SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s rozšírením určitých lehôt

4.3.2009 - (KOM(2008)0618 – C6‑0346/2008 – 2008/0188(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Daciana Octavia Sârbu

Postup : 2008/0188(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0076/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s rozšírením určitých lehôt

(KOM(2008)0618 – C6‑0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0618),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0346/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0076/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Môže sa stať, že navrhované predĺženie preskúmania o tri roky nebude na dokončenie vyhodnotenia viacerých účinných látok stačiť. Ak by sa však umožnilo výrazne dlhšie predĺženie, mohlo by pôsobiť proti intenzifikácii úsilia o včasné dokončenie programu preskúmania. Keďže je potrebné umožniť flexibilnejší postup predĺženia programu preskúmania a príslušného prechodného obdobia pre všetky zostávajúce účinné látky po 14. máji 2013.

(8) Môže sa stať, že navrhované predĺženie preskúmania o tri roky nebude na dokončenie vyhodnotenia viacerých účinných látok stačiť. Na druhej strane by však výrazne dlhšie predĺženie mohlo pôsobiť proti zintenzívňovaniu úsilia o včasné dokončenie programu preskúmania. Akékoľvek predĺženie programu preskúmania a zodpovedajúce prechodné obdobie pre všetky zostávajúce účinné látky po 14. máji 2014 by mali byť obmedzené na maximálne 2 roky a mali by sa použiť len vtedy, ak je zrejmé, že právny akt, ktorý má nahradiť túto smernicu, nenadobudne účinnosť pred 14. májom 2014.

Odôvodnenie

Slovo „prechodné“ bolo v návrhu správy omylom vypustené. Pokiaľ ide o zvyšnú časť, návrh je súčasťou dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 98/8/ES by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Na Komisiu by sa mali preniesť hlavne právomoci predĺžiť obdobie preskúmania a príslušné prechodné obdobie pre všetky zostávajúce účinné látky o najviac dva roky. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8c) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa členské štáty vyzývajú, aby pre vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

Odôvodnenie

Návrh je súčasťou dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica č. 98/8/ES

Článok 12 – odsek 1 – písmeno c – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„i) „do 14. mája 2013 pre všetky informácie poskytnuté na účely tejto smernice s výnimkou prípadov, kde je takáto informácia už chránená existujúcimi vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa biocídnych výrobkov. V takých prípadoch je informácia naďalej chránená v uvedenom členskom štáte, a to až do uplynutia všetkých zostávajúcich lehôt ochrany údajov stanovených vnútroštátnymi predpismi, no nie dlhšie ako do 14. mája 2013.“

„i) do 14. mája 2014 pre všetky informácie poskytnuté na účely tejto smernice s výnimkou prípadov, kde je takáto informácia už chránená existujúcimi vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa biocídnych výrobkov. V takých prípadoch je informácia naďalej chránená v uvedenom členskom štáte, a to až do uplynutia všetkých zostávajúcich lehôt ochrany údajov stanovených vnútroštátnymi predpismi, no nie dlhšie ako do 14. mája 2014 alebo prípadne nanajvýš do dátumu, do ktorého sa predĺži prechodné obdobie uvedené v článku 16 ods. 1 v súlade s článkom 16 ods. 2.“

Odôvodnenie

Úprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ako súčasti dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica č. 98/8/ES

Článok 12 – odsek 2 – písmeno c – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„i) do 14. mája 2013 pre všetky informácie poskytnuté na účely tejto smernice s výnimkou prípadov, kde je takáto informácia už chránená existujúcimi vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa biocídnych výrobkov. V takých prípadoch je informácia naďalej chránená v uvedenom členskom štáte, a to až do uplynutia všetkých zostávajúcich lehôt ochrany údajov stanovených vnútroštátnymi predpismi, no nie dlhšie ako do 14. mája 2013.“

„i) do 14. mája 2014 pre všetky informácie poskytnuté na účely tejto smernice s výnimkou prípadov, kde je takáto informácia už chránená existujúcimi vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa biocídnych výrobkov. V takých prípadoch je informácia naďalej chránená v uvedenom členskom štáte, a to až do uplynutia všetkých zostávajúcich lehôt ochrany údajov stanovených vnútroštátnymi predpismi, no nie dlhšie ako do 14. mája 2014 alebo prípadne nanajvýš do dátumu, do ktorého sa predĺži prechodné obdobie uvedené v článku 16 ods. 1 v súlade s článkom 16 ods. 2.“

Odôvodnenie

Úprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ako súčasti dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica č. 98/8/ES

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na základe ďalšej výnimky z článku 3 ods. 1, článku 5 ods. 1, článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 4 a bez dopadu na odseky 2 a 3, môže členský štát naďalej používať svoj súčasný systém alebo postupy uvádzania biocídnych výrobkov na trh do 14. mája 2013.“

Odchylne od článku 3 ods. 1, článku 5 ods. 1, článku 8 ods. 2 a článku 8 ods. 4 a bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3, môže členský štát naďalej používať svoj súčasný systém alebo postupy uvádzania biocídnych výrobkov na trh do 14. mája 2014. Ak rozhodnutie zahrnúť účinnú látku do prílohy I alebo IA stanoví neskorší dátum pre súlad s článkom 16 ods. 3 než 14. máj 2014, táto výnimka sa naďalej uplatňuje v prípade výrobkov obsahujúcich túto účinnú látku až do dátumu uvedeného v rozhodnutí.“

Odôvodnenie

Úprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ako súčasti dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b – bod i

Smernica č. 98/8/ES

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počnúc prijatím tejto smernice, Komisia začne trinásťročný pracovný program na systematické preskúmanie všetkých aktívnych látok, ktoré sú už na trhu od dátumu uvedeného v článku 34 ods. 1, ako aktívne látky biocídneho výrobku na iné účely ako tie, ktoré sú definované v článku 2 ods. 2 písm. c) a d).“

Po prijatí tejto smernice Komisia začne štrnásťročný pracovný program na systematické preskúmanie všetkých účinných látok, ktoré sú už na trhu k dátumu uvedenému v článku 34 ods. 1 ako účinné látky biocídneho výrobku na iné účely ako tie, ktoré sú definované v článku 2 ods. 2 písm. c) a d).“

Odôvodnenie

Súčasť dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b – bod ii

Smernica č. 98/8/ES

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V závislosti od záverov správy možno rozhodnúť v súlade s postupom stanoveným v článku 28 ods. 3 o tom, či treba predĺžiť prechodné obdobie uvedené v prvom odseku a trinásťročné obdobie pracovného programu na obdobie, ktoré sa musí určiť.“

„V závislosti od záverov správy možno rozhodnúť o predĺžení prechodného obdobia uvedeného v prvom odseku a štrnásťročného obdobia pracovného programu na obdobie najviac dvoch rokov. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 4.“

Odôvodnenie

Úprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ako súčasti dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b – bod iii

Smernica č. 98/8/ES

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) v druhom pododseku sa slová „počas desaťročnej lehoty“ nahrádzajú slovami „počas trinásťročnej lehoty“.

iii) v druhom pododseku sa slová „počas desaťročnej lehoty“ nahrádzajú slovami „počas štrnásťročnej lehoty“.

Odôvodnenie

Úprava pôvodného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ako súčasti dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 14. mája 2010. Členské štáty potom oznámia Komisii znenia uvedených ustanovení, spolu s tabuľkou, ktorá ukazuje, ako sa táto smernica zhoduje s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 14. mája 2010.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by malo byť uvedené v odôvodnení. Návrh je súčasťou dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, sa ukázal ako nevyhnutný po tom, ako vyhodnotenie uplatňovania smernice ukázalo, že desaťročné obdobie do 14. mája 2010 stanovené pre vyhodnotenie účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch s cieľom ich zaradenia do pozitívneho zoznamu Spoločenstva, nebude postačujúce. V dôsledku toho by uplynulo prechodné obdobie, počas ktorého trh biocídnych výrobkov budú naďalej upravovať vnútroštátne predpisy bez toho, aby bol vytvorený pozitívny zoznam Spoločenstva. V praxi by to znamenalo, že dôležité výrobky, ako sú napríklad dezinfekčné prostriedky v nemocniciach, by sa od 15. mája 2010 museli stiahnuť z trhu.

S cieľom predísť tomuto nežiaducemu účinku Komisia navrhuje predĺžiť prechodné obdobie o tri roky, do 14. mája 2013. Ak by nestačili ani tri roky, Komisia zavádza možnosť ďalšieho predĺženia na základe rozhodnutia prijatého komitologickým postupom.

Spravodajkyňa víta návrh Komisie predĺžiť súčasné prechodné obdobie s cieľom umožniť ukončenie vyhodnotenia účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch a poskytnúť členským štátom primeraný čas na transpozíciu ustanovení a vydanie povolení pre tieto výrobky a ich registráciu, ako aj umožniť odvetviu pripraviť a predložiť kompletnú dokumentáciu.

Spravodajkyňa však vzhľadom na dohodu s Radou a Komisiou dospieť k dohode v prvom čítaní, aby nebolo ohrozené potrebné a naliehavé prijatie predĺženia prechodného obdobia, navrhuje tieto zmeny k návrhu Komisie:

· predĺženie prechodného obdobia o štyri roky namiesto troch (do 14. mája 2014 namiesto 14. mája 2013), aby sa zabezpečilo, že všetky biocídne výrobky obsahujúce účinné látky sa vyhodnotia v náležitom čase a vytvorí sa trh riadený harmonizovanými predpismi;

· na druhej strane obmedzenie ďalšieho možného predĺženia lehôt pre zostávajúcu dokumentáciu komitologickým postupom na najviac dva roky, aby sa zabránilo možnosti nekonečne odkladať celý proces;

· v súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva vypustenie článkov o povinnosti členských štátov poskytovať Komisii znenie predpisov, ktorými sa smernica transponuje do ich vnútroštátnych právnych predpisov vrátane tabuliek zhody medzi týmito predpismi a smernicou a nahradenie týchto článkov výzvou pre členské štáty uvedenou v odôvodnení, aby tieto tabuľky vypracúvali.

Spravodajkyňa sa napokon domnieva, že Európsky parlament, Rada a Komisia by mali prijať spoločné vyhlásenie, v ktorom uznajú, že otázka tzv. čiernych pasažierov a otázka ochrany údajov sú závažnými problémami, ktorými sa treba prednostne zaoberať v rámci rozsiahlej revízie smernice 98/8/ES.

POSTUP

Názov

Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh

Referenčné čísla

KOM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD)

Dátum predloženia v EP

7.10.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

21.10.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Daciana Octavia Sârbu

21.11.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2009

 

 

 

Dátum prijatia

17.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle