Procedure : 2008/2248(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0082/2009

Indgivne tekster :

A6-0082/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0192

BETÆNKNING     
PDF 275kWORD 316k
20.2.2009
PE 416.354v02-00 A6-0082/2009

om konsekvenserne af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-borgernes individuelle rettigheder, for miljøet og for anvendelsen af EU-lovgivningen, på grundlag af indgivne andragender

(2008/2248(INI))

Udvalget for Andragender

Ordfører: Margrete Auken

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konsekvenserne af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-borgernes individuelle rettigheder, for miljøet og for anvendelsen af EU-lovgivningen, på grundlag af indgivne andragender

(2008/2248(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til andragenderne i vedføjede bilag, navnlig andragende 0609/03,

- der henviser til retten til at indgive andragender i medfør af EF-traktatens artikel 194,

- der henviser til forretningsordens artikel 192, stk. 1,

- der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og Retsudvalgets udtalelse (A6‑0082/2009),

A. der henviser til, at proceduren med indgivelse af andragender giver EU-borgere og andre med bopæl inden for EU mulighed for at få afhjulpet deres problemer uden om domstolene, når der er tale om spørgsmål, der falder ind under EU's virksomhedsfelt,

B. der henviser til, at det i artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes, at "Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles",

C. der henviser til, at Unionen i henhold til den nævnte traktats artikel 6, stk. 2, forpligter sig til at respektere de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

D. der henviser til, at enhver statsborger eller anden person med bopæl i en EMRK-signatarstat, som mener, at vedkommendes menneskerettigheder er blevet krænket, først kan indbringe sin sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, når alle nationale retsmidler er blevet udtømt, jf. artikel 35 i EMRK,

E. der henviser til, at EU-traktatens artikel 7 fastlægger de procedurer, Unionen kan benytte for at reagere på krænkelser af de i artikel 6, stk. 1, nævnte principper og søge løsninger,

F. der henviser til, at artikel 7 også giver Parlamentet ret til at fremsætte et begrundet forslag til Rådet med henblik på at få fastslået, om der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de principper, som Unionen bygger på,

G. der henviser til, at artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder sikrer respekten for borgernes privatliv og familieliv, herunder deres private hjem, og at artikel 8 i EMRK giver de samme rettigheder og bestemmer, at "ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder"; der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen har forpligtet sig til at overholde chartrets bestemmelser i alle deres aktiviteter,

H. der henviser til, at den private ejendomsret anerkendes som en grundlæggende rettighed i artikel 17 i chartret om grundlæggende rettigheder, hvori det fastslås, at "enhver har ret til at besidde retmæssigt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe dispositioner hermed og at lade den gå i arv", at "ingen må berøves sin ejendom, medmindre det skønnes nødvendigt i samfundets interesse, og det sker i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat ved lov, og mod rimelig og rettidig erstatning for tabet" og at "anvendelsen af ejendommen kan reguleres ved lov, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til almenvellet",

I. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 18 bestemmes, at "enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil",

J. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 295 bestemmes, at "de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af denne traktat"; der henviser til, at denne bestemmelse i henhold til Domstolens retspraksis alene anerkender medlemsstaternes beføjelser til at definere reglerne for det ejendomsretlige system, og at disse beføjelser, igen i henhold til Domstolens praksis, altid skal udøves i overensstemmelse med fællesskabsrettens grundprincipper såsom den frie bevægelighed for varer, personer, tjenester og kapital (se dom af 22. juni 1976 i sag C-119/75, Terrapin mod Terranova, Sml. 1976, s. 1039),

K. der henviser til, at Domstolen konsekvent har fastslået, at selv om ejendomsretten udgør en del af fællesskabsrettens generelle principper, er den ikke en absolut ret, men skal ses i sammenhæng med sin sociale funktion, og at udøvelsen heraf derfor kan underkastes begrænsninger, forudsat disse er i overensstemmelse med de formål, som Fællesskabet forfølger i almenhedens interesse, og ikke henset til det tilstræbte formål udgør et uforholdsmæssigt og uacceptabelt indgreb, der krænker selve de garanterede rettigheders kerne (se dom af 10. december 2002 i sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco (2002) Sml. I-11453),

L. der henviser til, at Domstolen uanset denne retspraksis konsekvent har fastslået, at når de nationale forskrifter falder uden for fællesskabsrettens anvendelsesområde, har Domstolen ikke kompetence til at vurdere, om disse forskrifter er i overensstemmelse med de grundrettigheder, som den skal beskytte (se f.eks. afgørelse af 6. oktober 2005 i sag C‑328/04 Vajnai (2005), Sml. I-8577, præmis 12 og 13),

M. der henviser til, at det i artikel 1, stk. 1, i den første tillægsprotokol til EMRK fastsættes, at "enhver fysisk eller juridisk person har ret til respekt for sin ejendom", og at "ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat ved lov og følger af folkerettens almindelige principper"; der henviser til, at artiklens stk. 2 fastslår, at "foranstående bestemmelser [...] imidlertid ikke på nogen måde [begrænser] statens ret til at håndhæve sådanne love, som den anser for nødvendige for at overvåge, at ejendomsretten udøves i overensstemmelse med almenhedens interesse, eller for at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder"; der henviser til, at Spanien i forbindelse med ratificeringen af protokollen tog forbehold for artikel 1 under henvisning til artikel 33 i den spanske forfatning, som fastslår følgende: "Den private ejendomsret og arveretten anerkendes. 2. Disse rettigheders indhold er afgrænset af deres sociale funktion som fastsat ved lov. 3. Ingen kan fratages sin ejendom eller sine rettigheder, medmindre det er begrundet i hensyn til den offentlige interesse eller almenvellet og sker mod en passende erstatning i overensstemmelse med loven",

N. der påpeger, at Parlamentet anser krav om afgivelse af retmæssigt erhvervet privat ejendom, uden at sagen har været igennem en behørig procedure og uden at der er ydet en passende erstatning, samt krav om betaling af vilkårlige beløb til uopfordrede og ofte unødvendige infrastrukturarbejder for at udgøre en krænkelse af et individs grundlæggende rettigheder i henhold til EMRK og i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis (se f.eks. Aka mod Tyrkiet(1)),

O. der henviser til, at de spanske myndigheder i 2008 udstedte instrukser om anvendelsen af kystloven fra 1988, efter at denne i årevis havde været negligeret med omfattende skader på miljøet i de spanske kystområder til følge; der påpeger, at end ikke de nye instrukser indeholder klare retningslinjer for de gennemførelsesforanstaltninger, som de berørte lokale og regionale myndigheder skal træffe; der påpeger, at mange af de seneste andragender, der er modtaget, vidner om, at instrukserne anvendes med tilbagevirkende kraft og indebærer arbitrær ødelæggelse og nedrivning af personers retmæssigt erhvervede ejendom og tilsidesættelse af deres ret til denne ejendom og af deres mulighed for at lade denne ret gå i arv,

P. der henviser til, at demarkationslinjens faktiske forløb har givet de berørte personer et stærkt indtryk af, at den er fastlagt på en arbitrær facon, som er til skade for udenlandske ejere, f.eks. på øen Formentera,

Q. der henviser til, at kystloven rammer de enkelte boligejere, hvis rettigheder skulle respekteres fuldt ud, uforholdsmæssigt hårdt, samtidig med at den farer med lempe mod dem, der bærer det egentlige ansvar for ødelæggelsen af kysterne, og som i mange tilfælde har stået bag den voldsomme overbebyggelse af kysten, bl.a. i form af feriebyer, og som havde al mulig grund til at vide, at de til stadighed handlede i strid med bestemmelserne i den nævnte lov,

R. der henviser til, at Udvalget for Andragender i den indeværende valgperiode som reaktion på det meget store antal modtagne andragender har foretaget detaljerede undersøgelser, har rapporteret tre gange om omfanget af krænkelserne af europæiske borgeres legitime ret til deres retmæssigt erhvervede ejendomme i Spanien og også har givet udtryk for sine betænkeligheder ved undergravningen af bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse, vandkvalitet og -forsyning, de offentlige indkøbsprocedurer i forbindelse med tildeling af byggekontrakter og mange af de lokale og regionale spanske myndigheders utilstrækkelige overvågning af procedurerne for byggeprojekter(2), og at disse spørgsmål er genstand for verserende sager såvel i Spanien som ved Domstolen,

S. der påpeger, at der er mange eksempler på, at myndigheder på alle forvaltningsniveauer fra det centrale over det regionale til det lokale har medvirket til at gennemføre en uholdbar udviklingsmodel, som har haft alvorlige miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger,

T. der henviser til, at Parlamentet har modtaget mange andragender fra privatpersoner og forskellige organisationer, der repræsenterer EU-borgere, hvori de klager over forskellige problemer i forbindelse med byggevirksomhed; der henviser til, at mange af de spørgsmål, der rejses i andragenderne vedrørende nybyggerier, ikke udgør krænkelser af fællesskabsretten, som det er fremgået af meddelelserne til medlemsstaterne herom, hvorfor de skal løses ved hjælp af de retsmidler, som er til rådighed i den pågældende medlemsstat,

U. der henviser til, at stadig mere tyder på, at de spanske retlige myndigheder er begyndt at tage den udfordring op, som overbebyggelsen af mange kystområder indebærer, navnlig ved at iværksætte undersøgelser og rejse sigtelse mod visse korrupte lokale embedsmænd, der gennem deres virke har fremmet en ukontrolleret byggeaktivitet af hidtil uset omfang på bekostning af EU-borgeres rettigheder og derigennem anrettet ubodelig skade på biodiversiteten og miljøintegriteten i mange spanske regioner; der imidlertid har erfaret, at behandlingen af disse sigtelser fortsat foregår med en uhørt langsommelighed, og at de afsagte domme i mange af disse sager ikke vil kunne fyldbyrdes på en måde, der vil være tilfredsstillende for ofrene for dette misbrug; der påpeger, at dette har forstærket det indtryk af et passivt og/eller partisk spansk retsvæsen, der deles af mange af de berørte ikke-spanske EU-borgere; der dog samtidig finder det værd at bemærke, at sådanne sager vil kunne appelleres til Menneskerettighedsdomstolen, når først alle nationale retsmidler er udtømt,

V. der henviser til, at denne udbredte aktivitet, der er blevet støttet af uansvarlige lokale og regionale myndigheder via en utilstrækkelig og til tider malplaceret lovgivning, som i mange tilfælde er i strid med målsætningerne i flere EU-retsakter, har været til stor skade for Spaniens omdømme og for dets bredere økonomiske og politiske interesser i Europa, hvilket også gælder den lemfældige måde, hvorpå den gældende byplanlægnings- og miljølovgivning i Spaniens selvstyrende regioner er blevet anvendt på visse byggeprojekter, samt de store korruptionssager i relation til dette misbrug, der er kommet for dagens lys,

W. der henviser til, at regionale ombudsmænd ofte under yderst vanskelige forhold har forsvaret EU-borgeres interesser i sager om misbrug af byggereglerne, selv om regeringerne i visse selvstyrende regioner i nogle tilfælde har formået at ignorere deres indsats,

X. der påpeger, at artikel 33 i den spanske forfatning omhandler den enkeltes ejendomsret, og at der har været foretaget forskellige fortolkninger af denne artikel, navnlig hvad angår spørgsmålet om inddragelse af en ejendom til et samfundsmæssigt formål set i forhold til personers ret til deres retmæssigt erhvervede boliger; der henviser til, at der ikke er truffet nogen retsafgørelse om anvendelsen af jordlovene i Valencia-regionen,

Y. der henviser til, at forfatningens artikel 47 fastslår alle spanieres ret til en værdig og passende bolig og pålægger de offentlige myndigheder at fastlægge de nødvendige betingelser og bestemmelser, der kan gøre denne ret effektiv, samt at regulere arealanvendelsen i henhold til almenhedens interesser for at undgå spekulation,

Z. der henviser til, at den nationale regering i Spanien er forpligtet til at gennemføre EF-traktaten og forsvare og sikre en fuld anvendelse af den europæiske lovgivning på sit territorium, uafhængigt af den interne fordeling af de politiske beføjelser, der er fastlagt i Kongeriget Spaniens forfatning,

Aa. der henviser til, at Kommissionen på grundlag af de beføjelser, den er tildelt af EF-traktatens artikel 226, har indledt en procedure mod Spanien ved Domstolen i en sag vedrørende det massive misbrug af byggereglerne i Spanien, i dette tilfælde direkte relateret til de valencianske myndigheders gennemførelse af direktivet om offentlige kontrakter(3),

Ab. der henviser til, at Kommissionen efter anmodning fra Udvalget for Andragender har indledt en undersøgelse af mere end 250 større byggeprojekter, der har været genstand for negative udtalelser fra de ansvarlige myndigheder for vand- og flodressourcer og som derfor kan være i strid med vandrammedirektivet(4), navnlig i Andalusien, Castilien-La Mancha, Murcia og Valencia,

Ac. der henviser til, at mange af disse byggeprojekter er adskilt fra eksisterende byområder, hvilket indebærer væsentlige udgifter til grundlæggende serviceydelser såsom el- og vandforsyning og vejinfrastruktur; der påpeger, at der ofte indgår EU-midler i investeringerne i disse projekter,

Ad. der påpeger, at Kommissionen i mange dokumenterede sager om problematiske byggeprojekter i Spanien ikke har været tilstrækkelig håndfast i sin fremfærd, ikke blot med hensyn til håndhævelsen af forsigtighedsprincippet i miljølovgivningen, men også ved at anlægge en "slap" fortolkning af handlinger foretaget af kompetente lokale og regionale myndigheder med bindende retsvirkning, såsom en lokal myndigheds "foreløbige godkendelse" af masterplanen til et byggeprojekt,

Ae. der henviser til, at formålet med direktivet om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet(5), hvis artikel 3 udtrykkeligt omhandler turisme og fysisk planlægning, er at yde beskyttelse af miljøet og bidrage til inddragelsen af miljøhensyn i forberedelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme bæredygtig udvikling; der henviser til, at vandrammedirektivet(6) forpligter medlemsstaterne til at hindre forringelsen af deres vandområder og fremme en bæredygtig anvendelse af deres ferskvandsressourcer,

Af. der henviser til, at en række undersøgelsesrejser foretaget af Udvalget for Andragender har vist, at disse målsætninger tilsyneladende ofte misforstås af nogle lokale og regionale myndigheder (ikke kun i kystområderne), når de foreslår eller godkender store byggeprojekter; der henviser til, at de fleste af de byggeprojekter, der klages over i andragenderne, omfatter omklassificering af arealer fra landzone til byzone - til stor økonomisk fordel for bygherren og developeren; der henviser til, at der også er mange eksempler på, at arealer, der har været omfattet af beskyttelse eller har opfyldt betingelserne for beskyttelse på grund af deres følsomme biodiversitet, er blevet afregistreres, omklassificeret eller slet ikke er blevet registreret, specifikt med det formål at gøre det muligt at bebygge arealet,

Ag. der påpeger, at sådanne forhold er en del af baggrunden for de overgreb, der har ramt tusinder af EU-borgere, der som følge af entreprenørers byggeplaner ikke blot har mistet deres legitimt erhvervede ejendomme, men også er blevet tvunget til at betale vilkårlige beløb til uønskede og ofte unødvendige og uberettigede infrastrukturprojekter i direkte tilknytning til deres ejendomsrettigheder, hvilket har resulteret i en økonomisk og følelsesmæssig katastrofe for mange familier,

Ah. der henviser til, at tusinder af EU-borgere under forskellige omstændigheder har købt ejendom i Spanien og været i god tro over for lokale advokater, byplanlæggere og arkitekter, kun for senere at finde ud af, at de har været ofre for skrupelløse lokale myndigheders misbrug af byggereglerne, og at deres ejendom som følge heraf risikerer at blive revet ned, fordi det er blevet konstateret, at den er ulovligt opført og dermed er blevet værdiløs og usælgelig,

Ai. der henviser til, at ejendomsmæglere i medlemsstaterne, herunder Det Forenede Kongerige, og andre tjenesteydere på boligmarkedet i Spanien fortsat markedsfører ejendomme i nye bebyggelser, også i tilfælde hvor de må være klar over, at der er en åbenlys mulighed for, at det pågældende projekt ikke vil blive færdiggjort eller opført,

Aj. der henviser til, at naturen på de spanske øer og kyster i Middelhavsområdet i det sidste årti har været ramt af omfattende ødelæggelser, i takt med at de er blevet dækket med cement og beton i en grad, der ikke bare har påvirket det følsomme kystmiljø - hvoraf en stor del formelt er beskyttet af habitatdirektivet(7), Natura 2000-direktivet og fugledirektivet(8), herunder de bebyggede områder i Cabo de Gata (Almeria) og i Murcia - men også de sociale og kulturelle aktiviteter i mange områder, hvilket er et tragisk og uigenkaldeligt tab for den kulturelle identitet og kulturarv samt miljøintegriteten, alt sammen primært på grund af manglende planlægning på overkommunalt plan og mangelen på territoriale bestemmelser, som kunne fastsætte fornuftige grænser for byvækst og nybyggeri ud fra eksplicitte kriterier vedrørende miljømæssig bæredygtighed, samt på grund af den grådighed og spekulative adfærd, der er udvist af visse lokale myndigheder og aktører i byggeindustrien, hvis aktiviteter på dette område har sikret dem massive fortjenester, hvoraf hovedparten er blevet sendt ud af landet(9),

Ak. der påpeger, at denne vækstmodel også har negative konsekvenser for turismen, eftersom der er tale om en ødelæggende model for turismens kvalitet, da den ødelægger lokalområdernes værdier og fremmer overbebyggelse,

Al. der påpeger, at denne model udpiner de kulturelle goder, ødelægger de værdier og identitetsmæssige kendetegn, der er grundlæggende elementer i den spanske kulturelle mangfoldighed, og ødelægger arkæologiske fundsteder og bygninger og lokaliteter af kulturel interesse samt den natur og de landskaber, der omgiver dem,

Am. der henviser til, at byggesektoren, der høstede store økonomiske gevinster i årene med hurtig økonomisk ekspansion, er blevet det første offer for det aktuelle sammenbrud på de finansielle markeder, som i sig selv delvist skyldes spekulative investeringer i boligsektoren, og at dette ikke kun rammer selve virksomhederne, som nu er ramt af konkurser, men også titusinder af ansatte i byggesektoren, som nu er kastet ud i arbejdsløshed på grund af de uholdbare byggepolitikker, som er blevet ført, og som nu også de er blevet ofre for,

1. opfordrer den nationale spanske regering og de berørte regionalregeringer til at foretage en grundig undersøgelse og revision af enhver lovgivning, der berører individuelle boligejeres rettigheder i forbindelse med massiv overbebyggelse, med henblik på at standse krænkelserne af de rettigheder og forpligtelser, der er knæsat i EF-traktaten, chartret om grundlæggende rettigheder, EMRK, de relevante EU-direktiver samt andre konventioner, som EU har underskrevet;

2. opfordrer de spanske myndigheder til at afskaffe alle de juridiske figurer, der kan tilskynde til spekulation, såsom den såkaldte "agente urbanizador";

3. mener, at de kompetente regionale myndigheder bør suspendere og revurdere alle nye byggeplaner, der ikke strengt overholder kriterierne for miljømæssig bæredygtighed og socialt ansvar, og som ikke sikrer respekten for den retmæssige ejendomsret til retmæssigt erhvervede ejendomme, og standse og annullere alle igangværende byggeprojekter i de tilfælde, hvor kriterier i EU-lovgivningen, navnlig vedrørende tildeling af byggekontrakter og overholdelse af bestemmelser vedrørende vand og miljø, ikke er blevet overholdt eller anvendt;

4. opfordrer de spanske myndigheder til at sikre, at ingen administrativ bestemmelse, der kan forpligte en borger til at afgive retmæssigt erhvervet privat ejendom, får hjemmel i en lovgivning, der er blevet vedtaget efter ejendommens opførelsesdato, eftersom dette ville krænke det forbud mod tilbagevirkende kraft i administrative bestemmelser, som er et almindeligt princip i fællesskabsretten (se Domstolens dom af 29. januar 1985 i sag 234/83 Gesamthochschule Duisburg (1985), Sml. 327) og samt undergrave de garantier, der skal sikre borgernes retssikkerhed, tillid og berettigede forventninger til beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen,

5. opfordrer de spanske myndigheder til at udvikle en åbenhedskultur, der er indrettet til at informere borgerne om arealforvaltningen og fremme effektive mekanismer til oplysning og inddragelse af offentligheden;

6. opfordrer den spanske regering til at gennemføre en offentlig debat med deltagelse af alle administrative organer, som skal omfatte en grundig undersøgelse gennem oprettelse af et arbejdsudvalg om byggepolitik i Spanien, der kan gøre det muligt at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger mod spekulation og ubæredygtig udvikling;

7. opfordrer indtrængende de kompetente regionale myndigheder til at oprette effektive retlige og administrative mekanismer, der inddrager regionale ombudsmænd og giver dem beføjelse til at tage skridt til at fremskynde procedurerne for behandling af klager og opnåelse af erstatning for personer, som har lidt tab på grund af misbrug af bestemmelserne i den eksisterende byggelovgivning,

8. anmoder de kompetente organer i den finansielle og kommercielle branche, der beskæftiger sig med bygge- og anlægssektoren, om at samarbejde med de politiske myndigheder om at finde løsninger på de problemer, der er skabt af den omfattende byggeaktivitet, og som har ramt talrige EU-borgere, der har valgt at gøre brug af den ret, som EU-traktatens artikel 44 giver dem til at etablere sig i en anden medlemsstat end deres egen;

9. opfordrer de kompetente, nationale, regionale og lokale myndigheder til at sikre en retfærdig afgørelse af de mange verserende sager vedrørende EU-borgere, hvis huse ikke er blevet færdigbygget som resultat af dårlig planlægning og koordinering mellem institutioner og byggefirmaer;

10. understreger, at hvis de krænkede parter ikke får medhold ved de spanske domstole, vil de kun kunne appellere sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, eftersom de påståede krænkelser af den grundlæggende ejendomsret ikke henhører under EF-Domstolens kompetence;

11. opfordrer EU-institutionerne til at rådgive og støtte de spanske myndigheder, hvis disse anmoder herom, for at sætte dem i stand til effektivt at afhjælpe de katastrofale følger, som den massive byggeaktivitet har haft for borgernes tilværelse, inden for en tilstrækkelig kort, omend stadig rimelig frist;

12. opfordrer samtidig Kommissionen til at sørge for en streng anvendelse af fællesskabslovgivningen og af de fastsatte målsætninger i de direktiver, der er omfattet af denne beslutning, således at overholdelsen heraf kan sikres;

13. giver udtryk for sin dybe bekymring og forfærdelse over de vanskeligheder, som de retlige myndigheder i Spanien har haft med at håndtere de virkninger, som den massive byggeaktivitet har haft på borgernes tilværelse, sådan som det fremgår af de mange tusinde henvendelser, som Parlamentet og dets ansvarlige udvalg i den forbindelse har modtaget;

14. finder det foruroligende, at andragerne tilsyneladende nærer stor mistillid til det spanske retssystems evne til at sikre en effektiv og retfærdig behandling af klager;

15. udtrykker sin bekymring over den mangelfulde gennemførelse af direktiverne om hvidvaskning af penge(10), som er genstand for et verserende traktatbrudssøgsmål og som har gjort det vanskeligt at gennemskue og retsforfølge ulovlige transaktioner med finansieringskapital, herunder investeringer i visse store byggeprojekter;

16. mener, at personer, som i god tro har købt en ejendom i Spanien, der efterfølgende er blevet erklæret ulovlig, skal have ret til en passende erstatning via de spanske domstole;

17. mener, at hvis privatpersoner, som har købt en ejendom i Spanien, selv om de vidste, at transaktionen sandsynligvis var ulovlig, kan tilpligtes at bære omkostningerne ved deres risikotagning, bør dette med desto større ret også gælde for erhvervsdrivende på området; mener derfor, at developere, som har indgået kontrakter, hvis ulovlighed de burde have kendt til, ikke bør kunne få erstatning for planer, som må opgives, fordi de ikke overholder nationale og europæisk love, og de bør heller ikke have nogen automatisk ret til at få refunderet beløb, der allerede er indbetalt til kommuner, når disse betalinger er foretaget i fuld bevidsthed om, at den indgåede kontrakt formentlig var ulovlig;

18. mener ikke desto mindre, at mangelen på klarhed, præcision og sikkerhed med hensyn til individuelle ejendomsrettigheder i den gældende lovgivning og mangelen på en korrekt og konsekvent anvendelse af miljølovgivningen er de grundlæggende årsager til mange af problemerne i forbindelse med byggeaktiviteter, og at dette kombineret med en vis mangel på stringens i retsprocesserne ikke blot har forværret problemet, men også har skabt en form for korruption på lokalt plan, der, endnu en gang, først og fremmest er gået ud over EU-borgeren, men som også har påført den spanske stat betydelige tab;

19. støtter de konklusioner, som Ombudskvinden i Valencia (Síndica de Greuges) - en institution, der med rette er berømt for sit forsvar for borgernes grundlæggende rettigheder - har udarbejdet, og ifølge hvilke boligejeres rettigheder kan være blevet krænket, hvad enten det skyldes, at developeren har anført en for lav værdiansættelse, eller fordi de pågældende ejere i forbindelse med byggeriet undertiden har måttet betale ekstraordinært store udgifter, som developeren ensidigt har pålagt dem;

20. mener, at det er nødvendigt at sikre adgangen til information og inddragelsen af borgeren lige fra et byggeprojekts indledende fase, og at miljøinformationen bør formidles til borgerne i en klar, enkelt og let forståelig form;

21. finder, at begrebet "almen interesse" ikke er blevet tilstrækkeligt defineret, hverken i den eksisterende byggelovgivning eller af de kompetente myndigheder, og påpeger, at begrebet anvendes til godkendelse af projekter, som ikke er bæredygtige ud fra et miljømæssigt synspunkt, samt i nogle tilfælde til at omgå negative miljøkonsekvensvurderinger og rapporter fra vandtilsynsmyndighederne;

22. anerkender og støtter de spanske myndigheders bestræbelser på at beskytte kystmiljøet og om muligt genoprette det på en måde, som sikrer biodiversiteten og genoprettelsen af naturligt forekommende plante- og dyrearter, og opfordrer dem i den forbindelse til snarest muligt at gennemgå og eventuelt revidere kystloven for at beskytte rettighederne for de retmæssige husejere og de personer, der ejer små grundstykker i kystområder, som ikke har en negativ indvirkning på kystmiljøet; understreger, at denne beskyttelse ikke bør anvendes i forbindelse med projekter, der har et spekulativt formål, og som ikke overholder EU's miljødirektiver; agter at tage de indgivne andragender om dette emne op til fornyet behandling i lyset af svarene fra de kompetente spanske myndigheder;

23. udtrykker sin bekymring over byplanlægningen i Marbella kommune i Andalusien, hvor titusinder af boliger, som er opført ulovligt, sandsynligvis i strid med EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse og offentlig deltagelse, vandpolitik og offentlige indkøb, nu skal lovliggøres gennem en ny byplan, hvilket vil resultere i en mangel på retssikkerhed for boligkøbere, boligejere og borgere generelt;

24. hylder og støtter fuldt ud de regionale ombudsmænd ("síndics de greuges") og deres medarbejdere samt de mere ihærdige offentlige anklagere ("fiscales"), der har gjort en betydelig indsats for at sikre, at de kompetente institutioner på ny anvender de korrekte procedurer for disse spørgsmål;

25. roser ligeledes den indsats, der er gjort af andragerne, deres foreninger og de lokale borgersammenslutninger, der omfatter tusinder af spanske og udenlandske statsborgere, som har gjort Parlamentet opmærksom på dette problem, og som har medvirket til at sikre de grundlæggende rettigheder for deres naboer og for alle de personer, der er berørt af dette komplekse problem;

26. minder om, at direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet(11) og direktivet om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet(12) omfatter en forpligtelse til at høre offentligheden allerede i forbindelse med udarbejdelsen og affattelsen af planer, og ikke - som det så ofte har været tilfældet i sager, som er blevet indbragt for Udvalget for Andragender - først når planerne de facto er blevet godkendt af den lokale myndighed; minder i den forbindelse om, at enhver væsentlig ændring af de eksisterende planer også skal gennemgå denne procedure, og at planerne endvidere skal være ajourført og ikke statistisk unøjagtige eller forældede;

27. minder desuden om, at Kommissionen i henhold til artikel 91 i forordning (EF) nr. 1083/2006(13) har beføjelse til at afbryde udbetalingen af strukturfondsmidler og i henhold til artikel 92 at suspendere sådanne betalinger til en medlemsstat eller region og træffe korrigerende foranstaltninger for de programmer, som modtager støtte, men som efterfølgende vurderes ikke at være i fuld overensstemmelse med reglerne for anvendelsen af relevante EU-retsakter;

28. minder også om, at Parlamentet som budgetmyndighed ligeledes kan beslutte at overføre bevillinger øremærket til samhørighedspolitikker til reserven, hvis det anser det for at være nødvendigt for at overtale en medlemsstat til at ophøre med at begå alvorlige brud på de regler og principper, som den har pligt til at overholde enten i henhold til traktaten eller som følge af anvendelsen af EU-lovgivning, indtil problemet er løst;

29. gentager under henvisning til konklusionerne fra sine tidligere beslutninger, at der bør sættes spørgsmålstegn ved metoden med udnævnelsen af "agentes urbanizadores" og ved den ofte alt for store magt, som byplanlæggere og developere tildeles af visse lokale myndigheder på bekostning af lokalsamfundene og de borgere, som har deres hjem i området;

30. opfordrer endnu engang kraftigt de lokale myndigheder til at høre borgerne og inddrage dem i byudviklingsprojekter, så man der, hvor det er nødvendigt, fremmer en retfærdig, gennemsigtig og bæredygtig byudvikling, som tjener lokalsamfundenes interesser og ikke kun interesserne for developere og ejendomsmæglerne og andre særinteresser;

31. opfordrer de kompetente byudviklingsmyndigheder til at udvide høringsprocessen, så den omfatter boligejerne, som skal kvittere for modtagelsen, når der sker ændringer i klassificeringen af deres ejendomme; foreslår, at kommunerne udsender direkte og personlige indbydelser til behandlingen af klager over lokalplaner eller ændring af områdeklassificering;

32. fordømmer kraftigt visse developeres ulovlige praksis med, under forskellige påskud, at undergrave EU-borgeres legitime ejendomsret ved at gribe ind i ejendomsregistreringen og matrikuleringen og opfordrer de lokale myndigheder til at sørge for en passende retlig beskyttelse mod denne praksis;

33. fastholder, at når der tilkendes ret til erstatning for tab af ejendom, bør denne sættes til et rimeligt beløb, som er i overensstemmelse med loven og med EF-Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis;

34. minder om, at direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked(14) forpligter alle medlemsstater til at sikre passende former for retsmidler og afhjælpende foranstaltninger for de forbrugere, der har været ofre for en sådan praksis, og sikre, at der indføres passende sanktioner mod disse praksisser;

35. opfordrer på ny Kommissionen til at iværksætte en oplysningskampagne, der er rettet mod de EU-borgere, som køber fast ejendom i en anden medlemsstat end deres egen;

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til regeringen og parlamentet i Kongeriget Spanien og de selvstyrende regionalregeringer og regionale forsamlinger, til de nationale og regionale ombudsmænd i Spanien og til andragerne.

(1)

Dom af 23. september 1998; Jf. også Europa-Parlamentets beslutning af 21. juni 2007 om resultaterne af Udvalget for Andragenders undersøgelsesrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 340).

(2)

Jf. ovennævnte beslutning af 21. juni 2007 og beslutning af 13. december 2005 om påstande om uretmæssigheder i forbindelse med loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia og dens virkninger for unionsborgerne (andragende 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 m.fl.) (EUT C 286 E af 23.11.2006, s.225).

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(7)

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(8)

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).

(9)

Jf. de nylige rapporter fra den spanske centralbank, Greenpeace og Transparency International.

(10)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15); Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang (EUT L 214 af 4.8.2006, s. 29).

(11)

Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

(13)

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).


BEGRUNDELSE

Det forslag til beslutning, som nu forelægges for Europa-Parlamentet, er nødvendigt for at sikre, at mange tusinde EU-borgeres traktatfæstede rettigheder respekteres.

Udvalget for Andragender har ikke taget let på denne opgave, der blandt andet har udmøntet sig i tre undersøgelsesrejser til Spanien i løbet af indeværende valgperiode. Parlamentet som sådant har vedtaget to beslutninger om spørgsmålet, hvori det har støttet udvalgets konklusioner, den første i 2005 og den anden i juni 2001(1). Parlamentets holdning, som blev vedtaget ved den lejlighed, er gengivet som punkt N i dette forslag til beslutning. Havde de ansvarlige myndigheder på nationalt eller lokalt plan foretaget sig noget håndgribeligt for at imødekomme de betænkeligheder, Parlamentet har givet udtryk for, er det tvivlsomt, om denne beslutning ville have været nødvendig. Det har de imidlertid ikke.

Tusindvis af EU-borgere er i dag fortsat ofre for et system med massiv byggeaktivitet, som efter Udvalget for Andragenders opfattelse i mange tilfælde har trådt deres legitime rettigheder som boligejere under fode og samtidig ødelagt skrøbelige økosystemer og kystmiljøer mange steder på den spanske Middelhavskyst og i dens bagland. Andragerne har ved flere lejligheder redegjort for deres klager på velbesøgte møder i udvalget, og myndighederne - navnlig fra den selvstyrende region Valencia og i mindre grad fra Andalusien - har benyttet sig af tilbuddet om at møde op for at forsvare deres handlinger. I mellemtiden har Europa-Kommissionen indledt en overtrædelsesprocedure mod Spanien, som er direkte relateret til byggeaktiviteter i Valencia og anvendelsen af direktiverne om offentlige indkøb, og undersøger for tiden andre påstande om manglende overholdelse af EU-retten på miljø- og vandområdet. Et afgørende spørgsmål i den forbindelse er, om den kumulerede virkning af, at så mange byggeprojekter ikke har fået en positiv udtalelse fra den ansvarlige vandtilsynsmyndighed, vil umuliggøre anvendelsen af vandrammedirektivet ved at blokere for forsyningen med vand til konsum og landbrugsformål.

Mange EU-borgere har valgt at bo i Spanien på grund af alle de fordele, landet og dets indbyggere har at byde på, og har i den forbindelse gjort brug af de rettigheder, som EU-traktaterne giver alle borgere. Imidlertid opleves de problemer, der omtales i denne betænkning, også af spanierne selv, som optræder mindst lige så talrigt i de andragender, der er indgivet om dette spørgsmål..

Det er derfor uacceptabelt, når visse politiske myndigheder og partiledere påstår, at problemerne kun rejses af udlændinge, som naturligvis ikke kan forstå spanske love, eller at ofrene blot skal henvende sig til den nærmeste domstol for at få deres problemer afklaret og løst. Mange andragere har rent faktisk prøvet denne udvej, men uden resultat, medens andre ikke har råd til at prøve. Mange er forvirrede over de modstridende råd, de får fra de lokale myndigheder og advokater, de henvender sig til for at få hjælp, men som er til ringe nytte (for slet ikke at nævne de mange tilfælde, hvor de kommunale myndigheder og advokaterne er en del af selve problemet). De fleste andragere og mange jurister er forvirrede over den mangel på retssikkerhed og den forvirring, der er skabt af en upræcis og overkompliceret lovgivning vedrørende byudvikling m.m. og af endnu mere forvirrende gennemførelsesbestemmelser. Den nyligt genoplivede kystlov fra 1988 er blot endnu et eksempel herpå.

Udvalget for Andragender er bevidst om, at byplanlægning henhører under de selvstyrende regioner og kommunerne i Spanien; det er vidende om, at også de nationale myndigheder har beføjelser på områder såsom de overordnede lovrammer for arealanvendelse og visse miljøspørgsmål såsom vandforsyning og beskyttelse af fredede dyrearter. Udvalget har ingen vrangforestillinger om de nationale loves anvendelsesområde og har ikke vildledt nogen af andragerne i denne henseende. Vi har rent faktisk i en række tilfælde konsulteret den regionale ombudsmand, Sindic de Greuges.

Imidlertid skal de love, der anvendes på disse områder, være i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i EU's traktater og øvrige retsforskrifter, og det er den nationale regerings opgave at påse, at dette sker. Det er på dette juridiske grundlag, Udvalget for Andragender har behandlet de andragender, det har modtaget i henhold til EF-traktatens artikel 194·.

Udvalget handler, fordi EU-borgerne har rettigheder i henhold til traktaterne; det respekterer nærhedsprincippet..

Det handler, fordi EU-borgere såvel individuelt som kollektivt har henvendt sig til det for at få hjælp til at løse deres ofte dramatiske personlige problemer, og de direkte folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet har reageret for at forsvare deres vælgeres interesser.

Det handler, fordi det er af den overbevisning, at alle medlemsstater er politisk, juridisk og moralsk forpligtede til handle i overensstemmelse med traktaternes grundprincipper, herunder også chartret om grundlæggende rettigheder, som formændene for de tre største EU-institutioner har undertegnet. EU-borgerne forventer, at deres politikere lever op til de principper, de har skrevet under på, og ikke prøver at unddrage sig deres ansvar.

Det er klart, at den globale finanskrise og dens følger har ramt den spanske byggesektor hårdt, med tragiske følger for arbejdsstyrken, men allerede før begivenhederne i efteråret 2008 havde den spanske byggeindustri kurs mod afgrunden. De foregående års massive byggeaktiviteter og kystødelæggelser, der sikrede industrien store økonomiske gevinster og førte til en massiv overbebyggelse – mere end halvanden million nye boliger venter nu på en køber og hvem ved hvor mange golfbaner – baseret på grådige developeres og byplanlæggeres irrationelle forventninger, har nu kastet Spanien ud i en katastrofal recession.

De spanske myndigheder, navnlig i regionerne, nægter fortsat at se virkeligheden i øjnene; medens antallet af ofre nu tælles i tusinder. Deres måde at forholde sig til individuelle ejendomsrettigheder på har som oftest – i bedste fald - været præget af selvtilfredshed, medens den i værste fald har været direkte affærdigende.

Med hensyn til landskabet er skaden sket – som mange autoritative rapporter har bevidnet(2) - medens de tilbageværende byggeplaner hænger som lige så mange Damoklessværd over en række lokalsamfund i land- og kystdistrikterne. Dette er grunden til, at de lokale myndigheder i beslutningen opfordres til at indstille og revurdere alle eksisterende planer og kun lade de af dem gå videre, hvis bæredygtighed er blevet bevist, samt inddrage lokalsamfundene i deres beslutning og sikre miljøbeskyttelsen. Legitime ejendomsrettigheder skal opretholdes.

Allerede rapporten fra den første undersøgelsesrejse til Spanien i 2004 indeholdt detaljerede beskrivelser af, hvad der foregik, og implikationerne heraf. Under det anden besøg gik visse politikere og developere, der sad side om side i det samme mødelokale, som om de ville understrege deres navlestrengsforbindelse, så vidt som til at påstå, at hele miseren kunne tilskrives Udvalget for Andragender, som var ansvarligt for tabet af investeringer i Valencia-regionen, hvilket de sagde direkte til medlemmer af udvalgsdelegationen. Under det tredje besøg i Valencia i 2007 nåede arrogancen nye højder, og delegationens medlemmer fik at vide, at de modtagne andragender var produkter af udvalgets kollektive fantasi. I januar fik jeg lejlighed til at drøfte spørgsmålet i al åbenhjertighed med den ansvarlige minister i Valencia, hvorimod dette ikke viste sig at være muligt på nationalt plan.

Det er måske ingen tilfældighed, at de spanske rets- og politimyndigheder sideløbende med udvalgets sagsbehandling har foretaget deres egne undersøgelser. Resultatet heraf har som bekendt været næsten endeløse lister over lokale politikere og embedsmænd på det spanske fastland og øerne, som er blevet anholdt på grundlag af korruptionsanklager i relation til de enorme handler, der er indgået i byggesektoren i de seneste år. Det er et velkendt faktum, at der i det sidste årti er brugt mere cement og beton til bygning af boliger i Spanien end i Frankrig, Tyskland og Det Forenede kongerige tilsammen.

Bag denne tragedie gemmer der sig naturligvis en gyldig pointe, som er fremført af mange, der er kritiske over for udvalgets undersøgelser: det er naturligvis ikke alle lokale myndigheder, der er korrupte, ikke alle er faldet for fristelsen til at tjene nogle nemme penge. Mange har handlet ansvarligt, de fleste lokale borgmestre har kun deres lokalsamfunds interesser på sinde, men den triste kendsgerning er, at også de har været ofre for den massive byggeaktivitet.

Mange af de repræsentanter for byggeindustrien, som ordføreren har mødtes med, er også ofre for den hektiske jagt efter rigdom og politisk magt, som de tungeste aktører har bedrevet. Der er ingen tvivl om, at det vil blive de forholdsvis små byggevirksomheder, der handler bæredygtigt, under hensyntagen til lokale behov samt ud fra mere beskedne, men miljømæssigt forsvarlige målsætninger, som vil begynde at genopbygge industrien, når først der er skabt orden og etableret reguleringsmekanismer, som respekteres.

De dokumenter, andragerne har fremlagt for Udvalget for Andragender, indeholder beskrivelser af flere hundrede individuelle sager. De dækker et bredt spektrum af specifikke situationer, som det fremgår af den oversigt, der er knyttet som bilag til denne betænkning. De fleste af andragenderne er blevet indgivet af enkeltpersoner på vegne af beboerne i et konkret lokalsamfund. Andre bygger på et bredere grundlag, medens atter andre er fra ældre, som frygter, at et helt livs opsparing, som er investeret i den bolig, de ville tilbringe deres otium i, skal blive ædt op af skrupelløse og uansvarlige lokale aktører.

Udvalget for Andragender har forsøgt at inddele disse andragender i kategorier for at gøre de problemer, EU-borgerne står over for, lettere at overskue for dem, der har magten til at levere løsninger, de være sig juridiske eller politiske. Det har i beslutningen foreslået visse løsningsmodeller, som kunne overvejes med henblik på at sikre, at EU-borgerne får en rimelig erstatning for de tab, de har lidt som følge af det "jordrov", der har fundet sted. Det har opfordret til indførelse af præventive foranstaltninger. Forsigtighedsprincippet bør danne grundlag for de miljøkonsekvensvurderinger, der foretages for alle programmer.

Det fremhæver frem for alt nødvendigheden af større retssikkerhed og større respekt for legitime boligejere og deres rettigheder. Tilliden til det spanske retssystem må genoprettes, ikke mindst i lyset af udtalelser fra fremtrædende medlemmer af advokatforeningen i Valencia, som har gjort det klart, at der ikke står nogen retsmidler til rådighed for personer, der har været ofre for den massive byggeaktivitet. Dette er i såvel borgernes som kommunernes interesse.

Udvalget anmoder om, at der stilles mere præcise oplysninger til rådighed, og at alle byggeprojekter gøres mere gennemsigtige, således at implikationerne for boligejere fremstår klart. Når der skal betales ekstra omkostninger, skal disse være begrundede og rimelige, ikke vilkårlige, som det alt for ofte er tilfældet på nuværende tidspunkt. Ingen bør kunne fratages sin grund eller sin bolig uden en behørig proces og en passende og rimelig erstatning i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, som alle medlemsstater skal respektere i henhold til EU-traktatens artikel 6, stk. 2.

Udvalget anmoder de kompetente spanske myndigheder om at gennemgå og eventuelt revidere lovgivningen, hvis det er nødvendigt for at sikre respekten for boligejernes traktatfæstede rettigheder, samt annullere alle de byggeprojekter, der ikke anvender eller overholder EU-retten(3). Nye byggeprojekter, der ikke respekterer principperne om miljømæssige bæredygtighed og socialt ansvar samt retmæssige boligejeres rettigheder bør suspenderes og tages op til ny vurdering. Den rolle, der spilles af de såkaldte "agentes urbanizadores" og de omstændigheder, hvorunder de er blevet tildelt kontrakter af lokale myndigheder, har været emne for mange andragender og er for tiden genstand for en overtrædelsesprocedure ved EF-Domstolen. Ordføreren vil af samme grund ikke fremsætte yderligere kommentarer, blot nævne, at udvalget har givet Kommissionen sin fulde opbakning i denne sag, og det samme har mange andragere.

Udvalget forstår og støtter de spanske myndigheder i deres bestræbelser på at bevare og i muligt omfang genoprette kystmiljøet. Hvad det imidlertid har vanskeligt ved at forstå, er hvorfor kystloven fra 1988 er blevet genoplivet på dette tidspunkt, efter at den praktisk taget har været stillet i bero i de tyve år, hvor så megen ødelæggelse har fundet sted. Hvorfor er dens anvendelse så kaotisk og vilkårlig, at traditionelle kystboliger skal rives ned, medens nybyggede moderne lejlighedskomplekser får lov til at blive stående? Hvorfor fik folk lov til at købe sådanne boliger i løbet af denne periode, under overholdelse af alle de lovmæssige krav, de blev stillet over for, blot for nu at blive konfronteret med en lov, som med tilbagevirkende kraft nægter dem de rettigheder, der forbindes med retmæssigt ejerskab? At spekulanter og developere, som havde de juridiske ressourcer til at vide bedre, skal straffes, er rimeligt. Hvad der ikke er rimeligt, er, at personer, som har købt deres bolig i god tro og overholdt alle de krav, der er stillet til dem i den forbindelse, skal miste deres rettigheder samt rettighederne for deres familier og arvinger.

Europa-Kommissionen kan bruge overtrædelsesproceduren til at sikre, at en medlemsstat overholder sine forpligtelser i henhold til EU's traktater eller øvrige retsakter. Europa-Parlamentet råder ikke over et sådant våben, men kan i behørigt begrundede tilfælde anvende sine budgetbeføjelser til tilsvarende formål, hvis det beslutter at gøre det. Det må på dette trin være tilstrækkeligt at nævne, at der har været så mange tilfælde, hvor der i forbindelse med store byggeprojekter er anvendt EU-midler som led i investeringerne i ny infrastruktur, at Parlamentet og dets Budgetkontroludvalg tilstrækkeligt grundlag for at se nærmere på disse sager, hvis der ikke gøres fremskridt med løsningen af de problemer, andragerne har rejst over for Europa-Parlamentet. Som ordfører håber jeg naturligvis, at det ikke bliver nødvendigt.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

(1)

Rapport fra den første undersøgelsesrejse til Spanien i juli 2004, PE 346.773.

Betænkning af Janelly Fourtou, bl.a. med oplysninger fra den anden undersøgelsesrejse i juni 2005. A6-0382/2005

Rapport fra den tredje undersøgelsesrejse til Spanien i april 2007, PE 386.549.

Europa-Parlamentets beslutning af 21. juni 2008. B6-0251/2007.

(2)

Greenpeace - Spain : Destrucción a Toda Costa.

Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.

(3)

Artikel 33 i den spanske forfatning er citeret i beslutningen; Forfatningsdomstolen har i sin praksis imidlertid ikke foretaget nogen klar definition af disse bestemmelsers anvendelse i forbindelse med massive byggeprojekter.


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Marcin LIBICKI

Formand

Udvalget for Andragender

ASP 04F158

Bruxelles

Om:           Udtalelse i form af en skrivelse om udkast til betænkning om konsekvenserne af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-borgernes individuelle rettigheder, for miljøet og for anvendelsen af EU-lovgivningen, på grundlag af indgivne andragender (andragende 00/00 og 00/00) (2008/2248(INI))

Kære hr. Libicki,

Retsudvalget har følgende bemærkninger vedrørende visse strengt juridiske aspekter af ovennævnte udkast til betænkning.

Dette udkast til betænkning, som ordføreren har udarbejdet for Udvalget for Andragender, indeholder visse misforståelser vedrørende den nationale rets anvendelsesområde, som kan forlede læseren til at overvurdere EU's muligheder for at gribe ind i tilfælde, hvor en medlemsstat eller nationale myndigheder påstås at have handlet i strid med de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

En forudsætning for, at Fællesskabets institutioner (Kommissionen og Domstolen) kan gribe ind over for en medlemsstat i sådanne tilfælde, er, at krænkelsen af en grundlæggende rettighed relaterer til udøvelsen af en fællesskabsbeføjelse. Den blotte omstændighed, at nogle af de personer, som påstås at have lidt skade som følge af en angivelig krænkelse af en grundlæggende rettighed i EMRK eller chartret, har udøvet deres fællesskabsret til fri bevægelighed eller etableringsfrihed, er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at gøre sagen til et fællesskabsanliggende.

Hvad angår spørgsmålet om krænkelse af ejendomsretten (artikel 1 i den første tillægsprotokol til EMRK), formår udkastet til betænkning ikke at påvise nogen som helst relation til fællesskabsretten.

Desuden vidner udtalelsen i punkt I i udkastet til betænkning, ifølge hvilken en retssag vedrørende Fællesskabets beføjelser inden for intellektuel ejendomsret i relation til traktatens artikel 295(1) (sag 119/75 Terrapin mod Terranova, Sml. 1976, s. 1039) viser, at medlemsstaternes beføjelser inden for ejendomsret "altid skal udøves i overensstemmelse med fællesskabsrettens grundprincipper såsom den frie bevægelighed for varer, personer, tjenester og kapital" om en grundlæggende misforståelse af den retspraksis, der bygger på artikel 295. Denne retspraksis vedrører tilfælde, hvor Fællesskabet som led i udøvelsen af sine beføjelser (vedrørende den fri bevægelighed for varer etc.) har søgt på en eller anden måde at påvirke, begrænse eller kontrollere udøvelsen af ejendomsrettigheder, sådan som det er tilladt i henhold til artikel 1 i den første tillægsprotokol til EMRK. Faktisk har Domstolen konsekvent fastholdt, at "ejendomsretten udgør en del af fællesskabsrettens generelle principper, men er ikke en absolut ret, hvorfor den skal ses i sammenhæng med dens sociale funktion, og der henviser til, at udøvelsen deraf kan begrænses, såfremt disse begrænsninger faktisk svarer til de fællesskabsformål, der tjener almenvellet, og ikke udgør et uforholdsmæssigt og urimeligt indgreb, som berører disse rettigheders egentlige indhold (sag C-491/01 British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco (2002) Sml. I-11453).

Domstolen har understreget denne holdning med al ønskelig tydelighed, f.eks. i sin afgørelse af 6. oktober 2005 i sag C-328/04 Vajnai (2005) Sml. I-8577, og i en tidligere dom vedrørende ekspropriering af fast ejendom i sag C-309/96 Annibaldi mod Sindaco del Comune di Guidonia og Presidente Regione Lazio (1997), Sml. I-7493, præmis 22-25: når nationale bestemmelser falder uden for fællesskabsrettens anvendelsesområde, har Fællesskabet ingen kompetence til at vurdere, om de pågældende bestemmelser er forenelige med de grundlæggende rettigheder, hvis overholdelse Domstolen skal sikre.

Under alle omstændigheder foretages købet af fast ejendom i Spanien i henhold til den nationale lovgivning, og enhver påstået overtrædelse af denne lovgivning skal behandles af de kompetente spanske retsmyndigheder (se sag C-182/83 Fearon mod Irish Land Commission (1984) Sml. I-3677). Det er først, når alle nationale retsmidler er blevet udtømt, at det er muligt at forelægge sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det korte af det lange er, at de spanske myndigheder ved at foretage det obligatoriske opkøb af fast ejendom handler i overensstemmelse med den spanske forfatning og de love, der er vedtaget på grundlag af den relevante bestemmelse i forfatningen. Den omstændighed, at nogle af de personer, som berøres af disse tiltag, er EU-borgere, som har udøvet en af de frihedsrettigheder, traktaten giver dem, har ingen relevans for sagen. Enhver klage skal rettes til de spanske domstole og, når først alle nationale retsmidler er udtømt, til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg..

Endelig refereres der i udkastet til betænkning til den retssag, Kommission har anlagt mod Spanien på grund af påståede overtrædelser af direktivet om offentlige indkøb. Det er imidlertid tvivlsomt, om der i tilstrækkelig grad kan påvises en årsag/virkning-relation mellem den påståede mangelfulde gennemførelse af direktivet og de skader, andragerne skal have lidt.

Efter behandlingen af sagen på mødet den 12. februar 2009 vedtog Retsudvalget med 13 stemmer for(2) og ingen stemmeundladelser at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg foretager den videre behandling af udkastet i overensstemmelse med ovenstående betragtninger.

Med venlig hilsen

Giuseppe GARGANI

(1)

De ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af traktaterne.

(2)

Til stede var følgende medlemmer: Alin Lucian Antochi (mødeformand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformand), Francesco Enrico Speroni (næstformand), Monica Frassoni (ordfører), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

11

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik