczególnie pomaga młodym kobietom przedsiębiorcom w uniknięciu kosztów administracyjnych;

12. zachęca państwa członkowskie do podkreślania wartości przedsiębiorstw, które wprowadzają środki wspierające równouprawnienie kobiet i mężczyzn, szczególnie w zakresie równości płac i dostępu do stanowisk, ułatwiające uzyskanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;

13. zachęca Komisję i państwa członkowskie do podejmowania działań na rzecz usuwania nierówności związanych z ochroną socjalną kobiet pracujących na własny rachunek (zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń z tytułu macierzyństwa);

14. uznaje, że szkolenia, badania i rozwój wspierane w ramach programu „Small Business Act” muszą być wystarczająco elastyczne, aby umożliwić kobietom, zwłaszcza opiekującym się dziećmi, dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb w odniesieniu do godzin pracy;

15. uznaje, że każdy system wsparcia oferowany przedsiębiorcom, a zwłaszcza kobietom przedsiębiorcom, obejmujący umiejętności i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz ułatwiony dostęp do zasobów (w tym sprzętu, lokali, transportu i kredytów), musi być trwały, aby pomóc przedsiębiorstwom w przetrwaniu również po zakończeniu podstawowego etapu ich uruchamiania;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

11

0

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Donata Gottardi, Marusya Ivanova Lyubcheva

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Juan Andrés Naranjo Escobar

 • [1]  Dyrektywa Rady z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa (86/613/EWG) (Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 58).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

12.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Juan Fraile Cantón, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, John Purvis, Vladimir Urutchev