RAPPORT dwar l-impatt tal-urbanizzazzjoni estensiva fi Spanja fuq id-drittijiet individwali taċ-ċittadini Ewropej, fuq l-ambjent u fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, fuq il-bażi tal-petizzjonijiet li rċieva

20.2.2009 - (2008/2248(INI))

Kumitat għall-Petizzjonijiet
Rapporteur: Margrete Auken

Proċedura : 2008/2248(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0082/2009
Testi mressqa :
A6-0082/2009
Dibattiti :
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatt tal-urbanizzazzjoni estensiva fi Spanja fuq id-drittijiet individwali taċ-ċittadini Ewropej, fuq l-ambjent u fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, fuq il-bażi tal-petizzjonijiet li rċieva

(2008/2248(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-petizzjonijiet inklużi fl-anness, l-aktar il-Petizzjoni 0609/03,

–   wara li kkunsidra d-dritt ta’ petizzjoni stabbilit fl-Artikolu 194 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 192(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0082/2009),

A.  billi l-proċess tal-petizzjonijiet jipprovdi liċ-ċittadini u r-residenti Ewropej b’mezz li bih jiksbu rimedju barra l-qrati għall-ilmenti tagħhom dwar kwistjonijiet li jinqalgħu mill-oqsma tal-attività tal-Unjoni Ewropea,

B.   billi l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistipula li “l-Unjoni hija stabbilita fuq il-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, prinċipji li huma komuni għall-Istati Membri”,

C.  billi fl-Artikolu 6(2) tat-Trattat tal-UE l-Unjoni timpenja ruħha li tirrispetta d-drittijiet fundamentali kif iggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (l-ECHR),

D. billi kull ċittadin jew resident ta' stat firmatarju tal-ECHR li jikkunsidra li d-drittijiet tal-bniedem tiegħu ġew miksura għandu jirrikorri għand il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu, waqt li jqis li qabel ma jiftaħ xi proċedimenti quddiem dik il-Qorti, hu jrid jeżawrixxi kull rimedju domestiku, kif stipulat fl-Artikolu 35 tal-ECHR,

E.   billi l-Artikolu 7 tat-Trattat tal-UE jipprevedi l-proċedimenti li bihom l-Unjoni tista’ tirreaġixxi għall-ksur tal-prinċipji msemmija fl-Artikolu 6(1) u tfittex soluzzjonijiet,

F.   billi l-Artikolu 7 jagħti wkoll lill-Parlament il-jedd li jippreżenta proposta motivata lill-Kunsill biex jiddetermina jekk ikunx hemm riskju ċar ta’ ksur serju minn Stat Membru tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni,

G.  billi l-Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiggarantixxi r-rispett tal-ħajja privata u tal-familja, taċ-ċittadini, inkluża d-dar privata tagħhom, u billi l-Artikolu 8 tal-ECHR jagħti l-istess drittijiet u jiċċara li “m’għandux ikun hemm indħil minn awtoritajiet pubbliċi fl-eżerċizju ta’ dan id-dritt għajr b’konformità mal-liġi, u fejn meħtieġ f’soċjetà demokratika fl-interess tas-sigurtà nazzjonali, is-sigurtà pubblika jew il-benesseri ekonomiku tal-pajjiż, għaż-żamma tal-ordni u l-prevenzjoni tal-kriminalità, għall-ħarsien tas-saħħa u l-morali, jew għall-ħarsien tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ ħaddieħor”; billi l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni impenjaw ruħhom li jirrispettaw il-Karta fl-attivitajiet kollha tagħhom,

H.  billi d-dritt għall-proprjetà privata huwa rikonoxxut bħala dritt fundamentali taċ-ċittadini Ewropej fl-Artikolu 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li jistipula li “kull persuna għandha d-dritt li tgawdi mill-proprjetà tal-beni tagħha li tkun akkwistat legalment, li tużahom, li tiddisponi minnhom u li tħallihom bħala wirt”, u li “l-ebda persuna ma tista' tiġi mċaħħda mill-proprjetà tagħha, ħlief fl-interess pubbliku u fil-każijiet u skont il-kundizzjonijiet previsti mil-liġi, bi ħlas ta' kumpens xieraq fi żmien utli għal dak li tkun tilfet”, u li “l-użu tal-proprjetà jista' jiġi rregolat bil-liġi safejn ikun meħtieġ għall-interess pubbliku”,

I.    billi l-Artikolu 18 tat-Trattat tal-KE jistipula li “kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li jkun liberament residenti fit-territorju tal-Istati Membri, suġġett għal-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Trattat u l-miżuri meħuda biex dan jitwettaq”,

J.    billi skont l-Artikolu 295, it-Trattat KE “m’għandu bl-ebda mod jippreġudika r-regoli fl-Istati Membri li jirregolaw is-sistema ta’ pussess ta’ proprjetà”; billi, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, dik id-dispożizzjoni sempliċement tirrikonoxxi s-setgħa tal-Istati Membri li jiddefinixxu r-regoli dwar is-sistema ta' sjieda tal-proprjetà; u billi l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tikkonferma li l-kompetenza tal-Istati Membri f’dan ir-rigward għandha dejjem tiġi applikata flimkien mal-prinċipji tal-liġi Komunitarja, bħall-moviment liberu tal-oġġetti, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital (ara s-Sentenza tat-22 ta’ Ġunju 1976 fil-Każ C-119/75 Terrapin v Terranova [1976] ECR 1039),

K. billi, madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet b'mod konsistenti li, waqt li d-dritt għall-proprjetà jifforma parti mill-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja, dan mhuwiex dritt assolut u jrid jitqies f'relazzjoni mal-funzjonijiet soċjali tiegħu u billi, konsegwentement, l-eżerċitar tiegħu jista' jitrażżan, sakemm dan it-trażżin fil-fatt jikkorrispondi għall-objettivi ta' interess ġenerali segwiti mill-Komunità u ma jikkostitwixxix indħil sproporzjonat u intollerabbli, li jxekkel is-sustanza nnifisha tad-drittijiet garantiti (Kawża C-491/01 British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco [2002] Ġabra I-11453),

L.  billi, minkejja din il-każistika, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet b'mod konsistenti li fejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali ma jidħlux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi Komunitarja, il-Komunità m'għandhiex ġurisdizzjoni fl-evalwazzjoni tal-kumpatibilità ta' dawk id-dispożizzjonijiet mad-drittijiet fundamentali li r-rispett tagħhom hu żgurat mill-Qorti (ara, pereżempju, l-ordni tas-6 ta’ Ottubru 2005 fil-Kawża C-328/04 Vajnai [2005] ECR-8577, para. 12 u 13),

M. billi l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 1 tal-ewwel Protokoll Addizzjonali għall-ECHR jiddikjara li “kull persuna naturali jew ġuridika hija intitolata għat-tgawdija paċifika tal-beni tagħha”, li “ħadd m’għandu jiġi mċaħħad mill-beni tiegħu għajr għall-interess pubbliku u soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati bil-liġi u bil-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali”; billi t-tieni paragrafu ta’ dak l-artikolu jgħid li “d-dispożizzjonijiet ta' qabel m’għandhom bl-ebda mod inaqqsu d-dritt ta' Stat li jinforza dawk il-liġijiet li jidhrulu xierqa biex jikkontrolla l-użu tal-beni skont l-interess ġenerali jew biex jiżgura l-ħlas ta' taxxi jew kontribuzzjonijiet jew pieni oħra”; u billi, fil-mument tar-ratifika ta’ dan il-Protokoll, Spanja esprimiet riserva fir-rigward tal-Artikolu 1 fid-dawl tal-Artikolu 33 tal-Kostituzzjoni Spanjola, li jistipula li: 1. "Jintgħaraf id-dritt għall-proprjetà privata u għall-wirt. 2. Il-funzjoni soċjali ta’ dawn id-drittijiet għandha tiddetermina l-limiti tal-kontenut tagħhom b’konformità mal-liġi. 3. Ħadd ma’ jista’ jiċċaħħad mill-beni jew mid-drittijiet tiegħu, ħlief għal raġunijiet ġustifikati ta’ ħtieġa pubblika jew ta’ interess soċjali u b’kumpens xieraq b’konformità mal-liġi”,

N.  billi l-Parlament iqis li ċ-ċessjoni obbligata ta’ proprjetà privata akkwistata b’mod leġittimu, mingħajr proċess kif suppost u kumpens xieraq u l-obbligu li jitħallsu l-ispejjeż arbitrarji ta’ żvilupp infrastrutturali mhux mitlub u spiss bla siwi, tikkostitwixxi ksur tad-dritt fundamentali tal-individwu skont l-ECHR u fid-dawl tal-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (ara, pereżempju, Aka v. Turkey[1]),

O. billi fl-2008 l-awtoritajiet Spanjoli ħarġu istruzzjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-Liġi tal-Kosta tal-1988, li kienet ġiet injorata għal bosta snin li waqthom saret ħsara ambjentali estensiva lill-inħawi tal-kosta fi Spanja; u billi lanqas l-istruzzjonijiet attwali ma jipprovdu miżuri implimentattivi ċari biex jiġu segwiti mill-awtoritajiet lokali u reġjonali involuti, u billi ħafna petizzjonijiet ġodda li waslu jixhdu l-kontenut retroattiv tal-istruzzjoni u l-qerda u t-tiġrif arbitrarji ta' proprjetà ta' individwi akkwistata leġittimament, id-drittijiet tagħhom għal proprjetà ta' dan it-tip u l-kapaċità tagħhom li jittrasferixxu d-drittijiet tagħhom permezz ta' wirt,

P.  billi, minħabba d-direzzjoni reali tal-linja ta' demarkazzjoni, dawk milquta huma konvinti li din ġiet definita b'mod arbitrarju b’detriment għas-sidien barranin, pereżempju fuq il-gżira ta' Formentera,

Q. billi l-Liġi tal-Kosta għandha impatt sproporzjonat fuq is-sidien individwali tal-proprjetà li d-drittijiet tagħhom għandhom jiġu rrispettati bis-sħiħ, u fl-istess ħin m'għandhiex biżżejjed impatt fuq dawk li realment qerdu l-kosta, li f'ħafna każi kienu responsabbli għal żvilupp urbanistiku eċċessiv tul il-kosta, żvilupp li jinkludi ċentri għall-vaganzi, u li żgur li kienu jafu li kienu qed jaġixxu bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi msemmija,

R.   billi matul il-mandat attwali tal-Parlament il-Kumitat għall-Petizzjonijiet, b’risposta għall-għadd kbir ħafna ta’ petizzjonijiet li waslulu, wettaq investigazzjonijiet dettaljati u rrapporta tliet darbiet dwar il-kobor tal-abbuż tad-drittijiet leġittimi taċ-ċittadini tal-UE għall-proprjetà akkwistata minnhom legalment fi Spanja, u esprima bid-dettalji t-tħassib tiegħu dwar id-dgħajfien tal-iżvilupp sostenibbli, il-protezzjoni ambjentali, il-kwalità u l-provvista tal-ilma, il-proċeduri tal-akkwist pubbliku marbutin mal-kuntratti għall-urbanizzazzjoni u n-nuqqasijiet fil-kontroll tal-proċeduri tal-urbanizzazzjoni minn bosta awtoritajiet lokali u reġjonali fi Spanja[2], kwistjonijiet li fil-mument huma s-suġġett ta' proċeduri legali kemm fi Spanja kif ukoll quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja,

S.  billi hemm ħafna eżempji ta’ każijiet fejn l-awtoritajiet fil-livelli kollha tagħhom, minn dawk ċentrali għal dawk awtonomi u lokali, kienu responsabbli biex jibda jitħaddem mudell għall-iżvilupp mhux sostenibbli li kellu konsegwenzi ambjentali serji ħafna, kif ukoll konsegwenzi ekonomiċi u soċjali,

T.  billi l-Parlament irċieva ħafna petizzjonijiet minn individwi privati u minn diversi organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw liċ-ċittadini tal-UE, b'ilmenti dwar aspetti differenti tal-urbanizzazzjoni, u billi nnota li ħafna mill-kwistjonijiet li jitqajmu fil-petizzjonijiet imressqa b'rabta mal-espansjoni urbanistika ma jikkostitwixxux ksur tal-liġi Komunitarja, kif jidher mill-komunikazzjonijiet lill-Istati Membri, u għandhom jiġu solvuti billi jiġu użati r-rimedji legali kollha disponibbli fl-Istati Membri kkonċernati,

U.  billi hemm evidenza dejjem tiżdied li l-awtoritajiet ġudizzjarji fi Spanja bdew jirreaġixxu għall-isfida ppreżentata mill-urbanizzazzjoni eċċessiva f’ħafna żoni tal-kosta, partikolarment billi jinvestigaw u jixlu ċerti uffiċjali lokali korrotti li bl-aġir tagħhom ippermettew żvilupp urban bla preċedenti u mhux regolat, bi ħsara għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, u b’hekk għamlu ħsara irreparabbli fil-bijodiversità u l-integrità ambjentali ta’ bosta reġjuni Spanjoli; billi l-Parlament osserva, madankollu, li, b’risposta għal dawn l-akkużi, il-proċeduri qed jieħdu żmien esaġerat u li s-sentenzi mogħtija f’ħafna minn dawn il-każijiet mhumiex infurzabbli b’mod li jipprovdu rimedju sodisfaċenti għall-vittmi ta’ dawn l-abbużi, u billi dan saħħaħ l-impressjoni li għandhom ħafna ċittadini tal-UE affettwati li mhumiex Spanjoli, fir-rigward tan-nuqqas ta’ azzjoni u/jew il-parzjalità tal-ġustizzja Spanjola; billi ta’ min isemmi li, madankollu, hemm ukoll mod biex isir appell lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, ladarba jkunu ġew eżawriti r-rimedji nazzjonali,

V.  billi din l-attività mifruxa, appoġġjata minn awtoritajiet lokali u reġjonali irresponsabbli permezz ta’ liġijiet mhux adegwati u kultant mhux ġustifikati li ħafna drabi jaħdmu kontra l-għanijiet ta’ diversi atti leġiżlattivi Ewropej, għamlet ħsara kbira lill-immaġni ta’ Spanja u l-interessi usa' tagħha fl-ekonomija u l-politika fl-Ewropa, kif għamlet ukoll l-applikazzjoni laxka tal-liġijiet dwar l-ippjanar urbanistiku u l-ambjent fis-seħħ fil-komunitajiet awtonomi Spanjoli għal ċerti operazzjonijiet ta' żvilupp urbanistiku, kif ukoll il-kxif ta' każijiet serji ta' korruzzjoni li rriżultaw minn dawn l-abbużi,

W. billi l-ombudsmen reġjonali spiss ħadu azzjoni, f’ċirkustanzi diffiċli ħafna, biex jiddefendu l-interessi taċ-ċittadini tal-UE f’każijiet marbuta mal-abbużi urbanistiċi, għalkemm f'xi komunitajiet awtonomi, il-gvernijiet reġjonali ġieli rnexxielhom jinjoraw l-isforzi tagħhom,

X.  billi l-Artikolu 33 tal-Kostituzzjoni Spanjola jirreferi għad-drittijiet tal-individwi għall-proprjetà tagħhom, u billi kien hemm interpretazzjonijiet differenti ta' dan l-Artikolu, partikolarment fir-rigward taċ-ċessjoni ta’ proprjetà għal użu soċjali għall-kuntrarju tad-drittijiet tal-individwi għad-djar u l-abitazzjonijiet akkwistati minnhom legalment; billi għad ma kien hemm l-ebda sentenza dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet dwar l-art fir-reġjun ta’ Valencia,

Y. billi l-Artikolu 47 tal-Kostituzzjoni Spanjola jipprevedi li l-Ispanjoli kollha għandhom id-dritt li jibbenefikaw minn akkomodazzjoni diċenti u xierqa, u jqabbad lill-awtoritajiet pubbliċi biex jippromowovu l-kundizzjonijiet rikjesti u jistabbilixxu r-regoli relevanti biex dak id-dritt isir effettiv, u biex jirregolaw l-użu tal-art fl-interess ġenerali biex tiġi evitata l-ispekulazzjoni,

Z.   billi l-gvern nazzjonali Spanjol għandu l-obbligu li japplika t-Trattat tal-KE u li jiddefendi u jiżgura l-applikazzjoni sħiħa tal-liġi Ewropea fit-territorju tiegħu, tkun xi tkun l-organizzazzjoni interna tal-awtoritajiet politiċi kif stabbilita mill-Kostituzzjoni tar-Renju ta’ Spanja,

Aa. billi l-Kummissjoni, bis-saħħa tas-setgħat mogħtija lilha mill-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE, bdiet proċeduri kontra Spanja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f’kawża dwar l-abbużi ta’ urbanizzazzjoni eċċessiva li kien hemm fi Spanja li jikkonċernaw direttament l-implimentazzjoni mill-awtoritajiet ta’ Valencia tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku[3],

Ab. billi l-Kummissjoni, fuq talba tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, nediet investigazzjoni dwar aktar minn 250 proġett urbanistiku li dwarhom kien hemm opinjoni negattiva mill-awtoritajiet tal-ilma u tal-baċiri tax-xmajjar kompetenti, u li għaldaqstant jistgħu jkunu bi ksur tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma[4], l-aktar fl-Andalusija, fil-Castilla-la-Mancha, fil-Murcia u fir-reġjun ta’ Valencia,

Ac. billi bosta minn dawn il-proġetti ta’ urbanizzazzjoni huma iżolati miż-żoni urbani kkonsolidati u jeħtieġu nfiq sostanzjali fir-rigward tas-servizzi bażiċi bħad-dawl, il-provvista tal-ilma, u l-infrastruttura tat-toroq; billi l-investiment f’dawn il-proġetti spiss jinvolvi element ta’ fondi tal-UE,

Ad. billi f’ħafna każi dokumentati ta’ problemi ta’ urbanizzazzjoni fi Spanja, il-Kummissjoni naqset milli taġixxi b’qawwa biżżejjed, mhux biss fir-rigward tal-infurzar tal-prinċipju kawtelatorju tal-liġi ambjentali iżda anke tal-interpretazzjoni laxka tal-atti ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali kompetenti li jorbtu legalment, bħall-“approvazzjoni proviżorja” ta’ pjan integrat ta’ żvilupp urbanistiku minn awtorità lokali,

Ae. billi l-għan tad-Direttiva dwar l-Istudju Strateġiku tal-Impatt Ambjentali[5], li l-Artikolu 3 tagħha jkopri espliċitament it-turiżmu u l-urbanizzazzjoni, huwa li tipprovdi livell għoli ta’ ħarsien tal-ambjent u li jiġu integrati l-kunsiderazzjonijiet ambjentali fit-tħejjija u l-adozzjoni ta’ pjanijiet u programmi bl-iskop li jiġi promoss żvilupp sostenibbli; u billi d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma teħtieġ li l-Istati Membri ma jħallux li l-ilmijiet tagħhom jiddeterjoraw u li jippromwovu l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma ħelu tagħhom,

Af. billi ż-żjarat ta’ tiftix tal-fatti li saru mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet urew li jidher li dawn l-għanijiet spiss jiġu interpretati ħażin minn xi awtoritajiet lokali u reġjonali (mhux biss fiż-żoni tal-kosta) meta jipproponu jew japprovaw programmi urbanistiċi estensivi; billi l-biċċa l-kbira tal-pjanijiet urbanistiċi kkontestati mill-petizzjonanti jinvolvu l-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-art rurali allokata għall-urbanizzazzjoni – għall-benefiċċju ekonomiku konsiderevoli tal-aġenti u l-iżviluppaturi urbanistiċi; u billi hemm ukoll diversi każijiet fejn artijiet protetti, jew artijiet li kellhom ikunu protetti minħabba l-bijodiversità sensittiva tagħhom tneħħew mil-lista u ġew klassifikati mill-ġdid, jew ma ġew ikklassifikati qatt, bl-iskop preċiż li tkun permessa l-urbanizzazzjoni taż-żona kkonċernata,

Ag. billi dawn il-kunsiderazzjonijiet ikomplu jkabbru l-abbuż li jinħass minn eluf ta’ ċittadini tal-UE li bħala riżultat tal-pjanijiet tal-aġenti urbanistiċi, mhux talli tilfu l-proprjetà li akkwistaw leġittimament, iżda kienu wkoll imġiegħla jħallsu l-ispejjeż arbitrarji ta’ proġetti infrastrutturali mhux mixtieqa, spiss mhux meħtieġa, jew mhux xierqa, bir-riżultat aħħari li ħafna familji għaddew minn katastrofi ekonomika u emozzjonali,

Ah. billi bosta eluf ta’ ċittadini Ewropej akkwistaw, bona fide f’ċirkostanzi differenti, proprjetà fi Spanja bl-assistenza ta’ avukati lokali, pjanifikaturi ta’ bliet u arkitetti, biex wara skoprew li kienu sfaw vittmi ta’ abbuż urbanistiku minn awtoritajiet lokali bla skruplu, bir-riżultat li ġew iffaċċjati bit-twaqqigħ tal-proprjetà tagħhom minħabba li nstab li kienet inbniet illegalment u kienet għalhekk bla valur u ma setgħetx tinbiegħ,

Ai. billi l-aġenti tal-proprjetà fi Stati Membri bħar-Renju Unit, u fornituri ta' servizzi oħra relatati mas-suq tal-proprjetà fi Spanja jkomplu jirriklamaw proprjetà f'urbanizzazzjonijiet ġodda anke meta bilfors huma konxji li hemm possibilità ċara li l-proġett ikkonċernat mhux se jitlesta jew jinbena,

Aj. billi ż-żoni tal-gżejjer naturali u ż-żoni tal-kosta Mediterranja ta’ Spanja sofrew ħsarat kbar ħafna fl-aħħar għaxar snin li fihom dawn ir-reġjuni mtlew għal kollox bl-istrutturi tal-konkrit b’mod li m’affettwax biss l-ambjent fraġli tax-xtut – li l-parti l-kbira tiegħu huwa protett bid-Direttiva tal-Habitats /Natura 2000[6] u d-Direttiva tal-Għasafar[7], bħall-urbanizzazzjonijiet ta’ Cabo de Gata (Almería) u f’Murcia – iżda wkoll l-attività soċjali u kulturali ta’ ħafna żoni, u dan fisser it-telfien traġiku u irrekuperabbli tal-identità kulturali u tal-wirt storiku u anke tal-integrità ambjentali tagħhom, u dan kollu primarjament minħabba n-nuqqas ta’ ppjanar ‘il fuq mill-awtoritajiet lokali u n-nuqqas ta’ linji gwida għall-ippjanar reġjonali li jiffissaw limiti raġonevoli għat-tkabbir urban u tal-iżvilupp stabbiliti fuq kriterji espliċiti ta’ sostenibilità ambjentali, u minħabba r-regħba u l-imġiba spekulattiva ta’ ċerti awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll ta’ dawk midħla tal-industrija tal-bini li rnexxielhom jiksbu profitti kbar mill-attivitajiet tagħhom f’dan ir-rigward, u li l-biċċa l-kbira minnhom ġew esportati[8],

Ak.     billi dan il-mudell ta' tkabbir għandu wkoll konsegwenzi negattivi għas-settur turistiku, peress li għandu impatt qerriedi fuq it-turiżmu ta' kwalità peress li jeqred il-valuri lokali u jħeġġeġ l-espansjoni urbana eċċessiva,

Al. billi dan huwa mudell li jaħtaf u jisraq l-oġġetti kulturali u jgħarraq il-valuri u l-karatteristiċi distinti tal-identità li huma fundamentali għad-diversità kulturali Spanjola, filwaqt li jeqred siti arkeoloġiċi, bini u postijiet ta' interess kulturali, kif ukoll l-ambjent u l-pajsaġġ naturali ta’ madwarhom,

Am. billi l-industrija tal-bini, wara li għamlet profitti kunsiderevoli tul is-snin ta’ espansjoni ekonomika mgħaġġla, illum sfat il-vittma ewlenija tal-kollass attwali tas-swieq finanzjarji, kollass ipprovokat parzjalment minn inizjattivi spekulattivi fis-settur tad-djar, u billi dan ma jolqotx biss il-kumpaniji nfushom, li issa qed jiffaċċjaw il-falliment, iżda wkoll lil għexieren ta’ eluf ta’ ħaddiema fl-industrija tal-bini li qed iħabbtu wiċċhom mal-qgħad kaġun tal-politiki urbanistiċi mhux sostenibbli li ġew imħaddna u li issa anki huma sfaw vittmi tagħhom,

1.   Jistieden lill-Gvern ta’ Spanja u lir-reġjuni kkonċernati biex iwettqu evalwazzjoni fil-fond u jirrevedu l-leġiżlazzjoni kollha li tolqot id-drittijiet tas-sidien tal -proprjetà minħabba l-urbanizzazzjoni bla limiti, sabiex itemmu darba għal dejjem l-abbuż tad-drittijiet u l-obbligi stabbiliti fit-Trattat tal-KE, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, fl-ECHR u fid-Direttivi relevanti tal-UE, kif ukoll f’konvenzjonijiet oħra li tagħhom l-UE hija firmatarja;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet Spanjoli biex ineħħu kull forma legali li tinkuraġġixxi l-ispekulazzjoni, bħall-aġenti tal-urbanizzazzjoni;

3.   Iqis li l-awtoritajiet reġjonali kompetenti għandhom jissospendu u jirrevedu l-pjanijiet urbanistiċi ġodda kollha li ma jikkonformawx mal-kriterji stretti tas-sostenibbiltà ambjentali u tar-responsabbiltà soċjali u li ma jiggarantixxux ir-rispett tas-sjieda leġittima tal-proprjetà akkwistata, u jwaqqfu jew jikkanċellaw l-iżviluppi kollha eżistenti, speċjalment fir-rigward tal-għoti tal-kuntratti ta’ urbanizzazzjoni u l-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-ilma u l-ambjent, kull fejn il-kriterji stabbiliti mil-liġijiet tal-UE ma jkunux ġew segwiti jew applikati;

4.  Jitlob lill-awtoritajiet Spanjoli biex jiżguraw li l-ebda att amministrattiv li jobbliga lil ċittadin iċedi proprjetà privata miksuba b’mod leġittimu ma jsib il-bażi legali tiegħu f’liġi li tkun ġiet adottata wara d-data tal-kostruzzjoni tal-proprjetà kkonċernata, peress li dan ikun bi ksur tal-prinċipju tan-non-retroattività ta’ atti amministrattivi li huwa prinċipju ġenerali tal-liġi Komunitarja (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Jannar 1985 dwar il-Każ 234/83 Gesamthochschule Duisburg [1985] ECR 327) u jdgħajjef il-garanziji li jagħtu liċ-ċittadini ċ-ċertezza legali, il-kunfidenza u l-aspettattivi leġittimi ta’ protezzjoni skont il-liġi tal-UE;

5.  Jistieden lill-awtoritajiet Spanjoli biex jiżviluppaw kultura ta’ trasparenza maħsuba biex tgħarraf liċ-ċittadini dwar l-immaniġġjar tal-ħamrija u t-trawwim effikaċi ta’ mekkaniżmi ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika;

6.  Iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol biex jorganizza dibattitu pubbliku, bil-parteċipazzjoni tal-entitajiet amministrattivi kollha, li jkun jinvolvi studju rigoruż permezz tat-twaqqif ta' kumitat ta' ħidma dwar l-iżvilupp urban fi Spanja u li jagħmilha possibbli li jittieħdu miżuri leġiżlattivi kontra l-ispekulazzjoni u l-iżvilupp mhux sostenibbli;

7.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali kompetenti biex jistabbilixxu mekkaniżmi ġudizzjarji u amministrattivi li jiffunzjonaw, bl-involviment tal-ombudsmen reġjonali, li għandhom jingħataw is-setgħa li jipprovdu mezzi li jħaffu r-rimedju u kumpens lill-vittmi ta’ abbużi urbanistiċi li jkunu batew b’riżultat tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet fis-seħħ;

8.   Jitlob lill-entitajiet finanzjarji u kummerċjali kompetenti li għandhom x’jaqsmu mal-industrija tal-bini u tal-urbanizzazzjoni biex jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet politiċi biex ifittxu soluzzjonijiet fir-rigward tal-problemi kkaġunati mill-urbanizzazzjoni fuq skala kbira, li laqtet għadd kbir ta’ ċittadini tal-UE li għażlu li jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE u li eżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta’ stabbiliment skont l-Artikolu 44 fi Stat Membru li mhuwiex il-pajjiż tal-oriġini tagħhom;

9.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, reġjonali u lokali biex jiggarantixxu arranġament ġust għall-bosta każi pendenti ta' ċittadini tal-UE milquta min-nuqqas ta' tlestija tad-dar tagħhom minħabba ppjanar u koordinazzjoni ħżiena bejn l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji tal-kostruzzjoni;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, jekk il-partijiet milquta ma jirnexxilhomx jieħdu sodisfazzjon fil-qrati Spanjoli, huma jkollhom jappellaw lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, ladarba l-ksur allegat tad-dritt għall-proprjetà ma jaqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja;

11. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jipprovdu pariri u appoġġ, jekk jintalbu jagħmlu dan, mill-awtoritajiet Spanjoli, biex jipprovdulhom, f’perjodu qasir iżda raġonevoli, il-mezzi li bihom jegħlbu b’mod effikaċi l-impatt diżastruż tal-urbanizzazzjoni bla limiti fuq ħajjet iċ-ċittadini;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex fl-istess waqt tiżgura li jkun hemm osservanza stretta tal-liġijiet Komunitarji u l-għanijiet stipulati fid-Direttivi koperti minn din ir-riżoluzzjoni, sabiex il-konformità magħhom tkun tista’ tiġi żgurata;

13. Jesprimi t-tħassib u d-diżappunt serju tiegħu li l-awtoritajiet legali u ġuridiċi fi Spanja ltaqgħu ma' diffikultajiet biex jittrattaw l-impatt tal-urbanizzazzjoni bla limiti fuq ħajjet in-nies, kif jixhdu l-eluf ta’ rappreżentazzjonijiet li rċevew il-Parlament u l-Kumitat responsabbli tiegħu dwar il-kwistjoni;

14. Iqis li huwa allarmanti li jidher li hemm nuqqas ta’ fiduċja mifrux fost il-petizzjonanti fis-sistema ġudizzjarja Spanjola bħala mezz effikaċi biex jiksbu kumpens u ġustizzja;

15. Jesprimi tħassib rigward in-nuqqas ta’ traspożizzjoni korretta tad-Direttivi dwar il-ħasil tal-flus[9], li fil-mument huwa s-suġġett ta’ proċedimenti ta’ ksur tat-Trattat, li llimita t-trasparenza u s-segwitu legali taċ-ċirkolazzjoni illeċita ta' kapital finanzjarju, inklużi l-investimenti, f’ċerti proġetti kbar ta' urbanizzazzjoni;

16. Huwa tal-fehma li persuni li xtraw proprjetà bona fide fi Spanja, u li mbagħad skoprew li t-tranżazzjoni tagħhom ġiet iddikjarata illegali, għandu jkollhom dritt li jieħdu kumpens xieraq permezz tal-qrati Spanjoli;

17. Iqis li jekk individwi privati, li jkunu xtraw xi proprjetà fi Spanja meta kienu jafu li t-tranżazzjoni kkonċernata x’aktarx kienet illegali, jistgħu jiġu obbligati jħallsu l-ispejjeż tar-riskju li jkunu ħadu, u dan għandu a fortiori japplika b'analoġija għall-professjonisti li jaħdmu f'dal-qasam; iqis għalhekk li l-iżviluppaturi li daħlu f’xi kuntratti, meta suppost kienu konxji tal-illegalità tagħhom, m'għandhomx ikunu intitolati għall-kumpens għal proġetti mitluqa minħabba nuqqas ta' konformità mal-liġi nazzjonali u Ewropea, u m'għandhomx ikollhom jedd awtomatiku ta' rkupru ta’ pagamenti li diġà ħallsu lil muniċipalitajiet jekk dawn ikunu saru meta huma kienu konxji mill-illegalità probabbli tal-kuntratt li kienu daħlu għalih;

18. Jemmen, madankollu, li n-nuqqas ta’ ċarezza, preċiżjoni u ċertezza dwar id-drittijiet tal-individwi għall-proprjetà fil-liġijiet fis-seħħ, u n-nuqqas ta’ applikazzjoni xierqa u konsistenti tal-liġi ambjentali, huma l-għerq ta’ ħafna problemi marbuta mal-urbanizzazzjoni u li dawn, magħduda ma’ ċerta laxkezza fil-proċess ġuridiku, mhux biss ikkumplikaw il-problema iżda ħolqu wkoll forma endemika ta’ korruzzjoni li l-vittma ewlenija tagħha huwa għal darb’oħra ċ-ċittadin tal-UE, u li kkawżat ukoll telf sostanzjali lill-Istat Spanjol;

19. Jappoġġja l-konklużjonijiet li ntlaħqu mill-Ombudswoman tal-Komunità ta’ Valencia (Síndica de Greuges) – li hija istituzzjoni magħrufa għad-difiża tagħha tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini – konklużjonijiet li jiddikjaraw li setgħu ntlaqtu d-drittijiet tas-sidien, kemm minħabba sottovalutazzjoni mill-iżviluppatur jew minħabba li dawn is-sidien ġieli kellhom iġarrbu tariffi eċċessivi għall-iżvilupp li kienu imposti b'mod unilaterali mill-iżviluppatur;

20. Iqis li sa mill-bidu nett tal-proċess ta’ żvilupp, għandhom ikunu garantiti l-aċċess għall-informazzjoni u l-involviment taċ-ċittadini fil-proċess, u li l-informazzjoni ambjentali għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini b’mod ċar, sempliċi u li jinftiehem;

21. Jemmen li għadha ma saret l-ebda definizzjoni xierqa ta’ ‘interess ġenerali’, la fil-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-iżvilupp u lanqas mill-awtoritajiet kompetenti, u jemmen li dan it-terminu jintuża biex jiġu approvati proġetti li mhumiex sostenibbli f’sens ambjentali, u f’ċerti każi biex iduru mal-istudji ta’ impatt ambjentali negattivi u ma’ rapporti magħmula mill-Konfederazzjonijiet Idrografiċi rispettivi;

22. Jagħraf u jappoġġja l-isforzi tal-awtoritajiet Spanjoli biex jipproteġu l-ambjent tal-kosta u, fejn possibbli, biex jirrestawrawh b’mod li jippermetti l-bijodiversità u r-riġenerazzjoni tal-ispeċijiet indiġeni tal-flora u l-fawna; f’dan il-kuntest speċifiku jappellalhom biex jirrevedu b’urġenza l-Liġi tal-Kosta u, jekk ikun meħtieġ, jimmodifikawha sabiex iħarsu d-drittijiet tas-sidien leġittimi tad-djar u tas-sidien ta' biċċiet żgħar t'art f'żoni tal-kosta li m'għandhom l-ebda impatt negattiv fuq l-ambjent tal-kosta; jenfasizza li protezzjoni bħal din m’għandhiex tingħata lil dawk il-proġetti li jkunu ppjanati bħala proġetti spekulattivi li ma jirrispettawx id-Direttivi ambjentali applikabbli tal-UE; biħsiebu jirrevedi l-petizzjonijiet li rċieva dwar das-suġġett fid-dawl tat-tweġibiet li rċieva mingħand l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli;

23. Jesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni tal-ippjanar urban tal-muniċipalità ta’ Marbella fl-Andalusija, fejn għexieren t’eluf ta’ djar mibnija illegalment, aktarx bi ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ħarsien ambjentali u l-parteċipazzjoni pubblika, tal-politika dwar l-ilma u tal-akkwist pubbliku, se jiġu legalizzati permezz ta' pjan ġenerali ġdid għall-belt, li qed iwassal għal nuqqas ta’ ċertezza legali u ta’ salvagwardji għax-xerrejja tad-djar, għas-sidien tal-proprjetà u għaċ-ċittadini b’mod ġenerali;

24. Ifaħħar u jappoġġja bis-sħiħ l-attivatijiet tal-ombudsmen reġjonali (“síndics de greuges”) u l-staff tagħhom u wkoll lill-prosekuturi pubbliċi l-aktar assidwi (“fiscales”) li stinkaw ħafna sabiex l-istituzzjonijiet milquta jerġgħu jimplimentaw l-applikazzjoni tal-proċeduri xierqa li jikkonċernaw dawn il-kwistjonijiet;

25. Ifaħħar ukoll l-attività tal-petizzjonanti, l-assoċjazzjonijiet tagħhom u dawk tal-komunitajiet lokali, li tinvolvi eluf ta’ ċittadini Spanjoli u mhumiex, li ġabu dawn il-kwistjonijiet għall-attenzjoni tal-Parlament, u li kienu strumentali fis-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali tal-ġirien tagħhom u ta’ dawk kollha milquta minn din il-problema komplessa;

26. Ifakkar li d-Direttiva tal-Istima tal-Effetti fuq l-Ambjent[10] u d-Direttiva tal-Istima Strateġika tal-Effetti fuq l-Ambjent[11] jimponu l-obbligu tal-konsultazzjoni mal-pubbliku fl-istadju tat-tħejjija u t-tfassil tal-pjanijiet, u mhux – kif spiss ġara fil-każijiet imressqa quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet – wara li jkunu fil-fatt diġà approvati mill-awtorità lokali; ifakkar, fl-istess kuntest, li kull modifika sostanzjali ta’ pjanijiet eżistenti għandha wkoll tosserva din il-proċedura u li l-pjanijiet għandhom ikunu attwali u mhux statistikament impreċiżi jew skaduti;

27. Ifakkar ukoll li l-Kummissjoni għandha s-setgħa, bis-saħħa tal-Artikolu 91 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006[12], li twaqqaf il-ħlas tal-fondi strutturali u, bl-Artikolu 92, li tissospendi dan il-finanzjament lill-Istat Membru jew reġjun ikkonċernat, u li tistabbilixxi miżuri ta’ korrezzjoni għall-proġetti li jibbenefikaw minn fondi, li sussegwentement jitqiesu li ma jkunux konformi għal kollox mar-regoli applikabbli skont l-atti leġiżlattivi tal-UE;

28. Ifakkar ukoll li l-Parlament, bħala l-awtorità baġitarja, jista’ wkoll jiddeċiedi li jqiegħed fondi allokati għall-politiki ta’ koeżjoni fir-riserva jekk iqis li dan ikun meħtieġ biex jikkonvinċi lil xi Stat Membru li jieqaf milli jkompli jikser serjament ir-regoli u l-prinċipji li huwa obbligat josserva skont it-Trattat, jew b’riżultat tal-applikazzjoni tal-liġijiet tal-UE, sakemm jinstab tarf tal-problema;

29. Itenni l-konklużjonijiet fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu billi jixħet dubju dwar il-metodi tal-ħatra tal-aġenti urbanistiċi u s-setgħat ħafna drabi eċċessivi li spiss jingħataw lill-pjanifikaturi tal-bliet u lill-iżviluppaturi tal-proprjetà minn ċerti awtoritajiet lokali, bi ħsara għall-komunitajiet u għaċ-ċittadini li jkollhom djarhom f’dawk l-inħawi;

30. Għal darb’oħra jistieden lill-awtoritajiet lokali jikkonsultaw liċ-ċittadini tagħhom u jinvolvuhom fil-proġetti ta’ żvilupp urban biex jinkoraġġixxu żvilupp urban ġust, trasparenti u sostenibbli fejn ikun meħtieġ, fl-interess tal-komunitajiet lokali, u mhux fl-interess esklużiv tal-iżviluppaturi u l-aġenti tal-proprjetà jew ta’ interessi personali oħra;

31. Jistieden lill-awtoritajiet responsabbli mill-iżvilupp urban biex jestendu l-proċess tal-konsultazzjoni dwar l-iżvilupp għas-sidien tal-proprjetà (b’avviż ta’ riċevuta li takkumpanja l-komunikazzjonijiet) kull meta jkun hemm xi tibdil fil-klassifikazzjoni tal-proprjetajiet tagħhom, u biex jipproponu lill-awtoritajiet lokali li joħorġu stediniet diretti u personali matul il-proċedimenti tal-appell li jikkonċernaw il-pjanijiet taż-żoni jew il-klassifikazzjoni mill-ġdid;

32. Jikkundanna bil-qawwa kollha l-prattika illeċita li biha ċerti żviluppaturi tal-proprjetà jimminaw b’sotterfuġju s-sjieda leġittima tal-proprjetà ta’ ċittadini tal-UE billi jindaħlu fin-notifiki tar-reġistrazzjoni tal-art u fin-notifiki katastali, u jappella lill-awtoritajiet lokali biex jistabbilixxu salvagwardji ġuridiċi kontra din il-prattika;

33. Itenni li fejn hemm kumpens pagabbli għat-telfien ta’ proprjetà, dan għandu jingħata b’rata xierqa b’konformità mal-liġi u mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

34. Ifakkar li d-Direttiva dwar il-Prattiċi Kummerċjali Żleali[13] tobbliga lill-Istati Membri kollha jipprovdu mezzi xierqa biex jiksbu rikors u rimedju legali għall-konsumaturi li jkunu sfaw vittmi ta’ dawn il-prattiki u biex jiżguraw li jkun hemm sanzjonijiet xierqa kontra dawn il-prattiki;

35. Għal darb’oħra jitlob lill-Kummissjoni tniedi kampanja ta’ informazzjoni indirizzata lejn iċ-ċittadini tal-UE li jakkwistaw proprjetà immobbli fi Stat Membru ieħor;

36. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, lill-Gvern u l-Parlament tar-Renju ta’ Spanja u lill-Gvernijiet u lill-Assemblei Awtonomi Reġjonali, lill-Ombudsmen nazzjonali u reġjonali ta’ Spanja u lill-petizzjonanti.

 • [1]  Sentenza tat-23 ta’ Settembru 1998; ara wkoll ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar ir-riżultati tal-missjoni għat-tiftix tal-fatti fir-reġjuni tal-Andalusija, ta’ Valencia u ta’ Madrid, li marret f’isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet (ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 340).
 • [2]  Ara r-Riżoluzjoni tal-21 ta’ Ġunju 2007 msemmija hawn fuq u r-Riżoluzzjoni tat-13 ta’ Diċembru 2005 dwar l-allegati abbużi tal-Liġi tal-Art ta’ Valencia jew il-Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU – il-liġi dwar l-attivitajiet ta’ żvilupp) u l-effetti tagħhom fuq ċittadini Ewropej (Petizzjonijiet 609/2003, 732/2003, 985/2002, 11127/2002. 107/2004 u oħrajn) (ĠU C 286 E, 23.11.2006, p. 225).
 • [3]  Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114).
 • [4]  Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
 • [5]  Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.)
 • [6]  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
 • [7]  Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1).
 • [8]  Ara r-rapporti reċenti maħruġa mill-Bank Ċentrali ta’ Spanja, mill-Greenpeace, u mit-Transparency International.
 • [9]  Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 October 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu Test b’rilevanza għaż-ŻEE (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15); Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE tal-1 ta’ Awwissu 2006 li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-definizzjoni ta’ “persuna esposta politikament” u l-kriterji tekniċi għall-proċeduri simplifikati għall-verifika adegwata tal-klijenti u għall-eżenzjoni minħabba attività finanzjarja mwettqa fuq bażi limitata jew ta’ kull tant żmien (ĠU L 214, 4.8.2006, p. 29).
 • [10]  Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40).
 • [11]  Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, tal-21.7.2001, p. 30).
 • [12]  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).
 • [13]  Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 rigward prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (ĠU L 149, 11.06.2005, p. 22).

NOTA SPJEGATTIVA

L-abbozz ta’ riżoluzzjoni li qed ikun ippreżentat issa għall-kunsiderazzjoni tal-Parlament Ewropew huwa meħtieġ biex ikun żgurat li d-drittijiet tat-Trattat ta' bosta eluf ta' ċittadini Ewropej ikunu rispettati.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet b’impenn kbir daħal għal serje ta’ azzjonijiet li wasslu għall-organizazzjoni ta’ tliet żjajjar ta’ tiftix ta’ fatti fi Spanja matul din il-leġiżlatura. Il-Parlament stess adotta żewġ riżoluzzjonijiet dwar dan is-suġġett li japprovaw dak li sab il-Kumitat, l-ewwel waħda fl-2005 u mbagħad f’Ġunju 2007.[1] Il-pożizzjoni tal-Parlament, skont il-votazzjoni f’dawk l-okkażżjonijiet, tinsab deskritta fil-premessa N f’dan l-abbozz ta’ riżoluzzjoni. Li kieku saret xi ħaġa tanġibbli mill-awtoritajiet responsabbli f’livell nazzjonali jew lokali bi tweġiba għat-tħassib li ntwera qabel minn din il-Kamra, huwa dubjuż, jekk din ir-riżoluzzjoni kinitx tkun meħtieġa jew le. Huma dan m’għamluhx u, għalhekk, hemm din il-ħtieġa.

Iżda, llum, eluf ta’ ċittadini Ewropej għadhom ibatu minħabba sistema ta’ urbaniżmu massiv li, fil-fehma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, f’ħafna okkażżjonijiet ġiet taqa’ u tqum mid-drittijiet leġittimi tagħhom bħala sidien ta’ proprjetà u li fl-istess waqt qerdet l-ekosistemi fraġli u l-ambjent Mediterranju tal-kosta f’bosta partijiet tal-kosta Spanjola u taċ-ċentru ta’ dan il-pajjiż . Petizzjonanti ppreżentaw il-każ tagħhom għal skrutinju f’ħafna okażżjonijiet waqt laqgħat b’attendenza qawwija tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, u l-awtoritajiet – l-aktar mir-reġjuni Awtonomi ta’ Valenzja u għadd xi ftit anqas mir-reġjunita’ Andalusija, ħadu vantaġġ mill-possibilità offruta li jiddefendu l-azzjonijiet tagħhom. Safrattant, il-Kummissjoni Ewropea fetħet każ ta’ ksur kontra Spanja, relatat b’mod dirett mal-urbaniżmu f’Valenzja u mal-applikazzjoni tad-Direttivi dwar Ksib Pubbliku, u qed tinvestiga allegazzjonijiet oħra ta’ nuqqas ta’ applikazzjoni tal-liġiji tal-UE f’materji relatati mal-Ambjent u l-ilma. Element prinċipali huwa jekk l-effett kumulattiv ta’ tant skemi ta’ urbanizzazzjoni fuq skala kbira mingħajr rapport pożittiv dwar l-ilma mill-awtorità responsabbli jirrendix impossibbli l-applikazzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas tal-Ilma billi ma jħallix li jkun hemm ilma għall-konsum tal-bniedem u għall-agrikoltura.

Ħafna ċittadini Ewropej għażlu li jgħixu fi Spanja minħabba l-vantaġġi kollha li l-pajjiż u l-poplu tiegħu għandhom x’joffru, u meta għamlu dan għamlu użu mid-drittijiet li jingħataw liċ-ċittadini kollha Ewropej permezz tat-Trattati. Iżda l-problemi koperti minn dan ir-rapport jinħassu wkoll mill-poplu Spanjol stess li mill-anqas huwa daqshekk ieħor numeruż mill-għadd ta’ petizzjonijiet li waslu dwar dan is-suġġett.

Għalhekk, mhuwiex aċċettabbli li ċerti awtoritajiet politiċi, u mexxejja politiċi, jsostnu li l-problemi jitqajmu biss minn barranin li ċertament ma jistgħux jifhmu l-liġijiet Spanjoli; jew li jingħad li l-vittmi għandhom biss jippreżentaw lilhom infushom quddiem l-eqreb qorti biex il-qagħda tagħhom tkun iċċarata u solvuta. Ħafna petizzjonanti ppruvaw, tabilħaqq, dan il-mod ta’ azzjoni iżda mingħajr ebda riżultat; oħrajn m’għandhomx il-flus biex jagħmlu hekk. Il-parti l-kbira minnhom jinsabu skantati bil-pariri konflinġġenti li jingħataw minn awtoritajiet lokali u avukati li daru lejhom għal parir iżda li għenuhom ftit li xejn. (Biex ma jissemmewx il-ħafna każijiet fejn l-awtoritajiet muniċipali u l-avukati nfushom kienu parti intrinsika mill-problemi.) Kważi l-petizzjonanti kollha u ħafna prattikanti legali jinsabu mħawdin minħabba n-nuqqas ta’ ċertezza legali u l-konfużjoni li tirriżulta minn liġijiet mhux preċiżi jew komplikati żżejjed relatati ma’ żvilupp urban u l-implikazzjonijiet tiegħu flimkien ma’ dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni anki aktar imħawdin. Il-Liġi tal-1988 bdwar il-Kosta li tqajmet dan l-aħħar hija każ rilevanti addizzjonali.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jagħraf li l-ippjanar urban huwa kompetenza tar-Reġjuni Awtonomi u tal-muniċipalitajiet fi Spanja; jagħraf li l-awtoritajiet nazzjonali ukoll għandhom kompetenza f’materji bħal dawn, bħall-qafas ġenerali tal-liġi dwar l-artijiet u fi kwistjonijiet ambjentali bħall-provvista tal-ilma u l-protezzjoni ta’ speċi skedati. Il-Kumitat m’għandux idea żbaljat dwar il-qasam ta’ applikazzjoni u l-applikabilità tal-liġi nazzjonali u ma jiżvija lill-ebda wieħed mill-petizzjonanti dwar dawn il-punti. Tabilħaqq aħna kkonsultajna mal-ombudsman reġjonali, is-Sindic de Greuges, f’għadd ta’ okkażjonijiet.

Iżda l-liġijiet li huma applikati f’dawn l-oqsma għandhom ikunu jaqblu mad-dispożizzjonijiet ġenerali tat-Trattati dwar l-UE u ma’ atti leġiżlattivi tal-UE, u huwa għall-gvern nazzjonali li jiżgura li dan jiġi osservat. Huwa fuq din il-bażi legali li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet aġixxa, skont petizzjonijiet li waslu abbażi tal-Artikolu 194 tat-Trattat tal-KE.[2]

Il-Kumitat jaġixxi minħabba li ċ-ċittadini Ewropej għandhom drittijiet skont it-Trattati; u huwa jirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Il-Kumitat jaġixxi minħabba li ċittadini Ewropej daru lejh għall-għajnuna biex jiġu solvuti l-problemi individwali u drammatiċi kollettivi tagħhom, u l-membri eletti direttament tal-Parlament Ewropew wieġbu biex jiddefendu d-drittijiet tal-elettorat tagħhom.

Aġixxa għaliex jemmen li l-Istati Membri kollha għandhom obbligu politiku, legali u morali li jiffunzjonaw skont il-prinċipji essenzjali li hemm fit-Trattati, inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ffirmata mill-Presidenti tat-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE. Iċ-ċittadini Ewropej jistennew li l-politiċi tagħhom jirrispettaw dak li huma ffirmaw għalih u li ma jippruvawx jaħarbu mir-responsabilità tagħhom.

Jidher ċar li l-kriżi finanzjarja globali u l-implikazzjonijiet tagħha kellhom impatt kbir fuq l-industrija tal-kostruzzjoni Spanjola u din hija traġedja għan-nies li jaħdmu fiha, iżda anke qabel il-ġrajjiet tal-ħarifa tal-2008, l-industrija tal-kostruzzjoni kienet riesqa għal ħasda. Is-snin ta’ urbaniżmu massiv u l-qerda tal-kosta li ġabu magħhom qligħ finanzjarju mhux ħażin għall-industrija u eċċess massiv fil-bini – bħalissa hemm miljun u nofs dar ġdida jistennew li jinxtraw, u kemm hemm korsijiet ġodda tal-golf – imsejsa fuq preżunzjonijiet irrazzjonali u rgħiba ta’ żviluppaturi ta’ proprjetà u urbani, daħħlu issa lil Spanja f’reċessjoni diżastruża.

L-awtoritajiet Spanjoli, b’mod partikulari fir-reġjuni, dan jiċħduh,u sadattant il-vittmi huma eluf. L-aktar l-aktar, f’ħafna okkażżjonijiet, l-imġiba tagħhom kienet kompjaċenti fir-rigward tad-drittijiet individwali ta’ proprjetà; l-agħar li ġara kien li assolutament ma kienu jammettu xejn.

Il-ħsara lill-pajsaġġ saret – kif jikkonfermaw daqstant rapporti awtorevoli[3] - waqt li l-pjanijiet urbanistiċi pendenti jibqgħu, bħal ħafna xwabel tal-konkrit ta' Damokle, imdendlin fuq ħafna komunitajiet rurali u tal-kosta. Din hija r-raġuni għaliex ir-riżoluzzjoni tagħmel sejħa biex awtoritajiet lokali jissospendu u jeżaminaw mill-ġdid il-pjanijiet kollha eżistenti u li jipproċedu biss meta jkun hemm prova ta’ sostenibilità, u li jinvolvu l-komunitajiet lokali fl-għażla tagħhom, u jkunu żgurati salvagwardji ambjentali. Id-dmirijiet leġittimi ta’ proprjetà għandhom jitħarsu.

Ir-rapport tal-ewwel żjara ta’ tiftix tal-fatti fi Spanja fl-2004 kien diġà ddeskriva f’ħafna dettall dak li kien qed isir u l-implikazzjonijiet tiegħu. Matul it-tieni żjara ċerti politiċi u żviluppaturi, li qagħdu bilqiegħda ħdejn xulxin fl-istess sala tal-laqgħa qishom biex juru x’rabta ombilika hemm bejniethom, waslu saħansitra biex qalu li s-sitwazzjoni kienet tort tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li kien responsabbli għal telf ta’ investiment fir-reġjun ta’ Valenzja, u qalu kważi l-istess kliem direttament lill-membri tad-delegazzjoni tal-Kumitat. Matul it-tielet żjara f’Valenzja fl-2007, l-arroganza laħqet l-aqwa tagħha, u lill-membri tad-delegazzjoni qalulhom li l-petizzjonijiet li waslu kienu fabbrikazzjonijiet tal-immaġinazzjoni kollettiva tal-Kumitat. F’Jannar, stajt niddiskuti l-kwistjoni apertament mal-ministru ta' Valenzja responsabbli, għalkemm f'livell nazzjonali dan ma kienx possibbli.

Jista’ jagħti l-każ li mhix koinċidenza li fl-istess waqt li l-Kumitat għaddej bl-investigazzjonijiet tiegħu, l-awtoritajiet ġudizzjarji u ta’ infurzar Spanjoli kienu wkoll qed imexxu l-istħarriġ tagħhom. Ir-riżultat kien, kif nafu lkoll, lista kważi ma tispiċċa qatt ta’ politiċi lokali u uffiċjali minn Spanja kollha u mill-gżejjer li kienu arrestati fuq akkużi ta’ ftehimiet dwar negozji ta’ urbaniżmu massiv li saru dan l-aħħar. Il-fatt li ntużaw aktar siment u konkrit biex jinbnew djar fi Spanja matul dawn l-aħħar għaxar snin aktar milli fi Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit flimkien huwa wieħed magħruf sewwa.

Din it-traġedja ċertament ħbiet punt validu magħmul minn ħafna nies li jikkritikaw l-investigazzjonijiet tal-Kumitat. Jiġifieri li ċertament mhux l-awtoritajiet lokali kollha huma korrotti, mhux kollha waqgħu fin-nasba attraenti ta’ qligħ finanzjarju mingħajr tbatija. Ħafna aġixxew b’mod responsabbli; kważi s-sindki kollha għandhom għal qalbhom l-interessi tal-komunitajiet tagħhom; iżda l-ħasra hi li huma wkoll sfaw vittmi ta’ urbaniżmu massiv.

Ħafna membri tal-industrija tal-bini, li magħhom ir-rapporteur tagħkom kellu laqgħat, huma wkoll vittmi tal-ġirja sfrenata għall-flus u s-setgħa politika tal-akbar atturi. Bla dubju ta’ xejn, huma aktarx il-kumpaniji iżgħar li se jaġixxu b’mod sostenibbli, flimkien mar-rekwiżiti lokali u ma’ għanijiet aktar modesti iżda tajbin ambjentalment li fl-aħħar mill-aħħar se jerġgħu jitfaċċaw jirriġeneraw l-industrija meta jerġgħu jkunu stabbliti u jkunu rispettati l-ordni u l-mekkaniżmi regolatorji.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet għandu mijiet ta’ studji ta’ każijiet partikulari li jinsabu fid-dokumenti mibgħutin minn petizzjonanti. Dawn ikopru varjetà kemxejn wiesgħa ta’ sitwazzjonijiet speċifiċi, kif jidher fit-tabella li hija mehmuża ma’ dan ir-rapport. Kważi l-petizzjoniet kollha ntbagħtu minn individwi f’isem residenti ta’ komunità partikulari; oħrajn għandhom bażi usa’ ta’ appoġġ; xi wħud huma ta’ persuni anzjani vulnerabbli ħafna li qed jibżgħu li kulma faddlu matul ħajjithom, li investew fid-dar tagħhom fejn irtiraw, kien ser jinbela’ minn nies lokali fin-negozju li huma bla skruplu u rresponsabbli.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet ipprova jikkategorizza dawn il-petizzjonijiet biex il-problemi li jiltaqgħu magħhom ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jintgħarfu faċilment minn dawk li għandhom is-setgħa jsibu soluzzjonijiet, kemm jekk ir-rimedju jkun legali u kemm jekk ikun politiku. Il-Kumitat issuġġerixxa, fir-riżoluzzjoni, ċerti possibiltajiet li jistgħu jkunu esplorati biex ikun żgurat li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom kumpens xieraq għat-telf tagħhom b’riżultat tal-prattika ta’ ħtif ta' artijiet. Talab li jkunu stabbiliti miżuri preventivi. Il-prinċipju kawtelatorju għandu jirregola l-istudju dwar tal-impatt ambjentali tal-programmi kollha.

Fuq kollox qed jitlob li jkun hemm aktar ċertezza legali u aktar rispett għal sidien leġittimi ta’ proprjetà u għad-drittijiet tagħhom. Jeħtieġ li jerġa’ jkun hemm il-fiduċja fis-sistema ġudizzjarja Spanjola l-aktar fid-dawl ta’ dikjarazzjonijiet magħmulin minn membri prominenti tal-Avukatura ta’ Valenzja li b’mod ċar qalu li ma kienx hemm rimedju legali għall-vittmi tal-urbaniżmu massiv. Dan huwa fl-interess kemm taċ-ċittadini, kif ukoll tal-muniċipalitajiet.

Il-Kumitat qed jitlob li informazzjoni aktar preċiża tkun disponibbli u biex l-iżvilupp kollu jkun aktar trasparenti, bl-implikazzjonijiet għal sidien ta’ proprjetà magħmulin ċari. Fejn ikollhom isiru ħlasijiet dawn għandhom ikunu ġustifikati u raġonevoli; mhux arbitrarji, kif ġeneralment qed jiġri bħalissa. Ebda persuna ma għandha tkun imċaħħda minn artha jew minn darha mingħajr proċess ġudizzjarju u kumpens adegwat u xieraq, konformi mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li l-Istati Membri huma fl-obbligu li jirrispettaw skont l-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Il-Kumitat jitlob lill-awtoritajiet responsabbli fi Spanja biex jeżaminaw mill-ġdid u wara jirrevedu l-liġijiet fejn ikun meħtieġ biex jiggarantixxu d-drittijiet li hemm fit-Trattat għal sidien ta’ proprjetà, u jikkanċellaw l-iżviluppi kollha fejn il-liġi Ewropea ma tkunx irrispettata jew applikata.[4] Pjanijiet ġodda ta’ urbaniżmu li ma jirrispettawx is-sostenibilità ambjentali u r-responsabilità soċjali u d-drittijiet leġittimi ta’ sidien ta’ proprjetà għandhom ikunu sospiżi u eżaminati mill-ġdid. L-irwol tal-aġent urbanistiku u l-kundizzjonijiet li skonthom ikunu ngħatawlhom offerti minn awtoritajiet lokali kienu s-suġġett ta’ ħafna petizzjonijiet u bħalissa huma s-suġġett ta’ proċedimenti ta’ ksur quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għal dik ir-raġuni ir-rapporteur tagħkom mhux se jikkummenta aktar ħlief biex jgħid li l-Kumitat ta l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea għal din l-azzjoni, kif għamlu bosta petizzjonanti.

Il-Kumitat jifhem lill-awtoritajiet Spanjoli u jagħtihom l-appoġġ tiegħu fl-isforzi tagħhom biex jippriservaw u fejn hu possibbli jġibu lura kif kien qabel l-ambjent tal-kosta. Li ma jistax jifhem huwa għaliex il-Liġi tal-1988 dwar l-Kosta tqajmet f’dan l-istadju, f’dan iż-żmien, meta prattikament kienet sospiża għal tletin sena filwaqt li kienet qed issir din il-qerda kollha. Għaliex dan it-taħwid kollu u din l-arbitrarjetà kollha fl-applikazzjoni tagħha meta djar tradizzjonali mal-kosta qed jitwaqqgħu u jitħallew jinbnew appartamenti moderni? Għaliex nies tħallew jixtru proprjetà bħal din matul dawn l-aħħar tletin sena, nies li rrispettaw ir-rekwiżiti legali kollha li ltaqgħu magħhom, biex imbagħad issa kellhom iħabbtu wiċċhom ma’ liġi b’effett retroattiv li ċċaħħadhom mid-drittijiet marbutin ma’ proprjetà leġittima? Li spekulaturi u żviluppaturi ta’ proprjetà, li kellhom ir-riżorsi legali biex setgħu jkunu jafu aħjar, ikunu ppenalizzati hija haġa raġjonevoli; dak li mhux, huwa li nies li xtraw il-proprjetà tagħhom bil-bona fidi u ħarsu l-ħtiġijiet kollha imposti fuqhom, jitilfu d-drittijiet tagħhom, u tal-familji u d-dixxendenti tagħhom għal djarhom.

Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tuża proċedura ta’ ksur biex tiżgura l-konformità ta’ Stat Membru mar-responsabbiltajiet tiegħu skont it-Trattati jew skont il-kundizzjonijiet ta’ Direttivi tal-UE. Il-Parlament Ewropew, li m’għandux din l-arma għad-dispożizzjoni tiegħu, jista’, f’każijiet ġustifikati kif imiss, juża l-awtorità baġitarja tiegħu biex jikseb għanijiet simili jekk jiddeċiedi li jagħmel hekk. Biżżejjed jingħad f’dan l-istadju li hemm bosta eżempji fejn l-urbaniżmu massiv inkorpora elementi ta’ finanzjament tal-UE għal infrastruttura ġdida fil-programm globali biex iħalli lill-Parlament u l-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit, biex jeżaminaw aħjar każijiet bħal dawn jekk ma jsirx progress biex tinstab soluzzjoni għall-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti lill-Parlament Ewropew. Bħala rapporteur naturalment għandi tama kbira li dan ma jkunx meħtieġ.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

 • [1]  Rapport dwar l-Ewwel żjara ta’ tiftix tal-fatti fi Spanja, Lulju 2004 PE 346.773.
  Rapport ta’ Mme Janelly Fourtou lill-Parlament Ewropew, inklużi dettalji tat-tieni żjara ta’ tiftix tal-fatti, Ġunju 2005. A6-0382/2005
  Rapport tat-Tielet żjara ta’ tiftix tal-fatti fi Spanja, April 2007, PE 386.549.
  Riżoluzzjoni adottata mill_parlament Ewropew, Ġunju 21, 2008. B6-0251/2007
 • [2]  Ara b’mod partikulari: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, ta’ Pr. José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007.
 • [3]  Greenpeace - Spain : Destrucción a Toda Costa.
  Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.
 • [4]  L-Artikolu 33 tal-Kostituzzjoni Spanjola jissemma fir-riżoluzzjoni; iżda d-dispożizzjonijiet tiegħu ma kinux iddefiniti b’mod ċar fl-applikazzjoni tagħhom mill-Qorti Kostituzzjonali għall-mod kif japplikaw għal proġetti ta’ urbaniżmu massiv.

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI LEGALI

Is-Sur Marcin LIBICKI

Chairperson

Kumitat għall-Petizzjonijiet

ASP 04F158

BRUSSELL

Suġġett:      Opinjoni f’għamla ta’ ittra dwar l-abbozz tar-rapport fuq l-impatt tal-urbaniżmu estensiv fi Spanja fuq drittijiet individwali ta’ ċittadini Ewropej, fuq l-ambjent u fuq l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-UE, imsejsa fuq petizzjonijiet li waslu (Petizzjonijiet 00/00 u 00/00) (2008/2248(INI))

Għażiż Sur Libicki,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għandu jagħmel dawn l-osservazzjonijiet dwar ċerti aspetti strettament legali dwar l-abbozz tar-rapport imsemmi hawn fuq.

L-abbozz tar-rapport miktub mir-rapporteur tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fih ċerti kunċetti żbaljati dwar l-iskop u l-applikabilità tad-dritt nazzjonali li jistgħu jiżgwidaw lill-qarrejja biex jibdew jaħsbu li l-Unjoni Ewropea tista’ tagħmel aktar milli fil-fatt tista’ f’każijiet fejn Stat Membru jew awtoritajiet nazzjonali jkunu allegatament aġixxew bi ksur tad-drittijiet fundamentali stabbiliti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Biex l-istituzjonijiet tal-Komunità (il-Kummissjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja) ikunu jistgħu jaġixxu kontra Stat Membru f’ċirkustanzi bħal dawn, il-ksur ta’ dritt fundamentali għandu jkollu referenza għall-eżerċizzju tal-kompetenza Komunitarja. Il-fatt biss li wħud mill-persuni li xjentement ġarrbu ħsara minħabba allegat ksur ta’ dritt fundamentali stabbilit fl-ECHR u fil-Karta kienu eżerċitaw id-drittijiet Komunitarji tagħhom ta’ moviment ħieles jew tal-libertà ta’ stabbiliment mhux biżżejjed biex il-materja tinġieb fil-ġurisdizzjoni tal-Komunità.

Dwar l-allegat ksur tad-dritt għall-proprjetà (Artikolu 1 tal-ewwel Protokoll Addizzjonali tal-ECHR), l-abbozz tar-rapport jonqos milli juri li hemm xi rabta mad-dritt Komunitarju.

Barra minn dan, id-dikjarazzjoni fil-premessa I tal-abbozz tar-rapport li każ dwar il-kompetenza tal-Komunità fir-rigward ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, wara li jitqies l-Artikolu 295 tat-

Trattat[1] (Kawża 119/75 Terrapin v. Terranova [1976] Ġabra 1039) juri li l-kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward tas-sistema ta’ sjieda ta’ proprjetà "għandha dejjem tkun applikata flimkien mal-prinċipji fundamentali tad-dritt Komunitarju, bħall-moviment ħieles ta' prodotti, persuni, servizzi u kapital" jixhed nuqqas ta’ tagħrif dwar il-każistika dwar l-Artikolu 295. Dik il-każistika għandha x’taqsam ma’ istanzi fejn il-Komunità, fl-eżerċizzju tal-kompetenza Komunitarja (fuq il-moviment ħieles ta’ prodotti, eċċ), xjentement riedet b’xi mod tinfluwenza jew tillimita jew tikkontrolla l-eżerċizzju ta’ drittijiet ta’ proprjetà, kif permess mill-Artikolu 1 tal-ewwel protokoll tal-ECHR. Tabilħaqq, il-Qorti dejjem kienet tal-fehma li, "waqt li d-dritt ta’ proprjetà jagħmel parti mill-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju, huwa mhux dritt assolut u għandu jitqies b’rabta mal-funzjoni soċjali tiegħu u billi, b’konsegwenza ta’ dan, l-eżerċizzju tiegħu jista’ jkun ristrett, sakemm dawk ir-restrizzjonijiet fil-fatt ikunu jaqblu mal-għanijiet ta’ interess ġenerali segwiti mill-Komunità u ma jikkostitwuwx indħil sproporzjonat u intollerabbli, li jagħmlu ħsara lis-sustanza proprja tad-drittijiet garantiti" (Kawża C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Ġabra I-11453).

Il-Qorti għamlet il-pożizzjoni tagħha ċara ħafna, pereżempju fl-ordni tas-6 ta’ Ottubru 2005 fil-Kawża C-328/04 Vajnai [2005] I-8577 u fis-sentenza ta’ qabel dwar l-esproprjazzjoni ta’ proprjetà immobbli fil-Kawża C-309/96 Annibaldi v. Sindaco del Comune di Guidonia u Presidente Regione Lazio [1997] Ġabra I-7493, fil-paragrafi 22-25: fejn dispożizzjonijiet nazzjonali jaqgħu barra mill-qasam ta’ applikazzjoni tad-dritt Komunitarju, ma jkunx hemm ġurisdizzjoni Komunitarja biex tkun eżaminata l-kompatibilità ta’ dawk id-dispożizzjonijiet mad-drittijiet fundamentali li l-Qorti tiżgura l-osservanza tagħhom.

F’kull każ, ix-xiri ta’ proprjetà immobbli fi Spanja jsir skont il-liġi nazzjonali u kull allegata vjolazzjoni ta’ dik il-liġi għandha tkun riżolta quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji Spanjoli (ara l-Kawża C-182/83 Fearon v. Irish Land Commission [1984] Ġabra 3677). Meta ma jkunx jista’ jsir aktar għax ikunu ġew eżawriti r-rimedji nazzjonali kollha, li jkun possibbli li każ jittieħed quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Fi ftit kliem, meta jagħmlu l-akkwist mandatorju ta’ proprjetà immobbli, l-awtoritajiet Spanjoli jaġixxu skont il-Kostituzzjoni Spanjola u skont liġijiet ippromulgati skont id-dispożizzjoni rilevanti tal-Kostituzzjoni. Il-fatt li xi wħud mill-persuni milqutin mill-miżuri inkwistjoni kienu ċittadini tal-Unjoni li kienu eżerċitaw waħda mil-libertajiet mogħtijin mit-Trattat m’għandux rilevanza fuq il-materja. Il-mezz adatt biex jinkiseb rimedju huwa permezz tal-qrati Spanjoli u, fl-aħħar nett, jekk ir-rimedji domestiċi jkunu ġew eżawriti, permezz tal-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.

Fl-aħħar, l-abbozz tar-rapport jirreferi għal proċeduri legali mressqin mill-Kummissjoni kontra Spanja għal allegati ksur tad-direttva dwar ksib pubbliku. Iżda hemm dubju dwar jekk teżistix relazzjoni kawżali suffiċjenti bejn l-allegata implimentazzjoni mhux adatta ta’ dik id-Direttiva u l-allegata ħsara li l-petizzjonanti jkunu batew.

Bħala konklużjoni, wara li eżamina l-kwistjoni fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta’ Frar, 2009, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bi 13-il vot favur, 1 kontra u l-ebda astensjoni, jirrakkomanda li l-kumitat tiegħek, bħala l-kumitat responsabbli, jipproċedi biex jeżamina l-proposta msemmija hawn fuq skont is-suġġerimenti tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Giuseppe GARGANI

 • [1]  Dan it-Trattat bl-ebda mod m’għandu jkun ta' ħsara għar-regoli ta' Stati Membri li jirregolaw is-sistema tas-sjieda ta’ proprjetà.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

11.2.2009

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

11

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries