ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν

20.2.2009 - (2008/2248(INI))

Επιτροπή Αναφορών
Εισηγήτρια: Margrete Auken

Διαδικασία : 2008/2248(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0082/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0082/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν

(2008/2248(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις συνημμένες αναφορές, και συγκεκριμένα την αναφορά 0609/03,

–   έχοντας υπόψη το δικαίωμα αναφοράς, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 194 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 1, του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0082/2009),

Α.  εκτιμώντας ότι η διαδικασία αναφορών παρέχει στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ ένα εξωδικαστικό μέσο επανόρθωσης για τα παράπονά τους, σε περίπτωση που αυτά αφορούν θέματα που προκύπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.   εκτιμώντας ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι "η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη",

Γ.   εκτιμώντας ότι στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την ΕΕ, η Ένωση δεσμεύεται να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (την ΕΣΔΑ),

Δ.   εκτιμώντας ότι κάθε πολίτης ή κάτοικος συμβαλλόμενου κράτους της ΕΣΔΑ ο οποίος θεωρεί ότι έχουν παραβιασθεί τα ανθρώπινα δικαιώματά του, πρέπει να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο έχοντας υπόψη ότι, πριν από την υποβολή οιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου, οφείλει να εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 της ΕΣΔΑ,

Ε.   εκτιμώντας ότι το άρθρο 7 της Συνθήκης για την ΕΕ προβλέπει διαδικασίες με τις οποίες η Ένωση δύναται να ανταποκριθεί σε παραβιάσεις των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 και να αναζητήσει λύσεις,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι το άρθρο 7 παρέχει επίσης στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα υποβολής αιτιολογημένης πρότασης προς το Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, από κράτος μέλος, των αξιών στις οποίες ερείδεται η Ένωση,

Ζ.   εκτιμώντας ότι το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας των πολιτών, και εκτιμώντας ότι το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ παρέχει τα ίδια δικαιώματα και διευκρινίζει ότι "δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μιαν δημοκρατικήν κοινωνίαν είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων"· εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δεσμευτεί να σέβονται το Χάρτη σε όλες τις δραστηριότητές τους,

Η.  εκτιμώντας ότι το δικαίωμα ιδιωτικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών στο άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί", ότι "κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της" και ότι "η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον",

Θ.  εκτιμώντας ότι το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι "κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της",

Ι.    εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295, η Συνθήκη ΕΚ "δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη"· εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η συγκεκριμένη διάταξη αναγνωρίζει απλώς την εξουσία των κρατών μελών να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν το σύστημα ιδιοκτησίας· εκτιμώντας ότι η νομολογία του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η αρμοδιότητα των κρατών μελών σε αυτό τον τομέα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων (βλ. απόφαση της 22ας Ιουνίου 1976 στην υπόθεση C-119/75, Terrapin κατά Terranova, Συλλογή 1976, σ. 1039),

ΙΑ. εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί παγίως ότι, μολονότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αποτελεί μέρος των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη λειτουργία του εντός της κοινωνίας, και εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί ανταποκρίνονται πράγματι σε σκοπούς γενικού συμφέροντος στους οποίους αποβλέπει η Κοινότητα και δεν συνιστούν δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη παρέμβαση που να θίγει την ίδια την υπόσταση των αναγνωριζόμενων συναφώς δικαιωμάτων (βλ. απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2002 στην υπόθεση C-491/01, British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco, Συλλογή 2002, σ. I-11453),

ΙΒ. εκτιμώντας, ανεξάρτητα από την προαναφερθείσα νομολογία, ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί παγίως ότι, όταν οι εθνικές διατάξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, δεν υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα για την εκτίμηση του συμβιβαστού των εν λόγω διατάξεων με τα θεμελιώδη δικαιώματα των οποίων την τήρηση εξασφαλίζει το Δικαστήριο (βλ., για παράδειγμα, τη διάταξη της 6ης Οκτωβρίου 2005 στην υπόθεση C-328/04, Vajnai, Συλλογή 2005, σ. I-8577), παράγραφοι 12 και 13),

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι το άρθρο 1, πρώτη παράγραφος, του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ ορίζει ότι "παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του" και ότι "ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους"· εκτιμώντας ότι το δεύτερο εδάφιο του ίδιου άρθρου ορίζει ότι "αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύι νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων", και, εκτιμώντας ότι, κατά τον χρόνο κύρωσης του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ισπανία διατύπωσε μια επιφύλαξη σε σχέση με το άρθρο 1 υπό το πρίσμα του άρθρου 33 του ισπανικού Συντάγματος, το οποίο έχει ως εξής: "1. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ιδιοκτησία και στην κληρονομία. 2. Η κοινωνική λειτουργία των εν λόγω δικαιωμάτων καθορίζει το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τους νόμους. 3. Ουδείς στερείται της ιδιοκτησίας του ή των δικαιωμάτων του, παρά μόνον για αιτία που αναγνωρίζεται ως δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος μέσω αντίστοιχης αποζημίωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους νόμους.",

ΙΔ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η υποχρέωση παραχώρησης νομίμως αποκτηθείσας ιδιοκτησίας χωρίς τη δέουσα διαδικασία και κατάλληλη αποζημίωση, καθώς και η υποχρέωση καταβολής αυθαίρετων δαπανών για την ανάπτυξη μη αιτηθεισών και συχνά περιττών υποδομών συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου βάσει της ΕΣΔΑ και υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (βλ. π.χ. Aka κατά Τουρκίας)[1],

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν το 2008 οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του νόμου του 1988 για τις παράκτιες περιοχές ο οποίος αγνοήθηκε για πολλά χρόνια, διάστημα κατά το οποίο προκλήθηκαν εκτενείς περιβαλλοντικές ζημίες σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας· εκτιμώντας ότι ακόμη και οι τρέχουσες οδηγίες δεν περιέχουν σαφή μέτρα εκτέλεσης τα οποία πρέπει να εφαρμοσθούν από τις ενδιαφερόμενες τοπικές και περιφερειακές αρχές και ότι πολλές νέες αναφορές επιβεβαιώνουν το αναδρομικό περιεχόμενο των οδηγιών και την αυθαίρετη καταστροφή και κατεδάφιση ιδιωτικών ιδιοκτησιών που αποκτήθηκαν νόμιμα, καθώς και την απώλεια των δικαιωμάτων επί των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών και της δυνατότητας μεταβίβασης των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας υπόψη ότι, ενόψει της σημερινής θέσης της διαχωριστικής γραμμής, οι ενδιαφερόμενοι έχουν σχηματίσει την πεποίθηση ότι αυτή καθορίστηκε αυθαίρετα σε βάρος αλλοδαπών ιδιοκτητών, για παράδειγμα στη νήσο Formentera,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος νόμος για τις παράκτιες περιοχές έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες, των οποίων τα δικαιώματα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστά, και ταυτόχρονα ανεπαρκείς επιπτώσεις στους πραγματικούς δράστες της καταστροφής των ακτών, οι οποίοι είναι σε πολλές περιπτώσεις υπεύθυνοι για υπερβολική αστική ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών θερέτρων, και οι οποίοι όφειλαν να γνωρίζουν ότι παραβίαζαν συστηματικά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου,

ΙΗ. εκτιμώντας ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Αναφορών, ανταποκρινόμενη στον πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών που έλαβε, διενήργησε λεπτομερείς έρευνες, συνέταξε τρεις φορές έκθεση σχετικά με το βαθμό παραβίασης των νομίμων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη νομίμως αποκτηθείσα ιδιοκτησία τους στην Ισπανία και επίσης διατύπωσε αναλυτικά τους προβληματισμούς της σχετικά με την υπονόμευση της βιώσιμης ανάπτυξης, την περιβαλλοντική προστασία, την παροχή και την ποιότητα των υδάτων, τις διαδικασίες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις αστικοποίησης και τον ανεπαρκή έλεγχο των διαδικασιών αστικοποίησης από πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ισπανία[2], θέματα που αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών τόσο στην Ισπανία όσο και ενώπιον του Δικαστηρίου,

ΙΘ. εκτιμώντας ότι είναι πολλά τα παραδείγματα περιπτώσεων όπου οι διοικητικές αρχές σε όλα τα επίπεδα (από την κεντρική έως τις αυτόνομες και τις τοπικές) είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή ενός μη βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο είχε εξαιρετικά σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς και οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο,

Κ.  εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει πολλές αναφορές από ιδιώτες και διάφορες οργανώσεις που εκπροσωπούν πολίτες της ΕΕ, στις οποίες διατυπώνονται αιτήματα σχετικά με διάφορες πτυχές της οικιστικής δραστηριότητας, και διαπιστώνοντας ότι σε πολλά από τα θέματα που εγείρονται στις υποβληθείσες αναφορές που αφορούν την οικιστική επέκταση δεν παρατηρείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις προς τα κράτη μέλη, και ότι τα εν λόγω προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν με την εξάντληση των νομικών μέσων που υφίστανται στο οικείο κράτος μέλος,

ΚΑ.    εκτιμώντας ότι καθίσταται όλο και περισσότερο εμφανές ότι οι δικαστικές αρχές στην Ισπανία έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται στην πρόκληση που προκύπτει από την υπερβολική αστικοποίηση πολλών παράκτιων περιοχών, ιδίως με τη διεξαγωγή ερευνών και απαγγελία κατηγοριών κατά διεφθαρμένων τοπικών υπαλλήλων, οι οποίοι, με τις ενέργειές τους, διευκόλυναν πρωτοφανείς και άναρχες αστικοποιήσεις σε βάρος των δικαιωμάτων πολιτών της ΕΕ, ζημιώνοντας ως εκ τούτου ανεπανόρθωτα τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική ακεραιότητα πολλών περιοχών της Ισπανίας· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο επισήμανε σε σχέση με τις εν λόγω καταγγελίες ότι οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι απαράδεκτα αργές και ότι οι ποινές που επιβάλλονται σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι αδύνατον να εκτελεστούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ικανοποίηση για τα θύματα τέτοιων παραβιάσεων, και εκτιμώντας, ότι το γεγονός αυτό ενίσχυσε την εντύπωση που έχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, μη ισπανοί πολίτες της ΕΕ ότι η ισπανική δικαιοσύνη παραμένει άπραγη και/ή μεροληπτεί· εκτιμώντας ότι θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η κατάλληλη οδός προσφυγής είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού εξαντληθούν όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα,

ΚΒ. εκτιμώντας ότι αυτή η ευρέως διαδεδομένη δραστηριότητα, την οποία στηρίζουν ανεύθυνες τοπικές και περιφερειακές αρχές μέσω ακατάλληλης και, ενίοτε, αβάσιμης νομοθεσίας η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, αντιτίθεται στους στόχους πολλών ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, ζημιώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της Ισπανίας, καθώς και τα ευρύτερα οικονομικά και πολιτικά της συμφέροντα στην Ευρώπη, όπως και η ελαστική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της πολεοδομίας και του περιβάλλοντος στις Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας σε ορισμένες δραστηριότητες αστικής ανάπτυξης, καθώς και η εμφάνιση σοβαρών κρουσμάτων διαφθοράς, οφειλόμενων σε αυτές,

ΚΓ. εκτιμώντας ότι οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές έχουν συχνά αναλάβει δράση σε πολύ δύσκολες περιστάσεις, προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβιάσεων στον τομέα της αστικοποίησης, παρότι ενίοτε, σε ορισμένες Αυτόνομες Κοινότητες, οι περιφερειακές κυβερνήσεις μπορεί να μην έλαβαν σοβαρά υπόψη τις προσπάθειές τους,

ΚΔ. εκτιμώντας ότι το άρθρο 33 του ισπανικού Συντάγματος κάνει αναφορά στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ατόμων και εκτιμώντας ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του εν λόγω άρθρου, ιδίως όσον αφορά την παραχώρηση ιδιοκτησίας για κοινωνική χρήση σε αντίθεση με τα δικαιώματα των ατόμων στις νομίμως αποκτηθείσες κατοικίες και οικήματα· εκτιμώντας ότι δεν έχει υπάρξει απόφαση για την εφαρμογή των νόμων για τη χρήση γης στην περιφέρεια της Βαλένθια,

ΚΕ. εκτιμώντας ότι το άρθρο 47 του ισπανικού Συντάγματος ορίζει ότι όλοι οι Ισπανοί δικαιούνται να απολαύουν αξιοπρεπούς και κατάλληλης κατοικίας και ζητεί από τις δημόσιες αρχές να προωθήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και να θεσπίσουν τους συναφείς κανόνες για την υλοποίηση του εν λόγω δικαιώματος, ρυθμίζοντας τη χρήση της γης με γνώμονα το γενικό συμφέρον ώστε να προληφθεί η κερδοσκοπία,

ΚΣΤ. εκτιμώντας ότι η εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας οφείλει να εφαρμόζει τη Συνθήκη ΕΚ, καθώς και να διαφυλάσσει και να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στην επικράτειά της, ανεξάρτητα από την εσωτερική οργάνωση των πολιτικών αρχών, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα του Βασιλείου της Ισπανίας,

ΚΖ.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, ενεργώντας βάσει των εξουσιών που της εκχωρεί το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, κίνησε διαδικασία κατά της Ισπανίας ενώπιον του Δικαστηρίου σε υπόθεση που αφορούσε περιπτώσεις υπερβολικής αστικοποίησης που διαπιστώθηκαν στην Ισπανία και η οποία συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις από τις αρχές της Βαλένθια[3],

KH.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, ξεκίνησε έρευνες σε περισσότερα από 250 έργα αστικοποίησης, τα οποία έλαβαν αρνητική γνώμη από τις αρμόδιες αρχές ύδρευσης και τις αρχές των λεκανών απορροής ποταμών, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να αντιβαίνουν τα έργα αυτή στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα[4] , ιδίως στην Ανδαλουσία, την Castilla-la Mncha, τη Μούρθια και στη Βαλένθια,

KΘ.  εκτιμώντας ότι πολλά από τα έργα αστικοποίησης είναι αποκομμένα από ενοποιημένες αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν σημαντικές δαπάνες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση και οι οδικές υποδομές· εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις στα έργα αυτά περιλαμβάνουν συχνά χρηματοδότηση από την ΕΕ,

Λ.     εκτιμώντας, ότι σε πολλές τεκμηριωμένες περιπτώσεις προβλημάτων στον τομέα της αστικοποίησης στην Ισπανία, η Επιτροπή δεν ενήργησε αρκετά δυναμικά, όχι μόνον όσον αφορά την επιβολή της αρχής της προφύλαξης που προβλέπεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και λόγω της ελαστικής ερμηνείας που έδωσε σε νομοθετικές πράξεις των τοπικών ή περιφερειακών αρχών που έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ, όπως η "προσωρινή έγκριση" ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης από την τοπική αρχή,

ΛΑ.  εκτιμώντας ότι στόχος της οδηγίας σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων[5], της οποίας το άρθρο 3 καλύπτει ρητώς τους τομείς του τουρισμού και της χωροταξίας, είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης· εκτιμώντας ότι στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα[6] ζητείται από τα κράτη μέλη να προλαμβάνουν την υποβάθμιση των υδάτων τους και να προωθούν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων γλυκού νερού,

ΛΒ.  εκτιμώντας ότι διαδοχικές διερευνητικές αποστολές της Επιτροπής Αναφορών κατέδειξαν ότι οι εν λόγω στόχοι φαίνεται ότι συχνά παρανοούνται από ορισμένες τοπικές και περιφερειακές αρχές (όχι μόνο στις παράκτιες περιοχές), όταν υποβάλλονται προτάσεις ή συνάπτονται συμφωνίες για εκτεταμένα προγράμματα αστικοποίησης· εκτιμώντας ότι τα περισσότερα σχέδια πολεοδομίας τα οποία καταγγέλλονται μέσω αναφορών αφορούν τον αποχαρακτηρισμό γεωργικών εκτάσεων σε ζώνες που προορίζονται για αστικοποίηση – προς όφελος των φορέων σχεδιασμού και ανάπτυξης των πολεοδομικών έργων· εκτιμώντας ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις προστατευόμενων ζωνών ή περιοχών που χρήζουν προστασίας λόγω της ευαίσθητης βιοποικιλότητάς τους, οι οποίες διαγράφονται από τον κατάλογο προστατευόμενων ζωνών ή αποχαρακτηρίζονται ή δεν περιέχονται καν στους σχετικούς καταλόγους, ακριβώς για να καταστεί δυνατή η αστικοποίηση της αντίστοιχης περιοχής,

ΛΓ.  εκτιμώντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές συνθέτουν την κατάχρηση που βιώνουν χιλιάδες πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι, ως αποτέλεσμα των σχεδίων των φορέων αστικοποίησης, όχι μόνο έχουν απολέσει τη νομίμως αποκτηθείσα ιδιοκτησία τους αλλά εξαναγκάστηκαν να καταβάλουν αυθαίρετες δαπάνες για ανεπιθύμητα, συχνά περιττά και αδικαιολόγητα έργα υποδομής που έχουν άμεση επίδραση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, με τελικό αποτέλεσμα την οικονομική και συναισθηματική καταστροφή πολλών οικογενειών,

ΛΔ.  εκτιμώντας ότι πολλές χιλιάδες ευρωπαίων πολιτών έχουν, σε διαφορετικές περιστάσεις, αγοράσει ιδιοκτησία στην Ισπανία καλή τη πίστει, συνεργαζόμενοι με τοπικούς δικηγόρους, τοπικούς φορείς αστικής ανάπτυξης και αρχιτέκτονες, για να διαπιστώσουν αργότερα ότι έπεσαν θύματα παραβίασης των κανόνων αστικοποίησης από αδίστακτες τοπικές αρχές και ότι, ως αποτέλεσμα, η ιδιοκτησία τους αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατεδάφισης, επειδή οι κατοικίες τους κρίθηκαν παράνομες και, ως εκ τούτου, είναι άνευ αξίας και δεν μπορούν να πωληθούν,

ΛΕ.  εκτιμώντας ότι μεσίτες ακινήτων στα κράτη μέλη, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την κτηματική αγορά στην Ισπανία συνεχίζουν να διαθέτουν ακίνητα σε νέους οικισμούς, ακόμη και όταν γνωρίζουν οπωσδήποτε ότι υπάρχει σαφής πιθανότητα το συγκεκριμένο σχέδιο να μην ολοκληρωθεί ή να μην κατασκευασθεί,

ΛΣΤ. εκτιμώντας ότι οι φυσικές μεσογειακές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ισπανίας υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές την τελευταία δεκαετία, δεδομένου ότι οι εν λόγω περιοχές έχουν κορεστεί από την ύπαρξη τσιμέντου και σκυροδέματος κατά τρόπο που έχει επηρεάσει όχι μόνο το ευαίσθητο παράκτιο περιβάλλον –μεγάλο μέρος του οποίου επισήμως προστατεύεται από τις οδηγίες για τους οικοτόπους[7]/Natura 2000 και για τα πτηνά[8], όπως οικισμοί στο Cabo de Gata (Αλμερία) και στη Μούρθια,– αλλά και τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες πολλών περιοχών, γεγονός το οποίο συνιστά τραγική και ανεπανόρθωτη ζημία για την πολιτισμική ταυτότητα και κληρονομιά, καθώς και για την περιβαλλοντική ακεραιότητα· όλα αυτά οφείλονται πρωτίστως στην απουσία σχεδιασμού σε επίπεδο ανώτερο του δήμου ή κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της χωροταξίας, οι οποίες να θεσπίζουν εύλογα όρια στην οικιστική επέκταση και ανάπτυξη, καθορισμένα βάσει ρητών κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και στην άπληστη και καιροσκοπική συμπεριφορά ορισμένων τοπικών αρχών και μελών της κατασκευαστικής βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν κατορθώσει να αποκομίσουν τεράστια κέρδη από τις δραστηριότητές τους σε αυτό τον τομέα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εξάγεται[9],

ΛΖ.  εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης έχει επίσης αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό, καθώς πρόκειται για ένα καταστροφικό μοντέλο για τον ποιοτικό τουρισμό, δεδομένου ότι καταστρέφει αξίες της περιοχής και προάγει την άκρατη αστικοποίηση,

ΛΗ.  εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα μοντέλο λεηλασίας των πολιτιστικών αγαθών που καταστρέφει αξίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητας που έχουν θεμελιώδη σημασία για την πολιτισμική ποικιλότητα της Ισπανίας, ρημάζοντας αρχαιολογικούς χλωρους, κτίρια και τόπους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και το φυσικό περιβάλλον και τοπίο,

ΛΘ.  εκτιμώντας ότι η κατασκευαστική βιομηχανία, η οποία είχε σημαντικά κέρδη κατά την περίοδο της ταχείας οικονομικής επέκτασης, αποτελεί το πρώτο θύμα της τρέχουσας κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, κατάρρευση η οποία προκλήθηκε εν μέρει από αθέμιτες ενέργειες κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο στεγαστικό τομέα· εκτιμώντας ότι αυτή η κρίση δεν πλήττει μόνο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο πτώχευσης, αλλά και τις δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο που βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με την ανεργία εξαιτίας των μη βιώσιμων πολιτικών αστικοποίησης που ακολουθήθηκαν και των οποίων είναι οι ίδιοι πλέον τα θύματα,

1.   καλεί την κυβέρνηση της Ισπανίας και τις τοπικές κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων περιοχών να εξετάσουν ενδελεχώς και να αναθεωρήσουν το σύνολο της νομοθεσίας που επηρεάζει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ως αποτέλεσμα της μαζικής αστικοποίησης, προκειμένου να θέσουν τέρμα στην παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη ΕΚ, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην ΕΣΔΑ και στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθώς και σε άλλες συμβάσεις στις οποίες συμμετέχει η ΕΕ ως εταίρος·

2.   ζητεί από τις ισπανικές αρχές να καταργήσουν όλες τις νομικές μορφές που ευνοούν την κερδοσκοπία, όπως αυτήν του φορέα σχεδιασμού πολεοδομικών έργων·

3.   εκτιμά ότι οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές θα πρέπει να αναστείλουν και να επανεξετάσουν όλα τα νέα σχέδια αστικοποίησης που δεν τηρούν τα αυστηρά κριτήρια της περιβαλλοντικής αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης και δεν διασφαλίζουν το σεβασμό του θεμιτού δικαιώματος στη νομίμως αποκτηθείσα ιδιοκτησία και να διακόψουν και να ακυρώσουν όλα τα υφιστάμενα έργα όπου δεν τηρήθηκαν ή δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια που θεσπίζει η κοινοτική νομοθεσία, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανάθεση συμβάσεων αστικοποίησης και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για τα ύδατα και το περιβάλλον·

4.   ζητεί από τις ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι καμία διοικητική πράξη η οποία θα υποχρεώνει έναν πολίτη να παραχωρήσει ιδιωτική ιδιοκτησία που αποκτήθηκε νόμιμα δεν θα έχει νομικό έρεισμα σε νόμο ο οποίος εγκρίθηκε μετά την ημερομηνία κατασκευής της ιδιοκτησίας· πράγματι, κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της μη αναδρομικότητας των διοικητικών πράξεων, η οποία αποτελεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου (βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Ιανουαρίου 1985, στην υπόθεση 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Συλλογή 1985, σ. 327) και θα υπονόμευε τις εγγυήσεις που παρέχουν στους πολίτες ασφάλεια δικαίου, εμπιστοσύνη και θεμιτές προσδοκίες προστασίας βάσει του κοινοτικού δικαίου·

5.   καλεί τις ισπανικές αρχές να αναπτύξουν μια φιλοσοφία διαφάνειας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση της γης και την προώθηση αποτελεσματικών μηχανισμών ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού∙

6.   καλεί την κυβέρνηση της Ισπανίας να διεξαγάγει δημόσιο διάλογο, με τη συμμετοχή όλων των διοικητικών φορέων, ο οποίος θα περιλαμβάνει διεξοδική μελέτη μέσω της σύστασης ομάδας εργασίας για την αστική ανάπτυξη στην Ισπανία, ο οποίος θα οδηγήσει στη λήψη νομοθετικών μέτρων κατά της κερδοσκοπίας και της μη βιώσιμης ανάπτυξης·

7.   προτρέπει τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές να θεσπίσουν αποτελεσματικούς δικαστικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, με τη συμμετοχή των περιφερειακών διαμεσολαβητών, στους οποίους θα δοθεί η εξουσία να εξασφαλίσουν μέσα επίσπευσης της προσφυγής και της αποζημίωσης των θυμάτων παραβιάσεων στον τομέα της αστικοποίησης, τα οποία έχουν υποστεί ζημίες λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας·

8.   ζητεί από τους αρμόδιους χρηματοπιστωτικούς και εμπορικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών και της πολεοδομίας να συνεργαστούν με τις πολιτικές αρχές στην αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που έχουν ανακύψει λόγω της εκτεταμένης αστικοποίησης, η οποία έχει πλήξει μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ που επέλεξαν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ και να κάνουν χρήση του προβλεπόμενου από το άρθρο 44 δικαιώματος εγκατάστασης σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο δεν είναι η χώρα καταγωγής τους·

9.   παροτρύνει τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εγγυηθούν ένα δίκαιο διακανονισμό για τις πολλές εν εξελίξει υποθέσεις πολιτών της ΕΕ που θίγονται από τη μη ολοκλήρωση των κατοικιών τους, ως αποτέλεσμα του κακού σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ φορέων και κατασκευαστικών εταιρειών·

10. επισημαίνει ότι, εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν από τα ισπανικά δικαστήρια, οι ζημιωθέντες θα πρέπει να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι οι εικαζόμενες παραβιάσεις του θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιοκτησία δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου·

11. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν συμβουλές και υποστήριξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις ισπανικές αρχές, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον καταστροφικό αντίκτυπο της μαζικής αστικοποίησης στη ζωή των πολιτών εντός σύντομου αλλά εύλογου χρονικού πλαισίου·

12. καλεί, παράλληλα, την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και των στόχων που καθορίζονται στις οδηγίες τις οποίες καλύπτει το παρόν ψήφισμα, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς αυτό·

13. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νομικές και δικαστικές αρχές της Ισπανίας δυσκολεύθηκαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μαζικής αστικοποίησης στη ζωή των πολιτών, όπως καταδεικνύουν τα χιλιάδες διαβήματα που λαμβάνει το Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του σχετικά με αυτό το θέμα·

14. θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι οι αναφέροντες φαίνεται να διακατέχονται σε μεγάλο βαθμό από έλλειψη εμπιστοσύνης προς στο ισπανικό δικαστικό σύστημα ως αποτελεσματικό μέσο προσφυγής και απονομής δικαιοσύνης·

15. εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά των οδηγιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα[10], η οποία αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει βάσει της Συνθήκης και η οποία περιόρισε τη διαφάνεια και τη νόμιμη δίωξη της παράνομης κυκλοφορίας χρηματοδοτικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ορισμένα σχέδια αστικοποίησης μεγάλης κλίμακας·

16. φρονεί ότι τα πρόσωπα που αγόρασαν καλόπιστα ιδιοκτησίες στην Ισπανία για να ανακαλύψουν στη συνέχεια ότι η συναλλαγή τους κρίθηκε παράνομη, πρέπει να δικαιούνται κατάλληλη αποζημίωση μέσω των ισπανικών δικαστηρίων·

17. θεωρεί ότι εάν οι ιδιώτες, οι οποίοι αγόρασαν ιδιοκτησία στην Ισπανία ενώ γνώριζαν τον ενδεχόμενο παράνομο χαρακτήρα της εν λόγω συναλλαγής, μπορούν να υποχρεωθούν να αναλάβουν το κόστος της ανάληψης του συγκεκριμένου κινδύνου, αυτό πρέπει να ισχύσει αναλογικά ακόμη περισσότερο στους επαγγελματίες του κλάδου· εκτιμά, επομένως, ότι οι φορείς ανάπτυξης πολεοδομικών έργων που συνήψαν συμβάσεις τον παράνομο χαρακτήρα των οποίων όφειλαν να γνωρίζουν, δεν πρέπει να δικαιούνται αποζημίωση για τα σχέδια που διακόπτονται λόγω μη συμμόρφωσης προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν πρέπει να έχουν αυτόματο δικαίωμα ανάκτησης των πληρωμών που ήδη κατέβαλαν σε δήμους, εάν αυτές πραγματοποιήθηκαν εν γνώσει του ενδεχόμενου παράνομου χαρακτήρα των συμβάσεων που συνήπταν·

18. πιστεύει, εντούτοις, ότι η απουσία σαφήνειας, ακρίβειας και βεβαιότητας όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που περιέχονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και η πλημμελής και ασυνεπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι η γενεσιουργός κύρια αιτία πολλών προβλημάτων που σχετίζονται με την αστικοποίηση, και ότι αυτό, σε συνδυασμό με κάποια ολιγωρία στη δικαστική διαδικασία, όχι μόνον επιδείνωσαν το πρόβλημα, αλλά δημιούργησαν και μια ενδημική μορφή διαφθοράς, με πρωταρχικό θύμα, για άλλη μία φορά, τον πολίτη της ΕΕ, η οποία έχει προκαλέσει επίσης σοβαρές ζημίες στο ισπανικό κράτος·

19. συντάσσεται με τα συμπεράσματα της περιφερειακής διαμεσολαβήτριας (Síndica de Greuges) της Κοινότητας της Βαλένθια, θεσμού με αναγνωρισμένο κύρος στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ενδέχεται να εθίγησαν είτε επειδή υποτιμήθηκαν από τον φορέα σχεδιασμού των πολεοδομικών έργων είτε επειδή οι εν λόγω ιδιοκτήτες κλήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβουν υπέρογκα βάρη αστικοποίησης που επιβλήθηκαν μονομερώς από τον εν λόγω φορέα σχεδιασμού·

20. φρονεί ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες και η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αστικοποίησης πρέπει να διασφαλίζεται από την αρχή της διαδικασίας και ότι θα πρέπει να παρέχονται περιβαλλοντικές πληροφορίες στους πολίτες, με τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό·

21. εκτιμά ότι ούτε η ισχύουσα νομοθεσία για την οικιστική ανάπτυξη ούτε οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τον ορισμό του "γενικού συμφέροντος" και ότι ο όρος χρησιμοποιείται για την έγκριση σχεδίων μη βιώσιμων από περιβαλλοντική άποψη και, ενίοτε, για να παρακαμφθούν οι αρνητικές εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι αρνητικές εκθέσεις της αντίστοιχης Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας·

22. αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες των ισπανικών αρχών να προστατεύσουν το παράκτιο περιβάλλον και, όπου είναι δυνατόν, να το αποκαταστήσουν κατά τρόπο που να επιτρέπει τη βιοποικιλότητα και την αναγέννηση των αυτόχθονων ειδών χλωρίδας και πανίδας· στο συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο, απευθύνει έκκληση στις εν λόγω αρχές να επανεξετάσουν, και εν ανάγκη να αναθεωρήσουν, το νόμο για τις παράκτιες περιοχές με τη διαδικασία κατεπείγοντος, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών κατοικιών και των ιδιοκτητών μικρών εκτάσεων γης σε παράκτιες περιοχές, που δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο παράκτιο περιβάλλον· τονίζει ότι η προστασία αυτή δεν πρέπει να παρασχεθεί στα έργα ανάπτυξης που έχουν σχεδιασθεί ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και τα οποία δεν τηρούν τις ισχύουσες περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ· δεσμεύεται να εξετάσει τις αναφορές που ελήφθησαν σχετικά με το θέμα αυτό υπό το πρίσμα των απαντήσεων των αρμόδιων ισπανικών αρχών·

23. εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την κατάσταση της πολεοδομίας του δήμου της Marbella στην Ανδαλουσία, όπου δεκάδες χιλιάδες κατοικίες που κατασκευάσθηκαν παράνομα, πιθανότατα κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή του κοινού, την πολιτική των υδάτων και τις δημόσιες συμβάσεις, πρόκειται να νομιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός νέου γενικού πολεοδομικού σχεδίου, πράγμα που θα καταλήξει στην έλλειψη ασφάλειας δικαίου και δικλείδων προστασίας για τους αγοραστές κατοικιών, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους πολίτες γενικότερα·

24. χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως τις δραστηριότητες των περιφερειακών διαμεσολαβητών ("síndics de greuges") και του προσωπικού τους, καθώς και των περισσότερο επίμονων εισαγγελέων ("fiscalεs"), οι οποίοι έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν την εφαρμογή ορθών διαδικασιών σχετικά με τις υποθέσεις αυτές από τους θεσμούς που έχουν πληγεί·

25. εξαίρει επίσης τη δραστηριότητα των αναφερόντων, των ενώσεών τους και των ενώσεων των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες ισπανοί και μη πολίτες, οι οποίοι επέστησαν την προσοχή του Κοινοβουλίου στα εν λόγω θέματα και διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γειτόνων τους και όλων όσων θίγονται από αυτό το σύνθετο πρόβλημα·

26. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων[11] και η οδηγία για τη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων[12] απαιτούν την πραγματοποίηση διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό στο στάδιο καθορισμού και κατάρτισης των σχεδίων και όχι –όπως συχνά συνέβη σε υποθέσεις που υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή Αναφορών– αφότου έχει συναφθεί de facto συμφωνία από την τοπική αρχή· υπενθυμίζει, στο ίδιο πλαίσιο, ότι σε οιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων πρέπει να τηρείται επίσης αυτή η διαδικασία και ότι τα σχέδια πρέπει να είναι επίκαιρα και όχι στατιστικώς ανακριβή ή παρωχημένα·

27. υπενθυμίζει επίσης ότι η Επιτροπή δύναται, βάσει του άρθρου 91 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006[13], να διακόψει την πληρωμή της διαρθρωτικής χρηματοδότησης και, βάσει του άρθρου 92, να αναστείλει αυτή τη χρηματοδότηση προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή περιφέρεια, και να καθορίσει διορθώσεις σε σχέση με σχέδια που λαμβάνουν χρηματοδότηση και για τα οποία διαπιστώνεται στη συνέχεια ότι δεν συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή των συναφών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ·

28. υπενθυμίζει επίσης ότι το Κοινοβούλιο, ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, δύναται να αποφασίσει να εγγράψει στο αποθεματικό πιστώσεις για πολιτικές συνοχής, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο προκειμένου να πείσει ένα κράτος μέλος να θέσει τέρμα σε σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων και αρχών που υποχρεούται να τηρεί είτε δυνάμει της Συνθήκης είτε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, έως ότου λυθεί το πρόβλημα·

29. επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα που περιέχονται στα προηγούμενα ψηφίσματα αμφισβητώντας τις μεθόδους ορισμού των φορέων πολεοδομίας και τις συχνά υπερβολικές εξουσίες που αναγνωρίζουν ορισμένες τοπικές αρχές στους πολεοδόμους και τους κατασκευαστές σε βάρος των κοινοτήτων και των πολιτών που έχουν την κατοικία τους στην περιοχή·

30. καλεί για άλλη μία φορά τις τοπικές αρχές να διαβουλευτούν με τους πολίτες τους και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους σε έργα αστικής ανάπτυξης προκειμένου να ενθαρρύνουν μια δίκαιη, διαφανή και αειφόρο αστική ανάπτυξη όπου αυτό είναι αναγκαίο, προς το συμφέρον των τοπικών κοινοτήτων και όχι με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των εργολάβων-κατασκευαστών, των μεσιτών ακινήτων και άλλων εμπλεκόμενων συμφερόντων·

31. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές σε θέματα αστικής ανάπτυξης να διευρύνουν τις διαδικασίες διαβούλευσης σε θέματα αστικής ανάπτυξης ώστε να περιλάβουν τους ιδιοκτήτες, με αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής πρόσκλησης, κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στο χαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους, κα να προτείνουν στους δήμους την άμεση και προσωπική κλήτευση στις διαδικασίες προσφυγής κατά των σχεδίων χωροταξίας ή αλλαγής του χαρακτηρισμού·

32. καταδικάζει έντονα την παράνομη πρακτική με την οποία ορισμένοι εργολάβοι-κατασκευαστές αμφισβητούν με τεχνάσματα τη νόμιμη ιδιοκτησία των πολιτών της ΕΕ παρεμβαίνοντας στην καταγραφή των γαιών και καλεί τις τοπικές αρχές να θεσπίσουν σαφείς νομικές ρήτρες για την καταπολέμηση αυτής της πρακτικής·

33. επιβεβαιώνει ότι, όπου απαιτείται αποζημίωση για την απώλεια ιδιοκτησίας, πρέπει να επιδικάζεται στο ενδεδειγμένο επίπεδο και σύμφωνα με το νόμο και τη νομολογία του Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

34. υπενθυμίζει ότι η οδηγία[14] για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αγορά υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλα μέσα νομικής προσφυγής και αποκατάστασης στους καταναλωτές που υπήρξαν θύματα τέτοιων πρακτικών και να διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων κυρώσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω πρακτικών·

35. καλεί για άλλη μία φορά την Επιτροπή να ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία απευθυνόμενη στους πολίτες της ΕΕ που αγοράζουν ακίνητα σε κράτος μέλος πλην του δικού τους·

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας και στις κυβερνήσεις και στις Αυτόνομες Περιφερειακές Συνελεύσεις, όπως επίσης στους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές και στους αναφέροντες.

 • [1]  Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 1998· βλ. επίσης το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την κοινή πρόταση ψηφίσματος για τα αποτελέσματα της διερευνητικής αποστολής στις περιφέρειες της Ανδαλουσίας, Βαλένθια και Μαδρίτης, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών (ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σελ. 340).
 • [2]  Βλ. το προαναφερόμενο ψήφισμα της 21ης Ιουνίου 2007 και το ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τους ισχυρισμούς για καταχρηστική εφαρμογή του νόμου περί εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια ή Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU – Νόμος περί εκτέλεσης των πολεοδομικών σχεδίων) και τις επιπτώσεις του στους ευρωπαίους πολίτες (Αναφορές 609/2003, 732/2003, 985/2002, 111272002. 107/2004 και λοιπές) (ΕΕ C 286 E της 23.11.2006, σελ. 225).
 • [3]  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 114).
 • [4]  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1).
 • [5]  Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ. 30.
 • [6]  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1).
 • [7]  Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21 Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7).
 • [8]  Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1).
 • [9]  Σημειώνονται οι πρόσφατες εκθέσεις που δημοσίευσαν η Τράπεζα της Ισπανίας, η Greenpeace και η οργάνωση "Transparency International".
 • [10]  Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ C 309 της 25.11.2005, σελ. 15)· οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006 , για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σελ. 29).
 • [11]  Οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40).
 • [12]  Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ. 30)
 • [13]  Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 25).
 • [14]  Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σελ. 22)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σχέδιο ψηφίσματος που υποβάλλεται προς εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των κατοχυρωμένων στη Συνθήκη δικαιωμάτων πολλών χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών.

Η Επιτροπή Αναφορών δεν αντιμετώπισε επιπόλαια το θέμα, αντίθετα μάλιστα διεξήγαγε τρεις διερευνητικές επισκέψεις στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Το ίδιο το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα επί του θέματος, ενστερνιζόμενο τα πορίσματα της Επιτροπής Αναφορών, το πρώτο το 2005 και το δεύτερο τον Ιούνιο του 2007[1]. Η θέση του Κοινοβουλίου όπως ψηφίστηκε τότε περιλαμβάνεται στην αιτιολογική σκέψη ΙΔ του παρόντος σχεδίου ψηφίσματος. Εάν οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο είχαν λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να ανταποκριθούν στους προβληματισμούς που είχε εκφράσει τότε το Κοινοβούλιο, πιθανότατα δεν θα ήταν απαραίτητο το παρόν ψήφισμα. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη, επομένως η υποβολή του παρόντος είναι επιβεβλημένη .

Πράγματι, σήμερα, χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να είναι θύματα ενός συστήματος μαζικής αστικοποίησης, το οποίο, κατά την άποψη της Επιτροπής Αναφορών, σε πολλές περιπτώσεις παραβίασε τα νόμιμα δικαιώματά τους ως ιδιοκτητών, ενώ συγχρόνως έχει καταστρέψει τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και το παράκτιο περιβάλλον της Μεσογείου σε πολλά σημεία της ισπανικής ακτογραμμής και της ενδοχώρας. Οι αναφέροντες παρουσίασαν επανειλημμένα την υπόθεσή τους προς έλεγχο κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών στις οποίες συμμετείχε μεγάλος αριθμός μελών, και οι αρχές της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια, -και σε μικρότερα βαθμό της Ανδαλουσίας-, είχαν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τη δράση που είχαν αναλάβει. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, σε άμεση σχέση με την πολεοδομική ανάπτυξη στην Κοινότητα της Βαλένθια και την εφαρμογή των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, και διεξάγει έρευνες σχετικά με καταγγελίες για μη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία των υδάτων. Σημαντικό είναι να εξευρεθεί κατά πόσον οι σωρευτικές επιπτώσεις τόσων πολλών μεγάλης κλίμακας σχεδίων αστικής ανάπτυξης που δεν συνοδεύονται από θετική έκθεση περί υδάτων της αρμόδιας αρχής θα καθιστούσε αδύνατη την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα λόγω στέρησης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και για τη γεωργία.

Πολλοί ευρωπαίοι πολίτες έχουν επιλέξει να ζουν στην Ισπανία εξαιτίας όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν η χώρα και οι κάτοικοί της , και με αυτήν την επιλογή έκαναν χρήση των δικαιωμάτων που παρέχονται σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες βάσει των Συνθηκών. Ωστόσο, τα προβλήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση αποτελούν προβλήματα και των ίδιων των Ισπανών που είναι τουλάχιστον ισάριθμοι, εάν κρίνει κανείς από τον αριθμό των αναφορών που έχουν παραληφθεί σχετικά με το θέμα αυτό.

Για το λόγο αυτό, είναι απαράδεκτο ορισμένες πολιτικές αρχές και αρχηγοί κομμάτων να υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα αυτά εγείρονται μόνο από αλλοδαπούς οι οποίοι, προφανώς, δεν κατανοούν τους ισπανικούς νόμους ή να ισχυρίζονται ότι τα θύματα δεν έχουν παρά να απευθυνθούν στο πλησιέστερο δικαστήριο για να διασαφηνίσουν και να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πολλοί αναφέροντες έχουν, πράγματι προσπαθήσει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή, χωρίς αποτέλεσμα· άλλοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν. Οι περισσότεροι ευρίσκονται σε σύγχυση λόγω των αντικρουόμενων συμβουλών που λαμβάνουν από τις τοπικές αρχές και τους δικηγόρους στους οποίους έχουν απευθυνθεί για να ζητήσουν συμβουλές, συχνά χωρίς αποτέλεσμα· (για να μην αναφερθούμε στις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημοτικές αρχές και οι ίδιοι οι δικηγόροι αποτελούν μέρος του προβλήματος). Οι περισσότεροι αναφέροντες και πολλοί νομικοί εκφράζουν την κατάπληξή τους εξαιτίας της έλλειψης νομικής ασφάλειας και της σύγχυσης που απορρέει από την ανακριβή ή υπερβολικά περίπλοκη νομοθεσία σχετικά με την αστική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις της καθώς και τις ακόμη πιο αντικρουόμενες εκτελεστικές διατάξεις. Η πρόσφατη επαναφορά του νόμου για τις παράκτιες περιοχές του 1988 αποτελεί ένα επιπλέον παράδειγμα της κατάστασης.

Η Επιτροπή Αναφορών αναγνωρίζει ότι ο αστικός σχεδιασμός εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αυτόνομων κοινοτήτων και δήμων της Ισπανίας· αναγνωρίζει ότι οι εθνικές αρχές διαθέτουν επίσης αρμοδιότητα επί θεμάτων όπως το γενικό πλαίσιο του νόμου για την έγγειο ιδιοκτησία και επί περιβαλλοντικών θεμάτων όπως η παροχή ύδατος και η διατήρηση των προστατευομένων ειδών. Γνωρίζει επίσης καλά το πεδίο και τις δυνατότητες εφαρμογής του εθνικού δικαίου και κατευθύνει σωστά τους αναφέροντες επί των ζητημάτων αυτών. Έχουμε, πράγματι, συμβουλευθεί τον περιφερειακό διαμεσολαβητή, Sindic de Greuges, σε πολλές περιπτώσεις.

Εν τούτοις, οι νόμοι που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συνάδουν με τις γενικές διατάξεις των Συνθηκών και τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, και είναι ευθύνη της εθνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει αυτή τη συμμόρφωση. Η Επιτροπή Αναφορών ενήργησε πάνω σε αυτό το νομικό υπόβαθρο , λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης ΕΚ[2].

Η επιτροπή παρεμβαίνει διότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαιώματα βάσει των Συνθηκών, σεβόμενη ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας.

Παρεμβαίνει επειδή οι ευρωπαίοι πολίτες απευθύνονται στην Επιτροπή Αναφορών για να βρουν βοήθεια στην επίλυση των ατομικών και συλλογικών προσωπικών προβλημάτων τους, και τα άμεσα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταποκρίνονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εκλογέων τους.

Παρεμβαίνει διότι είναι πεπεισμένη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν την πολιτική, νομική και ηθική υποχρέωση να λειτουργούν σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που υπεγράφη από τους Προέδρους των τριών κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι πολίτες προσδοκούν από τους πολιτικούς τους να σεβαστούν αυτά τα οποία υπέγραψαν τους και να μην προσπαθήσουν να αποφύγουν την ανάληψη των ευθυνών τους.

Είναι σαφές ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της έχουν σοβαρότατες συνέπειες για την ισπανική κατασκευαστική βιομηχανία, γεγονός τραγικό για τους εργαζόμενους. Ακόμη όμως και πριν τα γεγονότα του φθινοπώρου του 2008, η κατασκευαστική βιομηχανία όδευε προς βαθειά κρίση. Η εποχή της μαζικής αστικής ανάπτυξης και της καταστροφής των παράκτιων περιοχών που απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη βιομηχανία και δημιούργησε υπερδόμηση – σήμερα ενάμιση εκατομμύριο νέες κατοικίες αναμένουν αγοραστή, και πολλά καινούργια γήπεδα γκολφ – βασίστηκε σε παράλογους και άπληστους υπολογισμούς των κατασκευαστών και πολεοδόμων και έχει οδηγήσει σήμερα την Ισπανία σε μία καταστροφική ύφεση.

Οι ισπανικές αρχές, ειδικότερα στις εν λόγω περιοχές, επιμένουν να αρνούνται τα γεγονότα παρότι τα θύματα απαριθμούνται σε χιλιάδες. Στην καλύτερη περίπτωση έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας, ενώ σε άλλες η συμπεριφορά τους ήταν σαφώς απορριπτική.

Η καταστροφή του φυσικού τοπίου είναι ήδη γεγονός – όπως δηλώνεται από πολλές έγκυρες πηγές[3] – ενώ τα εκκρεμή σχέδια αστικής ανάπτυξης επικρέμανται ως Δαμόκλεια σπάθη πάνω από πολλές αγροτικές και παράκτιες κοινότητες. Για το λόγο αυτό το παρόν ψήφισμα ζητεί από τις τοπικές αρχές να αναστείλουν και να επανεξετάσουν όλα τα υπάρχοντα σχέδια και να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους μόνο αφού αποδειχθεί η βιωσιμότητά τους, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην επιλογή τους και αφού εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι ρήτρες περιβαλλοντικής προστασίας. Πρέπει να τηρηθούν τα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν την ιδιοκτησία.

Η έκθεση της πρώτης διερευνητικής επίσκεψης στην Ισπανία το 2004 περιέγραφε ήδη λεπτομερώς τα γεγονότα και τις συνέπειές τους. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίσκεψης ορισμένοι πολιτικοί και κατασκευαστικές εταιρείες, καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο στην ίδια αίθουσα συνεδριάσεων, - θέλοντας με τον τρόπο αυτό να υπογραμμίσουν τον στενό τους δεσμό-, έφθασαν μέχρι του σημείου να επιρρίψουν την ευθύνη στην Επιτροπή Αναφορών για την απώλεια των ευκαιριών επενδύσεων στην περιοχή της Βαλένθια, εκφράζοντας τις κατηγορίες αυτές ευθέως στα μέλη της αντιπροσωπείας της επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της τρίτης επίσκεψης στη Βαλένθια το 2007, τα μέλη της αντιπροσωπείας αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη αλαζονεία και με ισχυρισμούς ότι οι παραληφθείσες αναφορές αποτελούν κατασκευάσματα της συλλογικής φαντασίας της επιτροπής. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου συζήτησα το θέμα με ειλικρίνεια με τον αρμόδια υπουργό της Βαλένθια, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Πιθανότατα δεν πρόκειται για σύμπτωση το γεγονός ότι παράλληλα με τις εν εξελίξει έρευνες της επιτροπής οι ισπανικές δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου διεξήγαγαν επίσης τις έρευνές τους. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως είναι γνωστό, ένας εκτεταμένος κατάλογος τοπικών πολιτικών και υπαλλήλων στην ηπειρωτική Ισπανία και στα νησιά οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διαφθορά σε σχέση με συμφωνίες που αφορούσαν σχέδια μαζικής οικιστικής ανάπτυξης που είχαν συναφθεί κατά την πρόσφατη χρονική περίοδο. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο τσιμέντο και σκυρόδεμα για την κατασκευή κατοικιών στην Ισπανία από ό,τι στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά.

Πίσω από αυτή την τραγική κατάσταση υπάρχει βεβαίως και το βάσιμο επιχείρημα πολλών ατόμων που επικρίνουν τις έρευνες της επιτροπής δηλαδή ότι όπως είναι φυσικό, δεν είναι όλες οι τοπικές αρχές διεφθαρμένες, ούτε έχουν όλες πέσει στην παγίδα του εύκολου κέρδους. Πολλές από τις αρχές έχουν δράσει με υπευθυνότητα, οι περισσότεροι δε από τους τοπικούς δημάρχους έχουν ως μόνο μέλημα τα συμφέροντα των κοινοτήτων τους· το λυπηρό γεγονός είναι ότι απέβησαν και οι ίδιοι θύματα της μαζικής αστικής ανάπτυξης.

Πολλά μέλη της κατασκευαστικής βιομηχανίας, με τα οποία συναντήθηκε ο εισηγητής είναι επίσης θύματα της απληστίας για πλούτο και πολιτική δύναμη των μεγάλων παραγόντων της αγοράς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μικρότερες κατασκευαστικές εταιρείες που δρουν με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απαιτήσεις και με στόχους όχι τόσο φιλόδοξους αλλά περιβαλλοντικά ασφαλείς, θα είναι εκείνες που εν καιρώ θα καταφέρουν να αναζωογονήσουν τη βιομηχανία, εφόσον επιβληθούν και γίνουν σεβαστοί οι κανονιστικοί μηχανισμοί και η τάξη.

Η Επιτροπή Αναφορών διαθέτει εκατοντάδες μελέτες ατομικών περιπτώσεων που περιέχονται σε έγγραφα που έχουν υποβάλει αναφέροντες. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικών καταστάσεων όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει στον πίνακα που επισυνάπτεται στην έκθεση. Οι περισσότερες αναφορές έχουν υποβληθεί από άτομα εξ ονόματος κατοίκων μιας συγκεκριμένης κοινότητας· άλλες διαθέτουν ακόμα μεγαλύτερη βάση στήριξης, ορισμένες προέρχονται από ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες ηλικιωμένων ατόμων που φοβούνται ότι οι αποταμιεύσεις μιας ζωής τις οποίες έχουν επενδύσει στην αγορά του σπιτιού όπου θα ζήσουν μετά τη συνταξιοδότησή τους, καταβροχθίζονται από αδίστακτους και ανεύθυνους τοπικούς εμπόρους ακινήτων.

Η Επιτροπή Αναφορών προσπάθησε να κατατάξει τις αναφορές αυτές σε κατηγορίες ούτως ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να προσδιορίζονται εύκολα από εκείνους που έχουν την εξουσία να εξεύρουν λύση, είτε δικαστική είτε πολιτική. Στο ψήφισμα η επιτροπή προτείνει ορισμένους τρόπους που θα μπορούσαν να διερευνηθούν ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα λαμβάνουν τη δέουσα αποζημίωση για τις απώλειές που έχουν υποστεί εξ αιτίας της "αρπαγής γης" που διαπράχθηκε. Ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων και τονίζει ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να διέπει τη μελέτη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των προγραμμάτων.

Ζητεί, προπάντων, αυξημένη νομική ασφάλεια και μεγαλύτερο σεβασμό των νομίμων ιδιοκτητών ακινήτων και των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ισπανικό δικαστικό σύστημα ειδικότερα μετά τις δηλώσεις διακεκριμένων μελών του δικηγορικού συλλόγου της Βαλένθια που ανέφεραν σαφώς ότι δεν υπήρχε δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα μέσα για τα θύματα της μαζικής αστικοποίησης. Αυτό θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο των πολιτών όσο και των κοινοτήτων.

Ζητεί, επίσης, να διατίθεται στο κοινό ακριβέστερη πληροφόρηση και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όλα τα σχέδια πολεοδόμησης, να διευκρινιστούν δε οι συνέπειές τους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπου υπάρχουν επιβαρύνσεις, θα πρέπει να είναι δικαιολογημένες και λογικές, και όχι αυθαίρετες, όπως συχνά συμβαίνει επί του παρόντος. Ουδείς πρέπει να στερείται την ακίνητη περιουσία του, -γη ή ακίνητα-, εκτός της δέουσας διαδικασίας και χωρίς επαρκή και κατάλληλη αποζημίωση, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την οποία όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή Αναφορών ζητεί από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν και ενδεχομένως να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία όπου είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες σχετικά με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και να ματαιώσουν όλα τα σχέδια οικιστικής ανάπτυξης τα οποία δεν σέβονται την κοινοτική νομοθεσία[4]. Τα νέα σχέδια αστικοποίησης που δεν σέβονται τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη και τα δικαιώματα των νομίμων ιδιοκτητών πρέπει να ανασταλούν και να επανεξετασθούν. Ο ρόλος του φορέα αστικής ανάπτυξης και οι συνθήκες υπό τις οποίες τους έχουν ανατεθεί συμβάσεις από τις τοπικές αρχές αποτελούν το αντικείμενο πολλών αναφορών και ευρίσκονται, επί του παρόντος, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής δεν θα σχολιάσει περαιτέρω το θέμα, θα επαναλάβει απλώς ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρως σε αυτή τη δράση της όπως το έχουν πράξει και πολλοί αναφέροντες.

Η επιτροπή κατανοεί και στηρίζει τις προσπάθειες των ισπανικών αρχών να διατηρήσουν και όπου είναι δυνατόν να αποκαταστήσουν το παράκτιο περιβάλλον . Αυτό το οποίο αδυνατεί να κατανοήσει είναι για ποιο λόγο ο νόμος για τις παράκτιες περιοχές του 1988 επανήλθε στο στάδιο αυτό, όταν έχει περιπέσει ουσιαστικά σε αχρηστία για τριάντα χρόνια, περίοδο κατά την οποία σημειώθηκε αυτή η μεγάλης έκτασης καταστροφή. Γιατί υπάρχει τόσο χάος και αυθαιρεσία στην εφαρμογή του νόμου όταν κατεδαφίζονται παραδοσιακοί παράκτιοι οικισμοί ενώ υπάρχει ανοχή στην ανέγερση νέων σύγχρονων διαμερισμάτων; Γιατί επετράπη στους πολίτες να αγοράσουν τα ακίνητα αυτά κατά τη διάρκεια των τριάντα τελευταίων ετών, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες νομικές απαιτήσεις και σήμερα είναι αντιμέτωποι με ένα νόμο με αναδρομική ισχύ που τους στερεί τα δικαιώματα που συνδέονται με τη νόμιμη ιδιοκτησία; Το να τιμωρηθούν οι κερδοσκόποι και οι κατασκευαστικές εταιρείες που είχαν τα νομικά μέσα για να είναι καλύτερα ενήμεροι είναι λογικό· δεν είναι όμως λογικό οι πολίτες που αγόρασαν την ιδιοκτησία τους καλή τη πίστη και τηρώντας όλες τις απαιτήσεις, να χάσουν τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των οικογενειών τους και των απογόνων τους σε σχέση με την ιδιοκτησία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία επί παραβάσει για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αναλάβουν τις ευθύνες τους που απορρέουν από τις Συνθήκες ή τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν διαθέτει αυτό το όπλο, μπορεί σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιήσει τις δημοσιονομικές του εξουσίες για την επίτευξη παρόμοιων σκοπών εάν το αποφασίσει. Αρκεί να επισημάνει, στο στάδιο αυτό, ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες η μαζική αστικοποίηση έχει ενσωματώσει στοιχεία κοινοτικής χρηματοδότησης για νέες υποδομές στο γενικό πρόγραμμα ώστε να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του να ερευνήσουν παρόμοιες περιπτώσεις πιο εμπεριστατωμένα εάν δεν υπάρξει πρόοδος στην επίλυση των προβλημάτων που καταγγέλλουν οι αναφέροντες. Ως εισηγητής σας ελπίζω ειλικρινά να μην υπάρξει παρόμοια ανάγκη.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

 • [1]  Έκθεση της διερευνητικής αποστολής επίσκεψης στην Ισπανία, Ιούλιος 2004, ΡΕ 346.773.
  Έκθεση της κ. Janelly Fourtou προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες της δεύτερης διερευνητικής επίσκεψης, Ιούνιος 2005, Α6-0382/3005.
  Έκθεση σχετικά με την τρίτη διερευνητική αποστολή επίσκεψης στην Ισπανία, Απρίλιος 2007, ΡΕ 386.549.
  Ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 21 Ιουνίου 2008, Β6-0251/2007.
 • [2]  Βλ. ειδικότερα: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, Καθ. José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007.
 • [3]  Greenpeace - Ισπανία: Destrucción a Toda Costa.
  Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana· Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.
 • [4]  Το άρθρο 33 του Ισπανικού Συντάγματος αναφέρεται στο ψήφισμα, αλλά το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έχει προβεί σε σαφή ερμηνεία τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους σε μεγάλα σχέδια αστικής ανάπτυξης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κ. Marcin LIBICKI

Πρόεδρος

Επιτροπή Αναφορών

ASP 04F158

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με το σχέδιο έκθεσης για τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (αναφορές 00/00 και 00/00) (2008/2248(INI))

Αγαπητέ κύριε Libicki,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επιθυμεί να διατυπώσει τις παρακάτω παρατηρήσεις για ορισμένες αυστηρά νομικές πτυχές του προαναφερθέντος σχεδίου έκθεσης.

Το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή της Επιτροπής Αναφορών περιλαμβάνει ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις όσον αφορά το πεδίο και τη δυνατότητα εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας που ενέχουν τον κίνδυνο να παραπλανήσουν τους αναγνώστες στο να υπερεκτιμήσουν τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει δράση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος μέλος ή εθνική αρχή που εικάζεται ότι έδρασαν κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τον Χάρτη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να μπορέσουν τα κοινοτικά όργανα (Επιτροπή, Δικαστήριο) να δράσουν εναντίον ενός κράτους μέλους σε παρόμοιες περιπτώσεις, η παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος πρέπει να αναφέρεται στην άσκηση κοινοτικής αρμοδιότητας. Το απλό γεγονός ότι ορισμένα άτομα ισχυριζόμενα ότι υπέστησαν ζημία ως αποτέλεσμα εικαζόμενης παραβίασης θεμελιώδους δικαιώματος που ορίζεται στην ΕΣΔΑ και τον Χάρτη άσκησαν τα κοινοτικά τους δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας ή της ελευθερίας εγκατάστασης δεν επαρκεί για να φέρει το θέμα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της Κοινότητας.

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας (άρθρο 1 του πρώτου συμπληρωματικού πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ) το σχέδιο έκθεσης αδυνατεί να αποδείξει οποιαδήποτε σχέση με την κοινοτική νομοθεσία.

Επιπλέον, η δήλωση στην αιτιολογική σκέψη 1 του σχεδίου έκθεσης ότι περίπτωση κοινοτικής αρμοδιότητας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς το άρθρο 295 της Συνθήκης[1] (υπόθεση 119/75 Terrapin κατά Terranova [1976] ΣΥΛΛΟΓΗ 1039), καταδεικνύει ότι η αρμοδιότητα των κρατών μελών σε σχέση με το σύστημα ιδιοκτησίας "πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου όπως η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων" προδίδει τη βασική παρανόηση της νομολογίας σχετικά με το άρθρο 295. Η νομολογία αυτή αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της (σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κ.λπ.), υποτίθεται ότι έχει κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει ή περιορίσει ή ελέγξει την άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του πρώτου συμπληρωματικού πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ. Πράγματι, το Δικαστήριο έκρινε παγίως ότι μολονότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα και πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τη λειτουργία του εντός της κοινωνίας και εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί ανταποκρίνονται πράγματι στους σκοπούς γενικού συμφέροντος στους οποίους αποβλέπει η Κοινότητα και δεν συνιστούν, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη παρέμβαση που θίγει την ίδια την υπόσταση των αναγνωριζόμενων συναφώς δικαιωμάτων (υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco [2002] ΣΥΛΛΟΓΗ I-11453).

Το Δικαστήριο έχει αποσαφηνίσει τη θέση του, για παράδειγμα στην απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2005 στην υπόθεση C-328/04 Vajnai [2005] I-8577 και στις προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με την απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησία στην περίπτωση C-309/96 Annibaldi κατά Sindaco del Comune di Guidonia και Presidente Regione Lazio [1997] ΣΥΛΛΟΓΗ I-7493, και παράγραφοι 22-25: εκτιμώντας ότι όταν οι εθνικές διατάξεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, δεν υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα για την εκτίμηση του συμβατού των εν λόγω διατάξεων με τα θεμελιώδη δικαιώματα των οποίων την τήρηση εξασφαλίζει το Δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ισπανία πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας αυτής πρέπει να εξετασθεί ενώπιον των αρμοδίων ισπανικών δικαστικών αρχών (βλ. υπόθεση C-182/83 Fearon κατά Irish Land Commission [1984] ΣΥΛΛΟΓΗ 3677). Μόνο σαν τελευταία λύση όταν όλοι οι εθνικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών έχουν εξαντληθεί είναι δυνατόν να παραπεμφθεί υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σε τελική ανάλυση, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι ισπανικές αρχές δρουν σύμφωνα με το Ισπανικό Σύνταγμα και τη νομοθεσία που βασίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Συντάγματος. Το γεγονός ότι ορισμένα από τα άτομα που θίγονται από τα εν λόγω μέτρα είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ασκήσει μία από τις ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη δεν έχει σχέση με το θέμα. Τα ενδεδειγμένα μέσα για την αναζήτηση αποζημίωσης είναι μέσω της ισπανικής δικαιοσύνης και, εφόσον όλα τα εθνικά ένδικα μέσα έχουν εξαντληθεί, μέσω του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Τέλος, το σχέδιο έκθεσης αναφέρεται στις διαδικασίες προσφυγής της Επιτροπής κατά της Ισπανίας για εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Εν τούτοις, είναι αμφίβολο εάν υπάρχει επαρκής αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της εικαζόμενης λανθασμένης εφαρμογής της οδηγίας και της ζημίας που ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί οι αναφέροντες.

Συμπερασματικά, αφού εξέτασε το θέμα στη συνεδρίασή της στις 12 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, με 13 ψήφους υπέρ[2] και καμία αποχή, συνιστά στην Επιτροπή Αναφορών, ως αρμόδια επιτροπή, να προβεί στην εξέταση της προαναφερθείσας πρότασης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της.

Με εκτίμηση,

Giuseppe GARGANI

 • [1]  Η Συνθήκη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων των κρατών μελών που διέπουν το σύστημα ιδιοκτησίας.
 • [2]  Ήταν παρόντες οι βουλευτές. Alin Lucian Antochi (ασκών την προεδρία), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (αντιπρόεδρος), Monica Frassoni (εισηγήτρια), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Γεώργιος Παπαστάμκος, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland, Μανώλης Μαυρομμάτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries