Procedūra : 2008/2248(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0082/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0082/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0192

ZIŅOJUMS     
PDF 281kWORD 393k
20.2.2009
PE 416.354v02-00 A6-0082/2009

par Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas ietekmi uz Eiropas Savienības pilsoņu individuālajām tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem

(2008/2248(INI))

Lūgumrakstu komiteja

Referente: Margrete Auken

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas ietekmi uz Eiropas Savienības pilsoņu individuālajām tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem

(2008/2248(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā pielikumā pievienotos lūgumrakstus, it īpaši Lūgumrakstu Nr. 0609/03,

–   ņemot vērā lūgumrakstu iesniegšanas tiesības, kas paredzētas EK līguma 194. pantā,

–   ņemot vērā Reglamenta 192. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6‑0082/2009),

A.  tā kā lūgumrakstu iesniegšanas process dod Eiropas pilsoņiem un iedzīvotājiem iespēju panākt sūdzību ārpustiesas izskatīšanu, ja šīs sūdzības attiecas uz jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības darbības jomām;

B.   tā kā Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punkts nosaka, ka „Savienība ir dibināta, ievērojot dalībvalstu kopīgos principus — brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanas principu un tiesiskuma principu”;

C.  tā kā ES līguma 6. panta 2. punkts nosaka, ka Savienība apņemas ievērot pamattiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (ECPAK);

D.  tā kā ECPAK parakstījušo valstu pilsoņiem un iedzīvotājiem, kuri uzskata, ka ir cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem, ir jāvēršas Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā, paturot prātā, ka saskaņā ar ECPAK 35. pantu pirms prasības iesniegšanas šajā tiesā ir jāizmanto visas prasību izskatīšanas iespējas attiecīgajā valstī;

E.   tā kā ES līguma 7. pants nosaka procedūras, ko Savienība var īstenot 6. panta 1. punktā minēto principu pārkāpuma gadījumā un lai meklētu risinājumus;

F.   tā kā 7. pants arī dod Parlamentam tiesības iesniegt Padomei pamatotu priekšlikumu, lai tā izvērtētu, vai ir skaidrs risks, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt vērtības, kas ir Savienības pamatā;

G.  tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pants garantē privātās un ģimenes dzīves, tostarp dzīvokļa, neaizskaramību un tā kā ECPAK 8. pants piešķir tādas pašas tiesības un precizē, ka „valsts institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumos, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabiedriskās drošības vai valsts ekonomiskās labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai tikumību, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības”; tā kā Parlaments, Padome un Komisija ir apņēmušies ievērot Pamattiesību hartu visā savā darbībā;

H.  tā kā tiesības uz privātīpašumu Pamattiesību hartas 17. pantā ir atzītas par Eiropas pilsoņu pamattiesībām, nosakot, ka „Ikvienai personai ir tiesības uz īpašumu, kas iegūts likumīgi, tiesības to lietot un atsavināt, kā arī tiesības attiecībā uz to dot rīkojumu savas nāves gadījumam” un ka „Nevienam nedrīkst atņemt īpašumu, ja vien tas nav jādara sabiedrības interesēs, kā arī gadījumos un apstākļos, kuri ir paredzēti tiesību aktos, ar noteikumu, ka par zaudējumiem laikus izmaksā taisnīgu kompensāciju”, un ka „īpašuma izmantošanu var noteikt ar tiesību aktiem, ciktāl tas nepieciešams vispārējās interesēs”;

I.    tā kā EK līguma 18. pants nosaka, ka „Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus”;

J.    tā kā saskaņā ar 295. pantu EK līgums „nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas regulē īpašumtiesību sistēmu”; tā kā saskaņā ar Tiesas judikatūru šajā noteikumā ir tikai atzītas dalībvalstu tiesības pieņemt noteikumus par īpašumtiesību sistēmu un tā kā Tiesas judikatūra ir apliecinājusi, ka dalībvalstu kompetence šai sakarībā vienmēr ir jāīsteno saskaņā ar Kopienas tiesību pamatprincipiem, piemēram, principiem par brīvu preču, pakalpojumu un kapitāla apriti un personu pārvietošanos (skat. 1976. gada 22. jūnija spriedumu lietā C-119/75, Terrapin pret Terranova, 1976, ECR 1039);

K. tomēr tā kā Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka, lai gan īpašumtiesības ir daļa no Kopienas tiesību aktu vispārējiem principiem, tās nav absolūtas tiesības un ir aplūkojamas no to sociālo funkciju viedokļa, un tā kā tādējādi to izmantošana var būt ierobežota, ja šie ierobežojumi faktiski atbilst Kopienas vispārējo interešu mērķiem un neizraisa neproporcionālu un nepieļaujamu iejaukšanos, mazinot garantēto tiesību būtību (skat. 2002. gada 10. decembra spriedumu Lietā C‑491/01, British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco, 2002, ECR I‑11453),

L.  tā kā neatkarīgi no judikatūras Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka gadījumā, ja valsts tiesību akti neietilpst Kopienas tiesību aktu darbības jomā, Kopienas jurisdikcijā nav novērtēt šo noteikumu atbilstību pamattiesībām, kuru ievērošanu nodrošina Tiesa (skat., piemēram, 2005. gada 6. oktobra rīkojumu lietā C-328/04, Vajnai, 2005, ECR I-8577, 12. un 13. punkts),

M. tā kā ECPAK Pirmā protokola 1. panta pirmā daļa nosaka, ka „Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz īpašumu” un „Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas notiek sabiedrības interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko tiesību principiem”; tā kā šī panta otrajā daļā teikts, ka „Minētie nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ierobežot valsts tiesības izdot tādus likumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām interesēm vai lai nodrošinātu nodokļu vai citu maksājumu vai sodu samaksu” un tā kā minētā protokola ratifikācijas laikā Spānija paredzēja atrunu attiecībā uz 1. pantu, ņemot vērā Spānijas Konstitūcijas 33. pantu, kurā teikts: „1. Privātīpašuma un mantojuma tiesības ir atzītas. 2. Šo tiesību sociālā funkcija nosaka robežas to saturam saskaņā ar likumu. 3. Nevienam nevar atņemt viņa īpašumu un tiesības, izņemot gadījumus, kad to attaisno sabiedriski pakalpojumi vai sociālas intereses un tas tiek pienācīgi kompensēts saskaņā ar likumu”;

N. tā kā Parlaments uzskata, ka pienākums cedēt likumīgi iegūtu privātīpašumu bez atbilstošas procedūras un pienācīgas kompensācijas un pienākumu segt patvaļīgi noteiktas izmaksas par nepieprasītu un bieži vien nevajadzīgu infrastruktūras attīstību ir personas pamattiesību pārkāpums saskaņā ar ECPAK un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru (skat., piemēram, Aka pret Turciju(1));

O. tā kā 2008. gadā Spānijas varasiestādes izdeva norādījumus par 1989. gada Piekrastes likuma piemērošanu, kas tika ignorēts daudzus gadus, kuru laikā Spānijas piekrastes teritorijās ir nodarīts ievērojams kaitējums videi; tā kā pat pašreizējie norādījumi neietver skaidrus īstenošanas pasākumus, kas būtu jāievēro iesaistītajām vietējām un reģionālajām iestādēm, un tā kā ir saņemti daudzi jauni lūgumraksti, kas liecina par norādījumu retroaktīvu saturu un personu likumīgi iegūta īpašuma patvaļīgu izpostīšanu un sagraušanu, likvidējot viņu tiesības uz šo īpašumu un iespējas nodot savas tiesības mantojuma veidā;

P.  tā kā, ņemot vērā faktisko robežlīniju izvietojumu, iesaistītajām personām ir radies spēcīgs iespaids, ka tas noteikts patvaļīgi, uz ārvalstu īpašnieku rēķina, piemēram, Formentera salā;

Q. tā kā Piekrastes likums nesamērīgi ietekmē individuālā īpašuma īpašniekus, kuru tiesības būtu pilnībā jāievēro, un vienlaikus nepietiekami skat reālos piekrastes izpostītājus, kas daudzos gadījumos ir bijuši atbildīgi par pārmērīgu pilsētu attīstību piekrastē, tostarp par brīvdienu kūrortiem, un kuriem bija pamatots iemesls uzskatīt, ka viņi aizvien rīkojas pretrunā attiecīgā likuma noteikumiem;

R.   tā kā pašreizējā parlamenta pilnvaru laikā Lūgumrakstu komiteja, pamatojoties uz ļoti daudzajiem saņemtajiem lūgumrakstiem, ir veikusi rūpīgu vairāku gadījumu izmeklēšanu, trīs reizes ir ziņojusi par ES pilsoņu leģitīmo tiesību uz likumīgi iegūtu īpašumu Spānijā pārkāpumu apmēru un ir arī paudusi bažas par apdraudējumu ilgtspējīgai attīstībai, vides aizsardzībai, ūdens kvalitātei un nodrošināšanai un valsts iepirkuma procedūrām saistībā ar urbanizācijas līgumiem un nepietiekamu urbanizācijas procedūru kontroli, ko veic daudzas vietējās un reģionālās iestādes Spānijā(2), un saistībā ar šiem jautājumiem pašlaik tiek izskatītas lietas gan Spānijas tiesās, gan Eiropas Kopienu Tiesā;

S.  tā kā ir daudz piemēru, kur visu līmeņu iestādes — centrālās, autonomo reģionu un municipālās — ir atbildīgas par to, ka tika īstenots neilgtspējīgas attīstības modelis, kas izraisīja ļoti nopietnu ietekmi uz vidi, kā arī sociālās un ekonomiskās sekas;

T.  tā kā Eiropas Parlaments ir saņēmis lielu skaitu lūgumrakstu no privātpersonām un dažādām organizācijām, kas pārstāv ES pilsoņus, ar sūdzībām par dažādiem urbanizācijas aspektiem un tā kā daudzos lūgumrakstos aprakstītos gadījumos nav pārkāpti Kopienas tiesību akti, par ko liecina dalībvalstīm nosūtītie paziņojumi, un šīs problēmas būtu jārisina, izmantojot visus attiecīgajā dalībvalstī pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

U.  tā kā arvien biežāk tiek gūti pierādījumi tam, ka Spānijas tiesu iestādes ir sākušas risināt problēmas, ko daudzās piekrastes teritorijās izraisījusi pārmērīga urbanizācija, jo īpaši veicot izmeklēšanu un izvirzot apsūdzības pret korumpētām vietējām amatpersonām, kas ar savu rīcību ir veicinājušas vēl nepieredzētu un nekontrolētu urbanizāciju, pārkāpjot ES pilsoņu tiesības un arī nodarot neatgriezenisku kaitējumu daudzu Spānijas reģionu bioloģiskajai daudzveidībai un vides integritātei; tā kā Parlaments ir novērojis, ka šādu apsūdzību izskatīšanas procedūras tomēr tiek īstenotas ārkārtīgi lēni un ka daudzos no šiem gadījumiem piespriestos sodus nav iespējams piemērot tādā veidā, lai sniegtu gandarījumu ļaunprātīgās rīcības upuriem, un tā kā tādēļ daudziem cietušajiem ES pilsoņiem, kuri nav Spānijas valstspiederīgie, ir radies iespaids, ka Spānijas tiesu iestādes nerīkojas un/vai ir neobjektīvas; tā kā tomēr ir jāpiemin arī iespēja iesniegt prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā pēc tam, kad ir izsmeltas vietējās iespējas;

V.  tā kā šāda plaši izplatīta prakse, ko veicinājušas bezatbildīgas vietējās un reģionālās iestādes, pieņemot neatbilstošus un bieži vien nepamatotus tiesību aktus, kas daudzos gadījumos ir pretrunā ar vairāku Eiropas tiesību aktu mērķiem, ir nodarījusi vislielāko kaitējumu Spānijas tēlam un tās vispārējām ekonomiskajām un politiskajām interesēm Eiropā, turklāt tādu pašu ietekmi izraisa Spānijas autonomajos apgabalos spēkā esošo pilsētplānošanas un vides tiesību aktu neatbilstoša piemērošana dažu urbanizācijas projektu gadījumos, kā arī vairāku ar to saistītu lielas korupcijas gadījumu parādīšanās;

W. tā kā reģionu ombudi bieži vien ir strādājuši ļoti sarežģītos apstākļos, lai aizsargātu ES pilsoņu intereses gadījumos, kas saistīti ar pārkāpumiem urbanizācijā, bet dažos gadījumos autonomo apgabalu pašvaldības viņu centienus nav ņēmušas vērā;

X.  tā kā Spānijas Konstitūcijas 33. pants nosaka personas tiesības uz īpašumu un tā kā ir bijuši dažādi šā panta skaidrojumi, jo īpaši attiecībā uz īpašuma izmantošanu sabiedrības interesēs pretstatā personu tiesībām uz likumīgi iegūtām mājām un dzīvokļiem; tā kā nav pieņemts neviens nolēmums par zemes likumu darbību Valensijas reģionā;

Y.  tā kā Spānijas Konstitūcijas 47. pants nosaka, ka visiem spāņiem ir tiesības uz pienācīgu un atbilstošu mājokli, un uzliek valsts iestādēm pienākumu nodrošināt attiecīgus apstākļus un pieņemt noteikumus, lai garantētu šo tiesību īstenošanu, reglamentējot zemes izmantošanu vispārējās interesēs, lai novērstu spekulāciju;

Z.   tā kā Spānijas valdības pienākums ir piemērot EK līgumu un aizsargāt un nodrošināt Eiropas tiesību aktu pilnīgu piemērošanu Spānijas teritorijā neatkarīgi no politisko iestāžu organizācijas valstī, ko nosaka Spānijas Karalistes konstitūcija;

Aa. tā kā Komisija, izmantojot tai piešķirtās tiesības saskaņā ar EK līguma 226. pantu, Eiropas Kopienu Tiesā ir iesniegusi prasību pret Spāniju par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar pārlieku intensīvu urbanizāciju Spānijā un tieši attiecas uz Publiskā iepirkuma direktīvas piemērošanu Valensijas iestādēs(3);

Ab. tā kā Komisija pēc Lūgumrakstu komitejas pieprasījuma ir uzsākusi izmeklēšanu attiecībā uz vairāk nekā 250 urbanizācijas projektiem, par kuriem ir saņemti negatīvi atzinumi no kompetentajām ūdensapgādes un upju baseinu uzraudzības iestādēm un kuri tāpēc var būt pretrunā Ūdens pamatdirektīvai(4), it īpaši Andalūzijā, Kastīlijā-Lamančā, Mursijā un Valensijā;

Ac. tā kā daudzi no šiem urbanizācijas projektiem ir nošķirti no apvienotām pilsētu teritorijām, tādējādi izraisot ievērojamus izdevumus, lai nodrošinātu pamatpakalpojumus, piemēram, elektrību, ūdeni un ceļu infrastruktūru; tā kā investīcijas šādos projektos bieži vien ietver daļēju ES finansējumu;

Ad. tā kā saistībā ar daudziem dokumentētiem urbanizācijas problēmu gadījumiem Spānijā Komisija nav rīkojusies pietiekami efektīvi, ne tikai nenodrošinot piesardzības principa piemērošanu attiecībā uz vides tiesību aktiem, bet arī pieļaujot kompetento vietējo vai reģionālo iestāžu pieņemto noteikumu, kam ir juridiski saistošs spēks, paviršu interpretāciju, piemēram, par integrēta pilsētas attīstības plāna „pagaidu apstiprināšanu”, ko veic vietējā iestāde;

Ae. tā kā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas(5), kuras 3. pants attiecas tieši uz tūrismu un urbanizāciju, mērķis ir nodrošināt augstu vides aizsardzības līmeni un veicināt ar vidi saistītu apsvērumu integrāciju plānu un programmu izstrādē un pieņemšanā, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību; un tā kā Ūdens pamatdirektīva nosaka dalībvalstīm pienākumu novērst ūdens resursu kvalitātes pasliktināšanos un veicināt saldūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

Af. tā kā vairāku Lūgumrakstu komitejas faktu vākšanas vizīšu rezultāti rāda, ka dažas vietējās un reģionālās iestādes (ne tikai piekrastes reģionos), ierosinot vai apstiprinot plašas urbanizācijas programmas, iespējams, šos mērķus bieži pārprot; tā kā vairuma lūgumrakstos apstrīdēto urbanizācijas plānu īstenošanas laikā lauku zeme ir pārklasificēta par zemi, kas paredzēta pilsētu attīstībai, nesot ievērojamu ekonomisko labumu urbanizācijas iniciatoriem un attīstītājiem; un tā kā ir zināmi arī daudzi gadījumi, kad ir mainīts aizsargājamās zemes vai zemes, kas būtu aizsargājama apdraudētās bioloģiskās daudzveidības dēļ, statuss vai tā ir pārklasificēta, vai šādas zemes statuss netiek norādīts vispār, lai attiecīgajā teritorijā ļautu īstenot urbanizāciju;

Ag. tā kā šādu apstākļu sekas ir ļaunprātīga rīcība, kas ietekmē tūkstošiem ES pilsoņu, kas urbanizācijas iniciatoru īstenoto plānu rezultātā ir ne tikai zaudējuši savu likumīgi iegūto īpašumu, bet ir spiesti segt patvaļīgi noteiktas maksas saistībā ar negribētiem, bieži vien nevajadzīgiem un nelikumīgiem infrastruktūras projektiem, kas tieši ietekmē viņu īpašumtiesības, kā rezultātā daudzām ģimenēm ir izraisīta finansiāla un emocionāla katastrofa;

Ah. tā kā daudzi tūkstoši Eiropas pilsoņu dažādos apstākļos ir iegādājušies īpašumus Spānijā, labā ticībā sadarbojoties ar vietējiem juristiem, pilsētplānotājiem un arhitektiem, un tikai vēlāk sapratuši, ka ir kļuvuši par negodīgu vietējo iestāžu pieļautu urbanizācijas noteikumu pārkāpumu upuriem un ka viņu mājas ir jānojauc, jo tās ir uzbūvētas nelikumīgi un tādēļ ir bezvērtīgas un nav pārdodamas;

Ai. tā kā nekustamā īpašuma aģenti dalībvalstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē, un citi ar nekustamā īpašuma tirgu saistīti pakalpojumu sniedzēji Spānijā turpina tirgot īpašumu jaunās apbūvēs, pat ja viņi noteikti zina, ka pastāv reāla iespēja, ka konkrētais projekts netiks nedz pabeigts, nedz uzbūvēts;

Aj. tā kā Spānijai piederošajām Vidusjūras salām un Spānijas piekrastes teritorijai pēdējās desmitgades laikā ir nodarīts ievērojams kaitējums, intensīvi apbūvējot šos reģionus ar cementa un betona ēkām un tādējādi ietekmējot ne tikai trauslo piekrastes vidi, ko parasti lielā mērā aizsargā Dzīvotņu(6)/ Natura 2000 direktīva un Putnu direktīva(7), piemēram, urbanizācijās Gatas ragā (Almērijā) un Mursijā, bet arī daudzu teritoriju sociālo un kultūras dzīvi, kas ir traģisks un neglābjams kultūras identitātes un mantojuma zudums, kā arī kaitējums vides integritātei, un tās galvenokārt ir sekas tam, ka trūkst apgabalu vai reģionāla līmeņa plānošanas vadlīniju, kas noteiktu saprātīgas robežas pilsētu izaugsmei un attīstīšanai, pamatojoties uz skaidriem vides ilgtspējības kritērijiem, un sekas noteiktu vietējo un reģionālo iestāžu un būvniecības nozares pārstāvju alkatīgajai un spekulatīvajai rīcībai, kuri no šādas darbības ir guvuši milzīgu peļņu, kuras lielākā daļa ir eksportēta(8);

Ak. tā kā šādam attīstības modelim ir negatīvas sekas arī tūrisma nozarē, jo runa ir par graujošu ietekmi uz augstas kvalitātes tūrismu, jo tiek iznīcinātas vietējās vērtības un veicināta pārmērīga urbanizācija;

Al.  tā kā runa ir par attīstības modeli, kuram ir postošs iespaids uz kultūras vērtībām un kas iznīcina Spānijas kultūras dažādības pamatvērtības un identitātes pazīmes, sagraujot arheoloģiskās iegulas, vērtīgas kultūras celtnes un vietas, kā arī to dabas un ainavisko vidi;

Am. tā kā būvniecības nozare, kas straujās ekonomiskās izaugsmes gados guva ievērojamu peļņu, ir kļuvusi par vienu no galvenajiem nesenā finanšu tirgu sabrukuma upuriem, ko daļēji veicināja spekulatīvie darījumi mājokļu tirgū, un tā kā šī situācija skar ne tikai uzņēmumus, kuriem draud bankrots, bet arī desmitiem tūkstošu būvniecības nozarē strādājošo, kas var kļūt par bezdarbniekiem neilgtspējīgās urbanizācijas politikas dēļ, kura tika īstenota un par kuras upuriem tagad kļuvuši arī viņi,

1.   aicina Spānijas valdību un attiecīgos reģionus rūpīgi izvērtēt un pārskatīt visus tiesību aktus, kas plašas urbanizācijas rezultātā ietekmē to privātpersonu tiesības, kam pieder īpašums, lai pārtrauktu EK līgumā, Pamattiesību hartā, ECPAK un attiecīgajās ES direktīvās, kā arī citās konvencijās, kuru līgumslēdzēja puse ir ES, noteikto tiesību un pienākumu pārkāpumus;

2.  aicina Spānijas varasiestādes aizliegt visas juridiskās iespējas, kas veicina spekulāciju, piemēram, urbanizācijas aģentus;

3.   uzskata, ka kompetentajām reģionālajām iestādēm jāaptur un jāpārskata visi jaunie urbanizācijas plāni, kas neatbilst stingriem vides ilgtspējīgas un sociālās atbildības kritērijiem un kas negarantē tiesību uz likumīgi iegūtu īpašumu ievērošanu, un apturēt un atcelt visus pašreizējos projektus, saistībā ar kuriem nav ievēroti vai nav piemēroti visi ES tiesību aktos noteiktie kritēriji, jo īpaši attiecībā uz urbanizācijas līgumu piešķiršanu un atbilstību noteikumiem par ūdens un vides aizsardzību;

4.  pieprasa Spānijas varasiestādēm nodrošināt, ka neviens administratīvs akts, kas uzliktu pilsonim par pienākumu cedēt likumīgi iegūtu privātīpašumu, netiktu juridiski pamatots ar tiesību aktu, kas pieņemts pēc attiecīgā īpašuma būvniecības datuma, jo tas būtu pretrunā ar administratīvo aktu retroaktivitātes aizlieguma principu, kas ir vispārējs Kopienas tiesību princips (skat. EKT 1985. gada 29. janvāra spriedumu Lietā Nr. 234/83, Gesamthochschule Duisburg, 1985, ECR 327. lpp.), un apdraudētu pilsoņiem garantēto juridisko noteiktību, pārliecību un tiesisku paļāvību attiecībā uz aizsardzību saskaņā ar ES tiesību aktiem;

5.  aicina Spānijas varasiestādes veidot pārredzamības kultūru, kuras uzdevums būtu informēt iedzīvotājus par zemes izmantošanu un uzsākt efektīvus iedzīvotāju informēšanas un iesaistīšanas pasākumus;

6.  mudina Spānijas valdību rīkot sabiedrisko apspriešanu, kurā piedalītos arī visas administratīvās iestādes un kuras gaitā izveidota darba komiteja veiktu rūpīgu Spānijas urbanizācijas izpēti, kas ļautu veikt likumdošanas pasākumus spekulācijas un neilgtspējīgas attīstības novēršanai;

7.  mudina kompetentās valsts un reģionālās iestādes ieviest funkcionējošus tiesiskus un administratīvus mehānismus, iesaistot reģionu ombudus, kuriem ir jāpiešķir tiesības piedāvāt atlīdzinājuma saņemšanas paātrināšanas līdzekļus un nodrošināt kompensācijas urbanizācijas noteikumu pārkāpumu upuriem, kuri par tādiem ir kļuvuši spēkā esošu tiesību aktu piemērošanas dēļ;

8.  pieprasa kompetentajām finanšu un komerciālajām iestādēm, kas ir saistītas ar būvniecības un pilsētbūvniecības nozari, sadarboties ar politiskajām iestādēm, lai meklētu risinājumus problēmām, kas radušās liela mēroga urbanizācijas dēļ, kura ir ietekmējusi daudzus ES pilsoņus, kas izvēlējušies ievērot EK līguma noteikumus un ir izmantojuši savas 44. pantā noteiktās tiesības veikt uzņēmējdarbību dalībvalstī, kas nav to izcelsmes valsts;

9.  mudina kompetentās valsts, reģionālās un vietējās iestādes garantēt taisnīgu risinājumu daudzajos gadījumos, kuros ES pilsoņi ir cietuši tāpēc, ka viņu mājas celtniecība nav pabeigta dēļ sliktas plānošanas un saskaņošanas starp iestādēm un būvuzņēmumiem;

10. norāda, ka gadījumā, ja cietušo pušu prasība netiek apmierināta Spānijas tiesā, tām būs jāiesniedz apelācijas sūdzība Eiropas Cilvēktiesību tiesā, jo iespējamie īpašuma pamattiesību pārkāpumi neietilpst Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē;

11. aicina ES iestādes sniegt konsultācijas un atbalstu, ja to pieprasa Spānijas iestādes, lai palīdzētu tām rast risinājumus efektīvai pārlieku intensīvās urbanizācijas negatīvās ietekmes uz pilsoņu dzīvi mazināšanai pietiekami īsā, bet saprātīgā termiņā;

12. aicina Komisiju tajā pašā laikā nodrošināt stingru Kopienas tiesību piemērošanu un šajā rezolūcijā minēto direktīvu mērķu respektēšanu, lai nodrošinātu to izpildīšanu;

13. pauž lielas bažas un bailes par to, ka tiesu iestādes Spānijā ir saskārušās ar grūtībām, risinot jautājumu par plašas urbanizācijas ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi, par ko liecina tūkstošiem Parlamenta un tā atbildīgajā komitejā saņemto sūdzību saistībā ar šādiem jautājumiem;

14. uzskata, ka lūgumrakstu iesniedzēju plaši izplatītais uzticēšanās trūkums Spānijas tiesu sistēmai kā efektīvam kompensācijas un taisnības panākšanas līdzeklim ir satraucošs;

15. pauž bažas par direktīvas par naudas atmazgāšanu(9) neatbilstīgu transponēšanu, par ko tagad ir uzsākta Līguma pārkāpumu tiesvedība un kas ir ierobežojusi finanšu kapitāla, tostarp investīciju, nelegālās aprites pārredzamību un likumīgu vēršanos pret to atsevišķos liela mēroga urbanizācijas projektos;

16. uzskata, ka personām, kas ir godprātīgi iegādājušās Spānijā īpašumu, bet pēc tam uzzina, ka darījums pasludināts par nelikumīgu, ir jābūt tiesībām saņemt attiecīgu kompensāciju, vēršoties Spānijas tiesā;

17. uzskata, ka gadījumā, ja privātpersonām, kas iegādājušās īpašumu Spānijā, zinādamās iespējamo attiecīgā darījuma nelikumību, var uzlikt par pienākumu atlīdzināt riska uzņemšanās rezultātā radītos zaudējumus, šāda pieeja līdzīgā veidā a fortiori jāpiemēro šīs jomas profesionāļiem; tāpēc uzskata, ka attīstītāji, kas noslēguši līgumus, par kuru nelikumību viņiem būtu bijis jāzina, nedrīkst būt tiesīgi saņemt kompensāciju par plāniem, kas tika apturēti dēļ neatbilstības valsts un Eiropas tiesību aktiem, kā arī viņiem nedrīkst būt automātiskas tiesības saņemt atpakaļ maksājumus, kas jau veikti pašvaldībām, ja tie veikti, apzinoties noslēgtā līguma iespējamo nelikumību;

18. tomēr uzskata, ka skaidrības, precizitātes un noteiktības trūkums attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas regulē privātpersonu īpašumtiesības, kā arī neatbilstīga un nekonsekventa vides tiesību aktu piemērošana ir galvenie daudzu ar pilsētplānošanu saistīto problēmu cēloņi un ka tie kopā ar zināmu paviršību tiesas procesos ir ne tikai saasinājuši šo problēmu, bet arī veicinājuši endēmiskas korupcijas formas rašanos, par kuras galvenajiem upuriem kārtējo reizi ir kļuvuši ES pilsoņi un kura ir nodarījusi ievērojamus zaudējumus arī Spānijai;

19. atbalsta secinājumus, pie kuriem nonākusi Valensijas kopienas ombude (Síndica de Greuges), kuras iestādei ar atzīta pilsoņu pamattiesību aizstāvja reputācija, par to, ka īpašnieku tiesības, iespējams, ir tikušas ietekmētas un tas noticis vai nu attīstītāja nevērības dēļ vai tādēļ, ka viņiem bija jāuzņemas attīstītāja vienpusēji uzspiestas urbanizācijas izmaksas, kas dažkārt bija pārmērīgas;

20. uzskata, ka jau no procesa paša sākuma iedzīvotājiem jānodrošina piekļuve informācijai un iesaistīšanās urbanizācijas procesā, turklāt informācija par vides jautājumiem iedzīvotājiem jāsaņem skaidrā, vienkāršā un saprotamā veidā;

21. uzskata, ka nedz spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz urbanizāciju, nedz attiecīgās iestādes nesniedz „vispārēju interešu” definīciju un ar šo jēdzienu ir pamatota no vides viedokļa neilgtspējīgu projektu apstiprināšana, turklāt dažos gadījumos ar tā palīdzību ir ignorēti attiecīgo hidrogrāfijas konfederāciju atzinumi par negatīvu ietekmi uz vidi;

22. atzīst un atbalsta Spānijas iestāžu centienus aizsargāt piekrastes vidi un nepieciešamības gadījumā atjaunot piekrastes vidi tā, lai būtu iespējama bioloģiskā daudzveidība un floras un faunas vietējo sugu atjaunošana; šajā kontekstā mudina tās pārskatīt un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus Piekrastes likumā, lai aizsargātu tiesības likumīgajiem namīpašniekiem un personām, kam pieder nelieli zemes gabali piekrastes teritorijās, kas nerada negatīvu ietekmi uz piekrastes vidi; uzsver, ka šāda aizsardzība nav attiecināma uz tādiem projektiem, kas ir izstrādāti kā spekulatīvi pasākumi un kas neievēro attiecīgās ES vides direktīvas; apņemas izskatīt par šo tematu saņemtos lūgumrakstus, ņemot vērā no Spānijas kompetentajām iestādēm saņemtās atbildes;

23. pauž bažas par pilsētplānošanas situāciju Marveljas pašvaldībā Andalūzijā, kur desmitiem tūkstoši nelikumīgi uzbūvētu māju, kas, iespējams, ir pretrunā ar ES tiesību aktiem par vides aizsardzību un sabiedrības līdzdalību, ūdens politiku un publisko iepirkumu, tiks legalizētas līdz ar jauno pilsētas ģenerālplānu, kā rezultātā māju pircējiem, īpašumu īpašniekiem un iedzīvotājiem kopumā nav juridiskas skaidrības un aizsardzības;

24. atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta darbu, ko veic reģionu ombudi (sindics de greuges) un viņu darbinieki, kā arī vairāk ieinteresētie prokurori (fiscales), kas pēdējā laikā ir paveikuši lielu darbu, lai iesaistītajās iestādēs atjaunotu pareizu procedūru piemērošanu šajos jautājumos;

25. ļoti atzinīgi vērtē lūgumrakstu iesniedzēju, viņu asociāciju un vietējo kopienu asociāciju aktivitāti, kurā ir iesaistīti desmitiem tūkstošu Spānijas un citu valstu pilsoņu, kas ir pievērsuši Parlamenta uzmanību šiem jautājumiem un kuriem ir bijusi nozīmīga loma viņu kaimiņu un visu to personu, ko skārusi šī sarežģītā problēma, pamattiesību aizsargāšanā;

26. atgādina, ka Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva(10) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva(11) nosaka pienākumu apspriesties ar ieinteresētajiem sabiedrības locekļiem plānu sagatavošanas un izstrādes posmā, nevis — kā tas bieži vien ir noticis gadījumos, kuriem pievērsta Lūgumrakstu komitejas uzmanība, — pēc tam, kad plānus de facto ir apstiprinājušas vietējās iestādes; šai kontekstā atgādina, ka arī visiem būtiskiem spēkā esošo plānu grozījumiem ir jāpiemēro šī procedūra un ka plāniem ir jābūt aktuāliem un nevis statistiski neprecīziem vai novecojušiem;

27. atgādina, ka Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006(12) 91. pantu ir tiesības apturēt maksājumus no struktūrfondiem un saskaņā ar 92. pantu apturēt maksājumus attiecīgajai dalībvalstij vai reģionam un noteikt koriģējošos pasākumus finansējuma saņemšanai saistībā ar projektiem, par kuriem tiek uzskatīts, ka tie nepilnīgi atbilst noteikumiem par attiecīgo ES tiesību aktu piemērošanu;

28. atgādina, ka arī Parlaments kā budžeta lēmējiestāde var pieņemt lēmumu līdz attiecīgās problēmas atrisināšanai novirzīt kohēzijas politikas īstenošanai paredzētos līdzekļus rezerves fondā, ja uzskata šādu lēmumu par nepieciešamu, lai pārliecinātu dalībvalsti pārtraukt nopietnos tiesību normu un principu pārkāpumus, kas tai ir saistoši saskaņā ar Līgumu vai ES tiesību aktiem;

29. atgādina iepriekšējās rezolūcijās iekļautos secinājumus, kuros tiek apšaubītas urbanizācijas aģentu iecelšanas metodes un bieži vien pārlieku lielās pilnvaras, ko pilsētplānotājiem un nekustamā īpašuma projektu attīstītājiem ir piešķīrušas noteiktas vietējās iestādes uz kopienu un pilsoņu, kuru mājas atrodas attiecīgajā teritorijā, interešu rēķina;

30. atkārtoti aicina vietējās iestādes apspriesties ar pilsoņiem un iesaistīt tos pilsētu attīstības projektos, lai veicinātu godīgu, pārredzamu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību, kad tā ir nepieciešama, ņemot vērā vietējo kopienu intereses, nevis tikai nekustamā īpašuma attīstītāju, aģentu un citas personiskās intereses;

31. aicina iestādes, kas atbildīgas par pilsētu attīstību, paplašināt konsultāciju procedūras, iesaistot personas, kam pieder īpašums, un paredzot apliecinājumu par informācijas saņemšanu, ja tiek veiktas izmaiņas viņu īpašumu klasifikācijā, un ierosināt vietējām iestādēm izsniegt tiešus un personīgus uzaicinājumus zonējuma plānošanas un klasifikācijas izmaiņu apelācijas procedūru gadījumā;

32. stingri nosoda dažu nekustamā īpašuma projektu attīstītāju īstenoto nelikumīgo praksi, kas apdraud ES pilsoņu likumīgās tiesības uz īpašumu, iejaucoties zemes reģistrācijā un kadastrālajā novērtēšanā, un aicina vietējās iestādes veikt atbilstošu juridiskus aizsardzības pasākumus, lai novērstu šādu praksi;

33. atkārtoti pauž savu nostāju, ka, ja par īpašuma zaudēšanu ir jāmaksā kompensācija, tai ir jābūt atbilstīgai un tā ir jānosaka, ņemot vērā tiesību aktus un Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru;

34. atgādina, ka Negodīgas komercprakses direktīva(13) uzliek visām dalībvalstīm pienākumu nodrošināt atbilstošus līdzekļus patērētāju, kas cietuši šādas prakses dēļ, tiesiskajai aizsardzībai un kompensācijas pasākumiem un nodrošināt attiecīgu sankciju ieviešanu, lai novērstu šādu praksi;

35. atkārtoti aicina Komisiju sākt informācijas kampaņu, kas vērsta uz ES pilsoņiem, kuri iegādājas nekustamo īpašumu dalībvalstī, kas nav to izcelsmes valsts;

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Spānijas Karalistes valdībai, parlamentam un autonomo reģionu valdībām un asamblejām, Spānijas valsts un reģionu ombudiem un lūgumrakstu iesniedzējiem.

(1)

1998. gada 23. septembra spriedums; skat. arī Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par faktu vākšanas misiju Andalūzijā, Valensijā un Madridē Lūgumrakstu komitejas vārdā (OV C 146 E, 12.06.2008., 340. lpp.).

(2)

Skat. iepriekšminēto 2007. gada 21. jūnija rezolūciju un 2005. gada 13. decembra rezolūciju par Valensijas zemes īpašuma likuma vai Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU — Pilsētplānošanas darbības reglamentēšanas likums) iespējamu nepareizu piemērošanu un tās ietekmi uz Eiropas pilsoņiem (lūgumraksti Nr. 609/2003, Nr. 732/2003, Nr. 985/2002, Nr. 1112/2002, Nr. 107/2004 u. c.) (OV C 286 E, 23.11.2006., 225. lpp.).

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 30.04.2004., 114. lpp.).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.).

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.07.2001., 30. lpp.).

(6)

Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un faunas aizsardzību (OV L 206, 22.07.1992., 7. lpp.).

(7)

Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 25.04.1979., 1. lpp.).

(8)

Skat. Spānijas Bankas un organizāciju Greenpeace un Transparency International nesen sagatavotos ziņojumus.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.), Komisijas 2006. gada 1. augusta Direktīva 2006/70/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz politiski ietekmējamas personas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos (OV L 214, 4.8.2006., 29. lpp.).

(10)

Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.).

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.07.2001., 30. lpp.).

(12)

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo Fondu un Kohēzijas fondu (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Rezolūcijas projekts, kas tagad iesniegts Eiropas Parlamentam izskatīšanai, ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka daudziem tūkstošiem Eiropas pilsoņu tiek ievērotas Līgumā noteiktās tiesības.

Lūgumrakstu komiteja rīkojās ļoti nopietni, šī pilnvaru termiņa laikā trīs reizes dodoties uz Spāniju faktu vākšanas misijās. Parlaments ir pieņēmis divas rezolūcijas par šo jautājumu, atbalstot komitejas atzinumus — pirmo rezolūciju 2005. gadā un vēl vienu 2007. gada jūnijā.(1) Parlamenta nostāja, ko toreiz balsojot pieņēma, ir iekļauta šī rezolūcijas priekšlikuma N apsvērumā. Ja atbildīgās iestādes valsts vai vietējā līmenī būtu ko reālu paveikušas, reaģējot uz Parlamenta iepriekš paustajām bažām, šī rezolūcija diez vai būtu bijusi vajadzīga. Tās to nav izdarījušas, un tāpēc ir tapusi šī rezolūcija.

Taču šodien tūkstošiem Eiropas pilsoņu joprojām ir masīva urbanizācijas procesa upuri, kuru īstenojot, pēc Lūgumrakstu komitejas domām, daudzos gadījumos ir augstprātīgi ignorētas viņu likumīgās īpašumtiesības un kurš vienlaikus ir iznīcinājis trauslās ekosistēmas un Vidusjūras piekrastes vidi daudzās Spānijas piekrastes līnijas un iekšzemes teritorijās. Lūgumrakstu iesniedzēji vairākas reizes ir lūguši rūpīgi pārbaudīt viņu izklāstīto gadījumu Lūgumrakstu komitejas labi pārstāvētajās sanāksmēs, un attiecīgās iestādes — sevišķi Valensijas autonomā reģiona un, nedaudz mazāk, Andalūzijas iestādes — ir izmantojušas piedāvāto iespēju aizstāvēt savu rīcību. Tikmēr Eiropas Komisija pret Spāniju ir ierosinājusi lietu par pārkāpumiem, kas tieši saistīta ar urbanizāciju Valensijā un publiskā iepirkuma direktīvu piemērošanu, un turpina izmeklēt citus iespējamos gadījumus, kad varētu būt pārkāpti ES tiesību akti ar vidi un ūdens resursiem saistītos jautājumos. Galvenais ir noskaidrot, vai kumulatīvās ietekmes dēļ, kuru radījušas tik daudzas liela mēroga urbanizācijas sistēmas, kas izveidotas bez atbildīgās iestādes labvēlīga atzinuma attiecībā uz ūdens resursiem, nav iespējams piemērot Ūdens pamatdirektīvu, tā liedzot iespēju iegūt ūdeni gan iedzīvotāju, gan lauksaimniecības vajadzībām.

Daudzi Eiropas pilsoņi ir izvēlējušies dzīvot Spānijā gan valsts, gan spāņu tautas piedāvāto priekšrocību dēļ un, šādi rīkojoties, ir izmantojuši savas tiesības, kas saskaņā ar Līgumiem ir piešķirtas visiem Eiropas pilsoņiem. Bet, spriežot pēc lūgumrakstiem, kas par šo jautājumu ir saņemti, šajā ziņojumā izklāstītās problēmas ir vienlīdz aktuālas arī pašiem spāņiem.

Tāpēc nav pieņemami dažu politiskās varas iestāžu un partiju vadītāju apgalvojumi, ka problēmas rada vienīgi ārvalstnieki, kuri, protams, nevarot saprast Spānijas likumus; vai apgalvojumi, ka pašiem cietušajiem tikai jāvēršas tuvākajā tiesu iestādē, lai noskaidrotu un atrisinātu situāciju, kurā viņi nonākuši. Daudzi lūgumrakstu iesniedzēji patiešām ir mēģinājuši šādi rīkoties, taču bez rezultātiem; citiem nav naudas, lai to izdarītu. Vairumu cilvēku mulsina pretrunīgie ieteikumi, ko viņi saņem no vietējām varas iestādēm un juristiem, kuriem tie lūguši padomu, bet kuri tiem maz ir palīdzējuši. (Nemaz nerunājot par daudzajiem gadījumiem, kad vietējās varas iestādes un juristi paši ir bijuši būtiska problēmas daļa.) Vairumu lūgumrakstu iesniedzēju un daudzus praktizējošus juristus mulsina juridiskās noteiktības trūkums, un neskaidrību rada neprecīzi vai pārāk sarežģīti tiesību akti, kuri attiecas uz pilsētu attīstību un ar to saistītajām sekām, kā arī vēl neskaidrāki šo aktu īstenošanas noteikumi. Nesen atjaunotais 1988. gada likums par piekrastes zonām ir vēl viens elements, kas vairo neskaidrību.

Lūgumrakstu komiteja atzīst, ka pilsētas teritoriju plānošana ir autonomā reģiona un Spānijas pašvaldību kompetencē; komiteja piekrīt, ka valsts varas iestāžu kompetencē ir arī tādi jautājumi kā vispārēja pamatsistēma zemes īpašumtiesībām un ar vidi saistītiem jautājumiem, piemēram, ūdensapgādei un attiecīgos sarakstos iekļautu sugu aizsardzībai. Komiteja nekļūdīgi apzinās valsts tiesību aktu darbības un piemērošanas jomu, un tā šajos jautājumos nav maldinājusi nevienu lūgumraksta iesniedzēju. Vairākos gadījumos komiteja ir lūgusi padomu reģiona ombudam (Sindic de Greuges).

Taču likumiem, ko šajās jomās piemēro, ir jāatbilst ES Līgumu un ES likumdošanas aktu vispārējiem noteikumiem, un valsts valdībai ir jānodrošina, lai tas tiktu ievērots. Tieši ar šādu juridisko pamatojumu ir rīkojusies Lūgumrakstu komiteja, saņemot lūgumrakstus saskaņā ar EK līguma 194. pantu.(2)

Komiteja rīkojas, jo Eiropas pilsoņiem ir ar Līgumiem piešķirtās tiesības; tā ievēro subsidiaritātes principu.

Komiteja rīkojas, jo Eiropas pilsoņi ir vērsušies pie Lūgumrakstu komitejas pēc palīdzības, lai rastu risinājumu personīgai vai kopīgai drāmai, un tieši ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti ir reaģējuši, aizstāvot savu vēlētāju tiesības.

Komiteja ir rīkojusies, jo ir pārliecināta, ka visām dalībvalstīm ir politisks, tiesisks un morāls pienākums darboties atbilstoši pamatprincipiem, kas noteikti Līgumos, tostarp Pamattiesību hartā, kuru parakstījuši triju galveno ES iestāžu priekšsēdētāji. Eiropas pilsoņi sagaida, ka viņu politiķi pildīs to, ko ir parakstījuši, un nemēģinās izvairīties no atbildības.

Neapšaubāmi, ka globālā finanšu krīze un ar to saistītās sekas ir smagi skārušas Spānijas būvniecības nozari, un tā ir strādājošo traģēdija, taču vēl pirms 2008. gada rudens notikumiem jau varēja paredzēt, ka būvniecības nozari sagaida pamatīgs trieciens. Masīvas urbanizācijas un piekrastes izpostīšanas gadu dēļ, kuru laikā nozare guva ievērojamu finansiālu labumu un masveidā tika būvēts pārāk daudz (pašlaik savu pircēju gaida pusotrs miljons jaunu mājokļu un neskaitāmi jauni golfa laukumi), pamatojoties uz nekustamā īpašuma projektu attīstītāju un pilsētvides veidotāju neloģiskajiem un alkatīgajiem pieņēmumiem, Spānijā tagad ir iestājusies katastrofāla lejupslīde.

Spānijas iestādes, jo īpaši reģionos, turpina to noliegt; tomēr ir tūkstošiem cietušo. Ir daudz piemēru, kad iestāžu rīcību attiecībā uz personas īpašumtiesībām labākajā gadījumā varētu nosaukt par bezrūpīgu; sliktākajā gadījumā tās rīkojušās klaji noraidoši.

Ir nodarīts kaitējums ainavai — ko apliecina daudzi autoritatīvi ziņojumi(3) —, lai gan neīstenotie urbanizācijas plāni joprojām kā tik daudzi smagi Damokla zobeni karājas pār vairākām lauku un piekrastes kopienām. Tieši tāpēc rezolūcijā ir prasīts, lai vietējās varas iestādes apturētu visu esošo plānu īstenošanu un tos pārskatītu, un turpinātu tos īstenot tikai tad, kad būs pierādīta to ilgtspēja, izvēles procesā iesaistot vietējās kopienas, un būs garantēti vides aizsardzības pasākumi. Ir jāstiprina likumīgās tiesības uz īpašumu.

Jau ziņojumā par pirmo faktu vākšanas misiju Spānijā 2004. gadā ļoti sīki bija izklāstīts, kas notiek un kādas tam būs sekas. Otrās misijas laikā daži politiķi un projektu attīstītāji, plecu pie pleca sēžot vienā sanāksmju telpā, it kā lai uzsvērtu savu nesaraujamo vienotību, pat atļāvās apgalvot, ka šajā situācijā vainojama Lūgumrakstu komiteja, kas atbildīga par investīciju zaudēšanu Valensijas reģionā, un to viņi tieši pārmeta komitejas delegācijas locekļiem. Trešās misijas laikā Valensijā 2007. gadā augstprātība bija sasniegusi savu apogeju, un delegācijas locekļiem tika teikts, ka saņemtie lūgumraksti ir komitejas locekļu kolektīvās iztēles auglis. Janvārī referentei izdevās šo jautājumu atklāti pārrunāt ar atbildīgo Valensijas reģiona ministru, lai gan valsts līmenī tas izrādījās neiespējami.

Iespējams, tā nav sakritība, ka, turpinoties komitejas veiktajai situācijas izpētei, savu izmeklēšanu vienlaikus veica arī Spānijas tiesu iestādes un izpildiestādes. Kā zināms, tā rezultātā izveidojās gandrīz nebeidzams Spānijas kontinentālās daļas un salu vietējo politiķu un ierēdņu saraksts, kurus apcietināja, apsūdzot korupcijā, kas saistīta ar nesenā laikposmā noslēgtiem masveida urbanizācijas darījumiem. Tas, ka pēdējo desmit gadu laikā Spānijā mājokļu būvniecībai ir izmantots vairāk cementa un betona nekā Francijā, Vācijā un Lielbritānijā kopā, ir kļuvis par labi zināmu faktu.

Šī traģēdija, protams, ir aizēnojusi vērtīgu argumentu, kuru izteikuši daudzi cilvēki, kas kritiski vērtē komitejas veikto situācijas izpēti. Bet protams, ka visas vietējās varas iestādes nav korumpētas, ne visi ir krituši viegla finanšu guvuma vilinošajās lamatās. Daudzi ir rīkojušies atbildīgi, vairumam vietējo pašvaldību vadītāju galvenais ir viņu kopienu intereses; taču skumji ir tas, ka arī tās ir kļuvušas par masīvas urbanizācijas upuriem.

Daudzi būvniecības nozares pārstāvji, ar kuriem referente ir tikusies, arī ir cietuši no vislielāko spēlmaņu dzīšanās pēc bagātības un politiskās varas. Bez šaubām, ka tie drīzāk ir mazāki būvuzņēmumi, kuri rīkojas ilgtspējīgāk, pildot vietējās prasības un īstenojot pieticīgākus, tomēr videi saudzīgus mērķus, un kuri galu galā veidosies, lai atjaunotu nozari, tiklīdz būs ieviesta kārtība un reglamentējoši mehānismi, kas tiks ievēroti.

Lūgumrakstu komitejai ir simtiem konkrētu gadījumu izpētes dokumentu, kurus prasītāji pievienojuši, iesniedzot savus lūgumrakstus. Kā redzams šim ziņojumam pievienotajā tabulā, tie attiecas uz diezgan daudzām un dažādām konkrētām situācijām. Vairumu lūgumrakstu ir iesniegušas fiziskas personas konkrētas kopienas iedzīvotāju vārdā; citiem lūgumrakstiem ir plašāks atbalstītāju loks, dažus iesnieguši ļoti neaizsargāti veci cilvēki, kuri baidās, ka viņu mūža ietaupījumi, kas ieguldīti pansionātos, kļūs par negodīgu un bezatbildīgu vietējo tirgotāju guvumu.

Lūgumrakstu komiteja ir mēģinājusi sašķirot šos lūgumrakstus, lai Eiropas pilsoņu problēmas būtu vieglāk identificēt tiem, kam ir vara šīs problēmas atrisināt ar juridiskiem vai politiskiem līdzekļiem. Rezolūcijā tā ir ieteikusi noteiktus risinājumus, kurus varētu izpētīt, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsoņiem tiek pienācīgi kompensēti zaudējumi, ko izraisījusi praktizētā zemes sagrābšana. Tā ir aicinājusi pieņemt preventīvus pasākumus. Visu programmu ietekmes uz vidi novērtējumu pamatā jābūt piesardzības principam.

Pirmām kārtām tā aicina uzlabot juridisko noteiktību un palielināt cieņu pret īpašuma likumīgiem īpašniekiem un viņu tiesībām. Uzticība Spānijas tiesu sistēmai ir jāatjauno it īpaši saistībā ar paziņojumiem, ko snieguši ievērojami Valensijas advokatūras pārstāvji, kas skaidri paziņojuši, ka apjomīgās urbanizācijas upuriem nav nekādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu. Tas ir gan pilsoņu, gan pašvaldību interesēs.

Tā aicina darīt pieejamu precīzāku informāciju un visus attīstības projektus padarīt pārredzamākus, skaidri informējot īpašumu īpašniekus par sekām. Ja paredzēti maksājumi, tiem jābūt pamatotiem un saprātīgiem, nevis patvaļīgiem, kā tas pārāk bieži notiek pašlaik. Nevienam nedrīkst atņemt zemi vai māju, ja netiek ievērota pienācīga procedūra un sniegta piemērota un atbilstīga kompensācija saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, kas visām dalībvalstīm ir jāievēro saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu.

Komiteja aicina Spānijas atbildīgās iestādes vēlreiz izskatīt un, iespējams, pārskatīt tiesību aktus, kas nepieciešami, lai īpašumu īpašniekiem garantētu Līgumā noteiktās tiesības, un atvelt visus attīstības projektus, kuri neievēro vai nepiemēro ES tiesību aktus(4). Jauni urbanizācijas plāni, kas neievēro vides ilgtspējību, sociālo atbildību un likumīgu īpašumu īpašnieku tiesības, ir jāaptur un jāpārskata. Par urbanizācijas aģentu lomu un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem vietējās pašvaldības piešķir tiem pasūtījumus, ir iesniegti daudzi lūgumraksti, un pašlaik par to notiek pārkāpumu tiesvedība EK Tiesā. Tāpēc referente neturpinās komentārus, pieminot tikai, ka komiteja tāpat kā daudzi lūgumrakstu iesniedzēji pilnībā atbalsta Eiropas Komisiju šajā sakarā.

Komiteja saprot un atbalsta Spānijas iestāžu centienus saglabāt un pēc iespējas atjaunot piekrastes vidi. Tomēr tā nesaprot, kāpēc 1988. gada Piekrastes likums pašlaik tiek atdzīvināts, lai gan tas praktiski nedarbojās trīsdesmit gadus, kad notika tik plaši postījumi. Kāpēc tā piemērošana ir tik neveikla un patvaļīga, kad tiek sagrauta tradicionālā piekrastes apbūve un tiek pieļauta jauna modernu mājokļu būve? Kāpēc cilvēkiem pēdējos trīsdesmit gadus tika ļauts pirkt šādus īpašumus, ievērojot visas viņiem izvirzītās juridiskās prasības, lai mūsdienās tie saskartos ar likumu, kas ar atpakaļejošu spēku atņem tiem likumīgas īpašumtiesības? Tas, ka jāsoda spekulanti un īpašumu attīstītāji, kuriem bija juridiski resursi labākai informētībai, ir pamatoti; bet nav pamatoti, ka cilvēkiem (tāpat arī viņu ģimenēm un pēcnācējiem), kuri ir labticīgi nopirkuši īpašumu, ievērojot visas viņiem izvirzītās prasības, tiek atņemtas tiesības uz mājām.

Eiropas Komisija var izmantot pārkāpumu izskatīšanas procedūru, lai nodrošinātu, ka dalībvalsts izpilda Līgumā vai ES direktīvās noteiktos pienākumus. Eiropas Parlaments, kurā rīcībā nav šāda instrumenta, pienācīgi pamatotos gadījumos var izmantot savas budžeta lēmējiestādes tiesības, lai panāktu līdzīgus mērķus, ja nolemj tā rīkoties. Šajā posmā pietiek norādīt, ka daudzos gadījumos apjomīgas urbanizācijas kopējā programmā ir iekļauti ES finansējuma elementi jaunai infrastruktūrai, tāpēc Parlaments un tā Budžeta kontroles komiteja var izskatīt šādus gadījumus sīkāk, ja netiks gūti panākumi to jautājumu risināšanā, par kuriem lūgumrakstu iesniedzēji informējuši Eiropas Parlamentu. Protams, kā referente es ļoti ceru, ka tas nebūs nepieciešams.

Petition Number

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

(1)

Ziņojums par pirmo faktu vākšanas misiju Spānijā, 2004. gada jūlijs, PE 346.773.

Janelly Fourtou ziņojums Eiropas Parlamentam, iekļaujot sīku izklāstu par otro faktu vākšanas misiju 2005. gada jūnijā, A6-0382/2005.

Ziņojums par trešo faktu vākšanas misiju Spānijā, 2007. gada aprīlis, PE 386.549.

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. jūnijā pieņemtā rezolūcija B6-0251/2007.

(2)

Skat. jo īpaši Pr. José Antonio Tardio Pato. La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, ThomsonEditorial Aranzadi, 2007.

(3)

Greenpeace Spain. Destrucción a Toda Costa.

Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana. Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad, 2006.

(4)

Rezolūcijā ir citēts Spānijas Konstitūcijas 33. pants, tomēr tā noteikumi nav skaidri definēti Konstitucionālās tiesas praksē, piemērojot tos apjomīgas urbanizācijas projektu gadījumā.


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

Mr Marcin LIBICKI

Chair

Committee on Petitions

ASP 04F158

BRUSSELS

Temats:     atzinums vēstules formā par ziņojuma projektu par Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas ietekmi uz Eiropas pilsoņu individuālajām tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem (Lūgumraksti Nr. 00/00 un Nr. 00/00) (2008/2248(INI))

Godātais M. Libicki!

Juridiskajai komitejai ir šādi apsvērumi par dažiem stingri juridiskiem minētā ziņojuma projekta aspektiem.

Ziņojuma projekts, ko sagatavoja Lūgumrakstu komitejas referente, satur atsevišķus nepareizus priekšstatus par valsts tiesību aktu darbības jomu un piemērošanu, kas var maldināt lasītājus, pārspīlējot to, ko Eiropas Savienība var izdarīt gadījumos, ja ir aizdomas, ka dalībvalsts vai tās iestādes ir rīkojušās pretrunā pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Lai Kopienas iestādes (Komisija, Tiesa) varētu šādos apstākļos veikt pasākumus pret dalībvalsti, pamattiesību pārkāpumam jābūt saistītam ar Kopienas kompetences īstenošanu. Ar to, ka dažas no personām, kas, iespējams, cietušas zaudējumus ECPAK un hartā noteikto pamattiesību iespējamu pārkāpumu rezultātā, ir izmantojušas Kopienā noteiktās brīvas pārvietošanās vai uzņēmējdarbības tiesības, nepietiek, lai jautājums būtu Kopienas jurisdikcijā.

Attiecībā uz iespējamo īpašumtiesību pārkāpumu (ECPAK pirmā protokola 1. pants) ziņojuma projektā nav norādīts jelkāds sakars ar Kopienas tiesību aktiem.

Turklāt ziņojuma projekta I apsvērumā apgalvojums, ka lieta par Kopienas kompetenci attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar Līguma 295. pantu(1) (Lieta 119/75 Terrapin v. Terranova, 1976, ECR 1039. lpp.) parāda, ka dalībvalstu kompetence attiecībā uz īpašuma īpašumtiesību sistēmu vienmēr ir jāīsteno saskaņā ar Kopienas tiesību pamatprincipiem, piemēram, principiem par brīvu preču, pakalpojumu un kapitāla apriti un personu pārvietošanos, norāda uz pamatīgu pārpratumu attiecībā uz judikatūru saistībā ar 295. pantu. Šī judikatūra attiecas uz gadījumiem, kad Kopiena, īstenojot Kopienas kompetenci (attiecībā uz preču brīvu apriti utt.), ir centusies kaut kādā veidā ietekmēt, ierobežot vai kontrolēt īpašumtiesību izmantošanu, ko atļauj ECPAK pirmā protokola 1. pants. Patiešām, tā kā Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka, lai gan īpašumtiesības ir daļa no Kopienas tiesību aktu vispārējiem principiem, tās nav absolūtas tiesības un ir aplūkojamas no to sociālo funkciju viedokļa, un tā kā tādējādi to izmantošana var būt ierobežota, ja šie ierobežojumi faktiski atbilst Kopienas vispārējo interešu mērķiem un neizraisa neproporcionālu un nepieņemamu iejaukšanos, mazinot garantēto tiesību nozīmi (Lieta C-491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco, 2002, ECR I-11453).

Tiesa savu nostāju ir paudusi ārkārtīgi skaidri, piemēram, 2005. gada 6. oktobra rīkojumā Lietā C-328/04 Vajnai, 2005, I-8577, un agrākā spriedumā par nekustamā īpašuma ekspropriāciju Lietā C-309/96 Annibaldi v. Sindaco del Comune di Guidonia and Presidente Regione Lazio, 1997, ECR I-7493, 22.–25. punktā — ja valsts noteikumi ir ārpus Kopienas tiesību aktu darbības jomas, Kopienas jurisdikcijā nav novērtēt šo noteikumu atbilstību pamattiesībām, kuru ievērošanu nodrošina Tiesa.

Jebkurā gadījumā nekustamā īpašuma iegāde Spānijā notiek saskaņā ar valsts likumiem un jebkura iespējama šo likumu pārkāpšana ir jāatrisina, vēršoties kompetentās Spānijas tiesu iestādēs (skat. Lietu C-182/83 Fearon v. Irish Land Commission, 1984, ECR 3677). Tikai kā pēdējo līdzekli, kad visas valstī pieejamās iespējas ir izsmeltas, var izmantot iespēju iesniegt lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Īsāk sakot, veicot nekustamā īpašuma atpirkšanu piespiedu kārtā, Spānijas iestādes rīkojas saskaņā ar Spānijas Konstitūciju un likumiem, kas pieņemti saskaņā ar attiecīgajiem Konstitūcijas noteikumiem. Tas, ka daži no izskatāmo pasākumu skartajiem cilvēkiem ir Savienības pilsoņi, kas izmantojuši vienu no Līgumā noteiktajām brīvībām, šo lietu nekādā veidā neietekmē. Pareizais veids, kā meklēt pārsūdzības iespēju, ir vērsties Spānijas tiesās un galu galā, kad visas iespējas valstī ir izsmeltas, vērsties Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.

Visbeidzot, ziņojuma projektā pieminēts process, ko Komisija ierosinājusi pret Spāniju par iespējamiem publiskā iepirkuma direktīvas pārkāpumiem. Tomēr ir apšaubāms, vai pastāv pietiekama cēloņsakarība starp šīs direktīvas iespējamu nepareizu īstenošanu un zaudējumiem, kas varbūt nodarīti lūgumrakstu iesniedzējiem.

Noslēgumā, pēc jautājuma izskatīšanas 2009. gada 12. februāra sanāksmē, Juridiskā komiteja ar 13 balsīm „par”(2) un nevienam neatturoties pieņēma ieteikumu Jūsu komitejai, kas ir par šo jautājumu atbildīgā komiteja, izskatīt minēto priekšlikumu, ievērojot sniegtos ieteikumus.

Ar cieņu,

Giuseppe Gargani

(1)

Šis Līgums nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas reglamentē īpašumtiesību sistēmu.

(2)

Piedalījās šādi komitejas locekļi: Alin Lucian Antochi (priekšsēdētāja v. i.), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Francesco Enrico Speroni (priekšsēdētāja vietnieks), Monica Frassoni (referente), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

11

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries

Juridisks paziņojums - Privātuma politika