RAPORT privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale cetățenilor europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, pe baza petițiilor primite

  20.2.2009 - (2008/2248(INI))

  Comisia pentru petiții
  Raportoare: Margrete Auken

  Procedură : 2008/2248(INI)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0082/2009

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale cetățenilor europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, pe baza petițiilor primite

  (2008/2248(INI))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere petițiile cuprinse în anexă, în special Petiția 0609/03,

  –   având în vedere dreptul de a adresa petiții consacrat în articolul 194 din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 192 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru petiții și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0082/2009),

  A.  întrucât prin intermediul petițiilor, cetățenii și rezidenții europeni dispun de o cale nejudiciară de atac pentru plângeri referitoare la aspecte care rezultă din domeniile de activitate ale Uniunii Europene;

  B.   întrucât articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „Uniunea se întemeiază pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului, precum și ale statului de drept, principii care sunt comune statelor membre”;

  C.  întrucât, prin articolul 6 alineatul (2) din Tratatul UE, Uniunea se angajează să respecte drepturile fundamentale, astfel cum sunt acestea garantate de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO);

  D. întrucât orice cetățean sau rezident al unei țări semnatare a CEDO care consideră că i s-au încălcat drepturile omului, ar trebui să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg, ținând cont că înainte de a prezenta orice caz înaintea Curții trebuie să fi epuizat toate căile de recurs naționale, așa cum prevede articolul 35 al CEDO;

  E.   întrucât articolul 7 din Tratatul UE prevede proceduri prin care Uniunea poate să răspundă încălcărilor principiilor menționate la articolul 6 alineatul (1) și să caute soluții;

  F.   întrucât articolul 7 acordă, de asemenea, Parlamentului dreptul de a adresa o propunere motivată Consiliului pentru a constata existența unui risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor care stau la baza Uniunii;

  G.  întrucât articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează protecția vieții private și de familie, inclusiv domiciliul privat al cetățenilor și întrucât articolul 8 din CEDO conferă aceleași drepturi și clarifică faptul că „nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirii faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora”; întrucât Parlamentul, Consiliul și Comisia s-au angajat să respecte Carta în toate activitățile lor;

  H.  întrucât dreptul la proprietate privată este recunoscut ca un drept fundamental al cetățenilor europeni la articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale, care prevede că „orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal”; întrucât „nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege și în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o” și întrucât „folosința bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general”;

  I.    întrucât articolul 18 din Tratatul CE prevede că „orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora”;

  J.    întrucât în conformitate cu articolul 295, Tratatul CE „nu aduce atingere regimului proprietății în statele membre”; întrucât potrivit jurisprudenței Curții de Justiție acea dispoziție pur și simplu recunoaște competența statelor membre de a defini normele care reglementează regimul proprietății; întrucât jurisprudența Curții de Justiție a confirmat faptul că în acest sens competența statelor membre în această privință trebuie să se aplice întotdeauna coroborat cu principiile fundamentale ale dreptului comunitar, cum ar fi libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor (a se vedea hotărârea din 22 iunie 1976 în cauza C-119/75 Terrapin/Terranova, [1976] ECR 1039);

  K. întrucât, cu toate acestea, Curtea de Justiție a susținut întotdeauna faptul că în timp ce dreptul de proprietate face parte din principiile generale ale dreptului comunitar, acesta nu reprezintă un drept absolut și trebuie privit în raport cu funcția sa socială și întrucât, prin urmare, exercitarea acestuia poate fi limitată, cu condiția ca aceste restricții să corespundă, de fapt, obiectivelor de interes general urmărite de Comunitate și să nu constituie o imixtiune disproporționată și intolerabilă, care subminează drepturile garantate (a se vedea hotărârea din 10 decembrie 2002 în Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investiții) și Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453);

  L.  întrucât în ciuda acestei jurisprudențe, Curtea de Justiție susține că în cazul dispozițiilor naționale ce nu intră în sfera de aplicare a dreptului comunitar, nu există o jurisdicție comunitară care să evalueze compatibilitatea respectivelor dispoziții cu drepturile fundamentale a căror respectare este asigurată de Curtea de Justiție (a se vedea, de exemplu, hotărârea din 6 octombrie 2005 în cauza C-328/04 Vajnai [2005] ECR I-8577), punctele 12 și 13);

  M. întrucât articolul 1 alineatul (1) din primul Protocol adițional la CEDO prevede că „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”, că „nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional”; întrucât alineatul (2) din acest articol prevede că „dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor” și întrucât, la data ratificării respectivului Protocol, Spania și-a exprimat o rezervă în ceea ce privește articolul 1, din perspectiva articolului 33 din Constituția spaniolă care stipulează următoarele: „Dreptul la proprietate privată și la moștenire este recunoscut”. 2. Funcția socială a acestor drepturi trebuie să determine limitele conținutului acestora, în conformitate cu legislația. 3. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietate sau de drepturile sale cu excepția unei cauze de utilitate publică sau în interesul societății și în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare, așa cum este prevăzut de lege”;

  N.  întrucât Parlamentul consideră că obligația de a ceda proprietatea privată dobândită legitim fără un proces echitabil și despăgubiri corespunzătoare și obligația de a plăti costuri arbitrare pentru dezvoltarea nesolicitată și adeseori inutilă a infrastructurii constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale unei persoane fizice în temeiul CEDO și în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, de exemplu, Aka/Turcia[1]);

  O. întrucât în 2008 autoritățile spaniole au emis instrucțiuni referitoare la aplicarea Legii privind zonele de coastă din 1989, care fusese neglijată mulți ani, perioadă care a fost aduse grave prejudicii zonelor de coastă spaniole; întrucât nici măcar instrucțiunile actuale nu prevăd măsuri clare pe care le pot aplica autoritățile locale și regionale implicate și întrucât multe petiții noi reprezintă mărturii ale conținutului retroactiv al instrucțiunilor și distrugerea și demolarea arbitrară a proprietății dobândite legitim de cetățeni, încălcarea drepturilor lor la o astfel de proprietate și a posibilității de a-și transfera drepturile prin moștenire;

  P.  întrucât în ceea ce privește traiectoria reală a liniei de demarcație cei afectați și-au format puternica impresie că acest lucru a fost făcut în mod arbitrar în dauna proprietarilor străini, ca de exemplu pe insula Formentera;

  Q. întrucât legea privind zonele de coastă are efecte disproporționate asupra proprietarilor particulari de bunuri imobile cărora trebuie să li se respecte pe deplin drepturile și deopotrivă un impact insuficient asupra celor care distrug cu adevărat zonele de coastă și care au fost de multe ori responsabili de urbanizarea excesivă de-a lungul coastelor, inclusiv stațiunile de vacanță, și care știau că acționează mereu contrar dispozițiilor legislației respective;

  R.   întrucât, pe parcursul actualei legislaturi, Comisia pentru petiții, acționând ca răspuns la numărul foarte mare de petiții primite, a efectuat investigații detaliate, a raportat de trei ori cu privire la gradul de abuz la adresa drepturilor legitime ale cetățenilor UE asupra proprietăților dobândite în mod legal în Spania și, de asemenea, și-a exprimat în detaliu îngrijorarea față de subminarea dezvoltării durabile, a protecției mediului, a calității și furnizării apei și a procedurilor privind achizițiile publice, care fac în prezent obiectul unor urmăriri în justiție atât în Spania[2], cât și înaintea Curții de Justiție a Comunităților Europene;

  S.  întrucât există numeroase exemple de cazuri în care autoritățile de la toate nivelurile, centrale regionale și locale sunt responsabile pentru punerea în aplicare a unui model de dezvoltare care nu este durabil, cu grave consecințe asupra mediului înconjurător, precum și consecințe sociale și economice;

  T.  întrucât Parlamentul a primit multe petiții provenind din partea unor cetățeni și diferite asociații care reprezintă cetățenii UE, în care se formulează plângeri privind diverse aspecte legate de activitatea urbanistică, constatând că multe dintre problemele expuse în petițiile adresate care abordează expansiunea urbanistică nu constituie încălcarea dreptului comunitar (a se vedea comunicările către statele membre), ar trebui să se rezolve utilizând căile juridice disponibile în statul membru în cauză;

  U.  întrucât există din ce în ce mai multe dovezi care susțin că autoritățile judiciare din Spania au început să răspundă provocării rezultate din urbanizarea excesivă din multe zone de coastă, în special prin investigarea și aducerea de acuzații împotriva anumitor funcționari locali corupți care, prin acțiunile lor, au facilitat dezvoltări urbane fără precedent și nereglementate, în detrimentul drepturilor cetățenilor UE, afectând astfel în mod iremediabil biodiversitatea și integritatea mediului înconjurător din numeroase regiuni din Spania; întrucât Parlamentul a constatat totuși, ca răspuns la respectivele acuzații, că procedurile rămân excesiv de greoaie și că sentințele pronunțate în multe dintre aceste cazuri nu pot fi puse în aplicare astfel încât să se ofere satisfacție victimelor unor asemenea abuzuri, și întrucât din acest motiv a devenit mai pronunțată impresia lipsei de acțiune și/sau a subiectivității justiției spaniole printre numeroși cetățeni UE care nu au naționalitate spaniolă; întrucât trebuie subliniat, totuși, faptul că există o cale de atac înaintea Curții Europene a Drepturilor Omului, odată ce căile de atac interne au fost epuizate;

  V.  întrucât aceste activități larg răspândite, susținute de autorități locale și regionale iresponsabile, prin intermediul unei legislații neadecvate și uneori nejustificate, care în numeroase cazuri este în contradicție cu obiectivele mai multor acte legislative europene, precum și aplicarea incorectă a legislației în vigoare privind urbanizarea și mediul înconjurător în comunitățile autonome spaniole în unele acțiuni de urbanizare și apariția unor cazuri relevante de corupție ocazionate de astfel de abuzuri au adus grave prejudicii imaginii Spaniei și, în general, intereselor sale economice și politice în Europa;

  W. întrucât avocații poporului regionali au acționat frecvent, în împrejurări foarte dificile, pentru a apăra interesele cetățenilor UE în cazuri legate de abuzuri rezultate din urbanizare, în ciuda faptului că, uneori în unele comunități autonome, eforturile acestora au fost ignorate de către autoritățile regionale;

  X.  întrucât articolul 33 din Constituția Spaniei face trimitere la dreptul la proprietate al persoanelor fizice și întrucât au existat interpretări diferite ale respectivului articol, în special în ceea ce privește dispoziția privind proprietatea în scopuri sociale versus dreptul persoanelor fizice la domiciliu și reședințe dobândite în mod legal; întrucât nu a fost emisă nicio hotărâre judecătorească privind aplicarea legilor funciare din regiunea Valencia;

  Y. întrucât articolul 47 din Constituția spaniolă prevede că toți cetățenii spanioli au dreptul să beneficieze de o locuință decentă și corespunzătoare și mandatează autoritățile publice să creeze condițiile necesare și să stabilească norme relevante pentru a face acest drept efectiv, reglementând utilizarea terenului în interesul general pentru a împiedica speculația;

  Z.   întrucât guvernul național din Spania are datoria de a aplica Tratatul CE și de a apăra și asigura aplicarea integrală a dreptului comunitar pe teritoriul său, indiferent de organizarea internă a autorităților politice, astfel cum s-a stabilit prin Constituția Regatului Spaniei;

  Aa. întrucât Comisia, acționând în temeiul puterilor conferite prin articolul 226 din Tratatul CE, a înaintat o acțiune împotriva Spaniei la Curtea de Justiție într-o cauză care implică abuzuri petrecute în Spania și rezultate din urbanizarea excesivă, această cauză vizând în mod direct punerea în aplicare de către autoritățile din Valencia a directivei privind achizițiile publice[3];

  Ab. întrucât Comisia, la solicitarea Comisiei pentru petiții, a inițiat o anchetă cu privire la peste 250 de proiecte de urbanizare care au primit aviz negativ din partea autorităților competente în materie de hidrologie și a autorităților privind bazinele hidrografice și care, astfel, contravin directivei-cadru privind apa, în special în Andaluzia, Castilla-la-Mancha, Murcia și Valencia;

  Ac. întrucât multe dintre respectivele proiecte de urbanizare sunt izolate de zonele urbane consolidate, fapt ce solicită cheltuieli substanțial în ceea ce privește serviciile de bază, cum ar fi furnizarea de electricitate și apă și infrastructura rutieră; întrucât investițiile în respectivele proiecte includ adeseori elemente de finanțare din partea UE;

  Ad. întrucât în multe cazuri pentru care există dovezi privind problemele rezultate din urbanizare în Spania, Comisia nu a reușit să acționeze suficient de convingător, nu doar în ceea ce privește punerea în aplicare a principiului precauției din legislația privind mediul, ci și din cauza unei interpretări indulgente din partea autorităților locale sau regionale competente a actelor normative cu caracter obligatoriu, precum „aprobarea provizorie” din partea unei autorități locale a unui plan integrat de dezvoltare urbană;

  Ae. întrucât directiva privind evaluarea strategică de impact asupra mediului[4], care la articolul 3 reglementează explicit turismul și urbanizarea, are ca obiectiv furnizarea unui nivel ridicat de protecție a mediului și contribuția în vederea includerii aspectelor referitoare la mediu în procesul de pregătire și adoptare a planurilor și programelor care vizează promovarea dezvoltării durabile; și întrucât directiva cadru privind apa solicită statelor membre să prevină deteriorarea apelor și să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor de apă proaspătă;

  Af. întrucât vizitele succesive de documentare ale Comisiei pentru petiții au arătat că aceste obiective par să fie adeseori înțelese greșit de către unele dintre autoritățile locale și regionale (nu doar din regiunile de coastă) atunci când propun sau aprobă programe de urbanizare extensivă; întrucât cele mai multe planuri de urbanizare contestate prin petiții implică reclasificarea terenurilor rurale în terenuri pentru urbanizare – aducând un beneficiu economic considerabil agentului de urbanizare și al dezvoltatorului; și întrucât există numeroase cazuri în care anumite terenuri protejate sau terenuri care ar trebui protejate datorită biodiversității sensibile a acestora sunt scoase de pe listă și reclasificate sau nu sunt incluse deloc pe liste, tocmai pentru a permite urbanizarea zonei în cauză;

  Ag. întrucât asemenea considerații reprezintă abuzul resimțit de mii de cetățeni UE care, în urma planurilor agenților de urbanizare, nu doar și-au pierdut proprietățile dobândite în mod legitim, ci și au fost obligați la plata costurilor arbitrare ale proiectelor de infrastructură nedorite, deseori inutile și negarantate, care le afectează în mod direct dreptul de proprietate și al căror rezultat final a constituit un dezastru financiar și emoțional pentru numeroase familii;

  Ah. întrucât mii de cetățeni europeni au cumpărat, în diverse împrejurări, proprietăți în Spania, acționând cu bună credință în colaborare cu avocați, specialiști în planificare urbană și arhitecți locali, pentru ca mai târziu să descopere că au devenit victime ale abuzurilor rezultate din urbanizare, comise de autorități locale fără scrupule și, prin urmare, proprietatea lor riscă să fie demolată din cauza faptului că s-a constatat că reședința respectivă a fost construită ilegal și, astfel, nu are nicio valoare și nu poate fi vândută;

  Ai. întrucât agenții imobiliari din state membre precum Regatul Unit și alți furnizori de servicii legate de piața imobiliară din Spania continuă să facă tranzacții cu proprietăți din noi zone rezidențiale chiar dacă ei sunt conștienți că există posibilitatea evidentă ca proiectul respectiv să nu fie nici finalizat, nici construit;

  Aj. întrucât zonele naturale de coastă și cele insulare mediteraneene din Spania au suferit distrugeri masive în ultimul deceniu, din cauza saturării acestor regiuni cu ciment și beton, ceea ce a afectat nu numai mediul fragil din zona de coastă – o mare parte a acestuia fiind protejată în mod expres prin directiva privind habitatele[5]/Natura 2000 și directiva privind păsările[6], cum ar fi zonele rezidențiale din Cabo de Gata (Almeria), precum și cele din Murcia, – ci și activitatea socială și culturală din numeroase zone, fapt care constituie o pierdere tragică și iremediabilă pentru identitatea și patrimoniul lor cultural, precum și pentru integritatea ecologică, toate acestea fiind provocate, în principal, de lipsa unui plan de amenajare supramunicipal sau a unor orientări regionale de amenajare a teritoriului care să stabilească limitele rezonabile ale creșterii și dezvoltării urbanistice, determinate în temeiul unor criterii clare de durabilitate ecologică, și de lăcomia și comportamentului speculativ al anumitor autorități locale și reprezentanți ai industriei de construcții care au reușit să obțină beneficii masive din activitățile din acest domeniu, multe dintre acestea fiind exportate[7];

  Ak.     întrucât acest model de dezvoltare are consecințe negative și asupra sectorului turistic deoarece are un efect devastator pentru turismul de calitate din cauza distrugerii valorilor locale și încurajării expansiunii urbane excesive;

  Al. întrucât vorbim despre un model de spoliere a bunurilor culturale care distruge valorile și elementele de identitate fundamentale ale diversității culturale spaniole, distrugând zone arheologice, edificii și locuri de interes cultural, precum și mediul înconjurător și peisagistic din jurul acestora;

  Am. întrucât industria de construcții, după ce a a înregistrat profituri considerabile în anii de expansiune economică rapidă, a devenit o victimă principală a colapsului actual de pe piețele financiare, provocat parțial de acțiunile speculative din sectorul imobiliar, și întrucât acest fapt afectează nu doar companiile în sine, care se confruntă în prezent cu falimentul, ci și zeci de mii de lucrători din industria de construcții care riscă în prezent să intre în șomaj, din cauza politicilor de urbanizare nedurabile care au fost practicate și ale căror victime au devenit în prezent;

  1.   invită guvernul Spaniei și al regiunilor implicate să efectueze o examinare amănunțită și să revizuiască întreaga legislație care afectează drepturile proprietarilor individuali ca urmare a urbanizării masive, pentru a pune capăt abuzului asupra drepturilor și obligațiilor consacrate în Tratatul CE, în Carta drepturilor fundamentale, în CEDO și în directivele UE aferente, precum și în alte convențiile la care Uniunea Europeană este parte;

  2.  invită autoritățile spaniole să elimine toate formele legale care favorizează speculația, cum ar fi agenții de urbanizare;

  3.   consideră că autoritățile regionale competente ar trebui să suspende și să revizuiască toate planurile noi de urbanizare care nu respectă criteriile stricte de dezvoltare ecologică durabilă și de responsabilitate socială și care nu garantează respectarea deținerii de drept a proprietății dobândite legitim și să oprească și să anuleze toate proiectele existente de dezvoltare care nu au respectat sau nu au aplicat criteriile prevăzute de legislația UE, în ceea ce privește, în special, acordarea contractelor de urbanizare și conformitatea cu dispozițiile privind apa și mediul;

  4.  solicită autorităților spaniole să garanteze că niciun act administrativ care ar obliga cetățeanul să cedeze proprietatea privată dobândită în mod legal nu poate avea temei juridic într-o lege adoptată după data construcției proprietății în cauză, întrucât acest lucru ar încălca principiul non-retroactivității actelor administrative care este un principiu general al dreptului comunitar (a se vedea hotărârea Curții de Justiție din 29 ianuarie 1985 în cauza 234/83 Gesamthochschule Duisburg [1985] ECR 327) și care ar submina garanțiile care asigură cetățenilor certitudinea juridică, încrederea și așteptările legitime de protecție în temeiul legislației UE;

  5.  invită autoritățile spaniole să dezvolte o cultură a transparenței care vizează informarea cetățenilor privind administrarea teritoriului, stimulând o serie de mecanisme de informare și participare efectivă a publicului;

  6.  recomandă guvernului spaniol să realizeze o dezbatere publică, cu participarea tuturor organismelor administrației, care să includă un studiu riguros elaborat de o comisie de lucru privind dezvoltarea urbanistică în Spania, care să permită luarea măsurilor legislative împotriva speculației și dezvoltării nedurabile;

  7.  solicită insistent autorităților naționale și regionale competente să stabilească mecanisme juridice și administrative operaționale, care să implice avocații poporului regionali, cărora li se acordă autoritatea de a oferi modalități de a accelera accesul la justiție și despăgubire pentru victimele care au suferit în urma unui abuz rezultat din urbanizare, ca urmare a aplicării necorespunzătoare a dispozițiilor legislației în vigoare;

  8.   solicită organismelor financiare și comerciale competente din industria construcțiilor și urbanizării să acționeze împreună cu autoritățile politice pentru a căuta soluții la problemele rezultate din urbanizarea pe scară largă, care a afectat numeroși cetățeni UE care au optat să beneficieze de dispozițiile Tratatului UE și care și-au exercitat dreptul la stabilire, în temeiul articolului 44, într-un alt stat membru UE decât țara lor de origine;

  9.  solicită insistent autorităților naționale, regionale și locale competente să garanteze o soluționare echitabilă a numeroaselor cazuri existente în prezent ale cetățenilor UE afectați de nefinalizarea caselor ca urmare a planificării și coordonării defectuoase dintre instituții și firmele de construcții;

  10. subliniază faptul că, dacă instanțele spaniole nu dau dreptate părților vătămate, atunci acestea trebuie să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului, având în vedere că presupusele încălcări ale dreptului fundamental la proprietate nu intră în jurisdicția Curții de Justiție;

  11. invită instituțiile europene să ofere consiliere și asistență, la cererea autorităților spaniole, pentru a le furniza mijloacele de a depăși efectiv impactul dezastruos al urbanizării masive asupra vieții cetățenilor într-un interval de timp suficient de scurt, dar rezonabil;

  12. solicită, în același timp, Comisiei să asigure respectarea strictă a aplicării dreptului comunitar și a obiectivelor prevăzute în directivele menționate în prezenta rezoluție, pentru a garanta respectarea acestora;

  13. își exprimă îngrijorarea și teama profundă față de faptul că autoritățile juridice și judiciare din Spania au întâmpinat dificultăți în găsirea unui soluții la impactul pe care urbanizarea masivă îl are asupra vieții oamenilor, după cum au dovedit miile de declarații primite de Parlament și de comisia responsabilă de acest aspect;

  14. consideră alarmant faptul că există o lipsă de încredere larg răspândită printre petiționari în sistemul juridic spaniol, în calitatea sa de cale de atac și justiție eficientă;

  15. își exprimă îngrijorarea față de transpunerea necorespunzătoare a directivelor privind spălarea banilor[8], care, în prezent, face obiectul unei proceduri privind încălcarea obligațiilor din Tratat ale unui stat membru, și care a limitat transparența și urmărirea juridică a circulației ilicite a capitalului financiar, inclusiv a investițiilor în anumite proiecte mari de urbanizare;

  16. consideră că persoanele care au cumpărat cu bună credință proprietăți în Spania, pentru a afla ulterior că tranzacțiile au fost declarate ilegale, trebuie să aibă dreptul să primească o despăgubire corespunzătoare prin intermediul instanțelor spaniole;

  17. consideră că dacă persoane fizice, care au cumpărat proprietăți în Spania, conștiente fiind de posibila ilegalitate a tranzacției respective, pot fi obligate să suporte cheltuielile pe care acest risc le implică, acest lucru trebuie să se aplice prin analogie a fortiori în cazul profesioniștilor din domeniu; consideră, prin urmare, că dezvoltatorii de proiecte care au încheiat contracte despre care ar fi trebuit să știe că sunt ilegale, nu trebuie să aibă dreptul la despăgubiri în cazul planurilor care sunt abandonate din cauza lipsei de conformitate cu legislația națională și europeană și nu ar trebui să fie îndreptățiți în mod automat la recuperarea plăților efectuate municipalităților când acestea au fost făcute știind că respectivele contracte ar fi putut fi ilegale;

  18. consideră, cu toate acestea, că lipsa de claritate, precizie și certitudine cu privire la dreptul de proprietate privată prevăzut de legislația actuală, precum și lipsa oricărei aplicări corespunzătoare și consecvente a legislației privind mediul reprezintă cauza principală a multor probleme legate de urbanizare și că acest fapt, combinat cu o anumită relaxare în procedura judiciară, nu doar a constituit problema, ci a și generat o formă endemică de corupție a cărei victimă principală este, încă o dată, cetățeanul UE, dar care a și provocat pierderi considerabile statului spaniol;

  19. susține concluziile avocatului poporului din Comunitatea Valencia (Síndica de Greuges), instituție a cărui prestigiu este recunoscut pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, care afirmă că e posibil ca drepturile proprietarilor să fi fost afectate, fie prin subevaluarea acestora de către agentul de urbanizare, fie prin obligația de a-și asuma unele taxe de urbanizare, uneori excesive, impuse în mod unilateral de către același agent de urbanizare;

  20. consideră că trebuie să se asigure accesul la informare și participarea cetățenilor în procesul urbanistic încă de la inițierea acestuia și că ar trebui să fie facilitată informarea clară, simplă și ușor de înțeles a cetățenilor cu privire la efectele asupra mediului;

  21. consideră, de asemenea, că legislația urbanistică în vigoare sau autoritățile competente nu au delimitat clar definiția „interesului general” și că acest termen este utilizat pentru a aproba de proiecte nedurabile din punct de vedere ecologic și pentru a evita, în anumite cazuri, evaluările de impact negativ asupra mediului și rapoartele Confederației Hidrografice;

  22. recunoaște și sprijină eforturile depuse de către autoritățile spaniole de a proteja mediul din zona de coastă și, acolo unde este posibil, de a-l restabili astfel încât să permită dezvoltarea biodiversității și regenerarea speciilor indigene de floră și faună; în acest context specific, apelează la acestea pentru a analiza în regim de urgență și a revizui, dacă este nevoie, Legea privind zonele de coastă pentru a proteja drepturile proprietarilor legitimi de case și ale celor care posedă terenuri mici în zonele de coastă care nu au un impact negativ asupra mediului din zonele de coastă; subliniază că nu trebuie să li se ofere o astfel de protecție proiectelor de dezvoltare urbană care au fost gândite ca acțiuni speculative riscante și care nu respectă directivele aplicabile ale UE privind mediul; se angajează să analizeze astfel de petiții, care au fost primite cu privire la acest subiect, din perspectiva răspunsurilor autorităților spaniole competente;

  23. își exprimă îngrijorarea față de situația planificării urbane a municipiului Marbella din Andaluzia unde zeci de mii de case construite ilegal, lucru care probabil contravine legislației UE privind protecția mediului și participarea publică, politica privind apa și achizițiile publice, sunt pe cale de a fi legalizate de un nou plan general al orașului, care creează lipsa certitudinii juridice și a garanțiilor pentru cumpărătorii de case, proprietari și cetățeni în general;

  24. aduce omagiu și sprijină în totalitate activitățile avocaților poporului regionali („síndics de greuges”) și ale personalului acestora, precum și pe cele ale procurorilor mai perseverenți („fiscales”) care au depus recent eforturi considerabile pentru a restabili aplicarea procedurilor corecte privitoare la acest caz de către instituțiile în cauză;

  25. de asemenea laudă activitatea petiționarilor, a asociațiilor acestora și a asociațiilor comunității locale, în care sunt implicați mii de cetățeni spanioli și de alte naționalități, care au semnalat Parlamentului aceste aspecte și care au avut un rol esențial în garantarea drepturilor fundamentale ale vecinilor și ale tuturor celor care au fost afectați de această problemă complexă;

  26. reamintește faptul că directiva privind evaluarea impactului asupra mediului[9] și directiva privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului[10] impun obligația de a consulta opinia publică vizată într-un stadiu în care planurile sunt în curs de stabilire și elaborare și nu după ce planurile au fost aprobate de facto de autoritatea locală, așa cum s-a întâmplat de multe ori în cazurile aduse în atenția Comisiei pentru petiții; reamintește, în același context, că orice modificare substanțială a planurilor existente trebuie să respecte și această procedură și că planurile trebuie și să fie de actualitate și nu neadecvate din punct de vedere statistic sau depășite;

  27. reamintește, de asemenea, că prin articolul 91 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006[11], Comisia este împuternicită să întrerupă plata finanțării structurale, iar prin articolul 92, să suspende acest tip de finanțare pentru un stat membru sau pentru regiunea în cauză și să stabilească măsurile de corecție în legătură cu proiectele care urmează să primească finanțare și despre care, ulterior, se consideră că nu respectă în totalitate normele care reglementează aplicarea legislației europene aferente;

  28. reamintește, de asemenea, că Parlamentul, în calitate de autoritate bugetară, poate decide, de asemenea, să plaseze finanțarea programată pentru politicile de coeziune în fondul de rezervă dacă acest lucru se consideră necesar pentru a convinge un stat membru să pună capăt încălcărilor grave ale normelor și principiilor pe care este obligat să le respecte în temeiul Tratatului sau ca urmare a aplicării legislației europene, până în momentul în care problema este rezolvată;

  29. reiterează concluziile din rezoluțiile sale anterioare, punând sub semnul întrebării metodele de desemnare a agenților de urbanizare și puterile adeseori excesive acordate de multe ori specialiștilor în planificare urbană și dezvoltatorilor imobiliari de către autoritățile locale în detrimentul comunităților și al cetățenilor cu domiciliul în zona respectivă;

  30. solicită încă o dată, autorităților locale să consulte cetățenii și să îi implice în proiectele de dezvoltare urbană pentru a încuraja o dezvoltare urbană echitabilă, transparentă și durabilă, acolo unde acest lucru este necesar, în interesul comunităților locale și nu în interesul exclusiv al dezvoltatorilor și agenților imobiliari și al altor interese legitime;

  31. solicită autorităților competente în materie de dezvoltare urbană să extindă procesele de consultare urbanistică către proprietari cu confirmare de primire, atunci când există schimbări în clasificarea proprietăților acestora; de asemenea, să propună autorităților locale să trimită invitații directe și personale în timpul procedurilor de recurs referitoare la planurile de sistematizare sau reclasificare;

  32. condamnă vehement practica ilicită prin care anumiți dezvoltatori imobiliari subminează, prin subterfugii, deținerea legitimă de proprietate a cetățenilor UE, intervenind în cartea funciară și în notificările cadastrale, și invită autoritățile locale să stabilească măsuri legale de protecție pentru a contracara această practică;

  33. reafirmă faptul că, în cazul în care se plătesc despăgubiri pentru pierderea proprietății, acestea ar trebui acordate la un nivel corespunzător și în conformitate cu legislația și jurisprudența Curții de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului;

  34. reamintește faptul că Directiva privind practicile comerciale neloiale[12] obligă toate statele membre să ofere mijloace adecvate pentru obținerea pe despăgubiri și soluții pentru consumatorii care au fost victime ale unor asemenea practici și să asigure că se impun sancțiuni corespunzătoare pentru a combate asemenea practici;

  35. invită încă o dată Comisia să inițieze o campanie de informare adresată cetățenilor UE care achiziționează proprietăți imobiliare într-un alt stat membru decât cel din care provin;

  36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernului și parlamentului Regatului Spaniei și guvernelor și Adunărilor Regionale Autonome, avocaților poporului naționali și regionali din Spania și petiționarilor.

  • [1]  Hotărârea din 23 septembrie 1998; a se vedea, de asemenea, Rezoluția Parlamentului din 21 iunie 2007 privind rezultatele misiunii de anchetă în regiunile Andaluzia, Valencia și Madrid, desfășurată în numele Comisiei pentru petiții (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 340).
  • [2]  A se vedea rezoluția susmenționată din 21 iunie 2007 și rezoluția din 13 decembrie 2005 privind pretinsa încălcare a Legii funciare valenciene sau Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU – legea privind activitățile urbanistice) și efectul său asupra cetățenilor europeni (Petițiile 609/2003, 732/2003, 985/2002, 111272002. 107/2004 și altele) (JO C 286 E, 23.11.2006, p. 225).
  • [3]  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).
  • [4]  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
  • [5]  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
  • [6]  Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1).
  • [7]  A se vedea rapoartele recente emise de Banca Spaniei, Greenpeace și Transparency International.
  • [8]  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15); Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția "persoanelor expuse politic" și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată (JO L 214, 4.8.2006, p. 29).
  • [9]  Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).
  • [10]  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
  • [11]  Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).
  • [12]  Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori (Jurnalul Oficial L 149, 11.6.2005, p. 22).

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Propunerea de rezoluție supusă atenției Parlamentului European este necesară pentru a asigura respectarea drepturilor stabilite prin Tratat ale miilor de cetățeni europeni.

  Comisia pentru petiții nu a avut de îndeplinit o misiune ușoară, desfășurând trei vizite de documentare în Spania în cursul actualei legislaturi. Parlamentul a adoptat două rezoluții cu privire la acest subiect, confirmând constatările Comisiei, prima în 2005 și a doua în iunie 2007[1]. Poziția Parlamentului, astfel cum a fost votată la momentul respectiv, se găsește în considerentul N din prezenta propunere de rezoluție. În cazul în care autoritățile responsabile ar fi întreprins vreo acțiune concretă la nivel național sau local pentru a răspunde preocupărilor exprimate anterior de Parlament, prezenta rezoluție nu ar mai fi fost necesară. Cum nicio acțiune nu a fost întreprinsă, rezoluția este, prin urmare, necesară.

  În prezent, mii de cetățeni europeni continuă să fie victimele unui sistem de urbanizare masivă care, în opinia Comisiei pentru petiții, le-a încălcat, în nenumărate ocazii, drepturile legitime de proprietari și care, în același timp, a distrus ecosistemele fragile și mediul înconjurător din zonele de coastă ale Mării Mediterane, în multe din zonele de coastă și zonele interioare spaniole. În cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiții, cazul a fost prezentat de mai multe ori spre examinare de către petiționari, iar autoritățile – în special cele din Regiunea Autonomă Valencia și, într-o mai mică măsură, cele din Regiunea Autonomă Andaluzia, au profitat de ocazie pentru a-și apăra acțiunile. Între timp, Comisia Europeană a inițiat procedura de încălcare a dreptului comunitar de către Spania în legătură directă cu procesul de urbanizare din Valencia și cu aplicarea directivelor privind achizițiile publice și investighează alte acuzații de neaplicare a dreptului comunitar în ceea ce privește mediul și apa. Un element-cheie în acest caz este stabilirea faptului dacă efectul cumulativ al atâtor planuri de urbanizare pe scară largă care nu dețin un raport pozitiv în ceea ce privește apa, întocmit de autoritatea responsabilă, ar face imposibilă aplicarea directivei-cadru privind apa prin privarea de apă pentru consumul uman și pentru agricultură.

  Mulți cetățeni europeni au ales să trăiască în Spania datorită avantajelor pe care această țară și locuitorii săi le prezintă, beneficiind, odată cu această alegere, de drepturile acordate prin Tratate tuturor cetățenilor europeni. În același timp, spaniolii înșiși se confruntă cu problemele prezentate de acest raport, numărul lor fiind cel puțin la fel de mare în ceea ce privește petițiile primite în legătură cu acest subiect.

  Prin urmare, este inacceptabil ca anumite autorități politice și lideri de partide să pretindă că aceste probleme sunt semnalate numai de cetățeni străini care, desigur, nu pot înțelege legile spaniole, sau să afirme că victimele nu au decât să se adreseze celui mai apropiat tribunal pentru clarificarea și rezolvarea situației lor. Într-adevăr, mulți petiționari au încercat această cale, dar fără niciun rezultat; alții nu dispun de mijloacele materiale necesare unor astfel de demersuri. Majoritatea sunt uimiți de recomandările contradictorii primite de la autoritățile locale și avocații la care au apelat pentru consiliere, dar al căror ajutor este nesemnificativ. (Să nu mai menționăm numeroasele cazuri în care autoritățile municipale și avocații înșiși constituie o parte intrinsecă a problemei). Majoritatea petiționarilor și mulți consilieri juridici sunt deconcertați de incertitudinea juridică și confuzia create de legislația neclară sau excesiv de complicată referitoare la dezvoltarea urbană și consecințele acesteia, precum și de dispozițiile de punere în aplicare și mai neclare. Recenta aducere în discuție a Legii din 1988 privind zonele de coastă susține acest argument.

  Comisia pentru petiții recunoaște competența Regiunilor Autonome și a municipalităților spaniole în materie de planificare urbană; aceasta recunoaște, de asemenea, competența autorităților naționale în domenii precum stabilirea cadrului legislativ general în materie de teritoriu sau în aspecte legate de mediu precum furnizarea apei și protejarea speciilor enumerate. Comisia pentru petiții are o viziune clară asupra sferei de aplicare și a aplicabilității legislației naționale, pe care o exprimă explicit față de toți petiționarii. În acest sens, am consultat avocatul poporului regional (síndic de greuges) în nenumărate ocazii.

  Cu toate acestea, legislația aplicată în aceste domenii trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile generale ale Tratatelor și cu actele legislative ale UE, iar respectarea acestei obligații depinde de guvernul național. Comisia pentru petiții a acționat în baza acestui temei juridic, în urma petițiilor primite în conformitate cu articolul 194 din Tratatul CE[2].

  Comisia acționează deoarece cetățenii europeni au drepturi stabilite prin Tratate; aceasta respectă principiul subsidiarității.

  Comisia acționează deoarece cetățenii europeni au cerut sprijinul Comisiei pentru petiții în rezolvarea dramelor lor individuale și colective, iar membrii Parlamentului European, aleși prin vot direct, trebuie să apere drepturile electorilor lor.

  Comisia a acționat deoarece consideră că toate statele membre au obligația politică, juridică și morală de a funcționa în conformitate cu principiile fundamentale afirmate în Tratate, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale semnată de președinții principalelor trei instituții ale UE. Cetățenii europeni se așteaptă ca politicienii care îi reprezintă să respecte documentele semnate și să nu încerce să se sustragă responsabilităților lor.

  În mod evident, criza financiară mondială și consecințele acesteia au efecte grave asupra industriei construcțiilor din Spania, situația forței de muncă fiind dramatică, dar industria construcțiilor se îndrepta către o criză chiar înaintea evenimentelor din toamna anului 2008. Perioada de urbanizare masivă și de distrugere a zonei de coastă, care a generat profituri financiare considerabile în domeniu și construcții excesive – există în prezent un milion și jumătate de case noi care așteaptă cumpărători și nenumărate terenuri de golf – pe baza presupunerilor lacome și iraționale ale dezvoltatorilor și ale responsabililor cu amenajarea teritoriului, a dus Spania în recesiune.

  Autoritățile spaniole, în special cele din regiunile respective, neagă în continuare această situație, în timp ce victimele sunt de ordinul miilor. În cel mai bun caz, în multe situații, comportamentul lor este îngăduitor în ceea ce privește drepturile individuale de proprietate; în cel mai rău caz, adoptă o atitudine clară de respingere.

  Deteriorarea peisajului este un fapt consumat – multe rapoarte ale autorităților o confirmă[3] – în timp ce planurile de urbanizare nefinalizate atârnă ca niște săbii de beton ale lui Damocles deasupra comunităților din zonele de coastă și rurale. Acesta este motivul pentru care rezoluția solicită autorităților locale să suspende și să revizuiască toate planurile existente și să demareze lucrările doar în momentul în care se dovedește durabilitatea proiectelor, implicând comunități locale în alegere, și se garantează controale de mediu. Drepturile legitime la proprietate trebuie susținute.

  Raportul primei vizite de documentare în Spania în 2004 prezenta în detaliu, încă de atunci, situația și implicațiile ei. În timpul celei de-a doua vizite, anumiți politicieni și dezvoltatori, așezați unii alături de ceilalți în aceeași sală de reuniune, ca și cum ar fi dorit să evidențieze sprijinul lor reciproc, au mers chiar până la a afirma că situația s-a creat din vina Comisiei pentru petiții, considerată responsabilă pentru pierderea investițiilor din regiunea valenciană, declarând acest lucru în mod direct în fața delegației Comisiei. În timpul celei de-a treia vizite în Valencia în 2007, aroganța a atins punctul culminant, iar membrilor delegației li s-a spus că petițiile primite erau rezultatul imaginației colective a Comisiei. În luna ianuarie am putut discuta această problemă în mod deschis cu ministrul de resort al regiunii Valencia, dar discuția nu a fost posibilă la nivel național.

  Poate nu este o coincidență faptul că, în paralel cu derularea anchetelor Comisiei, autoritățile spaniole judiciare și de aplicare a legii au desfășurat, la rândul lor, anchete. După cum știm cu toții, rezultatul a fost o listă lungă de politicieni și oficiali locali din Spania continentală și insulară arestați pentru acuzații de corupție în ceea ce privește contractele de urbanizare masivă încheiate în perioada imediat anterioară. Este bine cunoscut faptul că în Spania s-a folosit, în ultimii zece ani, mai mult ciment și beton decât în Franța, Germania și Regatul Unit la un loc pentru a construi locuințe.

  Această tragedie a ascuns, desigur, un aspect real subliniat de mulți oameni care critică anchetele Comisiei, și anume, că nu toate autoritățile locale sunt corupte, că nu toate au căzut în capcana unui câștig financiar facil. Multe dintre ele au acționat în mod responsabil, majoritatea primarilor sunt preocupați numai de interesele comunităților lor; dar ceea ce este trist, este faptul că acestea au devenit, la rândul lor, victime ale urbanizării masive.

  Multe persoane din industria construcțiilor, care au participat la reuniuni cu raportorul, sunt, de asemenea, victime ale goanei după avuție și ale puterii politice deținute de cei mai importanți oameni implicați în acest domeniu. Fără îndoială, companiile de construcții mai mici, care acționează într-o manieră durabilă, în concordanță cu cerințele locale și cu obiective mai modeste, dar care respectă mediul înconjurător, vor fi cele care vor contribui la regenerarea acestui domeniu după restabilirea și respectarea ordinii și a mecanismelor de reglementare.

  Comisia pentru petiții deține sute de cazuri individuale conținute de documentele prezentate de petiționari. Acestea acoperă o gamă variată de situații specifice, astfel cum se poate observa în tabelul anexat la raport. Majoritatea petițiilor au fost prezentate de indivizi în numele membrilor unei anumite comunități; altele sunt sprijinite de un număr mai mare de persoane, unele sunt adresate de persoane în vârstă, foarte vulnerabile, care se tem că economiile lor de-o viață, investite în casa în care vor locui la pensie, vor fi înghițite de afaceriști locali lipsiți de scrupule și iresponsabili.

  Comisia pentru petiții a încercat să clasifice aceste petiții pentru ca problemele cu care se confruntă cetățenii europeni să fie mai ușor de identificat de către cei care pot oferi soluții, indiferent dacă acestea sunt de ordin juridic sau politic. A sugerat, în rezoluția prezentată, unele căi care ar putea fi studiate pentru a compensa în mod corespunzător pierderile suferite de cetățenii europeni în urma exproprierilor practicate. A solicitat stabilirea unor măsuri de prevenire. Principiul precauției trebuie să reglementeze evaluarea impactului asupra mediului în toate programele.

  Dar mai presus de toate, Comisia solicită mai multă certitudine juridică și respectarea, într-o mai mare măsură, a proprietarilor legitimi și a drepturilor acestora. Încrederea în sistemul juridic spaniol trebuie restabilită, având în vedere, în special, declarațiile unor membrii importanți ai Baroului din Valencia, care au afirmat în mod clar că nu există o soluționare juridică a problemelor victimelor urbanizării masive. Acest lucru este atât în interesul cetățenilor, cât și al municipalităților.

  Comisia solicită ca informațiile puse la dispoziție să fie mai precise, iar toate evoluțiile ulterioare să fie mai transparente, iar consecințele acestora asupra proprietarilor să fie prezentate în mod clar. În cazurile în care trebuie aduse acuzații, acestea trebuie să fie justificate și rezonabile, nu arbitrare, ceea ce se întâmplă adeseori în prezent. Nimeni nu trebuie privat de propriul teren sau de propria casă fără o compensație adecvată, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului pe care toate statele membre sunt obligate să o respecte în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

  Comisia solicită autorităților responsabile din Spania să reexamineze și eventual să revizuiască legislația acolo unde este necesar pentru a garanta drepturile proprietarilor stabilite în Tratat și să anuleze toate proiectele în care dreptul comunitar nu este respectat sau nu este aplicat[4]. Noile planuri de urbanizare care nu respectă criteriile de dezvoltare ecologică durabilă și de responsabilitate socială și drepturile proprietarilor legitimi ar trebuie suspendate și revizuite. Rolul agenților de urbanizare și condițiile în care autoritățile locale le-au atribuit contractele de achiziții au constituit subiectul multor petiții, iar în prezent fac obiectul procedurii de încălcare a dreptului comunitar în fața Curții Europene de Justiție. Din acest motiv, raportorul nu va mai face niciun comentariu, cu excepția unuia singur: Comisia pentru petiții a susținut pe deplin această acțiune a Comisiei Europene, la fel cum au susținut-o și mulți petiționari.

  Comisia înțelege și susține autoritățile spaniole în încercarea lor de a conserva și, acolo unde se poate, de a restabili echilibrul ecologic în zonele de coastă. Ceea ce nu înțelege este motivul pentru care Legea privind zonele de coastă din 1988 a fost readusă în discuție în această etapă și în acest moment, ea fiind practic inactivă timp de treizeci de ani în care s-au produs distrugeri masive. De ce este aplicată într-un mod atât de haotic și de arbitrar când locuințele tradiționale din zonele de coastă sunt demolate, iar apartamentele moderne recent construite sunt tolerate? De ce li s-a permis oamenilor să cumpere astfel de proprietăți în ultimii treizeci de ani, cu respectarea tuturor condițiilor legale impuse, doar pentru a se confrunta în prezent cu o lege cu efect retroactiv care le neagă drepturile asociate dreptului legitim la proprietate? Este just ca speculanții și dezvoltatorii care au deținut resursele juridice pentru a acționa în cunoștință de cauză să fie penalizați, dar nu este just ca oamenii de bună credință care și-au cumpărat proprietățile respectând toate condițiile impuse să își piardă drepturile, precum și drepturile familiilor lor și ale descendenților lor asupra propriilor case.

  Comisia Europeană poate folosi procedura de încălcare a dreptului comunitar pentru a garanta respectarea, de către un stat membru, a responsabilităților asumate în temeiul tratatelor sau al directivelor UE. Parlamentul European, care nu are la dispoziție această cale de acțiune, poate, în cazuri justificate corespunzător, să își folosească puterea bugetară pentru a obține aceleași rezultate, dacă decide acest lucru. În această etapă, este suficient să se afirme că există multe cazuri în care urbanizarea masivă a înglobat în programul general anumite elemente din fondurile europene alocate finanțării de noi infrastructuri; acest lucru permite Parlamentului European și Comisiei pentru control bugetar să examineze mai atent aceste cazuri, dacă nu se înregistrează progrese în rezolvarea problemelor semnalate Parlamentului de către petiționari. Desigur, în calitate de raportor, îmi exprim speranța că acest lucru nu va fi necesar.

  PetitionNumber

  Title

  Petitioner

  Organisation

  0001-97

  *Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

  GAILDRAUD ARLETTE null

   

  0964-01

  Negative impact of urban development on the environment in Spain.

  SALA JORRO ANA null

  Associacio Cultural Ecologista de Calp

  1112-02

  Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

  RANGER ROGER null

  Grupo Accion de Pinomar

  0609-03

  LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

  SVOBODA CHARLES null

  Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

  1129-03

  *sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

  PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

  Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

  0107-04

  *sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

  SCHUCKALL KLAUS null

  Grupo Aleman

  0310-04

  Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

  CORSGREEN PATRICIA ANN null

   

  0566-04

  *sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

  PENIL GONZALES EMETERIO null

   

  0822-04

  *projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

  OESS ATTILA null

  Los residentes de La Lagunas

  0926-04

  *fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

  STODDART VALERIE null

   

  0250-05

  *Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

  SANMARTIN GARCIA JOSE null

   

  0470-05

  *Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

  JUAN JOSE SALVADOR TENA null

  Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

  0535-05

  *Investigation of a large property development project in a village in Alicante

  Oltra Ann

  Informal Association of Affected Local People

  0875-05

  *Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

  Sánchez Quilis Nieves

   

  0877-05

  *Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

  Garcia i Sevilla Bernat

  Plataforma Salvem Porxinos

  0169-06

  *Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

  CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

   

  0254-06

  *Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

  Gonzalez Perez Angel

   

  0256-06

  *Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

  Marín Segovia Antonio

  "Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

  0258-06

  *Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

  - -

  Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

  0259-06

  *La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

  Campos Guinot Victor

  Generalitat Valenciana

  0260-06

  *Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

  Cotterill Jacqueline Claire

   

  0262-06

  *Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

  O'Carroll Brian

   

  0300-06

  *Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

  Martinez Gonzalez Maria Jose

   

  0368-06

  *L'expropriation d'un terrain en Espagne

  Cutillas Gimeno Salvador

   

  0443-06

  *Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

  Marsh Michael

   

  0611-06

  *Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

  Badia Molina Antonio

   

  0651-06

  *Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

  MARIN SEGOVIA Antonio

  Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

  0656-06

  *Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

  REVERON GONZALEZ José Antonio

  Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

  0728-06

  *Violation of Environmental Assessment European Law

  Moya Garcia Nicolás Antonio

   

  0732-06

  *Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

  Tinmurth Steve

   

  0734-06

  *The appropriation of land by the regional government of Andalusia

  Wheatley Antony

   

  0773-06

  *Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

  SIMANCAS SIMANCAS Rafael

  Grupo Parlamentario Socialista

  0906-06

  *Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

  Schmit Leonardo

   

  0907-06

  *Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

  Edo Vázquez José Vicente

  Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

  0926-06

  *La conversion d'un terrain en terrain a Batir

  Arribas Ugarte Carlos

  Ecologistas en Acción del País Valenciano

  0964-06

  *Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

  Royo Alfonso Juan Carlos

  Plataforma "Salvem Catarroja"

  0993-06

  *Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

  GONZALEZ GONZALEZ Enrique

   

  0995-06

  *Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

  SALVA SOLER Francisco

  Vecinos de Canet

  0997-06

  *Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

  VALIENTE Jesus

  ADENEX

  1017-06

  *Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

  BARRENA SALCES ADOLFO

  Izquierda Unida de Aragon

  0001-07

  by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

  SPIESS Wolfgang

   

  0002-07

  by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

  SCHRAMM KNOCH Ingrid

   

  0013-07

  by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

  WHEELER D.

   

  0016-07

  by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

  VILCHEZ LOPEZ Sofia

  Asociacion de vecinos copropietarios

  0017-07

  by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

  Gomez Costa Manuel

  Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

  0018-07

  by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

  FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

  Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

  0056-07

  by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

  Pons Vidal Jesús

  Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

  0059-07

  by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

  Álvarez Suárez Olegario

  Asociación de Vecinos "San Felix"

  0070-07

  by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

  03688- -

  Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

  0113-07

  , by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

  Kimsey Stephen

  Benamara Golf Urbanisation

  0120-07

  , by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

  Milnes David

   

  0124-07

  , by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

  Muir Stewart

   

  0163-07

  by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

  WÖBSE Gertrud Vera

   

  0164-07

  by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

  CLIMENT Enrique

  Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

  0174-07

  by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

  ORTIGA Sonia

  Los Verdes Europa

  0212-07

  by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

  FUENTE GOMEZ Unai

   

  0216-07

  by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

  ARRIZABALAGA MORENO Federico

  As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

  0217-07

  by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

  SANCHIS MARCO Javier

   

  0237-07

  by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

  Ballesteros Galera Marcos

   

  0254-07

  by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

  Dudley Tony

   

  0255-07

  by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

  Partridge Keith

   

  0259-07

  by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

  Baker Keith

   

  0285-07

  by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

  Morales Roselló José

   

  0293-07

  by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

  De Ramon Hernández Diego

  Unión Democrática Región de Murcia

  0308-07

  by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

  LLUCH BROSETA Enrique

   

  0309-07

  by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

  SANZ SALVADOR José Enrique

  Arca Iberica

  0310-07

  by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

  Gomez Costa Manuel

  Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

  0388-07

  by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

  Gardner Brent

   

  0389-07

  by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

  Hall GJW

   

  0391-07

  by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

  Comet Elaine

   

  0392-07

  by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

  Marshall Brenda

  Urbanisation Invespania, San Roque

  0397-07

  by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

  Gil Collado Cristina

   

  0451-07

  by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

  Gulliver Alan

  Valle Romano

  0460-07

  by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

  Torres Tortosa Pedro

   

  0475-07

  by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

  Birchall Ronald

   

  0476-07

  by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

  Izatt Michael

   

  0478-07

  by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

  Clarke David

   

  0513-07

  Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

  LOPES MANCHON José Domingo

  Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

  0515-07

  Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

  TENA LLORENS Odorinda

   

  0516-07

  Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

  ROCHER Liliane

  Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

  0538-07

  *Protest against infrastructure costs to provide new housing development

  Wilson Gillian

   

  0541-07

  *Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

  Ripoll Vidal Fernando

  Arenal Parcent S.L.

  0542-07

  *Construction d'un stade de footbal`l

  Sanmartin y Gonzalez Agustin

   

  0543-07

  *Projets d'urbanisme dans le region de Valence

  Amoros Samper Francisco

  Asociación Nueva Cultura del Territorio

  0544-07

  *Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

  Votron Brigitte

  Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

  0545-07

  *Projet d'urbanisme a Villalonga

  Pavia Ferrando Josefa

   

  0546-07

  *Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

  Bentran Serulla Vicent

  Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

  0547-07

  *Le developpement des quartiers de la ville Madrid

  Cuellar Martin Eloy Gregorio

  Foro por Orcasitas

  0557-07

  *Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

  Eichenberger Ulrich

   

  0558-07

  *Urban development in Tormos

  Bob Johnson

   

  0559-07

  *Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

  Ruiz Cruanes Salvador

   

  0573-07

  *Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

  FERNANDEZ LLAMAS Honorio

  AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

  0575-07

  *Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

  DEL VAL Jaime

  Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

  0580-07

  *Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

  BARDY Jean-Paul

   

  0600-07

  *Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

  VON DER BRUGGEN Annelie

   

  0608-07

  *Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

  SANDERSON Eric

   

  0609-07

  *Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

  SPARKS David & Rosita

   

  0610-07

  *Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

  ROPOHL Eckhard

  Pedramala 2, S.L.

  0611-07

  *Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

  ARTHURS D.R.

  La Cuta Owners' Association

  0612-07

  *Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

  LOMM Bengt

   

  0615-07

  *Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

  De Jeronimo Gonzalez Jaime

   

  0616-07

  *Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

  BLANCO PEREZ Manuel

  Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

  0617-07

  *Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

  SANFELIU BUENO José Miguel

  Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

  0619-07

  *Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

  ROGER DOLS José

  Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

  0620-07

  *Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

  JUAN JOSE SALVADOR TENA null

  Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

  0621-07

  *Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

  LLORET VALENZUELA Gaspar

  Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

  0622-07

  *Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

  FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

   

  0625-07

  *Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

  MORALES Manuel

  Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

  0627-07

  *Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

  SANZ GARCIA Julio

   

  0628-07

  *Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

  BALLESTER José Carlos

  Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

  0629-07

  *Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

  MORENO GORRIZ José Enrique

   

  0684-07

  Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

  Wilkins David

   

  0695-07

  by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

  McCann Juliet

   

  0750-07

  by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

  PELLICER ALCAYNA Francisco

  Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

  0752-07

  by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

  PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

  Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

  0799-07

  by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

  Moreno de Frutos José Antonio

   

  0805-07

  by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

  Barlow Robert Alan

  Lamayuru SL

  0821-07

  by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

  FERNANDEZ LLAMAS Honorio

  AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

  0824-07

  by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

  GONZALEZ GOMEZ Margarita

   

  0878-07

  by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

  GARCIA MORENO Pedro

  ANSE

  0898-07

  by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

  Rodriguez Hernández José

   

  1051-07

  by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

  CHERVIN David

   

  1058-07

  by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

  TALENS SAPINA Francisca

   

  1183-07

  by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

  Wall Mary

   

  1230-07

  by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

  Gil Collado Cristina

   

  1386-07

  by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

  Santos Roman Alfonso

  Esquerda Unida - Izquierda Unida

  0008-08

  by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

  Harvey Jennifer

   

  0085-08

  by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

  Morales Valero Esther

   

  0113-08

  by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

  Mouriz Cruz José

  Asociación de vecinos "San Vicenzo"

  0174-08

  by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

  Ortega Ortega José

   

  0179-08

  by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

  Mayor Barahona Alberto

  Ecologistas en acción

  0242-08

  by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

  Jongsma Geert

   

  0278-08

  by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

  Navarro Soler Noelia

   

  0482-08

  by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

  Malón Azpilicueta María-Pilar

  Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

  0496-08

  by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

  Salvador Alarcón María Teresa

   

  0521-08

  by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

  Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

   

  0631-08

  by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

  Ringler Konrad

   

  0645-08

  by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

  Wheatley Elizabeth

   

  0716-08

  by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

  Cerrillo Escudero Luis

  Ecologistas en acción de Valencia

  0774-08

  by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

  Peréx Agorreta Maria Jesús

  Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

  0867-08

  by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

  Koberling Karin

  Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

  0983-08

  by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

  González Jiménez Clara

   

  1038-08

  *Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

  Pabla Jasbir

   

  1057-08

  *Illegal builds in Spain

  Burns Michael

   

  1146-08

  *La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

  Fernandez Arias Leal Carmen

   

  1265-08

  *Illegal permission/licence of house building

  Dorrell David

   

  1485-08

  *The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

  Hazelhurst Alan

   

  1552-08

  *Urbanization in Spain and illegal building

  Perez Garreta Maria Dolores

  EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

  • [1]  Raportul primei vizite de documentare în Spania, iulie 2004, PE 346.773.
   Raport prezentat Parlamentului European de Janelly Fourtou, incluzând detalii privind cea de-a doua vizită de documentare, iunie 2005. A6-0382/2005
   Raportul celei de-a treia vizite de documentare în Spania, aprilie 2007, PE 386.549.
   Rezoluție adoptată de Parlamentul European Parliament, 21 iunie 2008. B6-0251/2007
  • [2]  A se vedea, în special: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, de Pr.José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007.
  • [3]  Greenpeace - Spania: Destrucción a Toda Costa.
   Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.
  • [4]  Articolul 33 din Constituția spaniolă este citat în rezoluție; cu toate acestea, dispozițiile sale nu sunt definite în mod clar în aplicarea lor de către Curtea Constituțională atunci când se aplică proiectelor de urbanizare masivă.

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

  Dlui Marcin LIBICKI

  Președinte

  Comisia pentru petiții

  ASP 04F158

  BRUSSELS

  Subiect:     Avizul sub formă de scrisoare asupra proiectului de raport privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale cetățenilor europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, pe baza petițiilor (Petițiile 00/00 și 00/00) [2008/2248(INI)]

  Stimate domnule Libicki,

  Comisia pentru afaceri juridice face următoarele observații asupra unor aspecte strict juridice ale proiectului de raport susmenționat.

  Proiectul de raport întocmit de raportorul Comisiei pentru petiții conține unele erori în ceea ce privește sfera de aplicare și aplicabilitatea dreptului intern, care pot induce în eroare cititorii prin supraestimarea posibilităților de acțiune ale Uniunii Europene în cazuri în care un stat membru sau autoritățile naționale sunt suspectate de încălcarea drepturilor fundamentale stabilite de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

  Pentru ca instituțiile comunitare (Comisia, Curtea de Justiție) să poată acționa împotriva unui stat membru în astfel de cazuri, încălcarea unui drept fundamental trebuie să se afle în sfera de competențe ale Comunității. Simplul fapt că unele dintre persoanele care susțin că au suferit prejudicii în urma unei presupuse încălcări a unui drept fundamental înscris în CEDO și în Carta drepturilor fundamentale a UE și-au exercitat drepturile comunitare de liberă circulație sau de libertate de stabilire nu este suficient pentru a aduce problema sub jurisdicția Comunității.

  În ceea ce privește presupusa încălcare a dreptului la proprietate (articolul 1 din primul protocol adițional la CEDO), proiectul de raport nu reușește să stabilească nicio legătură cu dreptul comunitar.

  În afară de aceasta, afirmația de la considerentul I din proiectul de raport care susține că un caz, aflat în sfera de competență a Comunității cu privire la drepturile de proprietate intelectuală în temeiul articolului 295 din Tratat[1] (cauza 119/75 Terrapin v. Terranova [1976] ECR 1039), demonstrează faptul că în ceea ce privește regimul proprietății competența statelor membre „trebuie să se aplice întotdeauna coroborat cu principiile fundamentale ale dreptului comunitar, precum libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor”, evidențiază o neînțelegere fundamentală a jurisprudenței referitoare la articolul 295. Jurisprudența respectivă se referă la cazurile în care Comunitatea, aflată în exercitarea competențelor comunitare (privind libera circulație a bunurilor, etc.), a intenționat, într-un fel sau altul, să influențeze, să limiteze sau să controleze exercitarea drepturilor de proprietate, așa cum permite articolul 1 din primul protocol adițional la CEDO. Într-adevăr, astfel cum Curtea a hotărât în mod sistematic, „deși dreptul la proprietate face parte din principiile generale ale dreptului comunitar, el nu constituie un drept absolut și trebuie interpretat în legătură cu funcțiile sale sociale, prin urmare, exercitarea acestuia poate fi restricționată cu condiția ca restricțiile respective să corespundă de fapt obiectivelor de interes general urmărite de Comunitate și să nu constituie o intervenție disproporționată și inacceptabilă care dăunează fondului însuși al drepturilor garantate” [cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) și Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453].

  Curtea și-a afirmat poziția foarte explicit, de exemplu în hotărârea din 6 octombrie 2005 în cauza C-328/04 Vajnai [2005] I-8577 și în hotărârea anterioară privind exproprierea unei proprietăți imobiliare în cauza C-309/96 Annibaldi v. Sindaco del Comune di Guidonia și Presidente Regione Lazio [1997] ECR I-7493, la punctele 22-25: atunci când dispozițiile de drept intern nu se află în sfera de aplicare a dreptului comunitar, nu există jurisdicție comunitară care să evalueze compatibilitatea dispozițiilor respective cu drepturile fundamentale a căror respectare este asigurată de Curte.

  În orice caz, achiziționarea unei proprietăți imobiliare în Spania se efectuează în conformitate cu legislația internă și orice presupusă încălcare a acestei legislații trebuie soluționată de autoritățile judiciare competente spaniole (a se vedea cauza C-182/83 Fearon v. Irish Land Commission [1984] ECR 3677). Aducerea unui caz în fața Curții Europene a Drepturilor Omului este posibilă doar ca ultimă soluție, după epuizarea tuturor căilor de recurs la nivel național.

  Cu alte cuvinte, în efectuarea achiziției obligatorii a unei proprietăți imobiliare, autoritățile spaniole acționează în temeiul Constituției spaniole și al legilor adoptate în conformitate cu dispozițiile relevante din Constituție. Faptul că unele dintre persoanele afectate de măsurile aflate în discuție sunt cetățeni ai Uniunii Europene care și-au exercitat una dintre libertățile acordate prin tratat nu are nicio relevanță. Modul adecvat de a solicita o compensație este prin intermediul tribunalelor spaniole și, în ultimă instanță, după epuizarea tuturor căilor de recurs la nivel național, prin intermediul Curții Drepturilor Omului de la Strasbourg.

  În ultimul rând, proiectul de raport face referire la proceduri inițiate de Comisie împotriva Spaniei pentru presupuse încălcări ale directivei privind achizițiile publice. Cu toate acestea, există îndoieli cu privire la existența unei relații cauzale suficiente între presupusa aplicare inadecvată a acestei directive și presupusele daune susținute de petiționari.

  În concluzie, după examinarea problemei în cadrul reuniunii din 12 februarie 2009, Comisia pentru afaceri juridice recomandă, cu 13 voturi pentru și nicio abținere[2], comisiei dvs în calitate de comisie responsabilă, să treacă la examinarea propunerii menționate anterior ținând seama de sugestiile făcute.

  Cu stimă,

  Giuseppe GARGANI

  • [1]  Prezentul tratat nu aduce atingere regimului proprietății în statele membre.
  • [2]  Au fost prezenți următorii membri: Alin Lucian Antochi (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepreședinte), Francesco Enrico Speroni (vicepreședinte), Monica Frassoni (raportoare), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  11.2.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  11

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boștinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

  Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries