MIETINTÖ Espanjan laajan kaupunkirakentamisen vaikutuksesta Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen, saatuihin vetoomuksiin perustuen

20.2.2009 - (2008/2248(INI))

Vetoomusvaliokunta
Esittelijä: Margrete Auken

Menettely : 2008/2248(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0082/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0082/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Espanjan laajan kaupunkirakentamisen vaikutuksesta Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen, saatuihin vetoomuksiin perustuen

(2008/2248(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tämän asiakirjan liitteenä olevat vetoomukset, etenkin vetoomuksen 0609/03,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 194 artiklassa vahvistetun vetoomusoikeuden,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 192 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0082/2009),

A.  ottaa huomioon, että vetoomusmenettely antaa Euroopan kansalaisille ja asukkaille mahdollisuuden oikeuslaitoksen ulkopuoliseen oikeussuojaan heidän ongelmissaan, jotka liittyvät Euroopan unionin toimialaan kuuluviin kysymyksiin,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa todetaan, että "unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin",

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa unioni sitoutuu pitämään arvossa perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa,

D. katsoo, että kaikkien kansalaisten, jotka asuvat Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittaneessa maassa ja katsovat, että heidän ihmisoikeuksiaan on rikottu, pitäisi kääntyä Strasbourgissa toimivan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, mutta ennen kuin he nostavat kanteen tässä tuomioistuimessa, heidän on käytettävä ensin kyseisen sopimuksen 35 artiklan mukaisesti kaikki kansalliset muutoksenhakukeinot,

E.   ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa määrätään menettelyistä, joiden mukaisesti unioni voi ryhtyä toimiin 6 artiklan 1 kohdassa mainittujen periaatteiden rikkomusten johdosta,

F.   ottaa huomioon, että 7 artiklassa annetaan lisäksi parlamentille oikeus esittää neuvostolle perusteltu ehdotus sen toteamiseksi, onko olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti unionin perustana olevia arvoja,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa taataan yksityis- ja perhe-elämän sekä kansalaisten kodin suoja ja että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 8 artiklassa viitataan samoihin oikeuksiin ja selvennetään, että "viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojelemiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi"; ottaa huomioon, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet noudattamaan perusoikeuskirjaa kaikissa toimissaan,

H.  ottaa huomioon, että omistusoikeus tunnustetaan Euroopan kansalaisten perusoikeudeksi perusoikeuskirjan 17 artiklassa, jossa vahvistetaan, että "jokaisella on oikeus nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta sekä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä" ja että "keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi yleisen edun sitä vaatiessa laissa säädetyissä tapauksissa ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti ja siten, että hänelle suoritetaan kohtuullisessa ajassa oikeudenmukainen korvaus omaisuuden menetyksestä", ja että "omaisuuden käyttöä voidaan säännellä lailla siinä määrin kuin se on yleisen edun mukaan välttämätöntä",

I.    ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätään, että "jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä sopimuksessa määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu",

J.    ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 295 artiklassa todetaan, että "tällä sopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin." ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tässä määräyksessä ainoastaan tunnustetaan jäsenvaltioiden oikeus määrittää omistusoikeusjärjestelmänsä; ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vahvistettu, että jäsenvaltioiden asiaa koskevaa toimivaltaa on sovellettava aina yhdessä yhteisön oikeuden perusperiaatteiden, kuten tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden, kanssa (ks. asiassa C-119/75, Terrapin v. Terranova, 22.6.1976 annettu tuomio, Kok. 1976, s. 1039),

K. ottaa kuitenkin huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut johdonmukaisesti, että omistusoikeus on yksi yhteisön oikeuden yleisistä periaatteista, vaikka sitä ei pidetäkään ehdottomana oikeutena, koska se on otettava huomioon suhteessa sen yhteiskunnalliseen tehtävään, ja tästä syystä omistusoikeuden käyttämistä voidaan rajoittaa, kunhan rajoitukset tosiasiassa palvelevat yleisen edun mukaisia yhteisön tavoitteita eikä niillä puututa perusoikeuksiin tavoitellun päämäärän kannalta suhteettomasti ja tavalla, jota ei voida hyväksyä ja jolla loukattaisiin näin suojattujen oikeuksien keskeistä sisältöä (katso 10. joulukuuta annettu tuomio asiassa C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco [2002], kok. I11453),

L.  ottaa huomioon, että kyseisestä oikeuskäytännöstä huolimatta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut johdonmukaisesti, että silloin, kun kansallinen lainsäädäntö ei kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan, yhteisöllä ei ole tuomiovaltaa arvioida, onko kansallinen lainsäädäntö yhteensopiva perusoikeuksien kanssa, joiden noudattamista tuomioistuin valvoo (ks. esimerkiksi asiassa C-328/04, Vajnai, 6. lokakuuta 2005 annettu tuomio, Kok. I-8577 [2005], 12 ja 13 kohta),

M. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että "Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti"; ottaa huomioon, että kyseisen artiklan toisessa kappaleessa todetaan, että "Edellä olevat määräykset eivät kuitenkaan saa millään tavoin heikentää valtioiden oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä tai taatakseen verojen tai muiden maksujen tai sakkojen maksamisen", ja että kyseisen lisäpöytäkirjan ratifioinnin yhteydessä Espanja esitti 1 artiklaa koskevan varauman viitaten Espanjan perustuslain 33 artiklaan, jossa säädetään seuraavaa: Omistusoikeus ja perintöoikeus tunnustetaan. Näiden oikeuksien yhteiskunnallinen tehtävä ratkaisee niiden soveltamisalan siten kuin laissa säädetään. Kenenkään omaisuutta tai oikeuksia ei voida riistää, ellei kyse ole yleishyödyllisestä asiasta tai yhteiskunnan edusta, joista maksetaan asianmukainen korvaus lain määräämällä tavalla.

N.  ottaa huomioon, että parlamentti katsoo, että velvollisuus luovuttaa laillisesti hankittua yksityisomaisuutta ilman asianmukaista menettelyä ja korvausta sekä velvollisuus maksaa mielivaltaisia kustannuksia sellaisten infrastruktuurien kehittämisestä, joita ei ole pyydetty ja jotka ovat usein tarpeettomia, rikkoo ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön (ks. esim. Aka v. Turkki[1]) mukaan kansalaisten perusoikeuksia,

O. ottaa huomioon, että Espanjan viranomaiset antoivat vuonna 2008 ohjeita vuonna 1988 annetun rannikkolain soveltamisesta, jonka täytäntöönpanoa on laiminlyöty monia vuosia, ja tänä aikana Espanjan rannikkoalueet ovat kärsineet laajoja ympäristövahinkoja, ottaa huomioon, ettei edes nykyisissä ohjeissa määrätä selvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita asiaankuuluvien paikallis- ja alueviranomaisten on noudatettava, ja että monissa uusissa vetoomuksissa ilmoitetaan ohjeiden taannehtivasta sisällöstä, yksilöiden laillisesti hankkiman omaisuuden mielivaltaisesta tuhoamisesta ja purkamisesta sekä siitä, että heidän omistusoikeuttaan ja heidän mahdollisuuksiaan siirtää oikeuksiaan perintönä eteenpäin on rikottu,

P.  ottaa huomioon, että toimenpiteistä kärsimään joutuvat ovat vyöhykejaon toteuttamisen perusteella vahvasti sitä mieltä, että rajat on vedetty mielivaltaisesti, mikä on haitaksi ulkomaalaisille kiinteistönomistajille esimerkiksi Formenteran saarella,

Q. katsoo, että rannikkolailla on suhteettomat vaikutukset yksittäisiin omistajiin, joiden oikeuksia pitäisi kunnioittaa täysin, ja samalla riittämättömät vaikutukset niihin, jotka ovat todella tuhonneet rannikkoa syyllistymällä rannikoilla monissa tapauksissa liialliseen kaupunkirakentamiseen, myös lomakohteiden rakentamiseen, ja joilla on ollut hyvät edellytykset tietää rikkovansa alati kyseisen lain säännöksiä,

R.   ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on tehnyt kuluvan vaalikauden aikana lukuisten vastaanotettujen vetoomusten johdosta yksityiskohtaisia tutkimuksia ja esittänyt kolme selontekoa siitä, miten laajasti Espanjassa on rikottu Euroopan kansalaisten laillisia oikeuksia lainmukaisesti hankittuun omaisuuteen, ja esittänyt yksityiskohtaisesti huolensa, jotka koskevat kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, veden saantia ja laatua sekä kaavoitussopimuksia koskevia julkisia hankintamenettelyjä ja paikallis- ja alueviranomaisten[2] harjoittamaa riittämätöntä kaavoitushankkeiden valvontaa, joista on parhaillaan vireillä oikeudenkäyntejä sekä Espanjassa että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa,

S.  katsoo, että on runsaasti esimerkkejä, että kaikki viranomaiset – niin keskusviranomaiset, itsehallintoalueen viranomaiset kuin paikallisviranomaisetkin – ovat vastuussa siitä, että ne ovat ottaneet käyttöön kestämättömän kehityksen mallin, jolla on ollut hyvin vakavat vaikutukset paitsi ympäristöön myös yhteiskuntaan ja talouteen,

T.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on saanut yksityishenkilöiltä ja erilaisilta EU:n kansalaisia edustavilta yhdistyksiltä paljon vetoomuksia, joissa valitetaan erilaisista kaupunkirakentamiseen liittyvistä näkökohdista, ja toteaa, että monissa kaupunkialueiden laajentamista koskevissa ongelmatapauksissa, joita vetoomuksissa tuodaan esiin, ei ole havaittu, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu (ks. ilmoitukset Euroopan komission jäsenille), joten ne pitäisi ratkaista käyttämällä kyseisen jäsenvaltion kansallisia muutoksenhakukeinoja,

U.  ottaa huomioon, että on yhä enemmän todisteita siitä, että Espanjan oikeusviranomaiset ovat alkaneet vastata monilla rannikkoalueilla liiallisesta kaupunkirakentamisesta aiheutuneeseen haasteeseen etenkin käynnistämällä tutkimuksia ja nostamalla syytteitä korruptoituneita paikallisviranomaisia vastaan, jotka ovat helpottaneet toimillaan Euroopan kansalaisten oikeuksien kustannuksella tapahtunutta ennennäkemätöntä ja sääntelemätöntä kaupunkirakentamista ja aiheuttaneet siten peruuttamatonta vahinkoa monien Espanjan alueiden monimuotoisuudelle ja ympäristötavoitteille; ottaa huomioon, että parlamentti on kuitenkin vastauksena tällaisiin syytöksiin todennut, että menettelyt ovat edelleenkin kohtuuttoman hitaita ja että useissa tarkastelluissa tapauksissa annettuja tuomioita ei voida panna täytäntöön tällaisen väärinkäytöksen uhreja tyydyttävällä tavalla, ja että sen vuoksi monien ei-espanjalaisten Euroopan kansalaisten mielestä Espanjan oikeuslaitos laiminlyö tehtävänsä ja/tai on puolueellinen, katsoo, että eräs merkittävä tapa hakea muutosta asiaan on kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, kun kansalliset muutoksenhakumenettelyt on käytetty,

V.  ottaa huomioon, että tällainen laajalle levinnyt toiminta, jota vastuuttomat paikallis- ja alueviranomaiset ovat tukeneet riittämättömällä ja toisinaan perusteettomalla lainsäädännöllä, joka on monissa tapauksissa ristiriidassa useiden eurooppalaisten säädösten tavoitteiden kanssa, on vahingoittanut merkittävästi kuvaa Espanjasta ja sen laajempia taloudellisia ja poliittisia etuja Euroopassa samoin kuin voimassa olevan kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölainsäädännön puutteellinen soveltaminen Espanjan autonomisilla alueilla joidenkin kaupunkirakennushankkeiden yhteydessä ja näihin hankkeisiin liittyvät korruptiotapaukset,

W. ottaa huomioon, että alueelliset oikeusasiamiehet ovat puolustaneet usein erittäin vaikeissa olosuhteissa Euroopan kansalaisten etuja kaupunkirakentamiseen liittyvissä väärinkäyttötapauksissa, vaikka tietyillä autonomisilla alueilla aluehallitukset ovat saattaneet toisinaan jättää heidän toimensa huomiotta,

X.  ottaa huomioon, että Espanjan perustuslain 33 pykälässä viitataan yksilöiden omistusoikeuteen ja että kyseisestä pykälästä on esitetty erilaisia tulkintoja, varsinkin omaisuuden hankinnasta yhteiskunnalliseen käyttöön suhteessa yksilöiden oikeuksiin heidän laillisesti hankkimiinsa koteihin ja asuntoihin, ottaa huomioon, että maankäyttöä sääntelevien lakien soveltamisesta Valencian alueella ei ole annettu tuomioita,

Y. ottaa huomioon, että Espanjan perustuslain 47 artiklassa säädetään, että kaikilla espanjalaisilla on oikeus säälliseen ja tarkoituksenmukaiseen asuntoon ja että viranomaisten on pyrittävä luomaan tämän edellyttämät olosuhteet, sekä vahvistetaan asianmukaiset säännöt tämän oikeuden toteutumiseksi ja säädetään yleisen edun mukaisesta maankäytöstä keinottelun estämiseksi,

Z.   ottaa huomioon, että Espanjan hallituksen velvollisuutena on noudattaa EY:n perustamissopimusta ja tukea eurooppalaisen lainsäädännön täysimääräistä soveltamista sen alueella ja taata se Espanjan kuningaskunnan perustuslaissa vahvistetuista poliittisten viranomaisten sisäisistä järjestelyistä riippumatta,

Aa. ottaa huomioon, että komissio, joka toimii sille EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa annetun toimivallan rajoissa, on käynnistänyt yhteisöjen tuomioistuimessa rikkomusmenettelyn Espanjaa vastaan asiassa, joka liittyy Espanjassa liiallisen kaupunkirakentamisen yhteydessä tapahtuneisiin väärinkäytöksiin ja joka koskee välittömästi sitä, miten Valencian viranomaiset ovat panneet täytäntöön julkisista hankinnoista annetun direktiivin[3],

Ab. ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt vetoomusvaliokunnan pyynnöstä tutkimuksen yli 250 kaupunkirakennushankkeesta, joista toimivaltaiset vesiviranomaiset ja vesipiiriviranomaiset ovat antaneet kielteisen lausunnon ja näin ollen hankkeet saattavat olla vesipuitedirektiivin[4] vastaisia erityisesti Andalusiassa, Kastilia- La Manchassa, Murciassa ja Valenciassa,

Ac. ottaa huomioon, että monet näistä kaupunkirakennushankkeista ovat erillään vakiintuneista kaupunkialueista, joiden peruspalvelut, kuten sähkö-, vesi- ja tieinfrastruktuuri, ovat aiheuttaneet suuria kustannuksia; ottaa huomioon että näihin investointeihin käytetään usein EU:n rahoitusta,

Ad. ottaa huomioon, että useissa Espanjassa ilmenneissä kaupunkirakentamiseen liittyvissä dokumentoiduissa ongelmissa komissio ei ole kuitenkaan toiminut riittävän voimallisesti, mikä koskee paitsi ympäristölain ennalta varautumisen periaatteen täytäntöönpanoa myös komission löyhää tulkintaa paikallis- tai alueviranomaisten säädöksistä, joilla on velvoittava oikeudellinen vaikutus, kuten paikallisviranomaisten antama kaupunkialueiden yhdennetyn kehittämishankkeen "alustava hyväksyntä",

Ae. ottaa huomioon, että ympäristövaikutusten strategisesta arvioinnista annetussa direktiivissä[5], jonka 3 artikla kattaa nimenomaisesti matkailun ja kaupunkirakentamisen, tavoitteeksi on asetettu korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen edistäminen suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä kestävän kehityksen edistämiseksi; ja ottaa huomioon, että yhteisön vesipolitiikan puitteista annetussa direktiivissä[6] vaaditaan jäsenvaltioita estämään vesiensä tilan huononeminen edelleen ja edistämään juomavesivarojensa kestävää käyttöä,

Af. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunnan toistuvat tiedonkeruumatkat ovat osoittaneet, että monet paikallis- ja alueviranomaiset (myös muualla kuin rannikkoalueilla) ymmärtävät nämä tavoitteet usein väärin ehdottaessaan kattavia kaupunkirakennusohjelmia tai sopiessaan niistä; ottaa huomioon, että useimmat vetoomuksen kohteena olevat kaupunkirakennussuunnitelmat liittyvät maaseutualueen luokituksen muuttamiseen kaupunkirakentamiseen kaavoitetuksi alueeksi – josta koituu merkittävää taloudellista etua kaupunkirakennushankkeen edustajalle ja toteuttajalle; ja ottaa huomioon, että on myös useita tapauksia, joissa suojeltu maa-alue tai maa-alue, jota olisi suojeltava sen herkän biologisen monimuotoisuuden takia, on poistettu suojelualueiden luettelosta tai on luokiteltu uudelleen tai on jätetty kokonaan merkitsemättä luetteloon nimenomaan kaupunkirakentamisen mahdollistamiseksi kyseisellä alueella,

Ag. ottaa huomioon, että tällaiset näkökohdat ilmentävät väärinkäyttöä, jonka ovat saaneet kokea tuhannet Euroopan kansalaiset, jotka ovat kaupunkirakennushankkeen edustajan suunnitelmien seurauksena paitsi menettäneet laillisesti hankkimansa omaisuuden myös joutuneet maksamaan pakosta mielivaltaisia kustannuksia sellaisista infrastruktuurihankkeista, joita ei ole pyydetty, jotka ovat usein tarpeettomia ja joilla on suora vaikutus heidän omistusoikeuksiinsa, mikä on aiheuttanut taloudellista ja emotionaalista vahinkoa monille perheille,

Ah. ottaa huomioon, että monet tuhannet Euroopan kansalaiset ovat hankkineet eri tilanteissa hyvässä uskossa kiinteistön Espanjasta neuvoteltuaan ensin paikallisten juristien, kaupunkisuunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa ja havainneet myöhemmin joutuneensa häikäilemättömien paikallisviranomaisten harjoittaman kaupunkirakentamiseen liittyvän väärinkäytön uhreiksi ja että tämän seurauksena heidän kiinteistönsä tuhotaan, sillä heidän kotinsa on todettu laittomasti rakennetuksi, ja siksi niillä ei ole mitään arvoa eikä niitä voida myydä,

Ai. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kiinteistövälittäjät ja muut Espanjan kiinteistömarkkinoihin liittyviä palveluja tarjoavat tahot markkinoivat edelleen uusilla kaupunkialueilla sijaitsevia kiinteistöjä, vaikka he ovat varmasti tietoisia siitä, että on varsin mahdollista, ettei kyseistä rakennushanketta saateta päätökseen tai toteuteta,

Aj. ottaa huomioon, että Välimerellä sijaitsevat Espanjan luonnonvaraiset saari- ja rannikkoalueet ovat kärsineet mittavasta tuhosta viime vuosikymmenen aikana sementin ja betonin kyllästäessä nämä alueet tavalla, jolla on ollut vaikutusta paitsi herkkään rannikkoympäristöön – josta suurta osaa suojellaan nimellisesti luontodirektiivillä/Natura 2000 -direktiivillä[7] ja lintudirektiivillä[8] – mistä esimerkkeinä mainittakoon Cabo de Gata (Almeriassa) sekä Murciassa sijaitsevat kaupunkialueet – myös monien alojen sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan, mikä merkitsee traagista ja peruuttamatonta menetystä tällaisten alueiden kulttuuri-identiteetille ja -perinnölle sekä niiden ympäristöeheydelle, ja tämä johtuu ensisijaisesti siitä, ettei kuntia ylemmällä tasolla ole laadittu kaavoitussuunnitelmia tai -ohjeita, joissa asetettaisiin kohtuulliset rajat kaupunkialueiden kasvulle ja kehitykselle ja jotka perustuisivat yksiselitteisiin ekologista kestävyyttä koskeviin kriteereihin, ja tiettyjen paikallisviranomaisten ja rakennusteollisuuden edustajien ahneudesta ja keinottelusta, sillä he ovat onnistuneet saamaan tämän alan toimistaan valtavia voittoja, joista valtaosa on viety maasta[9],

Ak.     katsoo tämän kasvumallin vaikuttavan haitallisesti myös matkailualaan: malli on laadukkaan matkailun kannalta tuhoisa, sillä se tuhoaa alueen arvot ja edistää kaupunkialueiden hallitsematonta kasvua,

Al. katsoo, että kyseinen malli tuhoaa kulttuuriomaisuutta, Espanjan kulttuurisen monimuotoisuuden perusarvoja ja kulttuuri-identiteetin perusmerkkejä, arkeologisia esiintymiä, rakennuksia ja kulttuurisesti tärkeitä paikkoja sekä niitä ympäröivää luontoa ja maisemaa,

Am. ottaa huomioon, että rakennusala, joka sai valtavat voitot nopean taloudellisen kasvun vuosina ja joka on itse toiminut osittain asuntorakentamisen alan spekulatiivisten hankkeiden yllyttämänä, on saanut kärsiä eniten rahoitusmarkkinoiden nykyisestä romahduksesta, ja ottaa huomioon, että tämä koskee paitsi vararikon tehneitä yrityksiä myös kymmeniä tuhansia rakennusalan työntekijöitä, jotka ovat joutuneet työttömiksi kestämättömien kaupunkirakennuspolitiikkojen seurauksena, joiden uhriksi hekin ovat nyt joutuneet,

1.   pyytää Espanjan ja asianomaisten alueiden hallituksia toteuttamaan perusteellisen arvioinnin ja tarkistamaan kaikki säädökset, joilla on vaikutusta yksittäisten kiinteistön omistajien oikeuksiin laajamittaisen kaupunkirakentamisen tuloksena, jotta lopetetaan EY:n perustamissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja asiaa koskevissa EU:n direktiiveissä sekä muissa yleissopimuksissa, joissa EU on osapuolena, vahvistettujen oikeuksien ja velvollisuuksien rikkominen;

2.  kehottaa Espanjan viranomaisia korjaamaan kaikki lailliset muodot, jotka edistävät keinottelua, kuten kaupunkirakentamishankkeiden edustajat;

3.   katsoo, että toimivaltaisten alueviranomaisten pitäisi keskeyttää ja tarkistaa kaikki uudet kaupunkirakentamissuunnitelmat, joissa ei noudateta ympäristön kestävyyden ja sosiaalisen vastuun tiukkoja kriteerejä ja joilla ei taata laillista omistajuutta lainmukaisesti hankittuun omaisuuteen, ja pysäyttämään ja peruuttamaan kaikki nykyiset hankkeet, joissa ei ole noudatettu tai sovellettu EU:n lainsäädännössä vahvistettuja perusteita, jotka liittyvät etenkin kaupunkirakentamissopimusten myöntämiseen ja vesistöön ja ympäristöön liittyvien säädösten noudattamiseen;

4.  kehottaa Espanjan viranomaisia varmistamaan, ettei yksikään hallintomääräys, joka velvoittaa kansalaisen luovuttamaan laillisesti hankkimaansa omaisuutta, perustu lakiin, joka on hyväksytty kyseisen omaisuuden rakentamisen jälkeen, sillä tämä rikkoisi hallintomääräysten takautumattomuuden periaatetta, joka on yhteisön oikeuden yleinen periaate (katso yhteisöjen tuomioistuin, 29. tammikuuta 1985, asiassa Gesamthochschule Duisburg antama tuomio, 234/83, s. 333) ja heikentäisi kansalaisten takeita oikeusvarmuudesta ja siitä, että he voivat luottaa ja oikeutetusti odottaa saavansa EU:n lainsäädännön tarjoamaa suojaa;

5.  pyytää Espanjan viranomaisia luomaan avoimuuden ilmapiirin ja tiedottamaan kansalaisille maankäytöstä ottamalla käyttöön tiedottamiseen ja kansalaisten osallistumiseen tarkoitettuja tehokkaita mekanismeja;

6.  vaatii Espanjan hallitusta järjestämään julkisen keskustelun, johon osallistuvat kaikki hallintoelimet ja joka edellyttää tarkan tutkimuksen tekemistä ja Espanjan kaupunkirakentamista käsittelevän työvaliokunnan perustamista keinottelun ja kestämättömän rakentamisen torjumiseen tähtäävien lainsäädäntötoimenpiteiden toteuttamiseksi;

7.  kehottaa toimivaltaisia kansallisia ja alueellisia viranomaisia ottamaan käyttöön toimivat oikeudelliset ja hallinnolliset mekanismit, alueelliset oikeusasiamiehet mukaan luettuina, joille annetaan toimivaltuudet toteuttaa toimia, joilla nopeutetaan oikeudenkäyntejä ja korvauksen myöntämistä kaupunkirakentamiseen liittyvien väärinkäyttötapausten uhreille, joille on aiheutunut vahinkoa voimassa olevien lakien säännösten soveltamisen takia;

8.   pyytää rakennus- ja kaupunkirakentamisen alalla toimivia toimivaltaisia rahoitus- ja talousalan elimiä etsimään yhdessä poliittisten viranomaisten kanssa ratkaisuja ongelmiin, jotka johtuvat huomattavasta kaupunkirakentamisesta, jolla on ollut vaikutusta moniin Euroopan kansalaisiin, jotka ovat päättäneet turvautua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräyksiin ja jotka ovat käyttäneet 44 artiklan mukaista sijoittautumisoikeuttaan sellaisessa EU:n jäsenvaltiossa, joka ei ole heidän kotimaansa;

9.  vaatii toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ja alue- ja paikallisviranomaisia varmistamaan, että vireillä olevat oikeudenkäynnit ratkaistaan oikeudenmukaisella tavalla niiden EU:n kansalaisten tapauksessa, joiden talot eivät ole valmistuneet huonon suunnittelun sekä toimielinten ja rakennusyhtiöiden keskinäisen koordinoinnin puutteiden vuoksi;

10. huomauttaa, että ellei vahinkoa kärsinyt osapuoli saa tyydyttävää ratkaisua Espanjan tuomioistuimista, hän voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mikäli väitetyt omistusoikeutta koskevat perusoikeusrikkomukset eivät kuulu yhteisöjen tuomioistuimen soveltamisalaan;

11. pyytää EU:n toimielimiä antamaan Espanjan viranomaisille niiden pyynnöstä neuvoja ja tukea, jotta niille annetaan käyttöön keinot korjata tehokkaasti laajamittaisen kaupunkirakentamisen tuhoisat vaikutukset kansalaisten elämään suhteellisen lyhyessä mutta kuitenkin kohtuullisessa aikataulussa;

12. pyytää komissiota varmistamaan samalla, että yhteisön oikeutta ja tämän päätöslauselman alaan kuuluvissa direktiiveissä vahvistettuja tavoitteita noudatetaan tarkasti, jotta direktiivien noudattaminen voitaisiin varmistaa;

13. on huolestunut siitä, että Espanjan oikeusviranomaiset ovat kohdanneet ongelmia käsitellessään laajamittaisen kaupunkirakentamisen vaikutuksia ihmisten elämään, mistä ovat todisteena parlamentin ja sen asiasta vastaavien valiokuntien vastaanottamat tätä aihetta koskevat tuhannet esitykset;

14. pitää hyvin huolestuttavana, että suuri osa vetoomusten esittäjistä näyttää epäilevän Espanjan oikeusjärjestelmän muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinojen tehokkuutta;

15. on huolissaan siitä, ettei rahanpesusta annettuja direktiivejä[10] ole siirretty asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä – mistä on käynnistetty perustamissopimuksen rikkomista koskeva menettely – sillä tämä on vähentänyt avoimuutta ja heikentänyt mahdollisuuksia seurata pääoman, myös tiettyihin suuriin kaupunkirakentamishankkeisiin tehtyjen investointien, laittomia liikkeitä;

16. katsoo, että henkilöillä, jotka ovat ostaneet hyvässä uskossa Espanjasta kiinteistön havaitakseen myöhemmin, että kauppa on julistettu laittomaksi, pitäisi olla oikeus saada Espanjan tuomioistuinten kautta asianmukainen korvaus;

17. katsoo, että jos yksityishenkilöt, jotka ovat ostaneet Espanjasta kiinteistön tietoisina siitä, että kyseinen kauppa on todennäköisesti laiton, voidaan velvoittaa kantamaan riskinottonsa kustannukset, samaa periaatetta on sovellettava vähintäänkin vastaavalla tavalla alan ammattilaisiin; siksi rakennuttajien, jotka ovat tehneet sopimuksia, joiden laittomuudesta niiden olisi pitänyt olla tietoisia, ei pitäisi saada korvausta suunnitelmista, jotka on hylätty siksi, etteivät ne olleet kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisia, eikä niillä pitäisi olla oikeutta saada automaattisesti takaisin kunnille jo suorittamiaan maksuja, jos maksut on suoritettu tietoisena tehdyn sopimuksen todennäköisestä laittomuudesta;

18. uskoo kuitenkin, että nykyisen lainsäädännön henkilökohtaista omistusoikeutta koskeva selkeyden, tarkkuuden ja oikeusvarmuuden puute sekä ympäristöoikeuden asianmukaisen ja johdonmukaisen soveltamisen puute ovat kaupunkirakentamiseen liittyvien lukuisten ongelmien perimmäisiä syitä ja että tämä seikka yhdessä oikeudenkäyntimenettelyssä ilmenneen tietynlaisen piittaamattomuuden kanssa on paitsi aiheuttanut tämän ongelman myös johtanut endeemiseen korruptioon, josta kärsivät jälleen kerran etenkin Euroopan kansalaiset mutta joka on aiheuttanut merkittävää vahinkoa myös Espanjan valtiolle;

19. tukee Valencian autonomisen alueen oikeusasiamiehen ("síndic de greuges"), päätelmiä; oikeusasiamies on kansalaisten perusoikeuksia puolustava arvovaltainen elin, ja se on todennut, että omistajien oikeuksia on saatettu loukata joko rakennuttajan aliarvostuksen seurauksena tai siten, että he ovat joutuneet vastaamaan rakennuttajan yksipuolisesti asettamista, toisinaan liiallisista kustannuksista;

20. katsoo, että kansalaisten tiedonsaanti ja mahdollisuus osallistua kaupunkisuunnitteluprosessiin on turvattava prosessin alusta asti ja että kansalaisille on tarjottava selviä, yksinkertaisia ja ymmärrettäviä ympäristötietoja;

21. ottaa myös huomioon, ettei voimassa olevassa kaupunkisuunnittelulainsäädännössä määritellä eivätkä toimivaltaiset viranomaiset ole määritelleet "yleisen edun" käsitettä, minkä vuoksi ekologisesti kestämättömien hankkeiden hyväksymisen yhteydessä tukeudutaan tähän käsitteeseen ja joissakin tapauksissa vältytään ympäristövaikutusten arvioinneilta ja vesivarojen käyttöä valvovien virastojen (Confederación Hidrográfica) kielteisiltä lausunnoilta;

22. antaa tunnustusta ja tukea Espanjan viranomaisten pyrkimyksille suojella rannikkoympäristöä ja palauttaa se mahdollisuuksien mukaan tilaan, joka mahdollistaa biologisen monimuotoisuuden ja kotoperäisten kasvi- ja eläinlajikantojen elpymisen; kehottaa tätä taustaa vasten Espanjan viranomaisia tarkastelemaan kiireesti ja tarvittaessa tarkistamaan rannikkolakia suojellakseen asunnonomistajien legitiimejä oikeuksia sekä niitä, jotka omistavat rannikkoalueilla pieniä maatilkkuja, jotka eivät vaikuta kielteisesti rannikkoympäristöön; korostaa, ettei tällaista suojelua pitäisi antaa keinotteluyrityksiksi todetuille hankkeille, jotka eivät noudata EU:n ympäristödirektiivejä; sitoutuu tarkastelemaan tästä aiheesta esitettyjä vetoomuksia Espanjan toimivaltaisten viranomaisten vastausten valossa;

23. on huolestunut Andalusiassa sijaitsevan Marbellan kaupungin kaavoitustilanteesta, sillä Marbellassa on rakennettu laittomasti kymmeniä tuhansia asuntoja, jotka rikkovat todennäköisesti ympäristönsuojelusta ja yleisön osallistumisesta, vesipolitiikasta ja julkisista hankinnoista annettua EU:n lainsäädäntöä, ja niitä ollaan laillistamassa kaupungin uudella yleiskaavalla, mikä johtaa asunnonostajien, kiinteistönomistajien ja yleensä kansalaisten oikeusturvan ja oikeussuojakeinojen puuttumiseen;

24. kiittää alueellisia oikeusasiamiehiä ("síndics de greuges") ja niiden henkilöstöä niiden toimista ja tukee niitä täysimääräisesti sekä kiittää myös väsymättömiä yleisiä syyttäjiä ("fiscales"), jotka ovat tehneet runsaasti työtä saadakseen asianosaiset laitokset soveltamaan taas oikeita menettelyjä näissä kysymyksissä;

25. kiittää toimista myös vetoomuksen esittäjiä, niiden järjestöjä ja paikallisyhteisöjen järjestöjä, joissa on mukana kymmeniä tuhansia Espanjan ja muiden maiden kansalaisia, jotka ovat tuoneet nämä kysymykset parlamentin tietoon ja jotka ovat myötävaikuttaneet naapuriensa ja kaikkien muiden sellaisten henkilöiden perusoikeuksien turvaamiseen, joita tämä monimutkainen ongelma koskee;

26. muistuttaa siitä, että ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa direktiivissä[11] ja ympäristövaikutusten strategisesta arvioinnista annetussa direktiivissä[12] säädetään velvoitteesta kuulla yleisöä, jota hanke koskee, suunnitelmien arvioinnin ja laatimisen kuluessa eikä – kuten on usein tehty vetoomusvaliokunnan käsiteltäväksi osoitetuissa tapauksissa – sen jälkeen kun paikallisviranomaiset ovat tosiasiallisesti hyväksyneet suunnitelmat; muistuttaa samassa yhteydessä siitä, että kaikissa voimassa oleviin suunnitelmiin tehdyissä muutoksissa on noudatettava tätä menettelyä ja että suunnitelmien on myös oltava ajankohtaisia ja tilastollisesti tarkkoja ja ajan tasalla;

27. muistuttaa myös siitä, että asetuksen N:o 1083/2006[13] 91 artiklassa komissiolle annetaan valtuudet keskeyttää maksut rakennerahastosta ja 92 artiklan nojalla komissio voi keskeyttää tällaisen rahoituksen maksamisen kyseiselle jäsenvaltiolle tai alueelle ja tehdä rahoitusoikaisuja rahoitusta saavien hankkeiden osalta, jos myöhemmin todetaan, ettei hanke ole täyttänyt kaikilta osin asiaa koskevien EU:n säädösten soveltamista koskevia sääntöjä;

28. muistuttaa myös siitä, että budjettivallan käyttäjänä parlamentti voi myös päättää siirtää varaukseen koheesiopolitiikkoja varten varatun rahoituksen, jos se katsoo sen olevan välttämätöntä saadakseen jäsenvaltion lopettamaan vakavat loukkaukset, jotka koskevat sääntöjä ja periaatteita, joita se on velvollinen noudattamaan joko perustamissopimuksen nojalla tai EU:n lainsäädännön soveltamisen tuloksena, kunnes ongelma on ratkaistu;

29. toistaa edellisissä päätöslauselmissaan esittämänsä päätelmät ja kyseenalaistaa kaupunkirakennushankkeiden edustajien nimeämisessä käytettävät menetelmät ja sen, että paikallisviranomaiset antavat kaupunkisuunnittelijoille ja rakennusurakoitsijoille usein liian suuret valtuudet, mikä tapahtuu paikallisyhteisöjen ja alueella asuvien kansalaisten kustannuksella;

30. pyytää jälleen paikallisia viranomaisia kuulemaan kansalaisia ja ottamaan nämä osallisiksi kaupunkialueiden rakentamishankkeisiin edistääkseen oikeudenmukaista, avointa ja kestävää kehitystä niissä tapauksissa, joissa rakentaminen on tarpeen ja paikallisyhteisöjen edun mukaista eikä vain rakennusurakoitsijoiden, kiinteistönvälittäjien ja muiden vastaavien oman edun tavoittelijoiden edun mukaista;

31. kehottaa kaupunkisuunnittelusta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia laajentamaan kaupunkisuunnitteluun liittyviä kuulemismenettelyjä omistajiin siten, että heiltä pyydetään vastaanottovahvistus aina, kun heidän omaisuutensa luokitukseen tehdään muutoksia; ehdottaa, että kunnat kutsuisivat omistajat suoraan henkilökohtaisesti kuultaviksi maankäyttösuunnitelmista tai maa-alueiden uudesta luokituksesta tehtyjen valitusten käsittelyihin;

32. tuomitsee jyrkästi joidenkin rakennusurakoitsijoiden laittoman käytännön, jolla vaarannetaan Euroopan kansalaisten laillinen omistusoikeus puuttumalla maarekisterien ja kiinteistörekisterin ilmoituksiin, ja kehottaa paikallishallintoja laatimaan sopivia oikeudellisia suojakeinoja tätä käytäntöä vastaan;

33. vahvistaa, että omaisuuden menetyksen johdosta maksettavat korvaukset olisi maksettava suuruudeltaan asianmukaisina lain sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

34. muistuttaa, että direktiivissä sopimattomista kaupallisista menettelyistä[14] säädetään, että kaikkien jäsenvaltioiden on tarjottava tällaisten käytäntöjen uhreiksi joutuneille kuluttajille asianmukaiset oikeussuojakeinot ja muutoksenhakukeinot sekä varmistettava, että käytössä on asianmukaiset seuraamukset, joilla rangaistaan tällaisista menettelyistä;

35. kehottaa jälleen komissiota käynnistämään tiedotuskampanjan, joka suunnataan kiinteistön hankkimisesta toisesta jäsenvaltiosta suunnitteleville kansalaisille;

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle, Espanjan kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille ja itsenäisille alueellisille hallituksille ja edustuselimille, Espanjan kansallisen ja alueellisen tason oikeusasiamiehille ja vetoomuksen esittäjille.

 • [1]  Tuomio 23.9.1998; ks. myös 21. kesäkuuta 2007 annettu parlamentin päätöslauselma Andalusian, Valencian ja Madridin alueille vetoomusvaliokunnan puolesta tehdyn tietojenkeruumatkan tuloksista (EUVL C 146 E, 12.6.2008, s 340).
 • [2]  Ks. edellä mainittu 21. kesäkuuta 2007 annettu päätöslauselma ja 13. joulukuuta 2005 annettu päätöslauselma Valencian itsehallintoalueen maankäyttöä sääntelevän lain "Ley Reguladora de la Actividad Urbanística" (LRAU) väitetystä virheellisestä soveltamisesta ja unionin kansalaisille siitä koituneista seuraamuksista (vetoomukset nro 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 ja muut) (EUVL C 286 E, 23.11.2006, s. 225).
 • [3]  Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31. maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114)
 • [4]  Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
 • [5]  Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30).
 • [6]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s.1).
 • [7]  Luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
 • [8]  Luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2. huhtikuuta 1979 annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY (EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1).
 • [9]  Ks. Espanjan pankin, Greenpeace- ja Transparency International -järjestöjen hiljattain esittämät kertomukset.
 • [10]  Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15). Komission direktiivi 2006/70/EY, annettu 1 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä määriteltäessä, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen ja teknisiä kriteereitä yksinkertaistettuun asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen sekä poikkeusta sillä perusteella, että rahoitustoimintaa harjoitetaan satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti (EUVL L 214, 4.8.2006, s. 29).
 • [11]  Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40).
 • [12]  Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY (EUVL L 197, 21.7.2001, s. 30).
 • [13]  Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).
 • [14]  Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (EYVL L 149, 11.06.2005, s. 22).

PERUSTELUT

Euroopan parlamentin käsiteltäväksi tuotu päätöslauselmaesitys on tarpeellinen, jotta voidaan varmistaa, että tuhansien unionin kansalaisten perussopimuksissa vahvistettuja oikeuksia todella noudatetaan.

Vetoomusvaliokunta ei lähtenyt kevytmielisesti tähän toimintaan, jonka yhteydessä se on tehnyt jo kolme tietojenselvitysmatkaa Espanjaan tällä vaalikaudella. Parlamentti on antanut jo kaksi päätöslauselmaa aiheesta, joissa se on tukenut valiokunnan selvityksiä, joista ensimmäinen oli vuonna 2005 ja toinen kesäkuussa 2007[1]. Parlamentin lausunto tuolloin äänestetyssä muodossa on tämän päätöslauselmaesityksen johdanto-osan N kappaleessa. Jos toimivaltaiset viranomaiset olisivat ryhtyneet käytännön toimiin kansallisella tai paikallisella tasolla parlamentin aiemmin ilmaisemiin huolenaiheisiin vastaamiseksi, tätä päätöslauselmaa ei ehkä olisi tarvittu. Ne eivät ole, ja siksi se tarvitaan.

Vielä nytkin tuhannet unionin kansalaiset joutuvat massiivisten kaavoitushankkeiden uhreiksi, järjestelmän, joka on vetoomusvaliokunnan mielestä tallannut jalkoihinsa heidän legitiimit oikeutensa kiinteistönomistajina ja samalla tuhonnut herkkiä ekosysteemejä ja Välimeren rannikkoympäristön monissa osissa Espanjan rannikkoa ja sisämaata. Vetoomuksen esittäjät ovat esitelleet asiansa useaan otteeseen vetoomusvaliokunnan runsaasti yleisöä keränneissä kokouksissa, joissa viranomaiset, etenkin Valencian alueelta ja vähemmässä määrin Andalusiasta ovat käyttäneet tilaisuutta puolustaakseen toimiaan. Komissio on sillä välin käynnistänyt rikkomusmenettelyn Espanjaa vastaan liittyen suoraan Valencian kaupunkirakentamiseen ja julkisista hankinnoista annettujen direktiivien soveltamiseen ja tutkii parhaillaan muita syytöksiä EU:n ympäristö- ja vesilainsäädännön laiminlyömisestä. Ratkaiseva tekijä on, tekevätkö niin monen laajamittaisen kaupunkirakennushankkeen, joilta puuttuvat vesiviranomaisten lausunto, kasautuvat vaikutukset mahdottomaksi vesipuitedirektiivin soveltamisen viemällä kaiken veden, niin ettei sitä riitä kotitalous- ja maatalouskäyttöön.

Monet unionin kansalaiset ovat valinneet Espanjan asuinmaakseen maan ja sen asukkaiden tarjoamien monien etujen vuoksi ja niin tehdessään he ovat käyttäneet oikeuksiaan, jotka kuuluvat perussopimusten mukaan kaikille unionin kansalaisille. Tässä mietinnössä kuvatut ongelmat koskevat kuitenkin myös Espanjan omia asukkaita, jotka ovat esittäneet vähintään yhtä monta vastaanotettua vetoomusta asiasta.

Onkin mahdotonta hyväksyä tiettyjen poliittisten viranhaltijoiden ja puoluejohtajien väitteitä, että ongelmia ovat nostaneet esiin ainoastaan ulkomaalaiset, jotka eivät tietenkään voi ymmärtää Espanjan lakeja, tai että uhrien ei tarvitse tehdä muuta kuin kääntyä lähimmän tuomioistuimen puoleen saadakseen asiansa selvitettyä ja ratkaistua. Monet vetoomuksen esittäjät ovat todella yrittäneet toimia tällä tavoin, mutta tuloksitta. Toisilla ei ole siihen tarpeeksi rahaa. Useimpia hämmentävät ristiriitaiset neuvot, joita he ovat saaneet paikallisviranomaisilta ja lakimiehiltä käännyttyään heidän puoleensa, mutta joista ei juurikaan ole ollut hyötyä (monissa tapauksissa paikallisviranomaiset ja lakimiehet ovat itse olleet elimellinen osa ongelmaa). Useimmat vetoomuksen tekijät ja monet oikeusalalla toimivat ovat hämmentyneitä oikeudellisesta epävarmuudesta ja sekavuudesta, joka johtuu epätarkasta tai liian mutkikkaasta kaupunkisuunnittelua koskevasta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista ja vielä mutkikkaammista täytäntöönpanosäännöksistä. Äskettäin voimaan palautettu rannikkolaki vuodelta 1988 on juuri tällainen.

Vetoomusvaliokunta myöntää, että kaupunkisuunnittelu kuuluu Espanjassa autonomisten alueiden ja kuntien toimivaltaan. Se tunnustaa, että myös kansallisilla viranomaisilla on toimivaltuuksia maankäyttölain yleiskehysten kaltaisissa asioissa ja sellaisissa ympäristökysymyksissä kuten vesihuolto ja uhanalaisten lajien suojelu. Valiokunnalla ei ole minkäänlaista harhakuvaa kansallisen lainsäädännön soveltamisalasta tai soveltamisesta eikä se ole johtanut yhtäkään vetoomuksen esittäjää harhaan näissä asioissa. Olemme nimenomaisesti kuulleet useaan otteeseen alueellista oikeusasiamiestä Sindic de Greugesia.

Näillä aloilla sovellettavien lakien on kuitenkin oltava EU:n perussopimusten yleisten määräysten ja EU:n lainsäädännön mukaisia ja jäsenvaltioiden hallitusten on huolehdittava, että näin myös on. Vetoomusvaliokunta on toiminut tämän oikeusperustan nojalla ja EY:n perustamissopimuksen 194 artiklan[2] mukaisesti vastaanottamiensa vetoomusten johdosta.

Se on ryhtynyt toimiin, koska unionin kansalaisilla on perussopimuksissa vahvistettuja oikeuksia. Se noudattaa toissijaisuusperiaatetta.

Se on ryhtynyt toimiin, koska unionin kansalaiset ovat kääntyneet vetoomusvaliokunnan puoleen saadakseen apua yksittäisiin ja kollektiivisiin henkilökohtaisiin hätätilanteisiinsa ja Euroopan parlamentin välittömillä vaaleilla valitut jäsenet ovat ryhtyneet toimiin valitsijoidensa oikeuksien puolustamiseksi.

Se on ryhtynyt toimiin, koska se katsoo, että kaikilla jäsenvaltioilla on poliittinen, lakisääteinen ja moraalinen velvoite toimia perussopimusten, mukaan lukien kolmen keskeisen EU:n toimielimen puheenjohtajien allekirjoittaman perusoikeuskirjan, keskeisten periaatteiden mukaisesti. Unionin kansalaiset odottavat, että poliitikot noudattavat antamiaan sitoumuksia eivätkä yritä paeta vastuutaan.

Maailmanlaajuinen talouskriisi ja sen seuraukset ovat selvästi iskeneet Espanjan rakennusalaan ja se on tragedia työntekijöille, mutta jo ennen syksyn 2008 tapahtumia rakennusala oli menossa kohti kriisiä. Massiivisen rakentamisen ja rannikoiden hävittämisen vuodet, joiden seurauksena oli rakennuttajien ja kaavoittajien järjettömiin ja ahneisiin oletuksiin perustuva liikarakentaminen ja rakennusalalla käärityt huippuvoitot – tällä hetkellä puolitoista miljoonaa uutta asuntoa odottaa ostajaansa ja uusia golfkenttiä on valtavasti – ovat vieneet Espanjan tuhoisaan taantumaan.

Espanjan viranomaiset varsinkin itsehallintoalueilla kieltävät edelleen tämän samalla kun uhreja on tuhansittain. Parhaimmillaankin viranomaisten käyttäytyminen on ollut itseriittoista suhteessa henkilökohtaiseen omistusoikeuteen. Pahimmillaan ne ovat olleet suorastaan yliolkaisia.

Maisema on pilattu – kuten monet arvovaltaiset raportit todistavat[3] – ja uudet kaavoitushankkeet roikkuvat kuin valtava määrä Damokleen miekkoja useiden maaseutu- ja rannikkoyhteisöjen päällä. Siksi tässä päätöslauselmassa kehotetaan paikallisviranomaisia keskeyttämään ja tarkistamaan kaikki uudet kaupunkirakentamissuunnitelmat ja etenemään vasta kun niiden kestävyys on varmistettu ja paikallisyhteisöt otettu tarvittaessa mukaan ja ympäristönsuojelu on turvattu. Legitiimit omistusoikeudet on turvattava.

Ensimmäistä Espanjaan suuntautunutta tiedonkeruumatkaa koskevassa selonteossa vuodelta 2004 tapahtumia ja niiden vaikutuksia kuvailtiin jo hyvin yksityiskohtaisesti. Toisen matkan aikana eräät poliitikot ja rakennuttajat, jotka istuivat vieretysten samassa kokoussalissa ikään kuin korostaen saumatonta keskinäistä tukeaan menivät jopa niin pitkälle, että he sanoivat, että koko asia oli vetoomusvaliokunnan syytä ja että se oli vastuussa investointien laskusta Valencian alueella. He sanoivat saman valiokunnan valtuuskunnan jäsenille. Kolmannen matkan aikana vuonna 2007 ylimielisyys oli huipussaan ja valtuuskunnan jäsenille sanottiin, että vastaanotetut vetoomukset olivat valiokunnan kollektiivisen mielikuvituksen tuotetta. Tammikuussa pääsin keskustelemaan asiasta suoraan Valencian aluehallituksen asiasta vastaavan ministerin kanssa, mutta kansallisella tasolla se ei onnistunut.

Ei liene sattumaa, että samanaikaisesti valiokunnan tutkimusten kanssa Espanjan oikeus- ja lainvalvontaviranomaiset ovat myös suorittaneet omia tutkimuksiaan. Kuten tiedetään, niiden tuloksena on lähes loputon lista viime aikoina tehtyihin massiivisiin kaavoitussopimuksiin liittyvien lahjontasyytteiden perusteella pidätetyistä poliitikoista ja virkamiehistä sekä Manner-Espanjassa että saarilla. On yleisesti tunnettu tosiasia, että Espanjassa käytettiin viime vuosikymmenen aikana enemmän sementtiä ja betonia asuntojen rakentamiseen kuin Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa yhteensä.

Tragedia on tietenkin peittänyt alleen huomionarvoisen seikan, jonka moni valiokunnan tutkimuksiin kriittisesti suhtautuva on tuonut esiin. Nimittäin, että kaikki paikallisviranomaiset eivät ole korruptoituneita eivätkä kaikki ole antautuneet helppojen voittojen houkutuksille. Monet ovat toimineet vastuullisesti, useimmat kaupunginjohtajat ajattelevat pelkästään yhteisöjensä parasta. Ikävä totuus on kuitenkin, että myös heistä on tullut massiivisen rakentamisen uhreja.

Useat rakennusalan toimijat, joiden kanssa esittelijä on keskustellut, ovat myös suurimpien pelureiden rahan ja poliittisen vallan himon uhreja. Epäilemättä juuri pienehköt rakennusyhtiöt, jotka ovat toimineet kestävästi paikallisten vaatimusten ja vaatimattomampien mutta ympäristöä säästävien tavoitteiden mukaisesti, tulevat lopulta nousemaan ja elvyttämään alan, kunhan järjestys ja sääntelymekanismit on palautettu ja niitä noudatetaan.

Vetoomusvaliokunnalla on satoja vetoomuksen esittäjien toimittamiin asiakirjoihin sisältyviä yksittäisiä tapaustutkimuksia. Ne kattavat varsin laajan kirjon erilaisia tilanteita, kuten tämän mietinnön liitteenä olevasta taulukosta käy ilmi. Useimpien vetoomusten toimittajina ovat olleet yksittäiset ihmiset tietyn yhteisön asukkaiden puolesta. Toisissa taustalla on vielä laajempi kannattajaryhmä. Jotkut vetoomuksista ovat tulleet hyvin haavoittuvassa asemassa olevilta ikäihmisiltä, jotka pelkäävät, että häikäilemättömät ja vastuuttomat paikalliset välittäjät vievät heidän elinikäiset säästönsä, jotka on sijoitettu eläkepäivien asuntoon.

Vetoomusvaliokunta on yrittänyt luokitella vetoomuksia, jotta unionin kansalaisten kohtaamat ongelmat voitaisiin tunnistaa helpommin ja vallanpitäjät voisivat laatia ratkaisuja, olivatpa ne sitten oikeudellisia tai poliittisia. Se ehdotti päätöslauselmassa tiettyjä etenemistapoja, joita voitaisiin kokeilla sen varmistamiseksi, että unionin kansalaiset saavat kunnollisen korvauksen pakkolunastuksista aiheutuneista menetyksistään. Se on vaatinut ennalta ehkäiseviä toimia. Ennalta varautumisen periaatteen pitää olla kaikkien ohjelmien ympäristövaikutusarvioiden ohjenuorana.

Ennen kaikkea se vaatii lisää oikeusvarmuutta ja lainmukaisten kiinteistönomistajien ja heidän oikeuksiensa parempaa kunnioittamista. Luottamus Espanjan oikeusjärjestelmää kohtaan täytyy palauttaa erityisesti eräiden Valencian aluehallituksen merkittävien jäsenten lausuntojen jälkeen, joissa nämä totesivat selvästi, että massiivisen rakentamisen uhreilla ei ole minkäänlaisia muutoksenhakukeinoja. Tämä on sekä kansalaisten että kuntien etujen mukaista.

Se vaatii tarkempia tietoja ja että kaikki rakennushankkeet tehdään avoimemmiksi ja että kiinteistönomistajille aiheutuvat vaikutukset tehdään selväksi. Jos maksuja peritään, niiden pitää olla perusteltuja ja kohtuullisia, ei mielivaltaisia, mikä nyt on yleensä tilanne. Keneltäkään ei voida riistää maata tai kotia ilman asianmukaista menettelyä ja kunnollista korvausta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, jonka noudattamiseen kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Valiokunta pyytää Espanjan toimivaltaisia viranomaisia tarkastelemaan uudelleen lainsäädäntöään ja tarvittaessa muuttamaan sitä, jos se on tarpeen perussopimuksissa vahvistettujen kiinteistönomistajien oikeuksien turvaamiseksi, ja peruuttamaan kaikki hankkeet, joissa EU:n lainsäädäntöä ei noudateta tai sovelleta[4]. Uudet kaavoitussuunnitelmat, joissa ei kunnioiteta ympäristön kestävyyttä, sosiaalista vastuuta ja kiinteistön omistajien oikeuksia olisi keskeytettävä ja tarkistettava. Rakennuttajan rooli ja ehdot, joiden mukaan paikallisviranomaiset ovat myöntäneet niille hankintasopimukset, ovat olleet monen vetoomuksen aiheena ja ovat nytkin yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltävän rikkomusmenettelyn syynä. Tästä syystä esittelijä ei esitä lisäkommentteja asiasta, vaan ainoastaan toteaa, että valiokunta on tukenut täysin komissiota tässä asiassa kuten monet vetoomuksen esittäjistäkin.

Valiokunta ymmärtää ja tukee Espanjan viranomaisia heidän yrittäessään säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan myös kunnostaa rannikkoympäristöä. Se ei kuitenkaan ymmärrä, miksi vuoden 1988 rannikkolaki on tässä vaiheessa palautettu voimaan, kun sitä ei käytännössä ole sovellettu 30 vuoden aikana, jolloin tehtiin niin paljon tuhoa. Miksi sen soveltaminen on niin sekavaa ja mielivaltaista, kun perinteisiä rannikoiden taloja puretaan ja vasta rakennettuja uudenaikaisia kerrostaloja siedetään? Miksi ihmisten annettiin 30 vuoden ajan ostaa tällaisia kiinteistöjä kaikkien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja nyt heitä sitten uhataan taannehtivasti vaikuttavalla lailla, joka vie heiltä lailliseen omistusoikeuteen kuuluvat oikeudet. Keinottelijoiden ja rakennuttajien, joilla oli oikeudelliset keinot saada riittävästi tietoa, rankaiseminen on kohtuullista. Kohtuullista sen sijaan ei ole, että hyvässä uskossa kiinteistön ostaneilta ja kaikkia heille asetettuja vaatimuksia noudattaneilta ihmisiltä, heidän perheenjäseniltään ja perillisiltään viedään oikeus omaan kotiinsa.

Komissio voi käyttää rikkomismenettelyä varmistaakseen, että jäsenvaltio noudattaa perussopimuksissa tai EU:n direktiiveissä asetettuja velvoitteita. Euroopan parlamentti, jolla ei ole käytössään tällaista asetta, voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa käyttää halutessaan budjettivaltaansa samankaltaisten päämäärien saavuttamiseen. Tässä vaiheessa riittää kun todetaan, että monissa tapauksissa massiivisen rakentamisen yhteydessä hankkeiden kokonaisohjelmiin sisältyi EU:n rahoitusta uuteen infrastruktuuriin. Näin ollen parlamentilla ja sen talousarvion valvontavaliokunnalla on valtuudet tarkastella lähemmin tällaisia tapauksia, jos Euroopan parlamentille vetoomuksen esittäneiden henkilöiden esiin ottamien kysymysten ratkaisemisessa ei saavuteta edistystä. Esittelijänä toivon tietenkin, että tähän ei tarvitsisi mennä.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

 • [1]  Espanjaan suuntautunutta ensimmäistä tiedonkeruumatkaa koskeva selonteko, heinäkuu 2004 PE 346.773.
  Janelly Fourtoun selonteko Euroopan parlamentille, mukaan luettuna toisen tiedonkeruumatkan yksityiskohdat, kesäkuu 2005. A6-0382/2005
  Espanjaan suuntautunutta kolmatta tiedonkeruumatkaa koskeva selonteko, huhtikuu 2007 PE 386.549.
  Euroopan parlamentin 21. kesäkuuta 2008 antama päätöslauselma. B6-0251/2007
 • [2]  Katso erityisesti: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, Pr. José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007.
 • [3]  Greenpeace - Espanja: Destrucción a Toda Costa.
  Espanjan ympäristöministeriö & Kestävän kehityksen tarkkailukeskus Espanjassa: Maankäytön muutokset Espanjassa; Vaikutukset kestävälle kehitykselle. 2006.
 • [4]  Päätöslauselmassa on lainattu Espanjan perustuslain 33 pykälää. Sen säännösten soveltamista massiivisiin kaupunkirakentamishankkeisiin ei kuitenkaan ole selvästi määritelty perustuslakituomioistuimen oikeuskäytännössä.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Marcin LIBICKI

Puheenjohtaja

Vetoomusvaliokunta

ASP 04F158

BRYSSEL

Aihe:          Kirjeen muodossa annettu lausunto mietintöluonnoksesta Espanjan laajan kaupunkirakentamisen vaikutuksesta Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen, saatuihin vetoomuksiin perustuen (vetoomukset 00/00 ja 00/00) (2008/2248(INI))

Arvoisa puheenjohtaja Libicki

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tehnyt seuraavat huomiot edellä mainitun mietintöluonnoksen puhtaasti oikeudellisista näkökohdista:

Vetoomusvaliokunnan esittelijän laatimaan mietintöön sisältyy joitakin väärinkäsityksiä kansallisen lainsäädännön soveltamisalasta ja soveltamisesta, jotka saattavat aiheuttaa lukijoille väärän mielikuvan siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä tapauksissa, joissa jäsenvaltio tai kansalliset viranomaiset ovat väitetysti toimineet ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien vastaisesti.

Jotta yhteisön toimielimet (komissio, tuomioistuin) voisivat ryhtyä toimiin jäsenvaltiota vastaan tällaisissa olosuhteissa, perusoikeuden loukkaamisen pitää liittyä yhteisön toimivaltuuksien harjoittamiseen. Pelkästään se, että eräät mielestään vahinkoa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien rikkomisen vuoksi kärsineistä henkilöistä olivat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen tai sijoittautumisoikeuttaan ei ole riittävä syy asian käsittelemiseksi yhteisön tuomiovallassa.

Mitä tulee väitettyyn omistusoikeuden rikkomiseen (ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artikla) mietintöluonnoksessa ei pystytä osoittamaan minkäänlaista yhteyttä yhteisön lainsäädäntöön.

Lisäksi mietintöluonnoksen johdanto-osan I kappaleen väittämä, että asia, joka koskee yhteisön toimivaltaa kiinteistöjen omistuskysymyksissä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 295 artiklan mukaisesti[1] (asia C-119/75, Terrapin v. Terranova, 1976, Kok. 1976, s. 1039) osoittaa, että jäsenvaltioiden asiaa koskevaa toimivaltaa on sovellettava aina yhdessä yhteisön oikeuden perusperiaatteiden, kuten tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden, kanssa, paljastaa, että kyse on merkittävästä 295 artiklaa koskevan oikeuskäytännön väärinymmärryksestä. Kyseinen oikeuskäytäntö koskee tapauksia, joissa yhteisö käyttäessään yhteisön toimivaltaa (tavaroiden vapaan liikkuvuuden jne. osalta) on pyrkinyt jollain tavoin vaikuttamaan tai rajoittamaan taikka valvomaan omistusoikeuden käyttämistä, mikä on sallittu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan nojalla. Todellakin, kuten tuomioistuin on katsonut johdonmukaisesti, omistusoikeus on yksi yhteisön oikeuden yleisistä periaatteista, vaikka sitä ei pidetäkään ehdottomana oikeutena, koska se on otettava huomioon suhteessa sen yhteiskunnalliseen tehtävään, ja tästä syystä omistusoikeuden käyttämistä voidaan rajoittaa, kunhan rajoitukset tosiasiassa palvelevat yleisen edun mukaisia yhteisön tavoitteita eikä niillä puututa perusoikeuksiin tavoitellun päämäärän kannalta suhteettomasti ja tavalla, jota ei voida hyväksyä ja jolla loukattaisiin näin suojattujen oikeuksien keskeistä sisältöä (asia C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco [2002], kok. I-11453),

Tuomioistuin on tehnyt kantansa erittäin selväksi, esimerkiksi asiassa C-328/04, Vajnai, 6. lokakuuta 2005 annettu tuomio, [2005] I-8577, sekä aiemmin asiassa C-309/96, Annibaldi vastaan Guidonian kaupunginjohtaja ja Lazion aluehallituksen puheenjohtaja, Kok. 1997, s. 7493 kohdat 22-25, että silloin, kun kansallinen lainsäädäntö ei kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan, yhteisöllä ei ole tuomiovaltaa arvioida, onko kansallinen lainsäädäntö yhteensopiva perusoikeuksien kanssa, joiden noudattamista tuomioistuin valvoo.

Joka tapauksessa kiinteistöjen ostaminen Espanjassa tapahtuu kansallisten lakien mukaisesti ja lain väitetty rikkominen on ratkaistava Espanjan toimivaltaisten oikeusviranomaisten edessä (katso asia C-182/83 Fearon ja Irish Land Commission kok. 1984. s. 3677). Ihmisoikeustuomioistuimen puoleen voidaan kääntyä viimeisenä keinona kun kaikki kansalliset muutoksenhakumenettelyt on käytetty.

Asian ydin on siinä, että suorittaessaan kiinteistön pakkolunastuksen Espanjan viranomaiset toimivat Espanjan perustuslain ja perustuslain asiaa koskevan säännöksen nojalla annettujen muiden lakien mukaisesti. Se, että eräät kyseisten toimien kohteeksi joutuneet ihmiset ovat unionin kansalaisia, jotka ovat käyttäneet yhtä perustamissopimuksessa vahvistettua oikeutta, ei ole merkitystä asiassa. Oikea tapa hakea muutosta asiaan on kääntyä Espanjan tuomioistuinten puoleen ja ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, kun kaikki kansalliset muutoksenhakumenettelyt on käytetty.

Mietintöluonnoksessa viitataan komission Espanjaa vastaan käynnistämään menettelyyn julkisista hankinnoista annetun direktiivin rikkomisen vuoksi. Sopii kuitenkin epäillä, onko kyseisen direktiivin puutteellisen täytäntöönpanon ja vetoomuksen esittäjien kärsimän väitetyn vahingon välillä riittävä kausaalinen yhteys.

Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 12. helmikuuta 2009 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suositti äänin 13 puolesta[2], ei yhtään tyhjää, että asiasta vastaava valiokunta tutkii edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon sen ehdotukset.

Ystävällisin terveisin

Giuseppe GARGANI

 • [1]  Tällä sopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin.
 • [2]  Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Alin Lucian Antochi (puheenjohtajana), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni (varapuheenjohtaja), Monica Frassoni (esittelijä), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

11

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries