Процедура : 2008/2248(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0082/2009

Внесени текстове :

A6-0082/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0192

ДОКЛАД     
PDF 311kWORD 410k
20.2.2009
PE 416.354v02-00 A6-0082/2009

относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС, въз основа на получените петиции (2008/2248(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Margrete Auken

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС, въз основа на получените петиции

(2008/2248(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид петициите, съдържащи се в приложението към настоящото предложение за резолюция, особено петиция 0609/03,

–   като взе предвид правото на петиции, предвидено в член 194 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 192, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по петиции и становището на комисията по правни въпроси (A6-0082/2009),

A.  като има предвид, че процесът на внасяне на петиции предоставя на европейските граждани и на лицата, пребиваващи в ЕС, средство за получаване на извънсъдебно удовлетворение по повод на техните жалби, когато те засягат въпроси, произтичащи от областите на дейност на Европейския съюз,

Б.   като има предвид, че член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз гласи, че „Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и на принципа на правовата държава, които са общи принципи за държавите-членки“,

В.   като има предвид, че в член 6, параграф 2 от Договора за ЕС Съюзът се задължава да зачита основните права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС),

Г.  като има предвид, че всички граждани на държави, подписали Европейската конвенция за правата на човека, или лица, пребиваващи в такива държави, които считат, че човешките им права са били нарушени, следва да се обърнат към Европейския съд по правата на човека в Страсбург, имайки предвид, че преди да се заведе дело в този съд, трябва да са били изчерпани всички средства за правна защита на национално ниво, както е определено в член 35 от Европейската конвенция за правата на човека,

Д.  като има предвид, че член 7 от Договора за ЕС предвижда процедури, чрез които Съюзът да може да реагира на нарушения на принципите, посочени в член 6, параграф 1, и да търси решения,

Е.   като има предвид, че член 7 предоставя на Парламента и право да отправя обосновано предложение до Съвета за решаване на въпроса, дали е налице ясен риск от сериозно нарушение от страна на държава-членка на ценностите, на които се основава Съюзът,

Ж.  като има предвид, че член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира зачитането на личния и семейния живот, включително жилищата на гражданите, и като има предвид, че член 8 от ЕКЗПЧОС предоставя същите права и пояснява, че „намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите“; като има предвид, че Парламентът, Съветът и Комисията са се ангажирали да съблюдават Хартата във всичките си дейности,

З.   като има предвид, че правото на частна собственост, признато като основно право на европейските граждани в член 17 от Хартата на основните права, който предвижда, че „всеки има право да притежава, да ползва, да се разпорежда и да завещава имущество, което е придобил законно“, че „никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществен интерес, в случаите и при условията, предвидени със закон, срещу справедливо обезщетение, изплатено своевременно за неговата загуба“ и че „ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес“,

И.  като има предвид, че член 18 от Договора за ЕО гласи, че „всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки, при спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор, и на мерките, приети за неговото осъществяване“,

Й.  като има предвид, че съгласно член 295 Договорът за ЕО „по никакъв начин не засяга разпоредбите в държавите-членки, отнасящи се до системата на собственост върху имущество“; като има предвид, че според съдебната практика на Съда на Европейските общности тази разпоредба просто признава правото на държавите-членки да определят правилата за системата на собственост върху имущество; като има предвид, че съдебната практика на Съда на Европейските общности е потвърдила, че компетентността на държавите-членки в това отношение винаги трябва да се прилага в съответствие с основните принципи на общностното право, включващи свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали (вж. решението от 22 юни 1976 г. по дело C-119/75 "Terrapin срещу Terranova" [1976 г.] ECR 1039,

К. като има предвид, обаче, че Съдът на Европейските общности е последователен в становището си, че въпреки че правото на собственост представлява част от общите принципи на общностното право, то не е абсолютно право и трябва да се разглежда във връзка с неговата социална функция, и като има предвид, че съответно упражняването на това право може да бъде ограничено, при условие че въпросните ограничения на практика съответстват на цели от общ интерес, преследвани от Общността, и не представляват непропорционална и нетърпима намеса, която накърнява същината на гарантираните права (вж. решението от 10 декември 2002 г. по дело C-491/01 "British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco" [2002 г.] ECR I‑11453),

Л. като има предвид, че въпреки тази съдебна практика Съдът на Европейските общности е последователен в становището си, че в случаите, когато националните разпоредби попадат извън приложното поле на общностното право, няма юрисдикция на Общността, която да направи оценка на съвместимостта на тези разпоредби с основните права, чието спазване гарантира Съдът (вж. например разпореденото на 6 октомври 2005 г. по дело C-328/04 "Vajnai" [2005 г.] ECR I-8577), параграфи 12 и 13),

M. като има предвид, че параграф 1 на член 1 от първия Допълнителен протокол към ЕКЗПЧОС гласи, че "[в]сяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост" и че "[н]икой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право"; като има предвид, че параграф 2 от същия член гласи, че "[п]редходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да въвеждат такива закони, каквито счетат за необходими за осъществяването на контрол върху ползването на собствеността в съответствие с общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления или глоби"; и като има предвид, че в периода на ратификация на горепосочения протокол Испания изрази резерва по отношение на член 1 с оглед на член 33 от испанската конституция, който гласи следното: "Признава се правото на частна собственост и наследяване. 2. Социалната функция на тези права определя обхвата на тяхното съдържание в съответствие със закона. 3. Никой не може да бъде лишен от своята собственост и своите права, освен поради основателни причини, свързани с обществена полза или обществен интерес, и при подходящо обезщетение в съответствие със закона.”,

Н.  като има предвид, че Парламентът счита, че принуждаването за отказ от законно придобита частна собственост без регламентирана процедура и съответни компенсации и задължението да се плащат произволни разходи за непоискано и често ненужно инфраструктурно развитие съставляват нарушение на основните права на човека съгласно ЕКЗПЧОС и въз основа на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (вж. например делото "Aka срещу Турция"(1)),

O. като има предвид, че през 2008 г. испанските органи издадоха инструкции във връзка с изпълнението на Закона за крайбрежната ивица от 1988 г., пренебрегван в продължение на редица години, през които бяха нанесени широкомащабни екологични щети на крайбрежните зони на Испания; като има предвид, че дори настоящите инструкции не съдържат ясни мерки за прилагането, които да бъдат следвани от съответните органи на местно и регионално управление, и като има предвид, че много нови получени петиции свидетелстват за ретроактивното съдържание на инструкциите и произволното разрушаване и унищожаване на законно придобита собственост на лица, техните права на собственост и правоспособността им да прехвърлят тези права чрез наследяване,

П. като има предвид, че с оглед на настоящото положение на демаркационната линия пострадалите са си изградили силното впечатление, че тя е определена произволно за сметка на чуждестранните собственици, например на остров Форментера,

Р.  като има предвид, че Законът за крайбрежната ивица влияе непропорционално върху отделните собственици на имоти, чиито права следва да бъдат в пълна степен зачетени, и същевременно недостатъчно върху истинските виновници за разрушаването на крайбрежната ивица, които в много случаи носят отговорност за прекомерно жилищно строителство в крайбрежните зони, включително на ваканционни селища, и които е трябвало да са наясно, че във всички случаи действат в противоречие с разпоредбите на горепосочения закон,

С.  като има предвид, че в хода на текущия парламентарен мандат комисията по петиции, действайки в отговор на значителния обем внесени петиции, е провела подробни разследвания, докладвала е три пъти за степента на злоупотреба със законни права на граждани на ЕС по отношение на тяхна законно придобита собственост в Испания и е описала подробно своите опасения във връзка с влошаването на устойчивото развитие, опазването на околната среда, качеството на водите и водоснабдяването, процедурите за възлагане на обществени поръчки за жилищно строителство и недостатъчния контрол върху процедурите за жилищно строителство от страна на много местни и регионални органи в Испания(2), като тези въпроси в момента са предмет на съдебни производства както в Испания, така и пред Съда на ЕО,

Т.  като има предвид, че съществуват множество примери, свързани със случаи, в които всяко ниво на властта, от централната власт до автономната и местна власт, е носило отговорност за привеждането в действие на модел за неустойчиво развитие, който е довел до изключително сериозни последици за околната среда, както и до икономически и социални последици,

У. като има предвид, че Парламентът е получил много петиции от частни лица и от различни организации, представляващи граждани на ЕС, които съдържат жалби относно различни аспекти на градоустройствената дейност, и е отбелязал, че много от въпросите, повдигнати в петициите, отнасящи се до увеличаващото се застрояване, не представляват нарушения на общностното законодателство, както доказват съобщенията до държавите-членки, и следва да бъдат уредени, като се прибегне до всички възможни средства за правна защита, съществуващи в съответните държави-членки,

Ф.  като има предвид, че са налице все повече доказателства, че съдебните органи в Испания са започнали да реагират на предизвикателството, произтичащо от прекомерното жилищно строителство в много крайбрежни райони, в частност чрез разследване и подвеждане под отговорност на определени корумпирани местни служители, които със своите действия са улеснявали безпрецедентното и нерегулирано жилищно строителство, накърняващо правата на гражданите на ЕС и водещо до необратимо влошаване на биоразнообразието и екологичната цялост на много региони в Испания; като има предвид, че въпреки това Парламентът е отбелязал, в отговор на подобни обвинения, че производствата са недопустимо тромави и че присъдите, произнесени по много от делата, не могат да бъдат прилагани по начин, който да осигури някакво удовлетворение за пострадалите от такива злоупотреби, и като има предвид, че това е засилило впечатлението, споделяно от много пострадали граждани на ЕС, които не са граждани на Испания, за бездействието и/или пристрастността на испанското правосъдие; като има предвид, че при все това си струва да се отбележи, че съществува и възможност да се обжалва пред Европейския съд по правата на човека, щом бъдат изчерпани националните средства за правна защита,

Х.  като има предвид, че тази широкоразпространена дейност, подпомагана от безотговорни местни и регионални органи чрез неподходящо и понякога неоправдано законодателство, което в много случаи действа в противоречие с целите на няколко европейски законодателни акта, е била изключително вредна за облика на Испания и за нейните по-широки икономически и политически интереси в Европа, както и небрежното прилагане на действащите закони в областта на градоустройственото планиране и опазването на околната среда в испанските автономни области спрямо някои дейности, свързани със застрояване, а също така и появата на сериозни случаи на корупция, произтичащи от подобна злоупотреба,

Ц.  като има предвид, че регионалните омбудсмани често са предприемали действия, при много трудни обстоятелства, за да защитят интересите на гражданите на ЕС в случаи, свързани със злоупотреби с жилищно строителство, въпреки че в някои автономни области регионалните органи на управление понякога са имали възможността въобще да не вземат под внимание техните усилия,

Ч.   като има предвид, че член 33 от испанската конституция се позовава на правото на частна собственост, и като има предвид, че съществуват различни тълкувания на този член, особено по отношение на разпоредбата за имущество за обществено ползване, в противовес на правата на физическите лица върху техните законно придобити домове и жилища; като има предвид, че няма произнесено решение относно прилагането на законите за поземлената собственост в автономна област Валенсия,

Ш. като има предвид, че член 47 от испанската конституция предвижда, че всички испански граждани имат право на нормално и подходящо жилище, и възлага на публичните органи задачата да насърчават необходимите условия и да установяват съответните правила, за да се упражнява това право ефективно, както и да регулират ползването на земите в общ интерес, с цел предотвратяване на спекулация,

Щ. като има предвид, че националното правителство на Испания има задължение да прилага Договора за ЕО и да защитава и гарантира пълното прилагане на европейското право на своя територия, независимо от вътрешната организация на политическите органи, установена от конституцията на Кралство Испания,

Aa. като има предвид, че Комисията, действайки съгласно правомощията, предоставени й съгласно член 226 от Договора за ЕО, е образувала производство срещу Испания в Съда на Европейските общности по дело, свързано с прекомерните злоупотреби с жилищно строителство, които са настъпили в Испания и които пряко засягат прилагането от страна на валенсианските органи на директивата за обществените поръчки(3),

Aб. като има предвид, че Комисията, по искане на парламентарната комисия по петиции, е започнала разследване на над 250 проекта за жилищно строителство, които са получили отрицателно становище от компетентните органи по водите и по речните басейни, като следователно проектите може да се реализират в нарушение на Рамковата директива за водите(4), особено в Андалусия, Кастилия-Ла Манча, Мурсия и Валенсия,

Aв.     като има предвид, че много от тези проекти за застрояване са отдалечени от консолидираните градски зони, които изискват съществени разходи по отношение на основни услуги, като електроснабдяване и водоснабдяване и пътна инфраструктура; като има предвид, че в инвестициите в тези проекти често е включен елемент на финансиране от ЕС,

Aг. като има предвид, че в много документирани случаи на проблеми с жилищно строителство в Испания Комисията не е успявала да действа достатъчно убедително, не само по отношение на прилагането на принципа на предпазните мерки съгласно законодателството в областта на опазването на околната среда, но също и поради небрежното й тълкуване на актове на компетентни местни и регионални органи, които имат задължителна правна сила, като „временното одобрение“ на интегриран градоустройствен план от местен орган,

Aд. като има предвид, че целта на директивата за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда(5), чийто член 3 изрично обхваща туризма и урбанизацията, е да осигури високо равнище на опазване на околната среда и да допринесе за интегрирането на екологичните съображения в подготовката и приемането на планове и програми с оглед насърчаване на устойчиво развитие; и като има предвид, че рамковата директива за водите изисква държавите-членки да предотвратяват влошаването на териториалните си води и да насърчават устойчивото използване на своите ресурси от прясна вода,

Aе. като има предвид, че многократните проучвателни мисии на комисията по петиции са показали, че тези цели изглежда често се разбират погрешно от някои местни и регионални органи (не само в крайбрежните райони) при предлагане или договаряне на обширни програми за застрояване; като има предвид, че повечето градоустройствени планове, оспорени от петиции, включват прекласифицирането на земеделска земя в земя в регулация — със значителна икономическа изгода за агента за недвижими имоти и инвеститора; и като има предвид, че съществуват и много случаи на защитена земя или земя, която следва да е защитена поради своето чувствително биоразнообразие, която се изважда от списък със защитени зони или се прекласифицира, или въобще не е включена в такъв списък, именно за да се позволи жилищно строителство на съответната територия,

Aж. като има предвид, че такива фактори утежняват злоупотребите, от които са потърпевши хиляди граждани на ЕС, които, в резултат от плановете на агентите за недвижими имоти, не само са загубили своята законно придобита собственост, но също са били принудени да заплатят произволните разходи за нежелани и често ненужни и неоправдани инфраструктурни проекти, пряко засягащи техните права на собственост, чийто краен резултат е финансов и емоционален крах за много семейства,

Aз. като има предвид, че хиляди европейски граждани, при различни обстоятелства, добросъвестно са закупили имущество в Испания с помощта на местни адвокати, специалисти по планиране и градоустройство и архитекти единствено за да осъзнаят по-късно, че са станали жертви на злоупотреба с жилищно строителство от безскрупулни местни органи, като в резултат на това тяхната собственост е застрашена от разрушаване, тъй като жилищата им са определени за незаконно построени и оттам за непродаваеми и без пазарна стойност,

Aи.     като има предвид, че агентите за недвижими имоти в държавите-членки, като например Обединеното кралство, и други доставчици на услуги, свързани с пазара на недвижими имоти в Испания, продължават да предлагат имоти в нови зони на застрояване дори когато при всички случаи са наясно с факта, че съществува явна възможност въпросните проекти да не бъдат завършени или построени,

Aй. като има предвид, че естествените средиземноморски островни и крайбрежни зони на Испания са били обект на значително разрушаване през последното десетилетие, тъй като циментови и бетонни постройки са обхванали тези територии по начин, който е засегнал не само уязвимата крайбрежна природна среда — голяма част от която на думи е защитена съгласно директивите за местообитанията(6)/Натура 2000 и птиците(7), като проекти за застрояване в Кабо де Гата (Алмерия) и в Мурсия, — но и социалната и културна дейност в много области, което съставлява трагична и необратима загуба за тяхната културна идентичност и наследство, както и за тяхната екологична цялост, като всичко това се дължи основно на липсата на планиране, изготвено на ниво над общинското, или на регионални насоки относно планирането, които да поставят разумни ограничения върху разрастването на жилищното строителство и застрояването, определени въз основа на изрични критерии за екологична устойчивост, както и на алчността и спекулативното поведение на някои местни и регионални органи и представители на строителната индустрия, които са успели да извлекат от своите дейности в тази насока огромни печалби, повечето от които са били изнесени извън държавата(8),

Aк. като има предвид, че този модел на растеж има отрицателни последици и за сектора на туризма, поради унищожителното му въздействие върху качествения туризъм, тъй като руши местните ценности и поощрява прекаленото разрастване на градските зони,

Aл.     като има предвид, че това е модел, който ограбва паметници на културата и руши ценностите и необикновените особености на идентичността, които са от основно значение за културното многообразие на Испания, като се унищожават археологически обекти, сгради и места, представляващи интерес от гледна точка на културата, както и природната среда и ландшафтът около тях,

Aм. като има предвид, че строителната индустрия, която реализира значителни печалби през годините на бърз икономически растеж, се е превърнала в основна жертва на настоящия крах на финансовите пазари, който сам по себе си е частично породен от спекулативни начинания в жилищния сектор, и като има предвид, че това засяга не само самите дружества, които сега са изправени пред несъстоятелност, но също и десетките хиляди работници в строителната индустрия, които в момента са изправени през безработица, в резултат от неустойчивите политики за жилищно строителство, които бяха водени и на които те сега също са станали жертви,

1.   призовава испанското правителство и органите на управление в засегнатите области да извършат цялостно преразглеждане и да преработят цялото законодателство, засягащо правата на частна собственост, вследствие на масовата урбанизация, с цел слагане на край на злоупотребите с правата и задълженията, предвидени в Договора за ЕО, Хартата на основните права, ЕКЗПЧОС и относимите директиви на ЕС, както и в други конвенции, по които ЕС е страна;

2.  призовава испанските органи да отменят всички законови форми, поощряващи спекулацията, като например агентите за недвижими имоти в проекти за застрояване;

3.   счита, че компетентните регионални органи следва временно да преустановят и да преразгледат всички нови планове за застрояване, които не съблюдават строгите критерии за екологична устойчивост и социална отговорност и не гарантират спазването на законното право на собственост върху законно придобито имущество, и да спрат и отменят всички съществуващи строежи, при които критериите, установени в законодателството на ЕС, особено по отношение на възлагането на поръчки за жилищно строителство и съгласуваността с разпоредбите за водите и околната среда, не са били спазени или прилагани;

4.  изисква от испанските органи да гарантират, че нито един административен акт, който би принудил гражданин да отстъпи законно придобита частна собственост, не използва като правно основание закон, приет след датата на изграждане на въпросния имот, тъй като това би накърнило принципа за липса на обратно действие на административните актове, който е общ принцип на общностното право (виж решението на Съда на ЕО от 29 януари 1985 г. по дело 234/83 "Gesamthochschule Duisburg" [1985 г.] ECR 327), и би подкопало гаранциите, предоставящи на гражданите правна сигурност, доверие и законно обосновани очаквания за защита в съответствие със законодателството на ЕС;

5.  призовава испанските органи да развиват култура на прозрачност, целяща осведомяване на гражданите относно управлението на почвите и насърчаване на ефективни механизми за информиране и ангажиране на обществеността с участие в тези процеси;

6.  настоятелно призовава испанското правителство да проведе публичен дебат, с участието на всички административни органи, който да включи обстойно проучване, посредством създаване на работна комисия по въпросите на градоустройственото развитие в Испания, и да даде възможност за предприемане на законодателни мерки срещу спекулацията и неустойчивото развитие;

7.  настоятелно призовава компетентните национални и регионални органи да установят функциониращи съдебни и административни механизми, включващи регионалните омбудсмани, които да разполагат с правомощия да осигурят начини за ускоряване изплащането на обезщетенията и компенсациите за лицата, пострадали вследствие на злоупотреба с жилищно строителство в резултат на прилагането на разпоредбите на съществуващото законодателство;

8.   изисква компетентните финансови и търговски органи, обвързани със строителната и жилищната индустрия, да работят съвместно с политическите органи в търсенето на решения за проблемите, произтичащи от едромащабното застрояване, което е засегнало многобройни граждани на ЕС, избрали да се възползват от разпоредбите на Договора за ЕС и упражнили своето право на установяване съгласно член 44 в държава-членка, която не е тяхната страна на произход;

9.  настоятелно призовава компетентните национални, регионални и местни органи да гарантират справедливо разрешаване на многото текущи дела на граждани на ЕС, чиито къщи не са завършени в резултат от незадоволително планиране и координиране между институциите и строителните дружества;

10. изтъква, че ако засегнатите страни не постигнат задоволителен резултат в испанските съдилища, те ще трябва да обжалват пред Европейския съд по правата на човека, като се вземе предвид, че предполагаемите нарушения на основното право на собственост не са част от компетенциите на Съда на Европейските общности;

11. призовава институциите на ЕС да предоставят консултации и помощ, ако бъдат помолени за това от испанските органи, с цел осигуряване на средства за ефективно преодоляване на разрушителното въздействие на масовото жилищно строителство върху живота на гражданите, в рамките на надлежно кратък, но разумен срок;

12. призовава Комисията същевременно да гарантира строго съблюдаване на прилагането на законодателството на Общността и на целите, установени в директивите, за които се отнася настоящата резолюция, така че да може да се гарантира тяхното спазване;

13. изразява дълбоката си загриженост и тревога по отношение на факта, че правните и съдебните органи в Испания са срещнали трудности при справянето с въздействието на масовото жилищно строителство върху живота на хората, както свидетелстват хилядите писма с изложени случаи, постъпили в Парламента и неговата компетентна комисия по този въпрос;

14. счита за тревожен факта, че изглежда сред вносителите на петиции е широкоразпространена липсата на доверие в испанската съдебна система като ефективно средство за получаване на обезщетение и справедливост;

15. изразява загриженост поради липсата на правилно транспониране на директивите относно изпирането на пари(9), което понастоящем е предмет на производство за нарушение на Договора и което е ограничило прозрачността и преследването по съдебен път на незаконното циркулиране на финансов капитал, включително инвестиции в някои едромащабни проекти за застрояване;

16. застъпва становището, че лицата, които добросъвестно са закупили собственост в Испания, само за да установят, че сделката е обявена за незаконна, следва да имат правото да получат подходящо обезщетение с помощта на испанските съдилища;

17. счита, че ако частни лица, които са закупили собственост в Испания, знаейки, че има вероятност въпросната сделка да е незаконна, могат да бъдат задължени да поемат разходите, свързани с поетия от тях риск, то същото аналогично трябва да важи "a fortiori" за специалистите в тази област; следователно счита, че строителни предприемачи, сключили договори, за чиято незаконност е трябвало да знаят, следва да нямат право на обезщетение за планове, изоставени поради това, че не отговарят на изискванията на националното и европейското законодателство, като следва да нямат автоматично право да им бъдат възстановени плащания, които вече са направени към общините, когато те са извършени със знанието, че е вероятно сключеният договор да е незаконен;

18. счита, въпреки всичко, че липсата на яснота, прецизност и сигурност по отношение на правата на частна собственост, предвидени в съществуващото законодателство, и липсата на каквото и да е правилно и последователно прилагане на законите в областта на околната среда са основната причина за много проблеми, свързани с жилищното строителство, като това, съчетано с известна немарливост в съдебния процес, не само е утежнило проблема, но също е породило всеобща форма на корупция, чиято основна жертва отново е гражданинът на ЕС, а също така е причинило и значителни загуби за испанската държава;

19. подкрепя заключенията, до които е достигнал омбудсманът на област Валенсия (Síndica de Greuges), институция, която справедливо се слави със своята защита на основните права на гражданите, в които се посочва, че е възможно правата на собствениците да са били засегнати, без значение дали вследствие на недооценяването им от строителния предприемач, или от това, че понякога тези собственици е трябвало да заплащат прекомерно големи разходи по строителството, определени едностранно от строителния предприемач;

20. счита, че е необходимо е да се гарантират достъпът до информация и участието на гражданите в процеса на строителството още от самото му начало, като и че на разположение на гражданите следва да се предоставя информация за околната среда, изложена по ясен, прост и разбираем начин;

21. счита, че не е било предоставено определение, с правилно уточнени граници на обхвата му, относно понятието "общ интерес", било то в съществуващото законодателство за застрояването, или от страна на съответните органи, като този термин се използва за одобряване на проекти, които са неустойчиви от екологична гледна точка, а в някои случаи и за заобикаляне на отрицателни оценки и доклади за въздействието върху околната среда, изготвени от съответните съюзи по хидрография;

22. отчита и подкрепя усилията на испанските органи да опазят крайбрежната околна среда и при възможност да я възстановят по начин, позволяващ запазването на биоразнообразието и възобновяването на местните растителни и животински видове; в този специфичен контекст ги призовава да преразгледат и при необходимост да преработят Закона за крайбрежната ивица, като неотложен въпрос, за да защитят правата на законните собственици на домове и на хората, които притежават малки парцели земя в крайбрежни зони, които не оказват отрицателно въздействие върху крайбрежната околна среда; подчертава, че такава защита не бива да се предоставя на проекти, които са планирани като спекулативни рискови начинания и не спазват приложимите директиви на ЕС в областта на околната среда; поема ангажимент да разгледа получените на тази тема петиции в контекста на отговорите, предоставени от компетентните испански органи;

23. изразява загриженост във връзка с положението с градоустройственото планиране в община Марбея в Андалусия, където десетки хиляди домове, които са построени незаконно, вероятно в нарушение на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда и общественото участие, политиката в областта на водите и обществените поръчки, предстои да бъдат узаконени с нов общ план за града, което ще доведе до липса на правна сигурност и гаранции за купувачите на домове, собствениците на имоти и гражданите като цяло;

24. отдава дължимото и напълно подкрепя дейностите на регионалните омбудсмани („síndics de greuges“) и техните служители, както и на по-усърдните прокурори („fiscales“), които са положили значителни усилия, за да възстановят прилагането от страна на засегнатите институции на правилните процедури по отношение на тези въпроси;

25. също така изразява похвала към вносителите на петиции, техните сдружения и сдруженията на местните общности, включващи десетки хиляди испански и други граждани, които насочиха вниманието на Парламента към тези въпроси и спомогнаха за гарантирането на основните права на своите съседи и на всички други, засегнати от този сложен проблем;

26. припомня, че директивата за оценка на въздействието върху околната среда(10) и директивата за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда(11) налагат задължение за консултация със заинтересованите страни на етап, когато плановете се установяват и изготвят, а не — както толкова често е ставало в случаи, отнесени до вниманието на комисията по петиции — след като плановете са били фактически договорени от местния орган; в същата връзка припомня, че всяка значителна промяна на съществуващи планове също трябва да съблюдава тази процедура и че плановете също така трябва да са текущи и да не са статистически неточни или остарели;

27. също така припомня, че Комисията е оправомощена съгласно член 91 от Регламент (ЕО) № 1083/2006(12) да прекъсва плащанията по структурно финансиране, а съгласно член 92 – да спира такова финансиране в полза на съответната държава-членка или регион, както и да предприема коригиращи мерки по отношение на проекти, получаващи финансиране, които впоследствие са определени като не напълно съвместими с правилата, уреждащи прилагането на съответните законодателни актове на ЕС;

28. припомня също, че Парламентът, в качеството си на бюджетен орган, също може да реши да постави в резерв финансиране, предназначено за политики на сближаване, ако счете това за необходимо, с цел убеждаване на дадена държава-членка да преустанови извършването на сериозни нарушения на правилата и принципите, които тя е задължена да съблюдава съгласно Договора или в резултат на прилагането на законодателството на ЕС, до момента, в който проблемът бъде разрешен;

29. отново повтаря заключенията, изложени в неговите предишни резолюции, като поставя под въпрос методите за назначаване на агенти за недвижими имоти и често прекомерните правомощия, предоставяни на специалисти по планиране и градоустройство и на строителни предприемачи от някои местни органи, за сметка на общините и гражданите, които разполагат с жилища в района;

30. отново призовава местните органи да се допитват до гражданите и да ги включват в градоустройствените проекти с цел насърчаване на справедливо, прозрачно и устойчиво градоустройствено развитие, когато това е необходимо, в интерес на местните общности, а не само в интерес на строителните предприемачи, агентите за недвижими имоти и други икономически интереси;

31. призовава органите, които отговарят за градоустройственото развитие, да разширят процесите, свързани с провеждане на консултации по отнасящите се до него въпроси, така че да включат в тях собствениците на имоти, с потвърждение за получаване, винаги когато се променя класификацията на техните имоти, както и да предложат на местните органи да издават преки, лични покани по време на процедурите по обжалване на план за регулация или прекласифициране на терени;

32. остро осъжда незаконната практика на някои строителни предприемачи да използват уловки за подкопаване на законното право на собственост на гражданите на ЕС чрез намеса в системата за регистрация на земята и кадастралните уведомления и призовава местните органи да установят подходящи законни предпазни мерки срещу тази практика;

33. потвърждава, че когато е необходимо изплащането на компенсации за загуба на имот, те следва да бъдат предоставени в подходящ размер и в съответствие със законодателството и съдебната практика на Съда на Европейските общности и на Европейския съд по правата на човека;

34. припомня, че директивата за нелоялните търговски практики(13) задължава всички държави-членки да осигурят подходящи средства за получаване на съдебна и правна защита за потребителите, които са станали жертва на такива практики, и да гарантират въвеждането на подходящи санкции за противодействие на подобни практики;

35. отново призовава Комисията да започне информационна кампания, насочена към гражданите на ЕС, които купуват недвижимо имущество в държава-членка, различна от тяхната собствена;

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителството и парламента на Кралство Испания, както и на правителствата и парламентите на неговите автономни области, на националния и регионалните омбудсмани на Испания и на вносителите на петиции.

(1)

Решение от 23 септември 1998 г.; вж. също така резолюцията на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно резултатите от проучвателната мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид, проведена от името на комисията по петиции (ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 340).

(2)

Вж. гореспоменатата резолюция от 21 юни 2007 г. и резолюцията от 13 декември 2005 г. относно твърденията за нарушаване на Закона за поземлената собственост в област Валенсия, или "Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica" (LRAU – закон за дейностите, свързани със застрояване), и неговото отражение върху европейските граждани (петиции 609/2003, 732/2003, 985/2002, 111272002. 107/2004 и други) (ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 225).

(3)

Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).

(4)

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(5)

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

(6)

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(7)

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1).

(8)

Вж. последните доклади, публикувани от испанската централна банка, "Грийнпийс" и "Transparency International".

(9)

Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15); Директива 2006/70/EО на Комисията от 1 август 2006 г. относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението "видни политически личности" и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база (OВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 29).

(10)

Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).

(11)

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

(12)

Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

(13)

Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Проекторезолюцията, която се представя за разглеждане от Европейския парламент, е необходима, за да се гарантира, че се спазват правата по Договора на хиляди европейски граждани.

Комисията по петиции не се впусна лекомислено в своя курс на действие, част от който бяха проведените от нея три проучвателни мисии в Испания през настоящия парламентарен мандат. Самият Парламент прие две резолюции по тази тема, като одобри констатациите на комисията, първата през 2005 г., а след това през юни 2007 г.(1) Позицията на Парламента, както бе гласувана тогава, се съдържа в съображение Н от настоящата проекторезолюция. Ако отговорните органи на национално или местно равнище бяха свършили нещо реално, за да реагират на опасенията, изразени по-рано от Парламента, необходимостта от настоящата резолюция би била съмнителна. Но те го направиха и затова тя е нужна.

Все пак, днес, хиляди европейски граждани продължават да бъдат жертви на система за масова урбанизация, която според становището на комисията по петиции в много случаи е потъпкала законните им права като собственици на имоти, като същевременно е разрушила крехките екосистеми и околната среда по средиземноморското крайбрежие в много части на испанската брегова ивица и вътрешността на страната. В няколко случая вносители на петиции представиха своя казус за разглеждане и проверка по време на заседанията на комисията по петиции, на които присъстваха множество лица, а органите – предимно от автономна област Валенсия и в по-малка степен от Андалусия – използваха предоставилата се възможност, за да защитят действията си. Междувременно Европейската комисия заведе дело за нарушение срещу Испания, пряко свързано с жилищното строителство във Валенсия и прилагането на директивите за обществените поръчки, като в момента разследва други твърдения за неприлагане на законодателството на ЕС по въпроси, свързани с околната среда и водите. Ключов елемент представлява това, дали кумулативният ефект на толкова много едромащабни проекти за застрояване, за които няма положителен доклад за въздействието върху водите, издаден от компетентния орган, би направил невъзможно прилагането на рамковата директива за водите, като се откаже снабдяване с вода за потребление от човека и за земеделски цели.

Много европейски граждани са избрали да живеят в Испания поради всички предимства, които страната и народът й могат да предложат, като при това са се възползвали от правата, предоставени на всички европейски граждани по силата на Договорите. Но проблемите, обхванати от този доклад, се усещат и от самите испански граждани, чийто брой е поне колкото на останалите, съдейки по получените петиции по тази тема.

Следователно е недопустимо определени политически органи, както и партийни лидери, да твърдят, че тези въпроси се повдигат само от чужденци, които, разбира се, не могат да разберат испанските закони, или да твърдят, че жертвите трябва само да се обърнат към най-близкия съд, за да се изясни положението им и да се намери решение за него. Множество вносители на петиции наистина са опитали този курс на действие, но не са постигнали никакъв резултат, докато други не разполагат с нужните пари, за да го направят. Повечето са объркани от противоречивите съвети, които получават от местните органи и от адвокати, към които са се обърнали за съвет, но те не са им помогнали много. (Да не споменаваме множеството случаи, в които самите общински органи и адвокати са били съществена част от проблема.) Повечето вносители на петиции и много юристи са смутени от липсата на правна сигурност и от объркването, получаващо се от неточното или изключително усложнено законодателство, свързано с градоустройственото развитие и неговите последици, успоредно с дори още по-объркващите разпоредби по прилагането му. Неотдавна възобновеният Закон за крайбрежната ивица от 1988 г. представлява допълнителен случай във връзка с това.

Комисията по петиции признава, че градоустройственото планиране е от компетентността на автономните области и общините в Испания. Съзнава, че националните органи са компетентни и по отношение на въпроси като общата рамка за поземления закон, както и по въпроси в областта на опазването на околната среда, като например водоснабдяването, а също така и за защитата на включени в списъците видове. Комисията няма погрешно схващане, що се отнася до обхвата и приложимостта на националното законодателство, и не подвежда никого от вносителите на петиции по тези въпроси. Наистина, ние се консултирахме с областния омбудсман (Sindic de Greuges) по редица случаи.

При все това законите, прилагани в тези области, трябва да са съобразени с общите разпоредби на Договорите за ЕС и със законодателните актове на ЕС, като националното правителство следва да се погрижи това да е така. Тази е правната основа, която използва комисията по петиции за своите действия, на базата на петициите, получени в съответствие с член 194 от Договора за ЕО.(2)

Тя предприема действия, защото европейските граждани имат права по силата на Договорите, като зачита принципа на субсидиарност.

Предприема действия, защото европейски граждани се обърнаха към комисията по петиции с молба за помощ при разрешаването на техните отделни и колективни лични драми, а пряко избраните членове на Европейския парламент реагираха в защита на правата на своите избиратели.

Предприе действия, защото вярва, че всички държави-членки имат политическо, правно и морално задължение да функционират в съответствие с основните принципи, съдържащи се в Договорите, включително Хартата на основните права, подписана от председателите на трите главни институции на ЕС. Европейските граждани очакват от своите политици да спазват това, за което са поели задължение, а не да се опитват да избягат от отговорността си.

Очевидно е, че световната финансова криза и нейните последици са нанесли суров удар върху строителния отрасъл в Испания, като това е трагедия за работната сила, но дори и преди събитията от есента на 2008 г. строителният отрасъл вече е вървял към сътресение. Годините на масово застрояване и разрушаване на крайбрежието, довели до значителни финансови печалби за отрасъла и сериозно презастрояване – в момента има един и половина милиона нови, все още незакупени жилища, и колко ли нови голф игрища, – основаващо се на нелогичните и алчни предположения на строителните предприемачи, изграждащи отделни недвижими имоти и комплекси от такива имоти, сега са причина за катастрофална рецесия в Испания.

Испанските органи, особено в областите, продължават да отричат това, докато жертвите вече възлизат на хиляди. В най-добрия случай, както показват много примери, поведението им е било самонадеяно, що се отнася до правата на частна собственост, а в най-лошия случай – то е било съвършено пренебрежително.

Ландшафтът вече е увреден – както свидетелстват много авторитетни доклади(3), – като същевременно неизпълнените градоустройствени планове остават да висят като безчетни бетонни Дамоклеви мечове над много селски и крайбрежни райони. Това е причината, поради която резолюцията призовава местните органи да преустановят изпълнението и да преразгледат всички съществуващи планове, като продължат едва след доказване на тяхната устойчивост, включвайки местните общности в избора им, както и след осигуряване на гаранции за опазването на околната среда. Законното право на собственост трябва да се защитава.

Още в доклада от първата проучвателна мисия в Испания през 2004 г. бе подробно описано какво се случваше и какви бяха последиците от това. При втората проучвателна мисия някои политици и строителни предприемачи, седейки рамо до рамо в същата заседателна зала, сякаш за да подчертаят неразривната си подкрепа, дори стигнаха дотам, че да кажат, че вината за положението е на комисията по петиции, която носи отговорност за загубата на инвестиции в област Валенсия, като казаха това директно на членовете на делегацията на комисията. При третата проучвателна мисия във Валенсия през 2007 г. безочливостта стигна своя връх и на членове на делегацията беше казано, че получените петиции са изфабрикувани от колективното въображение на комисията. През януари имах възможността да обсъдя откровено въпроса с компетентния министър на Валенсия, макар на национално ниво това да се оказа невъзможно.

Може би не е никакво съвпадение фактът, че успоредно с протичащите разследвания на комисията испанските съдебни и правоприлагащи органи също провеждаха свои разследвания. Както всички ние знаем, резултатът бе един почти безкраен списък с местни политици и длъжности лица от континенталната част на Испания и от островите, задържани по обвинения в корупция, свързана със сделки за масово застрояване, сключени през последно време. Доста известен вече е фактът, че за изграждането на жилища в Испания през последното десетилетие са използвани повече цимент и бетон, отколкото във Франция, Германия и Обединеното кралство, взето заедно.

Тази трагедия, разбира се, прикри един сериозен довод, изразен от много хора, настроени критично към разследванията на комисията. Това, разбира се, е, че не всички местни органи са корумпирани и не всички са паднали в клопката на лесните парични печалби. Много от тях са действали отговорно, повечето местни кметове са вземали присърце единствено интересите на своите общини, но тъжният факт е, че и те са се превърнали в жертви на масовата урбанизация.

Много представители на строителния отрасъл, с които докладчикът проведе срещи, също са жертви на треската за забогатяване и политическа власт на най-големите играчи. Без съмнение доста по-малките строителни дружества, работещи с устойчиви методи, които отчитат местните изисквания и имат по-скромни, но екологично правилни цели, са тези, които в крайна сметка ще изплуват, за да се възстанови отрасълът, щом бъдат установени ред и регулаторни механизми и те започнат да се спазват.

Комисията по петиции разполага със стотици проучвания по отделни случаи, съдържащи се в документите, представени от вносителите на петиции. Те покриват доста разнообразни конкретни ситуации, както може да се види в таблицата, приложена към настоящия доклад. Повечето петиции са внесени от физически лица от името на жителите на конкретна област, други имат по-широка подкрепа, някои са подадени от много уязвими възрастни хора, които се боят, че спестяванията на целия им живот, вложени в дома, в който живеят като пенсионери, ще бъдат погълнати от безскрупулни и безотговорни местни търговци.

Комисията по петиции се опита да категоризира тези петиции, за да може проблемите, пред които са изправени европейски граждани, да се определят по-лесно от тези, които имат властта да намират решения, без значение дали средството е от съдебно, или от политическо естество. Тя е предложила в резолюцията определени средства, които би могло да се проучат, с цел да се гарантира, че европейските граждани ще получат подходящо обезщетение за загубите си в резултат на практикуваното заграбване на земи. Призова за установяване на превантивни мерки. Оценката на въздействието върху околната среда на всички програми трябва да се ръководи от принципа на предпазните мерки.

Най-вече призовава за по-голяма правна сигурност и по-сериозно зачитане на законните собственици на имоти и на техните права. Необходимо е да се възстанови доверието в испанската съдебна система, особено в светлината на изявленията на видни членове на адвокатската колегия на Валенсия, които недвусмислено заявиха, че няма средство за правна защита за жертвите на масовата урбанизация. Това е в интерес както на гражданите, така и на общините.

Призовава да се предоставя на разположение по-точна информация и всички проекти за застрояване да станат по-прозрачни, като се заявяват ясно последствията за собствениците на имотите. Когато се налага да се поемат разходи, тези разходи трябва да са обосновани и разумни, а не произволни, какъвто прекалено често е случаят в момента. Никое лице не трябва да се лишава от земята или дома му без надлежен процес и подходящо и правилно обезщетение, в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, която всички държави-членки са задължени да спазват по силата на член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

Комисията изисква от отговорните органи в Испания отново да прегледат и впоследствие да преработят законодателството, когато това е необходимо, за да се гарантират правата, съдържащи се в Договора, по отношение на собствениците на имоти, и да отменят всички проекти за застрояване, при които законодателството на ЕС не се спазва или не се прилага.(4) Новите градоустройствени планове, които не съблюдават екологичната устойчивост и обществената отговорност, както и правата на законните собственици на имоти, следва временно да се преустановят и да бъдат преразгледани. Ролята на агента за недвижими имоти, извършващ посредническа дейност по проекти за застрояване, и условията, при които местни органи са предлагали оферти на такива агенти, бяха предмет на много петиции, като в момента са предмет на производство за нарушение, образувано в Съда на Европейските общности. По тази причина докладчикът няма да коментира, навлизайки в допълнителни подробности, а само ще каже, че комисията по петиции изцяло подкрепи Европейската комисия в това нейно действие, както направиха и много вносители на петиции.

Комисията разбира и подкрепя испанските органи в опитите им да запазят, а където е възможно и да възстановят околната среда по крайбрежието. Това, което не разбира, е защо действието на Закона за крайбрежната ивица от 1988 г. е възобновено на този етап, по това време, след като той е бил практически суспендиран в продължение на тридесет години, през които са извършени толкова опустошения. Защо прилагането му е толкова хаотично и произволно, като традиционни жилища по крайбрежието се разрушават, а новопостроени съвременни апартаменти се толерират? Защо се е позволявало на хората да закупуват такива имоти през последните тридесет години, при спазване на всички законови изисквания, които са им били поставени, само за да бъдат изправени днес пред закон с обратна сила, който отхвърля правата им, свързани със законна собственост? Разумно е спекулантите и строителните предприемачи, които са разполагали с правните ресурси, необходими за по-добро познаване на законодателството, да понесат наказания. Това, което не е разумно, е хората, закупили добросъвестно своята собственост, при спазване на всички изисквания, отправени към тях, да загубят своите права, както и правата на техните семейства и наследници, свързани с домовете им.

Европейската комисия може да използва производството за нарушение, за да се гарантира изпълнението от страна на държава-членка на задълженията й в съответствие с Договорите или съгласно условията, предвидени в директивите на ЕС. Европейският парламент, който не разполага с това оръжие, може, в надлежно обосновани случаи, да използва бюджетните си правомощия за постигането на подобни цели, в случай че вземе такова решение. На този етап е достатъчно да се каже, че има много примери, в които масовата урбанизация е включвала елементи на финансиране от ЕС за нова инфраструктура в общата програма, за да се позволи на Парламента и на комисията му по бюджетен контрол да разгледат внимателно и по-отблизо тези случаи, ако не се постигне напредък при разрешаването на въпросите, повдигнати от вносителите на петиции в Европейския парламент. В качеството си на докладчик, аз, естествено, силно се надявам, че това няма да бъде необходимо.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

(1)

Доклад от първата проучвателна мисия в Испания, юли 2004 г., PE 346.773. Доклад на г-жа Janelly Fourtou до Европейския парламент, включващ подробни данни относно втората проучвателна мисия, юни 2005 г. A6-0382/2005 Доклад от третата проучвателна мисия в Испания, април 2007 г., PE 386 549. Резолюция, приета от Европейския парламент, 21 юни 2008 г. B6-0251/2007

(2)

Вж. по-специално: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana – от проф. José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007 г.

(3)

"Грийнпийс" - Испания: Destrucción a Toda Costa.

Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.

(4)

В резолюцията се цитира член 33 от испанската конституция. Неговите разпоредби обаче не са ясно определени от Конституционния съд по отношение на прилагането им, когато се прилагат спрямо проекти за масово застрояване.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-н Marcin LIBICKI

Председател

Комисия по петиции

ASP 04F158

БРЮКСЕЛ

Относно:  становище под формата на писмо във връзка с проектодоклада относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС, въз основа на получените петиции (петиции 00/00 и 00/00) (2008/2248(INI))

Уважаеми г-н Libicki,

Комисията по правни въпроси има следните забележки, които желае да отправи, по отношение на определени строго юридически аспекти на цитирания по-горе проектодоклад.

Изготвеният от докладчика на комисията по петиции проектодоклад съдържа определени погрешни схващания, що се отнася до обхвата и приложимостта на националното законодателство, които е възможно да подведат четящите проектодоклада да надценят това, което Европейският съюз може да направи в случаи, в които се предполага, че държава-членка или национални органи са действали в нарушение на основни права, определени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз.

За да бъдат институциите на Общността (Комисията, Съдът на Европейските общности) в състояние да предприемат действия срещу държава-членка в подобни обстоятелства, нарушението на основно право трябва да може да се отнесе към упражняването на компетенциите на Общността. Самият факт, че някои от лицата, за които се предполага, че са понесли щети, в резултат на предполагаемо нарушение на основно право, посочено в ЕКЗПЧОС и в Хартата на основните права на Европейския съюз, са упражнили своите права, произтичащи от законодателството на Общността, на свободно движение или на свобода на установяване, не е достатъчен, за да се включи този въпрос в компетенцията на Общността.

Що се отнася до предполагаемото нарушение на правото на собственост (член 1 от първия Допълнителен протокол към ЕКЗПЧОС), проектодокладът не успява да докаже каквато и да било връзка с общностното законодателство.

Освен това твърдението, изложено в съображение И от проектодоклада, относно това, че дело за компетентността на Общността по отношение на правата на интелектуална собственост, във връзка с член 295 от Договора(1)(дело 119/75 "Terrapin срещу Terranova" [1976 г.] ECR 1039), доказва, че компетенцията на държавите-членки по отношение на системата на собственост върху имущество"трябва винаги да се прилага в съответствие с основните принципи на общностното право, включващи свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали", издава фундаментално неразбиране на съдебната практика, свързана с член 295. Тази съдебна практика се занимава със случаи, в които Общността, при упражняването на компетенция на Общността (по отношение на свободното движение на стоки и т.н.), е целяла по някакъв начин да повлияе или да ограничи, или да упражни контрол над упражняването на правата на собственост, както разрешава член 1 от първия Допълнителен протокол към ЕКЗПЧОС. Наистина, в съответствие с последователно изразяваното становище на Съда на Европейските общности, "въпреки че правото на собственост представлява част от общите принципи на общностното право, то не е абсолютно право и трябва да се разглежда във връзка с неговата социална функция, и като се има предвид, че съответно упражняването на това право може да бъде ограничено, при условие че въпросните ограничения на практика съответстват на цели от общ интерес, преследвани от Общността, и не представляват непропорционална и нетърпима намеса, която накърнява същината на гарантираните права" (дело C-491/01 "British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco" [2002 г.] ECR I-11453).

Съдът на Европейските общности е изразил тази позиция извънредно ясно, например в определението от 6 октомври 2005 г. по дело C-328/04 "Vajnai" [2005 г.] I-8577 и в произнесеното по-рано решение относно отчуждаването на недвижима собственост по дело C-309/96 "Annibaldi срещу Sindaco del Comune di Guidonia и Presidente Regione Lazio" [1997 г.] ECR I-7493, точки 22-25: когато националните разпоредби попадат извън приложното поле на общностното право, не съществува компетенция на Общността за извършване на оценка на съвместимостта на тези разпоредби с основните права, чието спазване гарантира Съдът на Европейските общности.

При всяко положение, закупуването на недвижима собственост в Испания се извършва в съответствие с националните закони, като по отношение на всяко предполагаемо нарушаване на това законодателство решение трябва да вземат компетентните испански съдебни органи (вж. дело C-182/83 "Fearon срещу Irish Land Commission" [1984 г.] ECR 3677). Само в краен случай, когато всички средства за правна защита на национално равнище са били изчерпани, е възможно даден казус да бъде отнесен до Европейския съд по правата на човека.

Съществените факти от горепосоченото се състоят в това, че при извършването на принудителното изкупуване на недвижима собственост испанските органи действат в изпълнение на испанската конституция и законите, въведени в действие съгласно съответната разпоредба на конституцията. Фактът, че някои от засегнатите от въпросните мерки лица са граждани на Съюза, упражнили една от свободите, предоставени от Договора, няма отношение към въпроса. Правилният начин да се търси обезщетение е чрез испанските съдилища и накрая, щом всички национални средства за правна защита бъдат изчерпани, чрез Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

В заключение, проектодокладът се позовава на производство, образувано от Комисията срещу Испания за предполагаеми нарушения на директивата за обществените поръчки. Съмнително е обаче дали има достатъчна причинна връзка между предполагаемото неправилно прилагане на тази директива и щетите, които се предполага, че са претърпели вносителите на петициите.

В заключение, след като разгледа въпроса на свое заседание, проведено на 12 февруари 2009 г., комисията по правни въпроси, с тринадесет гласа "за"(2) и без "въздържали се", препоръчва Вашата комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горното предложение, като се придържа към препоръките на комисията по правни въпроси.

С уважение,

Giuseppe GARGANI

(1)

Този Договор по никакъв начин не засяга разпоредбите в държавите-членки, отнасящи се до системата на собственост върху имущество.

(2)

Присъстваха следните членове: Alin Lucian Antochi (изпълняващ длъжността председател ), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (заместник-председател), Francesco Enrico Speroni (заместник-председател), Monica Frassoni (докладчик по становище), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

11

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries

Правна информация - Политика за поверителност